Darmoděj o. s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Darmoděj o. s. 2013 2013"

Transkript

1 Darmoděj o. s

2 Poskytované služby Darmoděj o. s. Kontaktní centrum Darmoděj Terénní program Babylon Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek Doléčovací centrum Restart Pracovní centrum Posádka Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Primární prevence Oulet Vzdělávací aktivity

3 Kontaktní centrum Darmoděj Sponzoři a donátoři: Olomoucký kraj, město Jeseník, MZ, MPSV, RVKPP

4 Veřejný závazek Poslání K-centrum Darmoděj poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby, vedoucí ke snižování důsledků rizikového chování u uživatelů drog, prostřednictvím sociálně terapeutických a preventivních činností. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, ohrožené závislostí na nealkoholových návykových látkách, již závislí, problémoví uživatelé drog, ale také experimentátoři. Sekundární cílovou skupinou jsou rodinní příslušníci. Služba není určena příležitostným uživatelům marihuany.

5 Cíle Zlepšit kvalitu života klientů Redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů Posilovat motivaci klientů k bezpečnějšímu užívání drog Psychicky a sociálně stabilizovat klienta Navázat kontakt s co největším počtem uživatelů drog Vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem Postupně vést klienta k odpovědnosti za vlastní život Poskytovat reference na další navazující péči Zvyšování informovanosti klientů i široké veřejnosti

6 Statistické výstupy k Počet klientů: 101 Muži: 65 Ženy: 36

7 Statistické výstupy k Průměrný věk: 29,31 Počet vydaných jehel: Základní návyková látka: Pervitin 101 klientů

8 Potřebnost K-centra Poskytováním celého spektra služeb od nízkoprahových zakázek až po odborné poradenství a adiktologickou péči, K-centrum Darmoděj na Jesenicku jako jediné zařízení uplatňuje principy vedoucí k ochraně osobnosti klienta a ochraně veřejného zdraví

9 Fotogalerie K-centra

10 Terénní program BABYLON Realizátor projektu IP Vápenná a Sociální integrace na Jesenicku Sponzoři a donátoři: Olomoucký kraj, město Jeseník, MZ, MPSV Udržitelnost projektu nadace Partnerství a program švýcarsko-české spolupráce

11 Mapa oblasti poskytování služeb

12 Poslání Posláním Terénního programu Babylon (dále jen TP) je aktivní vyhledávání a kontaktování cílové skupiny v jejich přirozeném prostředí. Napomáhat lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, usilovat o jejich sociální začlenění a změnu dosavadního způsobu života.

13 Cíle Zlepšit kvalitu života klientů Cílem sociální služby TP je vyhledávat a kontaktovat sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením, které se ocitli v obtížné životní situaci a usilovat o jejich sociální začlenění. Cílem terénní práce je rovněž vyhledávat a oslovovat skrytou populaci uživatelů drog a působit na změnu jejich chování směrem k méně rizikovému způsobu užívání. V návaznosti na sociální službu terénní programy poskytovat pracovní poradenství. Aktivně vyhledávat a oslovovat klienty v jejich přirozeném prostředí Vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem Redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů Posilovat motivaci klientů k bezpečnějšímu užívání drog Psychicky a sociálně stabilizovat klienta Chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog Udržení či rozvoj sociálních kompetencí a tím i k integraci do společnosti a na otevřený trh práce Napomáhání klientovi k získání sociálních kompetencí a následně vhodného zaměstnání legálního charakteru, tím přispívat k integraci dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce Zabránit prohlubování sociálního vyloučení klienta Navazovat spolupráci s dalšími subjekty v oblasti zaměstnanosti

14 Cílová skupina terénního programu Etnické menšiny Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Rodiny s dětmi

15 Statistické výstupy k Drogový terén Počet klientů: 74 Muži: 48 Ženy: 26

16 Statistické výstupy k Drogový terén Průměrný věk: 29,38 Počet vydaných jehel: Základní návyková látka: Pervitin 71 klientů Projekt IP Vápenná Sociální a pracovní poradenství Počet podpořených osob: 169 Uskutečněné kontakty:

17 Potřebnost terénního programu V souvislosti s odlehlou polohou jesenického regionu a vysokým výskytem sociálně patologických jevů spatřujeme potřebnost terénního programu Babylon, především jako komplexní nabídku služeb vedoucích k minimalizaci rizik, spojených s užíváním návykových látek, ochranu veřejného zdraví a ochranu osobnosti před předsudky většinové společnosti

18 Terénní vozidlo sociální ambulance

19 Zázemí terénního programu Babylon

20 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek Realizátor projektu IP Vápenná,,Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit CZ.1.04/3.2.00/ ,, a Sociální integrace na Jesenicku Sponzoři a donátoři: Olomoucký kraj, MPSV, město Jeseník

21 Veřejný závazek Poslání Poslání Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4.lístek tkví v poskytování bezpečného prostředí dětem a mladým lidem, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, k rozvoji jejich kreativity a osobnosti. Dále chceme pomáhat našim klientům v těžkých životních situacích prostřednictvím odpovídajících sociálních služeb a být nápomocni lidem, žijících rizikovým způsobem života při řešení jejich nesnází. Cíle Podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace (např. šikana, problémy klienta se vzděláním, nezaměstnanost, střety se zákonem ) Předcházení a snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování Lepší orientaci v jejich sociálním prostředí Zlepšování kvality jejich života Zlepšení sociálních dovedností schopností a Podporu sociálního začlenění skupiny vrstevníků i do společnosti do Podporu při zvládání obtížných životních situací, které jsou řešeny komplexně

22 Cílová skupina Cílovou skupinou Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4.lístek jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, společensky nežádoucími jevy a sociálně vyloučení, etnické menšiny, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Klienti jsou rozděleni do dvou věkových skupin: Klubík: od 6 do 15 let Klub: od 15 do 26 let

23 Zázemí programu Služba NZDM 4.lístek je situována na strategicky výhodném místě. Nedaleko budovy, ve které je služba poskytována se nachází dvě rozlehlá panelová sídliště a komplex SOŠ a SOU, včetně internátu. Služba je provozována v pronajatých prostorách, která jsou součástí sportovní haly, jejichž vlastníkem je Správa majetku města Jeseník. Klienti mají k dispozici tři místnosti. Klubík - určený cílové skupině 6 15 let, je vybaven stoly, židlemi, třemi PC, knihovnou, pohovkou, televizí a stolním fotbalem. Klub - určený mládeži od 15ti do 26ti let, ten je také vybaven stoly, židlemi, sedací soupravou, pohovkou, biliárovým stolem, televizí a hifi soustavou. Klienti Klubu a Klubíku mohou společně využívat i třetí místnost, která je vybavena vzdušným hokejem, stoly, židlemi a dalšími čtyřmi PC. Součástí vybavení je i stůl na stolní tenis, který je na chodbě.

24 Terénní program a detašované pracoviště Kobylá nad Vidnavkou Služba je poskytována také terénní formou a to v mikroregionu Jesenicko, prostřednictvím zakázky Zajištění služeb prevence projektu Sociální integrace na Jesenicku CZ.1.04/3.2.00/ Od července 2012 také provozujeme službu v detašovaném pracovišti v obci Kobylá nad Vidnavkou, který je financován v rámci projektu Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit CZ.1.04/3.2.00/

25 Statistické výstupy k Počet nových klientů 19 Počet nových klientů Klubík ( 6-15 let) 6 Počet nových klientů Klub ( let ) 13 Počet kontaktů za rok Klubík ( 6 15 let ) 959 Počet kontaktů za rok Klub ( let ) 1434 Počet kontaktů celkem 2393

26 Potřebnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež K myšlence projektu NZDM 4.lístek a její následné praktické realizaci přispělo hned několik faktorů, specifických právě pro tento region. Jesenicko je oblastí s jednou z nejvyšších měr nezaměstnanosti. Druhotným jevem dlouhodobé nezaměstnanosti v regionu je zvýšený počet rodin sociálně i ekonomicky znevýhodněných (většina klientů zařízení 4.lístek se rekrutuje právě z těchto rodin) Pro mnohé z takto handicapovaných rodin je ekonomicky neúnosné zabezpečit vhodné volnočasové aktivity za úplatu pro děti a mládež, vyrůstající v těchto rodinách. Kromě volnočasových aktivit NZDM 4.lístek zabezpečuje také reedukační aktivity (programy specifické prevence, individuální práce, informační servis, poradenství apod.) Zvyšuje se tak možnost jejich integrace do běžné skupiny obyvatel.

27 Doléčovací centrum Restart Realizátor projektu Doléčovací program pro osoby po léčbě závislostí na návykových látkách CZ.1.04/3.1.02/ Sponzoři a donátoři: RVKPP, MPSV, Olomoucký kraj, město Jeseník

28 Veřejný závazek Poslání DC Restart provází osoby starší 18 let, které absolvovaly léčbu své závislosti na návykových látkách nebo osobám, které prokazatelně abstinují, na cestě od závislosti k nezávislosti-autonomii. Svým programem chce přispět k prožívání pocitu vlastní kompetence a sebeuvědomění, které je založeno na reálných schopnostech a úspěších. DC Restart chce být lidem oporou při opětovném zařazení se do běžného života. Cílová skupina Poskytuje služby osobám závislým na návykových látkách, které jsou starší 18 let a absolvovaly léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo terapeutických komunitách, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují nebo osobám, které prokazatelně abstinují.

29 Cíle Psychická a sociální stabilizace klienta a podpora klienta při integraci do běžného života většinové společnosti Podpora udržení změn životního stylu, chování, které klient uskutečnil v předcházející léčbě Pomoc a podpora při osvojování dovedností a znalostí pro každodenní život Podpora při řešení vztahových a rodinných problémů klienta podpora při řešení otázek spojených s bydlením a pracovním uplatněním klienta Podpora při začleňování klienta do většinové společnosti Podpora rozvoje samostatnosti klienta Podpora při zajištění samostatného bydlení a hospodaření s finančními prostředky Zařazení klienta do běžného života

30 Možnosti bydlení pro klienty Součástí doléčovacího programu jsou byty pro klienty, kteří jsou v péči DC Restart. Startovací byt je určen pro klienty, kteří úspěšně prošli doléčovacím programem, slouží k nácviku samostatného bydlení a klientům je poskytnuta minimální vnější podpora. Cílem startovacího bytu je nácvik samostatného bydlení a hospodaření s nižším stupněm kontroly než je v rámci pobytové služby, ale stále je to prostředí bez návykových látek. Startovací byt je přechodem k nechráněnému bydlení. Sociální byt určen pro klienty, kteří úspěšně absolvovali program DC Restart a nejsou schopni si vlastními silami najít bydlení a potřebují minimální podporu pro integraci do většinové společnosti. Často se jedná o klienty sociálně znevýhodněné z důvodu trvale snížené ekonomické situace, jsou dlouhodobými příjemci sociálních dávek hmotné nouze nebo mají zdravotní omezení.

31 Statistické výstupy k Osobní kontakt s klienty 1884 První kontakty - 26 Individuální poradenství 244 Sociální práce 60 Edukační programy 16 Testy na přítomnost drog - 172

32 Potřebnost doléčovacího programu Jedná se o službu sociální prevence, to znamená předcházet sociálně patologickým jevů, které s sebou závislost přináší. Smyslem a následným cílem programu DC Restart je pomoc a podpora klientům překlenout období přechodu z léčby do běžného života a připravit je na problémy s tím spojené. Snahou není jen abstinence klientů od drog, nepáchání trestné činnosti a snížení zdravotních rizik spojených s užíváním návykových látek, ale zejména stabilizace nového životního stylu a podpora v dosažení samostatnosti a nezávislosti. Poskytujeme pomoc abstinujícím uživatelům návykových látek při adaptaci do rodinného, pracovního a společenského života. Snažíme se je naučit zodpovědnosti a poskytovat potřebné informace, které jim usnadní návrat do společnosti a k životu bez drog a alkoholu. Další cíle: Úspěšné dokončení léčebného procesu pomocí individuálního poradenství a terapeutických aktivit stabilizace klientova psychického, somatického i sociálního stavu Snížení rizika recidivy drogové a alkoholové závislosti (návratu zpět k závislému způsobu chování) připravením na chování v rizikových situacích Získání či obnovení praktických dovedností samostatného života Získání či obnovení sociálních dovedností a přijetí společností sdílených sociálních norem Zapojení klienta do oficiálního pracovního procesu nebo do procesu vzdělávání Pomoc poskytujeme i rodičům, partnerům a jiným blízkým při řešení obtížné životní situace v souvislosti s užíváním nealkoholových drog blízké osoby.

33 Fotogalerie Restart

34 Pracovní centrum Posádka Pomoc sociálně vyloučeným osobám s uplatněním na trhu práce - speciálně pomoc s návratem na trh práce lidem se závislostí Sponzoři a donátoři: CZ.1.04/3.3.05/ j financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

35 Specifikace projektu Cíl a cílová skupina projektu Projekt zapojuje osoby závislé na návykových látkách, které prošly úspěšně léčbou závislosti a resocializací v sociální službě následné péče, na trh práce. Projekt si klade za cíl rekvalifikaci účastníků na pozici: Pomocný dělník v dřevařství. Pomoc a podpora pro klienty Při hledání zaměstnání Při sepisování životopisu Poradenství V pracovní poradně je k dispozici PC s internetem. Motivačně vzdělávací kurz, ze kterého každý účastník obdrží Osvědčení o účasti v Motivačně vzdělávacím kurzu.

36 Fotogalerie projektu

37 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Realizováno v rámci projektu IP Vápenná,,Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit,, CZ.1.04/3.2.00/

38 Veřejný závazek Poslání Poskytovat individuálně přizpůsobenou podporu a pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením, popřípadě rodinám, kde je ohrožen vývoj dítěte vlivem dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou řešit. Cíl Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhoršování sociální situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšit životní úroveň rodiny a zvýšení sociálních dovedností jejich jednotlivých členů.

39 Fakultativní služby Dluhové poradenství Poslání Předlužení rodin je vážná překážka pro sociální začlenění rodin a jedinců, kterým jsou v regionu poskytovány sociální služby. Protidluhové poradenství se zaměřuje spíše na prevenci, než na kompletní vyřešení zadluženosti jednotlivců a celých rodin. Dluhový poradce radí, jak komunikovat s věřiteli, sestaví konkrétní strategii na oddlužení v rámci insolvenčního zákona. Cíl Vést rodiny k získání takových kompetencí, které jim umožňuje řešit jejich ekonomickou situaci. Prevence kriminality Cíl Cílem prevence kriminality je komplex sociálních a situačních opatření, jejímž cílem je omezování a snižování trestné činnosti, včetně pomoci obětem trestných činů a zvyšování povědomí veřejnosti o legálních metodách ochrany před trestnou činností. Úzce souvisí s předcházením dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí.

40 Statistické výstupy k Sociálně aktivizační služby Podpořené osoby 30 Intervence 1662 Prevence kriminality Podpořené osoby 1 Aktivity 1772 Dluhové poradenství Podpořené osoby 20 Aktivity 95

41 Potřebnost sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Klienti, kteří se nacházejí ve stavu sociálního vyloučení, často nerozumí nebo nedůvěřují oficiálním institucím. Pracovníci SAS se s klienty potkávají v jejich přirozeném prostředí a mluví jejich přirozeným jazykem, tím pádem mají možnost vybudovat si s klienty vztah založený na důvěře. Získaná důvěra funguje jako jeden ze základních stavebních kamenů celé spolupráce

42 Fotogalerie SAS

43 Primární prevence Oulet Sponzoři a donátoři: Město Jeseník

44 Veřejný závazek Poslání Hlavním cílem je vhodně informovat ohroženou cílovou skupinu a vytvářet podmínky pro pozitivní prostředí v zařízeních a organizacích pracujících s mládeží. Zapojení co nejširšího spektra odborníků pracujících v těchto organizacích. Vytvářením vhodných dlouhodobých programů primární prevence, které dokážou minimalizovat dopady na cílovou skupinu a vytvářet prostor pro řešení. Cílová skupina Primární zaměření: Populace školního věku (žáci na ZŠ) Studenti a učni (učiliště a střední školy) Ohrožená nebo zasažená populace žáků a mladistvých sociálně patologickými jevy (výchovné ústavy, dětské domovy, vyloučené lokatlity atd.) Spolupráce a informační činnost: Pedagogové Rodiče Odborníci z oboru Široká veřejnost

45 Statistické výstupy k Ve věku 12 let se preventivních besed účastnilo 200 žáků. Ve věku 13ti let se preventivních besed účastnilo 255 žáků. Ve věku 14 let se preventivních besed účastnilo 83 žáků. Ve věku 15 let a více se preventivních besed účastnilo 130 žáků a studentů. Celkem se zúčastnilo besed 668 žáků a studentů v okrese Jeseník. V roce 2013 proběhlo 31 besed v okrese Jeseník.

46 Potřebnost primární prevence Vysoký počet žáků a zájem škol vypovídá o potřebnosti služby Školy a žáci o besedy samy projevují zájem máme dobrou spolupráci Na Jesenicku je masivní zneužívání drog a alkoholu a žáci jsou ohroženi sociálně patologickými jevy a je potřeba na ně preventivně působit Častá závislost v rodině žáka, nebo mezi kamarády Dostupnost drog na Jesenicku a jejich výroba jsou snadno sehnatelné Na Jesenicku jsou sociálně vyloučené lokality tzv. oblasti kde jsou přítomny sociálně patologické jevy (např. domácí násilí, kriminalita..) V oblasti je vysoká nezaměstnanost (bída, nízký socioekonomický status obyvatel) Každoročně zde umírají v důsledku užívání drog, alkoholu, sebevraždou lidé Každoročně zde přibývají nezletilé matky prevence nechtěného těhotenství a sexuální výchova je nezbytná k minimalizaci tohoto jevu Díky blízkosti Polska (velký výskyt HIV u závislých) velké riziko infekce HIV a její rozšíření na Jesenicku + výskyt žloutenky B a C u závislých Systematická primární prevence je důležitá a její efekt je velkým přínosem pro společnost a budoucí generaci Díky systému následné péče a spolupracujícím subjektům efektivně řeší již vzniklé problémy a chrání společnost před riziky

47 Fotogalerie primární prevence

48 Vzdělávací aktivity

49 Veřejný závazek Poslání Vhodnou formou odborně vzdělávat pracovníky v pomáhajících profesích a příbuzných oborech. Umožnit zvýšení kvalifikace uchazečům o zaměstnání a umožnit jim tak lepší vstup na trh práce. Nabídnout zaměstnavatelům i mimo region odpovídající flexibilní akreditované vzdělávací programy zvyšující odbornost a kvalifikaci zaměstnanců spolu s motivačními programy pro zvýšení efektivity a kvality práce. Cíle Zvýšit odborné vzdělání pracovníků v pomáhajících profesích Zvýšit osobní rozvoj účastníků vzdělávacích programů Nabídnout zaměstnavatelům vhodnou formou vzdělávací programy Vytvořit vzájemnou důvěru mezi lektorským týmem a účastníky vzdělávání Flexibilně reagovat na efektivní poskytování vzdělávání i mimo region Postupně rozšiřovat nabízené vzdělávací programy dle potřeb Poskytnutí teorie a praxe v odborných službách organizace

50 Vzdělávací programy v rámci Darmoděj o.s. Kurz pracovníka v sociálních službách Rozsah: 157 hodin + 1 závěrečný test Darmoděj o. s., Dukelská 456/13, Jeseník zahajuje dle 37 vyhlášky 505/2006 Sb. kvalifikační kurz ( akreditace MPSV č. 2012/0723-PK ) Pracovník v sociálních službách Začátek kurzu března 2013 Místo konání - Vila - DC Restart, Nábřežní 539/4, Jeseník Obsah kurzu: 1. Úvod - seznámení s cílem kurzu, harmonogram obsahové struktury 2. Obecná část - úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality - základy komunikace, metody alternativní komunikace - úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie - základy ochrany zdraví - etika výkonu činnosti pracovníka v soc. službách - sociálně právní minimum - metody sociální práce 3. Zvláštní část - základy péče o nemocné, základy hygieny - aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky - základy pedagogiky volného času - krizová intervence - úvod do problematiky zdravotního postižení - základy výuky péče o domácnost - první pomoc 4. Praxe zajištěna v rámci organizace 5. Závěr kurzu - závěrečný test, osvědčení s celostátní platností Sociální a adiktologické poradenství Rozsah: 200 vyučovacích hodin Specifika práce s lidmi s duševním onemocněním Rozsah: 8 vyučovacích hodin Komunikace pro pomáhající profese Rozsah: 8 vyučovacích hodin Komunikace v adiktologii Rozsah: 8 vyučovacích hodin Psychiatrické minimum Rozsah: 8 vyučovacích hodin Komunikace v náročných situacích Rozsah: 8 vyučovacích hodin Školící materiály a pomůcky: studijní text, prezentace, flipchart, dataprojektor, notebook Cena kurzu Kč Počet vyučovacích hodin hodina závěrečný test Bližší informace: mobil:

51 V letošním roce 2013 Darmoděj o.s. žádá o zřízení nestátního zdravotníckého zařízení Adiktologické ambulance Posláním adiktologické ambulance je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (hazardní hraní, užívání nealkoholových návykových látek). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním. Součástí naší práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života. Ambulance adiktologie dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z hazardního hráčství a zneužívání návykových látek.

52 Cílová skupina a cíle Cílová skupina Hazardním hráčům/hráčkám (gambling...) Uživatelům nealkoholových návykových látek Rodičům a příbuzným osob ohrožených návykovým chováním Cíle Podávat informace o užívání návykových látek a o nelátkových závislostech, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu. Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním. Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím. Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby. Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života. Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel. Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.

53 Fotogalerie vzdělávacích aktivit

54 Sponzoři a donátoři

55 Děkuji za pozornost.

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy výzkumná agentura (třetí etapa

Více

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ABSTRAKT PROJEKTŮ Opatření č. 1 Registrované služby dle zákona o sociálních službách, min. částka: 30.000,-, max. částka: 100.000,-, spoluúčast min.: 50% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Úvodní slovo. Ing. Miloslav Přikryl starosta města Lipník nad Bečvou

Úvodní slovo. Ing. Miloslav Přikryl starosta města Lipník nad Bečvou Komunitní plán sociální služeb a služeb navazujících pro roky 2012 2016 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou nový Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících pro roky 2012

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy (druhá etapa - 11/2012 až 03/2013)

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1064 ze dne 12.5.2015 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Rada hlavního města Prahy

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více