Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava"

Transkript

1 Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka.

2 Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum a terénn nní programy Frýdek- Místek Terapeutická komunita Drogová, rodinná a sociáln lně výchovná poradna Dům na půl cesty Doléčovac ovací centrum Klub Absolvent Terénn nní program Novojičínsko

3 Terapeutická komunita Terapeutická komunita Renarkon,, o. p. s. v souladu se svým deklarovaným posláním poskytuje rezidenční léčbu drogově závislým osobám. Cílovou skupinu tvoří osoby závislé na nealkoholových drogách starší osmnácti let s vlastní motivací abstinovat. K programovým cílům léčby drogově závislých osob v Terapeutické komunitě Renarkon,, o. p. s. patří především vedení klientů k trvalému abstinování, převzetí odpovědnosti dnosti za vlastní jednání, stabilizace psychického ho a fyzického stavu klienta, změna dosavadního životního stylu a hodnotových orientací. Nedílnou součást stí léčebného programu je také sociáln lní stabilizace klienta, která obsahuje především nácvik nových sociáln lních dovedností, zvládání krizových situací, prevenci relapsu, znovunavázání rodinných a společenských enských vztahů a pro nový život další potřebn ebné sociáln lní dovednosti. Léčebný program terapeutické komunity klade důraz na podporování schopností klientů samostatně žít a pracovat, pozitivně změnit postoj k zákonným a společenským enským normám a znovunalezení reáln lného sebehodnocení a sebedůvěry klienta.

4 Drogová, rodinná a sociáln lně Cílem a posláním odborn výchovná poradna odborného sociáln lního poradenství,, v rámci činnosti uvedené Poradny,, je poskytování služeb na nejvyšší dosažiteln itelné úrovni, nebo jejich zprostředkov edkování u jiných spolupracujících ch odborných pracovišť a institucí dle specifik problémů a požadavk adavků klientů i jejich zprostředkuj edkujícíchch institucí,, v co nejkratší ších možných termínech od jejich vznesení. Okruh osob, neboli cílové skupiny, kterým kterým jsou výše uvedené sužby určeny eny, nejsou limitovány věkem klientů,, v některých odůvodn vodněnýchných případechpadech ani jejich požadavkem na zachování anonymity, ale specifikami jejich problémů, čímž jsou zúženy na: osoby závislé na drogách nebo drogami ohrožen ené děti a mladistvé, vyznačuj ující se rizikovým chováním osoby nacházej zející se v nepřízniv znivé nebo aktuáln lně tíživé /krizové/ sociáln lní situaci v souvislosti s drogami a na jejich rodinné příslušníky a další blízk zké osoby Hlavními druhy poskytovaných služeb osobních i telefonických, jednorázov zového i dlouhodobější šího charakteru /opakované kontakty/, včetně krizových intervencí neanonymním i anonymním klientům,, ale i zprostředkuj edkujícím institucím v zastoupení klientů jsou: individuáln lní rodinné rodičovsk ovské poradenské a konzultační služby zprostředkov edkování poskytnutí služby jiným /cizím spolupracujícím/ odborným pracovištěm, či zprostředkov edkování následné odborné péče a pomoci jiným odborným pracovištěm v rámci naší Společnosti

5 Dům na půl cesty Doléčovac ovací centrum POSLÁNÍ: DPC-DC DC Renarkon o.p.s. nabízí program následné péče a doléčov ování lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti na nealkoholových drogách ch. Prostřednictv ednictvím sociáln lních služeb chceme našim klientům pomoci překlenout období přechodu z léčby do běžného života a připravit je na problémy s tím spojené. Naší snahou není jen abstinence klientů od drog, nepách chání trestné činnosti a snížen ení zdravotních rizik spojených s užíváním drog,, ale zejména stabilizace nového životního stylu a podpora v dosažen ení samostatnosti a nezávislosti na cizí pomoci. Své služby nabízíme rovněž rodinným příslušníkům a blízkým problémových uživatelů drog. CÍLE SLUŽBY: Poskytovat pomoc abstinujícím uživatelům návykových látek při adaptaci do rodinného ho, pracovního a společensk enského života, naučit je zodpovědnosti dnosti a poskytovat potřebn ebné informace, které jim usnadní návrat do společnosti a k životu bez drog. Pomoc rodičů čům, partnerům a jiným blízkým při řešení obtížné životní situace v souvislosti s užíváním nealkoholových drog blízk zké osoby. OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA: Pomáháme me lidem od 15 let v Ambulantním a od 18 let v Pobytovém doléčovac ovacím programu, kteří abstinují minimáln lně 3 měsíce od nealkoholových drog (nutno doložit potvrzením z psychiatrické léčebny, komunity, vězení ), jsou motivovaní dlouhodobě abstinovat a změnit svůj předchozí životní styl. Předpokládáme, že se budou aktivně podílet na programu a dodržovat ovat jeho pravidla. Nabízíme podporu rodinám a blízkým uživatelů drog, pracujeme s lidmi ve výkonu trestu.

6 Spolupráce s Psychiatrickou léčebnou Opava (dále jen PL Opava) probíhá v několika rovinách ch: a) odborně konzultačních kontaktů b) souběž ěžná péče o klienty / pacienty drogově závislé na nealkoholových drogách ( medikamentní podpora, poradenské a konzultační aktivity, psychiatrická vyšet etření, apod.) c) ze strany Renarkon, obecně prospěšná společnost (dále jen Renarkon) jeho odborných pracovišť klientů / pacientů do středn ednědobé pobytové péče a naopak z PL Opava do Renarkon

7 ad. a (odborn( odborně konzultačních kontaktů) aktivity probíhaj hající oboustranně na úrovních psychiatr-pacient pacient, adiktologický pracovník-klient klient uvedené kontakty ze strany Renarkon vůči PL Opava a opačně se týkají zejména odborných pracovišť, tj. Kontaktní centrum Frýdek Místek, Kontaktní centrum Ostrava, Drogové porady, Terapeutické komunity, Domu na půl cesty doléčovac ovací centrum

8 ad. b (soub( souběžná péče o klienty / pacienty ) zejména sekundárn rní důsledky a dopady nealkoholových drog na psychický stav klientů / pacientů (např. depresivní stavy, paranoidní tendence, náznaky schizofrenních tendencí, epilepsie, apod.) si vynucují spolupráci uvedených odborných pracovišť ze stany Renarkon na bázi odborného psychiatrického ho vyšet etření, medikamentní podpory pacientů, apod. ze strany PL Opava se jedná o převádění pacientů / klientů do souběž ěžné péče odborných pracovišť Renarkon (např. psychosociáln lní podpora, terapeutické vedení klientů, apod.)

9 ad. c (ze( ze strany Renarkon,o.p.s.).) na tétoto spolupráci s PL Opava se podílí především Terapeutická komunita Renarkon (dále jen TK) ve 100% případů ubytovaných klientů, kteří absolvování předed nástupem do TK středn ednědobýdobý pobyt v PL Opava přibližně 30-40% klientů, kteří prošli léčbou TK Renarkon bylo doporučeno z PL Opava Kontaktní centrum ve Frýdku-Místku a Kontaktní centrum v Ostravě doporučuj ují jednotlivé motivované klienty k detoxifikačním pobytům v PL Opava Drogová poradna v posledních dvou létech ze tří let své dosavadní existence doporučila do pobytové péče PL Opava dospělých i dětských pacientů a jejich rodinných příslušníků 52 pacientů Opačným směrem PL Opava vrátilo do Renarkon Drogové poradny za stejné období 31 pacientů / klientů Rovněž funguje spolupráce na bázi vzájemných odborných konzultací, týkající se společných klientů / pacientů, jejich kasuistik, diagnóz, anmnéz, atd. Renarkon a PL Opava v rámci nabídky ambulantního a pobytového doléčovac ovacího programu Klub Absolvent pracovviště Renarkonu umožň žňuje vstupovat do programu pacientům / klientům, kteří minimáln lně absolvovali tří měsíční detowifikační pobyt v PL Opava

10 Závěr

Darmoděj o. s. 2013 2013

Darmoděj o. s. 2013 2013 Darmoděj o. s. 2013 2013 Poskytované služby Darmoděj o. s. Kontaktní centrum Darmoděj Terénní program Babylon Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek Doléčovací centrum Restart Pracovní centrum

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Kontaktní centrum

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 Obsah Úvod... 3 1. Vyhodnocení Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014... 5 2. Klíčové subjekty a

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek OBSAH strana

Více

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb Výroční zpráva o. s. Darmoděj 2008 Vážení, předem, než se začtete do naší třetí výroční zprávy, chtěl bych na úvod poděkovat všem těm, kteří se na projektech Darmoděj o.s. spolupodíleli a spolupodílí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambulantní léčba a poradenství

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambulantní léčba a poradenství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Ambulantní léčba a poradenství Sociální a adiktologické služby pro uživatele alkoholu, patologické hráče a jejich blízké A Kluby ČR o.p.s. Hybešova 956/1-areál Nádražní 7 602 00 Brno

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

SÍŤ SLUŽEB PRO TĚHOTNÉ ŽENY V OBTÍŽNÉ

SÍŤ SLUŽEB PRO TĚHOTNÉ ŽENY V OBTÍŽNÉ SÍŤ SLUŽEB PRO TĚHOTNÉ ŽENY V OBTÍŽNÉ Síť sociálních služeb poskytující služby těhotným ženám v obtížné životní situaci vznikla v rámci projektu Na začátku II. Projekt realizovala Amalthea ve spolupráci

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

IUCUNDA MEMORIA EST PRAETERITORUM MALORUM (Cicero) Příjemné je vzpomínat na nebezpečí, která již minula.

IUCUNDA MEMORIA EST PRAETERITORUM MALORUM (Cicero) Příjemné je vzpomínat na nebezpečí, která již minula. Obsah Slovo úvodem.............................................. 2 Důležité události roku 2008................................... 3 Poskytované služby......................................... 4 A Poradna.................................................

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu M-03-04 Typ služby SV Název projektu Cíl projektu Práce s klienty v konfliktu se zákom Realizace poradenské činnosti

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

Přidělení finančních prostředků ve výši 1.500.000 Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2014 sociální oblast

Přidělení finančních prostředků ve výši 1.500.000 Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2014 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva MČ číslo UZ14 _0604 ze dne 29.04.2014 Přidělení finančních prostředků ve výši 1.500.000 Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2014 sociální

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více