Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy"

Transkript

1 Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Jiří Ficbauer David Ficbauer 5. aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava

2 Jiří Ficbauer, David Ficbauer 2012 ISBN

3 Obsah 1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE Ú ETNICTVÍ STRU NÝ POPIS Ú ETNÍCH SYSTÉM A JEJICH ZAM ENÍ PODSTATA HARMONIZACE Ú ETNICTVÍ A JEJÍ VÝVOJ Harmonizace ú etních systém v rámci EU Harmonizace ú etnictví v USA Celosv tová harmonizace STRU NÁ CHARAKTERISTIKA US GAAP Zásada historické hodnoty (Historical Cost) Zásada uznání tržeb (Revenue Recognition) Zásada asové a v cné souvislosti (Matching Principle) Zásada úplné informovanosti (Full Disclosure) Zásada omezení (constrain) Hierarchie v rámci US GAAP Elementy STRU NÁ CHARAKTERISTIKA IFRS P EDPOKLÁDANÝ DALŠÍ VÝVOJ OBOU SYSTÉM ORGÁNY ZABÝVAJÍCÍ SE TVORBOU A AKTUALIZACÍ STANDARD A NA N NAVAZUJÍCÍCH INTERPRETACÍ IASCF IASB IFRIC PORADNÍ SBOR IFRS A IAS SEZNAM A LEN NÍ IFRS (IAS) A JEJICH ZÁVAZNOST SEZNAM A LEN NÍ SIC A IFRIC A JEJICH ZÁVAZNOST KONCEP NÍ RÁMEC IFRS CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH NÁLEŽITOSTÍ JEDNOTLIVÝCH IFRS V ETN JEJICH APLIKACE IFRS 1 První aplikace IFRS IFRS 2 Úhrady akciemi IFRS 3 Podnikové kombinace IFRS 4 Pojiš ovací smlouvy IFRS 5 Dlouhodobá aktiva ur ená k prodeji a ukon ované innosti IFRS 6 Pr zkum a hodnocení nerostných zdroj IFRS 7 Finan ní nástroje: zve ej ování IFRS 8 Funk ní segmenty IFRS 9 Finan ní nástroje IFRS 10 Konsolidovaná ú etní záv rka IFRS 11 Spole ná uspo ádání IFRS 12 - Zve ejn ní podíl v jiných ú etních jednotkách IFRS 13 Ocen ní v reálné hodnot IAS 1 Sestavování a zve ej ování ú etní záv rky IAS 2 Zásoby IAS 7 Výkaz o pen žních tocích IAS 8 Ú etní pravidla (politiky), zm ny v ú etních odhadech a ešení chyb IAS 10 Události po rozvahovém dni IAS 11 Stavební smlouvy IAS 12 Dan ze zisku IAS 16 Pozemky, budovy, za ízení IAS 17 Leasingy IAS 18 Výnosy IAS 19 Zam stnanecké požitky IAS 20 Vykazování státních dotací a zve ejn ní státní podpory IAS 21 Dopady zm n sm nných kurz cizích m n IAS 23 Výp j ní náklady

4 IAS 24 Zve ejn ní sp ízn ných stran IAS 26 Penzijní plány IAS 27 Konsolidovaná a separátní ú etní záv rka IAS 28 Investice do p idružených podnik IAS 29 Vykazování v hyperinfla ních ekonomikách IAS 31 Ú asti ve spole ných podnicích IAS 32 Finan ní nástroje: prezentace (vykazování) a IAS 39 Finan ní nástroje: ú tování a oce ování IAS 33 Zisk na akcii IAS 34 Mezitímní ú etní výkaznictví IAS 36 Snížení hodnoty aktiv IAS 37 Rezervy, podmín né závazky a podmín ná aktiva IAS 38 Nehmotná aktiva IAS 40 Investice do nemovitostí IAS 41 Zem d lství IFRS PRO MALÉ A ST EDNÍ PODNIKY STRUKTURA IFRS PRO MALÉ A ST EDNÍ PODNIKY TRÉNINKOVÉ MODULY PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ IFRS PRO MALÉ A ST EDNÍ PODNIKY CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ IFRS PRO MALÉ A ST EDNÍ PODNIKY Sekce 1 Malé a st ední podniky Sekce 2 Koncepce a principy Sekce 3 Prezentace ú etních záv rek Sekce 4 Výkaz o finan ní pozici Sekce 5 Výkaz o úplném výsledku za období a výsledovka Sekce 6 Výkaz zm n ve vlastním kapitálu a výkaz výsledku a nerozd lených zisk / neuhrazených ztrát Sekce 7 Výkaz pen žních tok Sekce 8 Komentá e k ú etním výkaz m Sekce 9 Konsolidovaná a separátní ú etní záv rka Sekce 10 Ú etní pravidla, odhady a chyby Sekce 11 Základní finan ní nástroje Sekce 12 Ostatní finan ní nástroje Sekce 13 Zásoby Sekce 14 Investice v p idružených podnicích Sekce 15 Investice ve spole ných podnicích Sekce 16 Investice do nemovitostí Sekce 17 Pozemky, budovy, za ízení Sekce 18 Nehmotná aktiva jiná jak goodwill Sekce 19 Podnikové kombinace a goodwill Sekce 20 Pronájmy Sekce 21 Rezervy a podmín né události Sekce 22 Závazky a vlastní kapitál Sekce 23 Tržby Sekce 24 Státní dotace Sekce 25 Výp j ní náklady Sekce 26 Úhrady vázané na akcie Sekce 27 Snížení hodnoty aktiv Sekce 28 Zam stnanecké požitky Sekce 29 Da z p íjm Sekce 30 P epo ty cizích m n Sekce 31 Hyperinflace Sekce 32 Události po skon ení ú etního období Sekce 33 Zve ejn ní sp ízn ných stran Sekce 34 Speciální aktivity Sekce 35 P echod na IFRS pro SME STRU NÉ POROVNÁNÍ IFRS A ESKÉ Ú ETNÍ LEGISLATIVY KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE Ú ETNICTVÍ V R ZP EHLEDN NÍ ZÁKLADNÍCH ROZDÍL MEZI OB MA SYSTÉMY

5 6 SBLIŽOVÁNÍ DANÍ DA OVÁ SOUSTAVA A EVROPSKÁ UNIE D VODY PRO HARMONIZACI SBLIŽOVÁNÍ P ÍMÝCH DANÍ SBLIŽOVÁNÍ NEP ÍMÝCH DANÍ Da z p idané hodnoty Akcízy 171 SEZNAM NEJD LEŽIT JŠÍCH ZKRATEK P ÍLOHY Seznam tabulek Tabulka 1 Sou asné rozší ení IFRS u spole ností kótovaných na burze Tabulka 2 - Seznam platných Mezinárodních standard ú etního výkaznictví Tabulka 3 - Seznam platných IFRIC a SIC Tabulka 4 - Financial Instrument Measurement in accordance IFRS Tabulka 5 - Hodnoty z p íkladu rozvahy Tabulka 6 - P íklad lineárního odpisu Tabulka 7 - P íklad odpisu využitím metody SYD Tabulka 8 - P íklad odpisu využitím metody DDB Tabulka 9 - Financial Instrument Measurement and Dislosure Tabulka 10 - P íklad zajiš ovacího ú etnictví Tabulka 11 - Sekce IFRS pro malé a st ední podniky Tabulka 12 - Tréninkové moduly Seznam rovnic Rovnice 1 - Stavební smlouvy Rovnice 2 - Pozemky, budovy, za ízení Rovnice 3 - Ú tování u nájemce Seznam obrázk Obrázek 1 - Základní schéma zpracování ekonomických informací... 8 Obrázek 2 - Filosofický základ IFRS Obrázek 3 - Základní nároky vyplývající ze standardu Obrázek 4 - Rozhodovací diagram identifikace vykazovacího segmentu Obrázek 5 Posuzování spole ného ovládání Obrázek 6 - Základní náležitosti výkaz Obrázek 7 - Jednoduchý vztah mezi mate ským a dce iným podnikem Obrázek 8 - Složit jší organiza ní struktura konsolida ního celku Obrázek 9 - Jednoduchý vztah mezi investorem a p idruženým podnikem Obrázek 10 - Složit jší organiza ní struktura celku Obrázek 11 - Diagram k testování Obrázek 12 - Rozhodovací strom Obrázek 13 Právo v EU Obrázek 14 - Struktura p íjm státního rozpo tu R Obrázek 15 - Metody zabrán ní dvojímu zdan ní

6

7 1 Mezinárodní harmonizace ú etnictví Jedním z významných trend sou asného sv ta je integrace charakteristická svými globálními rozm ry. Ta je spojena s adou rys vysv tlujících hlavní p í iny vzniku poptávky po uceleném jednotném sv tovém ú etnictví. Pat í k nim p edevším: rostoucí tok zboží a služeb mezi jednotlivými státy a jejich uskupeními; nár st využití finan ních operací 1 širokou škálou podnikatel ; nár st aktivit investor. Výsledek zmín ných proces se také ozna uje jako internacionalizace 2. Logickým vyúst ním byla nejprve snaha o maximální harmonizaci jednotlivých ú etních systém, která postupn p ešla v úsilí spojené s vytvo ením jediného ú etnictví jako souboru p edpis (norem) standard, podle kterých budou v ú etních záv rkách vykazovány informace transparentním zp sobem a také tak, aby byly srovnatelné. Takto zpracované informace slouží všem zainteresovaným, tzv. t etím stranám k odpovídajícímu uspokojení jejich pot eb. K nejvíce frekventovaným t etím stranám pat í p edevším investo i, management, zam stnanci, poskytovatelé záp j ního kapitálu, dodavatelé a ostatní obchodní v itelé, zákazníci, vlády a jejich orgány, zástupci r zných odborných profesí 3 a ve ejnost, krátce e eno stakeholders. Peter F. Drucker ekl, že znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Jsou vysoce d ležitým výrobním faktorem a vytvá í i základní p edpoklady pro racionální rozhodování. Pro pot eby rozhodování je informace možné rozd lit následujícím hierarchicky uspo ádaným zp sobem: informace o pot eb u init rozhodnutí spojené s procesem jejich získávání tak, aby byl relevantním zp sobem popsán daný problém (realita apod.); informace o možných alternativních ešeních vedoucích k možnosti podání návrhu na optimální ešení; informace o kritériích hodnocení vedoucích k možnosti volby ešení. Výše uvedený model rozhodovacího procesu nakonec vyústí k implementaci rozhodnutí do praxe. Tato fakta v podstat slouží i k vysv tlení otázky, co je základní funkcí a úkolem (významem) ú etnictví. Jeho úkolem je zachytit všechna data ekonomické reality p íslušného subjektu a ta poté zpracovat do podoby, jejímž prost ednictvím jsou podány odpovídající informace. Jeho základní funkcí je poskytovat svým uživatel m (viz výše) spolehlivé informace o ekonomické realit. 1 Jedná se nap. o operace s finan ními deriváty, promptní obchody s cennými papíry apod. 2 Pojmem internacionalizace se ozna uje proces stále vyššího stupn propojování národních ekonomik navzájem. 3 Jedná se nap. o auditory, analytiky, burzovní maklé e, da ové poradce, ú etní znalce apod. 7

8 Základní schéma zpracování ekonomických informací Obrázek 1 - Základní schéma zpracování ekonomických informací Ekonomická realita Zachycení ekonomické reality pomocí ú etních doklad P enos ú etních doklad do jednotlivých ú etních knih Zpracování ú etních výkaz Je-li tedy základní funkcí ú etnictví podávat uživatel m spolehlivé informace o ekonomické realit, pak je nutné v ú etnictví spolehliv zabezpe it p edevším tyto innosti: objektivn zjistit, o jaký prvek (element) ekonomické reality se jedná 4 a jak bude tento prvek v rámci daného posouzení subklasifikován; na základ této subklasifikace pak objektivn zjistit (p i adit) danému elementu hodnotu a dále pak posoudit kritéria uznání tržeb; k t mto p i adit všechny odpovídající náklady, tj. splnit zásadu asové a v cné souvislosti náklad a výnos a nakonec zjišt né informace v odpovídajícím, srozumitelném rozsahu zve ejnit. To jsou v podstat základní innosti, které je nutné v ú etnictví naplnit a jsou také základem rozdíl mezi jednotlivými ú etními systémy. V této souvislosti je nutné zd raznit, že ani úkolem, ani funkcí ú etnictví není a nikdy ani nebylo sloužit apriori da ovým pot ebám, jinak e eno vyjád it správným zp sobem základ dan z p íjm, i když je tak v rámci n kterých model in no. Význam ú etnictví spo ívá v podávání spolehlivých informací o ekonomické zdatnosti daného subjektu tak, aby na jejich základ mohl každý informovaný uživatel vyvodit odpovídající záv ry a u init rozhodnutí. Výše uvedená fakta jsou d vodem vzniku a postupného prosazování mezinárodních standard ú etního výkaznictví do naší praxe. Je p itom reálné o ekávat, že jejich význam poroste p ímo úm rn s nár stem vlivu všech tendencí globalizace a s rozvojem informa ních technologií. Objektivní nutnost vzniku a všeobecného využívání jednotného ú etnictví jako nástroje sb ru, zpracování, zve ej ování a uchování informací je tak vysoce aktuální. 4 Jedná se o aktivum, závazek, vlastní kapitál, výnos, náklad, zisk a nebo ztrátu 8

9 Nutnost v novat as p edm tu, který se zabývá IFRS a US GAAP v. konvergence obou systém je aktuální práv proto, že jejich využití v praxi výhradn napl uje požadavky, které jsou na ú etnictví kladeny. Otázky k zamyšlení 1. Zkuste blíže objasnit roli informací a jejich význam v dnešním podnikatelském sv t. Namalujte stru né schéma vstup do reproduk ního procesu a pokuste se je se adit podle významu. 2. Pokuste se vysv tlit d vody vedoucí k uplatn ní pokud možno jednoho ú etního systému. Jak dlouhá bude, podle Vašeho názoru, doba, po kterou bude trvat tento proces? Pokuste se popsat a stru n vysv tlit faktory urychlující a brzdící tento proces v etn ur ení jejich váhy. 3. Pokuste se formou zjednodušujícího schéma popsat význam informací ve vztahu k rozhodovacímu procesu. 4. Popište stru n základní funkci a úkol ú etnictví. Komu informace podané formou ú etních výkaz slouží? 5. Jaké innosti je nutné v ú etnictví realizovat ke správnému a nezkreslenému zpracování a zve ejn ní informací. 6. Objasn te, pro ú etnictví nesmí sloužit da ovým pot ebám. 1.1 Stru ný popis ú etních systém a jejich zam ení ada p edních odborník zabývajících se touto problematikou klasifikuje ú etní systémy na základ r zn volených hledisek (nap. literatura 14). Vyšší stupe shody existuje v p ípad znak, pomocí kterých jsou tyto systémy len ny. Pat í k nim zejména: vymezení okruhu uživatel finan ních ú etních výkaz ; míra regulace ú etnictví; ešení vztah mezi ú etnictvím a dan mi; vykazování dan ze zisku; stupe uplat ované opatrnosti p i vykazování hospodá ského výsledku b žného roku; volba oce ovacích veli in, zejména pak rozsah uplat ování historických cen; stupe zohledn ní inflace. 5 len ní ú etních systém je pak závislé na n kterých z p evažujících znak. Jedním z p ístup je len ní závislé na makroekonomickém nebo mikroekonomickém p ístupu, které je blíže popsáno v literatu e [14]. Makroekonomický p ístup p edstavuje ovlivn ní t chto systém vládou, legislativou nebo da ovou soustavou. Naopak mikroekonomický koncept je založen bu na ekonomické teorii, nebo na praxi. Rozhodující je zde pohled na malé subjekty, tedy podniky. Jiným druhem len ní je rozlišení jednotlivých hlavních model ú etnictví, a to zejména podle míry a zp sobu regulace, informa ní otev enosti a zohled ování infla ních vliv. V souladu s tím je pak rozlišován: anglosaský, n kdy též britsko-americko-holandský model zohled ující rozsáhlý a rozvinutý pen žní a kapitálový trh s množstvím nadnárodních uskupení a firem. Ú etnictví je v souladu s tímto modelem orientováno na uspokojení požadavk investor a v itel a jeho fair-value vyjád ení má totální p ednost p ed ostatními hledisky. Tento 5 Kovanicová (14, s. 2 3) 9

10 model využívá více než 40 zemí sv ta, z nichž k nejznám jším pat í p edevším USA, Velká Británie, Holandsko, Austrálie, Kanada, Hong Kong, Izrael, Singapur a další; kontinentální model zohled ující tradi ní závislost firem a organizací na finan ních institucích. Regulace ú etnictví podléhá ve v tšin p ípad právním normám, a tím i da ovým zákon m a obchodnímu právu. Fair value obraz o firmách a organizacích je potla en na úkor pln ní da ových a makroekonomických pot eb. Tento model využívá cca 30 zemí kontinentální Evropy vyjma postkomunistických, ale také Japonsko, Alžír a další; Jihoamerický model zohled ující p edevším vysoké infla ní vlivy a krom toho též pot eby vlád a da ových orgán. Také v tomto p ípad je fair value vyjád ení totáln potla eno. Uvedený model využívají prakticky všechny státy Latinské a Jižní Ameriky a také další zem, jako nap. Indie, Pákistán apod.; smíšený model se snahou pokrýt jak pot eby centráln ízené ekonomiky, tak i tržní aktivity podnik a organizací. O podání fair value obrazu není možné v bec hovo it. Uvedený model je využíván v tšinou postkomunistických zemí, i když v ad z nich je možné pozorovat tendence vedoucí k p echodu na model kontinentální. 6 Otázky k zamyšlení 1. Vyjmenujte základní znaky len ní ú etnictví. 2. Vyjmenujte základní len ní ú etních systém. 3. Zkuste stru n popsat rozlišení základních model ú etnictví založených na mí e a zp sobu regulace, informa ní otev enosti a zohled ování infla ních vliv. 1.2 Podstata harmonizace ú etnictví a její vývoj V úvodu této knihy jsou uvedena základní fakta, která vedla nejprve k harmoniza nímu úsilí a následn k vybudování tzv. jediného ú etnictví, n kdy také nazývaného sv tového. Proto musíme procesy harmonizace chápat alespo v následovn specifikovaných etapách: jednou z nich je harmonizace jednotlivých ú etních systém v rámci Evropské Unie; další je harmonizace ú etnictví v USA; zatím nejvyšší formou je snaha o celosv tovou harmonizaci, tedy o maximální sblížení IFRS a US GAAP Harmonizace ú etních systém v rámci EU Založením Evropského hospodá ského spole enství v roce 1957 vzniklo zcela nové hospodá ské uskupení, jehož životaschopnost a dlouhodobá perspektiva vedla až k sou asné vysoké úrovni sjednocení Evropy v jeden ucelený hospodá ský a následn i politický celek. Tyto integra ní kroky pochopiteln vyvolávaly, vyvolávají a budou vyvolávat adu požadavk vznášených mj. na sjednocení právních, ekonomických a sociálních podmínek. I proto jsou tendence vedoucí k zeslabování významu místních vlád tak, jak o nich hovo í nap. Peter F. Drucker logickým završováním procesu sjednocování. Má-li být EU jako hospodá ský celek konkurenceschopná nejv tším sv tovým ekonomikám a p inášet tak i odpovídající efekt svým obyvatel m v podob r stu jejich životní úrovn, pak budou muset v ad oblastí platit jednotná pravidla. Tyto záležitosti jsou ešeny v rámci uspo ádání EU 6 Zdroj Kovanicová (14) 10

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit Podnikatelský zám r na založení drobného podniku Jan Spirit Bakalá ská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalá ské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního mikropodniku. Teoretická

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Peter Ondr ka ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Abstract: The subject of this paper is the effectiveness of selecting the securities portfolio

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce Západo eská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Porovnání právní úpravy prvotní ve ejné nabídky v EU, se zam ením na eskou republiku a ve Spojených státech amerických Plze, 2013 Zuzana

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI

ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI ANALYSIS OF

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více