Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy"

Transkript

1 Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Jiří Ficbauer David Ficbauer 5. aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava

2 Jiří Ficbauer, David Ficbauer 2012 ISBN

3 Obsah 1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE Ú ETNICTVÍ STRU NÝ POPIS Ú ETNÍCH SYSTÉM A JEJICH ZAM ENÍ PODSTATA HARMONIZACE Ú ETNICTVÍ A JEJÍ VÝVOJ Harmonizace ú etních systém v rámci EU Harmonizace ú etnictví v USA Celosv tová harmonizace STRU NÁ CHARAKTERISTIKA US GAAP Zásada historické hodnoty (Historical Cost) Zásada uznání tržeb (Revenue Recognition) Zásada asové a v cné souvislosti (Matching Principle) Zásada úplné informovanosti (Full Disclosure) Zásada omezení (constrain) Hierarchie v rámci US GAAP Elementy STRU NÁ CHARAKTERISTIKA IFRS P EDPOKLÁDANÝ DALŠÍ VÝVOJ OBOU SYSTÉM ORGÁNY ZABÝVAJÍCÍ SE TVORBOU A AKTUALIZACÍ STANDARD A NA N NAVAZUJÍCÍCH INTERPRETACÍ IASCF IASB IFRIC PORADNÍ SBOR IFRS A IAS SEZNAM A LEN NÍ IFRS (IAS) A JEJICH ZÁVAZNOST SEZNAM A LEN NÍ SIC A IFRIC A JEJICH ZÁVAZNOST KONCEP NÍ RÁMEC IFRS CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH NÁLEŽITOSTÍ JEDNOTLIVÝCH IFRS V ETN JEJICH APLIKACE IFRS 1 První aplikace IFRS IFRS 2 Úhrady akciemi IFRS 3 Podnikové kombinace IFRS 4 Pojiš ovací smlouvy IFRS 5 Dlouhodobá aktiva ur ená k prodeji a ukon ované innosti IFRS 6 Pr zkum a hodnocení nerostných zdroj IFRS 7 Finan ní nástroje: zve ej ování IFRS 8 Funk ní segmenty IFRS 9 Finan ní nástroje IFRS 10 Konsolidovaná ú etní záv rka IFRS 11 Spole ná uspo ádání IFRS 12 - Zve ejn ní podíl v jiných ú etních jednotkách IFRS 13 Ocen ní v reálné hodnot IAS 1 Sestavování a zve ej ování ú etní záv rky IAS 2 Zásoby IAS 7 Výkaz o pen žních tocích IAS 8 Ú etní pravidla (politiky), zm ny v ú etních odhadech a ešení chyb IAS 10 Události po rozvahovém dni IAS 11 Stavební smlouvy IAS 12 Dan ze zisku IAS 16 Pozemky, budovy, za ízení IAS 17 Leasingy IAS 18 Výnosy IAS 19 Zam stnanecké požitky IAS 20 Vykazování státních dotací a zve ejn ní státní podpory IAS 21 Dopady zm n sm nných kurz cizích m n IAS 23 Výp j ní náklady

4 IAS 24 Zve ejn ní sp ízn ných stran IAS 26 Penzijní plány IAS 27 Konsolidovaná a separátní ú etní záv rka IAS 28 Investice do p idružených podnik IAS 29 Vykazování v hyperinfla ních ekonomikách IAS 31 Ú asti ve spole ných podnicích IAS 32 Finan ní nástroje: prezentace (vykazování) a IAS 39 Finan ní nástroje: ú tování a oce ování IAS 33 Zisk na akcii IAS 34 Mezitímní ú etní výkaznictví IAS 36 Snížení hodnoty aktiv IAS 37 Rezervy, podmín né závazky a podmín ná aktiva IAS 38 Nehmotná aktiva IAS 40 Investice do nemovitostí IAS 41 Zem d lství IFRS PRO MALÉ A ST EDNÍ PODNIKY STRUKTURA IFRS PRO MALÉ A ST EDNÍ PODNIKY TRÉNINKOVÉ MODULY PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ IFRS PRO MALÉ A ST EDNÍ PODNIKY CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ IFRS PRO MALÉ A ST EDNÍ PODNIKY Sekce 1 Malé a st ední podniky Sekce 2 Koncepce a principy Sekce 3 Prezentace ú etních záv rek Sekce 4 Výkaz o finan ní pozici Sekce 5 Výkaz o úplném výsledku za období a výsledovka Sekce 6 Výkaz zm n ve vlastním kapitálu a výkaz výsledku a nerozd lených zisk / neuhrazených ztrát Sekce 7 Výkaz pen žních tok Sekce 8 Komentá e k ú etním výkaz m Sekce 9 Konsolidovaná a separátní ú etní záv rka Sekce 10 Ú etní pravidla, odhady a chyby Sekce 11 Základní finan ní nástroje Sekce 12 Ostatní finan ní nástroje Sekce 13 Zásoby Sekce 14 Investice v p idružených podnicích Sekce 15 Investice ve spole ných podnicích Sekce 16 Investice do nemovitostí Sekce 17 Pozemky, budovy, za ízení Sekce 18 Nehmotná aktiva jiná jak goodwill Sekce 19 Podnikové kombinace a goodwill Sekce 20 Pronájmy Sekce 21 Rezervy a podmín né události Sekce 22 Závazky a vlastní kapitál Sekce 23 Tržby Sekce 24 Státní dotace Sekce 25 Výp j ní náklady Sekce 26 Úhrady vázané na akcie Sekce 27 Snížení hodnoty aktiv Sekce 28 Zam stnanecké požitky Sekce 29 Da z p íjm Sekce 30 P epo ty cizích m n Sekce 31 Hyperinflace Sekce 32 Události po skon ení ú etního období Sekce 33 Zve ejn ní sp ízn ných stran Sekce 34 Speciální aktivity Sekce 35 P echod na IFRS pro SME STRU NÉ POROVNÁNÍ IFRS A ESKÉ Ú ETNÍ LEGISLATIVY KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE Ú ETNICTVÍ V R ZP EHLEDN NÍ ZÁKLADNÍCH ROZDÍL MEZI OB MA SYSTÉMY

5 6 SBLIŽOVÁNÍ DANÍ DA OVÁ SOUSTAVA A EVROPSKÁ UNIE D VODY PRO HARMONIZACI SBLIŽOVÁNÍ P ÍMÝCH DANÍ SBLIŽOVÁNÍ NEP ÍMÝCH DANÍ Da z p idané hodnoty Akcízy 171 SEZNAM NEJD LEŽIT JŠÍCH ZKRATEK P ÍLOHY Seznam tabulek Tabulka 1 Sou asné rozší ení IFRS u spole ností kótovaných na burze Tabulka 2 - Seznam platných Mezinárodních standard ú etního výkaznictví Tabulka 3 - Seznam platných IFRIC a SIC Tabulka 4 - Financial Instrument Measurement in accordance IFRS Tabulka 5 - Hodnoty z p íkladu rozvahy Tabulka 6 - P íklad lineárního odpisu Tabulka 7 - P íklad odpisu využitím metody SYD Tabulka 8 - P íklad odpisu využitím metody DDB Tabulka 9 - Financial Instrument Measurement and Dislosure Tabulka 10 - P íklad zajiš ovacího ú etnictví Tabulka 11 - Sekce IFRS pro malé a st ední podniky Tabulka 12 - Tréninkové moduly Seznam rovnic Rovnice 1 - Stavební smlouvy Rovnice 2 - Pozemky, budovy, za ízení Rovnice 3 - Ú tování u nájemce Seznam obrázk Obrázek 1 - Základní schéma zpracování ekonomických informací... 8 Obrázek 2 - Filosofický základ IFRS Obrázek 3 - Základní nároky vyplývající ze standardu Obrázek 4 - Rozhodovací diagram identifikace vykazovacího segmentu Obrázek 5 Posuzování spole ného ovládání Obrázek 6 - Základní náležitosti výkaz Obrázek 7 - Jednoduchý vztah mezi mate ským a dce iným podnikem Obrázek 8 - Složit jší organiza ní struktura konsolida ního celku Obrázek 9 - Jednoduchý vztah mezi investorem a p idruženým podnikem Obrázek 10 - Složit jší organiza ní struktura celku Obrázek 11 - Diagram k testování Obrázek 12 - Rozhodovací strom Obrázek 13 Právo v EU Obrázek 14 - Struktura p íjm státního rozpo tu R Obrázek 15 - Metody zabrán ní dvojímu zdan ní

6

7 1 Mezinárodní harmonizace ú etnictví Jedním z významných trend sou asného sv ta je integrace charakteristická svými globálními rozm ry. Ta je spojena s adou rys vysv tlujících hlavní p í iny vzniku poptávky po uceleném jednotném sv tovém ú etnictví. Pat í k nim p edevším: rostoucí tok zboží a služeb mezi jednotlivými státy a jejich uskupeními; nár st využití finan ních operací 1 širokou škálou podnikatel ; nár st aktivit investor. Výsledek zmín ných proces se také ozna uje jako internacionalizace 2. Logickým vyúst ním byla nejprve snaha o maximální harmonizaci jednotlivých ú etních systém, která postupn p ešla v úsilí spojené s vytvo ením jediného ú etnictví jako souboru p edpis (norem) standard, podle kterých budou v ú etních záv rkách vykazovány informace transparentním zp sobem a také tak, aby byly srovnatelné. Takto zpracované informace slouží všem zainteresovaným, tzv. t etím stranám k odpovídajícímu uspokojení jejich pot eb. K nejvíce frekventovaným t etím stranám pat í p edevším investo i, management, zam stnanci, poskytovatelé záp j ního kapitálu, dodavatelé a ostatní obchodní v itelé, zákazníci, vlády a jejich orgány, zástupci r zných odborných profesí 3 a ve ejnost, krátce e eno stakeholders. Peter F. Drucker ekl, že znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Jsou vysoce d ležitým výrobním faktorem a vytvá í i základní p edpoklady pro racionální rozhodování. Pro pot eby rozhodování je informace možné rozd lit následujícím hierarchicky uspo ádaným zp sobem: informace o pot eb u init rozhodnutí spojené s procesem jejich získávání tak, aby byl relevantním zp sobem popsán daný problém (realita apod.); informace o možných alternativních ešeních vedoucích k možnosti podání návrhu na optimální ešení; informace o kritériích hodnocení vedoucích k možnosti volby ešení. Výše uvedený model rozhodovacího procesu nakonec vyústí k implementaci rozhodnutí do praxe. Tato fakta v podstat slouží i k vysv tlení otázky, co je základní funkcí a úkolem (významem) ú etnictví. Jeho úkolem je zachytit všechna data ekonomické reality p íslušného subjektu a ta poté zpracovat do podoby, jejímž prost ednictvím jsou podány odpovídající informace. Jeho základní funkcí je poskytovat svým uživatel m (viz výše) spolehlivé informace o ekonomické realit. 1 Jedná se nap. o operace s finan ními deriváty, promptní obchody s cennými papíry apod. 2 Pojmem internacionalizace se ozna uje proces stále vyššího stupn propojování národních ekonomik navzájem. 3 Jedná se nap. o auditory, analytiky, burzovní maklé e, da ové poradce, ú etní znalce apod. 7

8 Základní schéma zpracování ekonomických informací Obrázek 1 - Základní schéma zpracování ekonomických informací Ekonomická realita Zachycení ekonomické reality pomocí ú etních doklad P enos ú etních doklad do jednotlivých ú etních knih Zpracování ú etních výkaz Je-li tedy základní funkcí ú etnictví podávat uživatel m spolehlivé informace o ekonomické realit, pak je nutné v ú etnictví spolehliv zabezpe it p edevším tyto innosti: objektivn zjistit, o jaký prvek (element) ekonomické reality se jedná 4 a jak bude tento prvek v rámci daného posouzení subklasifikován; na základ této subklasifikace pak objektivn zjistit (p i adit) danému elementu hodnotu a dále pak posoudit kritéria uznání tržeb; k t mto p i adit všechny odpovídající náklady, tj. splnit zásadu asové a v cné souvislosti náklad a výnos a nakonec zjišt né informace v odpovídajícím, srozumitelném rozsahu zve ejnit. To jsou v podstat základní innosti, které je nutné v ú etnictví naplnit a jsou také základem rozdíl mezi jednotlivými ú etními systémy. V této souvislosti je nutné zd raznit, že ani úkolem, ani funkcí ú etnictví není a nikdy ani nebylo sloužit apriori da ovým pot ebám, jinak e eno vyjád it správným zp sobem základ dan z p íjm, i když je tak v rámci n kterých model in no. Význam ú etnictví spo ívá v podávání spolehlivých informací o ekonomické zdatnosti daného subjektu tak, aby na jejich základ mohl každý informovaný uživatel vyvodit odpovídající záv ry a u init rozhodnutí. Výše uvedená fakta jsou d vodem vzniku a postupného prosazování mezinárodních standard ú etního výkaznictví do naší praxe. Je p itom reálné o ekávat, že jejich význam poroste p ímo úm rn s nár stem vlivu všech tendencí globalizace a s rozvojem informa ních technologií. Objektivní nutnost vzniku a všeobecného využívání jednotného ú etnictví jako nástroje sb ru, zpracování, zve ej ování a uchování informací je tak vysoce aktuální. 4 Jedná se o aktivum, závazek, vlastní kapitál, výnos, náklad, zisk a nebo ztrátu 8

9 Nutnost v novat as p edm tu, který se zabývá IFRS a US GAAP v. konvergence obou systém je aktuální práv proto, že jejich využití v praxi výhradn napl uje požadavky, které jsou na ú etnictví kladeny. Otázky k zamyšlení 1. Zkuste blíže objasnit roli informací a jejich význam v dnešním podnikatelském sv t. Namalujte stru né schéma vstup do reproduk ního procesu a pokuste se je se adit podle významu. 2. Pokuste se vysv tlit d vody vedoucí k uplatn ní pokud možno jednoho ú etního systému. Jak dlouhá bude, podle Vašeho názoru, doba, po kterou bude trvat tento proces? Pokuste se popsat a stru n vysv tlit faktory urychlující a brzdící tento proces v etn ur ení jejich váhy. 3. Pokuste se formou zjednodušujícího schéma popsat význam informací ve vztahu k rozhodovacímu procesu. 4. Popište stru n základní funkci a úkol ú etnictví. Komu informace podané formou ú etních výkaz slouží? 5. Jaké innosti je nutné v ú etnictví realizovat ke správnému a nezkreslenému zpracování a zve ejn ní informací. 6. Objasn te, pro ú etnictví nesmí sloužit da ovým pot ebám. 1.1 Stru ný popis ú etních systém a jejich zam ení ada p edních odborník zabývajících se touto problematikou klasifikuje ú etní systémy na základ r zn volených hledisek (nap. literatura 14). Vyšší stupe shody existuje v p ípad znak, pomocí kterých jsou tyto systémy len ny. Pat í k nim zejména: vymezení okruhu uživatel finan ních ú etních výkaz ; míra regulace ú etnictví; ešení vztah mezi ú etnictvím a dan mi; vykazování dan ze zisku; stupe uplat ované opatrnosti p i vykazování hospodá ského výsledku b žného roku; volba oce ovacích veli in, zejména pak rozsah uplat ování historických cen; stupe zohledn ní inflace. 5 len ní ú etních systém je pak závislé na n kterých z p evažujících znak. Jedním z p ístup je len ní závislé na makroekonomickém nebo mikroekonomickém p ístupu, které je blíže popsáno v literatu e [14]. Makroekonomický p ístup p edstavuje ovlivn ní t chto systém vládou, legislativou nebo da ovou soustavou. Naopak mikroekonomický koncept je založen bu na ekonomické teorii, nebo na praxi. Rozhodující je zde pohled na malé subjekty, tedy podniky. Jiným druhem len ní je rozlišení jednotlivých hlavních model ú etnictví, a to zejména podle míry a zp sobu regulace, informa ní otev enosti a zohled ování infla ních vliv. V souladu s tím je pak rozlišován: anglosaský, n kdy též britsko-americko-holandský model zohled ující rozsáhlý a rozvinutý pen žní a kapitálový trh s množstvím nadnárodních uskupení a firem. Ú etnictví je v souladu s tímto modelem orientováno na uspokojení požadavk investor a v itel a jeho fair-value vyjád ení má totální p ednost p ed ostatními hledisky. Tento 5 Kovanicová (14, s. 2 3) 9

10 model využívá více než 40 zemí sv ta, z nichž k nejznám jším pat í p edevším USA, Velká Británie, Holandsko, Austrálie, Kanada, Hong Kong, Izrael, Singapur a další; kontinentální model zohled ující tradi ní závislost firem a organizací na finan ních institucích. Regulace ú etnictví podléhá ve v tšin p ípad právním normám, a tím i da ovým zákon m a obchodnímu právu. Fair value obraz o firmách a organizacích je potla en na úkor pln ní da ových a makroekonomických pot eb. Tento model využívá cca 30 zemí kontinentální Evropy vyjma postkomunistických, ale také Japonsko, Alžír a další; Jihoamerický model zohled ující p edevším vysoké infla ní vlivy a krom toho též pot eby vlád a da ových orgán. Také v tomto p ípad je fair value vyjád ení totáln potla eno. Uvedený model využívají prakticky všechny státy Latinské a Jižní Ameriky a také další zem, jako nap. Indie, Pákistán apod.; smíšený model se snahou pokrýt jak pot eby centráln ízené ekonomiky, tak i tržní aktivity podnik a organizací. O podání fair value obrazu není možné v bec hovo it. Uvedený model je využíván v tšinou postkomunistických zemí, i když v ad z nich je možné pozorovat tendence vedoucí k p echodu na model kontinentální. 6 Otázky k zamyšlení 1. Vyjmenujte základní znaky len ní ú etnictví. 2. Vyjmenujte základní len ní ú etních systém. 3. Zkuste stru n popsat rozlišení základních model ú etnictví založených na mí e a zp sobu regulace, informa ní otev enosti a zohled ování infla ních vliv. 1.2 Podstata harmonizace ú etnictví a její vývoj V úvodu této knihy jsou uvedena základní fakta, která vedla nejprve k harmoniza nímu úsilí a následn k vybudování tzv. jediného ú etnictví, n kdy také nazývaného sv tového. Proto musíme procesy harmonizace chápat alespo v následovn specifikovaných etapách: jednou z nich je harmonizace jednotlivých ú etních systém v rámci Evropské Unie; další je harmonizace ú etnictví v USA; zatím nejvyšší formou je snaha o celosv tovou harmonizaci, tedy o maximální sblížení IFRS a US GAAP Harmonizace ú etních systém v rámci EU Založením Evropského hospodá ského spole enství v roce 1957 vzniklo zcela nové hospodá ské uskupení, jehož životaschopnost a dlouhodobá perspektiva vedla až k sou asné vysoké úrovni sjednocení Evropy v jeden ucelený hospodá ský a následn i politický celek. Tyto integra ní kroky pochopiteln vyvolávaly, vyvolávají a budou vyvolávat adu požadavk vznášených mj. na sjednocení právních, ekonomických a sociálních podmínek. I proto jsou tendence vedoucí k zeslabování významu místních vlád tak, jak o nich hovo í nap. Peter F. Drucker logickým završováním procesu sjednocování. Má-li být EU jako hospodá ský celek konkurenceschopná nejv tším sv tovým ekonomikám a p inášet tak i odpovídající efekt svým obyvatel m v podob r stu jejich životní úrovn, pak budou muset v ad oblastí platit jednotná pravidla. Tyto záležitosti jsou ešeny v rámci uspo ádání EU 6 Zdroj Kovanicová (14) 10

P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví

P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví Seznam p íloh P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví...87 P íloha. 2 P ehled eských ú etních standard pro podnikatele...88 P íloha. 3 P ehled Mezinárodních ú etních standard IAS...89

Více

Mezinárodní účetní standardy Harmonizace núčetnictví Metodický list I.

Mezinárodní účetní standardy Harmonizace núčetnictví Metodický list I. 1 Mezinárodní účetní standardy Harmonizace núčetnictví Metodický list I. První dílčí téma-všeobecné požadavky Srovnání účetních soustav podle ČÚP (Českých účetních předpisů) a dále podle mezinárodních

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Nekonsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2005 Česká pojišťovna a.s. Zpráva auditora Česká pojišťovna a.s. Obsah Obsah ZPRÁVA AUDITORA...

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2006 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada II. Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2006 1. Rozvaha 2.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví NEKONSOLIDOVANÁ Obsah 1. Zpráva nezávislého auditora 2. Výkaz zisků a ztrát 3. Rozvaha 4. Výkaz peněžních

Více

IPSAS 10 VYKAZOVÁNÍ V HYPERINFLAČNÍCH EKONOMIKÁCH

IPSAS 10 VYKAZOVÁNÍ V HYPERINFLAČNÍCH EKONOMIKÁCH IPSAS 10 VYKAZOVÁNÍ V HYPERINFLAČNÍCH EKONOMIKÁCH Poděkování Tento Mezinárodní účetní standard pro veřejný sektor (IPSAS) primárně čerpá z Mezinárodního účetního standardu (IAS) 29 (přeformátovaného v

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

48 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,

48 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., Vyhláška č. 500/2002 Sb. 4 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro podnikatele ) Číslo

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

otisk podacího razítka finančního úřadu

otisk podacího razítka finančního úřadu Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno I Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 ) 0 Daňové přiznání 0) řádné dodatečné opravné

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Analýza rozdílů mezi českou účetní legislativou a mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Martin Mrazčinský

Analýza rozdílů mezi českou účetní legislativou a mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Martin Mrazčinský Analýza rozdílů mezi českou účetní legislativou a mezinárodními standardy účetního výkaznictví Martin Mrazčinský Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat rozdíly, které vznikají,

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři:

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Ing. Milan Blatný 2, 31,

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Než začnete vyplňovat

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny.

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro FU v Jablonci nad Nisou Da ové identi ka ní íslo C Z Identi ka ní íslo Da ové p iznání ) ádné ===== opravné ======

Více

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K 8b odst. 5 zákona o bankách, k 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k 12f písm. a) a b) a 32 odst.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

P Ř I Z N Á N Í CHRUDIMI C Z 2 7 4 8 5 0 1 3 1 A. a ) 0 1 0 1 2 0 0 7 do 3 1 1 2 2 0 0 7. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6)

P Ř I Z N Á N Í CHRUDIMI C Z 2 7 4 8 5 0 1 3 1 A. a ) 0 1 0 1 2 0 0 7 do 3 1 1 2 2 0 0 7. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6) Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro CHRUDIMI Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo ) Daňové přiznání řádné opravné dodatečné Důvody pro podání

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Plzeňský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Plzni 0 Daňové identifikační číslo C Z

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Projekt převodu účetních výkazů společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS pro SME. Bc.

Projekt převodu účetních výkazů společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS pro SME. Bc. Projekt převodu účetních výkazů společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS pro SME Bc. Aneta Kuželová Diplomová práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Obsah. Seznam zkratek...13 Seznam zkratek použitých právních předpisů...14 Seznam použitých obrázků...15 Seznam použitých tabulek...16. Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek...13 Seznam zkratek použitých právních předpisů...14 Seznam použitých obrázků...15 Seznam použitých tabulek...16. Předmluva... Obsah Seznam zkratek.............................................13 Seznam zkratek použitých právních předpisů......................14 Seznam použitých obrázků....................................15 Seznam

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Legislativní úprava auditorské činnosti

Legislativní úprava auditorské činnosti Legislativní úprava auditorské činnosti Ing. Michaela Krechovská, Ph.D Zákonné normy Normy, které stanovují povinnost ověřovat účetní závěrku obchodních společností: - Zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Forma studia: prezenční, kombinovaná Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podnikání - Akademický rok: 2016/2017 Přijímací

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Obchodní firma EDOMED a.s. (dále jen "společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. května 1995 pod jménem Picker Imaging Praha s.r.o.. K datu 18.6.2001 došlo k fúzi sloučením

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

Tato publikace je založena na požadavcích IFRS standardů a interpretací pro účetní období začínající 1. ledna 2011 nebo později.

Tato publikace je založena na požadavcích IFRS standardů a interpretací pro účetní období začínající 1. ledna 2011 nebo později. www.pwc.com/cz Tato publikace byla připravena výhradně jako obecné vodítko sloužící pouze pro informaci o předmětné oblasti a nelze ji považovat za odborné poradenství. Uživatel by neměl jednat na základě

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Analýza účetního standardu IFRS for SME

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Analýza účetního standardu IFRS for SME ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza účetního standardu IFRS for SME Analysis of the Accounting Standard IFRS for SME Bc. Tereza Boudová Plzeň 2014 Čestné prohlášení

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení Obsah 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna:

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (II) 1. Explikace pojmů podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost. 2. Daňové režimy a techniky výběru daně z příjmů

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Bytové družstvo Pavlišovská 9798. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Bytové družstvo Pavlišovská 9798. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Bytové družstvo Pavlišovská 9798 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma:

Více

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "1. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 UR AMU projednala XX. 10. 2015 SR AMU projednala XX. 10. 2015 AS AMU schválil XX. 10. 2015 Obsah Úvod.... 3 Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality.... 4 AMU

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

Směrnice pro zpracování účetnictví

Směrnice pro zpracování účetnictví Obec Salačova Lhota Směrnice č.3 Směrnice pro zpracování účetnictví Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracoval: Švecová Zdeňka Obsah směrnice: I.Oddíl: Úvodní ustanovení Čl. 1: Legislativní rámec Čl. 2:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Vzdělávací centrum www.sluzbyapodnikani.cz Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016 VI.verze ( MB ) OBSAH 1. Úvod do účetnictví...

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce Srovnání statutů a pravidel fondů Statutárního města Liberec

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 48171590 Obchodní firma Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Ulice Novoměstská 626 Obec Chrudim PSČ 53728 E-mail vak@vakcr.cz

Více

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2011 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2011 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2011 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE OBSAH 1. Hlavní a hospodářská činnost města... 2 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2011... 2 1.2. Usnesení k účetní závěrce... 2 1.3.

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 20.5.2015 11:25:57 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám

Více

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBSAH A PŘEKLAD COMPREHENSIVE INCOME CONTENT AND TRANSLANTION. Enikö Lörinczová, Marta Stárová

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBSAH A PŘEKLAD COMPREHENSIVE INCOME CONTENT AND TRANSLANTION. Enikö Lörinczová, Marta Stárová VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBSAH A PŘEKLAD COMPREHENSIVE INCOME CONTENT AND TRANSLANTION Enikö Lörinczová, Marta Stárová Anotace: Příspěvek objasňuje obsahovou náplň pojmu výsledek hospodaření vyplývající ze

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Základní pojmy oceňování

Základní pojmy oceňování Základní pojmy oceňování 1 Cena a hodnota Cenu a hodnotu lze definovat následovně. Cenou rozumíme takové ocenění zboží, služeb, projektu které je realizováno na trhu. Hodnota je předpoklad, výpočet, odhad,

Více

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny: Příloha č. 1 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o finančních konglomerátech s legislativou ES Ustanovení zákona Navrhovaný předpis ČR 36 Změna zákona o bankách 4 V 4 odst. 5 písm. g) se slova s úzkým propojením,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci Statistická analýza obchodování s vybranými cennými papíry Autor DP: Milena Symůnková Vedoucí DP: Ing. Marie Prášilová,

Více

Úvod do světa patentů pro studenty práv

Úvod do světa patentů pro studenty práv Úvod do světa patentů pro studenty práv 1 Cíl studia Cílem této přednášky je porozumět: různým existujícím druhům práv duševního vlastnictví úloze systému patentů co lze (a nelze) patentovat (předmět ochrany)

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2010 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2010 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2010 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové

Více

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více