TOPIGS. Journal 01/ /2011 Journal. Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOPIGS. Journal 01/2011. www.topigs.cz. 01/2011 Journal. Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím"

Transkript

1 Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2011 Zdraví nadevše Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím zemědělského podnikání. Po delší době nepříznivých nálad je současný boom v podobě podpory repopulací skutečným oživením. Toto období je sice charakterizováno omezeným přílivem financí a rozsáhlým rozvojem tržních mechanizmů, ale snaha chovatelů o udržení konkurenceschopnosti klade vysoké nároky na zvyšování intenzifikace a koncentrace výroby, při současném snižování nákladů a zvyšování produktivity práce, zaměřeném na vysoký ekonomický přínos. CZ jakožto dceřiná společnost jedné ze světově předních plemenářských firem, je významným představitelem na trhu centrální a východní Evropy. V České republice a Polsku produkuje plemenná zvířata do zemí centrální a východní Evropy a v poslední době i pro Ruskou Federaci. Společnost si je vědoma, že zdraví zvířat je samo o sobě významnou ekonomickou hodnotou, která výrazně ovlivňuje výsledky v chovech našich zákazníků, proto si velice zakládáme na zdravotním statusu produkovaných zvířat. Využíváme soubor moderních metod redukujících zdravotní rizika a pravidelně testujeme naše ŠCH a RCH na většinu ekonomicky závažných chorob. Známe tak vždy aktuální zdravotní stav produkčních farem. Právě při jednom z pravidelných monitoringů byl zjištěn záchyt viru PRRS v našem šlechtitelském chovu ROLS Lešany aniž by byl ohrožen jediný zákazník. A jelikož dlouhodobá spolupráce byla k oboustranné spokojenosti, management chovu ROLS Lešany se rozhodl farmu repopulovat a v roce 2012 tak budeme opět produkovat zdravé prasničky z Lešan. Ing. Marian Konesz 01/2011

2 Genetické příležitosti pro zastavení kastrování existují V našem odvětví toho víme už dost o riziku, že maso kanců prasat domácích může po uvaření nepříjemně páchnout a chutnat. Tato vlastnost se obvykle nazývá kančí zápach. Tento fakt byl po mnoho let ekonomickým opodstatněním chirurgické kastrace všech samčích selat brzy po narození, vyjma těch, která byla určena pro další chov. Nicméně kastrování prasat spotřebovává čas i lidskou práci. Jedná se o práci, kterou mnoho výrobců a jejich zaměstnanců nemá rádo. Chirurgický zákrok znamená také riziko pro zdraví selat a způsobuje jim bolest. Pokud hovoříme o ekonomickém hledisku, je důležitý i fakt, že vykastrovaní samci vykazují o 5% až 12% menší efektivnost při přeměně krmiva na maso. Tyto informace jsou dávno známé, nicméně situace se v mnoha zemích změnila v souvislosti s narůstajícím zájmem o aspekty životních podmínek zvířat podstupujících kastraci. Probíhá intenzivní mezinárodní výzkum hledající spolehlivý a přijatelný způsob, jak se vyhnout kančímu zápachu u vepřového masa, aniž by bylo nutno chirurgicky zasahovat. Bylo navrženo několik postupů. Jedním je injekce, která zasahuje do procesu tvorby sloučenin způsobujících zápach v těle prasete, nicméně klíčovou otázkou musí zůstat přijatelnost tohoto postupu pro spotřebitele. Naopak veřejné mínění pravděpodobně nebude proti myšlence selekce pro eliminaci kančího zápachu v rámci genetického programu, který již přináší cenná zlepšení při produkci vepřového pro bezpečnou a příjemnou konzumaci po celém světě. Vysoká míra dědičnosti kančího zápachu Práce realizována společností prokázala, že selekce zaměřená na eliminaci kančího zápachu zdaleka není jen pouhou vágní představou. Zjistili jsme vysokou dědičnost míry koncentrace tří hlavních sloučenin, které jsou převážně odpovědné za zapáchající maso. Z našeho pohledu rozhodně existují genetické možnosti, jak ukončit kastrování a produkovat maso bez kančího zápachu jako dlouhodobé a nákladově efektivní řešení problému. Pokud se u vepřového masa objeví zápach, ví se, že je to hlavně způsobeno přítomností sloučenin nazývaných androstenon, skatol a indol v hřbetním sádle. Androstenon je steroid tvořený v kančích varlatech. Obecně bývá jeho pach přirovnáván k pachu moči. Pokud dojde k jeho vyloučení v blízkosti samice v říji, má na ni feromonový účinek stimulující zaujetí koitální pozice. Skatol a indol vznikají při rozkladu aminokyseliny tryptofanu v potravinovém proteinu, a to prostřednictvím bakterie ve střevě. Skatol, který je zjevně více nepříjemný než androstenon a zaznamená jej více lidí, má ostrý zápach podobný zápachu výkalů. Ve srovnání s ním je indol považován za méně důležitého původce problému nepříjemného aroma a nepříjemné příchuti masa. Koncentrace všech tří odpudivých molekul ve vepřovém tuku se liší podle věku a váhy zvířete při porážce. Někdy jsou nekastrovaní kanci prodávání při nižší váze, než je obvyklé (například ve Velké Británie), aby bylo sníženo riziko kančího zápachu, i když to samozřejmě snižuje jejich cenu i rentabilitu.

3 Dlouhá léta pokusů po celém světě demonstrovala, že tyto sloučeniny u prasat je obtížné měřit nějakým běžným postupem na porážkové lince. Pro tento účel není v současnosti k dispozici žádný nástroj, vyjma Dánska, kde existuje nástroj pro měření skatolu. Další výzkum probíhá v několika zemích. Jedna ze studií společnosti využila laboratorní analýzu vzorků tuku pro zjišťování úrovně androstenonu a skatolu u přibližně 7000 čistokrevných a křížených nekastrovaných samců pocházejících z různých otcovských a mateřských linií. Navíc několik těchto vzorků bylo podrobeno tzv. varné zkoušce, což znamená, že byly zahřány, aby mohlo být ohodnoceno jejich aroma expertním panelem složeným z pěti lidí, kteří měli pravidelnou zkušenost s testováním kančího masa na kančí zápach. Pro další prověření Holandské konsorcium pro kančí zápach přiznalo skupinu 155 spotřebitelů, kteří měli ohodnotit vzhled, vůni, slanost a další charakteristiky vzorků spojovaných buď s nízkou či vysokou chovnou hodnotou z hlediska androstenonu. Vyšší hodnoty mateřských linií Z našeho měření vychází, že mateřské linie měly vyšší průměrné hodnoty androstenonu a skatolu než otcovské linie. Průměrná hodnota androstenonu u křížených zvířat se pohybovala v rozmezí mezi hodnotami pro otcovské a mateřské linie, ale průměrná hodnota skatolu byla u křížených zvířat nižší než u jejich rodičů. Je známo, že faktory hospodaření na farmě, jako jsou složení krmiva či hygiena, mají rovněž vliv na koncentrace skatolu. Byla zjištěna velmi významná korelace mezi koncentracemi androstenonu a skatolu naměřenými u vzorků z poražených zvířat a výsledky dodanými expertním panelem po varné zkoušce. Na základě našich měření se jeví, že úrovně daných sloučenin s výraznou přesností předvídaly výsledky zjištěné panelem. Výsledky také poukazují na slibnou úroveň dědičnosti kančího zápachu, který byl subjektivně hodnocen u vzorků získaných z porážkové linky. Genetické korelace mezi tímto rysem a androstenonem a skatolem byly dostatečně vysoké, aby podpořily názor, že spolehlivé selekce na základě koncentrací těchto sloučenin může být dosaženo. Další kontroly u kříženého potomstva společnosti ze tří otcovských linií ukazují, že je možné u tržních prasat očekávat významné genetické rozdíly v závislosti na různých volbách otcovských linií. Tato studie měři- la koncentrace androstenonu a skatolu v rozpuštěných vzorcích tuku z krku kanců poražených při přibližné živé váze 125 kg. Křížení samci pocházeli z otcovských linií společnosti nesoucích označení Talent, Tempo a Top Pi. Většina prasat zvláště z prvních dvou linii byla hodnocena tak, že obsah zápach produkujících sloučenin v jejich tuku byl v přijatelném rozsahu, přičemž kritická hodnota byla stanovena na 2.56 μg/g pro androstenon a 2.00 μg/g pro skatol. Na tomto základě by 68 % ze 474 zkoumaných poražených zvířat nebylo klasifikováno jako zatíženo kančím zápachem. Takže tedy procento s kančím zápachem bylo u komerčních kříženců již velmi nízké. Nicméně byly zjištěny i přesvědčivé důkazy, že volba správné otcovské linie může dál snížit riziko, že vepřové maso z nekastrovaných samců bude mít nelibý odér a chuť. Bylo evidentní, že úroveň sloučenin způsobujících kančí zápach se u kříženců podstatně lišila v závislosti na zvoleném plemenu či otcovské linii, přičemž potomci pocházející z plemene Duroc vykazovali nejvyšší hodnoty androstenonu, což odpovídá výsledkům mezinárodní výzkumné práce. Naše výsledky naznačují, že dané sloučeniny jsou silně závislé na genetické dispozici a mohou být selekcí úspěšně potlačeny. Vysoká dědičnost v rozsahu od 0,25 pro indol, přes 0,36 pro skatol a 0,64 pro androstenon naznačuje přesvědčivý genetický podklad pro další zlepšování prostřednictvím selekce. Eliminace během čtyř generací Simulace počítačovou modelací podpořila naše přesvědčení, že je možné genetickým způsobem snížit koncentrace androstenonu, skatolu a indolu způsobující kančí zápach pod kritické hodnoty. Podle výsledků simulace bude tímto způsobem možné eliminovat riziko kančího zápachu u nekastrovaných samců přibližně během čtyř generací selekce. Tak tedy možnost ukončit kastrace je dosažitelná. Prostřednictvím genetického šlechtění bychom v blízké budoucnosti měli mít nekastrovaná jatečná prasata, která trh bude moci zpracovávat a prodávat bez rizika s tím, že bude dodávat vepřové, aniž by měl spotřebitel důvod ke stížnostem. Navíc producenti prasat, kteří změní výrobní systém z kastrátů na nekastrované samce s využitím genetického šlechtění společnosti, jež zajistí nízké úrovně kančího zápachu, pocítí i vysoce příznivé dopady na hospodaření svých farem. 01/2011

4 Řádné přikrmování před inseminací vede k selatům s vyšší hmotností Úvod Přiměřená výživa chovného stáda je nutná pro maximalizaci produktivity a celkové rentability stáda. Maximální reprodukční efektivity nelze nikdy dosáhnout, pokud nejsou dodržovány nejlepší postupy krmení a obhospodařování. Je třeba věnovat pozornost množství a kvalitě krmení z hlediska energetické hodnoty, vlákniny, aminokyselin a bílkovin, které jsou denně zkrmovány v různých fázích růstu, březosti, laktace a také je důležité období před inseminací. Míra ovulace je základním faktorem určujícím velikost vrhu u mladých i starších prasnic. Krátkodobé, velmi intenzivní přikrmování po odstavení až po dobu páření (tzv. flushing ) zvýší míru ovulace chovných zvířat (Whitley, a kol., 2002). Ukázalo se, že užití flushingu zvyšuje úroveň folitropinu (FSH) v plazmě a zvyšuje frekvenci sekrece lutropinu (LH), což indikuje zvýšení míry ovulace stimulováním sekrece gonadotropinů. Nárůst v sekreci gonadotropinů je zprostředkován prostřednictvím vyšších úrovní inzulínu a inzulínu podobnému růs- tovému faktoru (IGF-1) v plazmě během flushingu (Van den Brand, a kol., 2001). Údaje z výzkumů společnosti z poslední doby ukazují ekonomické a výrobní výhody ve formě zvýšené průměrné porodní hmotnosti selat. Zvýšená porodní hmotnost znamená nižší úmrtnost selat, vyšší hmotnost při odstavení a menší počet dní nutný k dosažení jateční hmotnosti. Tabulka 1 Inseminační statistika a regresní koeficienty (Opschoor, a kol., 2010) Průměr SD RK na porodní hmotnost Významnost P 10,4 8,5 0, Příjem potravy kg/den 3,4 0, Příjem energie EW/den 3,7 0, Stravitelný lyzin; příjem g/den , Počet dnů ustájení

5 Cílem tohoto článku je ukázat důležitost krmení chovných zvířat podle jejich libida či intenzivního přikrmování po odstavení před tím, než dojde k jejich páření. Údaje společnosti Studie a dotazník, které zjišťovaly vliv různých faktorů prostředí a hospodářských faktorů majících dopad na průměrnou hmotnost selat, byly realizovány na 19 holandských farmách splňujících konkrétní kritéria. Výsledky z inseminační statistiky a jejich regresní koeficienty (RK) jsou uvedeny v Tabulce 1. Celkové množství přijaté potravy během inseminačního období (času ustájení) významně (P=0,02) souviselo s průměrnou hmotností selat po porodu. Praktické důsledky při započítání regresních koeficientů jsou, že za každý kilogram nárůstu denního příjmu potravy během inseminačního období se zvýší průměrná hmotnost selat při narození o 45 g. Tyto údaje jasně ukazují pozitivní dopad zvýšeného příjmu potravy (flushingové krmení) během inseminačního období na vyšší porodní hmotnost selat. Externí údaje Máme rostoucí počet důkazů o tom, že dostupnost paliva pro metabolismus hraje důležitou roli, během laktace a páření, pro aktivaci endokrinní reakce, která má pozitivní vliv na interval mezi odstavením a říjí, míru ovulace, míru březosti a průměrnou porodní hmotnost selat. Zvyšování příjmu potravy před pářením zvýší hladinu metabolického hormonu inzulínu. Vyšší hladiny inzulínu ovlivní aspekty vývoje vaječníkových folikul a vzniku březosti (Ramirex, a kol., 1997). Inzulín také výrazně snižuje interval mezi odstavením a říjí, jak bylo doloženo experimenty, které realizoval Whitley, a kol., (2002), a to z 6,9 ±0,56 dnů na 5,0 ±0,57 dnů (P<0.03). Jak zavádět do praxe Příjem energie a živin je nutno před pářením maximalizovat udržováním vysokého přijmu potravy, dokud je prasnice v chovu Během této fáze je nutno používat speciální dokrmovací nebo přechodové krmivo. Běžné krmivo pro období březosti není dostatečné pro dosažení těchto pozitivních výsledků Žádná omezení přijmu potravy v období kolem odstavování snížení celkového množství bakterií tvořících kolonie v děloze. To sníží výskyt infekcí dělohy a zlepší celkovou plodnost chovných zvířat (DeRoushey, a kol., 2003). Je uznáváno, že vitamíny mají podstatnou roli při reprodukci. Zjistilo se, že kyselina listová zvyšuje velikost vrhu tím, že snižuje úmrtnost embryí. Beta-karoten (provitamín vitamínu A) zvyšuje tvorbu bílkovin specifických pro dělohu, které napomáhají přežití embrya. Beta-karoten může také zvýšit tvorbu progesteronu během počátečního formování žlutého tělíska (Ramanau, a kol., 2008). Závěr Nedávný výzkum ukazuje, že výsledky mohou být dále zlepšeny řádným přikrmováním mezi odstavením a pářením. Řádné přikrmování může vést k: Většímu počtu živě narozených selat ve vrhu Zvýšení celkového množství narozených selat Vyšší hmotnosti selat po narození To vše vede k zvýšené rentabilitě. Upravování elektrolytové rovnováhy stravy (počítané jako ekvivalentní hmotnost/kg potravy pro Na + K Cl) by rovněž mohlo mít pozitivní dopad na reprodukční schopnost. Snížením elektrolytové rovnováhy stravy, poklesne ph moči, což vede ke 01/2011

6 Představujeme ISK Brná a ISK Kout na Šumavě spolupracující inseminační stanice firmy CHOVSERVIS a.s. CHOVSERVIS a.s. Hradec Králové patří mezi největší firmy v České republice poskytující plemenářské služby pro chov prasat. V současné době provozuje dvě inseminační stanice kanců (Brná a Kout na Šumavě) s celkovou kapacitou 250 kanců. Inseminační stanice kanců Brná se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou poblíž údolí řeky Divoké Orlice s nedalekou dominantou hradu Potštejn. Její historie sahá do roku 1975, kdy vznikla rekonstrukcí původní stanice kontroly výkrmnosti prasat a výstavbou nové stáje. Postupně s rozvojem společných zemědělských podniků se její kapacita zvětšovala až na současných téměř 100 ustajovacích míst rozdělených do dvou stájí. Inseminačními dávkami z této stanice jsou zásobovány zemědělské podniky okresů Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim, Pardubice, Kutná Hora, Kolín a Nymburk. Zajíždíme také na Mladoboleslavsko a Liberecko, své zákazníky má stanice i na Moravě. Průběžně je zde ustájeno okolo 60 kanců původního národního programu (plemena české bílé ušlechtilé, česká landrase, bílé ušlechtilé otcovská linie, duroc a pietrain, doplněná kříženci linií 38,48 a 68) a v současné době okolo 20 kanců programu v celé jeho šíři. Do mateřské pozice jsou zde ustájení kanci linií A, B a N, pro tvorbu finálních hybridů pak linie Talent a Tempo. Inseminační stanice Kout na Šumavě se nachází poblíž Domažlic na rozhraní Šumavy a Českého lesa. Svou činnost zahájila v roce 1976 po přestavbě tehdejší inseminační stanice býků. S kapacitou 109 plemenných kanců patřila od počátku mezi větší stanice v rámci České republiky. S postupným rozvojem inseminace v tehdejším Západo- inseminační stanice Brná českém kraji se její kapacita i nadále rozšiřovala a ustálila na dnešních více než 150 ustajovacích místech. Jak už vyplývá z polohy stanice, hlavní část jejích zákazníků se nachází v kraji Plzeňském a Karlovarském, inseminačními dávkami ale zásobuje také chovatele v jižních, středních i severních Čechách. Výběr kanců je podobně jako v ISK Brná velmi bohatý. Průběžně je zde ustájeno okolo 40 kanců národního programu podobné plemenné skladby jako na Brné (s výjimkou plemene duroc a linie 68). Velmi důležitou součástí nabídky jsou inseminační dávky od kanců programu, kterých je na stanici přibližně jedna třetina a jejich podíl se postupně, stejně jako na ISK Brná, zvyšuje. Podrobné katalogy najdete na stránkách Inseminační dávky vyprodukované na stanicích Brná a Kout na Šumavě jednoznačně přinášejí chovateli genetický pokrok. V programu to můžeme snadno dokumentovat průměrným TSI (Topigs Selection Index). Jeho úroveň je u kanců ustájených na stanicích společnosti Chovservis je následující:

7 Počet ks Průměrný TSI Linie A Linie B Linie N Tempo Talent Tyto hodnoty jsou vysoce nadprůměrné a jsou vypočítávány na základě údajů v databázi pro každou samostatnou linii zvlášť. V této databázi je v současné době pro výpočet plemenných hodnot zapojeno více než 20 milionů zvířat. Kvalita inseminačních dávek je dána nejen úrovní nakupovaných plemeníků, ale také standardizací a neustálým zdokonalováním technologických procesů při jejich výrobě. Základním nástrojem pro uplatňování tohoto trendu je uplatňování systému managementu jakosti dle norem ISO. V rámci tohoto přísného systému jsou vedle vysoké plemenné hodnoty ještě určeny další minimální parametry pro nákup kanců do inseminačních stanic. Součástí systému ISO je také stanovení a kontrola technologických procesů při výrobě inseminačních dávek. Do těchto procesů jsou zakomponovány nejnovější poznatky vědeckotechnického vývoje, které získáváme v rámci spolupráce s firmou AIM, součástí Group, s jejíž podporou pracují inseminační stanice po celém světě. Na našich stanicích probíhá pravidelně 2x ročně podrobný audit, při kterém je hodnocena celá činnost stanice od úrovně veterinární ochrany přes ustájení plemenných kanců a technologii výroby inseminačních dávek až po vlastní distribuci. Neméně důležitou součástí kvality inseminačních dávek je jejich zdravotní bezpečnost. Jde o to produkovat a prodávat takové dávky, které neznamenají pro chovatele žádné riziko zavlečení chorob. Proto kanci před ustájením na stanici musí projít nejméně 30 denní izolací ( u stanic Chovservisu je v současné době uplatňována z důvodu vyšší bezpečnosti prodloužená izolace 35 dnů). V průběhu tohoto období jsou vyšetřeni na brucelózu, Aujezskyho chorobu, KMP, TBC, sípavku a PRRS. Vyšetření na PRRS je prováděno několika různými metodami (krev serologicky, vzorky slin virologicky). Pravidelně se provádí protiparazitické ošetření a vakcinace proti parvoviróze a července. Zdravotní zkoušky jsou na stanicích v pravidelných, maximálně ročních intervalech opakovány, u PRRS minimálně 3x ročně. Obě stanice mají již několik let statut chovu prostého PRRS. Je tedy zcela zřejmě patrné, že firma CHOVSERVIS nikdy nesáhla ke krokům, které by v zájmu úspor snížily kvalitu inseminačních dávek ať už z hlediska plemenářského, technologického či zdravotního. Inseminační dávky z ISK Brná a Kout na Šumavě produkované ve spolupráci a pod dohledem odborníků jsou pro chovatele vždy zárukou ekonomického přínosu. Ing. Miroslav Kolář vedoucí úseku plemenářských služeb pro chov prasat CHOVSERVIS a.s. Tel.: inseminační stanice Kout na Šumavě 01/2011

8 01/2011 Aktuální informace pro partnery a zákazníky CZ s.r.o. Datum vydání: 24. června 2011 Vydává: CZ s.r.o., Svatopetrská 35/7, Brno Redakce: Jana Krupicová, tel.: , Co nového v PLEBU CZ? I na počátku roku 2011 pokračoval celkový propad stavů prasnic prakticky v celé ČR. Ani území působnosti společnosti PLEBO CZ, s.r.o. není v tomto nepříznivém trendu vyjímkou a tak jsme byli v oblasti šlechtění a inseminace prasat postaveni před nelehkou otázku, Jak dál?. Stále zřetelněji se projevuje nutnost zvyšování konkurenceschopnosti našich chovů v rámci EU. To znamená dosahování srovnatelných parametrů jak v reprodukci, výživě, technologii, ale také ve zdravotním stavu. V rozsahu naší činnosti, prostřednictvím inseminačních stanic a výroby inseminačních dávek, jsme schopni ovlivnit především vybrané reprodukční ukazatele ve spolupracujících chovech. Co jsme v průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 na tomto poli realizovali: - začátkem roku jsme úspěšně absolvovali řádný audit A.I.M. (celosvětové sdružení inseminačních stanic kanců v rámci uskupení Group, produkující přes 7 milionů ID ročně, s vlastním vývojem a výzkumem reprodukce, jehož jsme členy), s cílem dosažení plnohodnotné evropské certifikace pro provozování ISK a důrazným zaměřením do oblasti biosecurity - v souladu se závěry auditu, z důvodu dosažení plné garance zdravotního stavu, je prováděn pravidelný měsíční monitoring 10% základního stáda kanců na syndrom PRRS, jedná se o serologické vyšetření podle metodiky státní veterinární správy, které je prováděno v akreditované laboratoři SVU Jihlava - bylo provedeno vyšetření vzorků ejakulátu na výskyt Cirkoviru, vše s negativním výsledkem - pro zvýšení kvality expedovaných ID byla provedena srovnávací kalibrace měřidel koncentrace spermií v ejakulátu v rámci dalších cca 20 evropských inseminačních stanic, za účelem vzájemného srovnání kalibračních křivek pro přesné dosažení technologicky optimálního počtu spermií ve finální ID - na základě dosahovaných ukazatelů kvality výroby, garance zdravotního stavu a odpovídajících parametrů biosecurity, byly ve spolupráci s firmou CZ s.r.o. realizovány první exporty ID do zahraničí (Polsko, Rakousko, Slovensko), které v současnosti činí až 20% z celkové produkce - v oblasti genetiky spolupracujeme s chovy prasat zapojenými do programu firmy, provádíme zkrácenou kontrolu užitkovosti označujeme zvířata, prasničky průběžně selektujeme, vybíráme zvířata vhodná do plemenitby a získaná data vyhodnocujeme pomocí programu PLEMSOFT V následné tabulce uvádíme příklady dosahovaných reprodukčních ukazatelů v některých spolupracujících chovech. zemědělský podnik A B C D E rok počet celkem narozených selat na vrh procento oprašení index vrhů na farmě počet živě narozených selat na prasnici a rok ,3 81% 2, ,7 87% 2,34 26, % 2,33 24, ,2 74% 1,51 16, ,1 82% 2, ,7 89% 2, ,7 83% 2,26 25, ,5 85% 2,24 25, ,3 87% 2,25 27, ,9 83% 2,46 27, ,7 84% 2,15 23, % 2,41 27, ,9 81% 2,24, 26, % 2,20 28, ,1 86% 2,32 28,8 Pokud jsme v úvodu článku kladli důraz na nutnost zvýšení konkurenceschopnosti, pak již dnes dosahované výsledky na některých sledovaných farmách dokazují, že narození cca 30 selat na prasnici a rok, při indexu 2,4 obrátky a více, nemusí být jen z říše snů a fantazie, ale jsou dosažitelné již dnes v našich podmínkách. Závěr článku by mohl vyznít vcelku optimisticky totiž, Je to jen na nás. Za kolektiv PLEBO CZ, s.r.o. Ing. Dagmar Burianová 01/2011

Sborník ze slavnostní konference k 80. výročí KU v chovu prasat

Sborník ze slavnostní konference k 80. výročí KU v chovu prasat Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Historie a výhledy šlechtění

Více

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů

Více

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA CERTIFIKOVANÁ METODIKA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kolektiv Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale

Více

Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat

Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat Ing. Romana Šonková Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat Romana Šonková, 2006 Obsah Úvod.................................................................................

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v česku

budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v česku Publikace se zaměřuje na problematiku kvality a bezpečnosti potravin. Autorský tým se podrobně zabývá některými jejími aspekty, zejména možnostmi využívání nových technologických trendů při výrobě, zpracování

Více

Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2

Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2 Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2 Význam energie x protein u prasat 1. Úvod 1.1 bílkoviny a efekt příjmu energie na ukládání bílkovin 2. vnitřní faktory 2.1 pohlaví 2.1.1 Prasata od 20 do 50 kg živé váhy 2.1.2

Více

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Diplomová práce Bc. Klára Straková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit 1. srpna 2006, číslo 2/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Optimální management silážování Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

KAPITOLA 15 MĚŘENÍ VÝKONU A HODNOCENÍ

KAPITOLA 15 MĚŘENÍ VÝKONU A HODNOCENÍ Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 351 KAPITOLA 15 MĚŘENÍ VÝKONU A HODNOCENÍ Tato kapitola se zabývá měřením výkonu, monitorováním a hodnocením programů. Tyto nástroje a činnosti mají společný cíl:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 4 2012 Měření hluku motorových vozidel 5 Z historie do současnosti automobilového průmyslu 6 7 Měření doběhů strojů 10 11 Systém řízení bezpečnosti práce

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3. Terénní průzkum firemní sféry

Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3. Terénní průzkum firemní sféry Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 Terénní průzkum firemní sféry Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Alkohol v Evropě Zpráva pro Evropskou unii Souhrn

Alkohol v Evropě Zpráva pro Evropskou unii Souhrn Alkohol v Evropě Zpráva pro Evropskou unii Souhrn Peter Anderson a Ben Baumberg Institute of Alcohol Studies, Anglie červen 2006 Souhrn Souhrn Pozadí vzniku zprávy V době, kdy Evropská komise připravuje

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Využití logistických metod v objednacích a skladových operacích v provozovnách KFC.

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Využití logistických metod v objednacích a skladových operacích v provozovnách KFC. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Využití logistických metod v objednacích a skladových operacích v provozovnách KFC Petr Severa Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

MONOGRAFIE O VÝROBKU

MONOGRAFIE O VÝROBKU MONOGRAFIE O VÝROBKU Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno: Nutriční a metabolický přínos Sacharidy, které jsou postupně uvolňovány a pravidelně vstřebávány v průběhu celého dopoledne Obsah 1 2 3

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více