Darmoděj o. s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Darmoděj o. s. 2013 2013"

Transkript

1 Darmoděj o. s

2 Poskytované služby Darmoděj o. s. Kontaktní centrum Darmoděj Terénní program Babylon Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek Doléčovací centrum Restart Pracovní centrum Posádka Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Primární prevence Oulet Vzdělávací aktivity

3 Kontaktní centrum Darmoděj Sponzoři a donátoři: Olomoucký kraj, město Jeseník, MZ, MPSV, RVKPP

4 Veřejný závazek Poslání K-centrum Darmoděj poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby, vedoucí ke snižování důsledků rizikového chování u uživatelů drog, prostřednictvím sociálně terapeutických a preventivních činností. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, ohrožené závislostí na nealkoholových návykových látkách, již závislí, problémoví uživatelé drog, ale také experimentátoři. Sekundární cílovou skupinou jsou rodinní příslušníci. Služba není určena příležitostným uživatelům marihuany.

5 Cíle Zlepšit kvalitu života klientů Redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů Posilovat motivaci klientů k bezpečnějšímu užívání drog Psychicky a sociálně stabilizovat klienta Navázat kontakt s co největším počtem uživatelů drog Vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem Postupně vést klienta k odpovědnosti za vlastní život Poskytovat reference na další navazující péči Zvyšování informovanosti klientů i široké veřejnosti

6 Statistické výstupy k Počet klientů: 101 Muži: 65 Ženy: 36

7 Statistické výstupy k Průměrný věk: 29,31 Počet vydaných jehel: Základní návyková látka: Pervitin 101 klientů

8 Potřebnost K-centra Poskytováním celého spektra služeb od nízkoprahových zakázek až po odborné poradenství a adiktologickou péči, K-centrum Darmoděj na Jesenicku jako jediné zařízení uplatňuje principy vedoucí k ochraně osobnosti klienta a ochraně veřejného zdraví

9 Fotogalerie K-centra

10 Terénní program BABYLON Realizátor projektu IP Vápenná a Sociální integrace na Jesenicku Sponzoři a donátoři: Olomoucký kraj, město Jeseník, MZ, MPSV Udržitelnost projektu nadace Partnerství a program švýcarsko-české spolupráce

11 Mapa oblasti poskytování služeb

12 Poslání Posláním Terénního programu Babylon (dále jen TP) je aktivní vyhledávání a kontaktování cílové skupiny v jejich přirozeném prostředí. Napomáhat lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, usilovat o jejich sociální začlenění a změnu dosavadního způsobu života.

13 Cíle Zlepšit kvalitu života klientů Cílem sociální služby TP je vyhledávat a kontaktovat sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením, které se ocitli v obtížné životní situaci a usilovat o jejich sociální začlenění. Cílem terénní práce je rovněž vyhledávat a oslovovat skrytou populaci uživatelů drog a působit na změnu jejich chování směrem k méně rizikovému způsobu užívání. V návaznosti na sociální službu terénní programy poskytovat pracovní poradenství. Aktivně vyhledávat a oslovovat klienty v jejich přirozeném prostředí Vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem Redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů Posilovat motivaci klientů k bezpečnějšímu užívání drog Psychicky a sociálně stabilizovat klienta Chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog Udržení či rozvoj sociálních kompetencí a tím i k integraci do společnosti a na otevřený trh práce Napomáhání klientovi k získání sociálních kompetencí a následně vhodného zaměstnání legálního charakteru, tím přispívat k integraci dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce Zabránit prohlubování sociálního vyloučení klienta Navazovat spolupráci s dalšími subjekty v oblasti zaměstnanosti

14 Cílová skupina terénního programu Etnické menšiny Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Rodiny s dětmi

15 Statistické výstupy k Drogový terén Počet klientů: 74 Muži: 48 Ženy: 26

16 Statistické výstupy k Drogový terén Průměrný věk: 29,38 Počet vydaných jehel: Základní návyková látka: Pervitin 71 klientů Projekt IP Vápenná Sociální a pracovní poradenství Počet podpořených osob: 169 Uskutečněné kontakty:

17 Potřebnost terénního programu V souvislosti s odlehlou polohou jesenického regionu a vysokým výskytem sociálně patologických jevů spatřujeme potřebnost terénního programu Babylon, především jako komplexní nabídku služeb vedoucích k minimalizaci rizik, spojených s užíváním návykových látek, ochranu veřejného zdraví a ochranu osobnosti před předsudky většinové společnosti

18 Terénní vozidlo sociální ambulance

19 Zázemí terénního programu Babylon

20 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek Realizátor projektu IP Vápenná,,Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit CZ.1.04/3.2.00/ ,, a Sociální integrace na Jesenicku Sponzoři a donátoři: Olomoucký kraj, MPSV, město Jeseník

21 Veřejný závazek Poslání Poslání Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4.lístek tkví v poskytování bezpečného prostředí dětem a mladým lidem, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, k rozvoji jejich kreativity a osobnosti. Dále chceme pomáhat našim klientům v těžkých životních situacích prostřednictvím odpovídajících sociálních služeb a být nápomocni lidem, žijících rizikovým způsobem života při řešení jejich nesnází. Cíle Podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace (např. šikana, problémy klienta se vzděláním, nezaměstnanost, střety se zákonem ) Předcházení a snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování Lepší orientaci v jejich sociálním prostředí Zlepšování kvality jejich života Zlepšení sociálních dovedností schopností a Podporu sociálního začlenění skupiny vrstevníků i do společnosti do Podporu při zvládání obtížných životních situací, které jsou řešeny komplexně

22 Cílová skupina Cílovou skupinou Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4.lístek jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, společensky nežádoucími jevy a sociálně vyloučení, etnické menšiny, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Klienti jsou rozděleni do dvou věkových skupin: Klubík: od 6 do 15 let Klub: od 15 do 26 let

23 Zázemí programu Služba NZDM 4.lístek je situována na strategicky výhodném místě. Nedaleko budovy, ve které je služba poskytována se nachází dvě rozlehlá panelová sídliště a komplex SOŠ a SOU, včetně internátu. Služba je provozována v pronajatých prostorách, která jsou součástí sportovní haly, jejichž vlastníkem je Správa majetku města Jeseník. Klienti mají k dispozici tři místnosti. Klubík - určený cílové skupině 6 15 let, je vybaven stoly, židlemi, třemi PC, knihovnou, pohovkou, televizí a stolním fotbalem. Klub - určený mládeži od 15ti do 26ti let, ten je také vybaven stoly, židlemi, sedací soupravou, pohovkou, biliárovým stolem, televizí a hifi soustavou. Klienti Klubu a Klubíku mohou společně využívat i třetí místnost, která je vybavena vzdušným hokejem, stoly, židlemi a dalšími čtyřmi PC. Součástí vybavení je i stůl na stolní tenis, který je na chodbě.

24 Terénní program a detašované pracoviště Kobylá nad Vidnavkou Služba je poskytována také terénní formou a to v mikroregionu Jesenicko, prostřednictvím zakázky Zajištění služeb prevence projektu Sociální integrace na Jesenicku CZ.1.04/3.2.00/ Od července 2012 také provozujeme službu v detašovaném pracovišti v obci Kobylá nad Vidnavkou, který je financován v rámci projektu Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit CZ.1.04/3.2.00/

25 Statistické výstupy k Počet nových klientů 19 Počet nových klientů Klubík ( 6-15 let) 6 Počet nových klientů Klub ( let ) 13 Počet kontaktů za rok Klubík ( 6 15 let ) 959 Počet kontaktů za rok Klub ( let ) 1434 Počet kontaktů celkem 2393

26 Potřebnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež K myšlence projektu NZDM 4.lístek a její následné praktické realizaci přispělo hned několik faktorů, specifických právě pro tento region. Jesenicko je oblastí s jednou z nejvyšších měr nezaměstnanosti. Druhotným jevem dlouhodobé nezaměstnanosti v regionu je zvýšený počet rodin sociálně i ekonomicky znevýhodněných (většina klientů zařízení 4.lístek se rekrutuje právě z těchto rodin) Pro mnohé z takto handicapovaných rodin je ekonomicky neúnosné zabezpečit vhodné volnočasové aktivity za úplatu pro děti a mládež, vyrůstající v těchto rodinách. Kromě volnočasových aktivit NZDM 4.lístek zabezpečuje také reedukační aktivity (programy specifické prevence, individuální práce, informační servis, poradenství apod.) Zvyšuje se tak možnost jejich integrace do běžné skupiny obyvatel.

27 Doléčovací centrum Restart Realizátor projektu Doléčovací program pro osoby po léčbě závislostí na návykových látkách CZ.1.04/3.1.02/ Sponzoři a donátoři: RVKPP, MPSV, Olomoucký kraj, město Jeseník

28 Veřejný závazek Poslání DC Restart provází osoby starší 18 let, které absolvovaly léčbu své závislosti na návykových látkách nebo osobám, které prokazatelně abstinují, na cestě od závislosti k nezávislosti-autonomii. Svým programem chce přispět k prožívání pocitu vlastní kompetence a sebeuvědomění, které je založeno na reálných schopnostech a úspěších. DC Restart chce být lidem oporou při opětovném zařazení se do běžného života. Cílová skupina Poskytuje služby osobám závislým na návykových látkách, které jsou starší 18 let a absolvovaly léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo terapeutických komunitách, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují nebo osobám, které prokazatelně abstinují.

29 Cíle Psychická a sociální stabilizace klienta a podpora klienta při integraci do běžného života většinové společnosti Podpora udržení změn životního stylu, chování, které klient uskutečnil v předcházející léčbě Pomoc a podpora při osvojování dovedností a znalostí pro každodenní život Podpora při řešení vztahových a rodinných problémů klienta podpora při řešení otázek spojených s bydlením a pracovním uplatněním klienta Podpora při začleňování klienta do většinové společnosti Podpora rozvoje samostatnosti klienta Podpora při zajištění samostatného bydlení a hospodaření s finančními prostředky Zařazení klienta do běžného života

30 Možnosti bydlení pro klienty Součástí doléčovacího programu jsou byty pro klienty, kteří jsou v péči DC Restart. Startovací byt je určen pro klienty, kteří úspěšně prošli doléčovacím programem, slouží k nácviku samostatného bydlení a klientům je poskytnuta minimální vnější podpora. Cílem startovacího bytu je nácvik samostatného bydlení a hospodaření s nižším stupněm kontroly než je v rámci pobytové služby, ale stále je to prostředí bez návykových látek. Startovací byt je přechodem k nechráněnému bydlení. Sociální byt určen pro klienty, kteří úspěšně absolvovali program DC Restart a nejsou schopni si vlastními silami najít bydlení a potřebují minimální podporu pro integraci do většinové společnosti. Často se jedná o klienty sociálně znevýhodněné z důvodu trvale snížené ekonomické situace, jsou dlouhodobými příjemci sociálních dávek hmotné nouze nebo mají zdravotní omezení.

31 Statistické výstupy k Osobní kontakt s klienty 1884 První kontakty - 26 Individuální poradenství 244 Sociální práce 60 Edukační programy 16 Testy na přítomnost drog - 172

32 Potřebnost doléčovacího programu Jedná se o službu sociální prevence, to znamená předcházet sociálně patologickým jevů, které s sebou závislost přináší. Smyslem a následným cílem programu DC Restart je pomoc a podpora klientům překlenout období přechodu z léčby do běžného života a připravit je na problémy s tím spojené. Snahou není jen abstinence klientů od drog, nepáchání trestné činnosti a snížení zdravotních rizik spojených s užíváním návykových látek, ale zejména stabilizace nového životního stylu a podpora v dosažení samostatnosti a nezávislosti. Poskytujeme pomoc abstinujícím uživatelům návykových látek při adaptaci do rodinného, pracovního a společenského života. Snažíme se je naučit zodpovědnosti a poskytovat potřebné informace, které jim usnadní návrat do společnosti a k životu bez drog a alkoholu. Další cíle: Úspěšné dokončení léčebného procesu pomocí individuálního poradenství a terapeutických aktivit stabilizace klientova psychického, somatického i sociálního stavu Snížení rizika recidivy drogové a alkoholové závislosti (návratu zpět k závislému způsobu chování) připravením na chování v rizikových situacích Získání či obnovení praktických dovedností samostatného života Získání či obnovení sociálních dovedností a přijetí společností sdílených sociálních norem Zapojení klienta do oficiálního pracovního procesu nebo do procesu vzdělávání Pomoc poskytujeme i rodičům, partnerům a jiným blízkým při řešení obtížné životní situace v souvislosti s užíváním nealkoholových drog blízké osoby.

33 Fotogalerie Restart

34 Pracovní centrum Posádka Pomoc sociálně vyloučeným osobám s uplatněním na trhu práce - speciálně pomoc s návratem na trh práce lidem se závislostí Sponzoři a donátoři: CZ.1.04/3.3.05/ j financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

35 Specifikace projektu Cíl a cílová skupina projektu Projekt zapojuje osoby závislé na návykových látkách, které prošly úspěšně léčbou závislosti a resocializací v sociální službě následné péče, na trh práce. Projekt si klade za cíl rekvalifikaci účastníků na pozici: Pomocný dělník v dřevařství. Pomoc a podpora pro klienty Při hledání zaměstnání Při sepisování životopisu Poradenství V pracovní poradně je k dispozici PC s internetem. Motivačně vzdělávací kurz, ze kterého každý účastník obdrží Osvědčení o účasti v Motivačně vzdělávacím kurzu.

36 Fotogalerie projektu

37 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Realizováno v rámci projektu IP Vápenná,,Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit,, CZ.1.04/3.2.00/

38 Veřejný závazek Poslání Poskytovat individuálně přizpůsobenou podporu a pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením, popřípadě rodinám, kde je ohrožen vývoj dítěte vlivem dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou řešit. Cíl Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhoršování sociální situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšit životní úroveň rodiny a zvýšení sociálních dovedností jejich jednotlivých členů.

39 Fakultativní služby Dluhové poradenství Poslání Předlužení rodin je vážná překážka pro sociální začlenění rodin a jedinců, kterým jsou v regionu poskytovány sociální služby. Protidluhové poradenství se zaměřuje spíše na prevenci, než na kompletní vyřešení zadluženosti jednotlivců a celých rodin. Dluhový poradce radí, jak komunikovat s věřiteli, sestaví konkrétní strategii na oddlužení v rámci insolvenčního zákona. Cíl Vést rodiny k získání takových kompetencí, které jim umožňuje řešit jejich ekonomickou situaci. Prevence kriminality Cíl Cílem prevence kriminality je komplex sociálních a situačních opatření, jejímž cílem je omezování a snižování trestné činnosti, včetně pomoci obětem trestných činů a zvyšování povědomí veřejnosti o legálních metodách ochrany před trestnou činností. Úzce souvisí s předcházením dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí.

40 Statistické výstupy k Sociálně aktivizační služby Podpořené osoby 30 Intervence 1662 Prevence kriminality Podpořené osoby 1 Aktivity 1772 Dluhové poradenství Podpořené osoby 20 Aktivity 95

41 Potřebnost sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Klienti, kteří se nacházejí ve stavu sociálního vyloučení, často nerozumí nebo nedůvěřují oficiálním institucím. Pracovníci SAS se s klienty potkávají v jejich přirozeném prostředí a mluví jejich přirozeným jazykem, tím pádem mají možnost vybudovat si s klienty vztah založený na důvěře. Získaná důvěra funguje jako jeden ze základních stavebních kamenů celé spolupráce

42 Fotogalerie SAS

43 Primární prevence Oulet Sponzoři a donátoři: Město Jeseník

44 Veřejný závazek Poslání Hlavním cílem je vhodně informovat ohroženou cílovou skupinu a vytvářet podmínky pro pozitivní prostředí v zařízeních a organizacích pracujících s mládeží. Zapojení co nejširšího spektra odborníků pracujících v těchto organizacích. Vytvářením vhodných dlouhodobých programů primární prevence, které dokážou minimalizovat dopady na cílovou skupinu a vytvářet prostor pro řešení. Cílová skupina Primární zaměření: Populace školního věku (žáci na ZŠ) Studenti a učni (učiliště a střední školy) Ohrožená nebo zasažená populace žáků a mladistvých sociálně patologickými jevy (výchovné ústavy, dětské domovy, vyloučené lokatlity atd.) Spolupráce a informační činnost: Pedagogové Rodiče Odborníci z oboru Široká veřejnost

45 Statistické výstupy k Ve věku 12 let se preventivních besed účastnilo 200 žáků. Ve věku 13ti let se preventivních besed účastnilo 255 žáků. Ve věku 14 let se preventivních besed účastnilo 83 žáků. Ve věku 15 let a více se preventivních besed účastnilo 130 žáků a studentů. Celkem se zúčastnilo besed 668 žáků a studentů v okrese Jeseník. V roce 2013 proběhlo 31 besed v okrese Jeseník.

46 Potřebnost primární prevence Vysoký počet žáků a zájem škol vypovídá o potřebnosti služby Školy a žáci o besedy samy projevují zájem máme dobrou spolupráci Na Jesenicku je masivní zneužívání drog a alkoholu a žáci jsou ohroženi sociálně patologickými jevy a je potřeba na ně preventivně působit Častá závislost v rodině žáka, nebo mezi kamarády Dostupnost drog na Jesenicku a jejich výroba jsou snadno sehnatelné Na Jesenicku jsou sociálně vyloučené lokality tzv. oblasti kde jsou přítomny sociálně patologické jevy (např. domácí násilí, kriminalita..) V oblasti je vysoká nezaměstnanost (bída, nízký socioekonomický status obyvatel) Každoročně zde umírají v důsledku užívání drog, alkoholu, sebevraždou lidé Každoročně zde přibývají nezletilé matky prevence nechtěného těhotenství a sexuální výchova je nezbytná k minimalizaci tohoto jevu Díky blízkosti Polska (velký výskyt HIV u závislých) velké riziko infekce HIV a její rozšíření na Jesenicku + výskyt žloutenky B a C u závislých Systematická primární prevence je důležitá a její efekt je velkým přínosem pro společnost a budoucí generaci Díky systému následné péče a spolupracujícím subjektům efektivně řeší již vzniklé problémy a chrání společnost před riziky

47 Fotogalerie primární prevence

48 Vzdělávací aktivity

49 Veřejný závazek Poslání Vhodnou formou odborně vzdělávat pracovníky v pomáhajících profesích a příbuzných oborech. Umožnit zvýšení kvalifikace uchazečům o zaměstnání a umožnit jim tak lepší vstup na trh práce. Nabídnout zaměstnavatelům i mimo region odpovídající flexibilní akreditované vzdělávací programy zvyšující odbornost a kvalifikaci zaměstnanců spolu s motivačními programy pro zvýšení efektivity a kvality práce. Cíle Zvýšit odborné vzdělání pracovníků v pomáhajících profesích Zvýšit osobní rozvoj účastníků vzdělávacích programů Nabídnout zaměstnavatelům vhodnou formou vzdělávací programy Vytvořit vzájemnou důvěru mezi lektorským týmem a účastníky vzdělávání Flexibilně reagovat na efektivní poskytování vzdělávání i mimo region Postupně rozšiřovat nabízené vzdělávací programy dle potřeb Poskytnutí teorie a praxe v odborných službách organizace

50 Vzdělávací programy v rámci Darmoděj o.s. Kurz pracovníka v sociálních službách Rozsah: 157 hodin + 1 závěrečný test Darmoděj o. s., Dukelská 456/13, Jeseník zahajuje dle 37 vyhlášky 505/2006 Sb. kvalifikační kurz ( akreditace MPSV č. 2012/0723-PK ) Pracovník v sociálních službách Začátek kurzu března 2013 Místo konání - Vila - DC Restart, Nábřežní 539/4, Jeseník Obsah kurzu: 1. Úvod - seznámení s cílem kurzu, harmonogram obsahové struktury 2. Obecná část - úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality - základy komunikace, metody alternativní komunikace - úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie - základy ochrany zdraví - etika výkonu činnosti pracovníka v soc. službách - sociálně právní minimum - metody sociální práce 3. Zvláštní část - základy péče o nemocné, základy hygieny - aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky - základy pedagogiky volného času - krizová intervence - úvod do problematiky zdravotního postižení - základy výuky péče o domácnost - první pomoc 4. Praxe zajištěna v rámci organizace 5. Závěr kurzu - závěrečný test, osvědčení s celostátní platností Sociální a adiktologické poradenství Rozsah: 200 vyučovacích hodin Specifika práce s lidmi s duševním onemocněním Rozsah: 8 vyučovacích hodin Komunikace pro pomáhající profese Rozsah: 8 vyučovacích hodin Komunikace v adiktologii Rozsah: 8 vyučovacích hodin Psychiatrické minimum Rozsah: 8 vyučovacích hodin Komunikace v náročných situacích Rozsah: 8 vyučovacích hodin Školící materiály a pomůcky: studijní text, prezentace, flipchart, dataprojektor, notebook Cena kurzu Kč Počet vyučovacích hodin hodina závěrečný test Bližší informace: mobil:

51 V letošním roce 2013 Darmoděj o.s. žádá o zřízení nestátního zdravotníckého zařízení Adiktologické ambulance Posláním adiktologické ambulance je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (hazardní hraní, užívání nealkoholových návykových látek). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním. Součástí naší práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života. Ambulance adiktologie dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z hazardního hráčství a zneužívání návykových látek.

52 Cílová skupina a cíle Cílová skupina Hazardním hráčům/hráčkám (gambling...) Uživatelům nealkoholových návykových látek Rodičům a příbuzným osob ohrožených návykovým chováním Cíle Podávat informace o užívání návykových látek a o nelátkových závislostech, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu. Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním. Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím. Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby. Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života. Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel. Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.

53 Fotogalerie vzdělávacích aktivit

54 Sponzoři a donátoři

55 Děkuji za pozornost.

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb Výroční zpráva o. s. Darmoděj 2008 Vážení, předem, než se začtete do naší třetí výroční zprávy, chtěl bych na úvod poděkovat všem těm, kteří se na projektech Darmoděj o.s. spolupodíleli a spolupodílí.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele 1 Úvodní slovo ředitele V pořadí již devátá výroční zpráva organizace Darmoděj o.s. za rok 2014 je poslední výroční zprávou občanského sdružení, které se transformovalo k 31.12.2014 na zapsaný ústav dle

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele 1 Úvodní slovo ředitele Právě pročítáte osmou Výroční zprávu organizace Darmoděj o.s. za rok 2013. Naleznete zde nejen přehled výkonů jednotlivých sociálních služeb, ale také ekonomickou část organizace.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Priorita XI. Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými jevy

Priorita XI. Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými jevy Opatření XI. 1.: Udržení a rozvoj sociální služby zařízení pro děti a mládež (zahrnutí věkové skupiny 6-12 let) Služba preventivního charakteru, napomáhá rozvíjení pozitivního sociálního chování dětí a

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny ANOTACE PROJEKTU OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Název a číslo projektu Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši CZ.1.04/3.1.06/30.00128 Žadatel projektu VS Rychleby s.r.o. 24704971 Olivova 303/49 Praha 251 01 Kontaktní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více