V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2

3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

4 4 S L O V O

5 G E N E R Á L N Í H O Ř E D I T E L E Jiří Mráz generální ředitel 5

6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Vážení akcionáři, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti Unicorn Systems se souhrnnými výsledky své činnosti za velmi úspěšný rok Zvýšili jsme konsolidovaný obrat o 13 %, na celkových 1,612 mld. Kč, a to při udržení podílu služeb přes 90 % obratu. Hnacím motorem růstu posledních let je zejména pokračující expanze na zahraniční trhy, podíl obratu v zahraničí v roce 2014 činil 40 %. Pozice jsme významně posílili i na domácím českém trhu, kde jsme třemi akvizicemi získali nové zákazníky, výrazně rozšířili portfolio produktů a služeb, kompetence a týmy ICT specialistů. Důležitým milníkem v pokračující expanzi Unicorn Systems do zahraničí bylo otevření pobočky v nizozemském Arnhemu, kde jsme blíže svým stávajícím i potenciálním zákazníkům ze západní Evropy. Mezi naše významné klienty z regionu patří například evropské sdružení provozovatelů elektrických soustav ENTSO-E, nizozemský a německý operátor TenneT, energetická burza APX nebo provozovatel podmořského kabelu mezi Velkou Británií a Nizozemím BritNed. V loňském roce jsme plně využili akviziční potenciál a rozšířili své kompetence. Akvizicí společnosti CYGNI SOFTWARE jsme portfolio produktů a služeb obohatili o SW řešení Lancelot, určené pro energetiku v liberalizovaném tržním prostředí. Koupě icom Vision značně posílila naše pozice v oblasti mobilních řešení a technologií. A akvizice divizí NAV a BSC společnosti WBI Systems v závěru roku nám umožňuje poskytovat oborová ERP a CRM řešení na platformě Microsoft Dynamics. Posláním Unicorn Systems je přinášet našim zákazníkům konkurenční výhodu a vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím špičkových ICT řešení, produktů a služeb. Poskytujeme je nejvýznamnějším podnikům z oborů finančních služeb, energetiky a utilit, komunikací, výroby, obchodu a veřejné správy. Všem těmto našim zákazníkům děkuji za dlouhodobou důvěru, která svědčí o úspěšném naplňování našeho poslání. 6

7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Pro zajištění dlouhodobé prosperity neustále zlepšujeme výrobní i podpůrné procesy a zásadním způsobem investujeme do systematického vzdělávání všech svých spolupracovníků, naší prioritou v těchto oblastech je schopnost dobře vyvíjet software. Rád bych poděkoval také všem našim spolupracovníkům, jejichž práce si velice vážím a kteří svým nasazením a schopnostmi přispívají k dlouhodobým úspěchům společnosti Unicorn Systems. Věřím, že rok 2015 bude pro nás dalším úspěšným rokem v řadě. Jiří Mráz generální ředitel 7

8 Z Á K L A D N Í C H A R A K T E R I S T I K A 8

9 S P O L E Č N O S T I Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky a utilit, komunikace a médií, výroby, obchodu i veřejné správy. Společnost: Unicorn Systems a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: V Kapslovně 2/2767 IČ: DIČ: CZ Praha 3 Společnost Unicorn Systems a.s. vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne 5. března Hlavním předmětem její činnosti tak, jak jej definuje živnostenský zákon, je poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a softwaru, velkoobchod a specializovaný maloobchod. 9

10 10 H L A V N Í U D Á L O S T I

11 R O K U

12 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ROZŠÍŘENÍ PORTFOLIA PRODUKTŮ A SLUŽEB Unicorn Systems koupil 100% podíl společnosti CYGNI SOFTWARE, a.s., která se specializuje na dodávku SW řešení pro energetiku v liberalizovaném tržním prostředí. Unicorn Systems touto akvizicí posílil svoji pozici na trhu s řešeními pro energetické společnosti a rozšířil své portfolio o řešení, která zajišťují obchodování s elektřinou a plynem, predikce spotřeby a výroby, cenotvorbu, optimalizace nákupu i fakturaci spotřeby elektřiny a plynu. Unicorn Systems převzal icom Vision. ICom Vision se specializuje na mobilní média, internet a vývoj mobilních a webových aplikací. Unicorn Systems tímto spojením výrazně posílil svou pozici na trhu mobilních řešení, jeho postavení v oblasti mobilních technologií dokládají nové reference týkající se podpory obchodu, marketingových kampaní a on-line komunikace. Další akvizicí Unicorn Systems získal Divize NAV a Divize BSC společnosti WBI Systems a.s. Divize NAV se zabývá vytvářením oborových řešení pro zákazníky a implementací podnikových informačních systémů na platformě Microsoft Dynamics NAV. Hlavní náplní práce Divize BSC je vytváření oborových řešení pro zákazníky a implementace informačních systémů na platformách Microsoft Dynamics CRM, BI a SharePoint. Unicorn Systems touto akvizicí výrazně posílil svou pozici na trhu ERP a CRM řešení a rozšířil svoje portfolio produktů a služeb. 12

13 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A MEZINÁRODNÍ EXPANZE Společnost Unicorn Systems otevřela zahraniční pobočku v nizozemském Arnhemu. Slavnostní otevření proběhlo 10. září 2014 za přítomnosti Jaroslava Horáka, českého velvyslance v Nizozemí, zástupců klientů, nizozemské samosprávy a managementu společnosti. Unicorn Systems realizuje v Nizozemí několik rozsáhlých IT projektů, zejména v oblasti energetiky. Vedle oblasti energetiky a utilit hodlá společnost Unicorn Systems prostřednictvím pobočky v Nizozemsku realizovat také IT projekty pro banky a pojišťovny. Unicorn Systems díky 8 vývojovým centrům v České republice a dalším dvěma na Slovensku a na Ukrajině úspěšně realizuje projekty po celé Evropě. Nově otevřená pobočka v Nizozemí je díky své geografické pozici ideální možnost, jak být klientům v západní Evropě co nejblíže a moci prompt ně reagovat na jejich požadavky. RŮST UNICORN SYSTEMS V ROCE 2014 Společnost Unicorn Systems v roce 2014 pokračovala v úspěšné realizaci a získávání projektů a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií pro klienty z bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky a utilit, výroby, obchodu, komunikací a médií. Unicorn Systems vyrostl v roce 2014 o 13 %, a navázal tak na velmi úspěšné roky 2012 a Celkový obrat společnosti byl 1,612 mld. Kč. 40 % obratu tvořily zahraniční zakázky. 13

14 P R O D U K T Y A S L U Ž B Y 14

15 Poskytujeme komplexní služby a řešení zahrnující procesy systémové integrace, zakázkového vývoje, provozu a primární i sekundární podpory. Zajišťujeme také kompletní dodávky ICT infrastruktury. Dodáváme školení a konzultace, a to i mimo rámec informačních a komunikačních technologií. Díky dlouholetému působení v rozličných oborech podnikání disponujeme i rozsáhlými znalostmi specifických business procesů. Spolupracujeme s business útvary klienta, pomáháme jim s definicí zadání a tvoříme komunikační most mezi businessem a IT. Naše řešení a služby nejvíce oceňují moderní podniky a organizace investující do ICT za účelem inovací svých produktů a služeb. Prostřednictvím těchto investic získávají konkurenční výhodu na trhu a dosahují růstu a zvýšení efektivity. Zaměřujeme se zejména na následující oblasti: Bankovnictví Pojišťovnictví Energetika a utility Komunikace a média Výroba Obchod Veřejná správa a další Portfolio produktů a služeb Unicorn Systems komplexně pokrývá potřeby našich zákazníků a vytváří výrazný synergický efekt. Zákazníkům tak přináší přidanou hodnotu a umožňuje realizovat inovativní a technologicky náročná řešení podporující business procesy a podnikatelské záměry.

16 Z Á K L A D N Í F I N A N Č N Í 16

17 U K A Z A T E L E 17

18 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Označení Text Číslo řádku Skutečnost v účetním období (v tis. Kč) I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady D Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E. 1 Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 17 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 18 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 19 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 20 0 K. Náklady z finančního majetku 21 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 22 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 23 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 24 0 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 Daň z příjmů za běžnou činnost splatná Q. 2 Daň z příjmů za běžnou činnost odložená ** Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 34 0 R. Mimořádné náklady 35 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 36 0 * Konsolidovaný mimořádný hospodářský výsledek 37 0 *** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období bez podílu ekvivalence z toho Konsolidavaný výsledek hospodaření za účetní období *** Konsolidavaný výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů **** Konsolidavaný výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním

19 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ROZVAHA Označení Aktiva Číslo řádku Skutečnost v účetním období (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. IV. Kladný konsolidační rozdíl B. V. Cenné papíry v ekvivalenci C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. Časové rozlišení Označení Pasiva Číslo řádku Skutečnost v účetním období (v tis. Kč) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. IV. Konsolidovaný výsledek hospodaření minulých let A. V. Konsolidavaný výsledek hospodaření za účetní období A. V. 1 Konsolidavaný výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů A. V. 2 Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci A. VII. Konsolidační rezervní fond B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé B. IV. 2 Krátkodobé finanční výpomoci C. Časové rozlišení D. Menšinový vlastní kapitál

20 20 Z P R Á V A

21 A U D I T O R A 21

22 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

23 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

24 K O N T A K T Y SÍDLO SPOLEČNOSTI Unicorn Systems a.s. V Kapslovně 2/2767 CZ Praha 3 EXECUTIVE BRIEFING CENTRE Praha Business Park Classic 7 Jankovcova 1037/49 CZ Praha 7 Tel.: (+420) Bratislava Central 5 Ševčenkova 34 SK Bratislava Kyjev Ihorivskyi Business Centre Igorivska 11B UA Kyjev Tel.: (+380) (50) Arnhem WTC Arnhem Nieuwe Stationsstraat 10 NL 6811 KS Arnhem Tel.: (+421)

25 DEVELOPMENT CENTRE Praha Hall Office Park Jankovcova 53 Brno Vídeňská 122 CZ Brno-Štýřice CZ Praha 7 Praha Francouzská 75/4 CZ Praha 2 Vinohrady Hradec Králové Hradecká 1151/2 CZ Hradec Králové Plzeň Rychtaříkova 2173/1 CZ Plzeň Mladá Boleslav Palackého 576 CZ Mladá Boleslav Ostrava Kosmova 655/10, 1. patro CZ Ostrava 2 Přívoz Zlín Zarámí 4077, 7. patro CZ Zlín 25

26

27

28 Unicorn Systems a.s. Unicorn Systems je členem skupiny Unicorn, dynamické společnosti poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Uvedené názvy, firmy, obchodní značky apod. jsou chráněnými značkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných oprávněných vlastníků. Grafická úprava: VIG Design s.r.o. VGD Foto Jiří Matula, Copyright Unicorn Systems a.s., USY0017CZ01

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 4 S L O V O G E N E R Á L N Í H O Ř E D I T E L E 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn

Více

Slovo. generálního. ředitele

Slovo. generálního. ředitele V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Slovo generálního ředitele V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Vážení akcionáři, v roce 2010 Unicorn Systems úspěšně realizoval řadu

Více

Slovo generálního ředitele

Slovo generálního ředitele Slovo generálního ředitele Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn Systems, která shrnuje výsledky naší činnosti za uplynulý rok 29. I tento rok hodnotíme jako úspěšný, protože

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva 2 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn, která shrnuje výsledky naší činnosti za uplynulý rok 2008. I tento rok hodnotíme jako úspěšný, přes

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1 1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Výroční zpráva 2010 Výrok nezávislého auditora Úvodní slovo Profil a historie společnosti Identifikace společnosti Hodnocení roku 2010 a výhled 2011 Finanční výsledky Vývoj

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 2 OBSAH INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO... 6 PARTNERSTVÍ... 9 MEZINÁRODNÍ PŮSOBNOST...10 VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI...11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost 11 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 14 2.2 Předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBDOBÍ 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBDOBÍ 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBDOBÍ 2011 2012 TECHNOLOGIE POD KONTROLOU. SPOLEČNĚ! SPOLEČNĚ! VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 2012 SPOLEČNOSTI S U M O s.r.o. 3 Úvodní slovo 4 Profil společnosti 5 Vedení a struktura společnosti

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Obsah. ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

Obsah. ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Obsah Obsah...2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2003...3 I. Mise společnosti...3 II. Profil skupiny společností ELTODO...4 III. Historie...5 IV.1. Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001

Více

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZJEDNODUŠENÍ INOVACE UŽITEK ON-LINE GLOBÁLNÍ SLUŽBY V KLÍČOVÝCH OBLASTECH Vážení kolegové, obchodní partneři, přátelé, dovolte,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2013 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více