Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Anton Ognev.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Anton Ognev."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Anton Ognev Právní aspekty nekalé soutěže v informačních sítích Bakalářská práce 2008/2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Právní aspekty nekalé soutěže v informačních sítích zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis: Anton Ognev

3 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval své vedoucí bakalářské práce paní Mgr. Marii Marešové za vstřícnost, ochotu, odborné vedení a za podnětné připomínky při psaní této bakalářské práce.

4 1. Úvod a cíl bakalářské práce Elektronický obchod Prameny práva Mezinárodní právo Směrnice Evropského parlamentu a Rady Česká legislativa Charakteristika e-obchodu Kategorizace podle subjektů Kategorizace podle otevřenosti použitého média Kategorizace podle způsobu realizace Certifikace e-obchodu Nekalá soutěž Prameny práva Pařížská unijní úmluva Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES Právní úprava nekalé soutěže Obch. Z Protisoutěžní jednání vs nekalosoutěžní jednáni Dobré mravy a právo Pojem nekalá soutěž Subjekty právních vztahu vznikajících při nekalé soutěži... 22

5 3.5.1 Soutěžitel Spotřebitel Generální klauzule Jednání v hospodářské soutěži Rozpor s dobrými mravy soutěže Způsobilost přivodit újmu Nepojmenované nekalosoutěžní delikty Nekalá soutěž na internetu Nepřiměřené formy lákání (B2C) Nepřípustné šíření informací Spamming Bannery Pop-up/down okna Meta-tagging Klamavá reklama Klamavé označení zboží a služeb Srovnávací reklama Další případy nepřiměřeného lákání Nekalá agrese vůči konkurenci (B2B) Zabraňovací soutěž Zahlcení systému Hacking Zlehčováni Parazitováni Cybersquatting

6 Phishing Právní prostředky ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání Soukromoprávní ochrana Trestněprávní ochrana Závěr Seznám použité literatury Odborná literatura Legislativní literatura Příloha... 47

7 Anotace Právní aspekty nekalé soutěže v informačních sítích. Tato práce prozkoumává platnou právní úpravu elektronického obchodu a poukazuje na nejčastější nekalosoutěžní praktiky z oblasti informačních sítí. V obecné části jsou vymezeny pojmy elektronického obchodu a nekalé soutěže. Zvláštní pozornost je pak věnována oblasti business to business, kde jsou uvedeny typické nekalosoutěžní delikty s odkazy na příklady z české a zahraniční judikatury. Klíčová slova: elektronický obchod, nekalá soutěž. Abstract Legal aspects of unfair competition within information network. This Thesis discusses any valid aspects of online shopping and refers to common unfair competition practices within information network. The first part of this thesis elaborates on the concepts of online shopping and unfair competition. Here greater attention pays to business-tobusiness transactions where typical unfair-competition practices are seen. To support this subject all the necessary references are made as well as Czech and international courts are used as examples. Key words: online shopping, unfair competition. 7

8 1. Úvod a cíl bakalářské práce Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl zpracovat téma Právní aspekty nekalé soutěže v informačních sítích. V této práci jsem se zaměřil zejména na nekalé soutěžní praktiky z oblasti business to business, jinými slovy na praktiky s negativním působením na konkurenci. Cílem této práce je zmapovat platnou právní úpravu elektronického obchodu především ze soukromoprávního úhlu pohledu a poukázat na nejčastější nekalosoutěžní praktiky z této oblasti, zejména pak rozebrat jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže s odkazy na některé demonstrativní případy z praxe české a zahraniční judikatury. Vzhledem k tomu, že se jedná o značně širokou problematiku, bude v této práci opomenuta oblast ochrany spotřebitele. Aktuálnost tohoto tématu potvrzuje celosvětový dynamický rozvoj elektronického obchodování a skutečnost, že už skoro každý sedmý Čech měl určitou zkušenost s obchodem přes světovou síť 1. Tohoto faktu jsou si vědomi i podnikatelé, kteří čím dál tím více zaměřují svoji pozornost na tento způsob prodeje svých výrobku a služeb, což má za následek, že takzvané e-shopy dnes rostou jako houby po dešti. Soutěžení v podnikatelské sféře bylo vždy tvrdé a lidé jsou neobyčejně vynalézaví v hledání metod, jak předstihnout konkurenci, a právě mnoho z těchto metod je v rozporu s právní úpravou nekalé soutěže. Svou bakalářskou práci pojmu jako teoretickou práci, budu se opírat o příslušnou literaturu, konkrétně o legislativní a odbornou dokumentaci, ze které načerpám potřebná fakta. Nejprve se pokusím nezávisle na sobě charakterizovat dva široké pojmy a to, elektronický obchod a nekalou soutěž. Posléze budu svou práci více profilovat, zde se zaměřím na nekalou soutěž v oblasti informačních síti, konkrétně na oblast B2B. V této části podrobněji rozeberu jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže, kde k některým uvedu příklady z rozhodovací praxe české či světové judikatury. 1 zdroj: Český statistický úřad. 8

9 2. Elektronický obchod 2.2 Prameny práva Mezinárodní právo Svět zatím postrádá celistvou mezinárodní úpravu elektronického obchodování, vznikají ale různé iniciativy nadnárodních organizací jako jsou OECD, WTO, Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) a také Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL), které mají za následek vznik vzorových zákonů, doporučení či různých mezinárodních úmluv. Jako první pramen uvádím vzorový zákon o elektronickém obchodu, vydaný Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo, jehož úplný český překlad zní Vzorový zákon U CITRAL o elektronickém obchodu (1996) a průvodce k jeho inkorporaci, včetně čl. 5 bis doplněného v roce Cílem tohoto modelového a velmi autoritativního zákona je inspirovat světové zákonodárce souborem doporučení, které by měly mít za následek modernizaci legislativy tykající se elektronického obchodování. Jedná se o velmi obecný návrh, který je založen na vytvoření funkčně ekvivalentních principů vyžadovaných na papíře vytištěných dokumentů, jedná se o psanou formu, podpis a originál. Cílem je i mimo jiné utvoření standardů, na základě kterých je možné posoudit právní význam elektronického sdělení. Tento modelový zákon by měl hrát významnou roli při prosazování tzv. bezpapírové komunikace. Modelový zákon též obsahuje pravidla týkající se elektronického obchodování ve specifických oblastech jako je například přeprava nákladu. 2 Jedná se však o návrh zákona, který je díky své univerzálnosti, ve své originální podobě, těžko aplikovatelný do jednotlivých právních řádů. Zatím nebyl aplikován do právních řádů členských zemí OSN 3. 2 Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле и Руководство по принятию с дополнительной статьей 5 bis, принятой в 1998 году. 3 Volná parafráze, Smejkal, V. a kolektiv Právo informačních a telekomunikačních systémů 2., St

10 2.2.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady Právní úpravu elektronického obchodu nemalou měrou ovlivňuje i zákonodárná činnost Evropské unie, jejíž směrnice a doporučení se promítají i do legislativy České republiky, což potvrzuje i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000., o určitých aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodního styku v rámci vnitřního trhu. Cílem směrnice 2000/31 ES bylo dosáhnout vysokého stupně integrace zemí EU, těžit z principů fungování vnitřního trhu a poskytnout volný pohyb služeb informační společnosti. Místo pojmu elektronický obchod je zde použit pojem informační společnost. Směrnice primárně zakotvuje povinnost státu upravit své právní předpisy tak, aby bylo možné bez překážek uzavírat smlouvy elektronickou cestou. Směrnice stanoví i některé další povinnosti. Důraz je kladen rovněž na možnost využívání mimosoudního urovnávání sporů. Většina cílů uvedených ve směrnici byla již do českého právního řádu transponována, a proto bylo nutno zabývat se jen těmi požadavky, které dosud zohledněny nebyly. Jde především o: Přizpůsobení regulace rozesílání tzv. nevyžádaných sdělení (spamming) podle čl. 7 směrnice Regulace používání obchodních sdělení, které jsou součástí služby informační společnosti, příslušníky regulovaných povolání podle č1.8 směrnice Zavedení principu omezené odpovědnosti zprostředkovatele služeb informační společnosti (providera) při přenosu informací podle čl. 13 a 14 směrnice. 4 Další relevantní směrnice pro e-obchod: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 91/250/ES, o právní ochraně počítačových programu. Směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených smluvních podmínkách. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně osobních dat. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES, o právní ochraně databází. 4 Bílá kniha o elektronickém obchodě, St

11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/66/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v telekomunikačním sektoru. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobku nabízených spotřebiteli. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmu spotřebitelů. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisu. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a souvisejících záruk. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/93/ES o elektronickém podpisu. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném regulačním rámci elektronických komunikačních sítí a služeb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích. Směrnice Komise 2002/77/ES o konkurenci na trzích elektronických komunikačních sítí a služeb. 11

12 2.2.3 Česká legislativa Právních norem upravujících oblast elektronického obchodování je celá řada, patří sem Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, Zákon o elektronickém podpisu a další. Některé z uvedených právních předpisů bylo zapotřebí zcela nově vytvořit a do již existujících předpisů zapracovat změny s cílem odstranit legislativní bariéry rozvoje elektronického obchodování. Základním dokumentem v oblasti legislativního vymezení systému elektronické komerce je dokument nesoucí název Bílá kniha o elektronickém obchodu. Bílá kniha, která navazuje na tzv. Zelenou knihu schválenou vládou v roce 2001, obsahuje záměry, cíle a konkrétní opatření na podporu elektronického obchodu v ČR. Její podstatná část - návrh legislativních opatření, byla zpracována na základě informací lidí z praxe zabývajících se elektronickým obchodem a podkladů jednotlivých resortů. Bílá kniha zohledňuje příslušné směrnice EU a je plně v souladu s cíli definovanými v dokumentu eeurope+. 5 Existence směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června vyžádala zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, který byl předložen tehdejším ministerstvem informatiky a následně 21. ledna 2004 schválen. Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství odpovědnost, práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní sdělení. 6 Také jeho přijetí předpokládala Bílá kniha o elektronickém obchodu. Tento zákon mimo jiné upravuje odpovědnost poskytovatele služeb (providera) za obsah informací poskytovaných na internetu. Zákon dále reguluje nevyžádanou elektronickou inzerci, spam a povoluje pouze obchodní sdělení podle takzvaného systému opt-in, tedy pouze s výslovným souhlasem adresáta. Návrh též přesněji vymezuje problematiku informačních povinností při nákupu zboží přes internet. 7 5 Veřejná správa online, Bíla kniha o elektronickém obchodě. 6 Havit s.r.o., Business.center.cz, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 7 Hana Slámova, státní informační a komunikační politika, přehled důležitých zákonu. 12

13 2.3 Charakteristika e-obchodu Z obecného hlediska v sobě pojem e-obchod zahrnuje poskytování zboží a služeb elektronickou formou prostřednictvím sítě dalším společnostem nebo konečným zákazníkům. Dále umožňuje příjem objednávek od zákazníků, zprostředkování plateb, poskytování dalších informací o výrobcích nebo řešení reklamací. V praxi můžeme vidět minimálně tří možnosti kategorizace e-obchodu Kategorizace podle subjektů Z hlediska účastníků transakce se rozlišují zejména dva typy subjektů: podnikatel (B - Business) a spotřebitel (C - consumer). Dalšími možnými subjekty jsou: veřejná správa (A - administration) a kdokoli (E - everyone), který představuje kombinaci C a B. Pro diferenciaci primárních typů transakcí se zavedlo anglické písemné označováni podle zúčastněných stran. Kombinací 4 písmen vzniklo deset typů transakcí, které lze rozdělil do dvou skupin, první přímo zasahují do působení elektronického obchodování a druhá skupina obsahuje spíše projekty E- commerce a E-government. Typy e-obchodů: B2B (Business to Business) - obchody mezi podnikateli a podniky navzájem. B2C (Business to Consumer) - prodej zboží koncovému spotřebiteli. C2C (Consumer to Consumer) - vzájemný obchod koncových zákazníků (aukce, bazar). B2E (Business to Everyone) - prodej všem, kombinace možností B2B a B2C. 8 Volná parafráze - Svoboda, P. Právní a daňové aspekty e-obchodu, St

14 Projekty E-commerce a E-government B2A (Business to Administration) obchodní vztahy s veřejnou správou, podání daňového přiznání či celních dokumentů. C2B (Consumer to Business) - sledování nabídky za účelem snížení nákladů. C2A (Consumer to Administration) - vztahy ke státní správě v podobě voleb nebo sčítání lidu. A2B (Administration to Business) - zadávaní veřejných zakázek, vypisovaní grantových projektů. A2C (Administration to Consumer) - poskytování informací o veřejné správě. A2A (Administration to Administration) projekt koordinace činnosti orgánů veřejné správy v rámci jednoho státu, spolupráce na mezinárodní úrovni Kategorizace podle otevřenosti použitého média Z tohoto uhlu pohledu rozdělujeme elektronické obchody do dvou skupin: uzavřené transakce a otevřené transakce. V první skupině jde o elektronické obchodování po uzavřených sítích mezi omezeným okruhem partnerů (kluby, firemní sítě či platformy B2B). Za otevřené transakce se rozumí e-obchod pro otevřený počet účastníků Kategorizace podle způsobu realizace Podle tohoto způsobu lze obchody na internetu rozdělit též na dvě skupiny: Přímé e-obchody v této skupině se realizují statky nehmotné povahy (software, informace a multimediální produkty), což umožňuje uskutečňovat transakce (objednávku, placení a dodávku) výhradně prostřednictvím elektronických prostředků v reálném čase tzv. stažením. epřímé e-obchody zde se pomocí elektronických prostředků realizuje objednávka nebo uzavření smlouvy a často i platba, ale plnění smlouvy ze strany prodávajícího, tj. dodávka zboží je tradičními prostředky. 9 Volná parafráze - Svoboda, P. Právní a daňové aspekty e-obchodu, St. 62,63 14

15 2.4 Certifikace e-obchodu Nakupování přes internet má svá specifika a přináší zákazníkům určité výhody a nevýhody. Za hlavní nevýhodu je považováno nadměrné riziko spojené s anonymitou prodejce a pravděpodobnost tzv. vizuálního klamu. Spotřebitelé se toto riziko snaží eliminovat tím, že realizují svou poptávku na doporučení někoho jiného nebo nakupují u prodejců, s jejichž službami měli osobní pozitivní zkušenost. Ke zvýšení důvěryhodnosti internetových obchodu může vést certifikace elektronických obchodů, kterou u nás zajišťuje Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Certifikace by měla zajistit potvrzení určité jakosti, standardu, dodržování právních předpisů a také základních etických pravidel. APEK je u nás zatím jedinou certifikační autoritou, zaměřující se na působení elektronické obchodování. Asociace byla založena v roce 1998 jako nezávislá organizace, která podporuje rozvoj elektronického obchodu v České republice. Mezi členy APEKu patří největší české internetové obchody, přední softwarové společnosti a finanční instituce. 10 Jak už bylo naznačeno jedná se o nezávislou organizaci, která vytváří vlastní pravidla a sama jejich dodržováni kontroluje. Přijetí nových členů musí schválit jak představenstvo, tak i stávající členy asociace. Certifikace internetových obchodů se děje na základě dobrovolnosti. Můžeme to přirovnat k určité profesní samosprávě, kde by sami internetoví obchodníci měli usilovat o to, aby certifikace elektronických obchodů probíhaly, dále aby podnikání na Internetu bylo transparentnějším, a aby se jasně oddělily služby zajišťující určitý standard a kvalitu, od služeb, kde toto zajištěné není. Proto existují systémy dobrovolné certifikace, v rámci kterých se internetoví obchodníci zavazují k dobrovolnému plnění určitých kritérií a na oplátku získávají od důvěryhodné certifikační autority osvědčení (obvykle v podobě tlačítka na internetovém serveru). Certifikačními autoritami se někdy stávají také spotřebitelské organizace. V Evropské unii již osm spotřebitelských organizací za finanční podpory Evropské komise provozuje mezinárodní certifikační systém WebTrader Citace Asociace pro elektronickou komerci APEK. 11 Štedron B.: Certifikace elektronických obchodu krok správným směrem. 15

16 3. ekalá soutěž 3.1 Prameny práva Pařížská unijní úmluva Asi nejstarší mezinárodní úmluvou, která se nekalou soutěží zabývala, je Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z roků Tato úmluva pokládá za nekalou soutěž každou soutěžní činnost, která odporuje poctivým zvyklostem v průmyslu nebo v obchodě. Nekalá soutěž se definuje a upravuje v článku 10bis, kde se uvádějí první tři příklady případů, které musejí být v unijních státech zakázány: Jakékoliv činy, které by mohly jakkoli způsobit záměnu s podnikem, výrobky nebo s průmyslovou nebo obchodní činnosti soutěžitele. Falešné údaje při provozování obchodu, které by mohly poškodit dobrou pověst podniku, výrobků nebo průmyslové nebo obchodní činnosti soutěžitele. Údaje nebo tvrzení, jejichž užívání při provozu obchodu by bylo s to uvádět veřejnost v omyl o vlastnosti, způsobu výroby, charakteristice, způsobilosti k použití nebo o množství zboží. 12 Jde tedy o velmi úzce pojatou ochranu, kterou musely tehdejší členské státy poskytnout soutěžitelům (ve třetím případě také spotřebitelům). Pojem poctivé zvyklosti Pařížská unijní úmluva plně nedefinovala, tím ale poskytla volnost k jeho určení národním soudům a správním úřadům členských státu. Ve výsledku v jednotlivých členských právních úpravách byly použity takové pojmy jako: dobré mravy, profesionální korektnost, poctivé obchodní zvyklosti, zásada dobré víry apod., což odráží různorodost sociologické, hospodářské, mravní a etické koncepce společnosti členských státu. 13 Už z první právní úpravy nekalé soutěže je patrné, že je téměř nemožné formulovat její přesnou definici, tedy aby bylo jasné, která ze soutěžních jednání jsou právně přípustná a která nikoliv. To vše díky neobyčejné lidské vynalézavosti při hledání způsobů, s jejichž pomocí by bylo možné předběhnout konkurenty, či takříkajíc doběhnout spotřebitele Munková, J, Právo proti nekalé soutěží. Komentář. 2, St Večerková, E. Nekalá soutěž a reklama. St Volná parafráze Hajn, P. Jak jednat v boji s konkurencí : (o právní úpravě nekalé soutěže), St

17 3.1.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES Jak je známo státy EU jsou povinny harmonizovat svůj vnitrostátní právní řád se směrnicemi ES, nejsou však jím striktně vázány. Podle obecné zásady tzv. minimální harmonizace nesmí být členské státy EU při implementaci směrnic mírnější, mohou však být přísnější než evropské směrnice. Základním cílem zavedení směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES ze dne 11. Května 2005 o některých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady č. 84/450/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 97/7/ES, č. 98/27/ES a č. 2002/65ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách), je harmonizace právních předpisů členských států týkající se obchodních praktik na trhu Společenství, které poškozuje ekonomické zájmy spotřebitele. 15 Směrnice nabyla účinnosti 12. června 2005 a členské státy EU byly povinny ji zakomponovat do národního práva do 12. července 2007 tak, aby tato opatření mohla být aplikována nejpozději od 12. prosince Podle směrnice existují v zásadě dvě kategorie nekalých obchodních praktik: Praktiky splňující znaky stanovené Směrnicí s tím, že tyto praktiky se posuzují případ od případu. Praktiky uvedené v příloze č. I Směrnice, které jsou zakázané bez ohledu na znaky uvedené v písm. (a) výše. 16 Princip směrnice je postaven na kombinovaném přístupu generální klauzule a demonstrativního výčtu skutkových podstat, např. klamavé nebo agresivní obchodní praktiky. Tyto základní skutkové podstaty doplňuje příloha č. 1 Směrnice, která stanovuje jednání, které je nekalé vždy a za každých okolností. Mezi klamavé praktiky patří nepravdivá tvrzení o cenách, o omezené době dispozice produktu, vyvolání obavy z nebezpečí spotřebitele při nezakoupení produktu, budování pyramidových prodejních struktur a další. Mezi agresivní praktiky dle přílohy směrnice patří vytrvalé a nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, ů nebo jiných prostředků přenosu na dálku, kromě situací a v rozsahu odůvodněném podle vnitrostátních právních předpisů za účelem vymáhaní smluvních 15 Čechová J, Přikryl V, Pravní rádce 02/2006, Nekalé obchodní praktiky St Čechová J, Přikryl V, Pravní rádce 02/2006, Nekalé obchodní praktiky St

18 závazků, začlenění do reklamy přímého nabádání určeného dětem, aby si inzerované produkty koupily, nebo aby přesvědčily rodiče nebo jiné dospělé aby jim je koupily 17 a další. Obchodní praktiky jsou dle směrnice nekalé, jsou li v rozporu s požadavky na odbornou péči a podstatným způsobem narušují ekonomické chování průměrného spotřebitele, obzvláště, jsou-li klamavé nebo agresivní. Klamavé obchodní jednání obsahuje nesprávné informace, což způsobuje jeho nedůvěryhodnost nebo jiným způsobem uvádí průměrného spotřebitele v omyl, klamavé obchodní jednání dále přestavuje uvedení na trh výrobku, který může vyvolat záměnu s jinými výrobky, obchodními známkami, označeními nebo jinými rozlišujícími prky soutěžitelů, a též nesplnění závazků uvedených v pravidlech jednání, kterými se příslušný obchodník zavázal řídit Právní úprava nekalé soutěže Obch. Z. Česká republika, která zahrnuje soutěžní právo do úpravy obchodního zákoníku, je spíše výjimkou. V řadě zemí došlo k přesunu části obchodního práva mimo úpravu obchodního i občanského zákoníku, tedy do zvláštních zákonů. V Česku tedy nekalou soutěž upravuje Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. (v aktuálním znění), konkrétně je této problematice věnována hlava pátá: hospodářská soutěž, díl druhý: nekalá soutěž. Základním ustanovením upravujícím nekalou soutěž je generální klauzule obsažená v 44 odst. 1 a demonstrativní výčet skutkových podstat nekalosoutěžních deliktů 44 odst. 2.. Zvláštní pozornost bude generální klauzuli a jednotlivým skutkovým podstatám věnována v pozdějších kapitolách. 17 Čechová J, Přikryl V, Pravní rádce 02/2006, Nekalé obchodní praktiky St European community law news, č. 9/2005, s. 5, 6. 18

19 3.2 Protisoutěžní jednání vs nekalosoutěžní jednáni Právo hospodářské soutěže lze obecně charakterizovat jako soubor právních norem zakazujících některá počínaní v rámci hospodářské soutěže a stanovení odpovídajících sankcí za porušení těchto norem. Právo proti omezení soutěže společně s právem proti nekalé soutěži jsou základními pilíři práva hospodářské soutěže. Jejich základním cílem je ochrana hospodářské soutěže a vytvoření prostoru pro její rozvoj a fungování. Právo proti omezování hospodářské soutěže je upraveno zvláštním zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů. Zatím co nekalá soutěž, jak už o tom bylo výše zmíněno, je upravena v zákoně č. 513/1991 Sb. (v aktuálním znění). Základní rozdíl mezi nekalou soutěží a omezováním hospodářské soutěže spočívá v tom, že nekalá soutěž se odehrává v mezích hospodářské soutěže a spočívá zpravidla v získání neoprávněné přednosti toho, kdo by ji při poctivém jednání nezískal, zatímco zneužívání hospodářské soutěže se příčí soutěži jako takové a nejčastěji spočívá ve vyloučení některých soutěžitelů ze soutěže v důsledku hospodářské síly jiného soutěžitele. V souvislosti s právem proti zneužívání hospodářské soutěže se často hovoří také o právu antimonopolním nebo kartelovém. Následující obrázek zobrazuje rozdíl mezi protisoutěžním a nekalosoutěžním jednáním. 19 Ochrana proti nekalé soutěži má za cíl ochránit jednání jednotlivých soutěžitelů v soutěži, zabránit takovému jejich jednání, které by mohlo přivodit újmu jiným soutěžitelům či spotřebitelům. Ochrana hospodářské soutěže se potom zaměřuje na to, aby zde vůbec hospodářská soutěž existovala a nebyla nikým omezována či narušována. 19 Citace a obrázek, Businessinfo.cz. Nekalá soutěž. 19

20 3.3 Dobré mravy a právo. Obchodní zákoník upravující nekalou soutěž se často odvolává na nezcela jasný pojem dobré mravy respektive dobré mravy soutěže. Tento výraz nebyl v českém právním řádu znám až do doby přijetí zákona proti nekalé soutěži v r Bylo za potřebí tento pojem řádně a pečlivě vysvětlit a objasnit, čehož se ujal zejména K. Skála ve své odborné práci o nekalé soutěži. Musíme klást důraz na slovo soutěž jelikož generální klauzule neslouží k prosazování obecné mravnosti či mravopočestnosti; takovou funkci plní jiné právní normy. 20 Zákonodárci pojem dobré mravy nijak blíže neupřesňují, a přitom jde o jednu ze zásadních podmínek vzniku nekalé soutěže. Proto v následujícím odstavci uvádím dvě definice z komentáře prvorepublikového zákonu č. 111/1927 Sb. z a n., o kterých ale též nemohu tvrdit, že jsou zcela vystihující. Komentář k prvorepublikovému zákonu definoval dobré mravy jako: "povšechné zásady regulující hospodářskou činnost vůbec a odpovídající mravnímu nazírání a představám o slušnosti osob na této činnosti zúčastněných a správně a bedlivě myslících jednání příčí se tehdy dobrým mravům soutěže, když cit slušnosti všech správně a spravedlivě myslících příslušníků obchodních kruhů v úvahu přicházejících tímto jednáním uráží se." 21 V každém případě jde o definice ne zcela jasné a pro soud nezávazné, a proto je především na úvaze soudu jakým způsobem si tento pojem vyloží a jak následně zhodnotí jednání, které by mohlo s tímto pojmem kolidovat (v úvahu např. může vzít i etické kodexy běžné mezi danými subjekty) Hajn, P. Jak jednat v boji s konkurencí : (o právní úpravě nekalé soutěže), St Komentář prvorepublikového zákonu č. 111/1927 Sb. z a n. 22 ITprávo.cz. Etika, právo a nové rozměry nekalé soutěže na internetu. 20

21 3.4 Pojem nekalá soutěž Jak je patrné, pojem nekalá soutěž vznikl spojením dvou slov. Ze slova nekalá vyplývá, že obsahuje nějaký negativní prvek. Tento přívlastek bychom mohli nahradit výrazem mravně nevyhovující neboli nepoctivá. Obecný význam pojmu nekalá soutěž lze vystihnout asi takto: soutěž, kterou někdo kazí, soutěž, v níž někdo něco zatemňuje, soutěž, v níž se někdo chová nepoctivě, nemravně, špatně, nečestně, nevyhovujícím způsobem. 23 Pojem soutěž je už jednoznačnější, avšak je třeba neopomíjet důležité upřesnění v podobě přívlastku hospodářská. Nespadá sem například volební soupeření politických stran, či soupeření sportovců na sportovištích, jde o konkurenci v tržní společnosti, která je téměř vždy prospěšná jak pro spotřebitele, tak i pro samotné podnikatele. Aby hospodářská soutěž měla skutečný smysl, musí probíhat v rámci určitých mantinelů. Svého cíle, tedy úspěšně konkurovat a vylepšovat ekonomické výsledky, by měli podnikatelé dosahovat nějakým společensky přijatelným způsobem. Vždy je zapotřebí zohledňovat nežádoucí efekty. Nekalá soutěž, jakožto jedná z oblastí práva hospodářské soutěže, vystupuje jako jakýsi regulátor, který nastaví limity a hranice soutěžního chování. 23 Večerková, E. Nekalá soutěž a reklama. St

22 3.5 Subjekty právních vztahu vznikajících při nekalé soutěži Soutěžitel V předešlých kapitolách jsem se často odvolával na pojem soutěžitel. Jednou z podmínek vzniku nekalé soutěže je jednání v hospodářské soutěži, a z 41 Obch. Z. je patrné, že zákon použitím pojmu soutěžitel nemá na mysli jen podnikatele ve smyslu 2 odst. 2 Obch. Z., ale zahrnuje do tohoto vztahu i další subjekty, které se hospodářského života účastní, tedy např. svobodně tvořící umělce, kulturní a charitativní instituce, veřejnoprávní instituce, přičemž klíčová je zde existence určitých ekonomických prvků v činnosti těchto subjektů. 24 Mezi zvláštní subjekty nekalé soutěže lze zařadit především právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů a v případě skutkové podstaty podplácení - osoby pomocné, tedy členy statutárních orgánů soutěžitelů. Pojem hospodářský soutěžitel je tedy velmi široký a zahrnuje všechny, mezi nimiž na základě objektivní povahy jejich výrobků či služeb (tzn. jejich zaměnitelnosti) nebo na základě vlastní aktivity dojde na trhu k hospodářskému střetu Spotřebitel Vedle soutěžitelů jsou dále subjekty práva proti nekalé soutěži i spotřebitelé. Spotřebitelem se rozumí osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Slovo spotřebitel použité v generální klauzuli se pro potřeby hospodářské i soudní praxe překládá jako normální spotřebitel. Jde o konzumenta, který nemusí být zvlášť bystrý a pozorný, ale má projevovat určitou spotřebitelskou soudnost a neměl by se nalézat v pásmu hlubokého intelektuálního podprůměru. 26 Vzhledem k zaměření této práce, vynechám podrobnou charakterizaci tohoto pojmu a uvedu jen, že právní postavení spotřebitele upravuje občanský zákoník č. 40/1964 Sb (kde jsou mimo jiné upraveny i smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy i prostřednictvím internetu)., a zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. 24 Volna parafráze, Hajn, P. Právo nekalé soutěže. St Volna parafráze, Hajn, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži.nst Citace, Hajn, P. Jak jednat v boji s konkurencí : (o právní úpravě nekalé soutěže). St

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Co to je nekalá soutěž?

Co to je nekalá soutěž? Literatura - doporučená články v časopisech Právní rozhledy a Právní rádce, zejm. Smejkal, V.: Nekalá soutěž na Internetu. Právní rádce, 2002, č. 2, s. 11 14 Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního

Více

Nekalá soutěž- generální klauzule legislativní a judikaturní vývoj v posledních letech

Nekalá soutěž- generální klauzule legislativní a judikaturní vývoj v posledních letech Nekalá soutěž- generální klauzule legislativní a judikaturní vývoj v posledních letech ( Zaměření na způsobilost způsobit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.) Vypracovala: Lenka Petrusková 1 Kapitola

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Legislativní omezení cenové komunikace Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 13.05.2009 OBSAH Právní předpisy Nekalé obchodní praktiky Nekalá soutěž Praktické

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Oddíl 2 Ochrana práv majitele ochranné známky

Oddíl 2 Ochrana práv majitele ochranné známky Oddíl 2 Ochrana práv majitele ochranné známky Cílem známkového práva je především ochrana majitelů ochranných známek proti záměrům třetích osob, které mohou vytvořením rizika záměny označení mezi spotřebiteli

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919 Přehled témat Pojem a podstata

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Nekalá soutěž II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.12.2013

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Department of Commercial Law. kotasek@law.muni.cz. www.law.muni.cz

Department of Commercial Law. kotasek@law.muni.cz. www.law.muni.cz Department of Commercial Law JUDr. Josef Kotásek, Ph. D. kotasek@law.muni.cz www.law.muni.cz Hospodářská soutěž a mediální prostředí Podnikání a média Periodický tisk Princip evidence -46/2000 Sb., ZÁKON

Více

Právnická fakulta Masarykovy university

Právnická fakulta Masarykovy university Právnická fakulta Masarykovy university Právo a právní věda Katedra obchodního práva Diplomová práce SOUKROMOPRÁVNÍ A VEŘEJNOPRÁVNÍ SOUTĚŽNÍ DELIKTY A MOŽNOST JEJICH JEDNOČINNÉHO SOUBĚHU Markéta Adámková

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy Seznam příloh Příloha č. 1: zákony a jiné právní normy z oblasti reklamy Komerční komunikace Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

Festival Česká inovace (27. 2. 2013)

Festival Česká inovace (27. 2. 2013) ,, Festival Česká inovace (27. 2. 2013) Vizitka, JUDr. Ústav a technologií Právnická fakulta Masarykova univerzita Email: jaromir.savelka@law.muni.cz Osobní profil: is.muni.cz/osoba/savelka Osnova, 1 Vymáhání

Více

Pokyn, kterým se stanoví bližší pravidla pro posuzování reklamy na veterinární léčivé přípravky

Pokyn, kterým se stanoví bližší pravidla pro posuzování reklamy na veterinární léčivé přípravky Pokyn ÚSKVBL/UST 04/2006 Pokyn, kterým se stanoví bližší pravidla pro posuzování reklamy na veterinární léčivé přípravky Platnost od: 1. 10. 2006 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní pojmy obchodního práva 3.Ročník obor Kuchař číšník 4.

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obchodní korporace a nekalá soutì Jarmila Pokorná Eva Veèerková Milan Pekárek Výklad je zpracován k právnímu stavu èerven 2015. Vzor citace: POKORNÁ,

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nekalé soutûïe. Sestavila DANA ONDREJOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nekalé soutûïe. Sestavila DANA ONDREJOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe Sestavila DANA ONDREJOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nekalé soutěže Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nekalé

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Základní koncepce hradí se majetková újma (škoda) nemajetková újma

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 Elektronický podpis Nahradí nová technologie klasický vlastnoruční podpis na papíře nebo se jedná jen o prostředek k dalšímu rozvoji sítě Internet a mohutnému postupu

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014

Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014 Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014 JUDr. Hynek Brom 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Struktura prezentace 1. Regulace významné tržní síly 2. Změna zákona 3. Budoucí

Více

Právní aspekty Internetu. Mgr. David Emr

Právní aspekty Internetu. Mgr. David Emr Právní aspekty Internetu Mgr. David Emr Obsah I.) Problematika doménových jmen a jejich ochrany II.) Právní úprava spamu III.) Právní regulace reklamy na Internetu IV.) Meta-tags I.) Problematika doménových

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 1 Prezentace 2015 POJEM SPOTŘEBITELE o koncový uživatel služby nebo výrobku o každá fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo která odebírá nějaké služby, a to za jiným

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - DS/DPS D/4/2013 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti při distribuci důchodového

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24)

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) 1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) SHRNUTÍ Současná úprava Zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) pojem mimořádně nízké nabídkové ceny nijak nedefinuje,

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující:

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující: Praha 3. září 2014 Čj. ČTÚ-38 773/2014-610/III. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více