HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat"

Transkript

1 Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Zpracovatel: EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové Název: Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat Vypracoval: Vedoucí týmu inženýrských činností: Mgr. David Svoboda Ing. Vladimír Plachý Hradec Králové duben - srpen 2010 arch. č.152/10

2 OBSAH: 1. ÚVOD 2. SITUACE 3. ŘEŠENÉ VARIANTY 4. HYGIENICKÉ LIMITY 5. DŮSLEDKY PRO POSOUZENÍ 6. VÝPOČTOVÉ BODY 7. KALIBRACE VÝPOČTOVÉHO MODELU 8. DOPRAVNÍ HLUK 8.1 Vstupní údaje 8.2 Výpočet 8.3 Akustické posouzení 9. NEJISTOTA MODELOVÉHO VÝPOČTU 10. SEZNAM ZKRATEK 11. ZÁVĚR 2

3 PŘÍLOHY: Příloha č.1 Příloha č.2 Příloha č.3 Příloha č.4 Zobrazení izofon ve výšce 3 m nad terénem, pro hluk z celkové dopravy, varianta 1 - severní obchvat, denní doba hod Zobrazení izofon ve výšce 3 m nad terénem, pro hluk z celkové dopravy, varianta 1 - severní obchvat, noční doba hod Zobrazení izofon ve výšce 3 m nad terénem, pro hluk z celkové dopravy, varianta 2 - jižní obchvat, denní doba hod Zobrazení izofon ve výšce 3 m nad terénem, pro hluk z celkové dopravy, varianta 2 - jižní obchvat, noční doba hod POZN. Všechny přílohy jsou grafickým výstupem z programu LimA 5, Verze 5.2 3

4 1. ÚVOD Předmětem hlukové studie je posouzení hlukové zátěže u chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb, vyvolané realizací obchvatu Kuřimi. Hluková studie je zpracována pro obě varianty Územního plánu Kuřimi (varianta 1 - severní obchvat a varianta 2 - jižní obchvat). 2. SITUACE Varianta 1 - severní obchvat je výhledová trasa silnice R43 spojena se současnou silnicí I/43 severním obchvatem Kuřimi. Varianta 2 - jižní obchvat je výhledová trasa silnice R43 spojena se současnou silnicí I/43 jižním obchvatem Kuřimi. Hodnoty intenzit celkové dopravy v Kuřimi v roce 2009 se pohybovaly na silnici II/385 přibližně 20 tisíc vozidel za den, na silnici II/386 to bylo přibližně 12 tisíc v blízkosti středu města. Z dopravních průzkumů provedených na podzim 2009 DHV ČR bylo zjištěno, že většinu dopravy (79 %) generuje město Kuřim. Je to doprava vnitroměstská (15 %) a doprava do Kuřimi, nebo z Kuřimi (64 %). Intenzity této dopravy nelze snížit vybudováním nových dopravních staveb. Zbylých 21 % tvoří tranzitní doprava. Pochopitelně na okrajích města, kde chybí vnitroměstská doprava, se tyto poměry mění a tranzit tvoří v průměru pro oba jízdní směry na jednotlivých stanovištích od 25 do 45 % dopravy. Nejvíce zatížená je komunikace II/385, čemuž také přispívá nejsilnější tranzitní vztah mezi Brnem a Tišnovem. Na vjezdech/výjezdech do/z města na této silnici jsou průměrné podíly tranzitní dopravy 38 % (Brno) a 40 % (Tišnov), což odpovídá 6 060, resp vozidlům za den. VARIANTA 1 - SEVERNÍ OBCHVAT Variantní řešení komunikační sítě v okolí Kuřimi při severním spojení R43 a silnice I/43 bude v roce 2030 realizováno třemi mimoúrovňovými křižovatkami severně od Kuřimi a dvěma mimoúrovňovými křižovatkami jižně od Kuřimi. Vybudování severního obchvatu má odlehčit dopravu z části silnice II/386, kterou využívá zdrojová a cílová doprava do oblasti severní Kuřimi. Jedná se především o nákladní dopravu na trase Tišňovská (II/385) severní Kuřim, která má v celkovém zatížení ulice Tišňovské minimální podíl. Trasa severního obchvatu Kuřimi navazuje na stávající komunikaci I/43 za městem Kuřim a pokračuje nad průmyslovou částí města k silnici R43, na kterou se napojuje na východní straně obce Čebín a pod obcí Malhostovice. VARIANTA 2 - JIŽNÍ OBCHVAT Variantní řešení komunikační sítě v okolí Kuřimi při jižním spojení R43 a silnice I/43 bude v roce 2030 realizováno pouze dvěma mimoúrovňovými křižovatkami, západně a východně od Kuřimi. Nejvýznamnější tranzitní doprava na komunikační síti v Kuřimi bude mezi vnějšími oblastmi Tišnov a Brno, I/43. Při jižní variantě obchvatu Kuřimi bude obousměrně zajištěna nejvýhodnější trasa právě po obchvatu. Tedy celých cca vozidel za den se vyhne Kuřimi. 4

5 Trasa jižního obchvatu Kuřimi bude navazovat na stávající dokončený úsek čtyřpruhové komunikace za obcí Česká, bude obcházet vrch Šiberná, pokračovat za koncem plánované zástavby sídliště u Sv. Jána, dále bude pokračovat územím Přírodního parku Baba, severně od areálu golfového hřiště Kaskáda. Napojení jižního obchvatu na komunikaci R43 bude u obce Moravské Knínice. 3. ŘEŠENÉ VARIANTY 3.1 Varianta 1 - severní obchvat OBR.1 Situace a umístění varianty 1 - severní obchvat 5

6 3.3 Varianta 2 - jižní obchvat OBR.2 Situace a umístění varianty 1 - jižní obchvat 4. HYGIENICKÉ LIMITY Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A L paeq,t je hlavním deskriptorem pro posuzování hluku v pracovním i venkovním prostředí. Je definována: L Aeq,T n 1 = 10 log n i f = i i= 1 1 f 10 i Li 10 [ db] kde f i je míra časového výskytu hladin z měřeného časového úseku v i-tém hladinovém intervalu v procentech, sekundách nebo četnosti čtení L i je střední hladina v i-tém hladinovém intervalu v db n je celkový počet hladinových intervalů 6

7 Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq,T v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (s výjimkou impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku L Aeq,T = 50 db a korekcí přihlížející k místním podmínkám a denní době podle tabulek. TAB.1 Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb: Způsob využití území Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor Poznámka - korekce se nesčítají Korekce (db) 1) 2) 3) 4) Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce - 10 db s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce - 5 db 1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách. 3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměny kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. Konečné posouzení přísluší místně příslušnému územnímu pracovišti krajské hygienické stanice, stejně jako určení korekcí a stanovení opatření v případě překročení povolených hodnot. 7

8 5. DŮSLEDKY PRO POSOUZENÍ Na základě nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývá pro hluk z dopravy na veřejných pozemních komunikacích a zájmové území následující stanovení hygienických limitů. TAB.2 Důsledky pro řešení Základní hladina akustického tlaku A KOREKCE NA MÍSTNÍ PODMÍNKY Dopravní hluk 1) Chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení Dopravní hluk 2) Chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení KOREKCE NA DENNÍ DOBU L Aeq,T = 50 db + 10 db + 5 db + 20 db + 15 db Chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení Den hod Noc hod VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A L Aeq,T Dopravní hluk 1) Chráněné venkovní prostory staveb Den Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdrav. zařízení Chráněné venkovní prostory staveb Noc Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdrav. zařízení Dopravní hluk 2) Chráněné venkovní prostory staveb Den Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdrav. zařízení Chráněné venkovní prostory staveb Noc Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdrav. zařízení 1) 0 db - 10 db L Aeq,T = 60 db LAeq,T = 55 db L Aeq,T = 50 db LAeq,T = 45 db L Aeq,T = 70 db LAeq,T = 65 db L Aeq,T = 60 db LAeq,T = 55 db korekce je stanovena pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích 2) korekce je stanovena pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do

9 6. VÝPOČTOVÉ BODY Výpočtové body byly umístěny u nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb situovaného do blízkosti obchvatu (jižní a severní varianta) a do blízkosti stávajících tranzitních komunikací procházejících Kuřimí. Všechny výpočtové body byly umístěny 2 m od fasády (situované ke komunikaci) posuzovaného objektu. Výpočtové výšky jednotlivých výpočtových bodů byly odvisle od výšky objektu voleny ve výškách 3, 6 a 9 m. TAB.3 Umístění modelových výpočtový bodů číslo bodu umístění výška bodu [m] 1 poliklinika 3,0 6,0 9,0 Blanenenská ul. 2 poliklinika 3,0 6,0 9,0 3 obytný dům 3,0 6,0 9,0 4 obytný dům 3,0 6,0 9,0 5 obytný dům 3,0 6,0 9,0 6 Legionářská ul. obytný dům 3,0 6,0 9,0 7 obytný dům 3,0 6,0-8 obytný dům 3,0 6,0-9 obytný dům 3,0 6,0-10 náměstí 1. května obytný dům 3, obytný dům 3, obytný dům 3, obytný dům 3,0 - - Tyršova ul. 14 obytný dům 3,0 6,0 9,0 15 obytný dům 3,0 6,0 9,0 16 obytný dům 3,0 6,0-17 obytný dům 3, Tišnovská ul. obytný dům 3, obytný dům 3, Metelkova ul. obytný dům 3,0 6,0 9,0 21 Rychlonožkova ul. obytný dům 3,0 6,0 9,0 22 Dlouhá ul. obytný dům 3,0 6,0 9,0 23 Česká obytný dům 3,0 6,0-24 Česká obytný dům 3,0 6,0-25 Podlesí obytný dům 3, Křižkovského ul. obytný dům 3,

10 27 Zámecká ul. obytný dům 3,0 6,0-28 obytný dům 3,0 - - Tišnovská ul 29 obytný dům 3, ul. Jelínkových obytný dům 3, Jungmannova ul. obytný dům 3,0 6,0-32 obytný dům 3,0 6,0 9,0 ul. U Stadionu 33 obytný dům 3,0 6,0 9,0 34 obytný dům 3,0 - - Moravské Knínice 35 obytný dům 3, obytný dům 3,0 - - Čebín 37 obytný dům 3,

11 EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové OBR.3 Schéma situace a umístění výpočtových bodů

12

13 7. KALIBRACE VÝPOČTOVÉHO MODELU V modelových bodech č. K1 a K2 bylo provedeno měření hluku ze stávající silniční dopravy v průběhu kterého bylo současně provedeno sčítání dopravy na místně přilehlých komunikacích. Na základě naměřených hodnot a zadaných počtů průjezdů vozidel byl výpočtový model v programu Lima upraven tak, aby vypočtené hodnoty L Aeq,T byly totožná s naměřenými hodnotami L Aeq,T. TAB.4 Kalibrace výpočtového modelu - naměřená a vypočtená hodnota L Aeq,T datum a čas měření doba měření umístění dominantní zdroj hluku charakter hluku , denní doba 60 minut viz. OBR.4 dopravní hluk na místně příslušných komunikacích proměnný Měřící zařízení: zvukoměr B&K 2260, mikrofon B&K 4165, kalibrátor MMF Mikrofon byl umístěn na stativu a opatřen krytem proti větru ve výšce 3 m nad zemí tak, že osa mikrofonu směřovala k silnici. kalibrační bod K1 K2 silnice Legionářská Tyršova / Tišnovská R43 (E461) II/386 počet průjezdů OV vozidel za 60 minut NV naměřená a vypočtená hodnota L Aeq,T 66,6 67,7 OBR.4 Umístění kalibračních bodů K1 K2 13

14 8. DOPRAVNÍ HLUK Modelový výpočet hluku ze silniční dopravy je proveden pro níže uvedené režimy provozu vozidel na veřejných pozemních komunikacích ve výpočtovém roce 2030: 1) varianta 1 - severní obchvat 2) varianta 2 - jižní obchvat 8.1 Vstupní údaje Jako podklad pro výpočet dopravního hluku byl použit Dopravní model města Kuřimi zpracovaný DHV CR, spol. s r. o. Kartogramy intenzit celkové dopravy na výhledové komunikační síti v okolí Kuřimi v roce Jednotlivé varianty 1 a 2 jsou znázorněny níže na OBR. 6 a 7. Vzhledem k tomu, že podkladové kartogramy intenzit celkové dopravy jsou zpracovány pouze pro průjezd všech vozidel na dané komunikaci za 24 hod, bylo nutno pro potřeby modelového výpočtu intenzitu celkové dopravy za 24 hod na jednotlivých úsecích rozdělit na počet průjezdů vozidel v denní době (06-22 hod) a noční době (22-06 hod). Současně byl podle kritérií uvedených v TAB.5 stanoven podíl osobních a nákladních vozidel na celkové intenzitě dopravy. TAB.5 Kritéria podle kterých byla rozdělena celková intenzita dopravy za 24 hod rozdělení intenzity dopravy na denní dobu (06-22 hod) a noční dobu (22-06 hod) Přepočet počtu průjezdů vozidel pro denní dobu (T = 16 h) a noční dobu (T = 8 h) je proveden podle Novely metodiky výpočet hluku silniční dopravy 2004, RNDr. Miloš Liberko a kol. stanovení podílu osobních a nákladních vozidel na celkové intenzitě dopravy tranzitní komunikace označené na OBR.5 všechny ostatní komunikace 15 % nákladní vozidla 85 % osobní vozidla 07 % nákladní vozidla 93 % osobní vozidla Jako podklad pro umístění tras obou variant obchvatu Kuřimi byly použity technické výkresy dodané zadavatelem hlukové studie. 14

15 OBR.5 Tranzitní komunikace s podílem nákladní dopravy 15 % varianta 1 - severní obchvat 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % varianta 2 - jižní obchvat 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15

16 OBR.6 Kartogram intenzit celkové dopravy - rok 2030 varianta 1 - severní obchvat 16

17 OBR.7 Kartogram intenzit celkové dopravy - rok 2030 varianta 2 - jižní obchvat 17

18 8.2 Modelový výpočet V TAB. 6 je na základě dodaných vstupních podkladů (kap. 8.1 Vstupní údaje) proveden ve výpočtových bodech č modelový výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A L Aeq,T pro hluk z dopravy a to v denní a noční době. Modelový výpočet je proveden odděleně pro obě řešené varianty. Pro zpracování dopravního hluku je v této studii použito výpočtového programu LimA 5, Verze 5.2. TAB.6 Modelový výpočet ulice Blanenská Legionářská č.b v.b. [m] denní doba hod T = 16 hod vypočtené hodnoty L Aeq,T [db] noční doba hod T = 8 hod v1 - sever v2 - jih v1 - sever v2 - jih 3 58,4 57,9 48,9 48,4 6 59,0 58,4 49,9 49,3 9 59,4 58,6 50,3 49,5 3 58,0 55,0 48,1 45,5 6 58,9 55,4 49,6 46,3 9 59,9 55,6 50,9 46,5 3 62,3 60,1 53,1 50,9 6 62,6 60,5 53,6 51,4 9 62,6 60,5 53,6 51,5 3 63,2 61,2 54,1 52,0 6 63,4 61,4 54,4 52,4 9 63,4 61,3 54,4 52,4 3 68,8 67,1 59,8 58,0 6 68,4 66,8 59,5 57,8 9 67,8 66,2 58,9 57,2 3 68,3 68,2 59,2 59,1 6 68,1 68,0 59,1 59,1 9 67,7 67,6 58,7 58,6 3 67,4 67,3 58,3 58,2 6 67,3 67,2 58,3 58,2 3 69,2 69,1 60,2 60,1 6 68,9 68,8 59,9 59,8 3 70,9 70,8 61,9 61,8 6 70,3 70,2 61,3 61,2 nám. 1. května ,6 72,0 63,5 62,9 Tyršova ,3 71,6 63,2 62, ,6 71,9 63,6 62, ,9 72,2 63,8 63,1 18

19 3 64,8 64,1 55,3 54, ,2 64,6 56,0 55,3 9 65,3 64,7 56,2 55,5 Tyršova 3 64,2 63,5 54,8 54, ,8 64,1 55,7 55,0 9 65,0 64,4 55,9 55, ,7 66,5 58,6 57,4 6 67,8 66,6 58,8 57, ,0 73,4 65,1 64,4 Tišnovská ,9 72,3 63,9 63, ,0 72,5 64,1 63,5 3 58,6 60,0 47,3 48,5 Metelkova ,7 60,0 47,9 48,9 9 59,5 60,7 49,2 50,0 3 55,5 60,7 43,6 49,7 Rychlonožkova ,6 61,2 44,0 50,5 9 54,8 60,4 43,3 50,2 3 47,6 59,9 36,3 48,9 Dlouhá ,6 60,0 36,9 49,6 9 47,7 60,1 37,2 50,2 Česká ,3 69,9 60,3 59,8 6 71,5 71,3 62,4 62, ,0 64,2 53,5 53,5 6 64,3 64,4 54,4 54,3 Podlesí ,2 64,1 53,9 53,7 Křížkovského ,6 62,7 60,4 51,9 Zámecká ,6 63,6 57,3 52,8 6 66,7 64,0 57,4 53,5 Tišnovská ,4 64,0 54,9 53, ,5 69,5 61,3 60,1 Jelínkových ,8 55,2 38,2 42,4 Jungmannova ,5 42,0 36,2 30,9 6 50,0 42,5 37,8 30,7 3 54,7 36,8 42,9 24, ,8 38,7 43,4 26,3 U Stadionu 9 55,0 41,3 43,9 28,8 3 52,2 41,2 40,4 29, ,1 42,0 42,4 30,3 9 54,9 44,6 43,7 32,9 Moravské ,0 63,0 55,7 51,8 Knínice ,4 62,0 52,0 51,6 Čebín ,8 70,4 60,6 61, ,6 59,0 47,3 47,5 19

20 Hlukové modely s grafickým znázorněním izofon ve výšce 3 m nad terénem, pro hluk z celkové dopravy jsou pro obě řešené varianty a to odděleně pro denní a noční dobu znázorněny v přílohách č Akustické posouzení Akustické posouzení se provádí porovnáním vypočtených hodnot L Aeq,T s hygienickými limity stanovenými na základě nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a vymezenými v kapitole 5. Důsledky pro posouzení. Velká část výpočtových bodů je umístěna v blízkosti stávajících komunikací, kde doprava po těchto stávajících komunikacích je dominantním zdrojem hluku a stav hlučnosti zde vznikl do , proto je předpoklad, že u těchto výpočtových bodů lze uplatnit korekci pro starou hlukovou zátěž (viz. 5. Důsledky pro posouzení). Vzhledem k tomu, že konečné stanovisko pro přisouzení korekce pro starou hlukovou zátěž má místně příslušné územní pracoviště krajské hygienické stanice je u výpočtových bodů situovaných do blízkosti stávajících komunikací provedeno porovnání s hygienickými limity variantně a to pro variantu, kdy bude přiznána korekce pro starou hlukovou zátěž a pro variantu, kdy nebude přiznána korekce pro starou hlukovou zátěž. 20

21 TAB.7 Porovnání s hygienickými limity, DENNÍ DOBA hod č.b v.b. [m] vypočtené hodnoty L Aeq,T [db] stará hluková zátěž L lim = 70 db hygienický limit splněn bez staré hlukové zátěže L lim = 60 db v1 - sever v2 - jih v1 - sever v2 - jih v1 - sever v2 - jih 3 58,4 57,9 ano ano ano ano 6 59,0 58,4 ano ano ano ano 9 59,4 58,6 ano ano ano ano 3 58,0 55,0 ano ano ano ano 6 58,9 55,4 ano ano ano ano 9 59,9 55,6 ano ano ano ano 3 62,3 60,1 ano ano ne ne 6 62,6 60,5 ano ano ne ne 9 62,6 60,5 ano ano ne ne 3 63,2 61,2 ano ano ne ne 6 63,4 61,4 ano ano ne ne 9 63,4 61,3 ano ano ne ne 3 68,8 67,1 ano ano ne ne 6 68,4 66,8 ano ano ne ne 9 67,8 66,2 ano ano ne ne 3 68,3 68,2 ano ano ne ne 6 68,1 68,0 ano ano ne ne 9 67,7 67,6 ano ano ne ne 3 67,4 67,3 ano ano ne ne 6 67,3 67,2 ano ano ne ne 3 69,2 69,1 ano ano ne ne 6 68,9 68,8 ano ano ne ne 3 70,9 70,8 ne ne ne ne 6 70,3 70,2 ne ne ne ne ,6 72,0 ne ne ne ne ,3 71,6 ne ne ne ne ,6 71,9 ne ne ne ne ,9 72,2 ne ne ne ne ,8 64,1 ano ano ne ne 6 65,2 64,6 ano ano ne ne 9 65,3 64,7 ano ano ne ne 3 64,2 63,5 ano ano ne ne 6 64,8 64,1 ano ano ne ne 9 65,0 64,4 ano ano ne ne 3 67,7 66,5 ano ano ne ne 6 67,8 66,6 ano ano ne ne ,0 73,4 ne ne ne ne ,9 72,3 ne ne ne ne 21

22 ,0 72,5 ne ne ne ne 3 58,6 60,0 X X ano ne ,7 60,0 X X ano ne 9 59,5 60,7 X X ano ne 3 55,5 60,7 X X ano ne ,6 61,2 X X ano ne 9 54,8 60,4 X X ano ne 3 47,6 59,9 X X ano ano ,6 60,0 X X ano ne 9 47,7 60,1 X X ano ne ,3 69,9 ne ano ne ne 6 71,5 71,3 ne ne ne ne ,0 64,2 ano ano ne ne 6 64,3 64,4 ano ano ne ne ,2 64,1 ano ano ne ne ,6 62,7 ano ano ne ne ,6 63,6 ano ano ne ne 6 66,7 64,0 ano ano ne ne ,4 64,0 ano ano ne ne ,5 69,5 ne ano ne ne ,8 55,2 X X ano ano ,5 42,0 X X ano ano 6 50,0 42,5 X X ano ano 3 54,7 36,8 X X ano ano ,8 38,7 X X ano ano 9 55,0 41,3 X X ano ano 3 52,2 41,2 X X ano ano ,1 42,0 X X ano ano 9 54,9 44,6 X X ano ano ,0 63,0 ano ano ne ne ,4 62,0 ano ano ne ne ,8 70,4 ano ne ne ne ,6 59,0 ano ano ano ano X - v takto označených bodech nelze uplatnit korekci pro starou hlukovou zátěž 22

23 TAB.8 Porovnání s hygienickými limity, NOČNÍ DOBA hod č.b v.b. [m] vypočtené hodnoty L Aeq,T [db] stará hluková zátěž L lim = 60 db hygienický limit splněn bez staré hlukové zátěže L lim = 50 db v1 - sever v2 - jih v1 - sever v2 - jih v1 - sever v2 - jih 3 48,9 48,4 ano ano ano ano 6 49,9 49,3 ano ano ano ano 9 50,3 49,5 ano ano ne ano 3 48,1 45,5 ano ano ano ano 6 49,6 46,3 ano ano ano ano 9 50,9 46,5 ano ano ne ano 3 53,1 50,9 ano ano ne ne 6 53,6 51,4 ano ano ne ne 9 53,6 51,5 ano ano ne ne 3 54,1 52,0 ano ano ne ne 6 54,4 52,4 ano ano ne ne 9 54,4 52,4 ano ano ne ne 3 59,8 58,0 ano ano ne ne 6 59,5 57,8 ano ano ne ne 9 58,9 57,2 ano ano ne ne 3 59,2 59,1 ano ano ne ne 6 59,1 59,1 ano ano ne ne 9 58,7 58,6 ano ano ne ne 3 58,3 58,2 ano ano ne ne 6 58,3 58,2 ano ano ne ne 3 60,2 60,1 ne ne ne ne 6 59,9 59,8 ano ano ne ne 3 61,9 61,8 ne ne ne ne 6 61,3 61,2 ne ne ne ne ,5 62,9 ne ne ne ne ,2 62,5 ne ne ne ne ,6 62,8 ne ne ne ne ,8 63,1 ne ne ne ne ,3 54,7 ano ano ne ne 6 56,0 55,3 ano ano ne ne 9 56,2 55,5 ano ano ne ne 3 54,8 54,1 ano ano ne ne 6 55,7 55,0 ano ano ne ne 9 55,9 55,2 ano ano ne ne 3 58,6 57,4 ano ano ne ne 6 58,8 57,5 ano ano ne ne ,1 64,4 ne ne ne ne ,9 63,3 ne ne ne ne 23

24 ,1 63,5 ne ne ne ne 3 47,3 48,5 X X ano ano ,9 48,9 X X ano ano 9 49,2 50,0 X X ano ne 3 43,6 49,7 X X ano ano ,0 50,5 X X ano ne 9 43,3 50,2 X X ano ne 3 36,3 48,9 X X ano ano ,9 49,6 X X ano ano 9 37,2 50,2 X X ano ne ,3 59,8 ne ano ne ne 6 62,4 62,1 ne ne ne ne ,5 53,5 ano ano ne ne 6 54,4 54,3 ano ano ne ne ,9 53,7 ano ano ne ne ,4 51,9 ano ano ne ne ,3 52,8 ano ano ne ne 6 57,4 53,5 ano ano ne ne ,9 53,1 ano ano ne ne ,3 60,1 ne ne ne ne ,2 42,4 X X ano ano ,2 30,9 X X ano ano 6 37,8 30,7 X X ano ano 3 42,9 24,6 X X ano ano ,4 26,3 X X ano ano 9 43,9 28,8 X X ano ano 3 40,4 29,2 X X ano ano ,4 30,3 X X ano ano 9 43,7 32,9 X X ano ano ,7 51,8 ano ano ne ne ,0 51,6 ano ano ne ne ,6 61,2 ne ne ne ne ,3 47,5 ano ano ano ano X - v takto označených bodech nelze uplatnit korekci pro starou hlukovou zátěž 24

25 Porovnání vypočtených hodnot L Aeq,T mezi jednotlivými variantami je provedeno níže v TAB.9. V TAB.9 je vždy u varianty u které byla spočtena vyšší hodnota L Aeq,T tato hodnota označena červeně, přičemž tučně označené hodnoty L Aeq,T jsou větší minimálně o 2,0 db a kurzívou označené hodnoty L Aeq,T jsou větší maximálně o 2,0 db. TAB.9 Modelový výpočet ulice Blanenská Legionářská č.b v.b. [m] denní doba hod T = 16 hod vypočtené hodnoty L Aeq,T [db] noční doba hod T = 8 hod v1 - sever v2 - jih v1 - sever v2 - jih 3 58,4 57,9 48,9 48,4 6 59,0 58,4 49,9 49,3 9 59,4 58,6 50,3 49,5 3 58,0 55,0 48,1 45,5 6 58,9 55,4 49,6 46,3 9 59,9 55,6 50,9 46,5 3 62,3 60,1 53,1 50,9 6 62,6 60,5 53,6 51,4 9 62,6 60,5 53,6 51,5 3 63,2 61,2 54,1 52,0 6 63,4 61,4 54,4 52,4 9 63,4 61,3 54,4 52,4 3 68,8 67,1 59,8 58,0 6 68,4 66,8 59,5 57,8 9 67,8 66,2 58,9 57,2 3 68,3 68,2 59,2 59,1 6 68,1 68,0 59,1 59,1 9 67,7 67,6 58,7 58,6 3 67,4 67,3 58,3 58,2 6 67,3 67,2 58,3 58,2 3 69,2 69,1 60,2 60,1 6 68,9 68,8 59,9 59,8 3 70,9 70,8 61,9 61,8 6 70,3 70,2 61,3 61,2 nám. 1. května ,6 72,0 63,5 62,9 Tyršova ,3 71,6 63,2 62, ,6 71,9 63,6 62, ,9 72,2 63,8 63, ,8 64,1 55,3 54,7 6 65,2 64,6 56,0 55,3 9 65,3 64,7 56,2 55,5 3 64,2 63,5 54,8 54,1 6 64,8 64,1 55,7 55,0 9 65,0 64,4 55,9 55,2 25

26 Tyršova ,7 66,5 58,6 57,4 6 67,8 66,6 58,8 57, ,0 73,4 65,1 64,4 Tišnovská ,9 72,3 63,9 63, ,0 72,5 64,1 63,5 3 58,6 60,0 47,3 48,5 Metelkova ,7 60,0 47,9 48,9 9 59,5 60,7 49,2 50,0 3 55,5 60,7 43,6 49,7 Rychlonožkova ,6 61,2 44,0 50,5 9 54,8 60,4 43,3 50,2 3 47,6 59,9 36,3 48,9 Dlouhá ,6 60,0 36,9 49,6 9 47,7 60,1 37,2 50,2 Česká ,3 69,9 60,3 59,8 6 71,5 71,3 62,4 62, ,0 64,2 53,5 53,5 6 64,3 64,4 54,4 54,3 Podlesí ,2 64,1 53,9 53,7 Křížkovského ,6 62,7 60,4 51,9 Zámecká ,6 63,6 57,3 52,8 6 66,7 64,0 57,4 53,5 Tišnovská ,4 64,0 54,9 53, ,5 69,5 61,3 60,1 Jelínkových ,8 55,2 38,2 42,4 Jungmannova ,5 42,0 36,2 30,9 6 50,0 42,5 37,8 30,7 3 54,7 36,8 42,9 24, ,8 38,7 43,4 26,3 U Stadionu 9 55,0 41,3 43,9 28,8 3 52,2 41,2 40,4 29, ,1 42,0 42,4 30,3 9 54,9 44,6 43,7 32,9 Moravské ,0 63,0 55,7 51,8 Knínice ,4 62,0 52,0 51,6 Čebín ,8 70,4 60,6 61, ,6 59,0 47,3 47,5 26

27 TAB.10 Akustické porovnání obou variant varianta pozitiva negativa 1 severní obchvat 2 jižní obchvat výrazně nižší hluková zátěž v oblasti nové zástavby situované na jihovýchodní okraj Kuřimi (výpočtové body č.20-22) mírně nižší hluková zátěž v centru města (výpočtové body č.1-19) - mírně vyšší hluková zátěž v centru města (výpočtové body č.1-19) - výrazně vyšší hluková zátěž v ulici U Stadionu (výpočtové body č.32, 33) výrazně vyšší hluková zátěž v oblasti nové zástavby situované na jihovýchodní okraj Kuřimi (výpočtové body č.20-22) Na základě: - porovnání vypočtených hodnot L Aeq,T s hygienickými limity - porovnání obou variant mezi sebou - akustického porovnání obou variant - zobrazení izofon (přílohy č. 1-4) lze z hlediska hlukového zatížení posuzované lokality jako mírně příznivější vyhodnotit variantu 1 - jižní obchvat. 9. NEJISTOTA MODELOVÉHO VÝPOČTU Metoda použitá při modelovém výpočtu hlukové studie zaručuje nejistotu modelových výpočtů ± 3,0 db. Výsledky výpočtů hluku z dopravy na pozemních komunikacích, v programu LimA 5, Verze 5.2, lze na základě provedených ověření terénními měřeními (kapitola 7. Kalibrace výpočtového modelu) zařadit do II. třídy přesnosti s chybou vypočtené hodnoty ± 3,0 db. 10. SEZNAM ZKRATEK L Aeq,T L lim CHVP CHVPS ČSN TAB. POZN. ÚP - ekvivalentní hladina akustického tlaku A - hodnota hygienického limitu vyjádřená v L Aeq,T - chráněný venkovní prostor - chráněný venkovní prostor staveb - česká státní norma - tabulka - poznámka - územní plán 27

28 12. ZÁVĚR Na základě vypočtených hodnot L Aeq,T a porovnání obou variant obchvatu Kuřimi lze konstatovat, že ani jedna z obou variant obchvatu Kuřimi není z hlediska hlukového zatížení posuzované lokality výrazně příznivější. Pokud máme jednu variantu vyhodnotit jako příznivější, lze jako mírně příznivější vyhodnotit variantu 1 - jižní obchvat, u které by měla být nepatrně nižší hluková zátěž především u chráněného venkovního prostoru staveb situovaného do blízkosti stávajících komunikací situovaných do centra města. Skutečnou hlukovou situaci v posuzované lokalitě bude možné ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku A po zprovoznění jedné z variant obchvatu Kuřimi. 28

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání Doplňující údaje: Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/2016 1.vydání v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MORAVIA CONSULT Olomouc,

Více

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE Objednatel: CENTRAL GROUP a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 Místo: Hlavní město Praha, Pitkovice, k.ú. Pitkovice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Název: Obytný soubor Májovková,

Více

1. ÚVOD PODKLADY ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OSTATNÍ PODKLADY...

1. ÚVOD PODKLADY ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OSTATNÍ PODKLADY... OBSAH Strana 1. ÚVOD... 2 2. PODKLADY... 3 2.1. ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY... 3 2.2. STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2.3. OSTATNÍ PODKLADY... 3 3. NADŘAZENÁ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ (R43, I/43)...

Více

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014 Mgr. Michaela Vallová e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622 Počet stran: 18 Počet příloh: 18 Digitální verze: 1 č.: 1001/2014 Pro záměr: Územní studie silnice v úseku Brankovice

Více

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

Dopravní model města Kuřim. Dopravní model. DHV CR, spol. s r.o. 12/2009 2

Dopravní model města Kuřim. Dopravní model. DHV CR, spol. s r.o. 12/2009 2 Dopravní model města Kuřim Dopravní model 12/2009 2 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. PODKLADY... 5 2.1. MAPY A GEODATA... 5 - Generel dopravy Jihomoravského kraje, B. Prognostická část, IKP 2004... 5 2.2. PRŮZKUMY...

Více

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity Objednatel: Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice Zpracovatel: Ing. Aleš Kaluža, Nár. odboje 283,

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

Akustická studie č. 63/14

Akustická studie č. 63/14 . Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 261 Akustická studie č. 63/14 Zákazník: Kovárna VIVA a.s. třída Tomáše Bati 5333 760 01 Zlín Název záměru: Kovárna Viva a.s. Výrobní hala 72/2 Místo záměru:

Více

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD . Příloha č. 4 Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 283 Hluková studie č. 55/10 Zákazník: Ing. arch. Pavel Šiška S.M.S projekční a architektonická kancelář M. Knesla 3999, 760 01 Zlín Název záměru:

Více

D35, 3507 Litomyšl Janov

D35, 3507 Litomyšl Janov EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D35, 3507 Litomyšl Janov Akustické posouzení Zakázkové číslo: 16.0221-01 EKOLA group, spol.

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání Pilotní

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Hluková studie stupeň STUDIE zakázkové číslo 13/2012 číslo dokumentu 13/2012 P1 revize 0 datum únor 2012 autor Ing. Petr

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil. Číslo projektu: Rekonstrukce koleje č.2 Brno Královo Pole - Kuřim

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil. Číslo projektu: Rekonstrukce koleje č.2 Brno Královo Pole - Kuřim Doplňující údaje: 0 08.2012 1.vydání Ing. Cápal Ing. Cápal Mgr. Bussinow RNDr. Bosák Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Září 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Akustická studie Akustická situace v ulici Březnická v roce 2000 a v roce 2008 EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4

Více

Protokol o měření hluku

Protokol o měření hluku OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku

Více

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku Hluk ze silniční dopravy Změny v hodnocení hluku 2 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 30 34 Hluk a vibrace povinnosti provozovatelů zdrojů hluku definování

Více

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, 783 01 Olomouc, tel: 585433141,IČ: 65907850 S T U D I E M o d e l o v ý v ý p o č e t hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí Havlíčkova ul. 26, 412 01 Litoměřice Tel./Fax: 416-742981 http://www.revita.cz E-mail: info@revita.cz ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č. 2977-S34-12 Předmět posouzení : Výstavba RD

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Zakázka číslo: 2017-012527-JP/01 Protokol o zkoušce Měření hluku Palackého třída, náměstí Jana Pernera Pardubice Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1 Protokol o měření hluku č.: 14/16 Strana č.: 2 Obsah: 1. Situace měřících míst... 2 2. Použitá měřící souprava... 4 3. Metoda a podmínky měření... 4 4. Citace předpisů... 6 5. Popis měření... 6 6. Popis

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov

Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov Akustická studie Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov Investor, objednatel: František Dvořák Rácov 588 Batelov Datum zpracování: březen duben 2011 Počet výtisků: 3 Výtisk č. 1 Počet příloh: 0 Zpracoval:

Více

Zkušební laboratoř EKOLA group

Zkušební laboratoř EKOLA group Předmět měření: Účel měření: Popis situace: Hluk v mimopracovním prostředí. Zjištění počáteční akustické situace z provozu dopravy, ověření výpočtového modelu podklad pro zpracování akustického posouzení.

Více

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Hluková studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. Úvod... 3 Účel studie... 3 Vstupní údaje...

Více

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Akustická studie /1 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Objednatel: M-PROJEKT, nženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Vodní 1 2 00 Brno Datum zpracování: březen 2011 Počet výtisků: 5 Výtisk č.

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

Akustická studie. Constellium hala 32, 33, 34

Akustická studie. Constellium hala 32, 33, 34 Akustická studie Constellium hala 32, 33, 34 Listopad 2016 1 1. Posuzovaný záměr Společnost Constellium Extrusions Děčín s.r.o. se ve svém mateřském závodě v Děčíně dlouhodobě zabývá výrobou hliníkových

Více

Název: Lakovací linka s robotem v hale S1 společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Brandýs nad Labem HLUKOVÁ STUDIE

Název: Lakovací linka s robotem v hale S1 společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Brandýs nad Labem HLUKOVÁ STUDIE Objednatel: GALATEK a.s., Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou Investor: Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Průmyslová 1851, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Místo: Středočeský

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3290 Sbírka zákonů č. 217 / 2016 217 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2 strana: 1 z počtu: 12 stran č. protokolu: A-2013-0-31 Praha 9 - Letňany, Novosvětská 188, 199 00 286 920 966, mobil: 602 385 914, fax: 286 920 966, e- mail : milos.mertl@mertlakustika.cz Pracoviště s osobou

Více

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol schválil: Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608 Mgr. Daniel Musil,

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 AKUSTICKÁ STUDIE Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 Zadavatel: Mgr. Jiří Bělohlávek TISEA Bylany 66 284 01 Kutná Hora Datum zpracování: 22. ledna 2013

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 217 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ DIVIZE MORAVA LUCEMBURSKÉHO 229, 686 01 UH. HRADIŠTĚ TEL/FAX : 572 550 572, MOBIL : 775 112 769 E m a i l : e k o l a. u h @ e k o l a g r o u p. c z S Í D L O : M I S T R O V S K Á 4, 1 0 8 0 0 P R A

Více

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Zadavatel: Zhotovitel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala: Ing. Marcela Skříčková Vedoucí střediska inženýrských

Více

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA STUDIE PROVEDITELNOSTI C.2.3 PŘEDBĚŽNÁ HLUKOVÁ STUDIE 0 červenec 2013 INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639

Více

A T E M. Ateliér ekologických modelů, s. r. o. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11

A T E M. Ateliér ekologických modelů, s. r. o. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Květen 2015 Akustické posouzení Areál Interlovu Praha 11 ZADAL: Passerinvest Group, a. s. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha Michle ZPRACOVAL: ATEM Ateliér ekologických

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť)

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017 pro záměr Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) Zadavatel: Yaqoub Y. A. M. Alradhwan b 2 s3 H68 Bayan Kuvajtský stát Zakázka č. 358/2017 Datum zpracování: 24.

Více

Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy

Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy Objednatel: Městská část Praha Satalice K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 00240711 DIČ: CZ00240711 Zak. č.: 1404016 Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy Název měření: Hluk z provozu

Více

HLUKOVÁ STUDIE POČET STRAN: NOVÝ BYDŢOV ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY DUFKOVA PILA INVESTOR: MĚSTO NOVÝ BYDŢOV, NÁM. TGM 1, PŘEDMĚT POSOUZENÍ:

HLUKOVÁ STUDIE POČET STRAN: NOVÝ BYDŢOV ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY DUFKOVA PILA INVESTOR: MĚSTO NOVÝ BYDŢOV, NÁM. TGM 1, PŘEDMĚT POSOUZENÍ: HLUKOVÁ STUDIE POČET STRAN: 30 INVESTOR: MĚSTO NOVÝ BYDŢOV, NÁM. TGM 1, 504 01 NOVÝ BYDŢOV PŘEDMĚT POSOUZENÍ: ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY DUFKOVA PILA DATUM ZHOTOVENÍ: ČERVEN 2017 VYPRACOVAL: ING. LEOŠ SLABÝ

Více

Hluková studie. Zpracováno v období: Květen 2015. Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda. Zakázka číslo: 2015-008341-HK

Hluková studie. Zpracováno v období: Květen 2015. Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda. Zakázka číslo: 2015-008341-HK Zakázka číslo: 2015-008341-HK Hluková studie Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda Zpracováno v období: Květen 2015 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSOUZENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSOUZENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSOUZENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT MĚSTO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY Zpracovatel Mgr. Jiří Bělohlávek - TISEA Objednatel Město Kostelec nad

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb.

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Krajský úřad Královéhradeckého kraje Porada pracovníků měst a obcí 28. června 2016 MUDr. Libuše Jůvová libuse.juvova@khshk.cz Krajská hygienická stanice Královéhradeckého

Více

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA HLUKOVÁ STUDIE

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví listopad 2012 AMEC s.r.o., Křenová 58, 602

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Dopravní terminál Semily Autobusové nádraží Hluková studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing.

Více

LI-VI PRAHA, spol. s r.o.

LI-VI PRAHA, spol. s r.o. LI-VI PRAHA, spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./mobil: 222 580 933, 603 251 904 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze, odd.

Více

K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: ŽIDLOCHOVICE, LOKALITA 25/IV NÁBŘEŽÍ - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY

Více

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015 Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax:0549210356, 541240857 e-mail: enving@enving.cz, http: //www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti

Více

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy MUDr. Zdeňka Vandasová ve spolupráci s KHS Jihomoravského kraje, územním pracovištěm Znojmo, Ing. Stehlíkem KHS hlavního města

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. ZMĚNA 2751/00 ÚPn hl. města Prahy

AKUSTICKÁ STUDIE. ZMĚNA 2751/00 ÚPn hl. města Prahy A T E M Ateliér ekologických modelů, ZMĚNA 2751/00 ÚPn hl. města Prahy Srpen 2011 1 Akustická studie Změna 2751/00 ÚPn hl. města Prahy Praha 1, Praha 2 Vinohrady, Nové Město ZADAL: Útvar rozvoje hl. m.

Více

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Ing. Pavel Berka, Ph.D. IČO: 724 06 046, Tel.: 604 356 221 E-mail: bp.akustika@seznam.cz Web: www.bpakustika.cz HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Objednatel: Ing. Zdeněk Buček Ulička 14 623 00 Brno IČO: 134 18

Více

Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o.

Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Provozovatel: GALJEVA s.r.o. Hluková studie Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Zpracovala společnost DP Eco-Consult s.r.o. Listopad 2013 Obsah: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z

Více

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008...

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008... Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie Objednatel: M3V Praha, a.s. Drahobejlova 2215/6 190 00 Praha 9 Posuzovaný objekt: Větrné elektrárny Enercon E82 Duben

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o.

Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Provozovatel: GALJEVA s.r.o. Hluková studie Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Zpracovala společnost DP Eco-Consult s.r.o. Listopad 2014 Obsah: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Letiště Vodochody. Akustická studie Doprava na pozemních komunikacích

Letiště Vodochody. Akustická studie Doprava na pozemních komunikacích Listopad 2008 Letiště Vodochody EKOLA group, spol. s r.o. EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4 108 00 Praha 10 IČO: 63981378 DIČ: CZ 63981378 Akustická studie Doprava na pozemních komunikacích Podklad

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P32-14

AKUSTICKÝ POSUDEK. AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P32-14 Stránka 1 z 18 AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P32-14 AKUSTICKÝ POSUDEK Objednatel: Městská část Praha - Satalice K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 002 40 711 DIČ: CZ 002 40 711 Zpracovatel: Ing. Karel

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Dopravní průzkum - Analytická část

Dopravní průzkum - Analytická část Dopravní model města Kuřim Dopravní průzkum - Analytická část 11/2009 2 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. PRŮZKUMY INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY... 5 2.1. PŘÍPRAVA PRŮZKUMU... 5 2.1.1. Typ prováděho průzkumu...

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří J. a J. Kovářů 1412, 562 6 Ústí nad Orlicí tel: 465 352 1, fax 465 524 328 e-mail: podatelna@zupu.cz, internet: www.zupu.cz Laboratoř

Více

Akustická studie č. 138/12

Akustická studie č. 138/12 . Počet listů: 19 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 458 Akustická studie č. 138/12 Zákazník: Název záměru: Místo záměru: FORNAL trading s.r.o. Kotojedy 14 767 01 Kroměříž Výrobní areál společnosti FORNAL Měrůtky

Více

PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013

PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013 K O M P R A H, s. r. o. zkušební laboratoř Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod registračním číslem 1516 PROTOKOL

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE k projektu Zateplení a VZT s rekuperací tepla DPS, Družby 1471/9 v Duchcově z hlediska

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: S & M CZ s.r.o. Třebovská 809 569 43 Jevíčko Posuzovaný objekt: Farma větrných elektráren

Více

Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany

Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany Červen 2011 Zpráva č. 141-SHV-11 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312

Více

H L U K O V Á S T U D I E C h r á n ě n ý v e n k o v n í p r o s t o r s t a v e b

H L U K O V Á S T U D I E C h r á n ě n ý v e n k o v n í p r o s t o r s t a v e b inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 557/18a, 602 00 Brno společnost vedená u RS v Brně, spisová značka C. 5939 tel./fax: 549 210 356, 541 240 857 e-mail: enving@enving.cz,

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: EMPLA spol. s r.o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Posuzovaný objekt: Větrné

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH Zdravotní ústav se sídlem v Brně Centrum ochrany a podpory zdraví Oddělení hodnocení rizik Gorkého 6 60200 Brno ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH Zpracovali

Více

Hluková mapa města Tábor

Hluková mapa města Tábor www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 Hluková mapa města Tábor Hluk z automobilové dopravy Objednatel Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Číslo zakázky

Více

Akustická studie hluk ze stavební činnosti. EKOLA group, spol. s r.o. Prosinec 2008. Podklad k dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb.

Akustická studie hluk ze stavební činnosti. EKOLA group, spol. s r.o. Prosinec 2008. Podklad k dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb. Prosinec 2008 RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ EKOLA group, spol. s r.o. Akustická studie hluk ze stavební činnosti Podklad k dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění EKOLA group, spol.

Více

Nová dot ovací a t ídící linka komunálního odpadu, rné a t ídící místo pro stavební odpad, plocha pro skladování v tví, zpevn

Nová dot ovací a t ídící linka komunálního odpadu, rné a t ídící místo pro stavební odpad, plocha pro skladování v tví, zpevn Nová dotřiďovací a třídící linka komunálního odpadu, sběrné a třídící místo pro stavební odpad, plocha pro skladování větví, zpevněné plochy, sklady a další vybavení Vliv hluku z provozu Hluková studie

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

Kuřim-jižní obchvat Stanovení intenzity dopravy

Kuřim-jižní obchvat Stanovení intenzity dopravy Kuřim-jižní obchvat Stanovení intenzity dopravy Zpráva 1) Úvod Obsah : 2) Metodika stanovení dopravních intenzit 3) Posouzení jednotlivých variant z hlediska zatížení jednotlivých komunikací Přílohy 1.

Více

PŘELOŽKY SILNICE I/36

PŘELOŽKY SILNICE I/36 STUDIE VLIVU PŘELOŽKY SILNICE I/36 V ÚSEKU Holice - Čestice NA ZATÍŽENÍ OBYVATEL HLUKEM Z DOPRAVY (DOPLNĚK DOKUMENTACE EIA) 09.2013 Obsah: 1. Zdůvodnění práce.. 2 2. Úvod... 2 3. Použitá metodika 3 4.

Více

PROJEKT "ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONEC NAD NISOU" JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVA

PROJEKT ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONEC NAD NISOU JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVA PROJEKT "ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONEC NAD NISOU" JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. - 1 - OBSAH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Shopping and office centrum Bořislavka

Shopping and office centrum Bořislavka EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shopping and office centrum Bořislavka Akustické posouzení Podklad pro Oznámení záměru dle

Více

Urbanistická akustika

Urbanistická akustika Urbanistická akustika Zabývá se studiem akustických jevů ve venkovním prostoru z hlediska ochrany vymezených míst (zejména v okolí budov) před hlukem. Sleduje akustické vlastnosti venkovních zdrojů hluku

Více

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Březen 2012 Zpráva č. 136-SHV-12 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312 419,

Více

MUDr. Vladimír Valenta Hlavní hygienik ČR Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Palackého nám. 375/ Praha 2-Nové Město

MUDr. Vladimír Valenta Hlavní hygienik ČR Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Palackého nám. 375/ Praha 2-Nové Město MUDr. Vladimír Valenta Hlavní hygienik ČR Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Palackého nám. 375/4 128 00 Praha 2-Nové Město Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Říčany IČO 00240141 Zastoupená starostou:

Více

5. KVĚTNA 752 Tel./fax: LOMNICE NAD POPELKOU Mobil :

5. KVĚTNA 752 Tel./fax: LOMNICE NAD POPELKOU Mobil : 1 PROJEKČNÍ ATELIER Ing. Jaroslav Kaplan, Ph.D. 5. KVĚTNA 752 Tel./fax: 481 672 662 LOMNICE NAD POPELKOU 512 51 Mobil : 602 458 516 http://www.jak-cz.cz E-mail:jakcz@tiscali.cz H L U K O V Á S T U D I

Více

Příjezdová komunikace průmyslové zóny Nová Včelnice posouzení hladiny hluku z automobilové dopravy

Příjezdová komunikace průmyslové zóny Nová Včelnice posouzení hladiny hluku z automobilové dopravy Příjezdová komunikace průmyslové zóny Nová Včelnice posouzení hladiny hluku z automobilové dopravy Objednatel Adresa objednatele PROfi Jihlava spol. s r. o. Pod Příkopem 933/6 586 01 Jihlava Číslo zakázky

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Posouzení

Více

HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO

HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO Budova: ISŠ CHEB, Na Hrázi1, Cheb HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 11/2012 Zpracovatel: Energetická agentura s.r.o. Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5 tel: 281867178,

Více