TOPIGS. Journal 01/ /2011 Journal. Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOPIGS. Journal 01/2011. www.topigs.cz. 01/2011 Journal. Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím"

Transkript

1 Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2011 Zdraví nadevše Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím zemědělského podnikání. Po delší době nepříznivých nálad je současný boom v podobě podpory repopulací skutečným oživením. Toto období je sice charakterizováno omezeným přílivem financí a rozsáhlým rozvojem tržních mechanizmů, ale snaha chovatelů o udržení konkurenceschopnosti klade vysoké nároky na zvyšování intenzifikace a koncentrace výroby, při současném snižování nákladů a zvyšování produktivity práce, zaměřeném na vysoký ekonomický přínos. CZ jakožto dceřiná společnost jedné ze světově předních plemenářských firem, je významným představitelem na trhu centrální a východní Evropy. V České republice a Polsku produkuje plemenná zvířata do zemí centrální a východní Evropy a v poslední době i pro Ruskou Federaci. Společnost si je vědoma, že zdraví zvířat je samo o sobě významnou ekonomickou hodnotou, která výrazně ovlivňuje výsledky v chovech našich zákazníků, proto si velice zakládáme na zdravotním statusu produkovaných zvířat. Využíváme soubor moderních metod redukujících zdravotní rizika a pravidelně testujeme naše ŠCH a RCH na většinu ekonomicky závažných chorob. Známe tak vždy aktuální zdravotní stav produkčních farem. Právě při jednom z pravidelných monitoringů byl zjištěn záchyt viru PRRS v našem šlechtitelském chovu ROLS Lešany aniž by byl ohrožen jediný zákazník. A jelikož dlouhodobá spolupráce byla k oboustranné spokojenosti, management chovu ROLS Lešany se rozhodl farmu repopulovat a v roce 2012 tak budeme opět produkovat zdravé prasničky z Lešan. Ing. Marian Konesz 01/2011

2 Genetické příležitosti pro zastavení kastrování existují V našem odvětví toho víme už dost o riziku, že maso kanců prasat domácích může po uvaření nepříjemně páchnout a chutnat. Tato vlastnost se obvykle nazývá kančí zápach. Tento fakt byl po mnoho let ekonomickým opodstatněním chirurgické kastrace všech samčích selat brzy po narození, vyjma těch, která byla určena pro další chov. Nicméně kastrování prasat spotřebovává čas i lidskou práci. Jedná se o práci, kterou mnoho výrobců a jejich zaměstnanců nemá rádo. Chirurgický zákrok znamená také riziko pro zdraví selat a způsobuje jim bolest. Pokud hovoříme o ekonomickém hledisku, je důležitý i fakt, že vykastrovaní samci vykazují o 5% až 12% menší efektivnost při přeměně krmiva na maso. Tyto informace jsou dávno známé, nicméně situace se v mnoha zemích změnila v souvislosti s narůstajícím zájmem o aspekty životních podmínek zvířat podstupujících kastraci. Probíhá intenzivní mezinárodní výzkum hledající spolehlivý a přijatelný způsob, jak se vyhnout kančímu zápachu u vepřového masa, aniž by bylo nutno chirurgicky zasahovat. Bylo navrženo několik postupů. Jedním je injekce, která zasahuje do procesu tvorby sloučenin způsobujících zápach v těle prasete, nicméně klíčovou otázkou musí zůstat přijatelnost tohoto postupu pro spotřebitele. Naopak veřejné mínění pravděpodobně nebude proti myšlence selekce pro eliminaci kančího zápachu v rámci genetického programu, který již přináší cenná zlepšení při produkci vepřového pro bezpečnou a příjemnou konzumaci po celém světě. Vysoká míra dědičnosti kančího zápachu Práce realizována společností prokázala, že selekce zaměřená na eliminaci kančího zápachu zdaleka není jen pouhou vágní představou. Zjistili jsme vysokou dědičnost míry koncentrace tří hlavních sloučenin, které jsou převážně odpovědné za zapáchající maso. Z našeho pohledu rozhodně existují genetické možnosti, jak ukončit kastrování a produkovat maso bez kančího zápachu jako dlouhodobé a nákladově efektivní řešení problému. Pokud se u vepřového masa objeví zápach, ví se, že je to hlavně způsobeno přítomností sloučenin nazývaných androstenon, skatol a indol v hřbetním sádle. Androstenon je steroid tvořený v kančích varlatech. Obecně bývá jeho pach přirovnáván k pachu moči. Pokud dojde k jeho vyloučení v blízkosti samice v říji, má na ni feromonový účinek stimulující zaujetí koitální pozice. Skatol a indol vznikají při rozkladu aminokyseliny tryptofanu v potravinovém proteinu, a to prostřednictvím bakterie ve střevě. Skatol, který je zjevně více nepříjemný než androstenon a zaznamená jej více lidí, má ostrý zápach podobný zápachu výkalů. Ve srovnání s ním je indol považován za méně důležitého původce problému nepříjemného aroma a nepříjemné příchuti masa. Koncentrace všech tří odpudivých molekul ve vepřovém tuku se liší podle věku a váhy zvířete při porážce. Někdy jsou nekastrovaní kanci prodávání při nižší váze, než je obvyklé (například ve Velké Británie), aby bylo sníženo riziko kančího zápachu, i když to samozřejmě snižuje jejich cenu i rentabilitu.

3 Dlouhá léta pokusů po celém světě demonstrovala, že tyto sloučeniny u prasat je obtížné měřit nějakým běžným postupem na porážkové lince. Pro tento účel není v současnosti k dispozici žádný nástroj, vyjma Dánska, kde existuje nástroj pro měření skatolu. Další výzkum probíhá v několika zemích. Jedna ze studií společnosti využila laboratorní analýzu vzorků tuku pro zjišťování úrovně androstenonu a skatolu u přibližně 7000 čistokrevných a křížených nekastrovaných samců pocházejících z různých otcovských a mateřských linií. Navíc několik těchto vzorků bylo podrobeno tzv. varné zkoušce, což znamená, že byly zahřány, aby mohlo být ohodnoceno jejich aroma expertním panelem složeným z pěti lidí, kteří měli pravidelnou zkušenost s testováním kančího masa na kančí zápach. Pro další prověření Holandské konsorcium pro kančí zápach přiznalo skupinu 155 spotřebitelů, kteří měli ohodnotit vzhled, vůni, slanost a další charakteristiky vzorků spojovaných buď s nízkou či vysokou chovnou hodnotou z hlediska androstenonu. Vyšší hodnoty mateřských linií Z našeho měření vychází, že mateřské linie měly vyšší průměrné hodnoty androstenonu a skatolu než otcovské linie. Průměrná hodnota androstenonu u křížených zvířat se pohybovala v rozmezí mezi hodnotami pro otcovské a mateřské linie, ale průměrná hodnota skatolu byla u křížených zvířat nižší než u jejich rodičů. Je známo, že faktory hospodaření na farmě, jako jsou složení krmiva či hygiena, mají rovněž vliv na koncentrace skatolu. Byla zjištěna velmi významná korelace mezi koncentracemi androstenonu a skatolu naměřenými u vzorků z poražených zvířat a výsledky dodanými expertním panelem po varné zkoušce. Na základě našich měření se jeví, že úrovně daných sloučenin s výraznou přesností předvídaly výsledky zjištěné panelem. Výsledky také poukazují na slibnou úroveň dědičnosti kančího zápachu, který byl subjektivně hodnocen u vzorků získaných z porážkové linky. Genetické korelace mezi tímto rysem a androstenonem a skatolem byly dostatečně vysoké, aby podpořily názor, že spolehlivé selekce na základě koncentrací těchto sloučenin může být dosaženo. Další kontroly u kříženého potomstva společnosti ze tří otcovských linií ukazují, že je možné u tržních prasat očekávat významné genetické rozdíly v závislosti na různých volbách otcovských linií. Tato studie měři- la koncentrace androstenonu a skatolu v rozpuštěných vzorcích tuku z krku kanců poražených při přibližné živé váze 125 kg. Křížení samci pocházeli z otcovských linií společnosti nesoucích označení Talent, Tempo a Top Pi. Většina prasat zvláště z prvních dvou linii byla hodnocena tak, že obsah zápach produkujících sloučenin v jejich tuku byl v přijatelném rozsahu, přičemž kritická hodnota byla stanovena na 2.56 μg/g pro androstenon a 2.00 μg/g pro skatol. Na tomto základě by 68 % ze 474 zkoumaných poražených zvířat nebylo klasifikováno jako zatíženo kančím zápachem. Takže tedy procento s kančím zápachem bylo u komerčních kříženců již velmi nízké. Nicméně byly zjištěny i přesvědčivé důkazy, že volba správné otcovské linie může dál snížit riziko, že vepřové maso z nekastrovaných samců bude mít nelibý odér a chuť. Bylo evidentní, že úroveň sloučenin způsobujících kančí zápach se u kříženců podstatně lišila v závislosti na zvoleném plemenu či otcovské linii, přičemž potomci pocházející z plemene Duroc vykazovali nejvyšší hodnoty androstenonu, což odpovídá výsledkům mezinárodní výzkumné práce. Naše výsledky naznačují, že dané sloučeniny jsou silně závislé na genetické dispozici a mohou být selekcí úspěšně potlačeny. Vysoká dědičnost v rozsahu od 0,25 pro indol, přes 0,36 pro skatol a 0,64 pro androstenon naznačuje přesvědčivý genetický podklad pro další zlepšování prostřednictvím selekce. Eliminace během čtyř generací Simulace počítačovou modelací podpořila naše přesvědčení, že je možné genetickým způsobem snížit koncentrace androstenonu, skatolu a indolu způsobující kančí zápach pod kritické hodnoty. Podle výsledků simulace bude tímto způsobem možné eliminovat riziko kančího zápachu u nekastrovaných samců přibližně během čtyř generací selekce. Tak tedy možnost ukončit kastrace je dosažitelná. Prostřednictvím genetického šlechtění bychom v blízké budoucnosti měli mít nekastrovaná jatečná prasata, která trh bude moci zpracovávat a prodávat bez rizika s tím, že bude dodávat vepřové, aniž by měl spotřebitel důvod ke stížnostem. Navíc producenti prasat, kteří změní výrobní systém z kastrátů na nekastrované samce s využitím genetického šlechtění společnosti, jež zajistí nízké úrovně kančího zápachu, pocítí i vysoce příznivé dopady na hospodaření svých farem. 01/2011

4 Řádné přikrmování před inseminací vede k selatům s vyšší hmotností Úvod Přiměřená výživa chovného stáda je nutná pro maximalizaci produktivity a celkové rentability stáda. Maximální reprodukční efektivity nelze nikdy dosáhnout, pokud nejsou dodržovány nejlepší postupy krmení a obhospodařování. Je třeba věnovat pozornost množství a kvalitě krmení z hlediska energetické hodnoty, vlákniny, aminokyselin a bílkovin, které jsou denně zkrmovány v různých fázích růstu, březosti, laktace a také je důležité období před inseminací. Míra ovulace je základním faktorem určujícím velikost vrhu u mladých i starších prasnic. Krátkodobé, velmi intenzivní přikrmování po odstavení až po dobu páření (tzv. flushing ) zvýší míru ovulace chovných zvířat (Whitley, a kol., 2002). Ukázalo se, že užití flushingu zvyšuje úroveň folitropinu (FSH) v plazmě a zvyšuje frekvenci sekrece lutropinu (LH), což indikuje zvýšení míry ovulace stimulováním sekrece gonadotropinů. Nárůst v sekreci gonadotropinů je zprostředkován prostřednictvím vyšších úrovní inzulínu a inzulínu podobnému růs- tovému faktoru (IGF-1) v plazmě během flushingu (Van den Brand, a kol., 2001). Údaje z výzkumů společnosti z poslední doby ukazují ekonomické a výrobní výhody ve formě zvýšené průměrné porodní hmotnosti selat. Zvýšená porodní hmotnost znamená nižší úmrtnost selat, vyšší hmotnost při odstavení a menší počet dní nutný k dosažení jateční hmotnosti. Tabulka 1 Inseminační statistika a regresní koeficienty (Opschoor, a kol., 2010) Průměr SD RK na porodní hmotnost Významnost P 10,4 8,5 0, Příjem potravy kg/den 3,4 0, Příjem energie EW/den 3,7 0, Stravitelný lyzin; příjem g/den , Počet dnů ustájení

5 Cílem tohoto článku je ukázat důležitost krmení chovných zvířat podle jejich libida či intenzivního přikrmování po odstavení před tím, než dojde k jejich páření. Údaje společnosti Studie a dotazník, které zjišťovaly vliv různých faktorů prostředí a hospodářských faktorů majících dopad na průměrnou hmotnost selat, byly realizovány na 19 holandských farmách splňujících konkrétní kritéria. Výsledky z inseminační statistiky a jejich regresní koeficienty (RK) jsou uvedeny v Tabulce 1. Celkové množství přijaté potravy během inseminačního období (času ustájení) významně (P=0,02) souviselo s průměrnou hmotností selat po porodu. Praktické důsledky při započítání regresních koeficientů jsou, že za každý kilogram nárůstu denního příjmu potravy během inseminačního období se zvýší průměrná hmotnost selat při narození o 45 g. Tyto údaje jasně ukazují pozitivní dopad zvýšeného příjmu potravy (flushingové krmení) během inseminačního období na vyšší porodní hmotnost selat. Externí údaje Máme rostoucí počet důkazů o tom, že dostupnost paliva pro metabolismus hraje důležitou roli, během laktace a páření, pro aktivaci endokrinní reakce, která má pozitivní vliv na interval mezi odstavením a říjí, míru ovulace, míru březosti a průměrnou porodní hmotnost selat. Zvyšování příjmu potravy před pářením zvýší hladinu metabolického hormonu inzulínu. Vyšší hladiny inzulínu ovlivní aspekty vývoje vaječníkových folikul a vzniku březosti (Ramirex, a kol., 1997). Inzulín také výrazně snižuje interval mezi odstavením a říjí, jak bylo doloženo experimenty, které realizoval Whitley, a kol., (2002), a to z 6,9 ±0,56 dnů na 5,0 ±0,57 dnů (P<0.03). Jak zavádět do praxe Příjem energie a živin je nutno před pářením maximalizovat udržováním vysokého přijmu potravy, dokud je prasnice v chovu Během této fáze je nutno používat speciální dokrmovací nebo přechodové krmivo. Běžné krmivo pro období březosti není dostatečné pro dosažení těchto pozitivních výsledků Žádná omezení přijmu potravy v období kolem odstavování snížení celkového množství bakterií tvořících kolonie v děloze. To sníží výskyt infekcí dělohy a zlepší celkovou plodnost chovných zvířat (DeRoushey, a kol., 2003). Je uznáváno, že vitamíny mají podstatnou roli při reprodukci. Zjistilo se, že kyselina listová zvyšuje velikost vrhu tím, že snižuje úmrtnost embryí. Beta-karoten (provitamín vitamínu A) zvyšuje tvorbu bílkovin specifických pro dělohu, které napomáhají přežití embrya. Beta-karoten může také zvýšit tvorbu progesteronu během počátečního formování žlutého tělíska (Ramanau, a kol., 2008). Závěr Nedávný výzkum ukazuje, že výsledky mohou být dále zlepšeny řádným přikrmováním mezi odstavením a pářením. Řádné přikrmování může vést k: Většímu počtu živě narozených selat ve vrhu Zvýšení celkového množství narozených selat Vyšší hmotnosti selat po narození To vše vede k zvýšené rentabilitě. Upravování elektrolytové rovnováhy stravy (počítané jako ekvivalentní hmotnost/kg potravy pro Na + K Cl) by rovněž mohlo mít pozitivní dopad na reprodukční schopnost. Snížením elektrolytové rovnováhy stravy, poklesne ph moči, což vede ke 01/2011

6 Představujeme ISK Brná a ISK Kout na Šumavě spolupracující inseminační stanice firmy CHOVSERVIS a.s. CHOVSERVIS a.s. Hradec Králové patří mezi největší firmy v České republice poskytující plemenářské služby pro chov prasat. V současné době provozuje dvě inseminační stanice kanců (Brná a Kout na Šumavě) s celkovou kapacitou 250 kanců. Inseminační stanice kanců Brná se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou poblíž údolí řeky Divoké Orlice s nedalekou dominantou hradu Potštejn. Její historie sahá do roku 1975, kdy vznikla rekonstrukcí původní stanice kontroly výkrmnosti prasat a výstavbou nové stáje. Postupně s rozvojem společných zemědělských podniků se její kapacita zvětšovala až na současných téměř 100 ustajovacích míst rozdělených do dvou stájí. Inseminačními dávkami z této stanice jsou zásobovány zemědělské podniky okresů Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim, Pardubice, Kutná Hora, Kolín a Nymburk. Zajíždíme také na Mladoboleslavsko a Liberecko, své zákazníky má stanice i na Moravě. Průběžně je zde ustájeno okolo 60 kanců původního národního programu (plemena české bílé ušlechtilé, česká landrase, bílé ušlechtilé otcovská linie, duroc a pietrain, doplněná kříženci linií 38,48 a 68) a v současné době okolo 20 kanců programu v celé jeho šíři. Do mateřské pozice jsou zde ustájení kanci linií A, B a N, pro tvorbu finálních hybridů pak linie Talent a Tempo. Inseminační stanice Kout na Šumavě se nachází poblíž Domažlic na rozhraní Šumavy a Českého lesa. Svou činnost zahájila v roce 1976 po přestavbě tehdejší inseminační stanice býků. S kapacitou 109 plemenných kanců patřila od počátku mezi větší stanice v rámci České republiky. S postupným rozvojem inseminace v tehdejším Západo- inseminační stanice Brná českém kraji se její kapacita i nadále rozšiřovala a ustálila na dnešních více než 150 ustajovacích místech. Jak už vyplývá z polohy stanice, hlavní část jejích zákazníků se nachází v kraji Plzeňském a Karlovarském, inseminačními dávkami ale zásobuje také chovatele v jižních, středních i severních Čechách. Výběr kanců je podobně jako v ISK Brná velmi bohatý. Průběžně je zde ustájeno okolo 40 kanců národního programu podobné plemenné skladby jako na Brné (s výjimkou plemene duroc a linie 68). Velmi důležitou součástí nabídky jsou inseminační dávky od kanců programu, kterých je na stanici přibližně jedna třetina a jejich podíl se postupně, stejně jako na ISK Brná, zvyšuje. Podrobné katalogy najdete na stránkách Inseminační dávky vyprodukované na stanicích Brná a Kout na Šumavě jednoznačně přinášejí chovateli genetický pokrok. V programu to můžeme snadno dokumentovat průměrným TSI (Topigs Selection Index). Jeho úroveň je u kanců ustájených na stanicích společnosti Chovservis je následující:

7 Počet ks Průměrný TSI Linie A Linie B Linie N Tempo Talent Tyto hodnoty jsou vysoce nadprůměrné a jsou vypočítávány na základě údajů v databázi pro každou samostatnou linii zvlášť. V této databázi je v současné době pro výpočet plemenných hodnot zapojeno více než 20 milionů zvířat. Kvalita inseminačních dávek je dána nejen úrovní nakupovaných plemeníků, ale také standardizací a neustálým zdokonalováním technologických procesů při jejich výrobě. Základním nástrojem pro uplatňování tohoto trendu je uplatňování systému managementu jakosti dle norem ISO. V rámci tohoto přísného systému jsou vedle vysoké plemenné hodnoty ještě určeny další minimální parametry pro nákup kanců do inseminačních stanic. Součástí systému ISO je také stanovení a kontrola technologických procesů při výrobě inseminačních dávek. Do těchto procesů jsou zakomponovány nejnovější poznatky vědeckotechnického vývoje, které získáváme v rámci spolupráce s firmou AIM, součástí Group, s jejíž podporou pracují inseminační stanice po celém světě. Na našich stanicích probíhá pravidelně 2x ročně podrobný audit, při kterém je hodnocena celá činnost stanice od úrovně veterinární ochrany přes ustájení plemenných kanců a technologii výroby inseminačních dávek až po vlastní distribuci. Neméně důležitou součástí kvality inseminačních dávek je jejich zdravotní bezpečnost. Jde o to produkovat a prodávat takové dávky, které neznamenají pro chovatele žádné riziko zavlečení chorob. Proto kanci před ustájením na stanici musí projít nejméně 30 denní izolací ( u stanic Chovservisu je v současné době uplatňována z důvodu vyšší bezpečnosti prodloužená izolace 35 dnů). V průběhu tohoto období jsou vyšetřeni na brucelózu, Aujezskyho chorobu, KMP, TBC, sípavku a PRRS. Vyšetření na PRRS je prováděno několika různými metodami (krev serologicky, vzorky slin virologicky). Pravidelně se provádí protiparazitické ošetření a vakcinace proti parvoviróze a července. Zdravotní zkoušky jsou na stanicích v pravidelných, maximálně ročních intervalech opakovány, u PRRS minimálně 3x ročně. Obě stanice mají již několik let statut chovu prostého PRRS. Je tedy zcela zřejmě patrné, že firma CHOVSERVIS nikdy nesáhla ke krokům, které by v zájmu úspor snížily kvalitu inseminačních dávek ať už z hlediska plemenářského, technologického či zdravotního. Inseminační dávky z ISK Brná a Kout na Šumavě produkované ve spolupráci a pod dohledem odborníků jsou pro chovatele vždy zárukou ekonomického přínosu. Ing. Miroslav Kolář vedoucí úseku plemenářských služeb pro chov prasat CHOVSERVIS a.s. Tel.: inseminační stanice Kout na Šumavě 01/2011

8 01/2011 Aktuální informace pro partnery a zákazníky CZ s.r.o. Datum vydání: 24. června 2011 Vydává: CZ s.r.o., Svatopetrská 35/7, Brno Redakce: Jana Krupicová, tel.: , Co nového v PLEBU CZ? I na počátku roku 2011 pokračoval celkový propad stavů prasnic prakticky v celé ČR. Ani území působnosti společnosti PLEBO CZ, s.r.o. není v tomto nepříznivém trendu vyjímkou a tak jsme byli v oblasti šlechtění a inseminace prasat postaveni před nelehkou otázku, Jak dál?. Stále zřetelněji se projevuje nutnost zvyšování konkurenceschopnosti našich chovů v rámci EU. To znamená dosahování srovnatelných parametrů jak v reprodukci, výživě, technologii, ale také ve zdravotním stavu. V rozsahu naší činnosti, prostřednictvím inseminačních stanic a výroby inseminačních dávek, jsme schopni ovlivnit především vybrané reprodukční ukazatele ve spolupracujících chovech. Co jsme v průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 na tomto poli realizovali: - začátkem roku jsme úspěšně absolvovali řádný audit A.I.M. (celosvětové sdružení inseminačních stanic kanců v rámci uskupení Group, produkující přes 7 milionů ID ročně, s vlastním vývojem a výzkumem reprodukce, jehož jsme členy), s cílem dosažení plnohodnotné evropské certifikace pro provozování ISK a důrazným zaměřením do oblasti biosecurity - v souladu se závěry auditu, z důvodu dosažení plné garance zdravotního stavu, je prováděn pravidelný měsíční monitoring 10% základního stáda kanců na syndrom PRRS, jedná se o serologické vyšetření podle metodiky státní veterinární správy, které je prováděno v akreditované laboratoři SVU Jihlava - bylo provedeno vyšetření vzorků ejakulátu na výskyt Cirkoviru, vše s negativním výsledkem - pro zvýšení kvality expedovaných ID byla provedena srovnávací kalibrace měřidel koncentrace spermií v ejakulátu v rámci dalších cca 20 evropských inseminačních stanic, za účelem vzájemného srovnání kalibračních křivek pro přesné dosažení technologicky optimálního počtu spermií ve finální ID - na základě dosahovaných ukazatelů kvality výroby, garance zdravotního stavu a odpovídajících parametrů biosecurity, byly ve spolupráci s firmou CZ s.r.o. realizovány první exporty ID do zahraničí (Polsko, Rakousko, Slovensko), které v současnosti činí až 20% z celkové produkce - v oblasti genetiky spolupracujeme s chovy prasat zapojenými do programu firmy, provádíme zkrácenou kontrolu užitkovosti označujeme zvířata, prasničky průběžně selektujeme, vybíráme zvířata vhodná do plemenitby a získaná data vyhodnocujeme pomocí programu PLEMSOFT V následné tabulce uvádíme příklady dosahovaných reprodukčních ukazatelů v některých spolupracujících chovech. zemědělský podnik A B C D E rok počet celkem narozených selat na vrh procento oprašení index vrhů na farmě počet živě narozených selat na prasnici a rok ,3 81% 2, ,7 87% 2,34 26, % 2,33 24, ,2 74% 1,51 16, ,1 82% 2, ,7 89% 2, ,7 83% 2,26 25, ,5 85% 2,24 25, ,3 87% 2,25 27, ,9 83% 2,46 27, ,7 84% 2,15 23, % 2,41 27, ,9 81% 2,24, 26, % 2,20 28, ,1 86% 2,32 28,8 Pokud jsme v úvodu článku kladli důraz na nutnost zvýšení konkurenceschopnosti, pak již dnes dosahované výsledky na některých sledovaných farmách dokazují, že narození cca 30 selat na prasnici a rok, při indexu 2,4 obrátky a více, nemusí být jen z říše snů a fantazie, ale jsou dosažitelné již dnes v našich podmínkách. Závěr článku by mohl vyznít vcelku optimisticky totiž, Je to jen na nás. Za kolektiv PLEBO CZ, s.r.o. Ing. Dagmar Burianová 01/2011

Představení společnosti

Představení společnosti Topigs - nejinovativnější šlechtitelská organizace prasat na světě Představení společnosti Topigs Workshop 2014 Anders T. Øfsti 2. června 2014 TOPIGS a se k sobě hodí 1 Silné zaměření na V&V 2 Podobné

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Topigs Norsvin linie. Topigs Norsvin Workshop Simon Amstutz

Topigs Norsvin linie. Topigs Norsvin Workshop Simon Amstutz Topigs Norsvin linie Topigs Norsvin Workshop 2014 Simon Amstutz Otcovské linie Topigs Norsvin Tempo Norsvin Duroc Talent Top Pi Tempo Velmi vysoká odolnost Vysoký počet živě rozených selat ve vrhu Charakteristika

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

Šlechtitelské + hybridizační programy

Šlechtitelské + hybridizační programy Šlechtitelské + hybridizační programy Plemenářská práce širší pojetí souhrn zootechnických + organizačních + ekonomických opatření cíl všestranné zvyšování užitkovosti prasat užší pojetí zásahy do genotypové

Více

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné

Více

Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT

Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás Sano koncept výživy prasniček zaujal. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Zkušenost s onemocněním PRRS v chovu prasat. MVDr. Josef Kukla Šušnová Jana

Zkušenost s onemocněním PRRS v chovu prasat. MVDr. Josef Kukla Šušnová Jana Zkušenost s onemocněním PRRS v chovu prasat MVDr. Josef Kukla Šušnová Jana 1 Popis farmy (srpen 2015) Počet prasnic 600 ks Prasničky 262 ks Kanci prubíři 2 ks Selata na porodnách 1245 ks Selata na odchovnách

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

Vítejte ve světe genetiky DanBred

Vítejte ve světe genetiky DanBred Vítejte ve světe genetiky DanBred Charakteristika národního šlechtitelského programu Genetika DanBred je považována za nejlepší na světe, jako výsledek 40 let výzkumu. Výzkum byl zaměřen na profitabilní

Více

Ekonomická hodnota užitkovosti

Ekonomická hodnota užitkovosti Ekonomická hodnota užitkovosti Topigs Norsvin Workshop 2016, Černá Hora Ondřej Kalina Co je důležité Důležité ukazatele Zlepšení zmasilosti o 1 % Snížení úhynu ve výkrmu o 1 % Snížení konverze ve výkrmu

Více

Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA

Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás Sano koncept výživy chovných prasnic zaujal. Na následujících stránkách najdete

Více

Moderní metody intenzivní produkce ryb

Moderní metody intenzivní produkce ryb Moderní metody intenzivní produkce ryb Pramen: FAO Světová produkce (tis. tun) Produkce ryb v evropských zemích (mil. EUR) 1900 4000 1700 1500 1300 3800 3600 3400 3200 3000 1100 2800 900 700 2600 2400

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2013 Porodní hmotnost a geny jsou důležitými ukazateli technických a ekonomických vý- sledků dosahovaných při výkrmu prasat Výtah Výsledky výkrmových

Více

PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva

PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva Jiří Brožík, J. Guyokrma spol. s r.o. Vzhledem k požadavkům trhu, kdy chovatelé vyžadují účinné a rentabilní výrobky

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s.

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s. Profil Společnosti Společnost CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové byla založena 4. května 1992. V současnosti má základní kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 mil. ), vlastní kapitál činí přibližně 150 mil.

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovných zařízeních plemenných

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

Sel-Plex. JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno

Sel-Plex. JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno sel plex brozura TISK.indd 2 14.12.2006 9:39:52 Sel-Plex JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno Selen hraje v metabolismu živých organismů zásadní roli tím, že umožňuje normální

Více

Přenos genetického pokroku ze šlechtitelské do produkční oblasti

Přenos genetického pokroku ze šlechtitelské do produkční oblasti Přenos genetického pokroku ze šlechtitelské do produkční oblasti Šlechtitelská činnost v nukleových i rezervních chovech prasat, kde se vytváří veškerý genetický pokrok, není samoúčelnou činností, nýbrž

Více

CHOVNÝ CÍL A STANDARD

CHOVNÝ CÍL A STANDARD SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU CHOVNÝ CÍL A STANDARD ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU b ř ezen 2012 1 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují na období nejbližších pěti

Více

Selekční efekt. Úvod do šlechtění zvířat 1

Selekční efekt. Úvod do šlechtění zvířat 1 Selekční efekt Úvod do šlechtění zvířat 1 Dědičnost tělesné výšky u lidí ( F. Galton 1800-1911) Generac Odchylky od průměru populace e Rodičů -6,0-4,5-3,0-1,5 0 +1,5 +3,0 +4,5 +5,0 Potomků -4,0-2,5-1,5-1,0

Více

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 K 31. 12. 2014 činil stav drůbeže v Plzeňském kraji 2 612 123 ks, což znamená zásadní meziroční nárůst o 34,1 %. Plzeňský kraj se nacházel na třetím

Více

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 Infekční bovinní rinotracheitida Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) je vysoce infekční onemocnění respiračního traktu vyvolané bovinním herpesvirem a projevuje se u skotu

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Plemena prasat rozdělujeme podle

Plemena prasat rozdělujeme podle Plemena prasat Plemena prasat rozdělujeme podle 1. stupně prošlechtění primitivní vznikla působením přírodních podmínek s malým podílem umělého výběru, staročeský hřebenáč zušlechtěná vznikla z primitivních

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Kontrola užitkovosti prasat

Kontrola užitkovosti prasat Kontrola užitkovosti prasat Metodické pokyny SCHP A. Kontrola reprodukčních vlastností kanců + prasnic B. Provádění zkoušek vlastní užitkovosti prasat (VU) Metodika MZe ČR C. Testování finálních hybridů

Více

PRODUKCE SELAT: VÍTE JAK NA TOM JSTE? POCITY NEBO FAKTA?

PRODUKCE SELAT: VÍTE JAK NA TOM JSTE? POCITY NEBO FAKTA? 9. Listopadu 2016 Tři Věžičky PRODUKCE SELAT: VÍTE JAK NA TOM JSTE? POCITY NEBO FAKTA? Ing. Ivan Řezáč, Sano 1 ZRCADLO A ŽÁBA 2 NOVÉ HODNOCENÍ REPRODUKCE Stačí pouze počet odstavených selat na prasnici

Více

Načasovaná inseminace nebo systémy automatické detekce říje? Jiří Davídek

Načasovaná inseminace nebo systémy automatické detekce říje? Jiří Davídek Načasovaná inseminace nebo systémy automatické detekce říje? Jiří Davídek Faktory které ovlivňují reprodukci Kráva 3% Použitý býk 1% 96% Trvání říje (h) Trvání říje ve vztahu k mléčné užitkovosti Lopez

Více

Genetický pokrok České PIC zajišťuje PN Náhlov

Genetický pokrok České PIC zajišťuje PN Náhlov Genetický pokrok České PIC zajišťuje PN Náhlov ing. Lumír Boščík Humpolec (říjen 2014) Never Stop Improving Genetický pokrok Minulost ve šlechtění prasat PIC Současnost ve šlechtění prasat PIC Využití

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE

METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE METODIKA CHOVU - PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE Charakteristika plemene Přeštické černostrakaté prase se vyznačuje vynikajícími reprodukčními vlastnostmi, nenáročností a vysokým stupněm přizpůsobivosti

Více

Hustopeče. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. a kolektiv Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Hustopeče. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. a kolektiv Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. a kolektiv Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 4. 11. 2016 Hustopeče ŘÍZENÍ STÁDA GENETIKA USTÁJENÍ A CHOVNÉ PROSTŘEDÍ ZDRAVÍ ZVÍŘATÍ VÝŽIVA 1 » Šlechtění na vysokou

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

ROZMNOŽOVACÍ CHOV HUSTOPEČE NAD BEČVOU

ROZMNOŽOVACÍ CHOV HUSTOPEČE NAD BEČVOU ROZMNOŽOVACÍ CHOV HUSTOPEČE NAD BEČVOU Vahala, J. Rozmnožovací chov Hustopeče nad Bečvou Proč se nakupují plemenné prasničky v Hustopečích nad Bečvou? Naše rodinná farma byla postavena na zelené louce

Více

BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti

BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti 08 BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti An Aviagen Brand BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti Úvod Tato příručka obsahuje cíle v oblasti užitkovosti pro brojlery Ross 308 a je třeba ji

Více

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Odchov jalovic základ úspěchu Při odchovu telat a jalovic si musíme uvědomit, že náklady na jejich odchov

Více

MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN

MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN 2 duben 2005 MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN OBSAH Úvod Progressis a Merial přípravky pro prasata Aktuality a informace Úvod Merial team MERIAL je světovou jedničkou mezi společnostmi zabývajícími se zdravím

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že vás zaujal Sano koncept výživy dojnic. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Ostatní onemocnění trávicího traktu

Ostatní onemocnění trávicího traktu Využití ostatních ukazatelů zdravotního stavu dojeného skotu pro odhad plemenných hodnot a selekci zvířat Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. V červnu tohoto roku se uskutečnila

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU. www.kancisalas.cz. duben 2014

Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU. www.kancisalas.cz. duben 2014 Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU duben 2014 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ... expeduje pouze čerstvé inseminační dávky. Nic neděláme do zásoby... Chceme, abyste měli co nejlepší

Více

Testování produkční užitkovosti prasat ve výkrmu u sedmi různých genetik

Testování produkční užitkovosti prasat ve výkrmu u sedmi různých genetik Testování produkční užitkovosti prasat ve výkrmu u sedmi různých genetik Výsledky IX. testování produkční užitkovosti prasat ve výkrmu v roce 2008, uveřejněné v týdeníku Land-wirtschaftliches Wochenblat

Více

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC v a c c i n e s f o r p i g s Inaktivovaná purifikovaná subjednotková vakcína proti aktinobacilové pleuropneumonii pro klasickou intramuskulární nebo bezjehelnou intradermální

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

BROJLER. Cíle užitkovosti. An Aviagen Brand

BROJLER. Cíle užitkovosti. An Aviagen Brand BROJLER 308 Cíle užitkovosti An Aviagen Brand Úvod Tato příručka obsahuje cíle užitkovosti pro brojlery Ross 308 a je třeba jí používat společně s Technologickým postupem pro brojlery Ross. Užitkovost

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost u a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Systém. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Systém. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Systém testování a šlechtění skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Organizace zapojené do šlechtění skotu v ČR Objektivní činnosti spojené s testováním a posuzováním užitkových vlastností

Více

Kombinovaná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Kombinovaná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Kombinovaná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Kombinovaná plemena skotu : Plemena strakatá horská : překřížením původních evropských plemen býky simenského, bernského plemene

Více

Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu

Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (kód: 41-064-R) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zemědělský poradce pro živočišnou

Více

Hodnoticí standard. Zootechnik pro chov prasat (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Zootechnik pro chov prasat (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Zootechnik pro chov prasat (kód: 41-072-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zootechnik Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

ŘÍZENÍ KONDICE PRASNIC CESTA KE ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ REPRODUKČNÍ UŽITKOVOSTI

ŘÍZENÍ KONDICE PRASNIC CESTA KE ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ REPRODUKČNÍ UŽITKOVOSTI ŘÍZENÍ KONDICE PRASNIC CESTA KE ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ REPRODUKČNÍ UŽITKOVOSTI Kureš, D., *Čítek, J. Tekro, spol. s r.o. ČZU Praha, Katedra speciální zootechniky Tradičně vysoká spotřeba a obliba vepřového

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

Šlechtění mateřských plemen orientováno na

Šlechtění mateřských plemen orientováno na Plemena prasat Šlechtění mateřských plemen orientováno na vynikající reprodukční vlastnosti 15,5 živě narozených selat/vrh výbornou růstovou schopnost při nízké spotřebě KKS 1 300 g/kanečci UTVU příznivé

Více

ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ,

ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, PTB možnosti řešení Kamil Kovařčík VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v. v. i. Brno, Hudcova 296/70 4 Stádia onemocnění pokročilé 1-2 ks klinické subklinické 5-7 ks klidové (latentní) 10-15 ks 1 Klinika/užitkovost

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Strana 30 Sbírka zákonů č. 5 / 2009 5 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 7a odst. 7 zákona

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání)

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) SCHP Praha 2005 Postup plánovitého začleňování nakoupených prasniček do chovu

Více

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní PLODNOST Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní Plodnost - komplexní vlastnost, která je výsledkem schopností samc a samic poskytovat zdravé potomstvo v optimálním potu za uritý as. Nejdležitjší

Více

INSEMINACE PRASAT. II. Inseminace prasnic. Multimediální učební pomůcka pro výuku Reprodukce hospodářských zvířat II

INSEMINACE PRASAT. II. Inseminace prasnic. Multimediální učební pomůcka pro výuku Reprodukce hospodářských zvířat II INSEMINACE PRASAT II. Inseminace prasnic Multimediální učební pomůcka pro výuku Reprodukce hospodářských zvířat II Řešitel: prof. Ing. František Louda, DrSc. Ing. Alena Ježková, CSc. Doc. Ing. Luděk Stádník,

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

Genetické hodnocení rodní? Josef Kučera

Genetické hodnocení rodní? Josef Kučera Genetické hodnocení národní nebo mezinárodn rodní? Josef Kučera Legislativa Plemenářský zákon Pověřená osoba zajišťuje ve spolupráci s uznaným chovatelským sdružením Pravomoc a zodpovědnost uznaného chovatelského

Více

TECHNIKY ŘÍZENÉ REPRODUKCE V CHOVECH PRASAT NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ PRODUKCE I ZDRAVOTNÍHO STAVU

TECHNIKY ŘÍZENÉ REPRODUKCE V CHOVECH PRASAT NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ PRODUKCE I ZDRAVOTNÍHO STAVU TECHNIKY ŘÍZENÉ REPRODUKCE V CHOVECH PRASAT NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ PRODUKCE I ZDRAVOTNÍHO STAVU OBSAH: 1. díl: Ekonomika produkce a batch management V 1. díle našeho seriálu se podíváme na problematiku rentability

Více

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves METODIKA TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví Autoři Ing. Světlana Ševčíková, Ph.D. Ing. Milan Koucký, CSc. Oponenti Prof. Ing. Z. Mudřík,

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Strana 6173 448 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Ministerstvo zemeïdeïlstvõâ stanovõâ podle 33 zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ,

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Chov skotu 2. Chov koní 3. Chov prasat 4. Plemenitba skotu Veterinářství Plasy Chov zvířat 5. Biologické předpoklady produkce mléka a jeho získávání 6. Produkce hovězího masa a jeho

Více

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, velmi nás těší, že Vás zaujal Sano koncept výživy pro telata. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

TOPIGS. Journal 01/2014

TOPIGS. Journal 01/2014 Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2014 Společnosti a Norsvin se slučují do Topigs Norsvin Nejinovativnější společnost v oblasti genetiky prasat na světě Společnosti International a

Více

Etologie hospodářských zvířat. Rozdělení etologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky

Etologie hospodářských zvířat. Rozdělení etologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky Etologie hospodářských zvířat Rozdělení etologie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky Rozdělení etologie 1. Obecná etologie =zabývá se studiem

Více

O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a

O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická 1 oddělení poradenských služeb pavel.stonawsky@tiscali.cz

Více