ANALÝZA UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SŠ A VŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SŠ A VŠ"

Transkript

1 ANALÝZA UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SŠ A VŠ A. Uplatnitelnost absolventů SŠ I. Dotazníkové šetření provedené u žáků SŠ v MSK otázky č. 16, 17 a 18 Z námi provedeného dotazníkového šetření u žáků vybraných SŠ v MSK, které se uskutečnilo v období únor duben 2009, uvádíme výsledky vybraných 3 otázek, které se vztahují k uplatnitelnosti absolventů z pohledu žáka SŠ. Šetření se zúčastnilo žáků SŠ. Ot. č. 16 Hodnotíte požadavky podniků na absolventy SŠ z hlediska pracovního uplatnění jako: Na tuto otázku 484 respondentů (42 %) uvedlo, že hodnotí požadavky podniků na absolventy SŠ jako spíše přiměřené, 347 žáků (30 %) nemá tušení, 148 dotazujících (13 %) si myslí, že požadavky podniků jsou přehnané a stejný počet tázaných je považuje za zcela přiměřené. Pouze 21 žáků (2 %) je hodnotí jako naprosto přehnané. Hodnotíte požadavky podniků na absolventy SŠ z hlediska pracovního uplatnění jako: 13% 30% zcela priměřené spíše přiměřené přehnané 2% 13% 42% naprosto přehnané nemám tušení Ot. č. 17 Myslíte si, že se po ukončení studia snadno uplatníte na trhu práce? Na tuto otázku odpovědělo 706 respondentů (61 %), že nalézt uplatnění nebude jednoduché, ale věří si. 147 žáků SŠ (13 %) o svém uplatnění nepochybuje, 129 žáků (11 %) je naopak přesvědčeno, že práci ve zdejším kraji nenajde a budou hledat uplatnění v jiném regionu. 89 respondentů si myslí, že ve svém studijním oboru uplatnění nenajde a budou hledat v jiné oblasti. 76 žáků uvedlo jinou odpověď. 1

2 Myslíte si, že se po ukončení studia snadno uplatníte na trhu práce? ano, nepochybuji o tom 8% 7% 13% určitě, nebude to snadné, ale věřím si 11% ve zdejším kraji určitě ne, budu hledat uplatnění v jiném regionu 61% určitě ne, budu hledat práci v jiném oboru jiná odpověď Ot. č. 18 Myslíte si, že uplatnění žen v technických profesích je? Na tuto otázku odpovědělo 564 dotazovaných (50 %), že si netroufá hodnotit uplatnění žen v technických profesích, což jasně dokazuje, jak je tato problematika složitá. 280 žáků (24 %) si myslí, že uplatnění žen v technických profesích je velmi složité a ojedinělé, jen 258 žáků (22 %) shledává uplatnění žen na stejné úrovni jako uplatnění mužů. 45 respondentů (4 %) uvedlo jinou odpověď. Myslíte si, že uplatnění žen v technických profesích je? 50% 4% velmni složité a ojedinělé 24% 22% na stejné úrovni jako uplatnění mužů netroufám si hodnotit jiná odpověď 2

3 Následují analytické údaje získané ze sekundárních zdrojů relevantních organizací. II. RESA Regionální zaměstnanecká agentura Uplatnitelnost absolventů škol v podnicích a organizacích Moravskoslezského kraje kolektiv autorů (VŠP OSTRAVA, RPIC-ViP, VŠB - TU OSTRAVA), projekt Equal Kompetence pro trh práce, výzkum proveden na VŠB TU v Ostravě v období prosinec 2007 až březen 2008; 46 Změny v počtu a struktuře zaměstnanců z pohledu zaměstnavatelů Z pohledu budoucí struktury zaměstnanosti podle vzdělání zaměstnavatelé předpokládají pokles podílů zaměstnanců se základním vzděláním a vyučených, naopak u profesí vyžadující středoškolské a především vysokoškolské vzdělání očekávají nárůst počtu zaměstnanců. Dotazované firmy očekávají nárůst počtu zaměstnanců u hlavní třídy zaměstnání 3 KZAM - Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech, hlavní třídy zaměstnání 7 KZAM - Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři (kromě obsluhy strojů a zařízení), hlavní třídy 2 KZAM - Vědečtí a odborní duševní pracovníci a hlavní třídy 8 KZAM - Obsluha strojů a zařízení. Získané výsledky potvrdily, že Moravskoslezský kraj je průmyslovým regionem, neboť většina profesí se vztahuje k technickým, průmyslovým oborům. Z hlediska klasifikace zaměstnání jsou zde hojně zastoupeny obory, které vyžadují maximálně středoškolské vzdělání. Nicméně je třeba zvážit nutnost přehodnotit přiřazení potřebného vzdělání k jednotlivým kategoriím KZAM, neboť dochází ke zvyšování požadavků na kvalifikaci (vzdělání) u jednotlivých profesí, např. tam, kde v minulosti byl dostačující výuční list, dnes je třeba mít maturitu atd. Uplatnitelnost absolventů středních odborných učilišť, středních škol s maturitou a vyšších odborných škol z pohledu zaměstnavatelů V rámci zkoumání uplatnitelnosti absolventů středních odborných učilišť, středních škol s maturitou a vyšších odborných škol na trhu práce bylo mimo jiné zjišťováno, zda absolventi nacházejí zaměstnání adekvátní jejich vzdělání, a to z pohledu vykonávané profese. Z vyjádření personalistů vyplynulo, že v 57,6 % případů je plná shoda mezi oborem studia a oborem, ve kterém je zaměstnán v daném podniku. Ve 20 % případech byla deklarována neshoda a dalších 20,4 % absolventů pracuje v takové profesi, která se jen částečně shoduje s vystudovaným oborem. V rámci průzkumu byla provedena také analýza shody mezi vykonávanou profesí a vzděláním absolventa na úrovni KZAM a tyto získané údaje byly porovnávány se studijním oborem, který absolvent vystudoval dle číselníku KKOV. Výsledky tohoto porovnání shody mezi vykonávanou profesí a vzděláním absolventa jsou příznivější. Ukázaly, že v 65,7 % případů byl absolvent pro uvedenou činnost přímo připravován. Na druhé straně pouze v 6,8 % případů je uplatnění absolventa v protikladu s jeho přípravou. Z obou způsobů hodnocení shody mezi vykonávanou profesí a oborem studia vyplývá, že se zde vytváří významný prostor pro školská zařízení lépe slaďovat strukturu a počet studentů v jednotlivých studijních oborech s poptávkou resp. s anticipovanou poptávkou 3

4 po absolventech na trhu práce. Jedním z cílů realizovaného šetření bylo také identifikovat tzv. klíčové profese podniku, to znamená profese s velkým podílem na zaměstnanosti firmy a zjistit názory zaměstnavatelů na uplatnitelnost absolventů v těchto profesích. Ze získaných výsledků vyplývá, že významná část firem považuje za klíčové profese třídy 72 KZAM, které vykonávají kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci, dále profese třídy 31 KZAM, tj. technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech a třídy 81 KZAM obsluha průmyslových zařízení. III. Integrovaný portál MPSV - k v evidenci ÚP v MSK absolventů a mladistvých ANALÝZA stavu a vývoje trhu práce v Moravskoslezském kraji v roce 2008 a předpokládaný vývoj v roce zpracovalo oddělení analýz a prognóz Úřadu práce v Ostravě v březnu 2009; otkraj1208.pdf K osobám ohroženým nezaměstnaností patří v Moravskoslezském kraji kromě dalších skupin občanů také mladí lidé, kteří se po ukončení vzdělávacího procesu místo nástupu do praxe často klienty ÚP. Proto zejména vzdělanější mladí lidé, kteří v našem kraji nevidí pro sebe pracovní perspektivu, odcházejí hledat zaměstnání do jiných částí republiky nebo do ciziny. Pozitivní je, že se počet takovýchto uchazečů snižuje. Je ale také nutné vzít v úvahu další okolnosti - za prací odcházejí zejména nejaktivnější lidé a ti často vůbec neprojdou před odchodem za pracovní příležitostí úřadem práce, takže o nich ani nevíme. K bylo v evidencích ÚP MSK celkem nezaměstnaných absolventů škol, učilišť a mladistvých, tj. o 129 (-3,4 %) méně než před dvanácti měsíci. Loňský kulminační stav nezaměstnaných absolventů škol, učilišť a mladistvých jsme zaznamenali v září a průměrně měsíčně jsme v roce 2008 evidovali absolventů a mladistvých, což je o (-23,0 %) méně než v předchozím roce. V celkovém počtu nezaměstnaných absolventů zaujímá MSK mezi kraji v rámci celé ČR neustále nejvyšší pozici. Na celkové nezaměstnanosti v MSK se tito mladí lidé koncem roku 2008 podíleli 6,3 %, což je v meziročním srovnání o 0,6 procentního bodu méně. IV. ISA - Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce; Čím vyšší je míra nezaměstnanosti absolventů, tím větší jsou jejich problémy při hledání zaměstnání. Srovnáváme-li vyhlídky absolventů na uplatnění na trhu práce podle úrovně vzdělání, je zřejmé, že existuje přímá závislost mezi úrovní vzdělání a uplatnitelností na trhu práce. Znamená to, že čím vyšší je dosažená úroveň vzdělání absolventů, tím snadněji nacházejí zaměstnání. Závisí to však i na oboru, který absolvent vystudoval. Zajímavostí posledních dvou let je nízká nezaměstnanost absolventů středního vzdělání s výučním listem kategorie vzdělání H. Jejich míra nezaměstnanosti (6,2 % za duben 2008) se blíží míře nezaměstnanosti čerstvých absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie vzdělání M), což nasvědčuje tomu, že v dubnu

5 zřejmě absolventi středního vzdělání s výučním listem kategorie vzdělání H nalézali uplatnění stejně snadno, jako absolventi středních odborných škol s maturitou a dokonce výrazně snadněji, než absolventi středního odborného vzdělání s maturitou a odborným výcvikem kategorie L0/L5. V posledních letech došlo k poměrně výraznému poklesu počtu nezaměstnaných absolventů, a tedy i jejich míry nezaměstnanosti. Faktory, které ovlivnily a ovlivňují tento vývoj, jsou zejména: výrazně vyšší počet absolventů, kteří díky rozšíření nabídky terciárního vzdělávání v posledních letech pokračují ve vzdělávání, změna v nároku absolventů na podporu v nezaměstnanosti, jejíž vliv je však zmírněn tím, že absolventy k registraci na úřadě práce motivuje možnost vyhnout se placení povinného zdravotního pojištění (za registrované nezaměstnané hradí zákonné zdravotní pojištění stát), nová definice absolventa - uchazeče o zaměstnání (za absolventy jsou považováni pouze ti, kteří ukončili studium v posledních dvou letech), zrušení základní vojenské služby. Pokles počtu nezaměstnaných absolventů rovněž souvisí s ekonomickým vývojem v zemi s ekonomickým růstem tedy s větší nabídkou volných pracovních míst ze strany domácích zaměstnavatelů i zahraničních investorů, a tím i nižší nezaměstnaností. To potvrzuje i skutečnost, že ke snížení došlo hlavně v technických oborech (zejména ve strojírenských a elektrotechnických oborech), kde jsou zahraniční investice nejvýraznější a ve stavebnictví. Absolutní pokles počtu nezaměstnaných absolventů je do určité míry způsoben i postupným snižováním celkového počtu absolventů vlivem nižších počtů osob v populačním ročníku. ČR versus EU Na Slovensku (56,2 %), v České republice (38,6 %) a Maďarsku (36,9 %) jsou míry nezaměstnanosti nejmladších oproti průměru EU 15 vysoké, ale v těchto zemích je míra participace nejmladších nízká, tudíž absolutní počty nezaměstnaných v tomto věku nejsou vysoké. V Dánsku a Nizozemí je míra participace 15 až 19letých vysoká, téměř 60%, což spolu s nízkou mírou nezaměstnanosti nejmladších značí, že se na nizozemském a dánském trhu práce poměrně snadno uplatňuje i nízko kvalifikovaná pracovní síla s minimem praktických zkušeností. Podíly nezaměstnaných Dánů a Nizozemců v populaci 15 až 19letých jsou nadprůměrné (vzhledem k ostatním zemím EU 15) a například o Dánsku je známo, že se vyznačuje velkým počtem mladých předčasně opouštějících vzdělávací systém (tzv. early school leavers) a poměrně kladným přístupem obyvatel k celoživotnímu vzdělávání. Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti se objevují u osob s pouhým základním vzděláním, a to především u mladých lidí do dvaceti let, protože ti ještě nestihli získat dostatek praktických zkušeností a nemohou konkurovat ani získanou úrovní vzdělání. Vzhledem k rostoucí úrovni vzdělanosti populace se budou v budoucnu lidé se základním vzděláním uplatňovat ještě obtížněji. V kategorii let někdy převyšuje míra nezaměstnanosti terciárně vzdělaných míru nezaměstnanosti maturantů, kteří v tomto věku již disponují silnou konkurenční výhodou v podobě několikaleté praxe. Celkově ve všech evropských zemích platí, že v rámci určité vzdělanostní úrovně míra nezaměstnanosti mladých převyšuje míru nezaměstnanosti starších věkových kategorií, protože mladí jsou na trhu práce znevýhodněni nedostatkem praxe. 5

6 Obecné závěry: - problematika pracovního uplatnění absolventů je celoevropský problém, který spočívá v nedostačující praktické odbornosti, - je potřeba zapojit podniky do vzdělávacích procesů a zvážit motivační nástroje politiky zaměstnanosti na celostátní úrovni (např. daňové úlevy pro firmy poskytující odborné praxe a stáže apod.), - s vyšším vzděláním klesá nezaměstnanost, trendem je kvalifikovaná pracovní síla s min. středoškolským vzděláním, roste poptávka po pracovnících s vyšším a vysokoškolským vzděláním, z čehož vyplývá, že žáky ZŠ je potřeba motivovat ke studiu na odborných SŠ a SOU a žáky SŠ je potřeba motivovat ke studiu na VŠ, - budoucnost MSK je v lehkém průmyslu, převážně v technických oborech (strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví), - riziko MSK je v odchodu ekonomicky aktivních mladých občanů za pracovními příležitostmi do jiných krajů či zahraničí, - příležitosti představují investoři a podpora malého a středního podnikání, - je potřeba rozvíjet spolupráci mezi aktéry na trhu práce, zejména zaměstnavatelé a školská zařízení by se měli snažit o sladění nabídky a poptávky na trhu práce ve smyslu popularizace žádaných oborů, - základem řešení disproporcí na trhu práce je informační kampaň zaměřená na relevantní subjekty, tj. žáci, rodiče, školská zařízení, podniky. B. Uplatnitelnost absolventů VŠ - Tempo I. Dotazníkové šetření provedené u studentů VŠ v MSK otázky č. 10, 10a, 11, 12, 14, 15, 16 Z námi provedeného dotazníkového šetření u studentů vybraných VŠ v MSK, které se uskutečnilo v období únor březen 2009, uvádíme výsledky vybraných 7 otázek, které se vztahují k uplatnitelnosti absolventů z pohledu studenta VŠ. Šetření se zúčastnilo 259 studentů VŠ. Ot. č. 10 Myslíte si, že se po ukončení studia v daném oboru uplatníte na trhu práce v Moravskoslezském kraji? 55 studentů (21%) si myslí, že s uplatněním v MSK nebudou mít problém, 107 studentů (41%) uvedlo, že se spíše uplatní. Že se spíše neuplatní si myslí 26 studentů (10%) a naprosto pesimistických studentů, kteří si myslí, že se vůbec neuplatní je 13 (5%). 58 studentů (22%) vůbec neví, zda se jim podaří uplatnit. 6

7 Myslíte si, že se po ukončení studia v daném oboru uplatníte na trhu práce v Moravskoslezském kraji? 22% 21% 5% 10% 41% ano spíše ano spíše ne ne nevím Ot. č. 10A Z jakého důvodu se domníváte, že se neuplatníte na trhu práce v daném oboru v Moravskoslezském kraji? Můžete označit více variant. 11 studentů (23%) se domnívá, že MSK trpí nedostatkem volných pracovních míst v daném oboru.15 studentů (31%) se obává, že studenti nesplňují náročné požadavky zaměstnavatelů, 14 studentů (29%) uvedlo jako důvod neuplatnění v MSK současnou ekonomickou krizi a útlum některých technických odvětvích. 7 studentů (15%) vůbec nechce pracovat v MSK a 1 (2%) by chtěl odcestovat do zahraničí. Pozitivní je, že nikdo neuvedl možnost, že se obávají celkového nedostatku volných míst v daném oboru. Z jakého důvodu se domníváte, že se neuplatníte na trhu práce v daném oboru v Moravskoslezském kraji? Můžete označit více variant. 15% 2% 23% 29% 31% MSK trpí nedostatkem volých pracovním míst v daném oboru absolventi VŠ nesplňují náročné požadavky zaměstnavatelů kvůli současné světové krizi nechci pracovat v MSK chci do zahraničí Ot. 11 Hodláte se po ukončení studia i nadále věnovat profesi technického zaměření? 100 dotázaných studentů (39%) by se určitě chtělo věnovat technickému zaměření. 99 studentů (38%) už si tak jistých není, ale stále by ještě chtěli setrvat v technickém zaměření. 19 studentů (7%) by se spíše nechtělo věnovat tomuto zaměření a 1 (0,4%) je rozhodnut toto zaměření opustit. 40 studentů (15%) se ještě nerozhodlo. 7

8 Hodláte se po ukončení studia i nadále věnovat profesi technického zaměření? 7% 0,4% 15% 39% 38% ano spíše ano spíše ne ne nevím Ot. č. 12 Které z uvedených faktorů by Vás mohly motivovat nebo Vás motivují k setrvání v profesi technického zaměření? Můžete označit více variant. Nejvíce studentů, 166 (41%), motivuje výše mezd, což se dalo předpokládat. Na druhém místě se umístil faktor snadného uplatnění na trhu práce plynoucí z nedostatku odborníků v daném oboru, 111 studentů (28%). 73 dotázaných (18%) motivuje rychlý kariérní růst a na 42 studentů (10%) působí jako motivace jejich okolí (rodiče, přátelé, spolužáci). 5 studentů (1%) by nepřimělo nic setrvat v technickém oboru 6 studentů (1%) motivuje fakt, že je to prostě baví. Které z níže uvedených faktorů by Vás mohly motivovat nebo Vás motivují k setrvání v profesi technického zaměření? Můžete označit více variant. 10% 1% 1% 18% 41% 28% výše mezd snadné uplatnění na trhu práce rychlý kariérní růst okolí - rodiče, kamarádi nic by mě nepřimělo jiné - baví mě to Ot. č. 14 Uveďte, jaké jsou podle Vás nejčastější požadavky podniků na absolventy VŠ. Nejvíce studentů se domnívá, že pro podniky je nejdůležitější praxe, 176 dotázaných (35%). Druhým nejčastějším faktorem jsou cizí jazyky, 115 studentů (23%). Úroveň dosaženého vzdělání (titul) uvedlo 57 dotázaných (11%). Individuální schopnosti a dovednosti uvedlo 46 studentů (9%) a 25 studentů (5%) si myslí, že firmy požadují hlavně samostatnost, 19 studentů (4%) uvedlo jako požadavek časovou flexibilitu a 14 (3%) ochotu pracovat. Pro 9 studentů (2%) je důležitým požadavkem řidičský průkaz skupiny B a 32 dotázaných (6%) vůbec neví, co by firmy mohly požadovat. 8

9 Uveďe, jaké jsou podle Vás nejčastější požadavky podniků na absolventy VŠ. 3% 4% 9% 2% 6% 2% 35% 5% 11% 23% praxe cizí jazyky vzdělání samostatnost flexibilita ochota dovednosti pracovitost nevím řidičák sk. B Ot. č. 15 Jak hodnotíte požadavky podniků na absolventy VŠ? 114 respondentů (44%) se domnívá, že požadavky podniků jsou spíše přiměřené a 54 (21%), že jsou spíše nepřiměřené. 38 studentů (15%) si myslí, že požadavky jsou zcela adekvátní a 16 studentů (6%), že požadavky podniků na absolventy jsou naprosto nepřiměřené. 37 studentů (14%) neví jak požadavky ohodnotit. Hodnotíte požadavky podniků na absolventy VŠ jako: 6% 14% 15% 21% 44% zcela přiměřené spíše přiměřené spíše nepřiměřené zcela nepřiměřené nevím Ot. č. 16 Jaké si myslíte, že je uplatnění žen v tech. profesích? Nejvíce dotázaných si myslí, že uplatnění žen je na stejné úrovní jako uplatnění mužů, 94 studentů (36%). 57 respondentů (22%) si situaci netroufá hodnotit. Pro 71 dotázaných (27%) je postavení žen v tech. oboru spíše složité a ojedinělé a 36 studentů (14%) si myslí, že je situace žen velmi složitá. 1 student (0,4%) si dokonce myslí, že postavení žen je jednodušší než postavení mužů. 9

10 Myslíte si, že uplatnění žen v technických profesích je: 22% 0,4% 14% 27% 36% velmi složité a ojedinělé spíše složité a ojedinělé na stejné úrovni jako uplatnění mužů netroufám si hodnotit jiná - ženy to mají jednodušší Následují analytické údaje získané ze sekundárních zdrojů relevantních organizací. II. RESA Regionální zaměstnanecká agentura Uplatnitelnost absolventů škol v podnicích a organizacích Moravskoslezského kraje kolektiv autorů (VŠP OSTRAVA, RPIC-ViP, VŠB - TU OSTRAVA), projekt Equal Kompetence pro trh práce, výzkum proveden na VŠB TU v Ostravě v období prosinec 2007 až březen 2008; 46 Uplatnitelnost absolventů VŠ na trhu práce MSK Největší uplatnění nacházejí v Moravskoslezském kraji absolventi ekonomických a technických fakult. Pozorované skutečnosti také naznačují, že zaměstnání absolventů ve velké míře odpovídá jejich vzdělání. Tento závěr podporují také odpovědi personalistů a přímých nadřízených absolventů, kteří posuzovali shodu absolventem vystudovaného oboru a jeho zaměstnání. Ukazuje se, že shoda studijního oboru a zaměstnání byla identifikována v případě 73,9 % absolventů a částečná shoda u dalších 15,0 %, což dohromady činí 88,9 % absolventů. Tento výsledek lze považovat za ukazatel relativně úspěšného obsazování pracovních míst vhodnými pracovníky, což je nezbytnou podmínkou vysoké produktivity, ať již na úrovni firem nebo celé společnosti. Při bližším pohledu na shodu vystudovaného oboru se zaměstnáním absolventa lze identifikovat 6 skupin fakult, u nichž je uplatnění absolventů ve studovaném oboru nejvyšší, konkrétně podíl absolventů s plnou shodou vystudovaného oboru a zaměstnání přesahuje 90 %. Mezi tyty fakulty patří dopravní fakulty, dřevařské fakulty, stavební fakulty, fakulty zdraví, umělecké fakulty a elektrotechnické fakulty. Pokud by výše uvedené kritérium pro identifikaci fakult s nejvyšší mírou uplatnění v oboru zahrnovalo nejen plnou shodu, ale také shodu částečnou, resp. jejich společný podíl na počtu absolventů, 90% hranici by překročily také bezpečnostní fakulty, fakulty metalurgie a strojní fakulty. Souhrnné výsledky spokojenosti zaměstnavatelů s odbornou (profesní) připraveností absolventů v době nástupu do zaměstnání ukazují na poměrně úspěšně fungující vysoké školství, neboť pozitivně tuto zaměstnavatelé hodnotili u 91,2 % uvažovaných absolventů, 10

11 zatímco negativní hodnocení bylo uvedeno pouze u 3,5 %, což při vzorku 594 absolventů odpovídá 21 osobám. III. Středisko vzdělávací politiky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Vysokoškolské vzdělání přináší jeho absolventům řadu výhod. Prakticky ve všech vyspělých zemích nacházejí vysokoškoláci v porovnání s méně vzdělanými lidmi snadněji zaměstnání a jsou tedy méně ohroženi nezaměstnaností. Jejich práce je kvalifikovanější a zpravidla i zajímavější. V neposlední řadě za ni dostávají vyšší odměnu. To celkem nikoho nepřekvapuje vždyť vysokoškolské vzdělání získávají lidé s vyššími schopnostmi, motivací i aspiracemi. Přesto však uvedené výhody neplatí všude stejně, ani pro každého vysokoškoláka. Mezinárodní srovnání ukazuje na značné rozdíly v tom, jak se absolventům v různých zemích daří. Jedním z důvodů těchto rozdílů je počet vysokoškoláků na pracovním trhu. V České republice je podíl vysokoškoláků na pracovním trhu oproti jiným rozvinutým zemím pořád ještě nízký. Poslední srovnatelné údaje říkají, že mezi dospělými ve věku let mělo v České republice v roce 2006 zhruba 13,5 % osob terciární vzdělání, které zahrnuje nejen tradiční univerzity a vysoké školy, ale například také vyšší odborné školy apod. V průměru zemí EU to byl bezmála dvojnásobek. O mnoho lépe na tom zatím nejsme ani při srovnání mladších věkových skupin ve věku let. Čím to, že se v mezinárodních statistikách zatím neprojevuje všeobecně vnímané zvyšování počtu míst na českých vysokých školách? Stojí za tím důvody, které jsou spjaty se současným překotným růstem vysokého školství v České republice. Mezi počtem nově přijatých a zvyšováním počtu absolventů na pracovním trhu totiž vzniká několikaleté zpoždění (dané délkou studia); další roky uplynou, než vysokoškoláci zaplní celou desetiletou věkovou kohortu (ve věku let). Poslední údaje srovnatelné s jinými zeměmi jsou navíc již 3 roky staré. Dopady obrovského nárůstu počtu přijatých se tak do mezinárodních srovnání podílu nejmladších absolventů vysokých škol na trhu práce dostávají zhruba až po deseti letech. Situace se však rychle mění. Již několik posledních let patří totiž Česká republika k zemím, kde počet absolventů s terciárním vzděláním roste nejrychleji. Za 2 3 roky budou u nás čerství absolventi s vysokoškolským a vyšším vzděláním tvořit polovinu všech nově příchozích na pracovní trh. Pochopitelně to povede ke změnám v postavení vysokoškoláků na pracovním trhu z hlediska jejich zaměstnatelnosti, výše mezd i kvalifikační náročnosti vykonávané práce. Obecné závěry: Z výše uvedeného vyplývá, že studenti VŠ technických oborů se neobávají o své uplatnění na trhu práce, i když jsou si vědomi jistých hrozeb, které souvisí s dnešní dobou, jako např. ekonomické krize a útlumu průmyslových odvětví nebo nedostatkem pracovních míst. Více než 70 % dotazovaných studentů by po vystudování chtělo setrvat v profesi technického zaměření. A největší motivací pro studenty je výše mezd nebo snadné uplatnění. 11

12 Je obecně známo, že s vyšším vzděláním klesá nezaměstnanost, nyní je v kraji poptávka po kvalifikované pracovní síle se středoškolským vzděláním a roste poptávka po pracovnících s vysokoškolským vzděláním. Proto je žáky středních škol motivovat ke studiu na VŠ. V ČR je podíl vysokoškoláků na pracovním trhu oproti EU stále málo, ale v posledních letech jejich podíl rapidně roste. 12

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt:

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU TEXTILNICTVÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU TEXTILNICTVÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU TEXTILNICTVÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY Zakázka:

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ)

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) Zakázka:

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

PROFIL VZDĚLÁVACÍH OBORŮ CUKRÁŘ, CUKROVINKÁŘ, CUKRÁŘSKÉ PRÁCE A PEKAŘ, PEKAŘSKÉ PRÁCE

PROFIL VZDĚLÁVACÍH OBORŮ CUKRÁŘ, CUKROVINKÁŘ, CUKRÁŘSKÉ PRÁCE A PEKAŘ, PEKAŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD PROFIL VZDĚLÁVACÍH OBORŮ CUKRÁŘ, CUKROVINKÁŘ, CUKRÁŘSKÉ PRÁCE A PEKAŘ, PEKAŘSKÉ PRÁCE Zakázka:

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 4 Trh práce Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace na trhu práce zejména se zaměřením na strukturu nezaměstnanosti podle nejdůležitějších aspektů. Analýza bude využívat nejpodrobnější

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů Projekt Další vzdělávání pro Vás Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů V březnu uskutečnila Střední škola

Více

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem Vzdělání Sčítání lidu, domů a bytů je pro zjištění úrovně vzdělání obyvatelstva klíčové. Je totiž jediným zdrojem, kde lze tento údaj reprezentativně zjistit. Protože SLDB bývá vždy jednou za deset let,

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLEC, ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLEC, ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLEC, ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Hl. m. Praha 2,5 % 1 a celkový počet dosahoval 17 954 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006

Více

Klíčové dovednosti absolventů VŠ

Klíčové dovednosti absolventů VŠ Klíčové dovednosti absolventů VŠ Vysoké školy tvoří nejvyšší stupeň vzdělávací soustavy. V současné době (podle zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách) existují tři druhy vysokoškolského studia: bakalářské,

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Hl. m. Praha 2,7 % 1 a celkový počet dosahoval 21 189 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v stejně jako v předchozích dvou letech 4,0 % 1 a celkový počet dosahoval 31 628 evidovaných na úřadech práce. Celková nezaměstnanost

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství. Ing. Martin Pýcha. předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3.

Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství. Ing. Martin Pýcha. předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3. Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3.2016 Osnova vystoupení Analýza úbytku pracovníků v zemědělství - v ČR

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Karlovarském kraji 10,1 % 1 a celkový počet dosahoval 17 309 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra ve Zlínském kraji 10,7 % 1 a celkový počet dosahoval 32 578 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Karlovarský kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Karlovarský kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2008 činila míra Karlovarském kraji 6,6 1 a celkový počet nezaměstnaných dosahoval 11 124 nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Anketa pro studenty a absolventy

Anketa pro studenty a absolventy Anketa pro studenty a absolventy Výběr posuzovaného vzorku byl zaměřen na mladé lidi, kteří pocházejí z Hlinska a okolí. Dotazníkového šetření, které se týká fluktuace mladých občanů na Hlinecku, se zúčastnilo

Více

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3. Úroveň obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3.1 Vzdělání mužů a žen podle věkových skupin Výsledky sčítání lidu 2001 doložily probíhající proces stárnutí populace České republiky.

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Plzeňském kraji 8,0 % 1 a celkový počet dosahoval 25 644 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Jihomoravském kraji 10,3 % 1 a celkový počet dosahoval 64 091 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Celková nezaměstnanost v kraji

Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra ve Středočeském kraji 4,8 % 1 a celkový počet dosahoval 29 825 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

- V dubnu 2007 bylo na úřadech práce evidováno volných pracovních míst, což je oproti předchozímu roku téměř dvojnásobný počet.

- V dubnu 2007 bylo na úřadech práce evidováno volných pracovních míst, což je oproti předchozímu roku téměř dvojnásobný počet. Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra ve Zlínském kraji 6,7 % 1 a celkový počet dosahoval 20 651 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Libereckém kraji 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 25 839 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Olomoucký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Olomoucký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Olomouckém kraji 7,6 % 1 a celkový počet dosahoval 25 012 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T.

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ Šetření přechodu absolventů středních škol na trh práce Získání zpětné vazby od absolventů z hlediska kariérové volby, spokojenosti

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Pardubickém kraji 7,8 % 1 a celkový počet dosahoval 21 785 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Libereckém kraji 9,8 % 1 a celkový počet dosahoval 23 271 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Jihočeském kraji 7,6 % 1 a celkový počet dosahoval 25 603 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 míra stoupla

Více

Pardubický kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Pardubický kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Pardubickém kraji 5,7 % 1 a celkový počet dosahoval 15 167 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Karlovarském kraji 9,9 % 1 a celkový počet dosahoval 16 712 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Olomouckém kraji 11,5 % 1 a celkový počet dosahoval 38 159 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

,7% 8,8% ,1% 9,6% ,9% 10,2% ,2% 8,9% ,2% 8,3% ,8% 6,8%

,7% 8,8% ,1% 9,6% ,9% 10,2% ,2% 8,9% ,2% 8,3% ,8% 6,8% Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Jihočeském kraji 4,8 % 1 a celkový počet dosahoval 15 997 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 míra klesla

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Kraj Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v kraji 8,5 % 1 a celkový počet dosahoval 22 912 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán nárůst

Více

POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Adriana Čechová Abstrakt Trh práce je jeden z nejvýznamnějších výrobních faktorů současnosti, jelikož se přímo dotýká nás všech. Celý svět zasáhla krize, díky které

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava DUBEN 2017

Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava DUBEN 2017 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Opava Bochenkova 4 746 01 Opava telefon 950 142 320, fax 950 142 302 Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava DUBEN

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Ekonomické postavení Karlovarského kraje se zhoršuje Zvyšuje se HDP na 1 zaměstnaného Důležitým faktorem situace na trhu práce (tj. využití lidských zdrojů) je celkový ekonomický

Více