VYUŽITÍ METOD TEORIE GRAFŮ PRO HLEDÁNÍ NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ CESTY V DOPRAVNÍ SÍTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ METOD TEORIE GRAFŮ PRO HLEDÁNÍ NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ CESTY V DOPRAVNÍ SÍTI"

Transkript

1 18 LOGVD Žilina VYUŽITÍ METOD TEORIE GRAFŮ PRO HLEDÁNÍ NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ CESTY V DOPRAVNÍ SÍTI Andrea Peterková *) Anotace: V článku je přiblíženo sociální riziko dopravní nehody, o kterých jsme každý den díky médiím informování. Dále je přiblížena optimalizační metoda teorie grafů hledání nejspolehlivější cesty v grafu, která může být využita při určování cesty například při přepravě speciální záchranné techniky. In the article is described by social risk - traffic accidents which we are information every day thanks to the media. Finding the most reliable path in a graph is a one of methods optimization method of graph theory. We can be used the method in determining the transport routes such as special rescue techniques. 1 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V SEKTORU DOPRAVA Pojem doprava lze definovat jako soubor činností, pomocí kterých se uskutečňuje záměrný pohyb dopravních prostředků po dopravních komunikacích. Krizovým stavem v dopravě lze chápat stav, kdy je narušena normální funkce odvětví dopravy nebo celého dopravního systému a navození normálního stavu není zvládnutelné pomocí integrovaného záchranného systému, speciálními službami a prostředky resortu dopravy, které jsou běžně dosažitelné. Pro obnovení funkčnosti systému je nutné využít sil a prostředků rozpracovaných v krizových plánech subjektu hospodářské mobilizace resortu dopravy (Pavlíček, 21). Mimořádné události (MU) v dopravě lze dělit podle původu na: MU vně dopravního systému situace, které jsou vyvolány příčinami, na které reagují státní orgány vyhlášením krizových stavů, v nichž dopravní systém plní svoji nezastupitelnou funkci v jiných, složitějších podmínkách a řídí se zpracovanými krizovými plány. Mezi vnější příčiny vzniku mimořádných událostí můžeme považovat přírodní faktory, ale i teroristický útok, sabotáž, vojenský konflikt aj., MU uvnitř dopravního systému mimořádné události, jejichž spouštěcím mechanismem je zdroj uvnitř systému: člověk, dopravní prostředek. 1.1 DOPRAVNÍ NEHODY Dopravní nehody jsou sociální rizika, která můžeme považovat za mimořádné události uvnitř dopravního systému, protože na jejich vznik mají vliv tyto faktory: vozidlo, dopravní cesta a prostředí, člověk (řidič, chodec, cyklista). *) Andrea Peterková, Ing., Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra krízového manažmentu, Žilinská univerzita v Žilině, Ul. 1. mája 32, 1 26 Žilina,

2 LOGVD Žilina Ze statistických údajů posledních let vyplývá, že lidský činitel je hlavní příčinou dopravních nehod a způsobí až 85% všech dopravních nehod. Dopravní cesta a prostředí je příčinou vzniku až 1 % dopravních nehod a vozidlo a jeho technický stav % nehod. Z uvedených statistických hodnot jasně vyplývá, že je nutné zvýšit tlak na zlepšení techniky jízdy řidičů, aby se předcházelo vzniku dopravních nehod. Obr. 1 Podíl jednotlivých faktorů na vzniku dopravní nehody (zdroj: Slabý, 25) 2 HLEDÁNÍ NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ CESTY V GRAFU Hledání optimálních cest v grafech je jednou ze základních a velmi často využívaných metod teorie grafů. Mezi úlohy nalezení optimálních cest patří zejména: nejkratší (minimální) cesty, nejspolehlivější cesty, cesty s maximální kapacitou. Pro všechny úlohy platí, že graf je obyčejný, souvislý, hranově ohodnocený, neorientovaný a reprezentuje model reálného systému silniční, železniční, letecké, vodní, potrubní, pásové nebo jiné dopravní sítě. Vrcholy grafu představují křižovatky dopravních komunikací a hrany grafu odpovídají úsekům komunikace. 2.1 NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ CESTA V GRAFU Při hledání nejspolehlivější cesty v grafu se využívá postup hledání nejkratší cesty z počátečního do koncového vrcholu. Pro nalezení cesty je nezbytné, aby hrany grafu byly ohodnoceny pravděpodobnostmi p ( h) úspěšného průchodu příslušnou hranou. Ohodnocení pravděpodobnosti neúspěšného průchodu hranou je třeba přepočítat na pravděpodobnost úspěšného průchodu hranou s využitím výpočtu pro opačný jev p( h) = 1 p( h). V silniční dopravě se do pravděpodobnosti průchodu hranou může považovat např. o pravděpodobnost, s jakou na daném úseku komunikace nedojde

3 11 LOGVD Žilina k nehodě, pravděpodobnost, že nenastane krizová situace (sněhová kalamita, zasypání, zatopení aj.). Spolehlivost cesty m( u, v) M mezi dvěma zadanými vrcholy u, v V grafu G = ( V, X, p) je definována: s m u, v = p h ; p ( h) 1. ( ( )) ( ) h m ( u, v) Cesta m ( u, v) M je nejspolehlivější cestou mezi vrcholy u a v, jestliže pro ní platí následující vztah: s m u, v = max { s( m( u, v) )}. ( ( )) m( u v) 2.3 ALGORITMUS HLEDÁNÍ NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ CESTY V GRAFU, M Uvažujme obyčejný, souvislý, hranově ohodnocený, neorientovaný graf G. 1. krok: V grafu G si označíme počáteční vrchol cesty u (např. u = ) koncový vrchol cesty v (např. v = v n ). 2. krok: Pokud ohodnocení hran grafu představuje pravděpodobnost úspěšného průchodu hranou, pokračujte na 3. krok. Pokud ohodnocení hran vyjadřuje pravděpodobnost neúspěšného průchodu hranou, změníme ohodnocení následovně: a) p( h) = 1 p( h), b) p ( h) = p( h) c) pokračuje na 3. krok. 3. krok: Nově ohodnotíme hrany grafu: o( h) = log p( h) ; je možné použít dekadický i přirozený logaritmus. 4. krok: V grafu vyhledáme minimální cestu. Tato cesta je zároveň nejspolehlivější cestou (Volek, 22). 3 PŘÍPADOVÁ STUDIE Za případovou studii jsem si vybrala nalezení nejspolehlivější cesty z obce Turzovka do obce Námestovo. Obě obce i cesta mezi nimi se nachází v Žilinském kraji. Pro výpočet nejspolehlivější cesty je nutné ohodnotit hrany pravděpodobností průchodu hranou. Při určování pravděpodobnosti jsem využila vzorec pro výpočet ukazatele pravděpodobnosti vzniku dopravních nehod P N : N P N =, 365 I kde: N celkový počet nehod ve sledovaném období, I celková denní intenzita provozu (voz./24 hod.). Tento ukazatel vypovídá o pravděpodobnosti vzniku nehody ne určité komunikaci ve vztahu k jízdnímu výkonu. Na určení pravděpodobnosti vzniku dopravních nehod jsem vycházela z údajů poskytnutými Obvodními ředitelstvími Policejního sboru Žilinského kraje,

4 LOGVD Žilina z rizikových map dostupných na a z hodnocení rizikových úseků na Tab. 1 Vrcholy grafu Označení vrcholu Název obce Turzovka Čadca Bytča Krásno nad Kysucou Žilina Stará Bystrica Terchová Martin Párnica Námestovo 2, , , , , , , , , , , , , Obr. 2 Graf s pravděpodobnosti neúspěšného průchodu hranou (pravděpodobnost vzniku dopravních nehod)

5 112 LOGVD Žilina , , ,999975,999976, , , , , ,999964,99996, , Obr. 3 Graf s pravděpodobnosti úspěšného průchodu hranou (pravděpodobnost, že nevznikne dopravní nehoda),18.1-4, ,999975, , ,29.1-4,18.1-4,11.1-4, ,999976, , , , ,65.1-4,19.1-4, , , , ,22.1-4, , , , ,999964, , ,16.1-4, ,99996, ,999974, , Obr. 4 Výpočet ohodnocení vrcholů grafu,18.1-4, ,999975, , ,29.1-4,999976, , , , , ,65.1-4, ,999964, , ,99996, ,999974, , Obr. 5 Nalezení nejspolehlivější cesty

6 LOGVD Žilina Z grafu je zřejmé, že podle ohodnocení pravděpodobnosti vzniku silničních dopravních nehod by nejspolehlivější cestou byla cesta: Turzovka Čadca Krásno nad Kys. Žilina Martin Párnica Námestovo. ZÁVĚR V rámci projektu Agentury na podporu vědy a výzkumu, ve kterém jsme spoluředitelem, se zabývám témou Ochrana kritické infrastruktury v sektoru doprava. Jedním z rizik, které ohrožuje bezpečnost dopravy je i sociální riziko dopravní nehody. Cílem tohoto článku bylo přiblížení metody teorie grafů a její využití při určování nejspolehlivější cesty na základě pravděpodobnosti vzniku dopravních nehod. Hledání nejspolehlivější cesty by se dala využít při určování cesty při převozu speciální záchranné techniky, při hledání evakuační trasy trasy, kde se neprojevují negativní účinky krizového jevu. Dále by se algoritmus hledání nejspolehlivější cesty mohl využít při zanášení nebezpečných silničních úseků do navigačních přístrojů (GPS). Literatura [1] VOLEK, J.: Operační výzkum I, Pardubice: Univerzita Pardubice, 22.ISBN [2] Mapy rizik v cestní dopravě, online. [cit ]. Dostupné na WWW: [3] VIDRIKOVÁ, D.: Ochrana prvkov kritickém infraštruktury v cestnej doprave, [cit ]. Dostupné na WWW: [4] PAVLÍČEK, F.: Krizové stavy a doprava, Praha: Vydavatelství ČVUT, 21. ISBN [5] KAŠPAR, V.: Vybrané metódy operačnej analýzy vo vojenskej doprave a vojenskom staviteľstve (metódy sieťovej analýzy - CPM, PERT), Žilina, FŠI ŽU, 1998, ISBN: [6] SLABÝ, P.-DLOUHÁ, E.: Dopravní stavby a systémy 2, 3, Praha: ČVUT, 25, ISBN [7] EuroRAP cesty Slovenska a ich rizikovost, [cit ]. Dostupné na WWW: Tato práce byla podporována Agenturou na podporu výzkumu Smlouva o poskytnutí prostředků č. APVV a vývoje na základě smlouvy č. APVV Recenzent: Ing. Vladislav Kašpar, PhD.

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Zvyšování bezpečnosti silničního provozu v okrese Náchod Bc. Martina Heinzová

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Zvyšování bezpečnosti silničního provozu v okrese Náchod Bc. Martina Heinzová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvyšování bezpečnosti silničního provozu v okrese Náchod Bc. Martina Heinzová Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava. Fakulta stavební. Sborník. 30. 10.2014, Vysoké Mýto

Vysoká škola báňská TU Ostrava. Fakulta stavební. Sborník. 30. 10.2014, Vysoké Mýto Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta stavební Sborník 30. 10.2014, Vysoké Mýto 1. Vliv bezpečnostních nástrojů pro snižování silniční nehodovosti Jana Košťálová, Tomáš Padělek, ČVUT v Praze 2. Dopravní

Více

Metody krizového řízení

Metody krizového řízení Metody krizového řízení Methods of crisis management Bc. Pavel Zakopal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce popisuje metody krizového řízení. V úvodu jsou popsány klíčové termíny jako krizový

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Markéta Žákovská Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní

Více

METODIKA IMPLEMENTACE SILNIČNÍCH SOUPRAV S NESTANDARDNÍ DÉLKOU DO LOGISTICKÝCH PŘEPRAVNÍCH SYSTÉMŮ

METODIKA IMPLEMENTACE SILNIČNÍCH SOUPRAV S NESTANDARDNÍ DÉLKOU DO LOGISTICKÝCH PŘEPRAVNÍCH SYSTÉMŮ METODIKA IMPLEMENTACE SILNIČNÍCH SOUPRAV S NESTANDARDNÍ DÉLKOU DO LOGISTICKÝCH PŘEPRAVNÍCH SYSTÉMŮ THE METHODOLOGY OF IMPLEMENTATION OF ROAD VEHICLES COMBINATIONS WITH NON-STANDARD LENGTH INTO LOGISTIC

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Management bezpečnosti silničního provozu Kraje Vysočina

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Management bezpečnosti silničního provozu Kraje Vysočina Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Management bezpečnosti silničního provozu Kraje Vysočina Zuzana Bínová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem

Více

LIBO, Jan: Automatizace procesu komunikace při zabezpečení rozvozu raněných po

LIBO, Jan: Automatizace procesu komunikace při zabezpečení rozvozu raněných po ABSTRAKT LIBO, Jan: Automatizace procesu komunikace při zabezpečení rozvozu raněných po hromadném neštěstí. [Diplomová práce]. Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta špeciálneho inžinierstva; Katedra krízového

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CESTUJÍCÍ V MHD. Bc. Michal Vilím

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CESTUJÍCÍ V MHD. Bc. Michal Vilím Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CESTUJÍCÍ V MHD Bc. Michal Vilím Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní. Ochrana kritické infrastruktury v ČR. Věra Steinerová. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní. Ochrana kritické infrastruktury v ČR. Věra Steinerová. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Ochrana kritické infrastruktury v ČR Věra Steinerová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Krizový management 2013

Krizový management 2013 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Sborník příspěvků z konference Krizový management 2013 Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 23. 24. září

Více

Vydává: Šéfredaktor: Editoři: Redakční rada:

Vydává: Šéfredaktor: Editoři: Redakční rada: Vydává: Katedra technologie a řízení dopravy, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice tel. +420 466 036 199 http://pernerscontacts.upce.cz/ Šéfredaktor: Ing.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Krizový potenciál Královéhradeckého kraje. Bc. Jakub Král

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Krizový potenciál Královéhradeckého kraje. Bc. Jakub Král Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Krizový potenciál Královéhradeckého kraje Bc. Jakub Král Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PLÁNOVÁNÍ DLOUHODOBÉ PLOŠNÉ EVAKUACE OSOB COMPUTER AIDED EVACUATION OF PERSONS

SOFTWAROVÁ PODPORA PLÁNOVÁNÍ DLOUHODOBÉ PLOŠNÉ EVAKUACE OSOB COMPUTER AIDED EVACUATION OF PERSONS Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" 389 SOFTWAROVÁ PODPORA PLÁNOVÁNÍ DLOUHODOBÉ PLOŠNÉ EVAKUACE OSOB COMPUTER AIDED EVACUATION OF PERSONS Radovan

Více

METODIKA ORGANIZACE DOPRAVY PŘI AKCÍCH HROMADNÉHO CHARAKTERU Z POHLEDU DOPRAVCE

METODIKA ORGANIZACE DOPRAVY PŘI AKCÍCH HROMADNÉHO CHARAKTERU Z POHLEDU DOPRAVCE METODIKA ORGANIZACE DOPRAVY PŘI AKCÍCH HROMADNÉHO CHARAKTERU Z POHLEDU DOPRAVCE THE METHODOLOGY OF TRANSPORT ORGANIZING DURING PUBLIC MASS EVENTS BY CARRIER Jan Sedunka 1 Anotace: Článek navazuje na autorovy

Více

RIZIKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMECH RISKS OF CRISIS MANAGEMENT IN INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEMS

RIZIKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMECH RISKS OF CRISIS MANAGEMENT IN INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEMS RIZIKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMECH RISKS OF CRISIS MANAGEMENT IN INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEMS Martina JANKOVÁ, Jiří DVOŘÁK jankova@fbm.vutbr.cz, dvorakj@fbm.vutbr.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko geologická fakulta Institut geoinformatiky Prostorová analýza dat dopravních nehod v České republice Diplomová práce Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Zdeněk Březovský 1, Petr Hrůza 2

Zdeněk Březovský 1, Petr Hrůza 2 VYUŽITÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU LOGISTIKY MINISTERSTVA OBRANY PŘI OPTIMALIZACI ŘÍZENÍ JEDNOTEK ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY NASAZENÝCH V RÁMCI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU UTILIZE OF THE INFORMATION SYSTEM

Více

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. Bc. Hana Ryšavá 2010/2011 Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Integrovaný záchranný

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Aplikace metod růstových faktorů v modelu čtyř kroků. Bc. Iveta Tošovská

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Aplikace metod růstových faktorů v modelu čtyř kroků. Bc. Iveta Tošovská Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace metod růstových faktorů v modelu čtyř kroků Bc. Iveta Tošovská Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Připravenost regionu na mimořádné události Veronika Cemperová Bakalářská práce 2014 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. VÝZNAM LOGISTIKY V DOPRAVNÍCH PODNICÍCH ČR Jan Ryšavý

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. VÝZNAM LOGISTIKY V DOPRAVNÍCH PODNICÍCH ČR Jan Ryšavý Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera VÝZNAM LOGISTIKY V DOPRAVNÍCH PODNICÍCH ČR Jan Ryšavý Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Optimalizace přepravních tras. Ondřej Štefaník

Optimalizace přepravních tras. Ondřej Štefaník Optimalizace přepravních tras Ondřej Štefaník Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Teoretická část bakalářská práce se zabývá oblastí distribuční logistiky. V rámci praktické části jsou navrženy optimalizované

Více

NÁVRH ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK PRO VZNIK LOGISTICKÉHO CENTRA PROJECT OF BASIC CONDITIONS FOR CREATING LOGISTIC CENTER

NÁVRH ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK PRO VZNIK LOGISTICKÉHO CENTRA PROJECT OF BASIC CONDITIONS FOR CREATING LOGISTIC CENTER NÁVRH ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK PRO VZNIK LOGISTICKÉHO CENTRA PROJECT OF BASIC CONDITIONS FOR CREATING LOGISTIC CENTER Václav Cempírek 1 Anotace:Příspěvek se zabývá stanovením základních podmínek, které podporují

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ Bc. Jitka Valenová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. Vysoká škola logistiky, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov e-mail: zdenek.cujan@vslg.cz Příspěvek je součástí projektu OPVK CZ.1.07/3.2.05/03.0032

Více

VÝPOČET UKAZATELŮ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V ROČNÍM JÍZDNÍM ŘÁDU CALCULATING INDICATORS OF RAILWAY TRANSPORT IN ANNUAL TIMETABLE

VÝPOČET UKAZATELŮ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V ROČNÍM JÍZDNÍM ŘÁDU CALCULATING INDICATORS OF RAILWAY TRANSPORT IN ANNUAL TIMETABLE VÝPOČET UKAZATELŮ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V ROČNÍM JÍZDNÍM ŘÁDU CALCULATING INDICATORS OF RAILWAY TRANSPORT IN ANNUAL TIMETABLE Karel Greiner 1 Anotace: Článek popisuje jeden z analytických nástrojů aplikace

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bezpečnost města jako premisa jeho rozvoje Bc. Denisa Mišková Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s DIPLOMOVÁ PRÁCE. Doplňkové služby k pojištění motorových vozidel

Vysoká škola logistiky o.p.s DIPLOMOVÁ PRÁCE. Doplňkové služby k pojištění motorových vozidel Vysoká škola logistiky o.p.s DIPLOMOVÁ PRÁCE Doplňkové služby k pojištění motorových vozidel Přerov 2011 Lukáš KMINEK 1 Vysoká škola logistiky o.p.s. Doplňkové služby k pojištění motorových vozidel (Diplomová

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CN 02. 5. přednáška

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CN 02. 5. přednáška GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CN 02 5. přednáška Geokódování u GIS 1. Geokodovanie je postup, při kterém k mapě přidáváme bodové umístění definované adresou (ulice, číslo, nebo jiná informace o adrese).

Více