ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od z Platnost od

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Celkový Ročníkový UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 176

3 4.7. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Doplňující vzdělávací programy Německý jazyk Environmentální výchova Kondiční cvičení Sportovní hry Informatika Konverzace z jazyka anglického Praktika z přírodovědných předmětů Cvičení z českého jazyka Provoz a údržba domácnosti Finanční gramotnost Finanční gramotnost ŠKOLNÍ PROJEKTY Branný závod Den zdraví Den zdravé Země HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 344 Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Škola zá-klad života Předkladatel: Název školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt Nálepky 7 IZO IČ Adresa Kpt. Nálepky 7, Břeclav, Ředitel Mgr. Jitka ŠAIEROVÁ Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel: Zřizovatel Město Břeclav, nám. TGM 3, Břeclav, Adresa zřizovatele nám. TGM 3, Břeclav, Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2.1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Charakteristika školy Historie školy Se stavbou červené budovy se začalo v dubnu 1875 a v říjnu 1875 byla slavnostně otevřena. Výuka byla slavnostně zahájena Budova je postavena z červených keramických cihel z místní cihelny Lichtenštejnů. Areál byl v průběhu dalších let dobudováván, škola prošla mnoha změnami jak v oblasti vzdělávání, tak v úpravách vnitřních prostor a školního areálu Úplnost a velikost školy Základní škola byla roku 2004 sloučena s Mateřskou školou, Tyršův sad 3 v jeden právní subjekt - Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Základní škola je školou úplnou s 9 postupnými ročníky. Leží v okrajové části města Břeclav, v Charvátské Nové Vsi v klidném prostředí v blízkosti parku a lesa. Kapacita školy je 300 žáků, v současnosti vzděláváme okolo 180 žáků. Součástí školy je i školní družina, školní jídelna a mateřská škola Materiální, technické a prostorové vybavení Školní areál sdružuje 2 budovy (červenou a žlutou), sportovní halu a dílny. V žluté budově jsou umístěny třída, sborovna, kancelář vedoucí školní jídelny a kuchyň s jídelnou, v podkroví jazyková učebna a 2 oddělení školní družiny. Prostory pro výuku jsou dostatečné, každá třída na 1. stupni má relaxační kout. V červené budově jsou umístěny kmenové třídy ročníku, počítačová učebna, cvičná kuchyň, sborovna a ředitelna. Jednou z priorit školy je využití informační a komunikační technologie ve výuce. Z toho vycházíme i při vybavení školy moderní technikou. Žáci mají v PC učebně k dispozici 25 pracovních stanic, interaktivní tabuli, skener, digitální fotoaparát a digitální kameru. Ve škole máme v současnosti 8 interaktivních tabuli interaktivní učebnice, výukové programy a digitální učební materiály využívají učitelé k výuce v předmětech ČJ, JA, JN, M, PŘ, CH, F, Z, VO, VZ. Pro výuku chemie, přírodopisu a fyziky byla vybudována odborná učebna s rozvody vody, plynu a elektřiny s přilehlými kabinety. Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

6 K výuce praktických činností je možno využívat cvičnou kuchyň s učebnou, školní dílnu a přírodní učebnu s posezením a ptačí pozorovatelnou. Ke sportování žáci využívají sportovní halu a venkovní sportoviště s 2 stoly na stolní tenis, dvěma hřišti a basketbalovými koši. Hřiště nevyhovuje hygienickým ani bezpečnostním požadavkům a věříme, že se v nejbližší době podaří vybudovat moderní sportoviště s umělým povrchem. Všichni vyučující se scházejí ve sborovnách obou budov vybavených počítači s připojením na internet a kopírkou. Počítač mají k dispozici také vychovatelky školní družiny. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je možné používat výukový SW. Vše je průběžně doplňováno a aktualizováno Charakteristika pedagogického sboru a žáků Celá organizace zaměstnává průměrně 30 zaměstnanců. V mateřské škole pracuje 5 učitelek. V základní škole pracuje asi 12 kvalifikovaných pedagogů ( 1 učitelka studuje) a 2 vychovatelky. Pedagogický sbor je převážně ženský. Učitelé se průběžně zdokonalují formou seminářů a kurzů ve své pedagogické odbornosti. Každoročně je vypracováván plán dalšího vzdělávání pedagogů. Poslední roky se nám daří kvalifikovaně učit cizím jazykům - anglickému a německému. Na škole pracuje kvalifikovaná výchovná poradkyně a metodička prevence rizikových jevů. Převážnou část žáků tvoří děti z Charvátské Nové Vsi (městská část Břeclavi). Část žáků dochází z blízkého sídliště Na Valtické, výjimečně dojíždějí z města nebo z okolí Břeclavi. Poslední rok k nám nastoupily i romské děti a je třeba jim věnovat zvýšenou péči Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Ve škole realizujeme tyto dlouhodobé projekty: S úsměvem do školy - rozpracován v oblastech spolupráce pedagogů a společných aktivit předškoláků a dětí 1. třídy Škola nanečisto - přípravný kurz pro předškoláky Den Země Branný den Zdravé zuby - pouze pro žáky I. stupně BESIP - znalosti pravidel silničního provozu, jízdy zručnosti, dopravní testy, zdravověda, výcvik na dopravním hřišti, besedy a spolupráce s dopravní policií. Do žádného mezinárodního projektu zatím nejsme zapojeni. Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

7 2.1.6.Servisní služby Školní družina Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Do školní družiny jsou zapsány děti od 1. do 5. třídy. Je rozdělena na 2 oddělení, která úzce spolupracují a podle zájmu dětí se některé činnosti prolínají. Vycházíme vstříc rodičům a ranní provoz začíná v 6.00 hodin. V naší ŠD pracují 2 kvalifikované vychovatelky s odborným pedagogickým vzděláním. Ve školství obě pracují více než 20 let. Své další vzdělání si průběžně rozšiřují na školských seminářích a vzdělávacích kurzech. Družina se nachází ve žluté budově 1. stupně v podkroví. Má vlastní prostory, které jsou plně účelově a moderně vybaveny. Děti mají k dispozici počítačový koutek, odpočinkový prostor s velkým lehátkem, prostor pro hry a malování. ŠD je také vybavena vlastním televizorem, videem, DVD a CD přehrávačem. Součástí ŠD je velká terasa, kterou využíváme při TV chvilkách. Je možnost využívat sportovní halu a školní dvůr a velký bazén, ve kterém se mohou děti v teplých dnech koupat. Hračky, hry, sportovní a materiální potřeby jsou pravidelně podle potřeby dokupovány a doplňovány. Školní jídelna Školní jídelna při naší základní škole zajišťuje stravování pro všechny věkové kategorie: děti mateřské školy, žáky základní školy, zaměstnance, školní důchodce a cizí strávníky v celkovém počtu okolo 290 strávníků. Školní kuchyně má nové vybavení např. konvektomat, který umožňuje připravovat jídla bez zbytečných tuků. Jídla připravované touto technologií si uchovávají své přirozené výživné hodnoty. Do jídelníčku zahrnujeme různé druhy mas, mořské ryby, zeleninu a zeleninové saláty jako přílohu. Nápoje podáváme obohacené o vitamíny, vápník, hořčík, jód, vždy podle ročního období Spolupráce a partneři a) Spolupráce mateřské školy a základní školy. Je vypracován celoroční projekt S úsměvem do školy b) Spolupráce s Centrem volného času Duhovka - nabídka kroužků na škole, využití keramické dílny, tematické akce, společné pobytové akce. Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

8 c) Spolupráce se slováckým krúžkem Charvatčané - organizace společných kulturních vystoupení pro veřejnost a aktivity pro děti - formování úzkého vztahu dětí k obci, k místním lidovým tradicím, dostat se tak více do povědomí veřejnosti. d) Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, Odborem sociální péče o dítě, Domem dětí a mládeže v Břeclavi. e) Spolupráce s okresní metodičkou rizikových jevů - řešení šikany, vrstevnické a peer programy f) Spolupráce se zřizovatelem g) Spolupráce se Školskou radou - zřízena roku 2005 z řad učitelů, rodičů a zástupců města, má 6 členů h) Spolupráce s rodiči - cílem je vytvořit partnerský vztah rodičů a školy, zvýšit informovanost o škole (webové stránky, informační panel, nástěnky, školní časopis Kafka, dny otevřených dveří, kabelová televize), rodiče více zapojovat do chodu školy. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo v době konzultačních hodin a třídních schůzek. i) Klub přátel školy - zřízen v říjnu 2006, je tvořen 9 zástupci tříd, rodiče mají možnost vyjádřit se k aktuálním problémům výchovy a vzdělávání svých dětí j) Spolupráce s městskou knihovnou - besedy, výstavy žákovských prací, knihovnické lekce. k) Spolupráce se společnostmi SCIO, CERMAT - vědomostní testování žáků, komplexní evaluační analýza, klíčové kompetence, klima školy... l) Spolupráce s ŠVP Nekoř - lyžařské výcvikové kurzy m) Spolupráce s plaveckou školou Delfín n) Spolupráce s městskou policií, s Policií ČR - besedy, dopravní soutěže, výukové programy o) Spolupráce s Centrem ekologické výchovy Pálava Příjemné klima školy vytváří žáci, učitelé i rodiče. Snažíme se vytvořit pro všechny skupiny prostředí důvěry a spolupráce. Pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují na školních projektech a akcích, vedou žáky k otevřené komunikaci. Témata projektů volí učitelé podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné celoškolní. Problémy žáků řeší třídní učitelé na třídnických hodinách a snaží se vést žáky k zodpovědnosti. Třídní kolektivy vyjíždí na řadu exkurzí, výletů, školu v přírodě, účastní se programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů. Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

9 2.2. CHARAKTERISTIKA ŠVP ŠKOLA ZÁ-KLAD ŽIVOTA Pět P " pohodové prostředí školy potřeba vzdělávat se = učíme se pro život podpora zdravého životního stylu využití volného času, rozvoj zálib a zájmů péče o děti se specifickými poruchami a se sociálním znevýhodněním pozitivní vztah k obci, okolí, regionu Prezentace na veřejnosti Naší prvořadou snahou je vychovat všestranně rozvinutou osobnost prakticky připravenou pro život, měnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy budeme usilovat společně s rodiči našich žáků a odborníky. Vzhledem k tomu, že v každém ročníku máme pouze 1 třídu, nemůžeme nabízet výuku s určitým zaměřením, ale musíme poskytovat vyvážené všeobecné vzdělávání přístupné všem dětem. Naším cílem je vzdělávat žáky v atmosféře důvěry a vychovat je v sebevědomé všestranně rozvinuté osobnosti, motivovat je k učení a propojit vzdělávání s praktickými potřebami žáků. Za prioritní považujeme možnost vzdělávání v oblasti cizích jazyků a informatiky, pro jejichž výuku máme dobré podmínky. Vzhledem k poloze školy klademe důraz na environmentální výchovu, stává se součástí režimu celé školy.smyslem EVVO je vést děti k ochraně životního prostředí a ekologizace školy. Naši žáci si mohou vybrat z volitelných předmětů podle svého zájmu, jejichž nabídka závisí na personálních možnostech pedagogického sboru. Dále nabízíme celou řadu mimoškolních aktivit. Výuku tělesné výchovy vhodně doplňujeme turistikou, cykloturistikou, bruslením a plaváním. Organizujeme lyžařské výcvikové kurzy pro žáky II. stupně a pro děti z I. stupně školu v přírodě. Pro předškoláky organizujeme společné aktivity s prvňáky a přípravný kurz s názvem Škola nanečisto. Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

10 Příjemné klima školy vytváří žáci, učitelé i rodiče. Snažíme se vytvořit pro všechny skupiny prostředí důvěry a spolupráce. Pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují na školních projektech a akcích, vedou žáky k otevřené komunikaci. Témata projektů volí učitelé podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné celoškolní. Problémy žáků řeší třídní učitelé na třídnických hodinách a snaží se vést žáky k zodpovědnosti. Třídní kolektivy vyjíždí na řadu exkurzí, výletů, školu v přírodě, účastní se programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů. Zaměření ŠVP a obecné cíle Program respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky rodičů a žáků. Škola je zaměřena na: poskytování vyváženého, všeobecného vzdělání rozvíjení komunikačních dovedností žáků (v mateřském i cizím jazyce) práci s výpočetní a komunikační technikou environmentální výchovu a vzdělávání kvalitní přípravu žáky ke studiu na středních školách a zejména pro život důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, stejnou péči věnovat všem žákům; pomoc handicapovaným žákům s diagnostikovanými specifickými poruchami učení, provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; poskytování prostor žákům nadaným a talentovaným, vytvoření podmínek pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy (u těchto žáků preferovat samostatnou práci, problémové úkoly, skupinovou práci, projektové vyučování apod.) poskytování takových znalostí a dovedností, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; zavádění efektivních metod výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; využívání komunikačních a informačních technologií, zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání; dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

11 pomoc žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Strategie naplňování klíčových kompetencí Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Osvojování klíčových kompetencí nelze tedy na úrovni základního vzdělávání považovat za ukončené, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ přípravy žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. 1. Strategie směřující ke kompetenci k učení: zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment, na začátku vyučovací jednotky vždy vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků; na praktických příkladech vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat svou činnost podporujeme samostatnost a tvořivost umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty; umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. uplatňujeme individuální přístup učíme práci s chybou Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

12 2. Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů:umožňujeme žákům pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi; vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy; při řešení problémů pomocí algoritmu zařazujeme do výuky modelové příklady; nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení; žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů; ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. podporujeme tvořivost, samostatnost a logické myšlení podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 3. Strategie směřující ke kompetenci komunikativní: zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích klademe důraz na kulturní úroveň komunikace netolerujeme agresivní, hrubé a vulgární projevy žáků učíme žáky naslouchat druhým klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování; umožňujeme žákům prezentovat vlastní názory vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování žáci mají maximální možnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, referáty, řízené diskuse) využíváme školní časopis jako prostředek komunikace mezi žáky a veřejností; vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu výstupů (časopis, webová stránka, prezentace...); důraz klademe na prožitkové vyučování; vyžadujeme uplatnění znalostí cizího jazyka (rozvoj komunikace v cizím jazyce) vyžadujeme od žáků uplatňování dovedností komunikace při společenských akcích školy - sportovní a kulturní akce, soutěže, zápis atd. Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

13 zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací (spolupráce a společné akce starších a mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost). důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu 4. Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální: důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, vyžadujeme od žáků zodpovědnost za jejich plné dodržování; volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy umožňující vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu; podporujeme skupinovou výuku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci; vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu (dvojice, skupiny, třída, škola); učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci a práci ostatních členů podporujeme vzájemnou pomoc žáků podporujeme integraci žáků se specifickými potřebami učení do třídních kolektivů průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, ve skupině netolerujeme projevy rasismu učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starších a mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost. 5. Strategie směřující ke kompetenci občanské: neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření netolerujeme sociálně patologické jevy, projevy rasismu a nacionalismu kázeňské přestupky řešíme individuálně, vždy se snažíme zjistit jejich motiv vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu - vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy i školního řádu; umožňujeme žákům vznášet připomínky ke školnímu řádu prostřednictvím schránek důvěry vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem společně se staršími žáky organizujeme celoškolní projektové dny, zapojujeme se do projektů; na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí; Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

14 škola v rámci možností pořádá kulturní akce, sportovní soutěže a další aktivity pro žáky, rodiče veřejnost, využíváme představitelů města a formální i neformální spolupráce s nimi nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. 6. Strategie směřující ke kompetenci pracovní: pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájmovou činnost a smysluplné využití volného času; možnost volby je u žáků rozvíjena volbou volitelných předmětů, kroužků; různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi -cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia; umožňujeme žákům prezentovat výsledky vlastní práce (spolupráce mladších žáků se staršími); zapojujeme žáky do přípravy školních projektů; vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení; žádnou prací žáky netrestáme. KOMPETENCE K UČENÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

15 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Na úrovni základního vzdělávání žák: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

16 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty KOMPETENCE OBČANSKÉ Na úrovni základního vzdělávání žák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví KOMPETENCE PRACOVNÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

17 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání Metody a formy práce využívané v rámci realizace výchovných a vzdělávacích strategií - např.: projektové vyučování pokusy a experimenty řízené diskuse využívání i tvorba her řešení problémových situací a úkolů výuka v terénu týmová spolupráce při řešení problémů využívání a oživování tradic využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu výstupů (časopis, webová stránka, prezentace,...) osobní příklad prožitkové vyučování využívání reálných situací společné akce třídy (výlety, exkurze,...) či školy (výstavy, veřejná vystoupení,...) projekty samostatná práce výroba prezentací vlastní výzdoba školy veřejná vystoupení návštěvy muzeí, výstav a dalších inspirativních akcí Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

18 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním, ale i žáků mimořádně nadaných, uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů - ve spolupráci s PPP. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Naše škola zatím neumožňuje bezbariérový přístup, v případě potřeby bude spolupracovat na zajištění dalšího odpovídajícího technického vybavení a didaktických pomůcek, pomůcek pro rozvoj manuálních dovedností, pro TV a relaxaci, kompenzační pomůcky. Dle stupně postižení bude podporovat asistenta tř. učitele. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd, je nutné vytvářet žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání. Učitel musí ostatní žáky předem připravit na přítomnost postiženého spolužáka, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka; Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

19 - uplatňovat individuální přístup, nabídnout přiměřené formy i metody výuky; - zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání; - provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí; Naše škola neumožňuje bezbariérový přístup, v případě potřeby bude spolupracovat na zajištění odpovídajícího technického vybavení a didaktických pomůcek, pomůcek na rozvoj manuálních dovedností a kompenzační pomůcky - spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů); spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním; - umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově postižení) Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Žákům bude umožněna podle individuálních potřeb: práce s optickými pomůckami zraková a sluchová stimulace logopedická péče osvobození/částečné/ z vyučování Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta. Snahou školy bude zajistit podnětné prostředí, individuální přístup, vhodný materiál a technické vybavení, nabídnout vhodné učební metody a logopedickou péči. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se projevují příznaky vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Každý týden probíhá pravidelná Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

20 dyslektická náprava v rámci dyslektických kroužků. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí, respektujeme pracovní tempo dítěte, volíme vhodné pracovní a učební metody. Škola se snaží vytvářet podmínky pro klidnou práci, pravidelný režim a možnost relaxace. Důležitá je vzájemná spolupráce vyučujících, třídního učitele, radičů a výchovného poradce, zvláště jednotný přístup. Další pedagogická opatření: nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy na doporučení PPP redukujeme obsah a rozsah učiva Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Tito žáci se budou vzdělávat ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny (podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu, v procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci). Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Zavést systém pochval a trestů. Škola vytváří podmínky pro relaxaci, zapojení do sportovních aktivit a zájmových kroužků. Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, PPP, popřípadě sociálním kurátorem. Žáci se sociálním znevýhodněním Jsou to žáci sociálně, kulturně a jazykově odlišní, azylanti. Škola zajistí individuální péči, vhodné metody a formy práce, bude klást důraz na pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu. Důležitá je spolupráce s PPP, psychologem a soc. kurátorem. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Jejich zařazení do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvizy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky...), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Zvláště žáci II. stupně se pravidelně účastní olympiád a soutěží. Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody.

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková Škola pro život, život do školy Verze 1. z 01. 02. 0007 Platnost 1.9.2007 Obsah 1. Identifikační

Více

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou Otevírat Nové Ekologické Cítění Obsah ZŠ A MŠ JÍLOVICE... 1 1. IDENTIFIKČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1. VELIKOST A ÚPLNOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba. Ponořte se do Oceánu ých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY Školní vzdělávací program vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu do podmínek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 3. 9. 2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV, č.j.: 31 504/2004-22 ve znění č.j.: 27 002/2005-22 Platnost dokumentu od 1.9.2009 verze 3 Č.j. Ř/8/2009

Více

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním.

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním. Základní škola genpor. Františka Peřiny DOMINO Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto : Leťte s námi za vzděláním. Platnost od : 1. září 2010 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní

Více