Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE INZERCE číslo 10, říjen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pochod Pod Zelenou Horou Budoucnost Polikliniky Nepomuk Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24 Nova expozice Zanikly cistercia cky kla s ter Pomuk V sobotu 6. za r ı 2014 byla vme stske m muzeu a galerii Nepomuk slavnostne otevr ena nova expozice Zanikly cistercia cky kla s ter Pomuk. Expozice byla realizova na Za padoc esky m institutem pro ochranu a dokumentaci pama tek (ZIP o.p.s.) a prezentuje historii kla s tera a vy sledky archeologicke ho vy zkumu, ktery byl proveden pr i plynofikaci obce Kla s ter v roce Souc a stı muzejnı expozice je i trojrozme rny model, ktery pr edstavuje pr edpokla danou podobu zanikle ho kla s ternı ho area lu. Venkovnı c a st expozice, umıśte na pr ıḿo na na vsi obce Kla s ter, nabı zı krome nejhodnotne js ı ch fragmentu roma n- sky ch a goticky ch staveb i celkovou archeologickou mapu lokality a rekonstrukc nı pla n zachycujı cı pr edpokla dane prostorove uspor a da nı kla s ternı ho komplexu v pu dorysu souc asne vsi. Za jemci me li moz nost be hem cele ho sobotnı ho dne navs tı vit prohlı dky komentovane odbornıḱy ze ZIP o.p.s., a to jak v muzeu, tak na na vsi v Kla s ter e. Zpestr enıḿ cele akce Foto Jana Benediktová Starosta města Nepomuk Václav Kovář a starosta obce Klášter Josef Rotta otevírají novou expozici Komentované prohlídky v obci Klášter byla take uka zka hry na ru zne str edove ke na stroje v provedenı Lucie Lejc kove. S využitím materiálů poskytnutých společností ZIP o.p.s. zpracovala Jana Benediktová Sponzor vydání: Slovo starosty Komunální volby Je tu r ı jen roku 2014 a to znamena, z e konc ı funkc nı obdobı sta vajı cı ho zastupitelstva me sta Nepomuk. Ve dnech 10. a 11. r ı jna 2014 probe hnou volby pro dals ı c tyr lete funkc nı obdobı. Vletos nı m roce podalo kandida tky v Nepomuku celkem sedm uskupenı. Tedyobc ane majı zc eho vybıŕat. Pro mne osobne byly uplynule c tyr i roky velkou s kolou z ivota s mnoha okamz iky radostny mi i nevesely mi. Do funkce jsem vstupoval s nads enı m a ru z ovy mi bry lemi. Brzy vs ak pr is lo vystr ıźlive nı, v mnoha ve cech i rezignace. Vposlednı ch me sı cı ch pak iznechucenı nad ne ktery mi uda lostmi ve me ste. Pra ce s lidmi je bohuz el c asto sloz ita anevde c na.pr izna mse,z e jsem se dlouho rozhodoval, zdali jes te budu kandidovat. Z mnoha vizı a pla nu se ne co podar ilo uskutec nit, ale mnoho toho zu stalo jen v hlave c ina papıŕ e. A nebyly to jen pla ny a vize, ale i sliby, ktere jsem dal a ne vs echny (z ru zny ch du vodu ) splnil. Rozhodl jsem se tedy, z e jes te jednou budu aktivne kandidovat do zastupitelstva me sta, abych se pokusil tyto dota hnout do konce. Za ve rem bych chte l pode kovat za spolupra ci a c innost (i kdyz ne vz dy jsme se na zorove shodli) vs em zastupitelu m a nasta vajı cı mu zastupitelstvu pr eji, aby Nepomuk vedlo r a dne a sve domite dals ı c tyr i roky. Dobrou volbu pr eje Václav Kovář, starosta

2 2 FOTOSTRANA 10/2014 Doteky r emesel ve Vrc eni 31. srpna 2014 Fotografie ke článku na straně 22 Foto Rudolf Svoboda

3 10/2014 FOTOSTRANA 3 V rámci Haydnových hudebních slavností se 14. září 2014 uskutečnil v kostele sv. Jana Nepomuckého koncert souboru MUSICA FLOREA.

4 4 POZVÁNKY 10/2014 Malá galerie Nepomuk srdečně zve na výstavu fotografií k 10. výročí založení FOTOKLUBU NEPOMUK vernisáž 17. října 2014 v hod. Výstava potrvá do 21. listopadu Malá galerie Vás ráda přivítá každý všední den od 8.00 do hod.

5 10/2014 ZPRÁVY 5 Účast zastupitelů na jednáních Zastupitelstva města Nepomuk v období Zastupitelé % Jiří Fábík 100 Václav Horník 100 MVDr. Janovec Ladislav 89 Ing. Jiran Pavel 85 Václav Kovář 100 PhDr. Kroupa Pavel 93 Alena Marušincová 100 Fran šek Mašek 63 Miroslav Míkovec 81 Mgr. Němec Miroslav 89 Václav Novák 96 MUDr. Polívka Jiří 93 Ing. Švec Jiří 96 Mgr. Burdová Věra 63 Hana Valentová 81 Místní olympiáda se opět vydařila NA MILEC SKE NA VSIBYLOZ IVO Take letos nı, uz tr etı Milec ska olympia da, se dıḱy podpor e ze strany obecnı ho u r adu, vedenı Man ovicke zeme de lske spolec nosti, Agroplynu, hasic u az en vydar ila. Na milec ske na vsi se v sobotu 23. srpna ses li u r ady dobr e pr ipraveny ch soute z ı dospe lı ide ti a r a dne si vyzkous eli sve sıĺy a schopnosti. Neju spe s ne js ı z nich se pak dıḱy s te dry m sponzoru m te s ili i z pe kny ch cen pro vı te ze. Ti, jimz ve k nedovoloval pustit se do soute z ı, mile olympijske hemz enı pozorovali z klidu zastr es ene ho za koutı a pochvalovali si, z e majı pr ıĺez itost se takto sejı t a by t pr i tom. Zvla s te, kdyz bylo dobr e postara no i o ne co dobre ho do u st. Podtrz eno a sec teno vs e nasve dc uje tomu, z e nova tradice dobr e zakor en uje, takz e napıś e-li autor te to zpra vy, z e se za rok v ra mci c tvrte milec ske olympia dy sejdou mıśtnı ipr espolnı ope t, nebude oznac en za snıĺka. (rb) Divadlo JKT, Plzen Divadlo J.K.Tyla Plzen Foto Michal Novák Chcete si zpr ı jemnit pa tec nı vec ery na vs te vou divadla? 8pr edstavenı za Kc (jedna vstupenka 140 Kc ) opera Libus evnove m divadle doprava autobusem ze zasta vek C SAD za 620 Kc (jedna zpa tec nı jıźdenka 78 Kc ) Kontakt:

6 6 SPONZOR VYDÁNÍ POZVÁNKA 10/2014 Obchodní dům CENTRUM DOUBRAVKA nabízí zajímavé komerční prostory k pronájmu. Uvítáme především provozovatele obchodů s textilem, obuví, sportovními potřebami nebo provozovatele fastfoodu či restaurace. Více informací na webu CENTRUMDOUBRAVKA.CZ nebo na mailu: Kulturnı ainformac nı centrum Nepomuk zve vs echny seniory na pr edna s ku na te ma SEBEOBRANA A PRVNÍ POMOC 5. listopadu 2014 od hod. společenská místnost domu s pečovatelskou službou Za Kostelem 583, Nepomuk Pr edna s ka se zame r ı na tato te mata: SEBEOBRANA - prevence a bezpec nost - jak pr edcha zet riziku napadenı a jak pr ıṕadny konflikt r es it -rea lne modelove situace a uka zky PRVNÍ POMOC - vola nı za chranne sluz by, neodkladna resuscitace - prevence nejc aste js ıćh onemocne nı senioru - zdravy z ivotnı styl Vstup zdarma.

7 10/2014 V sobotu 30. srpna 2014 se na hr is ti v Tojicıćh konalo tradic nı ukonc enı pra zdnin. Vyz itı na celodennı akci bylo mnohostranne. Fotbal pro vs echny ve kove kategorie v dopolednı m aodpolednı m turnaji. Sousedske posezenı ZPRÁVY KULTURA Ukonc enı pra zdnin v Tojicıćh udobre ho jı dla a pitı. Moz nost na kupu na bles ı m trhu. A nakonec zpı va nı a tanec za doprovodu Srbske kapely po cely sobotnı vec er. Martina Krumpholcová 7 Foto Martina Krumpholcová Poha dka pr ıḿo z pekla neděle 12. října od hodin, Zelenohorská pošta Zveme vs echny male ivelke na jedno nepla novane divadelnı pr edstavenı. Karlovarske loutkove divadlo Až naprší a uschne k na m pr ijede s autorskou poha dkou, plnou nape tı i humoru. Vypra ve nı doplnı pıśnic ky a v poha dce nebudou, jak na zev napovı da,chybe t ani c erti. Vedle z ivy ch u c inkujıćıćh Petra Erbena, Jana Kindla a Jana Kindla ml. uvidı diva ci v akci loutky, ktere se dr ı ve vyra be ly podle pr edloh Mikola s e Als e. I kdyz r ı jnove poc ası mu z e by t sychrave, pr edstavenı se odehraje hezky v suchu a teple v prostoru ne kdejs ı ho c elednıḱu stare Zelenohorske pos ty. Pavel Kroupa a Jakub Kurc, o.s. Nepal Plzen ske oslavy vzniku republiky 28. r ı jna 2014 Jiz podeva te oslavı Plzen ane vznik samostatne ho C eskoslovenska v roce U pr ıĺez itosti sta tnı ho sva tku nabıźı me sto Plzen bohaty program, jehoz cıĺem je nejen pouka zat na tradice c eske sta tnosti, ale za roven nabı dnout takove akce, aby mohli vs ichni na vs te vnıći stra vit tento den prohlı dkou zajıḿavy ch plzen sky ch pame tihodnostı, muzeı a dals ıćh atraktivnıćh mıśt, a to buď za symbolicky ch 28 korun, nebo u plne zdarma. Letos nı 96. narozeniny republiky nabı dnou na vs te vu vıće nez dvacı tky turisticky ch cıĺu. Budou por a da ny komentovane prohlı dky radnice, zrekonstruovany ch Loosovy ch interie ru, novinkou budou cesty do u trob Doosan Are ny a nove ho atleticke ho stadionu v Plzni. Klub c esky ch turistu pr ipravil trasu 28 plzen sky ch km na rozhlednu Chlum, za jemcu m se otevr ou Meditac nı a Luftova zahrada. Rodiny s de tmi mohou navs tı vit ZOO, jı t si zaplavat do baze nu, vyzkous et bruslenı na zimnıḿ stadionu nebo se na na me stı zatoc it na obr ıḿ kolotoc i Le Mane ge Carre Se nart. Specificke budou rovne z exkurze do Voda rny Plzen nebo Plzen ske ho Prazdroje. Cely den budou v Me s ťanske besede probı hat divadelnı pr edstavenı pro de ti, kulturnı program U Branky nabı dne koncert skupiny Burma Jones v pu vodnı sestave.pr ipravene jsou i oblı bene jıźdy, tentokra t historicky m trolejbusem 9Tr. Den oslav ukonc ı slavnostnı shroma z de nı k 96. vy roc ı zaloz enı C eskoslovenska na na me stı T. G. Masaryka v Plzni a Pru vod sve tel, ktery povede centrem me sta az na na me stı Republiky, kde zhle dne slavnostnı ohn ostroj. Otevr ete si i Vy Plzen Evropske hlavnı me sto kultury! Kompletnı program oslav najdete na:

8 8 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 10/2014 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url: Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk Rada města: bere na vědomí Z a dost o vyja dr enı k existenci podzemnıćh inz eny rsky ch sı tı akce Nepomuk Myslı v VN, poz adovane projekc nı firmou ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, Klatovy 3, ktere jsou v majetku me sta Nepomuka. Stavbu financuje C EZ Distribuce a.s. schvaluje Pr ide lenı na jemnı ho bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, od na dobu neurc itou. bere na vědomí Z a dost o uzavr enı smlouvy Smlouva o uzavr enı budoucı smlouvy ozr ıźenı ve cne ho br emene sluz ebnosti a smlouvy o pra vu prove st stavbu c. IE /VB1 Dvorec p.c. 130/25 vy stavba nove DTS s firmou C EZ Distribuce, a.s., na pozemcıćh parc. c. 130/25, 122/12, 553/6 (cca 111,76 m2) v k.u. Dvorec (u vlakove ho na draz ı ). Sluz ebnost ve cne ho br emene spoc ı va vzr ı zenı, provozova nı, opravova nı, u drz be, u prave. Sluz ebnost se zr izuje na dobu neurc itou za jednora zovou na hradu Kc. schvaluje Prodlouz enı na jemnı smlouvy na byt v Nepomuku, na m. A. Ne mejce 63 na dobu urc itou od do bere na vědomí Za pis z jedna nı komise pro obc anske za lez itosti ze dne doporučuje zastupitelstvu ke schválení U platny pr evod nove vznikle ho pozemku p.c. 219/6 o vy me r e 767 m2 od U ZSVM za Kc. schvaluje Uzavr enı smlouvy c. 1/2014 o poskytnutı u c elove financ nı dotace z dotac nı ho program Financ nı podpora vy stavby a rozs ir ova nı Usnesení z jednání Rady města Nepomuk Rada města: bere na vědomí Informaci o projektu Digita lnı technicke mapy Plzen ske ho kraje, ktery je souc a stı projektu Digita lnı mapy ver ejne spra vy Plzen ske ho kraje (da le jen DTM DMVS PK) a nabı dku Plzen ske ho kraje ke spolupra ci pr i tvorbe, aktualizaci a spra ve DTM DMVS PK. souhlasí S pr istoupenı m k nabı dce Plzen ske ho kraje na spolupra ci, aktualizaci a spra vu DTM DMVS PK. schvaluje Uzavr enı smlouvy o spolupra ci pr i tvorbe, aktualizaci a spra ve Digita lnı technicke mapy v ra mci projektu Digita lnı mapy ver ejne spra vy Plzen ske ho kraje. schvaluje Prona jem s tı tu stodoly v k.u. Nepomuk p.c. 22 fa SKY TRADE, Husova 274, Nepomuk. bere na vědomí Za pis z jedna nı komise pro obc anske za lez itosti ze dne bere na vědomí Vy sledek vy be rove ho r ıź. na dodavatele city bloku vc. znac enı akce Nepomuk komunikace I/20 u prava pro city bloky u Normy: FLOP dopravnı znac enı, s.r.o., Sulkov 666, Lıńe Kc bez DPH Bulding service CZ s.r.o., sady Pe tatr ica tnıḱu 33, Plzen Kc bez DPH Silnic nı svodidla, s.r.o., Cvokar ska 12, Plzen Kc bez DPH metropolitnıćh sı tı v Plzen ske m kraji schvaluje Uzavr enı objedna vky na doda nı nesene ho ramene pr ı kopove sekac ky s firmou ARBO, spol. s r.o., Hr bitovnı 757, Klatovy za cenu Kc bez DPH. schvaluje Zada vacı podmıńky a seznam firem pro popta vku vy be ru dodavatele akce Rekonstrukce kotelny sportovnı hala Nepomuk. schvaluje Zada vacı podmıńky pro vy be r dodavatele stavebnıćh pracı akce Hotel Dvorec rekonstrukce str es nı krytiny a soupis firem pro popta vku do vy be rove ho r ıźenı. bere na vědomí Ozna menı firmy C EZ Distribuce, a.s., z e stavbu Nepomuk, Dvorec, ul. Na C iha ku vnn pr eloz ka vedenı NN, bude realizovat firma STEMONT JS s.r.o., ktera na s bude kontaktovat. schvaluje Zada vacı podmıńky vy be rove ho r ıźenı na dodavatele stavebnıćh pracı akce Nepomuk zateplenı Za kladnı s koly. schvaluje Zada vacı podmıńky vy be rove ho r ıźenı na dodavatele zametacı ho stroje v ra mci akce Omezenı pras nosti z plos ny ch zdroju ve me ste Nepomuk. schvaluje Zada vacı podmıńky pro vy be r dodavatele stavebnı akce Pr ı vod vzduchu k plynovy m kotlu m bytove objekty Pivovarska u na me stı a Za Kostelem. Václav Kovář, starosta města bere na vědomí Informaci o pr ipravovane stavbe Nepomuk, Nove Me sto knn, pr edpokla dany termı n realizace je v pla nu na rok 2016, kde projektant stavby firma GA Energo technik poz aduje osobne projednat umıśte nı nove pojistkove skr ıńe a nove propojenı se sta vajıćıḿ elektrome rem. Jedna se o pozemek p.c. st. 324 u hr bitova vpr esanicke ulici. bere na vědomí Na vrh dodatku c. 759/2014/1 ke Smlouve o poskytnutı financ nıćh prostr edku z rozpoc tu Sta tnı ho fondu dopravnı infrastruktury na rok 2014 pro akci Nepomuk, pe s ı bezbarie rove trasy Na draz nı ulice I. etapa, ktery vycha zı z dodatku c. 3 smlouvy o dıĺo s dodavatelem stavebnı ch pracı firmou COLAS CZ, a.s. Vy s e pr ı spe vku c inı Kc. schvaluje Dodatek c. 759/2014/1 ke Smlouve o poskytnutı financ nı ch prostr edku z rozpoc tu Sta tnı ho fondu dopravnı infrastruktury na rok 2014 pro akci Nepomuk, pe s ı bezbarie rove trasy Na draz nı ulice I. etapa, kde vy s e pr ıśpe vku c inı Kc. schvaluje Vy me nu vchodovy ch dver ı,vy lohy a okna v Nepomuku, U Sokolovny 559 nebytove prostory. schvaluje 9. rozpoc tove opatr enı me sta Nepomuk v roce Václav Kovář, starosta města

9 10/2014 SPOLKY SPORT 9 Rybářský kroužek Nepomuk Celorepublikovy sraz mla dez e v Hradci Ve dnech od za r ı 2014 se vybranı jedinci zu c astnili celorepublikove ho srazu mla dez e v Hradci Kra love.na s krouz ek jeli reprezentovat Kristy na Palacka, Daniel Ba rta, Miroslav Stroleny a samozr ejme vedoucı krouz ku Jan Hozman a da le s na mi byly de ti zryba r ske ho krouz ku Kladruby pod za s titou MO Str ı bro. Sraz byl por a da nvy chodoc esky mu zemnıḿ svazem a konal se v Autokempu Str ı brny rybnıḱ nedaleko Hradce Kra love. Sraz zac al pa tec nıḿ pr ı jezdem a kra tky m za vodem, ve ktere m jsme zıśkali prvnı mıśto. V sobotu dopoledne byl napla novany vy let do centra me sta, prohlı dka vodnı elektra rny Huc a k a na vs te va hradecke ho muzea. Odpoledne probı hal druhy za vod v lovu ryb. I tentokra t se nas ı vy prave pos te stilo v u lovcıćh. Za zmıńku stojı vy kony nas ich de tı Kristy na a vedoucı krouz ku ulovili kra sne jesetery a vedoucıḿu se povedl dokonce i velky kapr. Mıŕa byl bohuz el bez u lovku, ale Danovi se povedlo ulovit c erne ho kapra. Bohuz el, nez se s nıḿ stihl vyfotit, kapr jiz zase plaval zpa tky ve vode. Dı ky u spe chu vedoucı ho kladrubske ho krouz ku, ktery ulovil 14 kapru, jsme i v tomto za vode zıśkali prvnı mıśto. Vnede li byl pro mlade ryba r e a jejich vedoucı pr ipraven adrenalinovy za z itek v podobe na vs te vy lanove ho centra. Krome procha zky ve vzduchu si mohli jak z a ci, tak vedoucı vyzkous et dals ı aktivity jako je napr ıḱlad souboj v bumper ballu, str elbe z luku, foukac ek, kus ı, v hodu hve zdicı a v mnoha dals ıćh. Aprotoz e byl cely vıḱend pojat soute z ne, pr is lo na konci i jeho vyhodnocenı. Nas e vy prava se s kladrubsky m krouz kem umıśtila na prvnıḿmıśte. Vıḱend byl inspirativnı nejen pro z a ky, ale i pro samotne vedoucı. Barbora Hozmanová Foto Jan Hozman

10 10 SPOLKY SPORT 10/2014 Pozva nka na tradic nı Podzimnı pochod Pod Zelenou Horou 2014 Memoriál Ing. Jiřího Sedláčka Va z enı pr ıźnivci turistiky, blıź ı se jiz 33. ročník vy znamne tr ı dennı akce oblastnı ho Klubu c esky ch turistu Plzen ske ho kraje, pochod Podzim pod Zelenou Horou. Hlavnı m por adatelem je Klub c esky ch turistu odbor Nepomuk za pr ispe nı c lenu oblastnı ho vy boru KC T Plzen ske ho kraje a de tske organizace Piony r Nepomuk. Letošní ročník se bude konat od 17. do 19. října. Zac ıńa me v pátek PPPPPP - Podvanácté Pěším Pivním Pátečním Průzkumným Pochodem. 10km pe s ı trasa startuje v Sokolovne Nepomuk od 17 do 18 hodin. Do cıĺe, rovne z v Sokolovne Nepomuk, by me li u c astnıći dorazit do 23 hodin. Lon skou trasu absolvovalo 172 u c astnıḱu. V sobotu ma me pro u c astnıḱy pr ipraven vy be r ru zne dlouhy ch pe s ıćh, cyklisticky ch c i rodinny ch tras, ktere tentokra t povedou pr ıŕodnıḿ parkem Bukova Hora, Chy lavou aokolıḿ. Souc a stı bude i akce Vystup na svůj vrchol Buková hora 651 m. Start i cıĺ bude ope t v Sokolovne Nepomuk od 7 do 10 hodin. Rodinnou kra tkou trasu v ra mci akce Toulavý kočárek startujeme od 9 do 11 hodin. Do cıĺe mu z ete dojı t do 18 hodin. Na lon ske trasy vyrazilo celkem 578 u c astnıḱu. Ve hodin zac ıńa v Sokolovne turistický bál,na ktere m ra di uvı ta me nejen u c astnıḱy pochodu, ale vs echny za jemce. Vstupne je 70 Kc. K tanci i poslechu na m budou hra t manz ele Ondrus kovi. Zakoupı te-lisilı stky do tomboly, mu z ete si z ba lu odne st i ne jakou pe knou cenu. V neděli se mu z ete zu c astnit 15. ročníku Světového dne chůze (World Walking Day, neboli WWD). Nena roc na 12km pe s ı trasa IVV bude mı t start ope t v Sokolovne Nepomuk od 8 do 9 hodin a cıĺ tamte z do 14 hodin. V roce 2013 se vydalo na nede lnı pochod 102 u c astnıḱu. V lon ske m roce na m poc ası pr a lo, takz e budeme doufat, z e ani letos na s nezklame. Kdyby se tak na hodou stalo, budeme se drz et hesla, z e neexistuje s patne poc ası pro turistiku, ale jen s patne oblec eny turista. Za vs echny por adatele va s srdec ne zve a te s ı se na hojnou u c ast Marta Máchová, Klub českých turistů Nepomuk

11 10/2014 REDAKČNÍ POŠTA Po sto letech na Be lehrad V letos nıḿ roce uplynulo sto let od vypuknutı 1. sve tove va lky si prohle dli ulici, na ktere byl dne spa cha n atenta t na Frantis ka Ferdinanda d Este. Touto poslednı zasta vkou jsme zakonc ili nas e ohle dnutı za historiı.pr ed na mi byla poslednı c a st trasy sme r ujı cı za odpoc inkem u mor e v Chorvatsku. 11 Petr Marek Kaz dy z na s ma ve sve m blıźke m okolı pomnıḱ voja ku m, kter ı padli v te to va lce. Jeho pr ı tomnost bereme se samozr ejmostı jako souc a st nas ı historie. Mu z e na m to v dnes nıḿ uspe chane m sve te pr ipadat pr ıĺis da vno, pr esto s u ctou c teme jme na lidı na desce pomnıḱu. Za jme ny se skry vajı osudy voja ku,kter ı se jiz nevra tili ke sve rodine. V obci Z elezny U jezd je take jeden z mnoha pomnıḱu, ale pro moji rodinu znamena mnohem vıć. Na prvnı fotografii zleva je Frantis ek Bla ha, bratr me ho prade dec ka. Jako dvaadvacetilety narukoval k 7. Landwehr Infanterie Regiment za Rakousko Uhersko, kde se zu c astnil boju o Valjevo. Po mnoha letech pa tra nı ve vojensky ch archivech v Praze a ve Vı dni, jsme zjistili, kde pr esne je Frantis ek Bla ha pochova n. Osudovou se mu stala Kolubarska bitva ( ), ve ktere byl zrane n s rapnelem. Na na sledky zrane nı umıŕa dne Kolubarská bitva, Je pojmenovana po r ece Kolubar e, kde srbska arma da vytvor ila obrannou linii. Na fronte s iroke pr es 150 kilometru proti sobe sta li arma dy Rakousko Uherska v poc tu cca voja ku a Srbska v poc tu cca voja ku.pr estoz e Srbska arma da sta la proti poc etne js ıḿ a le pe vyzbrojeny m u toc nıḱu m Rakousko Uherska, podar ilo se srbske arma de za u svitu pr ejı t do osudove ofenzivy na cele fronte a za 13 dnı po nejkrvave js ıćh bojıćh skonc ila naprosty m vı te zstvıḿ srbske arma dy. Bitva trvala tr icet dnu a byla jednou z nejve ts ıćh bitev ve va lec ne historii srbske ho na roda. Padlo v nı celkem na voja ku z toho na strane Rakousko Uherska a na strane Srbska. Desetitisıće dals ıćh bylo rane no, pr ibliz ne na strane Rakousko Uherska a na strane Srbska. Po bitve soustr edili mı stnı obyvatele vs echny padle z okolı bez rozdıĺu na rodnosti v krypte pravoslavne ho chra mu svate ho Dimitrije v Lazarevaci. Rozhodli jsme se po sto letech uctı t jeho pama tku a zac ali pla novat. Pr i pohledu na mapu na m bylo jasne, z e letos nı cesta na dovolenou k Jadranu bude o ne co dels ı s du lez itou zasta vkou v Srbsku. Kilometry skve le ubı haly a po patna cti hodina ch jıźdy na s pr ivı talo male me stec ko Lazarevac, poblıź ktere ho pr ed sto lety na s pr ı buzny zahynul. Lazerevac lez ı padesa t kilometru jiz ne od Be lehradu. Dominantou me sta je pravoslavny chra msvate ho Dimitrie, ktery jsme navs tı vili jako prvnı po pr ı jezdu. Zaujal na s kra snou vy zdobou. Vs ichni jsme sme r ovali pod kostel, do krypty ve ktere jsou uloz eny ostatky padly ch voja ku. U desky oznac ujı cı 7. Landwehr Infanterie Regiment jsme poloz ili ve nec s ve nova nıḿ a do sklene ne na doby dali zem z jeho rodne ho domova. Krypta je honosne vyhotovena z mramoru. Ohromila na s pu sobivou atmosfe rou a je du stojny m mıśtem poslednı ho odpoc inku vs ech voja ku. Po prohlı dce me sta Lazarevac jsme pokrac ovali v ceste sme rem na Sarajevo kra snou krajinou Bosny a Hercegoviny. V Sarajevu jsme Foto Petr Marek

12 12 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 10/2014 říjen 2014 NEPOMUK do WORLD výstava velkoformátových fotografií Jiřího Machovského, Mala galerie Nepomuk do Krajina Nepomucka, vy stava fotografiı, Zelenohorska pos ta Farmářský trh, hod., na m. A. Ne mejce Zájezd do Prahy na představení Sněhová královna, Divadlo Hybernia Pohádka přímo z pekla, loutkove pr edstavenı divadla Az naprs ı a uschne, hod., vstupne 40 Kc, Zelenohorska pos ta Výstava fotografií k 10. výročí Fotoklubu Nepomuk, vernisa z vy stavy v hod., Mala galerie Nepomuk Promítání animovaných filmů, hod., Me stske muzeum a galerie Nepomuk Nepomucká hnětýnka, Zelenohorska pos ta XII. Pivní pěší páteční průzkumný pochod, KC T Nepomuk Zpívaná, hraje a zpı va Kdyz se sejdeme, od hod., Sokolovna Nepomuk Pochod Pod Zelenou horou, KC T Nepomuk Turistický bál, od hod., Sokolovna Nepomuk Světový den chůze, KC T Nepomuk Modrý samet s Georgem Gershwinem, pr edpremie rovy koncert Edity Adlerove, hod., vstupne 180 Kc,sa l hotelu U Zelene ho stromu Na co se můžete těšit v listopadu: Farmářský trh se zabijačkou, hod., na m. A. Ne mejce Sebeobrana a první pomoc - pr edna s ka pro seniory, hod., DPS Za Kostelem, vstup zdarma Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, adventní trh NEPOMUCKO Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace do Výstava Za císaře pána a jeho rodinu, za mek Hradis te Recitál Elišky Mourečkové, hod., kaple sv. Ondr eje, za mek Hradis te Architektonické proměny města Blovic v průběhu staletí, pr edna s ka, hod., Za mek Hradis te Slavnostní znovuotevření expozice děl prof. Knížáka, hod., slavnostnı otevr enı rekonstruovane expozice spojene s komentovanou prohlı dkou, za mek Hradis te Chanovice Den místní potraviny Den luštěnin, tradic nı potravina r sky den ve skanzenu, az hod., za mecky area l Návraty, vernisa z vy stavy spojena s mo dnı pr ehlı dkou, hod., vy stava vy tvarny ch pracı studentu ISS Z v Plzni, vy stava potrva do , za mecky area l Slavnosti a poutě ve farnostech Soběsuky u Nepomuka Ne kaple sv. Va clava, hod., poutnı bohosluz ba slova Prádlo So kostel Povy s enı sv. Kr ıź e, hod., ms e sv. k vy roc ı posve cenı Myslív Ne kostel Nanebevzetı Panny Marie, 8.00 hod., ms e sv. k vy roc ı posve cenı Nepomuk Ne arcide kansky kostel sv. Jakuba St., 9.45 hod., ms e sv. k vy roc ı posve cenı Vrčeň Ne kostel sv. Vavr ince, hod., ms esv. k vy roc ı posve cenı Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

13 10/2014 ZE ŠKOL 13 Dopravnı hr is te v Blovicıćh Z a ci 4. a 5. tr ı d sivra mci dopravnı vy chovy prakticky vyzkous eli sve znalosti a dovednosti. V uc ebne si zopakovali dopravnı znac ky a pravidla silnic nı ho provozu. Na hr is ti pod dohledem instruktora r es ili konkre tnı situace na silnici jako cykliste nebo chodci. Uz se vs ichni te s ı na jaro, kdy si budou moci ude lat r idic sky pru kaz cyklisty. Zdeňka Švecová, zást. ředitele ZŠ Nepomuk Foto: archiv ZŠ Na KOLE i PĚŠKY nejen cykloturistická aplikace Jednoduchá aplikace Na kole i pěšky Vám pomůže zjistit jaké cyklostezky a stezky se nacházejí ve zvolené oblasti. Ať už si dovolenou plánujete nebo se nacházíte přímo na místě, nabídne Vám v dané lokalitě několik tras. Na nich pak mapuje různé body zájmu místa, která stojí za to navštívit, různé atrakce, památky ale také kde se můžete najíst, přenocovat nebo okoštovat dobré vínečko. To vše včetně kontaktů a popisu daných míst. S naší aplikací již nezabloudíte ukáže Vám, kde se nacházíte, a provede Vás stezkou nebo navede na Vámi vybraný bod zájmu. Aplikace je pro Vás zdarma, takže stačí si ji stáhnout do mobilu a využívat jejích služeb.

14 14 TÉMA 10/2014 Historie s achu v Nepomuku a ve Dvorci I. dıĺ Protoz e letos je tomu pra ve 85 let od zaloz enı s achove ho oddıĺu v Nepomuku, ra d bychsesva mi pode lil o trochu historie te to hry v nas em me ste. Ipr esto, z e nenı zmapova n rok po roku, existuje mnoho nezapomenutelny ch momentu, slavny ch uda lostı, u spe chu vepsany ch v kronika ch i mnoho vzpomı nek dosud z ijı cı ch aktivnı ch c lenu i nehrajı cı ch pame tnı ku. Proto se va m pokusı m struc ne popsat ty nejvy znamne js ı uda losti od poc ıńa nı nas ich prade dec ku po souc asnou novodobou historii. Neodpustıḿ si take zmıńit ne kolik ve t oslavny ch osobnostech v souvislosti s nas ı s achovou minulostı. S achovy klub me sta Nepomuk byl zaloz en v roce Sı dlem klubu se stalo mıśto velice zna me, a to restaurace U Sy koru, tehdejs ı na zev, dnes jiz bohuz el zavr ene, restaurace Na Ota c ce. Zakla dajı cı mi c leny klubu byli pa nove : JOSEF BRAND, EMIL KADERA, FRANTIS EK R EZ A BEK, ANTONI N SY KORA, LUDVI K SY KORA, VA CLAV SY KORA, JAN S TA DLER, JOSEF TREFNY, VA CLAV VIKTORA a VA CLAV KAS PAR.

15 10/2014 TÉMA INZERCE 15 Relativne neda vno jsem zjistil, z e jeden z nas ich dnes nıćh nejleps ıćh z a ku Luka s Kas par je prapravnukem naposledy jmenovane ho zakladatele. Vraťme se ale k poc a tku m. Po roce 1930 byly nava za ny pr a telske vztahy s ostatnı mi kluby za padoc eske z upy. Zac aly se hra t soute z e druz stev i turnaje jednotlivcu a celkova u roven s la rychle vzhu ru. Nava zaly se take vztahy s nejvys s ı elitou s achove hry tehdejs ı ho C eskoslovenska. V Nepomuku se uskutec nilo ne kolik simulta nnıćh partiı *, napr. proti mistrovi Jez kovi nebo proti mistrovi Karlovi Opoc enske mu. Karel Opoc ensky, pr ezdı vany Opo, se zapsal do historie jako elitnı s achista, ktery byl prvnı m s achovy m profesiona lem u na s. Stal se ne kolikra t mistrem C eskoslovenska, byl uzna vany m rozhodc ıḿ a s achovy m publicistou, bohe mem, ktery neusta le kour il virz inka a miloval francouzska vıńa. Asi nejve ts ıḿ pr ekvapenıḿ pr i c tenı za pisku v kronika ch pro me byla zmıńka o uspor a da nı simulta nky proti velmistru Bogoljubovovi dne 22. c ervence 1932 v Nepomuku. Jefim Dmitrijevic Bogoljubov byl totiz ukrajinsko-ne mecky velmistr a jeden z nejleps ıćh s achistu sve ta v obdobı mezi sve tovy mi va lkami. Dvakra t za sebou vyhra lsove tske mistrovstvı tehdy asi nejprestiz ne js ı turnaj sve ta konany v Moskve. Po roce 1925 emigroval do Ne mecka a v letech 1929 a 1934 hra l dvaza pasy o mistra sve ta s Alexandrem Aljechinem. Mistrem sve ta se ale nakonec nestal. V roce 1936 se podar ilo vyhra t soute z II. tr ı dy a postoupit tak do nejvys s ı krajske soute z e. V r ada ch c lenu klubu se na sledne objevujı jme na LADISLAV a JOSEF ENGLEROVE, VA CLAV HAMET, OTTO JANDA, FRANTIS EK S TE RBA K, STANISLAV KLI NER a JAN KADERA. V nelehke dobe konce tr ica ty ch let a v na sledne m obdobı protektora tu byla zrus ena ve ts ina doposud hrany ch soute z ı a zmıńky o s achove m z ivote v Nepomuku te me r nejsou. Dochovala se vs ak historicka fotografie z roku 1944, ktera pr edstavuje u c astnıḱy turnaje por a dane ho v Nepomuku k 15. vy roc ı zaloz enı klubu. Tohoto turnaje se zu c astnili take c tyr i mistr i: Bedr ich Thelen, Jaroslav S ajtar, Dr. Milan Bartos ka a jiz vy s e zmin ovany Karel Opoc ensky. Nejve ts ıḿ pr ekvapenıḿ turnaje bylo pa te mıśto nas eho Jana Kadery, ktery zıśkal neuve r itelny ch 50% bodu proti jmenovany m mistru m. V te mz e roce se Jan Kadera kvalifikoval na mistrovstvı C ech a Moravy a skonc il na 6. az 8. mıśte. Psal jsem va m o Opoc enske m a Bogoljubovovi, ale nejen s achovı mistr i byli spjati s nepomucky ms achovy mz ivotem. Na uvedene fotografii mu z ete nale zt napr ıḱlad nepomucke ho roda ka, spisovatele Alexandra Berndorfa. Ale take malou nena padnou holc ic ku u plne vpravo, tehdy tr ıĺetou, Marus ku Jandovou, kterou dnes vs ichni dobr e zna me jako u spe s nou rez ise rku, Marii Poledn a kovou, rovne z pocha zejıćı z Nepomuka. Na za ve r bych ra d pode koval Lubos ovi Horva tovi, ktery nashroma z dil velke mnoz stvı informacı o ru zny ch sportovnıćh odve tvıćh, mimo jine ios acha ch, a zpracoval je do psany ch kronik, ktere mi poskytl a pomohl tak ke vzniku tohoto c la nku i c la nku na sledujı cı ch. Pr ı s te bych ra d pokrac oval o slavne m obdobı, kdy s achovy oddı l pod TJ Slavojem Dvorec dosa hl u spe chu v I. a II. na rodnı lize. PLZEŇ Brojova Plzeň s. r. o. REALIZACE STAVEB OBCHODNÍ ČINNOST Ing. JAN SALÁT jednatel společnosti KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč Tel Fax Mobil REKLAMA GRAFIKA WEBDESIGN VIDEO TISK... pro Vás již od roku 1996 VAZBA DOKUMENTŮ donesených tisků nebo vytiskneme TEPELNÁ a KROUŽKOVÁ vazba Vazba diplomových, bakalářských, absolventských a školních prací, projekty, prezentace, ceníky, nabídkové katalogy, desky na smlouvy, fotoknihy, svatební knihy... Potisk pevných desek. Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, Na Vinici III. 544, Nepomuk Mob.: přirozeně, prakticky a poutavě koncipované hodiny lekce u vás, dle vašeho rozvrhu firemní kurzy i pro velmi pokročilé individuální hodiny na míru hravá angličtina pro děti kvalifikovaný lektor s praxí Nepomuk a okolí, Tel.: Petr Čekan, předseda šachového oddílu * Simultánní partie je exhibiční vystoupení šachového mistra nebo velmistra, který hraje současně na více šachovnicích proti vícero hráčům obvykle 10 až 50. noviny.nepomuk.cz

16 16 INZERCE 10/2014 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč Prodám byt 2+1 Na Vinici v Nepomuku. Tel Prodám lékárnické váhy, cena dohodou. Kabel na motor. proud 19 m, 390 Kč. Samici český strakáč, 250 Kč. Tel Prodám oves, pšenici a ječmen po 400 Kč/q. Letošní kohoutky 150 Kč. Tel Prodám 4 ks zimních pneu bez disku na auto Škoda 120, cena Kč. Tel Prodám dět. jídelní židli ve skvělém stavu, 350 Kč. Multifunkční tiskárnu, funkční, 600Kč. Kočár 3 v 1. Tel Prodám benzinový motor DKW jednoválec chlazený vrtulí na podstavě. Tel Prodám velmi zachovalé dámské kolo levně, dámské kolo skládací 2 ks, levně. Tel Prodám svatební šaty č. 46, pěkné, 111 Kč. Dětskou sedačku, 500 Kč. Tel Prodám kombinovaný sporák na chalupu v dobrém stavu, funkční i s plechy do trouby, 900 Kč. Tel Prodám levně betonové tašky bobrovky. Tel Prodám oválný konferenční stolek - sklo, chrom za 1000 Kč a velký stojan, stejný mat., cena dohodou. Tel Prodám střešní nosič na osob. autom. Ford Fusion za 3800 Kč. Tel Pronajmu byt 3+1 s balk., nájem Kč + energie. Tel Pronajmu byt 3+1 s balkónem v Nepomuku u sokolovny, volný od 11/2014, nájem Kč + energie. Tel Pronajmu kancelář v Nepomuku na náměstí: 1. patro, samost. komora a WC, přip. k internetu. Tel , Koupím elektrickou svářečku tovární výroby. Tel Koupím Simson Enduro nebo mopeda. Tel Kdo by daroval starší šicí stroj, funkční. Tel Zemní práce, Balík Josef, Tojice 7. Provádíme strojem CAT 432 E. Tel Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Vertikální Turbo Solárium Dvorec, 50 m nad poštou otevírací doba Po Ne dle telefonických objednávek Prodej solární kosmetiky Tel.: Miroslava BRÁZDOVÁ Tel.: Petra MICHÁLKOVÁ Pedikúra - po tel. objednávce Kontakty: Seč 88, Blovice, fax: tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení - pneuservis a prodej pneu Provozovny: Plzeň - Litice, Řepná ul., tel.: Seč u Blovice (Seník), tel.: Odvoz při větším množství zajistíme vlastní technikou! Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly BIBI tvarohový krém vanilka / čokoláda 70 g...6,90 Smetana ke šlehání 30% 200 g...17,90 Paštika Májka 150 g...16,90 Herkules, cena za 1 kg...149,00 Kuřecí stehna TF zmr. 500 g...34,90 KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk RANKO smetanový jogurt mix příchutí 140 g...8,90 Kinder Mléčný řez 28 g...10,50 Mleté maso vepřové a hovězí 500 g...39,90 Madeland plátky 45% 100 g...20,90 Anglická slanina Dle Gusta, cena za 1 kg...129,00 Kuřecí prsní řízky 500 g zmr....59,90 Zakázkové truhlářství pro každého... založeno v roce 1995 Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod. NABÍZÍME: MĚCHOLUPY 37, mob: ,

17 10/2014 INZERCE 17 INZERTNÍ ČLÁNEK Budoucnost Polikliniky Nepomuk Připravena je modernizace budovy č. 2, větší komfort pro pacienty a zbrusu nová lékárna Dr. Max v prostorách polikliniky Va z enı a milı spoluobc ane, na u vod mi dovolte kra tke pr edstavenı. Jmenuji se Pavel Vajskebr a jsem genera lnıḿ r editelem spolec nosti MediClinic a.s. a jednıḿ ze dvou jejıćh akciona r u. Spolu se svy mi dals ıḿi dve ma kolegy jsem se stal vlastnıḱem spolec nosti Poliklinika Nepomuk s.r.o. Ra dbychva m proto na tomto mı ste pr edstavil nas e pla ny spojene sdals ı m fungova nıḿ polikliniky v Nepomuku. Od zac a tku r ı jna pr ejdou vs echny ambulance, ktere doposud provozovala spolec nost Poliklinika Nepomuk s.r.o., pod sı ť le kar sky ch ordinacı MediClinic. Hlavnı m pr edme tem c innosti spolec nosti MediClinic je poskytova nı ambulantnı pe c e na cele m u zemı C eske republiky, v souc asne dobe se jedna ovıće nez 120 ambulancı. Nac eske m trhumediclinicpu sobı od roku 2008, zame stna va vıće nez 300 le kar u a sester a sluz eb te to spolec nosti vyuz ı va vıće nez pacientu. Dlouhodobou vizı MediClinicu je sta t se nejoblı bene js ı sı tı ambulancı dıḱy kvalite poskytovany ch sluz eb. Proto chceme nynı iva m, obc anu m Nepomuku a okolı, poskytovat dostupnou a kvalitnı zdravotnı pe c i s vyuz itıḿ nejmoderne js ı pr ıśtrojove diagnostiky a s lidsky m pr ı stupem ke vs em Vas im proble mu m. Rozsah poskytovany ch sluz eb najdete take na stra nka ch Dı ky uzavr eny m smlouva m sevs emi zdravotnı mi pojis ťovnami, poskytujeme s iroke spektrum pe c e, hrazene ze zdravotnı ho pojis te nı. Na budove Polikliniky Nepomuk se navıć sta le vıće projevuje jejı investic nı zanedba nı, vbrzke dobe proto bude zmodernizova na budova c.2,ktera dostane nova okna a zateplenou fasa du a str echu. Do te to budovy bude na sledne MediClinic centralizovat ve ts inu svy ch ambulancı a provozu, ale i ordinacı samostatny ch le kar u. Cı lem te chto u prav je poskytnout ve ts ı komfort nejen le kar u m, odborne mu persona lu, ale i pacientu m polikliniky. Jako vlastnı ci nemovitosti jsme samozr ejme pr ipraveni pr ıṕadne pronajı mat volne prostory vtomto zar ı zenı vs em za jemcu m ze stran samostatne podnikajıćıćh le kar u a dals ıćh odborny ch zdravotnıćh pracovis ť. A jes te jedna dobra zpra va, dohodli jsme se s r ete zcem le ka ren Dr. Max, ktery je zna m svy mi nıźky mi cenami le ku,z e od ledna 2015 zr ı dı a bude provozovat v prostora ch polikliniky svoji znac kovou le ka rnu. Ve r ıḿ, z eitıḿtokrokempr ispe jeme k ve ts ı dostupnosti le ku sniz s ı m doplatkem obc anu m Nepomuku. Cha pu, z e se jedna o velke zme ny, a proto v pr ıṕade jaky chkoli dotazu c i podne tu zvas ı strany budu ra d, pokud se na na s obra tı te k dispozici je bezplatna linka Vs ichni v Poliklinice Nepomuk se te s ıḿe na setka nı s novy mi i sta vajıćıḿi pacienty. S pozdravem Pavel Vajskebr, generální ředitel MediClinic a.s. Společnost ProMinent Systems spol. s r. o. patří do firemního seskupení ProMinent (www.prominent.com), které má pobočky po celém světě. Stěžejním výrobním programem je výroba zařízení pro chemické hospodářství a úpravu vody. Firma byla založena v roce 1993 a v současné době má 250 zaměstnanců. Veškeré interní procesy jsou certifikovány dle DIN EN ISO 9001:2008. Výrobní závod Prominent Systems spol. s.r.o. v Blovicích hledá pro rozšíření a posílení pracovního týmu spolupracovníky na tyto pozice: Konstruktér (SS / VS strojnı, znalost Solid Edge a CAD, ACAD, komunikativnı znalost NJ nebo AJ, samostatnost, zodpove dnost, znalost SAP vy hodou) Projektový nákupčí (SS /VS vzde la nı technicke, praxe v projektove mna kupu, znalost AJ/NJ, SAP) Referent BOZP (SS /VS vzde la nı, sledova nı BOZP ve firme dle pr edpisu, znalost AJ/NJ) Administrativní pracovník v HR oddělení (SS /VS vzde la nı,za kladnı znalost personalistky, znalost syste mu Helios) Svářeč plastů (zruc nost, spolehlivost a sva r ec sky pru kaz vy hodou) Skladník (pru kaz VZV, spolehlivost a bezu honnost) Elektromontér (elektrotechnicke vzde la nı, osve dc enı vyhla s ka c. 50) NABÍZÍME: zajıḿavou a perspektivnı pra ci, za zemı silne zahranic nı spolec nosti, kaz doroc nı na ru st mezd, za vodnı stravova nı, moz nost dals ı ho vzde la va nı,va noc nı pre mie. Využijte příležitost pracovat ve stabilní mezinárodní společnosti. Detaily k jednotlivým pozicím jsou k dispozici na v sekci Kariéra. V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás kontaktujte na tel. č: nebo u kontaktní osoba: Trojanová Jarmila, personální vedoucí.

18 18 SPOLEČENSKÁ KRONIKA PRO VOLNÝ ČAS Životní jubilea 86 let Václav Silovský BLAHOPŘEJEME SUDOKU 10/2014 Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce. Tabulka je rozdělená na 9 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia Snadné KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o. NEPOMUCKÉ NOVINY Vydává: Město Nepomuk, IČO: , povolení MK ČR E 12327, XXIII. ročník, měsíčník, náklad ks, zdarma, do všech schránek ve městě Redakce, příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Šéfredaktorka: Eva Járová Honsová Sazba, foto: Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, mob.: , Na Vinici III. 544, Nepomuk, Tisk: SOS Print, Švihovská 10, Plzeň, tel.: , Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující pracovní den. Napište nám: máte-li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu redakce nebo na Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Vážený čtenáři, chceš se stát dopisovatelem Nep. novin? Kontaktuj redakci tel.: , Velmi obtížné

19 10/2014 PRO VOLNÝ ČAS SPOLKY 19 Jóga 10. díl Tapas Tento tr etı pr ı kaznijamyjepr ekla da n jakoodr ı ka nı, sebeka zen, askeze. Vs echny jeho pr eklady znı v dnes nı dobe de sive, skoro stras idelne.z ijeme v c ase uz ı va nı si a vyuz ı va nı vs eho, co je v nas em dosahu. A pr esto tıḿ, z e se nauc ıḿe odr eknout si, mu z eme mnoho zıśkat. Uz vidıḿ, jak se usmı va te nad my m bla znovstvı m a odmı tave vrtı te hlavou, co va m to tu vykla da m.apr esto je to tak. Ne kdy stac ı jen pa rvter in, aby si c love k uve domil skutec ne hodnoty. Na poslednı chvıĺi stac ı te uhnout pr ed letıćıḿ autem, jen krok za va mi spadne kve tina c z okna a roztr ıś tı se o chodnıḱ mıśto o vas i hlavu. Nebo se dozvı te ona hle smrti ne koho zna me ho. Je to vza cna chvıĺe prozr enı, kdy najednou vıḿe, co ma smysl. Napadne va s, z euz dlouho chcete r ıćt ma me nebo ta tovi, z ejema te ra di a jste jim vde c nı, z e navzdory svy mtra penıḿva m dali, co mohli. Nebo si uve domı te, z e se honı te za uzna nıḿ od tohoto sve ta a doma c ekajı de ti, az va m budou moci uka zat, co namalovaly c i sestavily ze stavebnice. Jsou to malic kosti, ktere sta le odkla da me v domne nı,z e jsou du lez ite js ı starosti. Ale ve chvıĺi, kdy se dı va me smrti do tva r e, nemyslıḿe kupodivu na to, zda stihneme splatit u ve r nez umr eme, ale z e jsme ne komu ner ekli, z e bez ne ho by byl na s z ivot chuds ı. Jako by se nas emyslprotutochvıĺi vyjasnila a vidıḿe vs e jinak. Po pa r hodina ch se vize rozplyne a vra tıḿe se do vyjety ch kolejı a frc ıḿe po nich da l raketovou rychlostı v domne nı, z e tam Le to s SDH Pola nka V sobotu 26. c ervence Sbor dobrovolony ch hasic u Pola nka uspor a dal jiz desa ty roc nı ktradic nı ho pouťove ho fotbalove ho turnaje v male kopane o putovnı poha r obce Pola nka. Na turnaj se sjelo 12 muz stev pr eva z ne z blıźke ho okolı,ktera se utkala ve dvou skupina ch. Turnaj s pr ehledem vyhra lo druz stvo Hotel Pavlıć ek z Pla nice, ktere ve fina le porazilo druz stvo SK Smıćhov z Plzne a mimo putovnı ho poha ru obce Pola nka si hra c i odvezli i cenu pro nejleps ı ho branka r e a str elce. Cenu pro nejplatne js ı ho hra c e si odvezl hra c SK Smıćhov z Plzne. Doma cı druz stvo, ktere jako jedine doka zalo alespon remizovat s pozde js ıḿ vı te zem, se na stupnıćh vı te zu bohuz el neumıśtilo. Dals ı akcı por a danou SDH Pola nka a Cyklanem Kakov z Neuraz byl 2. roc nıḱ Polanecke ho triatlonu. V disciplıńa ch v por adı plava nı, jıźda na kole a be h se ve c tyr ech kategoriıćh celkem utkalo 31 u c astnıḱu. V kategorii do 40 let a absolutnıḿ vı te zem se stal Petr Stroleny z Mly nske ho Struhadla, kategorii let vyhra l Pavel Svejkovsky z Neuraz, kategorii nad 50 let Ladislav Kovanda z Myslı va a mezi z enami byla nejrychlejs ı Marika Tringelova z Jindr ichova Hradce. Po ukonc enı triatlonu a pro velky za jem de tı jsme narychlo za pomoci rodic u pr ipravili triatlon pro nejmens ı, jejich vy kony a ne kdevda li konec ne najdeme prave s te stı. Urc ite je to pohodlne js ı, ale ne leps ı. Kdyz alespon obc as pu jdete kousek pe s ky, ucı tı te, jak vonı kve tiny, les a vzduch po des ti. Uslys ı te prozpe vovat pta ky a s ume nı v koruna ch stromu.je to r ec, ktere kdyz porozumı te, vas e srdce se naplnı pocitem radosti. Stac ı k tomu vypnout televizi a pr estat z ı t z ivot ne koho jine ho. Dejme tomu, z e se rozhodnete zhubnout a bez lı tosti nad talıŕ em snı te jen polovinu toho co obvykle. Jste odhodla ni anebo donuceni zdravotnıḿ stavem odr ıći si oblı benou krmi ava s tra vicı syste m uz nebude pr ete z ova n vydatny mi porcemi. Zbavı te se nepr ı jemny ch pocitu te z ke ho z aludku a te z ke mysli. Zbavı te se zdravotnıćh proble mu dıḱy tomu, z e cha pete, z e me ne by va vıće. Zbavı te se nadva hy a zaz ijete pocit spokojenosti. Stac ı jen rozpoznat, co va m ubliz uje. Moz na uz teď zac ıńa te slovo odr ıḱa nı sebeka zen vnıḿat jako pr ı tele. Jako sıĺu potr ebnou k rozezna nı prave podstaty z ivota. Jsou lide,kter ı se doka z ou zr ıći i slastne js ıćh poz itku,aby le pe poznali sami sebe. Odme nou je jim odolnost vu c i iluzıḿ a na straha m tohoto sve ta. Tapas sebeka zen,bdı nad tı m, aby se nas e vitalita neutopila v poz itcıćh. Tapas je schopnost rozpoznat v jedna nı s okolı m, z ivotnıḿi potr ebami, v jı dle, v cvic enı, v za bave i v pra ci spra vnou mıŕu. Marie Silovská odhodla nı byly velkou inspiracı i pro ostatnı.vs ichni u c astnıći si bez ohledu na vy sledky uz ili kra sne sportovnı odpoledne. C lenove ac lenky SDH Pola nka zakonc ili pra zdniny uspor a da nıḿ sportovnı ho odpoledne pro de ti. De ti si zasoute z ily ska ka nıḿ v pytli, pr ena s enıḿ vajıć ka na lz ıći, hodem mıć e na kos. Byla pro ne pr ipravena str elba ze vzduchovky na nafouknute balonky, samozr ejme pod zkus eny m dohledem. V te to disciplıńe se nenechaly zahanbit ani z eny. Da le se de ti mohly sve zt na ponıćıćh z Bliz anov. Denisa a Zdene k Valentovi povozili de ti, uka zali jim, co vs e mohou na ponı kovi nacvic it. Pro vs echny na vs te vnıḱy bylo pr ipraveno pohos te nı v podobe grilovany ch kur at. Vy bor SDH Pola nka de kuje vs em c lenu m, kter ı se podıĺeli na pr ıṕrave a pru be hu zmin ovany ch akcı, vs em u c astnıḱu m za pr edvedene vy kony, sponzoru m za hodnotne ceny, ktere ude lali vs em radost a nads encu m, kter ı neva hali a s pru be hem akcı pomohli. Jiz nynı zveme vs echny na dals ı roc nıḱy te chto oblı beny ch akcı. Výbor SDH Více fotografií na barevné fotostraně 25 Foto Pavel Hanzlík Foto 3 Lenka Kubalová

20 20 FÉNIX 10/2014 FÉNIX provozuje MONTEVERDE o.s. díky podpoře města NEPOMUK Otevírací doba ve školním roce 2014/15 Pondělí hodin Úterý hodin Středa hodin Čtvrtek hodin Pátek Pouze telefonické informace Nám. A. Němejce 88, Nepomuk Fénix , Volnoc asove centrum FE NIX nabıźı pr es 70 typu aktivit Chcete přistoupit do již probíhajícího kurzu? Vty dnu od 22. za r ı Volnoc asove centrum FE NIX v Nepomuku otevr elo pro ver ejnost obvyklou se rii krouz ku pro de ti, cvic enı, jazykovy ch a poc ı tac ovy ch kurzu.ve ts ina se naplnila dıḱy moz nosti otevr enı jiz od c tyr za jemcu o aktivitu. Ne ktere krouz ky budou otevr eny o ne kolik ty dnu pozde ji, protoz e sta le c ekajı na dostatec ne mnoz stvı za jemcu a do vs ech krouz ku je moz ne pr istoupit v pru be hu pololetı. Pokud chcete kupr. chodit na jazykovy kurz a nestihli jste zac a tek od 22. za r ı, zavolejte na m, my va m nabı dneme i v r ı jnu a v dals ıćh me sıćıćh jazykovou vy uku odpovı dajıćı vas ı u rovni. Od ceny kurzu budou odec teny lekce, ktere jste nestihli absolvovat. Jazykovy kurz je take vhodny va noc nı da rek. Vyhotovenı certifika tu je bezplatne a mu z ete si jej objednat em, telefonicky nebo osobne v kancela r ife NIXU. Nejaktua lne js ı nabı dku nejen jazykovy ch kurzu najdete na kde pravidelne informujeme o volny ch mıśtech v aktivita ch. V ne ktery ch pu vodne plne obsazeny ch kurzech (kupr. Power jo ga nebo Aj pro de ti) se mohou uvolnit mıśta i v pru be hu pololetı. Sledujte nas e webove stra nky. Ceny za cely rok jsou oproti pololetnı platbe zvy hodne ne. Pokud se va m nebude na prvnı hodine lı bit, vracıḿe va m cele kurzovne. Pr ijďte a vyzkous ejte! Pr ı jemne podzimnı dny pr eje FE NIX. JAZYKOVÁ ŠKOLA FÉNIX: přijďte zkusit 1. hodinu zdarma v říjnu! Anglický jazyk pro začátečníky Ponde lı : (Makovic kova ) U tery : (Nic ova ) Zaha jenı az v pol. r ı jna! Anglický jazyk pro mírně pokročilé: Str eda (Sankot) Zaha jenı az v pol. r ı jna! U tery (Nic ova ) Zaha jenı az v pol. r ı jna! U tery (Makovic kova ) Anglický jazyk pro středně pokročilé: U tery (Makovic kova ) Anglický jazyk pro více pokročilé + konverzační: Ponde lı (Makovic kova ) Anglický jazyk INTENZIVNĚ pro pokročilé: Ponde lı + str eda (Makovic kova ) Anglický jazyk hravou formou pro děti 3 6 let: Ponde lı (Rattayova ) obsazeno U tery (Makovic kova ) obsazeno Ponde lı (Makovic kova ) Zahájení až v pol. října! Pr ipravujeme na c tvrtek od (Rattayova ) Anglický jazyk pro školáky 8 13 let: C tvrtek (Makovic kova ) Anglický jazyk k maturitě a pro SŠ:

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Z á p i s. 1. Zahájení veřejného zasedání: Starostka obce zahájila 9. září 2011 v 17.00 hodin 5. veřejné zasedání ZO.

Z á p i s. 1. Zahájení veřejného zasedání: Starostka obce zahájila 9. září 2011 v 17.00 hodin 5. veřejné zasedání ZO. Z á p i s 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Sedliště, které se konalo dne 9. září 2011 v 17.00 hodin v Novém Sedlišti Přítomni: Mgr. Benda, p. Dulovec, Ing. Fojtíčková, Mgr. Jíleček, Ing.

Více

AUTODOPRAVA -nonstop-

AUTODOPRAVA -nonstop- 6/2010 KOUPALIŠTĚ ÚVALY přijme brigádníky na pozice: plavčík ( kurz plavčíka nutný) zdravotník (nutno mít zdravotnický kurz) brigádníky do občerstvení. Podmínky: pracovitost, věk 16 let a více. Bližší

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY Vážení rodiče žáků naší ZŠ Ostopovice, zdravíme vás a přejeme pěkný zbytek léta. Předkládáme vám aktuality z naší organizace od 2. 9. 2013. Organizace a změny výuky: ZŠ 1.

Více

Pravidla Indiánské stezky

Pravidla Indiánské stezky sout ěž za měřená na ochran u přírod y a pa máte k, na tábor n ic ké a turistic ké d o vednosti pra v i d la soutěže soutěžní řád Pravidla Indiánské stezky Stezka je určena dětem, mládeži i dospělým ve

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola

XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola 30. června 2012 se sokolové slétli do Prahy na XV. Všesokolský slet. 1. července se od 10 hodin konal sletový průvod Prahou z Václavského

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Sportovní soutěž obcí VSH 2015 celkové propozice 1 / 5 21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Přehled hlavních

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá letní tábor Místo : Westernové městečko Šiklův mlýn Ubytování : stany s podsadou, zděná jídelna a sociální zařízení Strava : 5x denně + celodenní pitný režim Cena : 2950,-

Více

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015 Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Informace zastupitelstva obce pro občany

Informace zastupitelstva obce pro občany Obec Milotice nad Bečvou Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373 www.miloticenadbecvou.cz, oumilotice@seznam.cz Informace zastupitelstva obce pro občany Září 2015 Vážení a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Těšíme se na vás! Lektorský tým Moravské galerie Autorky edukačních programů: Martina Kopecká, Markéta Skotáková, Silvie Šeborová,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012 Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Co se u nás zajímavého stalo KVĚTEN 2012 31. března - Výlet do ZOO a promítání fotek z lyžařského kurzu Poslední březnový den jsme uspořádali sraz

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů

Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů Jihlavské listy Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů Ilustrační foto: brtnice.cz Výstava dvojice fotografů začne ve středu 23. září v 17 hodin vernisáží ve Valdštejnském domě na brtnickém

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji registrační číslo: CZ.1.07/1.2.03/02.0001 SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 WWW.PODPORATALENTU.CZ TENTO PROJEKT

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J Září 2006 ČÍSLO 16 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP stavby "Rekonstrukce

Více

Znalecký posudek a ocenění nemovitosti Věcné břemeno k pozemku parc.č. 481/7, 857/1, 857/4, 8573/, 8574, 8566/, 8811/7, 917, 993/3, 993/44, 994/19, 994/5, 9317/1, 9317/3, 9318/1, 931/1, Brno, k.ú. Líšeň

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.10/2014 konaného dne 19. 5. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen rady příchod

Více

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Tuláci Klatovy ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce Údaje účastníka tábora: Jméno a příjmení: Datum narození: Zdravotní pojišťovna:

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.1.2012 NAŠE ZN.: Mukrn/201202230/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL:

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Zápis. z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, R.Baštýřová Program jednání: 1. Smlouva o

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk NÁZEV ŽADATELE: Charita Šternberk DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk FORMULÁŘ A Popis realizace poskytování sociální služby

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

Srovnání hospodaření obce Brušperk a obce Nepomuk

Srovnání hospodaření obce Brušperk a obce Nepomuk Srovnání hospodaření obce a obce 1. Úvod Předmětem této seminární práce je zhodnotit a porovnat hospodaření dvou obcí České republiky. Obce jsou porovnávány pomocí výkazů FIN 2-12M za rok 2009, údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Kde ochutnáte pivo Ferdinand:

Kde ochutnáte pivo Ferdinand: Pivovar Ferdinand, Benešov u Prahy Stejně jako v každém městě ve středověku i v Benešově vařili pivo měšťané. K úpadku pivo- varnictví došlo v období třiceti- leté války. K renesanci a oživení přispělo

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY www.ceradice.cz Vydání 2/2014 VESNICE ROKU 2014 Letošní rok se starostka obce Čeradice rozhodla přihlásit naší vesničku do soutěže Vesnice roku, kterou vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo

Více

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás opět po roce seznámil s činností naší MO a nastínil úkoly pro další období. Rok

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK

MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL.: 558 630 051, 558 628 001 FAX. : 558 630 452 e-mail: info@muzeumbeskyd.com www.muzeumbeskyd.com Otevírací doba: út, st, pá 8:00 12:00 12:30

Více

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU 1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU Vyplněný a podepsaný formulář Provozně bezpečnostní předpisy (PBP), které je nutné bezpodmínečně dodržovat při Vaší účasti na veletrzích a výstavách v areálu

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U 5. schůze Rady města České Budějovice konané dne 3. března 2010 od 9:00

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích

Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích Zápis z výroční členské schůze spolku, konané 30.10.2015 v kulturním sále OÚ v Rakousích. Přítomní: dle prezenčních listin Návrh programu: 1. Zahájení, volba

Více