VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ"

Transkript

1 VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné době nejefektivnějším způsobem k eliminaci kančího pachu masa samčího pohlaví prasat. V Evropě je přibližně 80 % kanečků kastrovaných a to prakticky pouze chirurgickou cestou. Zbylých 20 %, přibližně 20 milionů kusů, se však vykrmí bez kastrace. Kanečci se vykrmují ve Velké Británii a ve Španělsku je 30 % prasat rovněž vykrmeno bez kastrace. Podíl vykrmovaných kanečků se začíná zvyšovat i v ostatních zemích. Výhody a nevýhody výkrmu kanečků Výhody výkrmu nekastrovaných kanečků byly experimentálně potvrzeny již v osmdesátých letech minulého století. Je vhodné podotknout, že se většinou jednalo o pokusy z výzkumných pracovišť, kde byla prasata ustájena individuálně, proto se neprojevily jisté nevýhody, které se později objevily až v praktických podmínkách. I přes některá negativa se stále jeví výkrm kanečků jako zajímavá a efektivnější cesta ve výkrmu prasat. Mezi všeobecně známé výhody výkrmu kanečků patří: - vyšší intenzita růstu - lepší konverze krmiva - vyšší podíl libové svaloviny a ukládání bílkovin - lepší ekonomika - nižší úhyny do odstavu než u kastrátů - welfare prasat Naopak hlavními nevýhodami mohou být: - kančí pach - zvýšená agresivita - vysoká porážková hmotnost (zejména v ČR) - dřívější pohlavní dospělost daná genetickým pokrokem - rozdílné závěry mezi experimenty a praxí - problematický příjem krmiva - vyšší nároky na kvalitu krmiva a management Zkušenosti s výkrmem kanečků v praxi Protože se výkrm nekastrovaných kanečků praktikuje zejména ve Velké Británii, informace o jistých komplikacích, které mohou nastat v praxi, jsme získali právě od Britských farmářů. V praxi často není možné do výkrmu oddělit pohlaví a to buď z technických důvodů, nebo se chovatelé tomuto kroku brání. Pokud však pohlaví rozdělit lze, nelze většinou použít pro kanečky jiné krmné směsi s vyšší

2 koncentrací živin. Kvůli riziku výskytu kančího pachu je nutné zabíjet kanečky mladší, proto je velmi důležitá vysoká intenzita růstu, tedy kvalitní krmné směsi a podmínky. Kanečci jsou také více agresivní než kastráti a prasničky, proto bývá i vyskladňování komplikovanější. Kanečci jsou navíc v praxi často již ve výkrmu sexuálně aktivní, což se může projevit nižší intenzitou růstu. Bývají agresivní a dochází k vyššímu výskytu poruch končetin, dokonce i k úhynům z vyčerpání. Pokud jsou kanečci ustájeni ve společných kotcích s prasničkami, může vyšší sexuální aktivita kanečků u prasniček způsobit rannější pubertu, výjimkou nejsou ani gravidní prasničky na porážkách. Oddělený výkrm je tedy nutností a výkrm kanečků vyžaduje vyšší úroveň technologie, výživy a managementu. Kanečci se totiž jeví být ve výživě a všech souvisejících oblastech výrazně náročnější než vepříci, často dokonce i než prasničky. Pro maximální využití benefitů výkrmu kanečků je vhodné zvýšit koncentraci živin v krmných směsích a věnovat zvýšenou pozornost i kvalitativní stránce komponentní skladby a zdravotní nezávadnosti krmiv. V managementu výživy je rovněž velmi důležité provádět důsledně korekce krmných dávek, monitorovat skutečné příjmy krmných směsí v průběhu výkrmu, porovnávat výsledky turnusů a hledat optimální strategii výživy pro každou farmu a aktuální ekonomické prostředí. Eliminace kančího pachu Největší komplikací výkrmu kanečků je však kančí pach. Jedná se o nepříjemný senzorický vjem masa, který je pro většinu spotřebitelů nepříjemným a maso s kančím pachem je odmítáno. Výskyt kančího pachu se objevuje u 5-30 % prasat jatečné hmotnosti. Kančí pach způsobuje několik sloučenin, především androstenon a skatol. Obě sloučeniny se ukládají v tuku a způsobují nepříjemný zápach masa kanců. Androstenon je produktem metabolismu testosteronu a vzniká ve varlatech. Produkce androstenonu závisí na věku, pohlavní dospělosti, genotypu a prostředí. Skatol je produktem střevní fermentace aminokyselin, zejména tryptofanu. Někteří autoři tvrdí, že environmentální faktory, jako je kupříkladu zdravotní stav ve stádě, mohou mít vyšší vliv na ukládání skatolu v tuku než pohlaví, kastrace nebo genetika. Proto se výzkumníci snaží různými metodami eliminovat ukládání skatolu. Úspěchů bylo dosaženo s použitím vysokých dávek bramborového škrobu (C.Pauly et al., 2008). Snížení ukládání androstenonu tedy kompletní eliminace kančího pachu však doposud nebylo spolehlivě dosaženo jinou cestou než sterilizací kanečků. Imunokastrace je vakcinace, která stimuluje imunitní systém proti samčím tkáním. Zabraňuje vývoji varlat a tím produkci androstenonu a jiných samčích pohlavních hormonů. Sekundárně dochází také i ke sníženému ukládání skatolu. Vakcinace se používá v Austrálii, Novém Zélandu, Brazílii, ale také již v EU a jiných zemích. Výrobce vakcíny také deklaruje lepší konverzi krmiva, nižší obsah tuku a intramuskulárního tuku, zlepšení barvy masa i jeho aromatu. Logicky by mělo také dojít ke snížení stresu z agresivity a sexuální aktivity a ke zlepšení ovladatelnosti prasat. Vliv genotypu, příjmu krmiva a koncentrace živin na užitkovost kanečků Užitkovost kanečků je, jak jsem již uvedl charakterizována vyšší zmasilostí, lepší jatečnou výtěžností a zlepšenou konverzí krmiva. V praxi se však potýkáme s problematickým, většinou nižším příjmem krmiva než u vepříků, dokonce někdy i než u prasniček. To se v konečném důsledku projeví tím, že nedochází ke zvýšenému přírůstku, dokonce je často u kanečků nižší než u vepříků a prasniček.

3 Quiniou N., et al 2010 uvádí, že u kanečků ve výkrmu při skupinovém ustájení bylo dosaženo v porovnání s vepříky o 31 g nižšího průměrného denního přírůstku, o 467 g nižšího průměrného denního příjmu krmiva, ale o 0,48 kg lepší konverze krmiva na kilogram přírůstku. Zároveň také došlo ke snížení výšky hřbetního tuku o 4,9 mm. V provozním pokusu v Anglii bylo dosaženo u vepříků o 54 g vyššího průměrného přírůstku a o 0,47 mm nižší výšky tuku než u prasniček. Ve výzkumech firmy Nutreco (2005) však bylo prokázáno, že růst a variabilita v hmotnostech vykrmených prasat závisí na genotypu. Použitím tří linií kanců bylo dosaženo jiných přírůstků a jejich variability nejen mezi genotypy finálních hybridů, ale i mezi pohlavími (viz. Tab. 1 a Graf 1) Tab. 1: Vliv genetiky a pohlaví na průměrný denní přírůstek prasat ve výkrmu (kg) (Nutreco, 2005) Kanec (jméno) Kanečci Vepříci Prasničky Rocky 0,860 0,830 0,770 Body 0,830 0,850 0,800 Meaty 0,870 0,870 0,810 Graf 1: Variabilita v průměrných denních přírůstcích (v kg) ve výkrmu u prasniček, vepříků a kanečků po kanci Meaty (Nutreco, 2005) Growth Meaty Gilts Castrates Males 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 Growth (kg/day) 10 Swine Research Centre Kanečci mají sice vyšší schopnost ukládání dusíkatých látek (bílkovin) než vepři i prasničky, ale zároveň přijímají méně krmiva. V grafu 2 je znázorněna simulace ukládání bílkovin při různých hladinách příjmu krmiva. Byl použit matematický simulační model firmy Nutreco Watson. Graf 2: Simulace ukládání bílkovin při různých hladinách příjmu krmiva oproti kontrole (simulace v software Watson)

4 Z grafu 2 je patrné, že snížení příjmu krmiva pod optimum (kontrola) má na ukládání bílkovin výrazně vyšší vliv než výrazně vyšší než optimální dávky. Vzhledem k nižšímu reálnému příjmu krmiva se jeví být logické, že pro využití benefitu kanečků bude zapotřebí použití koncentrovanějších krmiv. Podle různých autorů je potřeba lysinu jako první limitující aminokyseliny pro výkrm kanečků o 2,5 25 % vyšší než pro vepříky a o 0,5 až 4 % vyšší než pro prasničky. Vliv koncentrace živin v krmných směsích pro výkrm prasat na užitkovost byl potvrzen i v pokuse firmy Nutreco. V experimentu bylo použito 9 různých koncentrací živin v krmných směsích (stoupajících od 1 do 9). Průměrný denní přírůstek a konverze jsou zobrazeny v grafu 3. Na základě tohoto experimentu byly stanoveny normy pro koncentrace živin pro výkrm kanečků masného a průměrného typu. Graf 3: Vliv různé koncentrace živin na průměrný denní přírůstek (Growth) a konverzi krmiva (FCR) prasat ve výkrmu (Fernando Bravo de Laguna et al., 2010) Vliv imunokastrace na chování, příjem krmiva, užitkovost a výživu Jak jsem již uvedl, jedním z největších problémů výkrmu kanečků je jejich vyšší agresivita, snížení příjmu krmiva a přírůstků zejména ve spojení s pohlavním dospíváním. Dunshea, F., 2010 cituje data od Cronin et al., 2003 a McCauley et al., Uvádí, že po vakcinaci (imunokastraci) kanečků ve 21 týdnech věku se snížila jejich agresivita na úroveň prasniček (cca o 70 % nižší než u kanečků) a zároveň

5 se zvýšil příjem krmiva (3,32 kg/den u kanečků po vakcinaci, 2,9 kg u prasniček, 2,6 kg u nevakcinovaných kanečků). Zároveň tedy došlo po vakcinaci ke zvýšení průměrného denního přírůstku o 149 g, hmotnosti jatečného těla o 1,48 kg, ale i hřbetního tuku o 1,2 mm v porovnání s kanečky bez vakcinace. Vzhledem k tomu, že se chování prasat, zejména pak příjem krmiva a ukládání tkání, po imunokastraci výrazně mění, mění se logicky i požadavky na výživu. V grafu 4 je znázorněn rozdíl v ukládání bílkovin u kanečků a vepříků. Po imunokastraci se intenzita ukládání bílkovin u kanečků snižuje na úroveň vepříků (červená křivka od 130 dne). Podobný trend, ale v obráceném průběhu byl vysledován u ukládání tuku. Kanečci s výrazně nižším ukládáním tuku než vepři po imunokastraci začnou ukládat stejné množství tuku jako vepři. Jednoduše řečeno, po imunokastraci se z kanečků stávají vepři ve všech směrech. Graf 4: Ukládání bílkovin (protein deposition) u kanečků (entire male), vepříků (barrows) a kanečků po použití imunokastrace (imunized male) (Hendrix UTD, 2010). O výživě kanečků po imunokastraci není dostupné mnoho údajů. Obecně se však po imunizaci kanečků (přibližně 1 týden po druhé vakcinaci) doporučuje použít krmnou směs s vyšší koncentrací aminokyselin, stejným obsahem energie, minerálů a vitamínů jako u vepřů. Zároveň je doporučován podobný přístup v managementu dávkování krmiva jako u vepřů. Shrnutí Chirurgická kastrace se dosud používá u většiny samčí populace prasat. Výkrm kanečků může přinést benefity ve formě vyšší intenzity růstu, lepší konverze krmiva, ekonomiky atd. Výkrm kanečků v praxi však komplikuje zejména riziko výskytu nepříjemného kančího pachu, který není většinou spotřebitelů akceptován. Kančí pach dosud není možné spolehlivě eliminovat jiným způsobem než kastrací. V poslední době jsou chovatelé pod silným tlakem, aby neprováděli kastraci chirurgickou cestou, proto se nabízí možnost speciální vakcinace kanečků tzv. imunokastrace. Výživa kanečků má jistá specifika, protože tendence ukládání tkání v průběhu výkrmu je odlišná než u prasniček a vepříků. Kanečci dokáží ukládat více bílkovin než vepříci, ale většinou nejsou schopni přijmout často ani tolik krmiva jako prasničky. Pro maximální využití benefitů výkrmu kanečků je vhodné použít koncentrovanější a kvalitnější krmné směsi než pro vepříky i prasničky. Zároveň

6 je nutné se zaměřit i na zvýšení kvality souvisejících oblastí jako je zdravotní stav, mikroklima, ale i krmení kanečků. Management výživy kanečků je ještě komplikovanější po imunokastraci, kdy dochází ke změnám v chování, příjmu krmiva i ukládání tkání. Bez akceptování těchto změn a hledání optimálního řešení výživy v každé farmě nemusí přinést výkrm kanečků očekávané benefity. Proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost denním korekcím krmných dávek pro jednotlivé ventily, důsledně evidovat skutečné příjmy krmiv v průběhu výkrmu, vyhodnocovat jednotlivé turnusy, porovnávat výsledná data a ve spolupráci se specialisty hledat ideální management výživy pro svou farmu.

Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2

Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2 Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2 Význam energie x protein u prasat 1. Úvod 1.1 bílkoviny a efekt příjmu energie na ukládání bílkovin 2. vnitřní faktory 2.1 pohlaví 2.1.1 Prasata od 20 do 50 kg živé váhy 2.1.2

Více

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

projekt NAZV QH 81210 a výzkumné záměry MSM 6007665806, MSM 2672286101 (RO0511 z 28. února 2011) a MSM 2678846201 (RO0311 z 28. února 2011).

projekt NAZV QH 81210 a výzkumné záměry MSM 6007665806, MSM 2672286101 (RO0511 z 28. února 2011) a MSM 2678846201 (RO0311 z 28. února 2011). Certifikovaná metodika QH 81210 CM 23 - název: Doporučené postupy pro rozvoj chovu dojnic s cílem produkovat mléko jako potravinovou surovinu s vyšším zastoupením zdravotně prospěšných mastných kyselin

Více

Kompletní systém výživy selat

Kompletní systém výživy selat Kompletní systém výživy selat Produktový katalog NOVÉ produkty PRODUKTY PRO SELATA Katalog produktů PRO SELATA firmy Trouw Nutrition Biofaktory Tento katalog je koncipován jako jednoduchá a přehledná nabídka

Více

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit 1. srpna 2006, číslo 2/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Optimální management silážování Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší

Více

Komparace chemického složení a nutričního významu drůbežího masa Pavla Repíková, Dis. Bakalářská práce 2011

Komparace chemického složení a nutričního významu drůbežího masa Pavla Repíková, Dis. Bakalářská práce 2011 Komparace chemického složení a nutričního významu drůbežího masa Pavla Repíková, Dis. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem práce je porovnání chemického složení a nutriční hodnoty drůbeže. Uvádím obsah

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat

Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat Ing. Romana Šonková Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat Romana Šonková, 2006 Obsah Úvod.................................................................................

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU

TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Certifikovaná metodika pro zemědělskou praxi

Více

9. přednáška Téma přednášky: Význam a obecná charakteristika vitamínů, vitamíny rozpustné v tucích Cíl přednášky: Význam a charakteristika vitamínů

9. přednáška Téma přednášky: Význam a obecná charakteristika vitamínů, vitamíny rozpustné v tucích Cíl přednášky: Význam a charakteristika vitamínů 9. přednáška Téma přednášky: Význam a obecná charakteristika vitamínů, vitamíny rozpustné v tucích Cíl přednášky: Cílem přednášky je seznámit studenty s rozdělením vitamínů a jejich obecnou charakteristikou.

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe VLIV VÝŽIVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ S DŮRAZEM NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA vzdělávací seminář v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné

Více

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA CERTIFIKOVANÁ METODIKA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kolektiv Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale

Více

příručka Praktická Chov prasat v ekologickém zemědělství Ustájení a péče o zdraví prasat v ekologickém chovu

příručka Praktická Chov prasat v ekologickém zemědělství Ustájení a péče o zdraví prasat v ekologickém chovu příručka Chov prasat v ekologickém zemědělství 2013 Praktická Ustájení a péče o zdraví prasat v ekologickém chovu Ekologičtí zemědělci v Evropě vyvinuli nejrůznější systémy ustájení prasat podle dostupnosti

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY

HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie masa HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY. Ing. Alena Saláková, Ph.D. Brno 2014

Více

Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu O.Doležal FAKTORY CHOVU SKOTU Snaha člověka ochočovat a zdomácňovat a nakonec i šlechtit zvířata je zaznamenávána po tisíciletí - činí

Více

Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zemích OECD

Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zemích OECD Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku Ministerstvo životního prostředí ČR Pozvánka na seminář na téma Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zemích OECD Seminář

Více

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů

Více

ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA

ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA Výzkumný ústav živoèišné výroby, v.v.i., Praha Uhøínìves O. Doležal a kol. ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA Metodika byla vytvoøena v podpùrném programu 9.F.g. Metodická èinnost k podpoøe zemìdìlského

Více

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum QH91260 VÝZKUM A HODNOCENÍ INTERAKCÍ SYSTÉMU ČLOVĚK ZVÍŘE ROBOT V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC Národní agentura pro zemědělský výzkum AUTORSKÝ KOLEKTIV Ing.

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

Sborník ze slavnostní konference k 80. výročí KU v chovu prasat

Sborník ze slavnostní konference k 80. výročí KU v chovu prasat Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Historie a výhledy šlechtění

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat STOPOVÉ PRVKY VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby Přátelství 815, Praha - Uhříněves,

Více

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat.

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Vědecký výbor výživy zvířat Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Doc. RNDr. Lubomír pletal, CSc. Ing. Bohumír Šimerda Praha, červen 2008 Výzkumný

Více

Psi a veganská strava

Psi a veganská strava Psi a veganská strava Kateřina Sapíková Vegan Fest 2014 Obsah Úvod...3 1 Představení psího předka vlka (masožravce)...3 1.1 Obecné znaky masožravců...3 1.2 Přirozená strava vlků...4 2 Pes domácí...5 2.1

Více

Tělesná zdatnost a kondice

Tělesná zdatnost a kondice Tělesná zdatnost a kondice Zdatnost je individuální připravenost člověka vykonávat práci. Je to rozvinutá komplexní schopnost organismu odolávat aktuálním vlivům vnějšího prostředí. Tělesná zdatnost je

Více