Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education"

Transkript

1 Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory absolventek a absolventů středních škol na kvalitu vzdělávání II. část březen 2013 Zpracovali: Martina Navrátilová a Radovan Výsmek Zlínský kraj

2 Úvod Skladba respondentů Plány po ukončení studia a jejich naplnění Úspěšnost ve studiu Informovanost o dalších kariérních možnostech Důležitost jednotlivých vyučovacích předmětů pro současné uplatnění Získání dalších dovedností a znalostí mimo hlavní předměty očekávání a realita Hodnocení kvality výuky vybraných vyučovacích předmětů Co ovlivňuje kvalitu výuky Styly výuky a jejich přínos Doporučená opatření pro zlepšení kvality vzdělávání

3 Úvod Tento průzkum navazuje na šetření z roku 2012, kdy byli osloveni žáci a žákyně všech ročníků vybraných středních škol ve Zlínském kraji s cílem zjistit jejich názory na kvalitu vzdělávání a získat od nich návrhy na zlepšení kvality výuky. V roce 2013 jsme s podobnými otázkami oslovili absolventky a absolventy výše zmíněných středních škol a zkoumali, zda u nich po ukončení studia došlo k názorovému posunu na kvalitu vzdělání. Předkládaná zpráva informuje o výsledcích průzkumu ve třech tematických blocích. První se týká identifikačních dat o absolventkách a absolventech, tedy zda jde o ženy nebo muže a v jak velkém městě nebo obci žijí. Druhý tematický blok srovnává plány absolventek a absolventů po ukončení studia na střední škole s realitou. Tato část zprávy informuje i o tom, do jaké míry se absolventky a absolventi cítili být školou připraveni na další profesní dráhu nebo jak důležité byly vybrané předměty pro jejich nynější uplatnění. Třetí blok se týká samotného hodnocení vyučovacích předmětů a jejich kvality. Absolventky a absolventi hodnotí, co ovlivňuje kvalitu výuky, a udávají, jaká forma výuky pro ně byla u určitých předmětů nejpřínosnější. Blok je uzavřen doporučeními, která by dle respondentů měla na kvalitu výuky pozitivní vliv. Průzkum se uskutečnil v rámci projektu partnerství Comenius Regio s názvem Quality Management in Education, který realizoval Zlínský kraj ve spolupráci s Úřadem zmocněnce ministra školství pro střední školy ve východním Bavorsku. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: sociologický kvantitativní výzkum Cílová skupina: absolventy a absolventi vybraných středních škol ve Zlínském kraji Technika dotazování: standardizované dotazování formou on-line dotazníku Termín konání výzkumu: únor 2013 Finální soubor: 75 respondentů Autorka výzkumu: Martina Navrátilová

4 1. Skladba respondentů Skupinu respondentů tvořili absolventky a absolventi Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť a Integrované střední školy - Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí. Tyto školy nebyly vybrány náhodně. Obě jsou zapojeny v projektu Quality Management in Education jako lokální partneři Zlínského kraje. Celkový počet respondentů je 75, průzkumu se účastnilo 50 absolventek a 25 absolventů. Většina respondentů (58%) pochází z města nad 50 tisíc obyvatel. Graf 1 - Skladba respondentů dle pohlaví 33% 67% muži ženy Graf 2 Bydliště respondentů

5 2. Plány po ukončení studia a jejich naplnění V prvním kole výzkumu se žáci a žákyně v naprosté většině vyjádřili pro další vzdělávání, přičemž potřebu dalšího studia si uvědomují už od prvního ročníku. Hledat práci nebo odjet na zkušenou do zahraničí chce pouze 23% všech respondentů. Ve druhém kole jsme zjistili, že téměř 95% absolventů a absolventek pokračuje v dalším vzdělávání. Z toho plyne, že i ti, kteří během studia původně plánovali hledat zaměstnání, nyní studují. Pouze 1% respondentů uvádí, že jsou v dané chvíli nezaměstnaní, což považujeme za dobrý ukazatel kvality obou škol. Graf 2 - Plány po ukončení studia dle ročníků 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1. ročník ročník ročník ročník pokračovat na VŠ/univerzitě odjet do zahraničí hledat práci pomaturitní jazykové studium jiné Graf 4 Naplnění plánů po ukončení studia pracuji 2 1 studuji na univerzitě/ vysoké škole muži ženy jsem nezaměstnaný 0 1 0% 20% 40% 60% 80% 100%

6 3. Úspěšnost ve studiu V tomto kole výzkumu jsme se absolventek a absolventů, kteří pokračují v dalším studiu na vysoké škole/univerzitě, dotazovali, jak jsou ve srovnání se spolužáky zjiných středních škol ve studiu úspěšní. Více než polovina dotazovaných (56%) uvedla, že jejich studijní výkony jsou lepší. Přesně 40% respondentů uvedlo, že studijní výkony jsou rovnocenné a pouze 4% dotazovaných přiznala, že jejich výsledky jsou horší. Graf 5 Hodnocení úspěšnosti v dalším studiu 56% 4% 40% mé studijní výkony jsou horší naše výkony jsou rovnocenné mé studijní výkony jsou lepší 4. Informovanost o dalších kariérních možnostech Žáci a žákyně v prvním kole výzkumu uváděli, že kariérové poradenství nefunguje v mnoha ohledech uspokojivě. Respondenti dostávali informace o svých dalších možnostech zejména ve výuce, částečně od výchovného poradce ve škole nebo prostřednictvím projektů zaměřených na budoucí kariéru. Toto poradenství však funguje izolovaně od reálného trhu práce a vzdělávání. Více než polovina respondentů nenavštívila žádnou vysokou školu nebo univerzitu, nebyla na exkurzi u žádného zaměstnavatele a neabsolvovala žádný program v Informačním a poradenském středisku úřadu práce. Ve druhém kole výzkumu výsledky víceméně odpovídají tvrzením z předchozího roku.

7 Graf 6 - Jak byli respondenti informováni školou o dalších kariérních možnostech po ukončení studia (první kolo průzkumu 2012) ve výuce exkurzí na VŠ/univerzitě exkurzí na úřadu práce exkurzí u zaměstnavatele konzultace u kariérového poradce konzultace u výchovného poradce prostřednictvím projektů zaměřených na budoucí kariéru dostatečně částečně velmi málo vůbec Graf 7 Jak byli respondenti informováni školou o dalších kariérních možnostech po ukončení studia (druhé kolo průzkumu 2013) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% velmi málo částečně dostatečně bez odpovědi

8 5. Důležitost jednotlivých vyučovacích předmětů pro budoucí uplatnění Absolventky a absolventi se měli vyjádřit k důležitosti jednotlivých předmětů s ohledem na jejich současnou kariéru, ať už studium či zaměstnání. Pozitivním výstupem prvního kola průzkumu byla uvědomělost mladých lidí o nutnosti učit se anglický jazyk a případně další cizí jazyky. Jen 3 respondenti uvedli, že znalost angličtiny není pro jejich další kariéru potřebná. Zajímavé bylo zjištění, že spolu s délkou studia roste u žáků a žákyň přesvědčení, že se ve škole neučí předměty užitečné pro jejich budoucí kariéru. Ve druhém kole výzkumu se potvrdila důležitost anglického jazyka. Jako nutný pro své současné uplatnění jej označilo 70% respondentů. Český jazyk, další cizí jazyk a Matematika jsou i nyní hodnoceny jako užitečné. Zajímavým překvapením je předmět Dějepis. Vprvním kole výzkumu jej pro svou kariéru jako nepotřebný označilo 70% respondentů, nyní je to pouze 55% znich. Graf 8 - Užitečnost vybraných předmětů pro současnou kariéru respondentů 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% nepotřebný užitečný nutný 0%

9 6. Získání dalších dovedností a znalostí mimo hlavní předměty V souvislosti s rychle se měnící situací na trhu práce je nutné připravit žáky a žákyně na fakt, že během svého profesního života se budou stále vzdělávat, měnit zaměstnání, měnit dokonce svou odbornost či zaměření. K úspěšné adaptaci na tyto změny pomohou tzv. soft skills - měkké dovednosti jako například schopnost komunikace, orientace v problémech a další. Respondenti byli v prvním kole dotazováni, do jaké míry očekávají získání těchto dovedností během studia na střední škole. Výstupy týkající se soft skills vycházejí pozitivně. Většina studentů očekává, že schopnost učit se, komunikovat a řešit problémy získají během studia určitě nebo alespoň částečně. Méně optimismu však vyjadřují u získání podnikatelských znalostí a u dovedností voblasti ICT. Ve druhém kole výzkumu jsme se ptali absolventek a absolventů, zda tyto další dovednosti a znalosti hodnotí jako dobrou přípravu na současné studium či pracovní kariéru. Odpovědi jsou pozitivní. Pouze 6% respondentů uvedlo, že další dovednosti vyučované na škole pro ně nebyly užitečné. Zato 66% respondentů se kloní k názoru, že výuka komunikačních a prezentačních dovedností jim usnadnila současné pracovní či studijní uplatnění. Graf 9 - Užitečnost vyučovaných soft skills pro současnou kariéru respondentů ano 7% 6% 21% 66% ne na střední škole žádné prezentační dovednosti vyučovány nebyly nedokáži posoudit

10 7. Hodnocení výuky u předmětů Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika a u profilových předmětů Žáci a žákyně měli v prvním kole průzkumu subjektivně zhodnotit, jak na ně působí výuka klíčových předmětů (Český jazyk, Anglický jazyk a Matematika). Nejčastěji hodnotili výuku jako podnětnou, a to u všech tří předmětů. Nejvíce podnětná a zároveň nejméně stresující byla pro respondenty výuka angličtiny. Nejnáročnější hodinou pro ně byla hodina matematiky, která vycházela také jako nejvíce stresující. Nejvíc nezáživná byla hodina češtiny, ta je také ze všech předmětů nejvíce postavena na monologu učitele/učitelky. Ve druhém kole výsledky víceméně kopírují názory z kola prvního, ale z odpovědí lze vysledovat větší shovívavost v hodnocení výuky nebo přímo názorový posun. Výuku předmětu Český jazyk označila v obou kolech výzkumu většina respondentů jako podnětnou. Zatímco vroce 2012 takto hodnotilo 45% žákyň a žáků, v roce 2013 je to už téměř 70% respondentů. Podobný nárůst pozitivního hodnocení lze zaznamenat u všech hodnocených předmětů. Graf 10 - Hodnocení výuky předmětů Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika a profilové předměty 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% monologická náročná nezáživná podnětná stresující 10% 0% Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Profilové předměty

11 8. Co ovlivňuje kvalitu výuky Respondenti se vyjadřovali k tomu, co má podle jejich názoru pozitivní vliv na kvalitu výuky u klíčových předmětů. V roce 2012 si žákyně a žáci přáli v hodinách předmětu Český jazyk více pracovat individuálně, v hodinách Anglického jazyka byl jako důležitá podmínka kvality výuky označen počet žákyň a žáků ve třídě a v Matematice hrála největší roli připravenost žákyň a žáků, využití moderních informačních technologií a odborné znalosti vyučujících. V roce 2013 vedou u všech předmětů pedagogické schopnosti vyučujících následované jejich odbornými znalostmi a jako důležitý pro kvalitu se jeví i obsah hodiny, čili v této otázce došlo k výraznému názorovému posunu. Graf 11 - Co ovlivňuje kvalitu výuky - celkový pohled z roku Anglický jazyk Český jazyk Matematika

12 Graf 12 - Co ovlivňuje kvalitu výuky - celkový pohled z roku % 50% 40% 30% 20% 10% 0% atmosféra v hodině obsah hodiny odborné znalosti učitelky/učitele pedagogické schopnosti učitelky/učitele připravenost žáků/žákyň na hodinu počet žáků/žákyň ve třídě umožnění žákům/žákyním pracovat individuálně využití moderních technologií 9. Styly výuky a jejich přínos V odpovědích na otázku, jaký styl výuky je pro žáky a žákyně nejpřínosnější, nedocházelo mezi respondenty v prvním kole k jednoznačné shodě. Výuku založenou na monologu učitele/učitelky a skupinovou práci žáků v hodinách preferuje stejný počet respondentů. Také práce žáků ve dvojicích a projektové vyučování patřilo mezi ty vyhledávanější formy výuky. Graf 13 - Styly výuky a jejich přínos v roce založená na monologu učitele/učitelky skupinová práce žáků práce žáků ve dvojicích projektové vyučování 5 individuální práce žáků jiná odpověď 4. ročník 3. ročník 2. ročník 1. ročník

13 V roce 2013 většina respondentů (36%) uvádí, že nejpřínosnější je pro ně výuka založená na monologu vyučujících. Pak teprve následuje možnost pracovat v hodinách individuálně či ve skupinách se spolužáky. Zdá se, že po ročním odstupu nabyl monologický styl výuky ve vnímání respondentů na důležitosti a možnost pracovat individuálně už není tak vyžadována. Graf 14 - Styly výuky a jejich přínos v roce % 1% Dialog učitele a žáků 36% 27% Diskuse učitele s žáky Individuální práce žáků/žákyň Práce ve dvojicích nebo skupinová práce 1% 10% 22% Projektové vyučování Semináře Záleží na předmětu 1% Založený na monologu učitelky/učitele 10. Doporučená opatření pro zlepšení kvality vzdělávání V roce 2012 bylo 53% žáků a žákyň přesvědčeno, že kvalita vzdělávání by se zvýšila, pokud by k nim jejich vyučující změnil přístup. V tomto kole výzkumu jsme zaznamenali názorový posun respondentů. Po změně přístupu vyučujících volá už jen 43% dotazovaných, ale pořád je to většina. Na důležitosti nabylo také soustavné vzdělávání učitelky/učitele (19% respondentů) a lepší využití moderních informačních technologií ve výuce (18% respondentů). Nicméně komentáře dotazovaných potvrzují, že přístup pedagožky/pedagoga je alfou a omegou kvalitního vzdělávání: Více projektového vyučování. Větší propojení teorie s praxí. Více snahy zaujmout žáky daným tématem (hlavně u humanitních předmětů), příklady z praxe. Nelze provést u každého předmětu. Prezentace žáků na dané téma a poté diskuze. Objevují se další zajímavé komentáře: Není to v učitelích, je to ve studentech, takže žádné vzdělávání učitelů, ti jsou podle mě vzdělaní k tomu, aby mohli učit naprosto správně.

14 Zavřít ty školy, které jsou zbytečné. Výuka je kvalitní. Graf 15 Čím by se kvalita výuky mohla zlepšit? 19% 8% 18% Lepším využitím moderních informačních technologií Změnou přístupu učitelky/učitele k žákům/žákyním 12% 43% Používáním lepších učebnic/materiálů Soustavným vzdělávání učitelky/učitele Jinak

15 Závěr Závěrem shrneme nejdůležitější získané poznatky, přičemž zachováme strukturu dotazovaných oblastí: Skladba respondentů Skupinu respondentů tvořili absolventky a absolventi Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť a Integrované střední školy - Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí. Celkový počet respondentů je 75, průzkumu se účastnilo 50 absolventek a 25 absolventů. Plány po ukončení studia Naprostá většina respondentů po ukončení studia na střední škole pokračuje ve studiu na vysoké škole nebo na univerzitě. Pouze 1% respondentů uvádí, že v době výzkumu jsou nezaměstnaní. Úspěšnost v dalším studiu ve srovnání s absolventkami a absolventy jiných škol Více než polovina dotazovaných (56%) uvedla, že jejich studijní výkony jsou lepší. Přesně 40% respondentů uvedlo, že studijní výkony jsou rovnocenné Pouze 4% dotazovaných přiznala, že jejich studijní výsledky jsou horší. Informovanost o dalších kariérních možnostech Absolventi a absolventky se necítili být dostatečně informováni o svých kariérních možnostech po ukončení studia. Hlavním zdrojem informací byla výuka, ale jen 20% respondentů hodnotí informace o kariérních možnostech získaných ve výuce jako dostatečné. Důležitost jednotlivých vyučovacích předmětů pro budoucí uplatnění Jako absolutně nejdůležitější předmět pro svou budoucí kariéru označili respondenti Anglický jazyk. Jako nepotřené byly nejčasněji označeny předměty Dějepis, Společenské vědy, Ekonomie, Chemie a Technické předměty. Získání dalších dovedností a znalostí mimo hlavní předměty 66% respondentů uvedlo, že další vyučované dovednosti (otázka mířila zejména na softskills) jsou užitečné pro jejich současné studium nebo pracovní kariéru. 7% dotazovaných výuku soft skills postrádalo úplně. Hodnocení výuky u předmětů Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika a u profilových předmětů Ve druhém kole výsledky víceméně kopírují názory z kola prvního, ale z odpovědí lze vysledovat větší shovívavost v hodnocení výuky nebo přímo názorový posun.

16 Stoupl podíl pozitivního hodnocení (podnětnost výuky) u všech předmětů. Co ovlivňuje kvalitu výuky V roce 2012 se výroky žákyň a žáků lišily předmět od předmětu. Pro Český jazyk byla jako důležitá podmínka kvality výuky označena možnost pracovat individuálně, v hodinách Anglického jazyka počet žákyň a žáků ve třídě a v Matematice hrála hlavní roli připravenost žákyň a žáků, využití moderních informačních technologií a odborné znalosti vyučujících. V roce 2013 vedou u všech předmětů pedagogické schopnosti vyučujících následované jejich odbornými znalostmi. Styly výuky a jejich přínos V roce 2012 si naprostá většina žáků a žákyň (73%) přála být do výuky více zapojena, a to buď přímým dotazováním ze strany vyučujících nebo možností pracovat samostatně či ve skupinách s ostatními žáky a žákyněmi. V roce 2013 většina respondentů (36%) uvádí, že nejpřínosnější je pro ně výuka založená na monologu vyučujících. Pak teprve následuje možnost pracovat v hodinách individuálně či ve skupinách se spolužáky. Doporučená opatření pro zlepšení kvality výuky Stejně jako v roce 2012 i nyní je více než polovina respondentů přesvědčena, že kvalita vzdělávání by se zvýšila, pokud by k nim jejich vyučující změnil přístup. Respondenti doporučují rovněž soustavné vzdělávání vyučujících a lepší využívání moderních informačních technologií ve výuce. This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011 Z obsahu O šetření REFLEX 2010 Charakteristiky studentů

Více

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM (Výsledky průzkumu studentů ČVUT v Praze v roce 2004) Jana Šafránková 1. ÚVOD V procesu vzdělávání na vysoké škole jsou důležití studenti i jejich učitelé. Student

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

1. Uplatnění absolventů Elektrotechnické fakulty ČVUT v praxi. Absolventi z let 2009-2011

1. Uplatnění absolventů Elektrotechnické fakulty ČVUT v praxi. Absolventi z let 2009-2011 1. Uplatnění absolventů Elektrotechnické fakulty ČVUT v praxi Absolventi z let 2009-2011 Prosinec 2012 1. Úvod Tato zpráva shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na uplatnění absolventů Fakulty elektrotechnické

Více

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní. Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní Evaluační zpráva vzdělávacích programů: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.

Více

Šetření TALIS 2013. Národní zpráva

Šetření TALIS 2013. Národní zpráva Šetření TALIS 2013 Národní zpráva Národní zpráva šetření TALIS 2013 Vendula Kašparová Simona Boudová Martina Ševců Petr Soukup Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III

Více

EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH

EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH 71 EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH RADIM RYŠKA, MARTIN ZELENKA Anotace: Jednu z významných interakcí pro vysokoškolské vzdělávání představuje trh práce. Jak

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní. Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ..07/.3.00/9.0002) individuální projekt ostatní Evaluační zpráva vzdělávacích programů: Vychovatelství a Pedagoga volného času ÚVOD... 5 Vyhodnocení

Více

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Petra Drahoňovská

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ 60 VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ Abstrakt: Studie se zabývá řešením dílčího cíle 4 projektu LC 06046 Centra základního výzkumu školního vzdělávání, zaměřeného na zjišťování vzdělávacích potřeb a požadavků

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2014 Obsah 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů... 3 2. Obsah a cíle výzkumu,

Více

PŘECHOD ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL DO PRAXE A JEJICH

PŘECHOD ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL DO PRAXE A JEJICH PŘECHOD ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL DO PRAXE A JEJICH UPLATNĚNÍ Závěrečná zpráva PhDr. Helena Úlovcová RNDr. Libor Berný Mgr. Pavlína Šťastnová Mgr. Simona Vymětalová Uplatnění absolventů škol: analýza a

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE V PRAXI

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE V PRAXI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE V PRAXI Závěrečná zpráva Prosinec 2002 SHRNUTÍ... 3 1. METODOLOGICKÁ POZNÁMKA... 4 2. STUDIUM NA VŠCHT A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V PRAXI...

Více

PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI

PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI pro rok ukončení studia 1999-2002 Klára Šeďová Viktor Šeďa Schválil: Ing. Ladislav Janíček, PhD,

Více

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 Vypracovala: Lenka Culková Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2011 Prohlašuji,

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji závěrečná zpráva k projektu Fakulta sociálně ekonomická

Více

Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce

Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce Zpráva ze šetření absolventů škol Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 4 1.2 Sběr dat a použitá

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů

Sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů Rozhodováníí žáků přii vollbě vzděllávacíí cesty a úspěšnost vstupu na trh práce Sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného

Více

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková Řešitelský tým: Mgr. Jitka Altmanová Mgr. Šárka Kocourková Mgr. Lucie Kuchťáková

Více