TOPIGS. Journal 01/ /2011 Journal. Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOPIGS. Journal 01/2011. www.topigs.cz. 01/2011 Journal. Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím"

Transkript

1 Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2011 Zdraví nadevše Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím zemědělského podnikání. Po delší době nepříznivých nálad je současný boom v podobě podpory repopulací skutečným oživením. Toto období je sice charakterizováno omezeným přílivem financí a rozsáhlým rozvojem tržních mechanizmů, ale snaha chovatelů o udržení konkurenceschopnosti klade vysoké nároky na zvyšování intenzifikace a koncentrace výroby, při současném snižování nákladů a zvyšování produktivity práce, zaměřeném na vysoký ekonomický přínos. CZ jakožto dceřiná společnost jedné ze světově předních plemenářských firem, je významným představitelem na trhu centrální a východní Evropy. V České republice a Polsku produkuje plemenná zvířata do zemí centrální a východní Evropy a v poslední době i pro Ruskou Federaci. Společnost si je vědoma, že zdraví zvířat je samo o sobě významnou ekonomickou hodnotou, která výrazně ovlivňuje výsledky v chovech našich zákazníků, proto si velice zakládáme na zdravotním statusu produkovaných zvířat. Využíváme soubor moderních metod redukujících zdravotní rizika a pravidelně testujeme naše ŠCH a RCH na většinu ekonomicky závažných chorob. Známe tak vždy aktuální zdravotní stav produkčních farem. Právě při jednom z pravidelných monitoringů byl zjištěn záchyt viru PRRS v našem šlechtitelském chovu ROLS Lešany aniž by byl ohrožen jediný zákazník. A jelikož dlouhodobá spolupráce byla k oboustranné spokojenosti, management chovu ROLS Lešany se rozhodl farmu repopulovat a v roce 2012 tak budeme opět produkovat zdravé prasničky z Lešan. Ing. Marian Konesz 01/2011

2 Genetické příležitosti pro zastavení kastrování existují V našem odvětví toho víme už dost o riziku, že maso kanců prasat domácích může po uvaření nepříjemně páchnout a chutnat. Tato vlastnost se obvykle nazývá kančí zápach. Tento fakt byl po mnoho let ekonomickým opodstatněním chirurgické kastrace všech samčích selat brzy po narození, vyjma těch, která byla určena pro další chov. Nicméně kastrování prasat spotřebovává čas i lidskou práci. Jedná se o práci, kterou mnoho výrobců a jejich zaměstnanců nemá rádo. Chirurgický zákrok znamená také riziko pro zdraví selat a způsobuje jim bolest. Pokud hovoříme o ekonomickém hledisku, je důležitý i fakt, že vykastrovaní samci vykazují o 5% až 12% menší efektivnost při přeměně krmiva na maso. Tyto informace jsou dávno známé, nicméně situace se v mnoha zemích změnila v souvislosti s narůstajícím zájmem o aspekty životních podmínek zvířat podstupujících kastraci. Probíhá intenzivní mezinárodní výzkum hledající spolehlivý a přijatelný způsob, jak se vyhnout kančímu zápachu u vepřového masa, aniž by bylo nutno chirurgicky zasahovat. Bylo navrženo několik postupů. Jedním je injekce, která zasahuje do procesu tvorby sloučenin způsobujících zápach v těle prasete, nicméně klíčovou otázkou musí zůstat přijatelnost tohoto postupu pro spotřebitele. Naopak veřejné mínění pravděpodobně nebude proti myšlence selekce pro eliminaci kančího zápachu v rámci genetického programu, který již přináší cenná zlepšení při produkci vepřového pro bezpečnou a příjemnou konzumaci po celém světě. Vysoká míra dědičnosti kančího zápachu Práce realizována společností prokázala, že selekce zaměřená na eliminaci kančího zápachu zdaleka není jen pouhou vágní představou. Zjistili jsme vysokou dědičnost míry koncentrace tří hlavních sloučenin, které jsou převážně odpovědné za zapáchající maso. Z našeho pohledu rozhodně existují genetické možnosti, jak ukončit kastrování a produkovat maso bez kančího zápachu jako dlouhodobé a nákladově efektivní řešení problému. Pokud se u vepřového masa objeví zápach, ví se, že je to hlavně způsobeno přítomností sloučenin nazývaných androstenon, skatol a indol v hřbetním sádle. Androstenon je steroid tvořený v kančích varlatech. Obecně bývá jeho pach přirovnáván k pachu moči. Pokud dojde k jeho vyloučení v blízkosti samice v říji, má na ni feromonový účinek stimulující zaujetí koitální pozice. Skatol a indol vznikají při rozkladu aminokyseliny tryptofanu v potravinovém proteinu, a to prostřednictvím bakterie ve střevě. Skatol, který je zjevně více nepříjemný než androstenon a zaznamená jej více lidí, má ostrý zápach podobný zápachu výkalů. Ve srovnání s ním je indol považován za méně důležitého původce problému nepříjemného aroma a nepříjemné příchuti masa. Koncentrace všech tří odpudivých molekul ve vepřovém tuku se liší podle věku a váhy zvířete při porážce. Někdy jsou nekastrovaní kanci prodávání při nižší váze, než je obvyklé (například ve Velké Británie), aby bylo sníženo riziko kančího zápachu, i když to samozřejmě snižuje jejich cenu i rentabilitu.

3 Dlouhá léta pokusů po celém světě demonstrovala, že tyto sloučeniny u prasat je obtížné měřit nějakým běžným postupem na porážkové lince. Pro tento účel není v současnosti k dispozici žádný nástroj, vyjma Dánska, kde existuje nástroj pro měření skatolu. Další výzkum probíhá v několika zemích. Jedna ze studií společnosti využila laboratorní analýzu vzorků tuku pro zjišťování úrovně androstenonu a skatolu u přibližně 7000 čistokrevných a křížených nekastrovaných samců pocházejících z různých otcovských a mateřských linií. Navíc několik těchto vzorků bylo podrobeno tzv. varné zkoušce, což znamená, že byly zahřány, aby mohlo být ohodnoceno jejich aroma expertním panelem složeným z pěti lidí, kteří měli pravidelnou zkušenost s testováním kančího masa na kančí zápach. Pro další prověření Holandské konsorcium pro kančí zápach přiznalo skupinu 155 spotřebitelů, kteří měli ohodnotit vzhled, vůni, slanost a další charakteristiky vzorků spojovaných buď s nízkou či vysokou chovnou hodnotou z hlediska androstenonu. Vyšší hodnoty mateřských linií Z našeho měření vychází, že mateřské linie měly vyšší průměrné hodnoty androstenonu a skatolu než otcovské linie. Průměrná hodnota androstenonu u křížených zvířat se pohybovala v rozmezí mezi hodnotami pro otcovské a mateřské linie, ale průměrná hodnota skatolu byla u křížených zvířat nižší než u jejich rodičů. Je známo, že faktory hospodaření na farmě, jako jsou složení krmiva či hygiena, mají rovněž vliv na koncentrace skatolu. Byla zjištěna velmi významná korelace mezi koncentracemi androstenonu a skatolu naměřenými u vzorků z poražených zvířat a výsledky dodanými expertním panelem po varné zkoušce. Na základě našich měření se jeví, že úrovně daných sloučenin s výraznou přesností předvídaly výsledky zjištěné panelem. Výsledky také poukazují na slibnou úroveň dědičnosti kančího zápachu, který byl subjektivně hodnocen u vzorků získaných z porážkové linky. Genetické korelace mezi tímto rysem a androstenonem a skatolem byly dostatečně vysoké, aby podpořily názor, že spolehlivé selekce na základě koncentrací těchto sloučenin může být dosaženo. Další kontroly u kříženého potomstva společnosti ze tří otcovských linií ukazují, že je možné u tržních prasat očekávat významné genetické rozdíly v závislosti na různých volbách otcovských linií. Tato studie měři- la koncentrace androstenonu a skatolu v rozpuštěných vzorcích tuku z krku kanců poražených při přibližné živé váze 125 kg. Křížení samci pocházeli z otcovských linií společnosti nesoucích označení Talent, Tempo a Top Pi. Většina prasat zvláště z prvních dvou linii byla hodnocena tak, že obsah zápach produkujících sloučenin v jejich tuku byl v přijatelném rozsahu, přičemž kritická hodnota byla stanovena na 2.56 μg/g pro androstenon a 2.00 μg/g pro skatol. Na tomto základě by 68 % ze 474 zkoumaných poražených zvířat nebylo klasifikováno jako zatíženo kančím zápachem. Takže tedy procento s kančím zápachem bylo u komerčních kříženců již velmi nízké. Nicméně byly zjištěny i přesvědčivé důkazy, že volba správné otcovské linie může dál snížit riziko, že vepřové maso z nekastrovaných samců bude mít nelibý odér a chuť. Bylo evidentní, že úroveň sloučenin způsobujících kančí zápach se u kříženců podstatně lišila v závislosti na zvoleném plemenu či otcovské linii, přičemž potomci pocházející z plemene Duroc vykazovali nejvyšší hodnoty androstenonu, což odpovídá výsledkům mezinárodní výzkumné práce. Naše výsledky naznačují, že dané sloučeniny jsou silně závislé na genetické dispozici a mohou být selekcí úspěšně potlačeny. Vysoká dědičnost v rozsahu od 0,25 pro indol, přes 0,36 pro skatol a 0,64 pro androstenon naznačuje přesvědčivý genetický podklad pro další zlepšování prostřednictvím selekce. Eliminace během čtyř generací Simulace počítačovou modelací podpořila naše přesvědčení, že je možné genetickým způsobem snížit koncentrace androstenonu, skatolu a indolu způsobující kančí zápach pod kritické hodnoty. Podle výsledků simulace bude tímto způsobem možné eliminovat riziko kančího zápachu u nekastrovaných samců přibližně během čtyř generací selekce. Tak tedy možnost ukončit kastrace je dosažitelná. Prostřednictvím genetického šlechtění bychom v blízké budoucnosti měli mít nekastrovaná jatečná prasata, která trh bude moci zpracovávat a prodávat bez rizika s tím, že bude dodávat vepřové, aniž by měl spotřebitel důvod ke stížnostem. Navíc producenti prasat, kteří změní výrobní systém z kastrátů na nekastrované samce s využitím genetického šlechtění společnosti, jež zajistí nízké úrovně kančího zápachu, pocítí i vysoce příznivé dopady na hospodaření svých farem. 01/2011

4 Řádné přikrmování před inseminací vede k selatům s vyšší hmotností Úvod Přiměřená výživa chovného stáda je nutná pro maximalizaci produktivity a celkové rentability stáda. Maximální reprodukční efektivity nelze nikdy dosáhnout, pokud nejsou dodržovány nejlepší postupy krmení a obhospodařování. Je třeba věnovat pozornost množství a kvalitě krmení z hlediska energetické hodnoty, vlákniny, aminokyselin a bílkovin, které jsou denně zkrmovány v různých fázích růstu, březosti, laktace a také je důležité období před inseminací. Míra ovulace je základním faktorem určujícím velikost vrhu u mladých i starších prasnic. Krátkodobé, velmi intenzivní přikrmování po odstavení až po dobu páření (tzv. flushing ) zvýší míru ovulace chovných zvířat (Whitley, a kol., 2002). Ukázalo se, že užití flushingu zvyšuje úroveň folitropinu (FSH) v plazmě a zvyšuje frekvenci sekrece lutropinu (LH), což indikuje zvýšení míry ovulace stimulováním sekrece gonadotropinů. Nárůst v sekreci gonadotropinů je zprostředkován prostřednictvím vyšších úrovní inzulínu a inzulínu podobnému růs- tovému faktoru (IGF-1) v plazmě během flushingu (Van den Brand, a kol., 2001). Údaje z výzkumů společnosti z poslední doby ukazují ekonomické a výrobní výhody ve formě zvýšené průměrné porodní hmotnosti selat. Zvýšená porodní hmotnost znamená nižší úmrtnost selat, vyšší hmotnost při odstavení a menší počet dní nutný k dosažení jateční hmotnosti. Tabulka 1 Inseminační statistika a regresní koeficienty (Opschoor, a kol., 2010) Průměr SD RK na porodní hmotnost Významnost P 10,4 8,5 0, Příjem potravy kg/den 3,4 0, Příjem energie EW/den 3,7 0, Stravitelný lyzin; příjem g/den , Počet dnů ustájení

5 Cílem tohoto článku je ukázat důležitost krmení chovných zvířat podle jejich libida či intenzivního přikrmování po odstavení před tím, než dojde k jejich páření. Údaje společnosti Studie a dotazník, které zjišťovaly vliv různých faktorů prostředí a hospodářských faktorů majících dopad na průměrnou hmotnost selat, byly realizovány na 19 holandských farmách splňujících konkrétní kritéria. Výsledky z inseminační statistiky a jejich regresní koeficienty (RK) jsou uvedeny v Tabulce 1. Celkové množství přijaté potravy během inseminačního období (času ustájení) významně (P=0,02) souviselo s průměrnou hmotností selat po porodu. Praktické důsledky při započítání regresních koeficientů jsou, že za každý kilogram nárůstu denního příjmu potravy během inseminačního období se zvýší průměrná hmotnost selat při narození o 45 g. Tyto údaje jasně ukazují pozitivní dopad zvýšeného příjmu potravy (flushingové krmení) během inseminačního období na vyšší porodní hmotnost selat. Externí údaje Máme rostoucí počet důkazů o tom, že dostupnost paliva pro metabolismus hraje důležitou roli, během laktace a páření, pro aktivaci endokrinní reakce, která má pozitivní vliv na interval mezi odstavením a říjí, míru ovulace, míru březosti a průměrnou porodní hmotnost selat. Zvyšování příjmu potravy před pářením zvýší hladinu metabolického hormonu inzulínu. Vyšší hladiny inzulínu ovlivní aspekty vývoje vaječníkových folikul a vzniku březosti (Ramirex, a kol., 1997). Inzulín také výrazně snižuje interval mezi odstavením a říjí, jak bylo doloženo experimenty, které realizoval Whitley, a kol., (2002), a to z 6,9 ±0,56 dnů na 5,0 ±0,57 dnů (P<0.03). Jak zavádět do praxe Příjem energie a živin je nutno před pářením maximalizovat udržováním vysokého přijmu potravy, dokud je prasnice v chovu Během této fáze je nutno používat speciální dokrmovací nebo přechodové krmivo. Běžné krmivo pro období březosti není dostatečné pro dosažení těchto pozitivních výsledků Žádná omezení přijmu potravy v období kolem odstavování snížení celkového množství bakterií tvořících kolonie v děloze. To sníží výskyt infekcí dělohy a zlepší celkovou plodnost chovných zvířat (DeRoushey, a kol., 2003). Je uznáváno, že vitamíny mají podstatnou roli při reprodukci. Zjistilo se, že kyselina listová zvyšuje velikost vrhu tím, že snižuje úmrtnost embryí. Beta-karoten (provitamín vitamínu A) zvyšuje tvorbu bílkovin specifických pro dělohu, které napomáhají přežití embrya. Beta-karoten může také zvýšit tvorbu progesteronu během počátečního formování žlutého tělíska (Ramanau, a kol., 2008). Závěr Nedávný výzkum ukazuje, že výsledky mohou být dále zlepšeny řádným přikrmováním mezi odstavením a pářením. Řádné přikrmování může vést k: Většímu počtu živě narozených selat ve vrhu Zvýšení celkového množství narozených selat Vyšší hmotnosti selat po narození To vše vede k zvýšené rentabilitě. Upravování elektrolytové rovnováhy stravy (počítané jako ekvivalentní hmotnost/kg potravy pro Na + K Cl) by rovněž mohlo mít pozitivní dopad na reprodukční schopnost. Snížením elektrolytové rovnováhy stravy, poklesne ph moči, což vede ke 01/2011

6 Představujeme ISK Brná a ISK Kout na Šumavě spolupracující inseminační stanice firmy CHOVSERVIS a.s. CHOVSERVIS a.s. Hradec Králové patří mezi největší firmy v České republice poskytující plemenářské služby pro chov prasat. V současné době provozuje dvě inseminační stanice kanců (Brná a Kout na Šumavě) s celkovou kapacitou 250 kanců. Inseminační stanice kanců Brná se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou poblíž údolí řeky Divoké Orlice s nedalekou dominantou hradu Potštejn. Její historie sahá do roku 1975, kdy vznikla rekonstrukcí původní stanice kontroly výkrmnosti prasat a výstavbou nové stáje. Postupně s rozvojem společných zemědělských podniků se její kapacita zvětšovala až na současných téměř 100 ustajovacích míst rozdělených do dvou stájí. Inseminačními dávkami z této stanice jsou zásobovány zemědělské podniky okresů Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim, Pardubice, Kutná Hora, Kolín a Nymburk. Zajíždíme také na Mladoboleslavsko a Liberecko, své zákazníky má stanice i na Moravě. Průběžně je zde ustájeno okolo 60 kanců původního národního programu (plemena české bílé ušlechtilé, česká landrase, bílé ušlechtilé otcovská linie, duroc a pietrain, doplněná kříženci linií 38,48 a 68) a v současné době okolo 20 kanců programu v celé jeho šíři. Do mateřské pozice jsou zde ustájení kanci linií A, B a N, pro tvorbu finálních hybridů pak linie Talent a Tempo. Inseminační stanice Kout na Šumavě se nachází poblíž Domažlic na rozhraní Šumavy a Českého lesa. Svou činnost zahájila v roce 1976 po přestavbě tehdejší inseminační stanice býků. S kapacitou 109 plemenných kanců patřila od počátku mezi větší stanice v rámci České republiky. S postupným rozvojem inseminace v tehdejším Západo- inseminační stanice Brná českém kraji se její kapacita i nadále rozšiřovala a ustálila na dnešních více než 150 ustajovacích místech. Jak už vyplývá z polohy stanice, hlavní část jejích zákazníků se nachází v kraji Plzeňském a Karlovarském, inseminačními dávkami ale zásobuje také chovatele v jižních, středních i severních Čechách. Výběr kanců je podobně jako v ISK Brná velmi bohatý. Průběžně je zde ustájeno okolo 40 kanců národního programu podobné plemenné skladby jako na Brné (s výjimkou plemene duroc a linie 68). Velmi důležitou součástí nabídky jsou inseminační dávky od kanců programu, kterých je na stanici přibližně jedna třetina a jejich podíl se postupně, stejně jako na ISK Brná, zvyšuje. Podrobné katalogy najdete na stránkách Inseminační dávky vyprodukované na stanicích Brná a Kout na Šumavě jednoznačně přinášejí chovateli genetický pokrok. V programu to můžeme snadno dokumentovat průměrným TSI (Topigs Selection Index). Jeho úroveň je u kanců ustájených na stanicích společnosti Chovservis je následující:

7 Počet ks Průměrný TSI Linie A Linie B Linie N Tempo Talent Tyto hodnoty jsou vysoce nadprůměrné a jsou vypočítávány na základě údajů v databázi pro každou samostatnou linii zvlášť. V této databázi je v současné době pro výpočet plemenných hodnot zapojeno více než 20 milionů zvířat. Kvalita inseminačních dávek je dána nejen úrovní nakupovaných plemeníků, ale také standardizací a neustálým zdokonalováním technologických procesů při jejich výrobě. Základním nástrojem pro uplatňování tohoto trendu je uplatňování systému managementu jakosti dle norem ISO. V rámci tohoto přísného systému jsou vedle vysoké plemenné hodnoty ještě určeny další minimální parametry pro nákup kanců do inseminačních stanic. Součástí systému ISO je také stanovení a kontrola technologických procesů při výrobě inseminačních dávek. Do těchto procesů jsou zakomponovány nejnovější poznatky vědeckotechnického vývoje, které získáváme v rámci spolupráce s firmou AIM, součástí Group, s jejíž podporou pracují inseminační stanice po celém světě. Na našich stanicích probíhá pravidelně 2x ročně podrobný audit, při kterém je hodnocena celá činnost stanice od úrovně veterinární ochrany přes ustájení plemenných kanců a technologii výroby inseminačních dávek až po vlastní distribuci. Neméně důležitou součástí kvality inseminačních dávek je jejich zdravotní bezpečnost. Jde o to produkovat a prodávat takové dávky, které neznamenají pro chovatele žádné riziko zavlečení chorob. Proto kanci před ustájením na stanici musí projít nejméně 30 denní izolací ( u stanic Chovservisu je v současné době uplatňována z důvodu vyšší bezpečnosti prodloužená izolace 35 dnů). V průběhu tohoto období jsou vyšetřeni na brucelózu, Aujezskyho chorobu, KMP, TBC, sípavku a PRRS. Vyšetření na PRRS je prováděno několika různými metodami (krev serologicky, vzorky slin virologicky). Pravidelně se provádí protiparazitické ošetření a vakcinace proti parvoviróze a července. Zdravotní zkoušky jsou na stanicích v pravidelných, maximálně ročních intervalech opakovány, u PRRS minimálně 3x ročně. Obě stanice mají již několik let statut chovu prostého PRRS. Je tedy zcela zřejmě patrné, že firma CHOVSERVIS nikdy nesáhla ke krokům, které by v zájmu úspor snížily kvalitu inseminačních dávek ať už z hlediska plemenářského, technologického či zdravotního. Inseminační dávky z ISK Brná a Kout na Šumavě produkované ve spolupráci a pod dohledem odborníků jsou pro chovatele vždy zárukou ekonomického přínosu. Ing. Miroslav Kolář vedoucí úseku plemenářských služeb pro chov prasat CHOVSERVIS a.s. Tel.: inseminační stanice Kout na Šumavě 01/2011

8 01/2011 Aktuální informace pro partnery a zákazníky CZ s.r.o. Datum vydání: 24. června 2011 Vydává: CZ s.r.o., Svatopetrská 35/7, Brno Redakce: Jana Krupicová, tel.: , Co nového v PLEBU CZ? I na počátku roku 2011 pokračoval celkový propad stavů prasnic prakticky v celé ČR. Ani území působnosti společnosti PLEBO CZ, s.r.o. není v tomto nepříznivém trendu vyjímkou a tak jsme byli v oblasti šlechtění a inseminace prasat postaveni před nelehkou otázku, Jak dál?. Stále zřetelněji se projevuje nutnost zvyšování konkurenceschopnosti našich chovů v rámci EU. To znamená dosahování srovnatelných parametrů jak v reprodukci, výživě, technologii, ale také ve zdravotním stavu. V rozsahu naší činnosti, prostřednictvím inseminačních stanic a výroby inseminačních dávek, jsme schopni ovlivnit především vybrané reprodukční ukazatele ve spolupracujících chovech. Co jsme v průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 na tomto poli realizovali: - začátkem roku jsme úspěšně absolvovali řádný audit A.I.M. (celosvětové sdružení inseminačních stanic kanců v rámci uskupení Group, produkující přes 7 milionů ID ročně, s vlastním vývojem a výzkumem reprodukce, jehož jsme členy), s cílem dosažení plnohodnotné evropské certifikace pro provozování ISK a důrazným zaměřením do oblasti biosecurity - v souladu se závěry auditu, z důvodu dosažení plné garance zdravotního stavu, je prováděn pravidelný měsíční monitoring 10% základního stáda kanců na syndrom PRRS, jedná se o serologické vyšetření podle metodiky státní veterinární správy, které je prováděno v akreditované laboratoři SVU Jihlava - bylo provedeno vyšetření vzorků ejakulátu na výskyt Cirkoviru, vše s negativním výsledkem - pro zvýšení kvality expedovaných ID byla provedena srovnávací kalibrace měřidel koncentrace spermií v ejakulátu v rámci dalších cca 20 evropských inseminačních stanic, za účelem vzájemného srovnání kalibračních křivek pro přesné dosažení technologicky optimálního počtu spermií ve finální ID - na základě dosahovaných ukazatelů kvality výroby, garance zdravotního stavu a odpovídajících parametrů biosecurity, byly ve spolupráci s firmou CZ s.r.o. realizovány první exporty ID do zahraničí (Polsko, Rakousko, Slovensko), které v současnosti činí až 20% z celkové produkce - v oblasti genetiky spolupracujeme s chovy prasat zapojenými do programu firmy, provádíme zkrácenou kontrolu užitkovosti označujeme zvířata, prasničky průběžně selektujeme, vybíráme zvířata vhodná do plemenitby a získaná data vyhodnocujeme pomocí programu PLEMSOFT V následné tabulce uvádíme příklady dosahovaných reprodukčních ukazatelů v některých spolupracujících chovech. zemědělský podnik A B C D E rok počet celkem narozených selat na vrh procento oprašení index vrhů na farmě počet živě narozených selat na prasnici a rok ,3 81% 2, ,7 87% 2,34 26, % 2,33 24, ,2 74% 1,51 16, ,1 82% 2, ,7 89% 2, ,7 83% 2,26 25, ,5 85% 2,24 25, ,3 87% 2,25 27, ,9 83% 2,46 27, ,7 84% 2,15 23, % 2,41 27, ,9 81% 2,24, 26, % 2,20 28, ,1 86% 2,32 28,8 Pokud jsme v úvodu článku kladli důraz na nutnost zvýšení konkurenceschopnosti, pak již dnes dosahované výsledky na některých sledovaných farmách dokazují, že narození cca 30 selat na prasnici a rok, při indexu 2,4 obrátky a více, nemusí být jen z říše snů a fantazie, ale jsou dosažitelné již dnes v našich podmínkách. Závěr článku by mohl vyznít vcelku optimisticky totiž, Je to jen na nás. Za kolektiv PLEBO CZ, s.r.o. Ing. Dagmar Burianová 01/2011

Představení společnosti

Představení společnosti Topigs - nejinovativnější šlechtitelská organizace prasat na světě Představení společnosti Topigs Workshop 2014 Anders T. Øfsti 2. června 2014 TOPIGS a se k sobě hodí 1 Silné zaměření na V&V 2 Podobné

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné

Více

Vítejte ve světe genetiky DanBred

Vítejte ve světe genetiky DanBred Vítejte ve světe genetiky DanBred Charakteristika národního šlechtitelského programu Genetika DanBred je považována za nejlepší na světe, jako výsledek 40 let výzkumu. Výzkum byl zaměřen na profitabilní

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2013 Porodní hmotnost a geny jsou důležitými ukazateli technických a ekonomických vý- sledků dosahovaných při výkrmu prasat Výtah Výsledky výkrmových

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 Infekční bovinní rinotracheitida Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) je vysoce infekční onemocnění respiračního traktu vyvolané bovinním herpesvirem a projevuje se u skotu

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Genetický pokrok České PIC zajišťuje PN Náhlov

Genetický pokrok České PIC zajišťuje PN Náhlov Genetický pokrok České PIC zajišťuje PN Náhlov ing. Lumír Boščík Humpolec (říjen 2014) Never Stop Improving Genetický pokrok Minulost ve šlechtění prasat PIC Současnost ve šlechtění prasat PIC Využití

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN

MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN 2 duben 2005 MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN OBSAH Úvod Progressis a Merial přípravky pro prasata Aktuality a informace Úvod Merial team MERIAL je světovou jedničkou mezi společnostmi zabývajícími se zdravím

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE

METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE Charakteristika plemene Přeštické černostrakaté prase se vyznačuje vynikajícími reprodukčními vlastnostmi, nenáročností a vysokým stupněm přizpůsobivosti

Více

Testování produkční užitkovosti prasat ve výkrmu u sedmi různých genetik

Testování produkční užitkovosti prasat ve výkrmu u sedmi různých genetik Testování produkční užitkovosti prasat ve výkrmu u sedmi různých genetik Výsledky IX. testování produkční užitkovosti prasat ve výkrmu v roce 2008, uveřejněné v týdeníku Land-wirtschaftliches Wochenblat

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Ostatní onemocnění trávicího traktu

Ostatní onemocnění trávicího traktu Využití ostatních ukazatelů zdravotního stavu dojeného skotu pro odhad plemenných hodnot a selekci zvířat Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. V červnu tohoto roku se uskutečnila

Více

Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU. www.kancisalas.cz. duben 2014

Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU. www.kancisalas.cz. duben 2014 Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU duben 2014 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ... expeduje pouze čerstvé inseminační dávky. Nic neděláme do zásoby... Chceme, abyste měli co nejlepší

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC v a c c i n e s f o r p i g s Inaktivovaná purifikovaná subjednotková vakcína proti aktinobacilové pleuropneumonii pro klasickou intramuskulární nebo bezjehelnou intradermální

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost u a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Systém. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Systém. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Systém testování a šlechtění skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Organizace zapojené do šlechtění skotu v ČR Objektivní činnosti spojené s testováním a posuzováním užitkových vlastností

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Přenos embryí skotu v České republice v roce 2007 V ý r o č n í z p r á v a Květen, 2008 Vypracovala: Ing. Jiřina Petelíková,CSc. Metoda ET u skotu v České republice

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní PLODNOST Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní Plodnost - komplexní vlastnost, která je výsledkem schopností samc a samic poskytovat zdravé potomstvo v optimálním potu za uritý as. Nejdležitjší

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Strana 6173 448 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Ministerstvo zemeïdeïlstvõâ stanovõâ podle 33 zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ,

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

TECHNIKY ŘÍZENÉ REPRODUKCE V CHOVECH PRASAT NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ PRODUKCE I ZDRAVOTNÍHO STAVU

TECHNIKY ŘÍZENÉ REPRODUKCE V CHOVECH PRASAT NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ PRODUKCE I ZDRAVOTNÍHO STAVU TECHNIKY ŘÍZENÉ REPRODUKCE V CHOVECH PRASAT NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ PRODUKCE I ZDRAVOTNÍHO STAVU OBSAH: 1. díl: Ekonomika produkce a batch management V 1. díle našeho seriálu se podíváme na problematiku rentability

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

TOPIGS. Journal 01/2014

TOPIGS. Journal 01/2014 Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2014 Společnosti a Norsvin se slučují do Topigs Norsvin Nejinovativnější společnost v oblasti genetiky prasat na světě Společnosti International a

Více

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Chov skotu 2. Chov koní 3. Chov prasat 4. Plemenitba skotu Veterinářství Plasy Chov zvířat 5. Biologické předpoklady produkce mléka a jeho získávání 6. Produkce hovězího masa a jeho

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání)

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) SCHP Praha 2005 Postup plánovitého začleňování nakoupených prasniček do chovu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Zdeňka Veselá Oddělení šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV 25.9.2012, Skalský Dvůr INTERBEEF Příklady genetického hodnocení masného skotu v některých členských

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra speciální zootechniky Ukazatele kvality JUT nelze měřit přímo na živém

Více

INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU. www.kancisalas.cz

INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU. www.kancisalas.cz INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU www.kancisalas.cz INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ PROGRAM SEMINÁŘE... expeduje pouze čerstvé inseminační dávky. Až objednáte, vyberete si svého kance a zvolíte

Více

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Vyhodnocují se inseminace provedené před třemi měsíci a starší, tedy po vyšetření březosti. Inseminace provedené dříve než v roce 1995 nejsou do

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves METODIKA TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví Autoři Ing. Světlana Ševčíková, Ph.D. Ing. Milan Koucký, CSc. Oponenti Prof. Ing. Z. Mudřík,

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ Mamica O., Máchal L., Křivánek I. Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a

Více

Vepřové maso je zdravé

Vepřové maso je zdravé Vepřové maso je zdravé V České republice je vepřové maso již tradiční potravinou a jeho spotřeba je stále na vysoké úrovni. Zájem spotřebitelů o vepřové maso a výrobky z něj se udržuje a vytváří několika

Více

Energetické hodnocení krmiv

Energetické hodnocení krmiv Energetické hodnocení krmiv Využití energie krmiv v (%) BE Brutto energie 100 SE Stravitelná energie En.tuhých výkalů 70 (50-80) 30 (20-50) ME Metabolizovatelná EP EM energie plynů moče 57 (35-71) (4-9)

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu ü 24/7 sledování říje, zdravotního stavu a krmení ü Monitoring výživy - změny v KD, přesuny mezi skupinami ü Snadná instalace, používání i servis

Více

Od plemenářské práce až do výkrmu

Od plemenářské práce až do výkrmu Od plemenářské práce až do výkrmu Výroba prasat s genetikou PIC Agrarunternehmen Barnstädt e.g. - příklad z praxe - Dr. Jens Kluge Agrarunternehmen Barnstädt e.g Dorfstraße 39, 06268 Göhrendorf www.aub

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 64 Úřední věstník Evropské unie 31996L0022 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 125/3 SMĚRNICE RADY 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE

EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE Trčka P. Ústav chovu hospodářských zvířat, oddělení chovu a

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

1) rozdíl analyzovaného močovinného dusíku mezi vzorkem, kde byl dodán močovinný dusík a kontrolou, výsledek byl

1) rozdíl analyzovaného močovinného dusíku mezi vzorkem, kde byl dodán močovinný dusík a kontrolou, výsledek byl Vybrané problémy měření u močoviny v mléce a možnosti využití u močoviny ve šlechtění dojeného skotu Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Močovina je konečný produkt metabolismu bílkovin

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE

VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE Vahala J. Nemálo chovatelů prasat nejen v ČR se zabývá otázkou, zda vysoké náklady na farmakoterapii téměř vždy spojené s medikací ATB přináší

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Historie AgroKonzulty poradenství, s. r. o. Ing. Jan Šeda Koordinační útvar

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Z Á P I S

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Z Á P I S ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Z Á P I S z jednání sekce krmiv Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 5. března 2014,

Více

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015 Manuál Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Detail zvířete, karta zvířete Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Journal 1. Na špičce ve výzkumu a vývoji. Topigs Norsvin CZ s.r.o. červen 2015. Z obsahu: Hans Olijslagers, technický ředitel

Journal 1. Na špičce ve výzkumu a vývoji. Topigs Norsvin CZ s.r.o. červen 2015. Z obsahu: Hans Olijslagers, technický ředitel Journal Topigs Norsvin CZ s.r.o. Z obsahu: Na špičce ve výzkumu a vývoji Krmíte své prasnice správně? Topigs Norsvin CCPS program Topigs Norsvin je hrdým sponzorem Evropského All Star BBQ týmu Společnosti

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Šlechtitelský program plemene wagyu

Šlechtitelský program plemene wagyu Šlechtitelský program plemene wagyu 1. Historie a základní charakteristika plemene Historie Plemeno wagyu je původní japonské plemeno. Slovem wagyu se v podstatě označuje veškerý japonský skot, protože

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012

O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012 Volac Agro-Best, spol. s r.o. vyhlašuje soutěž O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012 Hlavní cenou je krmný automat pro telata URBAN U20 2. cena: 24 q mléčné náhražky VOLAC Heiferlac 3. cena: 24 q mléčné náhražky

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ KRÁLÍKŮ První zmínky o chovu králíků na území Čech pocházejí ze 13. století, chovatelství jako takové se však začíná rozvíjet na počátku 19. století. V polovině 19. století

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0100(COD) 4.2.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více