TOPIGS. Journal 01/ /2011 Journal. Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOPIGS. Journal 01/2011. www.topigs.cz. 01/2011 Journal. Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím"

Transkript

1 Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2011 Zdraví nadevše Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím zemědělského podnikání. Po delší době nepříznivých nálad je současný boom v podobě podpory repopulací skutečným oživením. Toto období je sice charakterizováno omezeným přílivem financí a rozsáhlým rozvojem tržních mechanizmů, ale snaha chovatelů o udržení konkurenceschopnosti klade vysoké nároky na zvyšování intenzifikace a koncentrace výroby, při současném snižování nákladů a zvyšování produktivity práce, zaměřeném na vysoký ekonomický přínos. CZ jakožto dceřiná společnost jedné ze světově předních plemenářských firem, je významným představitelem na trhu centrální a východní Evropy. V České republice a Polsku produkuje plemenná zvířata do zemí centrální a východní Evropy a v poslední době i pro Ruskou Federaci. Společnost si je vědoma, že zdraví zvířat je samo o sobě významnou ekonomickou hodnotou, která výrazně ovlivňuje výsledky v chovech našich zákazníků, proto si velice zakládáme na zdravotním statusu produkovaných zvířat. Využíváme soubor moderních metod redukujících zdravotní rizika a pravidelně testujeme naše ŠCH a RCH na většinu ekonomicky závažných chorob. Známe tak vždy aktuální zdravotní stav produkčních farem. Právě při jednom z pravidelných monitoringů byl zjištěn záchyt viru PRRS v našem šlechtitelském chovu ROLS Lešany aniž by byl ohrožen jediný zákazník. A jelikož dlouhodobá spolupráce byla k oboustranné spokojenosti, management chovu ROLS Lešany se rozhodl farmu repopulovat a v roce 2012 tak budeme opět produkovat zdravé prasničky z Lešan. Ing. Marian Konesz 01/2011

2 Genetické příležitosti pro zastavení kastrování existují V našem odvětví toho víme už dost o riziku, že maso kanců prasat domácích může po uvaření nepříjemně páchnout a chutnat. Tato vlastnost se obvykle nazývá kančí zápach. Tento fakt byl po mnoho let ekonomickým opodstatněním chirurgické kastrace všech samčích selat brzy po narození, vyjma těch, která byla určena pro další chov. Nicméně kastrování prasat spotřebovává čas i lidskou práci. Jedná se o práci, kterou mnoho výrobců a jejich zaměstnanců nemá rádo. Chirurgický zákrok znamená také riziko pro zdraví selat a způsobuje jim bolest. Pokud hovoříme o ekonomickém hledisku, je důležitý i fakt, že vykastrovaní samci vykazují o 5% až 12% menší efektivnost při přeměně krmiva na maso. Tyto informace jsou dávno známé, nicméně situace se v mnoha zemích změnila v souvislosti s narůstajícím zájmem o aspekty životních podmínek zvířat podstupujících kastraci. Probíhá intenzivní mezinárodní výzkum hledající spolehlivý a přijatelný způsob, jak se vyhnout kančímu zápachu u vepřového masa, aniž by bylo nutno chirurgicky zasahovat. Bylo navrženo několik postupů. Jedním je injekce, která zasahuje do procesu tvorby sloučenin způsobujících zápach v těle prasete, nicméně klíčovou otázkou musí zůstat přijatelnost tohoto postupu pro spotřebitele. Naopak veřejné mínění pravděpodobně nebude proti myšlence selekce pro eliminaci kančího zápachu v rámci genetického programu, který již přináší cenná zlepšení při produkci vepřového pro bezpečnou a příjemnou konzumaci po celém světě. Vysoká míra dědičnosti kančího zápachu Práce realizována společností prokázala, že selekce zaměřená na eliminaci kančího zápachu zdaleka není jen pouhou vágní představou. Zjistili jsme vysokou dědičnost míry koncentrace tří hlavních sloučenin, které jsou převážně odpovědné za zapáchající maso. Z našeho pohledu rozhodně existují genetické možnosti, jak ukončit kastrování a produkovat maso bez kančího zápachu jako dlouhodobé a nákladově efektivní řešení problému. Pokud se u vepřového masa objeví zápach, ví se, že je to hlavně způsobeno přítomností sloučenin nazývaných androstenon, skatol a indol v hřbetním sádle. Androstenon je steroid tvořený v kančích varlatech. Obecně bývá jeho pach přirovnáván k pachu moči. Pokud dojde k jeho vyloučení v blízkosti samice v říji, má na ni feromonový účinek stimulující zaujetí koitální pozice. Skatol a indol vznikají při rozkladu aminokyseliny tryptofanu v potravinovém proteinu, a to prostřednictvím bakterie ve střevě. Skatol, který je zjevně více nepříjemný než androstenon a zaznamená jej více lidí, má ostrý zápach podobný zápachu výkalů. Ve srovnání s ním je indol považován za méně důležitého původce problému nepříjemného aroma a nepříjemné příchuti masa. Koncentrace všech tří odpudivých molekul ve vepřovém tuku se liší podle věku a váhy zvířete při porážce. Někdy jsou nekastrovaní kanci prodávání při nižší váze, než je obvyklé (například ve Velké Británie), aby bylo sníženo riziko kančího zápachu, i když to samozřejmě snižuje jejich cenu i rentabilitu.

3 Dlouhá léta pokusů po celém světě demonstrovala, že tyto sloučeniny u prasat je obtížné měřit nějakým běžným postupem na porážkové lince. Pro tento účel není v současnosti k dispozici žádný nástroj, vyjma Dánska, kde existuje nástroj pro měření skatolu. Další výzkum probíhá v několika zemích. Jedna ze studií společnosti využila laboratorní analýzu vzorků tuku pro zjišťování úrovně androstenonu a skatolu u přibližně 7000 čistokrevných a křížených nekastrovaných samců pocházejících z různých otcovských a mateřských linií. Navíc několik těchto vzorků bylo podrobeno tzv. varné zkoušce, což znamená, že byly zahřány, aby mohlo být ohodnoceno jejich aroma expertním panelem složeným z pěti lidí, kteří měli pravidelnou zkušenost s testováním kančího masa na kančí zápach. Pro další prověření Holandské konsorcium pro kančí zápach přiznalo skupinu 155 spotřebitelů, kteří měli ohodnotit vzhled, vůni, slanost a další charakteristiky vzorků spojovaných buď s nízkou či vysokou chovnou hodnotou z hlediska androstenonu. Vyšší hodnoty mateřských linií Z našeho měření vychází, že mateřské linie měly vyšší průměrné hodnoty androstenonu a skatolu než otcovské linie. Průměrná hodnota androstenonu u křížených zvířat se pohybovala v rozmezí mezi hodnotami pro otcovské a mateřské linie, ale průměrná hodnota skatolu byla u křížených zvířat nižší než u jejich rodičů. Je známo, že faktory hospodaření na farmě, jako jsou složení krmiva či hygiena, mají rovněž vliv na koncentrace skatolu. Byla zjištěna velmi významná korelace mezi koncentracemi androstenonu a skatolu naměřenými u vzorků z poražených zvířat a výsledky dodanými expertním panelem po varné zkoušce. Na základě našich měření se jeví, že úrovně daných sloučenin s výraznou přesností předvídaly výsledky zjištěné panelem. Výsledky také poukazují na slibnou úroveň dědičnosti kančího zápachu, který byl subjektivně hodnocen u vzorků získaných z porážkové linky. Genetické korelace mezi tímto rysem a androstenonem a skatolem byly dostatečně vysoké, aby podpořily názor, že spolehlivé selekce na základě koncentrací těchto sloučenin může být dosaženo. Další kontroly u kříženého potomstva společnosti ze tří otcovských linií ukazují, že je možné u tržních prasat očekávat významné genetické rozdíly v závislosti na různých volbách otcovských linií. Tato studie měři- la koncentrace androstenonu a skatolu v rozpuštěných vzorcích tuku z krku kanců poražených při přibližné živé váze 125 kg. Křížení samci pocházeli z otcovských linií společnosti nesoucích označení Talent, Tempo a Top Pi. Většina prasat zvláště z prvních dvou linii byla hodnocena tak, že obsah zápach produkujících sloučenin v jejich tuku byl v přijatelném rozsahu, přičemž kritická hodnota byla stanovena na 2.56 μg/g pro androstenon a 2.00 μg/g pro skatol. Na tomto základě by 68 % ze 474 zkoumaných poražených zvířat nebylo klasifikováno jako zatíženo kančím zápachem. Takže tedy procento s kančím zápachem bylo u komerčních kříženců již velmi nízké. Nicméně byly zjištěny i přesvědčivé důkazy, že volba správné otcovské linie může dál snížit riziko, že vepřové maso z nekastrovaných samců bude mít nelibý odér a chuť. Bylo evidentní, že úroveň sloučenin způsobujících kančí zápach se u kříženců podstatně lišila v závislosti na zvoleném plemenu či otcovské linii, přičemž potomci pocházející z plemene Duroc vykazovali nejvyšší hodnoty androstenonu, což odpovídá výsledkům mezinárodní výzkumné práce. Naše výsledky naznačují, že dané sloučeniny jsou silně závislé na genetické dispozici a mohou být selekcí úspěšně potlačeny. Vysoká dědičnost v rozsahu od 0,25 pro indol, přes 0,36 pro skatol a 0,64 pro androstenon naznačuje přesvědčivý genetický podklad pro další zlepšování prostřednictvím selekce. Eliminace během čtyř generací Simulace počítačovou modelací podpořila naše přesvědčení, že je možné genetickým způsobem snížit koncentrace androstenonu, skatolu a indolu způsobující kančí zápach pod kritické hodnoty. Podle výsledků simulace bude tímto způsobem možné eliminovat riziko kančího zápachu u nekastrovaných samců přibližně během čtyř generací selekce. Tak tedy možnost ukončit kastrace je dosažitelná. Prostřednictvím genetického šlechtění bychom v blízké budoucnosti měli mít nekastrovaná jatečná prasata, která trh bude moci zpracovávat a prodávat bez rizika s tím, že bude dodávat vepřové, aniž by měl spotřebitel důvod ke stížnostem. Navíc producenti prasat, kteří změní výrobní systém z kastrátů na nekastrované samce s využitím genetického šlechtění společnosti, jež zajistí nízké úrovně kančího zápachu, pocítí i vysoce příznivé dopady na hospodaření svých farem. 01/2011

4 Řádné přikrmování před inseminací vede k selatům s vyšší hmotností Úvod Přiměřená výživa chovného stáda je nutná pro maximalizaci produktivity a celkové rentability stáda. Maximální reprodukční efektivity nelze nikdy dosáhnout, pokud nejsou dodržovány nejlepší postupy krmení a obhospodařování. Je třeba věnovat pozornost množství a kvalitě krmení z hlediska energetické hodnoty, vlákniny, aminokyselin a bílkovin, které jsou denně zkrmovány v různých fázích růstu, březosti, laktace a také je důležité období před inseminací. Míra ovulace je základním faktorem určujícím velikost vrhu u mladých i starších prasnic. Krátkodobé, velmi intenzivní přikrmování po odstavení až po dobu páření (tzv. flushing ) zvýší míru ovulace chovných zvířat (Whitley, a kol., 2002). Ukázalo se, že užití flushingu zvyšuje úroveň folitropinu (FSH) v plazmě a zvyšuje frekvenci sekrece lutropinu (LH), což indikuje zvýšení míry ovulace stimulováním sekrece gonadotropinů. Nárůst v sekreci gonadotropinů je zprostředkován prostřednictvím vyšších úrovní inzulínu a inzulínu podobnému růs- tovému faktoru (IGF-1) v plazmě během flushingu (Van den Brand, a kol., 2001). Údaje z výzkumů společnosti z poslední doby ukazují ekonomické a výrobní výhody ve formě zvýšené průměrné porodní hmotnosti selat. Zvýšená porodní hmotnost znamená nižší úmrtnost selat, vyšší hmotnost při odstavení a menší počet dní nutný k dosažení jateční hmotnosti. Tabulka 1 Inseminační statistika a regresní koeficienty (Opschoor, a kol., 2010) Průměr SD RK na porodní hmotnost Významnost P 10,4 8,5 0, Příjem potravy kg/den 3,4 0, Příjem energie EW/den 3,7 0, Stravitelný lyzin; příjem g/den , Počet dnů ustájení

5 Cílem tohoto článku je ukázat důležitost krmení chovných zvířat podle jejich libida či intenzivního přikrmování po odstavení před tím, než dojde k jejich páření. Údaje společnosti Studie a dotazník, které zjišťovaly vliv různých faktorů prostředí a hospodářských faktorů majících dopad na průměrnou hmotnost selat, byly realizovány na 19 holandských farmách splňujících konkrétní kritéria. Výsledky z inseminační statistiky a jejich regresní koeficienty (RK) jsou uvedeny v Tabulce 1. Celkové množství přijaté potravy během inseminačního období (času ustájení) významně (P=0,02) souviselo s průměrnou hmotností selat po porodu. Praktické důsledky při započítání regresních koeficientů jsou, že za každý kilogram nárůstu denního příjmu potravy během inseminačního období se zvýší průměrná hmotnost selat při narození o 45 g. Tyto údaje jasně ukazují pozitivní dopad zvýšeného příjmu potravy (flushingové krmení) během inseminačního období na vyšší porodní hmotnost selat. Externí údaje Máme rostoucí počet důkazů o tom, že dostupnost paliva pro metabolismus hraje důležitou roli, během laktace a páření, pro aktivaci endokrinní reakce, která má pozitivní vliv na interval mezi odstavením a říjí, míru ovulace, míru březosti a průměrnou porodní hmotnost selat. Zvyšování příjmu potravy před pářením zvýší hladinu metabolického hormonu inzulínu. Vyšší hladiny inzulínu ovlivní aspekty vývoje vaječníkových folikul a vzniku březosti (Ramirex, a kol., 1997). Inzulín také výrazně snižuje interval mezi odstavením a říjí, jak bylo doloženo experimenty, které realizoval Whitley, a kol., (2002), a to z 6,9 ±0,56 dnů na 5,0 ±0,57 dnů (P<0.03). Jak zavádět do praxe Příjem energie a živin je nutno před pářením maximalizovat udržováním vysokého přijmu potravy, dokud je prasnice v chovu Během této fáze je nutno používat speciální dokrmovací nebo přechodové krmivo. Běžné krmivo pro období březosti není dostatečné pro dosažení těchto pozitivních výsledků Žádná omezení přijmu potravy v období kolem odstavování snížení celkového množství bakterií tvořících kolonie v děloze. To sníží výskyt infekcí dělohy a zlepší celkovou plodnost chovných zvířat (DeRoushey, a kol., 2003). Je uznáváno, že vitamíny mají podstatnou roli při reprodukci. Zjistilo se, že kyselina listová zvyšuje velikost vrhu tím, že snižuje úmrtnost embryí. Beta-karoten (provitamín vitamínu A) zvyšuje tvorbu bílkovin specifických pro dělohu, které napomáhají přežití embrya. Beta-karoten může také zvýšit tvorbu progesteronu během počátečního formování žlutého tělíska (Ramanau, a kol., 2008). Závěr Nedávný výzkum ukazuje, že výsledky mohou být dále zlepšeny řádným přikrmováním mezi odstavením a pářením. Řádné přikrmování může vést k: Většímu počtu živě narozených selat ve vrhu Zvýšení celkového množství narozených selat Vyšší hmotnosti selat po narození To vše vede k zvýšené rentabilitě. Upravování elektrolytové rovnováhy stravy (počítané jako ekvivalentní hmotnost/kg potravy pro Na + K Cl) by rovněž mohlo mít pozitivní dopad na reprodukční schopnost. Snížením elektrolytové rovnováhy stravy, poklesne ph moči, což vede ke 01/2011

6 Představujeme ISK Brná a ISK Kout na Šumavě spolupracující inseminační stanice firmy CHOVSERVIS a.s. CHOVSERVIS a.s. Hradec Králové patří mezi největší firmy v České republice poskytující plemenářské služby pro chov prasat. V současné době provozuje dvě inseminační stanice kanců (Brná a Kout na Šumavě) s celkovou kapacitou 250 kanců. Inseminační stanice kanců Brná se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou poblíž údolí řeky Divoké Orlice s nedalekou dominantou hradu Potštejn. Její historie sahá do roku 1975, kdy vznikla rekonstrukcí původní stanice kontroly výkrmnosti prasat a výstavbou nové stáje. Postupně s rozvojem společných zemědělských podniků se její kapacita zvětšovala až na současných téměř 100 ustajovacích míst rozdělených do dvou stájí. Inseminačními dávkami z této stanice jsou zásobovány zemědělské podniky okresů Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim, Pardubice, Kutná Hora, Kolín a Nymburk. Zajíždíme také na Mladoboleslavsko a Liberecko, své zákazníky má stanice i na Moravě. Průběžně je zde ustájeno okolo 60 kanců původního národního programu (plemena české bílé ušlechtilé, česká landrase, bílé ušlechtilé otcovská linie, duroc a pietrain, doplněná kříženci linií 38,48 a 68) a v současné době okolo 20 kanců programu v celé jeho šíři. Do mateřské pozice jsou zde ustájení kanci linií A, B a N, pro tvorbu finálních hybridů pak linie Talent a Tempo. Inseminační stanice Kout na Šumavě se nachází poblíž Domažlic na rozhraní Šumavy a Českého lesa. Svou činnost zahájila v roce 1976 po přestavbě tehdejší inseminační stanice býků. S kapacitou 109 plemenných kanců patřila od počátku mezi větší stanice v rámci České republiky. S postupným rozvojem inseminace v tehdejším Západo- inseminační stanice Brná českém kraji se její kapacita i nadále rozšiřovala a ustálila na dnešních více než 150 ustajovacích místech. Jak už vyplývá z polohy stanice, hlavní část jejích zákazníků se nachází v kraji Plzeňském a Karlovarském, inseminačními dávkami ale zásobuje také chovatele v jižních, středních i severních Čechách. Výběr kanců je podobně jako v ISK Brná velmi bohatý. Průběžně je zde ustájeno okolo 40 kanců národního programu podobné plemenné skladby jako na Brné (s výjimkou plemene duroc a linie 68). Velmi důležitou součástí nabídky jsou inseminační dávky od kanců programu, kterých je na stanici přibližně jedna třetina a jejich podíl se postupně, stejně jako na ISK Brná, zvyšuje. Podrobné katalogy najdete na stránkách Inseminační dávky vyprodukované na stanicích Brná a Kout na Šumavě jednoznačně přinášejí chovateli genetický pokrok. V programu to můžeme snadno dokumentovat průměrným TSI (Topigs Selection Index). Jeho úroveň je u kanců ustájených na stanicích společnosti Chovservis je následující:

7 Počet ks Průměrný TSI Linie A Linie B Linie N Tempo Talent Tyto hodnoty jsou vysoce nadprůměrné a jsou vypočítávány na základě údajů v databázi pro každou samostatnou linii zvlášť. V této databázi je v současné době pro výpočet plemenných hodnot zapojeno více než 20 milionů zvířat. Kvalita inseminačních dávek je dána nejen úrovní nakupovaných plemeníků, ale také standardizací a neustálým zdokonalováním technologických procesů při jejich výrobě. Základním nástrojem pro uplatňování tohoto trendu je uplatňování systému managementu jakosti dle norem ISO. V rámci tohoto přísného systému jsou vedle vysoké plemenné hodnoty ještě určeny další minimální parametry pro nákup kanců do inseminačních stanic. Součástí systému ISO je také stanovení a kontrola technologických procesů při výrobě inseminačních dávek. Do těchto procesů jsou zakomponovány nejnovější poznatky vědeckotechnického vývoje, které získáváme v rámci spolupráce s firmou AIM, součástí Group, s jejíž podporou pracují inseminační stanice po celém světě. Na našich stanicích probíhá pravidelně 2x ročně podrobný audit, při kterém je hodnocena celá činnost stanice od úrovně veterinární ochrany přes ustájení plemenných kanců a technologii výroby inseminačních dávek až po vlastní distribuci. Neméně důležitou součástí kvality inseminačních dávek je jejich zdravotní bezpečnost. Jde o to produkovat a prodávat takové dávky, které neznamenají pro chovatele žádné riziko zavlečení chorob. Proto kanci před ustájením na stanici musí projít nejméně 30 denní izolací ( u stanic Chovservisu je v současné době uplatňována z důvodu vyšší bezpečnosti prodloužená izolace 35 dnů). V průběhu tohoto období jsou vyšetřeni na brucelózu, Aujezskyho chorobu, KMP, TBC, sípavku a PRRS. Vyšetření na PRRS je prováděno několika různými metodami (krev serologicky, vzorky slin virologicky). Pravidelně se provádí protiparazitické ošetření a vakcinace proti parvoviróze a července. Zdravotní zkoušky jsou na stanicích v pravidelných, maximálně ročních intervalech opakovány, u PRRS minimálně 3x ročně. Obě stanice mají již několik let statut chovu prostého PRRS. Je tedy zcela zřejmě patrné, že firma CHOVSERVIS nikdy nesáhla ke krokům, které by v zájmu úspor snížily kvalitu inseminačních dávek ať už z hlediska plemenářského, technologického či zdravotního. Inseminační dávky z ISK Brná a Kout na Šumavě produkované ve spolupráci a pod dohledem odborníků jsou pro chovatele vždy zárukou ekonomického přínosu. Ing. Miroslav Kolář vedoucí úseku plemenářských služeb pro chov prasat CHOVSERVIS a.s. Tel.: inseminační stanice Kout na Šumavě 01/2011

8 01/2011 Aktuální informace pro partnery a zákazníky CZ s.r.o. Datum vydání: 24. června 2011 Vydává: CZ s.r.o., Svatopetrská 35/7, Brno Redakce: Jana Krupicová, tel.: , Co nového v PLEBU CZ? I na počátku roku 2011 pokračoval celkový propad stavů prasnic prakticky v celé ČR. Ani území působnosti společnosti PLEBO CZ, s.r.o. není v tomto nepříznivém trendu vyjímkou a tak jsme byli v oblasti šlechtění a inseminace prasat postaveni před nelehkou otázku, Jak dál?. Stále zřetelněji se projevuje nutnost zvyšování konkurenceschopnosti našich chovů v rámci EU. To znamená dosahování srovnatelných parametrů jak v reprodukci, výživě, technologii, ale také ve zdravotním stavu. V rozsahu naší činnosti, prostřednictvím inseminačních stanic a výroby inseminačních dávek, jsme schopni ovlivnit především vybrané reprodukční ukazatele ve spolupracujících chovech. Co jsme v průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 na tomto poli realizovali: - začátkem roku jsme úspěšně absolvovali řádný audit A.I.M. (celosvětové sdružení inseminačních stanic kanců v rámci uskupení Group, produkující přes 7 milionů ID ročně, s vlastním vývojem a výzkumem reprodukce, jehož jsme členy), s cílem dosažení plnohodnotné evropské certifikace pro provozování ISK a důrazným zaměřením do oblasti biosecurity - v souladu se závěry auditu, z důvodu dosažení plné garance zdravotního stavu, je prováděn pravidelný měsíční monitoring 10% základního stáda kanců na syndrom PRRS, jedná se o serologické vyšetření podle metodiky státní veterinární správy, které je prováděno v akreditované laboratoři SVU Jihlava - bylo provedeno vyšetření vzorků ejakulátu na výskyt Cirkoviru, vše s negativním výsledkem - pro zvýšení kvality expedovaných ID byla provedena srovnávací kalibrace měřidel koncentrace spermií v ejakulátu v rámci dalších cca 20 evropských inseminačních stanic, za účelem vzájemného srovnání kalibračních křivek pro přesné dosažení technologicky optimálního počtu spermií ve finální ID - na základě dosahovaných ukazatelů kvality výroby, garance zdravotního stavu a odpovídajících parametrů biosecurity, byly ve spolupráci s firmou CZ s.r.o. realizovány první exporty ID do zahraničí (Polsko, Rakousko, Slovensko), které v současnosti činí až 20% z celkové produkce - v oblasti genetiky spolupracujeme s chovy prasat zapojenými do programu firmy, provádíme zkrácenou kontrolu užitkovosti označujeme zvířata, prasničky průběžně selektujeme, vybíráme zvířata vhodná do plemenitby a získaná data vyhodnocujeme pomocí programu PLEMSOFT V následné tabulce uvádíme příklady dosahovaných reprodukčních ukazatelů v některých spolupracujících chovech. zemědělský podnik A B C D E rok počet celkem narozených selat na vrh procento oprašení index vrhů na farmě počet živě narozených selat na prasnici a rok ,3 81% 2, ,7 87% 2,34 26, % 2,33 24, ,2 74% 1,51 16, ,1 82% 2, ,7 89% 2, ,7 83% 2,26 25, ,5 85% 2,24 25, ,3 87% 2,25 27, ,9 83% 2,46 27, ,7 84% 2,15 23, % 2,41 27, ,9 81% 2,24, 26, % 2,20 28, ,1 86% 2,32 28,8 Pokud jsme v úvodu článku kladli důraz na nutnost zvýšení konkurenceschopnosti, pak již dnes dosahované výsledky na některých sledovaných farmách dokazují, že narození cca 30 selat na prasnici a rok, při indexu 2,4 obrátky a více, nemusí být jen z říše snů a fantazie, ale jsou dosažitelné již dnes v našich podmínkách. Závěr článku by mohl vyznít vcelku optimisticky totiž, Je to jen na nás. Za kolektiv PLEBO CZ, s.r.o. Ing. Dagmar Burianová 01/2011

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2013 Porodní hmotnost a geny jsou důležitými ukazateli technických a ekonomických vý- sledků dosahovaných při výkrmu prasat Výtah Výsledky výkrmových

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU. www.kancisalas.cz. duben 2014

Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU. www.kancisalas.cz. duben 2014 Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU duben 2014 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ... expeduje pouze čerstvé inseminační dávky. Nic neděláme do zásoby... Chceme, abyste měli co nejlepší

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání)

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) SCHP Praha 2005 Postup plánovitého začleňování nakoupených prasniček do chovu

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

Vepřové maso je zdravé

Vepřové maso je zdravé Vepřové maso je zdravé V České republice je vepřové maso již tradiční potravinou a jeho spotřeba je stále na vysoké úrovni. Zájem spotřebitelů o vepřové maso a výrobky z něj se udržuje a vytváří několika

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

Journal 1. Na špičce ve výzkumu a vývoji. Topigs Norsvin CZ s.r.o. červen 2015. Z obsahu: Hans Olijslagers, technický ředitel

Journal 1. Na špičce ve výzkumu a vývoji. Topigs Norsvin CZ s.r.o. červen 2015. Z obsahu: Hans Olijslagers, technický ředitel Journal Topigs Norsvin CZ s.r.o. Z obsahu: Na špičce ve výzkumu a vývoji Krmíte své prasnice správně? Topigs Norsvin CCPS program Topigs Norsvin je hrdým sponzorem Evropského All Star BBQ týmu Společnosti

Více

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015 Manuál Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Detail zvířete, karta zvířete Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled

Více

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat část 3. (rough draft version) 4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat Obecné principy postupu šlechtění Šlechtění je ekonomicky výhodnější než prostá produkce živočišných produktů ať v krátkodobém

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu ü 24/7 sledování říje, zdravotního stavu a krmení ü Monitoring výživy - změny v KD, přesuny mezi skupinami ü Snadná instalace, používání i servis

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA

Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA Jana Kolářová V praxi je výživa prasat zabezpečena především výrobou a zkrmováním kompletních směsí

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Přenos embryí skotu v České republice v roce 2007 V ý r o č n í z p r á v a Květen, 2008 Vypracovala: Ing. Jiřina Petelíková,CSc. Metoda ET u skotu v České republice

Více

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Historie AgroKonzulty poradenství, s. r. o. Ing. Jan Šeda Koordinační útvar

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_12 Název materiálu: Mléko a druhy mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Bio-kozí mléko je na trhu žádané

Bio-kozí mléko je na trhu žádané Bio-kozí mléko je na trhu žádané Autorem této stránky o komoditách v ekologickém zemědělství je ing. Jan Dvorský dlouholetý ředitel kontrolní organizace KEZ, nyní poradce a školitel v ekologickém zemědělství

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Sborník ze slavnostní konference k 80. výročí KU v chovu prasat

Sborník ze slavnostní konference k 80. výročí KU v chovu prasat Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Historie a výhledy šlechtění

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů 27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů Některé obrázky použité v prezentaci pochází z různých zdrojů na internetu a nejedná se o má díla. Byly použity k ilustraci a prezentace nejsou určeny

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka - 1 - Řád plemenné knihy Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka I. VŠEOBECNÁ ČÁST A. Základní ustanovení 1. Řád plemenné knihy (ŘPK) upravuje vedení chovatelské dokumentace a plemenné knihy anglického

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Č.j.: 3478/2015-MZE-17251. Část A. Obecné podmínky

Č.j.: 3478/2015-MZE-17251. Část A. Obecné podmínky Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2015 na základě 1, 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 3478/2015-MZE-17251 Část A. Obecné

Více

[ Kapitola 7 ] Růst a vývoj VĚK POČÍTADLO

[ Kapitola 7 ] Růst a vývoj VĚK POČÍTADLO [ Kapitola 7 ] Růst a vývoj 7 8 9 KOTĚ PUBERTA DOSPĚLOST VĚK -O- POČÍTADLO STÁŘÍ 055 01 6 LIDSKÝ 0 1 KOČIČÍ 146 Růst a vývoj Stádia ve vývoji kotěte Součástí kočky je řada jedinečných rysů, které se u

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Zdraví a správný management = ekonomická prosperita farmy. Isabelle CORRÉGÉ

Zdraví a správný management = ekonomická prosperita farmy. Isabelle CORRÉGÉ Zdraví a správný management = ekonomická prosperita farmy Isabelle CORRÉGÉ Produkce prasat-francie Některé ukazatele 12,000 producentů 1.2 milionů prasnic 25 milionů prasat / rok 65 % : farmy porodny-výkrm

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

CHOVÁNÍ A WELFARE CÍLE PREZENTACE KRÁLÍK DOMÁCÍ VZTAH S ČLOVĚKEM. Welfare drobní savci I králík, MVDr. Jekl. Majitelé/klienti.

CHOVÁNÍ A WELFARE CÍLE PREZENTACE KRÁLÍK DOMÁCÍ VZTAH S ČLOVĚKEM. Welfare drobní savci I králík, MVDr. Jekl. Majitelé/klienti. CHOVÁNÍ A WELFARE Majitelé/klienti Omezenené znalosti Péče o zvíře Normální chování Častá onemocnění Záchranná centra Welfare drobných savců králík, morče MVDr. Vladimír JEKL, Ph.D., DipECZM (Small Mammal)

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport OS65 /OS20 Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport Použití: sport, dostihy; intenzivní zátěž; koně se svalovými problémy Vlastnosti: pomáha při vytváření svalové hmoty a

Více

MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST

MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST MASNÁ UŽITKOVOST - MASO - vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina - MASO - kosterní svalovina včetně kostí, vaziva, šlach a tuku masa na kosti - VÝKRMNOST - schopnost

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Fakulta veterinární hygieny a ekologie Multimediální učební pomůcka pro předmět Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Doc.

Více