Revize norem ISO ISO/DIS 14001:2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revize norem ISO ISO/DIS 14001:2014"

Transkript

1 Zvýšení výkonnosti, omezení rizika Revize norem ISO ISO/DIS 14001:2014 Analýza návrhu mezinárodního standardu z pohledu LRQA

2 Úvodem Návrh standardu (DIS) obsahuje jak zcela nové požadavky, tak změnu stávajících požadavků. V tomto dokumentu přibližujeme možné dopady těchto změn. Zveřejněním návrhu standardu ISO nám mezinárodní organizace pro tvorbu standardů ISO poprvé dává možnost nahlédnout do procesu revize nejrozšířenějšího standardu pro systémy environmentálního managementu ISO Organizace tak mohou začít plánovat přechod na nový standard hned po jeho vydání, které se předpokládá v září

3 Co je nového? Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) reviduje standardy každých pět let tak, aby reflektovaly měnící se podmínky na trhu. K vydání návrhu revidovaného standardu ISO/DIS 14001:2014 došlo v červenci 2014 a předpokládá se, že konečná verze standardu ISO 14001: bude vydána v září. Co je nového? Změny v ISO/DIS 14001:2014 je možné rozdělit do dvou oblastí 1) První jsou ty, které byly vyvolány implementací Přílohy SL (Annex SL) do všech nově revidovaných standardů systémů managementu. 2) Druhou jsou specifické požadavky související s revizí ISO Společná terminologie a struktura Již dříve zmíněná Příloha SL s sebou přináší tzv.závaznou strukturu norem ( High Level Structure - HLS ), tedy společný základ pro většinu standardů systémů managementu, včetně ISO Na první pohled se může zdát, že Příloha SL ulehčuje život především tvůrcům standardu. Ve skutečnosti, až organizace změnám porozumí, ocení, že různé systémy managementu, používají společný jazyk a strukturu. Budou to právě organizace a jejich zákazníci, kteří z uvedených změn získají nejvíce. Tato struktura bude podporovat integraci různých standardů systémů řízení, a tím zvyšovat jejich výhody a účinnost tím, že poskytne úplnější pohled na organizaci, často zahrnující více poboček v různých regionech s mnoha dodavateli. Nové pojmy a definice Příloha SL přináší novou strukturu požadavků, a tedy novou strukturu kapitol, stejnou pro všechny standardy managementu. DIS obsahuje definice pojmů, které nám mají pomoci porozumět těmto pojmům použitým v textu. Některé z těchto definicí budou použity v nově revidované ISO 14004, která poskytuje základní slovník vysvětlení koncepcí v environmentálním systému managementu. Jeden z pojmů, který je často používán je určit. Určit je v ISO/DIS 14001:2014 definováno jako činnost k nalezení jedné nebo více charakteristik a jejich typických hodnot. Organizace by měly zvážit, jak budou prokazovat, že mají zaveden proces určení nějakého požadavku, a jaký je výsledek této činnosti. I když se struktura a terminologie standardu změnila, není uveden žádný požadavek používat tuto strukturu a terminologii v rámci vlastního systémů managementu. Kontext organizace Nový pojem se objevuje v Kapitole 4 Kontext organizace, který požaduje určit interní a externí vlivy. To zahrnuje klíčové oblasti environmentální výkonnosti organizace, které je potřeba vzít v rámci EMS v úvahu. Kontext organizace se tak stává novým důležitým požadavkem. Přístup k rizikům Začlenění Přílohy SL zavádí přístup k systémům, který je založený na identifikaci a řízení rizik a příležitostí. Tento požadavek zásadně ovlivní environmentální plánování a má mnohem širší záběr a dopad, než současné požadavky v kapitole Preventivní opatření. Organizace bude muset určit rizika a příležitosti, které je potřeba vzít do úvahy - řídit je tak, aby bylo zajištěno, že systém environmentálního managementu dosáhne zamýšleného cíle. Tyto oblasti se mohou jevit jako nové, nicméně řada organizací již má tento přístup k rizikům zavedený v rámci svých stávajících systémů. Předmět a oblast použití Ve srovnání se současným standardem je v tomto návrhu změněný přístup k dodatečným požadavkům a vyloučením (výjimkám). Nyní bude nutné určit rozsah systému managementu a dokumentovat jej. Rozsah systému nyní zahrnuje zodpovědnosti, které přispívají k environmentální udržitelnosti. Dokumentovaná informace Pojem dokumentovaná informace nahrazuje nyní používané dokumenty a záznamy. V praxi to znamená, že dokument byl nahrazen požadavkem udržovat dokumentovanou informaci. Povaha, typ a rozsah dokumentované informace záleží na kontextu a prostředí organizace. Způsob, jakým je dokumentovaná informace definována v ISO/DIS 14001:2014, dává větší prostor na určení toho, co je pro danou organizaci vhodné. Zohlednění životního cyklu a Řízení externích zdrojů (Outsourcing) V ISO/DIS 14001:2014 se objevuje pojem životní cyklus, který požaduje, aby se organizace podívala na své produkty a služby z perspektivy životního cyklu produktu. Organizace musí nejdříve určit, co lze ovlivnit a poté použít nástroje k řízení těchto oblastí prostřednictvím svého systému. Organizace se musí podívat také na ukončení životnosti svých produktů a způsob jejich odstranění. Při návrhu nových výrobků a služeb, organizace musí prokázat, že vzala v úvahu celý životní cyklus

4 Co se mění? Jak Vám LRQA může pomoci? Školení zaměřená na vysvětlení nových koncepcí a nástrojů revidovaných norem Pochopení a interpretace požadavků revidovaných standardů pro manažery EMS/QMS Školení zaměřená na auditování požadavků revidovaných standardů Nebo využijte možnost rozdílové analýzy, která vám pomůže v přechodu na revidovaný standard ISO 14001:. Vedle zcela nových požadavků přináší ISO/DIS 14001:2014 také řadu změn ve stávajících požadavcích. Připravte se na revizi včas a navštivte naše školení: Tyto změny často vyjasňují záměr stávajícího požadavku nebo požadavek blíže vysvětlují. Zde je nutné podotknout, že tyto požadavky nemusí znamenat změnu existujícího systému. Ovšem je lepší prověřit, zda je s nimi stávající systém v souladu. Vedení (Leadership) V této oblasti došlo k posílení role vrcholového managementu při tvorbě a podpoře efektivního fungování systému. Je definováno více oblastí, kde musí vrcholový management prokázat svou angažovanost a závazek: Zabezpečit integraci požadavků systému environmentálního managementu do business procesů Podpora povědomí o procesním přístupu Zabezpečit, že systém environmentálního managementu dosahuje plánovaných výsledků Podporovat relevantní manažerské funkce s cílem prokázat vedení (leadership) Politika Po organizaci je nyní požadováno, aby se zavázala k ochraně životního prostředí v rámci své politiky. Tato změna má za cíl zajistit určitou konsistenci, tak aby se ochrana životního prostředí promítala do všech dokumentů a oblastí. Navíc se jedná o rozšíření původních požadavků, které se omezovaly na závazek k prevenci znečištění a soulad s legislativou. Nyní je požadavek zaměřen šířeji na ochranu životního prostředí spíše než jen na prevenci znečištění, kterou mohou způsobit okolnímu prostředí. Hodnocení výkonnosti Hodnocení výkonnosti se bude měřit indikátory stanovenými v rámci procesu plánování, a budou monitorovány v rámci plnění environmentálních cílů. Přezkoumání vedením V souvislosti se začleněním Přílohy SL a změnami v návrhu DIS bude vhodné zvážit rozsah informací pro přezkoumání vedením. Objevuje se zde explicitní požadavek na přezkoumání: Jak změny v rámci organizace ovlivní EMS a strategické směřování Efektivita činností realizovaných za účelem identifikace a řízení rizik a příležitostí Představitel vedení ISO/DIS 14001:2014 nepožaduje specifickou funkci představitele vedení, ale definuje role, kde vrcholový management musí určit vhodné zodpovědnosti a pravomoci. Nemusí dojít ke změně, jestliže je možné tyto požadavky naplnit prostřednictvím jedné osoby. V případě přenesení zodpovědností do širšího kruhu v rámci vedení musí pak být jasné, jakým způsobem je to zajištěné. Dokumentovaná informace Je požadováno, aby organizace určily procesy potřebné v EMS jejich vstupy, výstupy, posloupnost a jejich interakci a posléze udržovaly dokumentované informace v rozsahu nezbytném pro podporu, pochopení a fungování těchto procesů. Podpora Článek Podpora se zaměřuje na komunikaci. Oproti stávajícím požadavkům ISO se požaduje, aby organizace určily, co budou komunikovat, kdy a komu

5 Jak postupovat dále? Rozdílová analýza Posoudíme váš existující systém managementu v oblasti plnění požadavků ISO/DIS 14001:2014. Výsledná zpráva vám poskytne expertní pohled k dopadu revize na vaši organizaci a připravit tak váš plán přechodu. Částečná rozdílová analýza Identifikuje oblasti pro zlepšení související výslovně se změnami v DIS. Obdržíte zprávu z Rozdílové analýzy k podpoře vašeho přechodu. Kompletní rozdílová analýza Nahlíží na Váš systém managementu na základě Přílohy SL a všech změn, které souvisí s DIS. Výsledná zpráva z Rozdílové analýzy vám poskytne expertní pohled k dopadu revize na vaši organizaci. V souladu s akreditačními požadavky jsou všechny služby související s přechodem na nové standardy prováděny nad rámec smluvně stanovené délky auditu. Školení Školení je nejlepším způsobem, jak se připravit na nové požadavky. Naše školení zahrnují: Semináře Na seminářích vás stručně a přehledně seznámíme s vývojem v revidovaných standardech. Intenzivní kurzy pro manažery zodpovědné za systémy managementu Na těchto kurzech vás detailně seznámíme s jednotlivými požadavky a jejich interpretací. Intenzivní kurzy jsou určeny pro manažery, kteří jsou zodpovědní za systémy řízení v organizaci a potřebují intenzivnější vhled do jednotlivých oblastí revidovaných standardů. Firemní kurzy na míru Připravujeme firemní programy na míru, tak aby reflektovaly specifické požadavky dané organizace. Program upravíme tak, abyste se mohli věnovat oblastem, které budou ve vašem systému nové nebo budou předmětem změny. Jako vnitropodniková školení jsme schopni uskutečnit všechny kurzy z naší nabídky. Školitelé LRQA jsou experty na posuzování rizik a change management, což jsou jedny z nejdůležitějších oblastí revidované normy ISO Do jaké míry se změny dotknou všech, kteří mají systém environmentálního managementu zavedený, závisí na mnoha faktorech. Zde uvádíme čtyři základní kroky, které by podle našeho názoru měla organizace zvážit. 1. Seznámit se s návrhem standardu ISO/DIS 14001:2014 a zaměřit se na nové a revidované oblasti. To jsou oblasti, které budou součástí vašeho plánu přechodu na novou revizi. Je velmi důležité, aby představitelé Říjen 2013 ISO 14001: 2. návrh komise Červenec 2014 ISO 14001: DIS vydán v angličtině Srpen/Září 2014 DIS vydán ke komentáři (pro překlad) vedení, manažeři EMS a interní auditoři porozuměli, jaké rozdíly přináší Příloha SL do všech standardů systému managementu v organizaci. 2. Ujistit se, že váš certifikační orgán nejen rozumí návrhu standardu, ale mnohem důležitější je, co DIS znamená pro váš systém, pro vaši organizaci. 3. Zapojit váš certifikační orgán do procesů rozdílových analýz a školení, které mohou být prospěšné pro celou organizaci Prosinec 2014 Výsledky hlasování o DIS Březen Navržený termín pro vydání FDIS Září Navržený termín pro vydání ISO 14001: 4. Začít s formalizací plánu přechodu a tento proces zabezpečit. Zajistit, že je v tomto procesu vrcholový management zapojen již od začátku. Uvedený časový harmonogram může být předmětem změny. Navrhované přechodové období 3 roky od vydání Uvedený časový harmonogram může být předmětem změny

6 LRQA v kostce LRQA je součástí skupiny Lloyd s Register, která poskytuje nezávislé služby společnostem za účelem ochrany, zdraví, života, majetku a životního prostředí. LRQA je leaderem v oblasti posuzování, certifikace, validace, verifikace a školení široké škály standardů a schémat a auditních programů na míru specifickým potřebám klientů. LRQA je uznávána více než 50 akreditačními orgány a působí ve více neř 120 zemích. Použitím unikátní auditní metodologie Business Assurance zajišťujeme, že se audit stává nástrojem managementu. Pochopením skutečných potřeb Vaší organizace a zainteresovaných stran vám pomáháme zlepšit systém řízení. Nezávislost Prospěch společnosti Rozsah LRQA jako první držitel akreditace LRQA je držitelem akreditace UKAS (United Kingdom Accreditation Service) pro ISO 9001 a ISO pod číslem 001. LRQA jako uznávaný certifikační orgán LRQA je uznávána více než 50 akreditačními orgány po celém světě. Technická expertíza Leader v odvětví LRQA předsedá IIOC LRQA předsedá FFSC LRQA je členem představenstva IETA LRQA je vice prezidentem DIA LRQA je členem technických komisí ISO a GFSI LRQA je partnerem CDP Ocenění BT získal nejvyšší ocenění od ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) za své reporty udržitelnosti, které jsou ověřovány LRQA. Zelenější planeta V rámci EU ETS LRQA verifikovala 1miliardu tun CO2. Verifikace potvrzují, že emise těchto organizací jsou řádně monitorovány a reportovány, což umožňuje jejich redukci. Přidaná hodnota společnosti LRQA verifikovala program PoA Spojených národů zaměřený na redukci emisí v jižní Asii. V rámci tohoto programu bylo bangladéškým rodinám poskytnuto vařičů. Prvenství LRQA jako první poskytla environmentální prohlášení pro Norsk Hydro. Globální dosah - Lokální zaměření LRQA má více než klientů ve 120 zemích. LRQA vystavila více než certifikátů. Od vidlí po vidličku Více než 5000 organizací v potravinářském průmyslu zvolilo LRQA jako posuzovatalele systému zajištění bezpečnosti potravin, od nejznámějších potravinářských značek až po nejmenší dodavatele. Úspory Vhled LRQA v oblasti environmentální problematiky umožnil společnosti Shanghai Shipbuilding úspory ve výši 1,27 m. CDP Carbon Disclosure Project FFSC Foundation for Food Safety Certification GFSI Global Food Safety Initiative IETA International Emissions Trading Association IIOC Independent International Organisation for Certification ISO International Organization for Standardization Inovace Poskytujeme auditní programy na míru organizacím jako je Mars s cílem zajistit audit specifických oblastí klienta. 10

7 Zvýšení výkonnosti, omezení rizika Lloyd s Register EMEA LRQA Dept. Táborská Praha 4 Obchodní oddělení: T: E: Vzdělávání T: E: Zákaznická podpora: T: E: Lloyd s Register EMEA, LRQA Dept. Organizační složka registrovaná v OR MS v Praze, odd. A, vl 8736, IČ , DIČ CZ , Táborská 31, Praha 4, Česká republika Lloyd s Register EMEA a LRQA jsou obchodní jména skupiny Lloyd s Register Group Limited. Služby jsou poskytované členy Lloyd s Register Group Limited. Pro více informací navštivte Dbáme na to, aby námi uvedené informace byly přesné a aktuální. LRQA nenese žádnou odpovědnost za nepřesnosti nebo změny těchto informací. LRQA 2014 Lloyd s Register Quality Assurance Ltd all rights reserved. Pub Lloyd s Register Quality Assurance Limited is a member of the Lloyd s Register Group Limited.

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB Společnost pro projektové řízení, občanské sdružení Brno 2012 Tato publikace

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT WEBOVÁ VERZE Společnost pro projektové řízení, o.s. BRNO 2008 2 Tato publikace je autorským dílem Společnosti

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vliv ISO norem na výkonnost společnosti nejen z pohledu financí Influence of the ISO Standards on Efficiency of the Company not only in

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY * Pojmem systémy managementu rozumíme v tomto dokumentu systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS) a/nebo systém environmentálního managementu

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace

Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Příklad implementace modelu www.pdqm.cz 2009 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Marks CMMI and SCAMPI are registered mark of the SEI CMU. www.pdqm.cz Tento

Více

Průvodce problematikou CSR oblast Řízení dodavatelského řetězce (CSR COMPASS)

Průvodce problematikou CSR oblast Řízení dodavatelského řetězce (CSR COMPASS) Průvodce problematikou CSR oblast Řízení dodavatelského řetězce (CSR COMPASS) Pro zájemce kompletní informace v plném rozsahu v anglickém jazyce je možné shlédnout na přiložené lince: http://www.csrcompass.com/about

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více