Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky"

Transkript

1 Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

2 Vědecké závěry předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Celkové shrnutí vědeckého zhodnocení přípravku Luveniq Kvalita Bylo prokázáno, že léčivá látka voclosporin je stabilní a vhodná pro výrobu přípravku Luveniq ve formě měkké želatinové kapsle s aplikovanou dávkou 10 mg. Výsledky provedených testů vykazují uspokojivou shodu všech významných charakteristik jakosti produktu. Dokumentace žádosti předložená společností Lux Bioscience včetně základního dokumentu o léčivé látce je dostatečně kvalitní. Vhodným způsobem byly zohledněny všechny související směrnice a regulační doporučení. Byla prokázána přijatelná farmaceutická kvalita zkoumaného léčivého produktu. Na základě předložených dat lze konstatovat, že léčivý produkt by měl mít při klinickém použití uspokojivý a rovnoměrný výkon. Neklinická hlediska Imunosupresivní vlastnosti a toxikologický profil voclosporinu celkově spadají do rozmezí očekávaných parametrů terapeutické třídy (inhibitory kalcineurinu). Jsou možné farmakokinetické interakce s CYP3A4 a/nebo PgP-inhibitory (zvýšená expozice voclosporinu), nicméně tyto interakce jsou dostatečně popsány v informacích o přípravku. Přesto přetrvává určitá nejistota týkající se druhově specifických účinků, které nejsou v současné době u voclosporinu známy. Klinická farmakologická hlediska Žadatel řešil klinicko-farmakologická hlediska buď změnami v informaci o přípravku, nebo přijetím závazků, i když bylo zřejmé, že intenzivní monitorování doporučené v informacích o přípravku může představovat pro pacienty i lékaře velkou zátěž. Stále nevyřešená zůstává přesná strategie vytváření dat týkajících se interakcí s mírnými až středními inhibitory CYP3A4/5 v období po udělení registrace. Hlediska účinnosti Návrh a provedení klinických studií Na podporu původní požadované indikace k léčbě chronické neinfekční uveitidy postihující střední a zadní segmenty oka byly předloženy dvě klinické studie: studie LX211-01, zaměřená na podporu podskupiny pacientů s aktivní chronickou neinfekční uveitidou a studie LX u pacientů s chronickou neinfekční uveitidou v klidovém stavu. Stěžejní studie byly typu randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované zkoušky bez skupiny s aktivním komparátorem. To bylo považováno za hlavní nedostatek v jejich návrhu, protože absence aktivní kontrolní skupiny narušuje smysluplnou interpretaci výsledku studií. Ve svých odpovědích žadatel uvedl, že kortikosteroidy používané ve studii LX ve skupině placebo představují standardní léčbu, že k dispozici je omezené množství klinických dat týkajících se účinnosti cyklosporinu a že při používání cyklosporinu k léčbě neinfekční uveitidy existuje bezpečnostní riziko. Výbor následně uznal, že ačkoliv přímé porovnání head-to-head s cyklosporinem by bylo přínosné, nebude vyžadováno provedení studie s aktivním komparátorem. Podle protokolu studie byli všichni pacienti včetně skupiny s placebem léčeni perorálními steroidy s postupným snižováním dávky na denní dávku 5 mg prednisonu nebo méně, což ztěžuje interpretaci výsledků. Toto terapeutické paradigma navíc nezohlednilo navrhovanou terapii první volby voclosporinem. Žadatel byl požádán, aby odůvodnil dodatečnou léčbu steroidy jak ve skupině s placebem, tak ve skupině s léčivým přípravkem. Ve své odpovědi žadatel uvedl, že studie se řídí současnými pokyny pro léčbu neinfekční uveitidy postihující střední a zadní segmenty oka, které doporučují přidání imunosupresivního přípravku k systémovému kortikosteroidu a následné snižování

3 dávky perorálních steroidů. Tento způsob argumentace Výbor pro humánní léčivé přípravky akceptoval. Výbor nicméně požaduje, aby žadatel omezil indikaci na terapii druhé volby u pacientů, u kterých nevedly kortikosteroidy k adekvátním výsledkům nebo u kterých nemohla být dávka prednisolonu (nebo jeho ekvivalentu) snížena pod 10 mg/den. Významný podíl (44 %) subjektů zařazených do studie bylo jihoasijského (indického) původu, proto Výbor pro humánní léčivé přípravky požaduje, aby se žadatel vyjádřil k vlivu demografických rozdílů na účinnost a bezpečnost voclosporinu. Dvě stěžejní studie LX a LX byly podrobeny kontrole podle správné klinické praxe (GCP) provedené v rámci tohoto postupu udělení rozhodnutí o registraci. Během inspekcí dvou výzkumných pracovišť a pracoviště organizovaného klinického výzkumu (CRO) byla učiněna zásadní a důležitá zjištění, zvláště ve vztahu ke kvantifikaci a záznamu renálních funkcí. Opakovaná analýza dat s vyloučením prověřených pracovišť i pracovišť v Indii ukázala, že podpůrné důkazy analýzy podle protokolu ve prospěch voclosporinu jsou omezené. Údaje o účinnosti a další analýzy senzitivity Studie LX211-02, do které byli zařazeni pacienti s chronickou neinfekční uveitidou v klidovém stavu, byla na základě výsledků opakované analýzy dat primární účinnosti zahrnující dvě analýzy senzitivity považována za neúspěšnou. Následkem této skutečnosti a vzhledem k použití kortikosteroidu v obou studiích, jak je výše uvedeno, souhlasil žadatel s tím, že omezí indikaci na podskupinu dospělých pacientů s chronickou aktivní neinfekční uveitidou postihující zadní nebo střední segmenty oka, charakterizovanou vysokým stupněm zánětu, přičemž jestliže kortikosteroidy nejsou vhodné, neposkytují adekvátní kontrolu nebo jejich dávka nemůže být snížena pod 10 mg/den. Byla proto důkladně posouzena průkaznost údajů z jediné zbývající stěžejní studie LX211-01, do níž byli zařazeni pacienti s chronickou neinfekční aktivní uveitidou, včetně možného vlivu vysokého počtu pacientů, kteří od léčby upustili nebo potřebovali záchrannou léčbu. Byl zvážen klinický význam pozorovaných účinků včetně steroidů šetřících účinek. Výsledek primárních a sekundárních koncových bodů, průkaznost dat a klinická významnost koncových bodů Výbor provedl analýzu předložených dat, nicméně i nadále zastává názor, že studie LX nepředkládá pádné a dostatečně přesvědčivé výsledky pro podporu účinnosti voclosporinu v požadované omezené indikaci včetně omezení na terapii druhé volby. Pozitivní efekt léčby nebyl konzistentně prokázán u žádného z obou spojených primárních koncových bodů. Po 24 týdnech léčby byla signifikantní pouze analýza LOCF. Vzhledem k tomu, že voclosporin vykazoval u pacientů, kteří dokončili studii, podřízenost vůči placebu, jak ukazuje analýza BOCF, neměla by být analýza LOCF považována za hlavní důkaz účinnosti. Po 16 týdnech léčby neprokázaly analýzy BOCF ani WOCF nadřazenost nad placebem. Kromě přetrvávajících omezení týkajících se průkaznosti dat Výbor zvážil, že snížení koncového bodu "sklivcový zákal" (VH) nesouvisí přímo se zlepšením zraku pacientů. Zůstává nejasné, zda omezení VH může být považováno za spolehlivý prediktor klinického průběhu, protože pacienti v průběhu léčby nepociťovali žádné klinické zlepšení. Možný vliv vysokého počtu pacientů, kteří byli staženi ze studie nebo kteří vyžadovali záchrannou léčbu Výbor pro humánní léčivé přípravky zvážil, že možné zkreslení (bias) v analýze LOCF mohl způsobit vysoký podíl pacientů, kteří byli ze studie staženi nebo kteří potřebovali záchrannou léčbu (více než 60 %), nedostatek předem určených pravidel pro zahájení záchranné léčby a nakládání s těmito pacienty v rámci analýzy účinnosti. I když bylo toto zkreslení (bias) malé, bylo považováno za velký

4 problém, protože stupeň statistické významnosti nebyl dostatečný a výsledky od těch subjektů, které dokončily léčbu bez záchranné léčby, hovořily ve prospěch placeba. Steroidy šetřící účinek Výbor zvážil průkaznost a významnost tzv. steroidy šetřícího efektu. Úroveň záchranné léčby v 16. týdnu ve skupině s 0,4 mg/ kg byla méně než poloviční oproti úrovni pozorované ve skupině s placebem (0,22 vs. 0,50). Byl oceněn přínos nižší potřeby steroidů. I když lze očekávat, že snížení dávek u steroidní léčby povede k omezení nežádoucích účinků steroidů, nebyly předloženy žádné údaje, které by skutečně prokázaly snížení nežádoucích účinků, které se projevily po podávání steroidů u pacientů v průběhu studií. Závěrem lze konstatovat, že účinnost přípravku Luveniq pro léčbu uveitidy v klidovém stavu nebyla prokázána (studie LX211-02). U aktivní chronické neinfekční uveitidy přetrvávají obavy a nejistoty vzhledem k omezené průkaznosti údajů o účinnosti a významnost účinku v jediné stěžejní studii LX Nebylo přesvědčivě prokázáno, že by farmakologická aktivita a možná mírná účinnost přípravku Luveniq u pacientů s chronickou neinfekční aktivní uveitidou vedly k jednoznačnému a trvale udržitelnému přínosu, který by převážil nejistoty a rizika. Problematika bezpečnosti Celkové základní údaje o bezpečnosti jsou přijatelné, pokud zvážíme prevalenci indikace. Přesto je nutno provádět odhady rizik opatrně, protože jak expozice, tak počet pacientů, jimž byla podávána dávka určená k léčbě uveitidy, byly omezeny na 159 subjektů, což představuje expozici 57,5 osob na rok (PY). Indická populace, která tvoří více než 44 % zkoumané populace s uvetidou, měla nižší průměrnou výšku, hmotnost, BMI, kreatinin v séru (scr), BUN, albumin, hořčík a vyšší hladiny alkalické fosfatázy ve srovnání s pacienty z jiných oblastí. Tato skutečnost se promítla do incidence a interpretace některých nežádoucích účinků, např. poklesu renálních funkcí a hypertenze. Významné jsou některé dobře známé a závažné skupinové účinky inhibitorů kalcineurinu, jako např. snížení funkce ledvin a hypertenze, kde platí vztah mezi dávkou a účinkem. Ve studiích zkoumajících uveitidu došlo přibližně u 25 % subjektů bez zjištěné hypertenze v úvodu studie ke vzniku hypertenze, a to ve skupině s voclosporinem 0,4 mg/kg. Omezená expozice osob/rok neumožňuje učinit závěry ohledně jiných možných skupinových efektů, jako jsou novotvary nebo účinky na nervový systém. Výbor pro humánní léčivé přípravky projednal incidenci kmitání srdečních síní, síňové fibrilace a prodloužení QTc a potvrdil, že tato rizika vyžadují další sledování. U makulárního edému bylo obtížné zjistit příčinnost pro nedostatečný počet vzorků k tomu, aby bylo možno vyvodit smysluplné závěry. Z důvodu vysoké míry odstoupení pacientů z klinických studií je k dispozici omezené množství údajů o dlouhodobé bezpečnosti. K vyřešení této problematiky byla projednána možnost požadovat PASS. Závěrem lze konstatovat, že bezpečnostní profil přípravku Luveniq byl podobný dalším inhibitorům kalcineurinu se skupinovými účinky jako např. renální toxicita, hypertenze nebo poruchy nervového systému. Zvýšenou toxicitu voclosporinu lze předpokládat u pacientů s poruchou ledvin a jater.

5 Zdůvodnění zamítnutí Vzhledem k tomu, že žádost o vydání rozhodnutí o registraci přípravku Luveniq (voclosporin) je založena na jediné stěžejní studii. V případě, že jsou potvrzující důkazy podloženy pouze jednou stěžejní studií, musí být tato studie výjimečně přesvědčivá. Stěžejní studie zkoumající přípravek Luveniq nepředkládá požadované statistické důkazy, které by byly výrazně silnější než p<0,05, ani ji nedoplňuje přesný odhad účinků léčby, přičemž analýzy senzitivity zpochybňují průkaznost výsledků. Zůstává nejasné, zda či v jakém rozsahu je klinicky významný účinek na sklivcový zákal, tj. zda a v jakém rozsahu znamená přínos, který by byl reálně vnímán pacienty; účinnost nebyla přesvědčivě prokázána a vzhledem k tomu, že nebyl prokázán bezpečný profil voclosporinu ani příznivý poměr přínosů a rizik u požadované indikace pro léčbu dospělých pacientů s chronickou neinfekční uveitidou postihující zadní a střední segmenty oka, charakterizovanou vysokým stupněm zánětu, přičemž v případech, kdy kortikosteroidy nejsou vhodné, neposkytují dostatečnou léčbu nebo jejich dávka nemůže být snížena pod 10 mg/den; výbor CHMP je názoru, že podle článku 12 nařízení (ES) č. 726/2004 nebyla řádně či dostatečně prokázána účinnost výše uvedeného léčivého přípravku.. Výbor CHMP proto doporučil zamítnout udělení rozhodnutí o registraci přípravku Luveniq.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tracleer 125 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Januvia 25 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje sitagliptini phosphas monohydricum odpovídající sitagliptinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: Jedna potahovaná tableta obsahuje monohydrát laktózy 106.4 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: Jedna potahovaná tableta obsahuje monohydrát laktózy 106.4 mg. Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls132569/2008 a příloha ke sp.zn. sukls248715/2010, sukls189585/2010, sukls26617/2008, sukls44829/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Lilly 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cymbalta 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Abseamed 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje 2 000

Více

Sublingvální tableta Kulaté, bílé až téměř bílé, sublingvální tablety s vyraženým 10 na jedné straně.

Sublingvální tableta Kulaté, bílé až téměř bílé, sublingvální tablety s vyraženým 10 na jedné straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sycrest 10 mg sublingvální tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna sublingvální tableta obsahuje asenapinum 10 mg (ve formě maleátu). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls30566/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Corsim 10: jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech (μl), (0,25 mg exenatidum v 1 ml).

Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech (μl), (0,25 mg exenatidum v 1 ml). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BYETTA 10 mikrogramů injekční roztok, předplněné pero 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech

Více

Tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, na obou stranách vypouklé, nepotahované s vyrytým označením P na jedné straně a označením 15 na druhé straně.

Tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, na obou stranách vypouklé, nepotahované s vyrytým označením P na jedné straně a označením 15 na druhé straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pioglitazone Accord 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 15 mg pioglitazonum (jako hydrochlorid). Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 37,24

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls201253-5/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lispecip 15 mg tablety Lispecip 30 mg tablety Lispecip 45 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Competact 15 mg/850 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje pioglitazonum (ve formě hydrochloridu) 15

Více

Tablety jsou bílé až téměř bílé, ploché, kulaté, nepotahované, zkosené s vyrytým označením PIO na jedné straně a označením 30 na druhé straně.

Tablety jsou bílé až téměř bílé, ploché, kulaté, nepotahované, zkosené s vyrytým označením PIO na jedné straně a označením 30 na druhé straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pioglitazone Accord 30 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 30 mg pioglitazonum (jako hydrochlorid). Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 74,46

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CIALIS 2,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tadalafilum Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Aletro 2,5 mg potahované tablety 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

sp.zn. sukls117743/2013

sp.zn. sukls117743/2013 sp.zn. sukls117743/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tevanel 35 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje natrii risedronas 35 mg (odpovídá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Simgal 10 mg Simgal 20 mg Simgal 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 10 mg. Jedna

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Esmya 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje ulipristali acetas 5 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Více

Tvrdá tobolka Bílá neprůhledná tvrdá tobolka o velikosti 0 s označením OLAPARIB 50 mg a logem AstraZeneca černým inkoustem.

Tvrdá tobolka Bílá neprůhledná tvrdá tobolka o velikosti 0 s označením OLAPARIB 50 mg a logem AstraZeneca černým inkoustem. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku souhrn údajů o přípravku. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Při předepisování přípravku Tarceva je nutno vzít v úvahu faktory související

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls67042/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zynzol 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls232350/2009, sukls232352/2009, sukls232353/2009, sukls232354/2009 a příloha k sp.zn.: sukls14030/2006, sukls14031/2006, sukls14032/2006, sukls14033/2006,

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls70429-31/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Egilipid 10 mg Egilipid 20 mg Egilipid 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje simvastatinum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva 5 mg potahované tablety. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Tarceva 5 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg erlotinibum (ve formě erlotinib

Více

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně.

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně. Sp.zn.sukls265814/2012, sukls265813/2012, sukls265812/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Medilip 10 mg potahované tablety Medilip 20 mg potahované tablety Medilip 40 mg potahované tablety

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VFEND 200 mg prášek pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje 200 mg voriconazolum. Po rekonstituci obsahuje jeden ml

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více