Lysolajský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lysolajský zpravodaj"

Transkript

1 Lysolajský zpravodaj č /2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje zdarma Už opět pomalu přicházejí ty voňavé, kouzelné, zářící, teskné i radostné, nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Jen vítejte a buďte pochváleny, Vy svátky pokoje, líbezných koled, starých obyčejů a bájí. Jehličí již v našem bytě voní, vše je připraveno na příchod Jezulátka, tak tiše vyčkejme! Všem svým spoluobčanům přeji krásné Vánoce, plné pohody a porozumění, harmonie, klidu, lásky, kdy se vyplní nejedno přání a je radost žít. Vaše starostka Mikulášská besídka Proběhla v neděli dne 4. prosince 2005 v sále hasičské zbrojnice. Nejdříve nám již dobře známé divadélko ROMANETO zahrálo pohádku Jak pan Mysliveček se všemi lesními přáteli oslavil Štědrý večer, pak přišel Mikuláš se svým doprovodem. Hodné dětí, (následně pak všechny), dostaly od Mikuláše balíček sladkostí a ty děti, které vydržely do konce, se mohly vyřádit na dětské diskotéce. Mikulášskou besídku pořádala MČ Lysolaje za pomoci našich hasičů a dá se říci, že se letos rozhodně vydařila. Sál byl nabitý k prasknutí a některé děti seděly i na zemi. A jejich rodiče, či babičky a dědové se do sálu ani nedostali. Vzhledem k tomu, že bylo na dětech vidět, že jsou šťastné, jsme i my šťastní, že jsme u toho mohli být. Lukáš Zapletal Vánoční strom se poprvé v Lysolajích rozsvítil 27. listopadu 2005 v první adventní neděli. Strom i práce s instalací spojené jsou dílem sponzorů, kterým tímto děkujeme. Vyvrtaní sondy do hloubky 1,7 metru s osazením ocelové výpažnice provedla Stavební geologie - IGHG s.r.o., Tachlovice, strom je darem od společnosti BH reality a.s., se sídlem v Lysolajích a o převoz stromu a jeho osazení do připraveného otvoru se postarala Firma Svoboda s r.o. Řezání a pomoc při transportu pak provedli naši hasiči v čele s velitelem Lukášem Zapletalem. Jeho ozdobení a nasvícení provedli zaměstnanci úřadu, odborné provedení

2 Lysolajský zpravodaj strana 2 elektroinstalace Josef Majer. Napojení na elektrický proud nám umožnil Oldřich Kubáček. Všem jmenovaným, ale možná i některým, na které jsem zapomněla, patří upřímný dík. Rozsvícení stromu doprovázela reprodukovaná hudba - zpěv koled v podání Bambini di Praga, podávalo se svařené víno a perníčky. Možná to bude začátek jedné hezké tradice starostka Co nového v okolí školy Snad každý si již musel všimnout opraveného plotu po celé délce ulice Žákovské a krásně zářících žlutě natřených dřevěných plotních dílců, které svítí do na všechny strany. Ale co není vidět, je opravená kanalizační přípojka v areálu školy, jejíž havarijní stav v minulosti způsoboval ucpávání odpadů. Po této opravě bude ještě následovat položení betonové dlažby na tu část dvora, kde uvažujeme na jaře s osazením stojanů pro kola. ÚMČ Čábelecká ulice Komunikace Čábelecká je navržena jako jednopruhová komunikace s předpokládaným jednosměrným provozem v celé délce trasy. Šířka vozovky komunikace je navržena s ohledem na místní stísněné podmínky v rozmezí 3,0 až 4,0m. V prostoru při zástavbě je mezi vozovkou a oplocením navržen pás pro umístění kabelových inženýrských sítí, veřejného osvětlení a pohyb chodců proměnné šířky 0,75 až 1,5m. Tento pás je od vozovky oddělen podélným obrubníkem a to buď zapuštěným v úrovni nivelety a nebo vyvýšeným cca 10cm nad vozovku. Ani jeden z těchto pásů není určen pro pojíždění ani odstavování vozidel. Pásy v úrovni nivelety vozovky jsou stavebně sice přizpůsobeny pro ojedinělé přejetí projíždějícího vozidla, ale pouze výjimečně v případě havárie či jiné podobné události.. Na těchto pásech není povoleno parkování a ani stání vozidel a proto jsou od pásu vozovky barevně odlišeny. Parkování resp. zastavení a stání 'na vozovce mimo rozšířený prostor komunikace je nutno řešit ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 27 písmo k), kde je uvedeno, že vedle stojícího vozidla musí zůstat alespoň jeden volný pruh šířky 3,0m. Ing. Miroslav Zrzavý, jednatel společnosti DIPRO, spol. s r. o. Rekonstrukce ulice Lysolajské údolí Z výběrového řízení na zhotovitele komunikace Lysolajské údolí (1.část) je znám vítěz a to firma Stavby silnic a železnic, a.s. Jedná se o úsek Lysolajského údolí od katastrální hranice s k.ú. Dejvice až k domu čp. 25 (bývalá školní jídelna). Tento úsek bude prováděn ve třech etapách a pro dopravu bude zcela uzavřen. Stavba umožní vjezd nutné obslužné dopravě, jinak budou obě části Lysolajského údolí provozovány jako slepé ulice. Součástí stavby Komunikace Lysolajské údolí (1.část) bude realizace dvou opěrných zdí, jedné železobetonové nad parc.č. 199 a druhé zárubní opěrné zdi u parc.č. 119/2 v k.ú. Lysolaje. Realizace se předpokládá od 31. ledna 2006 na dobu cca 1 roku. V současné době zhotovitel stavby zpracovává podrobný harmonogram postupu výstavby, se kterým Vás seznámíme. Uzavírce Lysolajského údolí bude předcházet oprava ul. Sídlištní a bezejmenných ulic zahrádkářské osady Zavážka. Autobusová doprava bude odkloněna přes ulice Kamýcká, Sídlištní, zahrádkářská osada Zavážka a Lysolajským údolím do ul. Starodvorské na otočku za samoobsluhou. Dopravní obslužnost bude tedy stejná jako v minulosti při pokládce inženýrských sítí. ÚMČ

3 Lysolajský zpravodaj strana 3 Cvičení na Suchdole Dne proběhlo námětové cvičení v Praze 6 Suchdole na objekt základní školy. Cvičení se zúčastnili dobrovolní hasiči ze Suchdola, Lysolaj a Řep, dále záchranná služba hl. m. Prahy, policie a také naši kolegové profesionálové z HZS Praha. Úkolem cvičení bylo uhasit požár, který vznikl v 1. podlaží školy, a vyhledat a evakuovat osoby uvězněné v zakouřených prostorách školy. Cvičení také mělo prověřit součinnost složek IZS a akceschopnost dobrovolných hasičů, což se na 100% podařilo. Uspořádání takové akce je velice náročné, proto chci poděkovat veliteli suchdolských hasičů za vzornou organizaci a bezchybné naplánování tohoto cvičení. Smutné zprávy Přiblížil se konec roku, a proto mi na závěr dovolte, abych vám všem popřál veselé svátky a Šťastný nový rok. velitel hasičů Lukáš Zapletal Dne zemřel ve věku 75 let pan Stanislav Oldřich, zemřela ve věku nedožitých 92 let paní Anna Peková, zemřel pan MVDr. Jaromír Trunkát, zemřela ve věku 92 let paní Helena Čadská. Všem pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast. Životní jubilea - listopad a prosinec 2005 Bendl Stanislav narozeniny Kounovská Milada narozeniny Majerová Marie narozeniny Všem jubilantům gratulujeme a přejeme, aby se ve zdraví dožili mnoha dalších let. Zápis z 33. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Přítomno: 7 zastupitelů, tj. 78 %, schůze usnášeníschopná Program: navržený program bez připomínek schválen 1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu Schůzi zahájila starostka v 18 hodin. Schůzi zahájila starostka v hodin. Ověřovateli zvoleni I. Skopcová a H. Brejníková. 2) Kontrola plnění úkolů z 32. schůze Všechny úkoly splněny nebo budou dále projednávány v průběhu předloženého programu. 3) Projednávání zřizovací listiny pro ZŠ Lysolaje Návrh zřizovací listiny zpracovala na základě nového Školského zákona a rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě škol, advokátní kancelář JUDr. Kovandy a po zapracování připomínek byl předložen k projednání. Po seznámení a projednání jednotlivých článků zřizovací listiny byl návrh zřizovací listiny schválen. Pro: 7. 4) Projednání zřizovací listiny pro SDH Lysolaje Návrh zřizovací listiny s vymezením předmětu činnosti, vymezení působnosti, velením jednotce apod. byl předložen ke schválení ZMČ. Pro: 7 L. Zapletal informoval o obnově civilní obrany, její činnost bude pravděpodobně přidělena jednotkám SDH. V současné době se zpracovává krizový plán Lysolaj - zajistí L. Zapletal. 5) Úprava rozpočtu 2005 Na základě výsledků hospodaření a čerpání rozpočtu MČ Praha Lysolaje do byly předloženy úpravy schváleného rozpočtu na rok 2005, které budou nedílnou součástí usnesení. Návrh úprav rozpočtu na rok 2005 schválen. Pro: 7. Současně byl projednán návrh dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k MČ na rok 2006 a návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2006 pro MČ, které by měly být pro MČ vodítkem pro tvorbu vlastních pravidel rozpočtového provizoria, pokud nebude schválen rozpočet MČ před Návrh dotačních vztahů k MČ a návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria jsou dle Usnesení rady hl. m. Prahy č ze dne Pro: 7 6) Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření za období od Přezkoumání hospodaření v naší MČ provádí čtyřčlenná skupina z odboru kontrolních činností MHMP. Přezkoumání za období od bude dokončeno v dubnu Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které budou odstraněny do konce účetního roku. Problémem zůstává nedořešený nájemní vztah na pronájem nebytových prostor - prodejna. Uzavřená

4 Lysolajský zpravodaj strana 4 smlouva podepsaná starostou M. Váchou nemá veškeré náležitosti, z čehož vyplývá, že do dnešního dne se porušuje ustanovení 8 Zákona o účetnictví. Podle článku VII, odst. 3 Smlouvy "Nájemce je oprávněn k započtení hodnoty nájemcem provedených projektových a stavebních prací vůči nájemnému ve výši, která bude oběma stranami odsouhlasena po skončení těchto prací. Pronajímatel souhlasí s tím, že hodnotu investic do nemovitosti bude odepisovat daňově nájemce". Takový doklad do dnešního dne neexistuje. Situaci je nutné urychleně řešit. 7) Žádosti o prodej části pozemku parc.č. 517 a 514/17 v k.ú. Lysolaje Záměr na prodej části pozemku parc.č. 517, k.ú. Lysolaje byl v souladu s 36 Zákona o hl. městě Praze vyvěšen na úřední desce od V této době byla uplatněna žádost o prodej části tohoto pozemku další osobou a žádost rozšířena o možnost prodeje části pozemku parc.č. 514/17 k.ú. Lysolaje. Dále bude postupováno v souladu se zákonnými předpisy, tzn. záměr na prodej pozemku parc.č. 514/17 k.ú. Lysolaje bude zveřejněn na úřední desce, na prodej pozemku parc.č. 517 bude vyhotoven oddělovací geometrický plán a znalecký posudek. 8) Organizace Mikulášské besídky Besídka se uskuteční v neděli v v sále hasičské zbrojnice za spolupráce SDH. Na programu bude pohádka Divadélka Romaneto Jak pan Mysliveček se všemi lesními přáteli oslavil štědrý večer, dětská diskotéka, mikulášská nadílka. 9) Organizační záležitosti, různé Starostka podala informace: - o průběhu kontroly na oblast přestupkové agendy - peticích občanů Čábelecké ulice a její vyřešení k občanům - o instalaci vánočního stromu a jeho rozsvícení na první adventní neděli - o akcích adventu v Lysolajích a informovanost občanů formou plakátu a webových stránek - o vyplacení odměn zastupitelům formou daru ve smyslu 89 zákona č. 131/2000 Sb - o poskytnuti daru odboru PSSPV "Pohyb je život" (cvičení rodičů s dětmi a žen) na nákup tělocvičného nářadí a pomůcek pro cvičení dětí. Pro: 7 - o zpracovaném odborném posudku po přívalových deštích dne a jeho předání odboru krizového řízení magistrátu s žádostí na možnou realizaci protipovodňových opatření obce Schůze skončila ve 22:15 hod. Příští schůze: leden 2006 Zapsala: M. Jandová Ověřovatelé: I. Skopcová, H. Brejníková Marcela Jandová, starostka Různé V únoru příštího roku se uskuteční oficiální přivítání občánků Lysolaj narozených v roce Využíváme této formy a vyzýváme rodiče, jejichž děti se narodily v letošním roce a dosud na ÚMČ nepředložili kopii rodného listu, aby tak co nejrychleji učinili. Již za pár dnů skončí rok 2005, proto žádáme opětovně ty majitele psích miláčků, kteří ještě neuhradili poplatek za psa za tento rok, ať neprodleně učiní. Tento poplatek se týká i majitelů, kteří nechali očipovat svého psa v tomto roce. Osvobození od tohoto poplatku proběhne v následujících dvou letech, tj Žádáme rovněž majitele psů, kteří mají finanční úlevu z poplatku, podle vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/2003 Sb. o místním poplatku ze psů, mají mikročipované nebo tetované psi v roce 2004,2005 prosíme o předložení tohoto dokladu o provedení tohoto úkonu na ÚMČ Praha - Lysolaje. Děkujeme Kapr na modro podle Magdaleny Dobromily Rettigové: Trhni kapra, ale oškrabej ho, vyndej vnitřnosti, rozsekej na kusy, přemej, narovnej na mísu a polej se soleným vařeným vinným octem, aby hezky zmodral, pak jej narovnej na pánev, dej k němu česnek, cibuli, pepř, zázvor, nové koření, hřebíček a kousek tymiánu, osol trochu, nalej na to vařící vinný ocet, je-li tuze ostrý, tak polovic studničné vody, aby to příliš kyselé nebylo, nech to něco přes čtvrt hodiny v jednom varu vařit, musí se pánev, v které se vaří, sáknoucím papírem a pokličkou přikrýt, pak to vyndej na mísu a nalej na to rosol, nech to v studenu, aby se to sedlo, pak to dej pěkně citronovou kůrou okrášlené na stůl. Dobré chuti!!! Pozvánka na půlnoční Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční půlnoční setkání u kapličky Panny Marie Sedmibolestné u studánky v Houslích. Sejdeme se jako obvykle na Štědrý večer o půlnoci. ÚMČ Lysolajský zpravodaj vydává Úřad městské části Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha-Lysolaje tel.: fax: redakční rada: Ing. Václav Bláha (předseda), Marcela Jandová, Pavlína Beranová, Ing. Terezie Kořínková vychází v nákladu 600ks, uzávěrka příštího čísla , periodikum je v evidenci MK ČR E 11537

5 Lysolajský zpravodaj - příloha strana 1

6 Lysolajský zpravodaj - příloha strana 2 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje, která se koná dne od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice v Lysolajích. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na zábavu, která se bude konat od 20:00 hodin v hasičské zbrojnici. Srdečně zve výbor SDH Lysolaje členské průkazy s sebou Pronájmy motorových obytných lodí v Holandsku a ve Francii (Španělsku, Itálii.) bez průkazu a zkoušek, od levných až po luxusní, obsaditelnost 2-12 osob, sami sobě kapitánem, okružní plavby prodej trajektových lístků všech lodních společností v Evropě Bližší informace: Tel.: , Cestovní agentura SP Praha s.r.o. Komunardů Praha 7

Lysolajský zpravodaj

Lysolajský zpravodaj Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 1 / 2007 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, jsme na začátku roku 2007, začínáme sedmý rok třetího tisíciletí. Ale jaká bude sedmička pro nás a pro naši zem, tedy letošek?

Více

Začátek roku 2010. hydrometeorologů moc optimistické nejsou.

Začátek roku 2010. hydrometeorologů moc optimistické nejsou. LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník MČ Praha Lysolaje 1/2010 SLOVO STAROSTKY Začátek roku 2010 Prožíváme společně jednu z nejkrutějších zim za poslední období. Sníh a mráz udeřil nejen na horách, ale i v nížinách.

Více

A další podzimní akce

A další podzimní akce LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník MČ Praha Lysolaje 11-12/2009 SLOVO STAROSTKY Konečně Vánoce, konečně klid. Právě v bouřlivých chvílích jsou tyto dny příležitostí k tomu, abychom se mohli nadechnout a načerpat

Více

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015.

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 2015 duben květen červen spolky informuje různé inzerce Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Více

Vážení spoluobčané, Přeji vám všem krásné a radostné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok 2013! Ing. Jiří Špetla starosta města

Vážení spoluobčané, Přeji vám všem krásné a radostné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok 2013! Ing. Jiří Špetla starosta města NOVINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVOBODĚ NAD ÚPOU XXIII. ročník číslo 757 Prosinec 2012 Vydavatel: Město Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 474; Reg. číslo: MK ČR E12866 Redakční rada: Ing. Jiří Špetla, Ing. Ivana

Více

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického 1/2015 PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ SLOVO STAROSTKY V nedávné době byly zahájeny též restaurátorské práce na některých památkách v obci (kříž u hřbitova, sousoší Kalvárie před kostelem Sv. Prokopa, schody do kapličky

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety OTNICKÝ ZPRAVODAJ 28 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. června 2007 Pohled na otnické ulice před 10 lety... a dnes. 2 Z obsahu: Z elektronické pošty 3. strana Zpráva o činnosti

Více

Lysolajský zpravodaj

Lysolajský zpravodaj Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 4 / 2007 ROZKVETLÉ LYSOLAJSKÉ STRÁNĚ. JARNÍ ÚKLID OBCE Tak jako v minulých letech se konal jarní úklid obce s cílem pomoci přírodě na začátku každého jara.

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

KOSTELEC NAD ORLICÍ. ... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. www.kostelecno.cz. leden 2008

KOSTELEC NAD ORLICÍ. ... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. www.kostelecno.cz. leden 2008 KOSTELEC NAD ORLICÍ leden 2008 www.kostelecno.cz... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. str. 2 Leden 2007 2008 Zpravodaj města SLOVO STAROSTKY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ Vážení občané, dostává

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná Střelenský zpravodaj 2/2013-1 - Střelenský 2/2013 zpravodaj 13. ročník. vydává Obec Střelná Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce Střelenský zpravodaj 2/2013-2 - Evidence obyvatel

Více

Zpravodaj Obce Písečná

Zpravodaj Obce Písečná Slovo na úvod Zpravodaj Obce Písečná ----------------------------------------------------------------------- číslo 3 / prosinec 2011 -----------------------------------------------------------------------

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová 10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH foto Světla Parkanová Úvodník Vážení spoluobčané, v závěru roku bychom měli bilancovat, avšak s Vaším dovolením, se ohlédnutím za rokem

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 2 Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 Informace občanům 4 Masopust 22 Dětské hřiště 24 Dokončení do 3 měsíců

Více

Vážení spoluobčané, Ing. Jiří Špetla starosta města

Vážení spoluobčané, Ing. Jiří Špetla starosta města NOVINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVOBODĚ NAD ÚPOU XXV. ročník číslo 770 Leden, Únor 2014 Vydavatel: Město Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 474; Reg. číslo: MK ČR E12866 Redakční rada: Ing. Jiří Špetla, Ing. Ivana

Více

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH VÁNOČNÍ ČÍSLO 2014 POHOŘELICE, 17. 12. 2014 ZDARMA Začal poslední měsíc tohoto roku. Letošní adventní období začíná v neděli 30.

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné

Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné slovem i fotografiemi na návštěvu Základní školy, pak potěším

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Telefonní seznam ÚMČ Brno-Tuřany. ročník XVI. Únor 2007 číslo 1

Telefonní seznam ÚMČ Brno-Tuřany. ročník XVI. Únor 2007 číslo 1 Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVI. Únor 2007 číslo 1 PRVNÍ BESEDA S OBČANY Ve čtvrtek 18.1.2007 se uskutečnila první beseda občanů se zastupiteli MČ. Byli na ni pozváni

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Vážení,.................................................... 2 Nastal čas konce roku, sváteční pohody, hodnocení

Více