Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV"

Transkript

1 Digitální bezdrátový telefon Typové oznaèení: KX-TCD735CXM Návod k obsluze DIGITAL GHI TUV ABC DEF JKL MNO 8 9 PQRS WXYZ 6 3 R Identifikace volajícího PØED POUŽITÍM SI POZORNÌ PØEÈTÌTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDÌJŠÍ NAHLÉDNUTÍ. Pøed prvním použitím nabíjejte akumulátory pøibližnì 15 hodin.

2 Vážený zákazníku, Poøídil jste si zaøízení KX-TCD735CXM, které je vyrobeno v souladu s pøedpisy European Standards for Cordless Telephones (DECT). Technologie DECT je charakterizována vysokou ochranou proti odposlechu, rušení a také vysokou kvalitou digitálního pøenosu. Tento telefon byl navržen pro celou øadu aplikací. Napøíklad tento telefon mùžete používat v síti základnových stanic a pøenosných èástí: Obsluhování šesti pøenosných èástí na jedné základnové stanici. Možnost interkomu mezi jednotlivými pøenosnými èástmi. Obsluhování pøenosných èástí ètyøech základnových stanic pro rozšíøení plochy pokryté signálem. Tento telefon mùžete používat pro: obsluhování nìkolika pøenosných èástí používání s nìkolika základnovými stanicemi pøipojení základnové stanice k poboèkové ústøednì. Identifikace volaného je službou telekomunikaèního operátora. Po pøihlášení k této službì se Vám na displeji telefonu zobrazí telefonní èíslo volajícího. Pøíslušenství (dodávané) Sí ový adaptér (str. 11) Telefonní linkový kabel (str. 11) Tužkové akumulátory (str. 107) Kryt akumulátoru (str. 11) jeden jeden Dva tužkové akumulátory (AA) jeden Klip na pásek (str. 108) Montáž na zed (str. 110) Návod k obsluze jeden jeden jeden Vybalte prosím veškerý obsah a zkontrolujte dodané pøíslušenství. Pøíslušenství se mùže díky technickým parametrùm lišit. Uschovejte si pùvodní krabici a balící materiál. 2

3 Umístìní základnové stanice Hovory jsou pøenášeny mezi základnovou stanicí a pøenosnou èástí pomocí rádiových vln. Pro maximální dosah a pøenos signálu bez šumu Vám doporuèujeme umístìní základnové stanice: Pokud možno co nejdál od ostatních elektrospotøebièù, jakými je televizor, rádio, osobní poèítaè nebo jiný telefon. Ve STØEDNÍ nebo VYŠŠÍ POLOZE bez pøekážek, jakými jsou napøíklad zdi. Operaèní rozsah: Operaèní rozsah závisí na konstrukci místnosti, poèasí a podmínkách používání. Za normálních okolností bude mít telefon vìtší dosah venku než uvnitø budovy. Pøekážky, jakými jsou zdi, kovové polièky nebo železobetonové zdi mohou zkrátit operaèní rozsah. Šum: Díky náhodným rádiovým vlnám mùže docházet k obèasnému šumu nebo rušení. 3

4 4 Obsah Kapitola 1 Pøíprava Umístìní ovládacích prvkù... 8 Displej Zaèínáme Instalace akumulátorù v pøenosné èásti Pøipojení Dobíjení akumulátorù Základní operace Zapnutí a vypnutí Uskuteènìní hovoru Odpovìï na hovor Ukonèení hovoru Na základnové stanici Uskuteènìní hovorù Hlasitý telefon (Digital Speakerphone) Odpovídání na hovory Základní operace se záznamníkem Nahrané zprávy Datum a èas Nastavení aktuálního èasu Nastavení aktuálního datumu Kapitola 2 Bezdrátový telefon Uskuteènìní hovorù Uskuteènìní hovoru po kontrole telefonního èísla Opakovaná volba telefonního èísla Zpìtné volání úèastníkovi ze seznamu volajících Hlasitý telefon Automatické pøijmutí hovoru Uložení volaného telefonního èísla do telefonního seznamu na základnové stanici Uskuteènìní hovorù po potvrzení zapsaného èísla Opakovaná volba telefonního èísla Zpìtné volání pomocí seznamu volajících Odpovídání na hovory Nastavení hlasitosti sluchátka (vysoká, støední nebo nízká) nebo hlasitosti reproduktoru (šest úrovní) bìhem hovoru Doèasné vypnutí vyzvánìní Automatické pøijmutí hovoru Osvìtlení displeje na základnové stanici Nastavení hlasitosti sluchátka (osm úrovní) bìhem hovoru Paging/Interkom...22 Paging pøenosné èásti ze základnové stanice (vyhledání pøenosné èásti, paging všech pøenosných èástí) Paging pøenosné èásti ze základnové stanice (jedna pøenosná èást) Paging základnové stanice z pøenosné èásti Pøepojení hovoru pomocí interkomu Volba typu vyzvánìní pro paging Identifikace volajícího Služba identifikace volajícího Seznam volajících Prohlížení seznamu volajících Úprava telefonního èísla volaného na základnové stanici Úprava telefonního èísla volaného Vymazání informací o volajícím ze seznamu volajících Uložení informací ze seznamu volajících do telefonního seznamu Telefonní seznam Ukládání jmen a telefonních èísel do telefonního seznamu pøenosné èásti Funkce soukromá kategorie Tabulka soukromých kategorií... 32

5 Volba znakù Tabulka znakù Úprava položek v telefonním seznamu pøenosné èásti Vymazání položky v telefonním seznamu pøenosné èásti Vyhledání položky v telefonním seznamu pøenosné èásti Uskuteènìní hovoru v telefonním seznamu pøenosné èásti Rozeznání volajícího podle vyzvánìní Ukládání jmen a telefonních èísel do telefonního seznamu základnové stanice Úprava položek v telefonním seznamu základnové stanice Vymazání položky v telefonním seznamu základnové stanice Pøehrávání zvukové identifikace vyzvánìní podle volajících Vyhledání položky v telefonním seznamu základnové stanice Uskuteènìní hovoru v telefonním seznamu základnové stanice na základnové stanici Vyhledání položky v telefonním seznamu základnové stanice Uskuteènìní hovoru v telefonním seznamu základnové stanice Zkrácená volba Kopírování telefonního seznamu Speciální funkce Používání funkce Pause (pro analogovou linku poboèkové ústøedny/mezimìstské hovory) Uzamèení klávesnice Doèasné zapnutí tónové volby (pro uživatele s pulzní volbou) Funkce opakované volby telefonního èísla Kapitola 3 Programovatelné funkce (Na pøenosné èásti) Seznam programovatelných funkcí Heslo pøenosné èásti Zmìna ètyømístného hesla pøenosné èásti Funkce signalizace/budíku Nastavení èasu zvukového upozornìní Nastavení vypnutí zvukového upozornìní Nastavení typu vyzvánìní pro zvukové upozornìní Nastavení vyzvánéní Nastavení hlasitosti/typu vyzvánìní Zapnutí/vypnutí typu vyzvánìní podle volajícího Nastavení položek signalizace Nastavení zapnutí/vypnutí tónù kláves Nastavení zapnutí/vypnutí tónu upozornìní na èekající hovor Nastavení zapnutí/vypnutí upozornìní na hranici pokrytí signálem Nastavení zapnutí/vypnutí upozornìní na stav akumulátoru Nastavení zobrazení na displeji Nastavení typu zobrazení v pohotovostním stavu Nastavení typu zobrazení bìhem hovoru Nastavení zobrazeného jazyka Volba barvy osvìtlení displeje Nastavení položek hovoru Blokování hovorù Pøímé telefonní èíslo Nastavení ostatních položek Nastavení typu akumulátoru Resetování pøenosné èásti Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 Kapitola 6 Kapitola 7

6 Kapitola 4 Programovatelné funkce (Na základnové stanici) Seznam programovatelných funkcí (na základnové stanici) Heslo základnové stanice Nastavení ètyømístného kódu základnové stanice Nastavení vyzvánìní Nastavení režimu vyzvánìní všech pøenosných èástí Nastavení režimu vyzvánìní vybraných pøenosných èástí Nastavení režimu vyzvánìní vybraných a potom všech pøenosných èástí Tóny kláves Nastavení hlasitosti vyzvánìní Nastavení hlasitosti vyzvánìní základnové stanice Nastavení typu vyzvánìní základnové stanice Ostatní funkce Volba režimu vytáèení telefonních èísel tónová/pulzní Volba režimu flash/earth Nastavení èasování pauzy Zakázání hovorù Nastavení zakázání hovorù Nastavení automatického routování Uložení nosného kódu služby/telefonní pøedvolby Nastavení odpovídající telefonní pøedvolby nosnému kódu služby Hlasový prùvodce Resetování základnové stanice Kapitola 5 Záznamník Pøehled funkcí záznamníku Pøehled pøímých pøíkazù záznamníku Ovládání záznamníku Pozdrav Pøíchozí zpráva/poznámka Rychlé pøehrání nové zprávy Bìhem pøehrávání nahrané zprávy Záznam konverzace pomocí pøenosné èásti Bìhem pøehrávání nahrané zprávy Bìhem pøehrávání uvítací zprávy/nahrané zprávy Nastavení hlasitosti sluchátka bìhem pøehrávání Nastavení poètu vyzvánìní Natavení èasu záznamu pro volajícího Zapnutí/vypnutí funkce monitorování Ovládání záznamníku z telefonu s tónovou volbou Nastavení zaøízení pro odpovídání na hovory Monitorování pøíchozích hovorù Záznam uvítací zprávy/poznámky Pøehrávání zaznamenaných zpráv Bìhem pøehrávání nahrané zprávy Vymazání zaznamenaných zpráv Ovládání záznamníku z telefonu s tónovou volbou Nastavení kódu pro vzdálený pøístup Dálkové ovládání pøímými pøíkazy

7 Kapitola 6 Používání více uživateli Používání více uživateli Používání více pøenosných èástí Používání více základnových stanic Pøihlášení Pøihlášení pøenosné èásti na základnové stanici Výbìr typu pøihlášení k základnové stanici Zrušení pøihlášení pøenosné èásti k základnové stanici Zrušení základnové stanice Interkom Interkom mezi pøenosnými èástmi Pøepojení hovoru z jedné pøenosné èásti na druhou Konference Kapitola 7 Užiteèné informace Výmìna akumulátorù Používání klipu na pásek Používání náhlavní soupravy Montáž na zeï Výmìnné kryty Pøedtím, než zavoláte do opravny Bezpeènostní pokyny Vysvìtlení pojmù Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 Kapitola 6 Kapitola 7

8 Umístìní ovládacích prvkù Pøenosná èást Zadní strana Reproduktor Sluchátko Displej Tlaèítko (Telefonní seznam) Tlaèítko (Opìtovná volba telefonního èísla/pauza) Tlaèítko (Funkce/OK) Konektor pro pøipojení náhlavní soupravy Tlaèítko Tlaèítko (Hovor) Navigaèní tlaèítka (,,, ) (Hlasitý telefon) Tlaèítko (Tónová volba/velká písmena) Tlaèítko (Vypnutí/Zapnutí) Tlaèítko C (Vymazat) Tlaèítko INT (Interkom) Dobíjecí kontakt Mikrofon Dobíjecí kontakt Tlaèítko R (Recall) V pøípadì, že je základnová stanice obsazena, nelze používat pøenosnou èást. 8

9 Základnová stanice Tlaèítko pro uložení (str. 88, 89) DIGITAL Tlaèítko pro vymazání Dobíjecí kontakty 7 Tlaèítko tónové volby GHI JKL 8 ABC 5 PQRS WXYZ TUV 2 MNO 9 DEF Tlaèítko a kontrolka zapnutí záznamníku (str. 15, 88) Mikrofon Tlaèítko ztišení a kontrolka Tlaèítko opìtovné volby/pauza 6 3 Tlaèítko pro zrušení R R Tlaèítko recall Kontrolka obsazení ( ) Tlaèítko a kontrolka režimu hlasitého telefonu Tlaèítko uvítací zprávy (str. 88, 89) Tlaèítko zastavení (str. 88, 89, 90) Displej Tlaèítko nové zprávy (str. 88, 90) V pøípadì, že je základnová stanice obsazena, nelze používat pøenosnou èást. Kontrolka identifikace volajícího ( ) Tlaèítko interkomu/pagingu C Tlaèítko pro vymazání Navigaèní tlaèítka (,,, ) Funkèní tlaèítko telefonního seznamu Tlaèítko volby pøenosné èásti 9Kapitola 1 Pøíprava 735CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p /12/01, 15:55

10 Displej 10 Displej pøenosné èásti ABCDEFGHIabcdefg Ikony Ikona, která Vám oznamuje, že se nacházíte v oblasti pokryté signálem základnové stanice. V pøípadì, že je pøenosná èást mimo tento rozsah, bude ikona blikat. Ikona pagingu/interkomu se zobrazí pøi pagingu nebo bìhem používání interkomu. Tato ikona bude blikat v okamžiku pagingu z jiného zaøízení na pøenosnou èást. Ikona hovoru se zobrazí, když uskuteèníte hovor nebo pøijmete pøíchozí hovor. Jestliže máte pøíchozí hovor, bude tato ikona blikat. V pøípadì, že je aktivována funkce blokování hovorù, bude zobrazena tato ikona. Další podrobnosti naleznete na stranì 60. Ikona telefonního seznamu je zobrazena pøi ukládání nebo prohlížení položek v telefonním seznamu (stranì 30). Ikona baterie Vás informuje o kapacitì akumulátoru. Další podrobnosti naleznete na stranì 12. Znaky P Bìhem vytáèení je vybrána Pauza. Další podrobnosti naleznete na stranì 46. Je zapnut režim pøímého hovoru. Další podrobnosti naleznete na stranì 61. Záznamník je v zapnutém stavu. Další podrobnosti naleznete na stranì 15. F Bìhem vytáèení bylo stisknuto tlaèítko R. Je aktivována funkce blokování klávesnice. Další podrobnosti naleznete na stranì 46. [A] [X] Displej základnové èásti ABCDEFGHIabcdefg Ikony Znaky P F Ikona pagingu/interkomu se zobrazí pøi pagingu nebo bìhem používání interkomu. Tato ikona bude blikat v okamžiku pagingu z jiného zaøízení na pøenosnou èást. Ikona hovoru se zobrazí, když uskuteèníte hovor nebo pøijmete pøíchozí hovor. Jestliže máte pøíchozí hovor, bude tato ikona blikat. Ikona telefonního seznamu je zobrazena pøi ukládání nebo prohlížení položek v telefonním seznamu. Ikona baterie Vás informuje o kapacitì akumulátoru. Další podrobnosti naleznete na stranì 12. Bìhem vytáèení je vybrána Pauza. Další podrobnosti naleznete na stranì 46. Bìhem vytáèení bylo stisknuto tlaèítko R.

11 Zaèínáme Instalace akumulátorù v pøenosné èásti Nainstalujte akumulátory, jak je uvedeno na obrázku a potom nasaïte kryt. Kapitola 1 Pøíprava V pøípadì, že vložíte dobíjecí akumulátory nesprávnì, nebude pøenosná èást fungovat. Pøipojení Ke konektorùm na zadním panelu základnové stanice pøipojte kabel od telefonní linky a sí ového adaptéru. Kabely pøipojte podle obrázku. 9V LINE Háèek Kabel od sí ového adaptéru pøipevnìte proti nechtìnému odpojení. Kabel telefonní linky K telefonní zásuvce Sí ový adaptér K sí ové zásuvce (støídavé napìtí 230 V, 50 Hz) Používejte pouze sí ový adaptér Panasonic PQLV1CE. Sí ový adaptér musí zùstat pøipojen po celou dobu. Bìhem používání se adaptér bude zahøívat. Toto je normální stav. V pøípadì, že je zaøízení pøipojeno k telefonní lince poboèkové ústøedny, která nepodporuje identifikaci volajícího, nebudete moci tuto funkci použít. Bìhem výpadku v elektrické rozvodné síti zaøízení nepracuje. Proto je tøeba pøipojit k téže lince bìžný telefon schválený pro samostatný provoz, který vám umožní telefonovat i v pøípadì výpadku napájení. Další informace o nastavení pulzní/tónové volby naleznete na stranì

12 Zaèínáme Dobíjení akumulátorù V okamžiku zakoupení jsou akumulátory vybité. Pro jejich nabití vložte pøenosnou èást do základnové stanice. Pøed prvním použitím nabíjejte akumulátory pøibližnì 15 hodin. Bìhem nabíjení se bude mìnit zobrazení ikony baterie. Plnì nabité (pouze na displeji pøenosné èásti) Bìhem dobíjení (displej pøenosné èásti / základnové stanice) Plnì nabité (pouze na displeji pøenosné èásti) (Bliká) (Bliká) Stav nabití akumulátorù mùžete zkontrolovat na displeji. Pouze na displeji pøenosné èásti Stav nabití Plnì nabitézcela nabitéstøednì Slabì Nedostateènì nabité Ikona akumulátoru (bliká) (bliká) 12 Dobíjení (pouze na displeji pøenosné èásti) Když bliká ikona nebo zaøízení pípne v intervalu 15 sekund, dobijte akumulátory. Pøíklad: Displej pøenosné èásti Báze 1 10 Nové hovory :00 Informace o akumulátorech Po plném nabití akumulátorù závisí jejich životnost na jejich typu a zpùsobu používání. Pøibližná životnost akumulátorù Pøibližná životnost akumulátorù Ni-MH (jsou souèástí dodávky) Ni-Cd (nejsou souèástí dodávky*) Bìhem používání (Hovor) Pøibližnì 20 hodin Pøibližnì 10 hodin (pøi spotøebì 800 ma za hodinu) Pohotovostní stav Pøibližnì 200 hodin Pøibližnì 100 hodin Životnost baterií závisí na podmínkách používání jako napøíklad: používání identifikace volajícího (strana 25) nebo telefonního seznamu (strana 30) Používání hlasitého telefonu (strana 18) okolní teplota Jednou za mìsíc otøete suchou mìkkou látkou kontakty pro dobíjení. V pøípadì, že je zaøízení vystaveno vyšší vlhkosti, mastnotì nebo prašnosti. V jiném pøípadì, nemusí probíhat správnì dobíjení akumulátorù. Pro maximální prodloužení životnosti akumulátorù Vám doporuèujeme nevkládat pøenosnou èást do základnové stanice dokud nezaène blikat symbol. Akumulátory nelze pøebíjet. Mùžete používat také tužkové akumulátory Ni-Cd (velikost AA). V pøípadì, že nahradíte pùvodní akumulátory Ni-Cd akumulátory, budete muset také naprogramovat typ akumulátorù na Ni- Cd. Další podrobnosti naleznete na stranì CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p /12/01, 15:55

13 Základní operace Zapnutí a vypnutí Zapnutí Držte stisknuté tlaèítko. Poté, co se na krátký okamžik zobrazí na displeji všechny možné konfigurace, zmìní se zobrazení na displeji do pohotovostního režimu. Ozve se pípnutí. Vypnutí Držte stisknuté tlaèítko do okamžiku, než se ozve pípnutí. Z displeje zmizí zobrazené informace. Pøenosná èást nebude vyzvánìt. Kapitola 1 Pøíprava Pohotovostní režim Báze 1 10 Nové hovory :58 4 Báze 1 [A] 4 vzkazy :58 V pøípadì, že je nahrána zpráva (zprávy), bude na displeji výše uvedené zobrazení. Pohotovostní režim na základnové stanici 4 4 vzkazy 0 Nové hovory :58 Pouze pozdrav 0 Nové hovory :58 V pøípadì, že je vybrán režim Pouze pozdrav, bude na displeji výše uvedené zobrazení (strana 87). 1 Èíslo aktuálnì pøipojené základnové stanice. Naprogramováním mùžete urèit, zda bude zobrazeno èíslo základnové stanice, èíslo pøenosné èásti nebo bez zobrazení v pohotovostním stavu. Další podrobnosti naleznete na stranì Poèet zmeškaných hovorù. Další podrobnosti naleznete na stranì Aktuální datum a èas. Další podrobnosti naleznete na stranì Poèet zaznamenaných zpráv: V pøípadì, že jsou zaznamenány nové zprávy, bude blikat 4. V pøípadì, že je pamì plná, bude 4 blikat rychleji. 13

14 14 Uskuteènìní hovorù Další podrobnosti o uskuteènìní hovorù pomocí pøenosné èásti naleznete na stranì 17. Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu. Stisknìte tlaèítko a potom navolte telefonní èíslo Po chvíli se na displeji zobrazí délka hovoru. V pøípadì, že jste se pøí volbì telefonního èísla spetli, stisknìte tlaèítko a postup zopakujte. Vytoèené èíslo je automaticky uloženo do seznamu pro opakovanou volbu posledního èísla. Další podrobnosti naleznete na stranì 17. Odpovìd na hovor Další podrobnosti o odpovídání na hovory pomocí pøenosné èásti naleznete na stranì 21. Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté. V jinem pøípadì pøenosná èást nezazvoni Stisknìte tlaèítko nebo libovolné tlaèítko pro volbu telefonních èísel 0 až 9, INT,, nebo -Pøijmutí hovoru libovolnou klávesou. Po nìkolika vteøinách se na displeji zobrazí délka hovoru. Ukonèení hovoru Stisknìte tlaèítko Základní operace nebo dejte pøenosnou èást na základnovou stanici Pøenosná èást se pøepne do pohotovostního stavu. Na základnové stanici Uskuteènìní hovoru (Hlasitý telefon) Další podrobnosti o uskuteènìní hovorù pomocí základnové stanice naleznete na stranì Stisknìte tlaèítko a potom zapište telefonní èíslo NEBO Zapište telefonní èíslo a potom stisknìte tlaèítko. Rozsvítí se kontrolka hlasitého telefonu ( ). Zobrazí se zvolené telefonní èíslo. V pøípadì, že se zmýlíte pøi volbì telefonního èísla, stisknìte tlaèítko a volte èíslo znovu. Po chvíli se na displeji zobrazí délka hovoru. 2 Jakmile druhá strana odpoví hovoøte do mikrofonu. 3 Pro zavìšení stisknìte tlaèítko. Kontrolka hlasitého telefonu (Speakerphone) ( ) zhasne. Režim hlasitého telefonu základnové stanice nelze použít v pøípadì, kdy je používána pøenosná èást. Vyèkejte, až zhasne kontrolka. Pro dosažení nejlepších výsledkù pøi používání hlasitého telefonu Hovoøte v tiché místnosti V pøípadì, že Vás druhá strana špatnì slyší, stisknutím tlaèítka snižte hlasitost reproduktoru. V pøípadì, že dochází k výpadkùm hlasu druhé strany, stisknutím tlaèítka snižte hlasitost reproduktoru. Odpovídání na hovory V pøípadì, že jste pøihlášeni ke službì identifikace volajícího, bude po prvním zazvonìní na displeji zobrazeno telefonní èíslo volajícího (strana 24). 1 Stisknìte tlaèítko. 2 Hovoøte smìrem na mikrofon. 3 Pro zavìšení stisknìte tlaèítko. Základnová stanice se vrátí do pohotovostního stavu 735CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p /12/01, 15:55

15 Základní operace se záznamníkem Další informace o práci se záznamníkem naleznete na stranì 78. Záznamník mùžete ovládat z pøenosné èásti pomocí funkèní nabídky nebo stisknutím tlaèítek pro volbu telefonních èísel, jako pøímých pøíkazù a na základnové stanici. V pøípadì, že máte nastaven èas a datum (strana 16) a je zapnut záznamník, bude po pøehrání zaznamenané zprávy oznámen èas záznamu - hlasová znaèka datumu/èasu. Nahrané zprávy V zaøízení jsou nahrány dvì uvítací zprávy. Výbìr zprávy závisí na nastaveném èasu pro záznam volajícího. Další podrobnosti naleznete na stranì 87. Mùžete si také vybrat jazyk Hlasového prùvodce, mezi Èeštinou a Slovenštinou (str. 76). Tovární nastavení je Èeština. Mùžete si nahrát vlastní uvítací zprávu (strany 80, 89). Pøehrání nahrané uvítací zprávy () 1 Stisknìte tlaèítko INT a potom. 2 Po zobrazení nabídky funkcí vyberte tlaèítky nebo položku Pøehrát OGM a potom stisknìte tlaèítko. NEBO Stisknìte tlaèítko 6. (na základnové stanici) Stisknìte tlaèítko. Nahraná zpráva bude pøehrávána následujícím zpùsobem. V pøípadì, že je èas záznamu pro pøíchozí zprávy nastaven na 1 minuta nebo neomezená (Max. 3 minuty) (strana 87). Dobrý den, bohužel nejsme pøítomni. Prosíme po zaznìní zvukového signálu nám zanechejte své jméno, zprávu a telefonní èíslo. Zavoláme Vám pozdìji. V pøípadì, že je èas záznamu pro pøíchozí zprávy nastaven na Pouze pozdrav. Dobrý den, bohužel nejsme pøítomni. Prosíme zavolejte nám pozdìji. Zapnutí záznamníku () 1 Stisknìte tlaèítko INT a potom. 2 Po zobrazení nabídky funkcí vyberte tlaèítky nebo položku Zázn. zap. a potom stisknìte tlaèítko. NEBO Stisknìte tlaèítko 8. Ozve se pípnutí. Na displeji se zobrazí [A]. (na základnové stanici) Stisknìte tlaèítko. Na základnové stanici bude rozsvicena kontrolka záznamníku ( ). Vypnutí záznamníku () 1 Stisknìte tlaèítko INT a potom. 2 Po zobrazení nabídky funkcí vyberte tlaèítky nebo položku Zázn. vyp. a potom stisknìte tlaèítko. NEBO Stisknìte tlaèítko 0. Ozve se pípnutí. Z dipleje pøenosné èásti zmizí zobrazení symbolu [A]. (na základnové stanici) Stisknìte tlaèítko. Na základnové stanici zhanse kontolka zapnutí záznamníku ( ). Pro pøehrávání nových/všech pøíchozích zpráv/poznámek si pøeètìte informace uvedené na stranì 82, Kapitola 1 Pøíprava 735CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p /12/01, 15:55

16 Datum a èas Abyste mohli používat datumové/èasové znaèky v záznamníku, musíte nejprve nastavit datum a èas. Nastavení aktuálního èasu 1 Stisknìte tlaèítko. 2 Tlaèítky nebo vyberte položku Nastavení báze a potom stisknìte tlaèítko. Zobrazí se Vstupní pøíkaz. 5 Stisknìte tlaèítko. Ozve se pípnutí. Na displeji bude zobrazeno Nastavení báze. Pro návrat do pohotovostního stavu stisknìte tlaèítko. 3 Stisknìte tlaèítko. 4 Zapište aktuální èas (hodiny a minuty) pomocí ètyømístného èísla. Zapsané èíslice jsou zobrazeny na displeji. Pøíklad: Pro èas 18:05 zapíšete Vstupní pøíkaz Nastavení aktuálního datumu 1 Zopakujte kroky 1 až 3 z Nastavení aktuálního èasu a potom stisknìte 3 Stisknìte tlaèítko Ozve se pípnutí.. tlaèítko. 2 Zapište aktuální datum (den, mìsíc a rok) pomocí šestimístného èísla. Zapsané èíslice jsou zobrazeny na displeji. Pøíklad: Pro datum 16 února 2001 zapíšete Vstupní pøíkaz Na displeji bude zobrazeno Nastavení báze. Pro návrat do pohotovostního stavu stisknìte tlaèítko. 16

17 Kapitola 2 Uskuteènìní hovorù Základní informace o uskuteènìní hovorù pomocí pøenosné èásti naleznete na stranì 14. Uskuteènìní hovoru po kontrole telefonního èísla 1 Navolte telefonní èíslo. Zapsané telefonní èíslo je zobrazeno na displeji. Pro vymazání celého èísla, držte stisknuté tlaèítko C nebo stisknìte tlaèítko. 2 Stisknìte tlaèítko nebo. Na displeji se zobrazí ikona. Po nìkolika vteøinách se na displeji zobrazí délka hovoru. 3 Pro ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko nebo zavìste pøenosnou èást na základnovou stanici. Pøenosná èást se pøepne do pohotovostního stavu. Opakovaná volba telefonního èísla Zaøízení automaticky ukládá posledních deset volaných èísel do pamìti pro naposledy volaná èísla. V pøípadì, že je pamì pro naposledy volaná èísla prázdná, zobrazí se na displeji po stisknutí tlaèítka zpráva Prázdná pamì. V pøípadì, že Vaše telefonní linka používá pulzní volbu, nebudou do této pamìti uložena žádná pøístupová èísla stisknutá po tlaèítku. Jestliže stisknete tlaèítko a potom pro uskuteènìní opakované volby telefonního èísla a druhá strana má obsazenou telefonní linku, zaøízení zopakuje volání až 12 krát každých 40 vteøin. Opakovaná volba naposledy volaného èísla Stisknìte tlaèítko a potom nebo. NEBO Stisknìte tlaèítko nebo a potom. Automaticky bude navoleno naposledy volané èíslo. Opakovaná volba èísla ze seznamu naposledy volaných èísel 1 Stisknìte tlaèítko. Je zobrazeno naposledy volané èíslo. 2 Tlaèítky nebo vyberte požadované telefonní èíslo. Pro ukonèení seznamu, stisknìte tlaèítko. 3 Stisknìte tlaèítko nebo. Automaticky bude navoleno vybrané telefonní èíslo. Vymazání telefonního èísla ze seznamu opakovanì volaných èísel 1 Stisknìte tlaèítko. Je zobrazeno naposledy volané èíslo. 2 Tlaèítky nebo vyberte požadované telefonní èíslo a potom stisknìte tlaèítko. Pro ukonèení seznamu, stisknìte tlaèítko. 3 Tlaèítky nebo vyberte položku Vymazat a potom stisknìte tlaèítko. 4 Tlaèítky nebo vyberte položku Ano a potom stisknìte tlaèítko. Na displeji se zobrazí VYMAZÁNO. Vymazání všech telefonních èísel ze seznamu opakovanì volaných èísel 1 Stisknìte tlaèítko a potom. Je zobrazeno naposledy volané èíslo. 2 Tlaèítky nebo vyberte položku Vymazat vše a potom stisknìte tlaèítko. 3 Tlaèítky nebo vyberte položku Ano a potom stisknìte tlaèítko. Na displeji se zobrazí VYMAZÁNO. Na displeji se zobrazí Prázdná pamì. 17 Bezdrátový telefon

18 Uskuteènìní hovorù Zpìtné volání úèastníkovi ze seznamu volajících Do pamìti seznamu volajících je automaticky ukládána informace o 50 posledních rùzných volajících, které jsou seøazeny od nejnovìjší po nejstarší. Když pøijmete 51. hovor, bude ze seznamu volajících vymazána nejstarší informace. V pøípadì, že pøijmete hovor ze stejného telefonního èísla, které máte uloženo v pamìti, bude také zobrazeno jméno volajícího. Další podrobnosti naleznete na stranì 24. V pøípadì, že je seznam volajících prázdný, zobrazí se na displeji po stisknutí tlaèítka nebo zpráva Prázdná pamì. 1 Stisknìte tlaèítko nebo. Zobrazí se informace o posledním volajícím. 2 Opakovaným stisknutím tlaèítka mùžete procházet poslední hovory od nejnovìjšího, pøípadnì stisknìte tlaèítko a budou zobrazeny poslední hovory od nejstaršího a vyberte požadovaný hovor. Pro rolování hovorù držte stisknuté tlaèítko nebo. 3 Stisknìte tlaèítko nebo. Na displeji se zobrazí požadované telefonní èíslo. 4 Pro ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko nebo zavìste pøenosnou èást na základnovou stanici. Pøenosná èást se pøepne do pohotovostního stavu. V pøípadì, že není zobrazeno telefonní èíslo, nemùžete zavolat vybranému úèastníkovi. Hlasitý telefon Hovor v režimu hands-free (pomocí digitálního hlasitého telefonu) 1 Stisknìte tlaèítko a potom zapište 3 Pro zavìšení stisknìte tlaèítko. telefonní èíslo. NEBO V pøípadì, že bliká ikona a po Zapište telefonní èíslo a potom stisknìte tlaèítko. Zobrazí se volané telefonní èíslo. Po nìkolika vteøinách se na displeji zobrazí délka hovoru. 2 Když druhá strana odpoví, hovoøte smìrem na mikrofon. stisknutí tlaèítka nebo se ozve signalizace, pøemístìte se blíže k základnové stanici a postup zopakujte. Pro režim hovoru si mùžete naprogramovat zobrazení délky hovoru nebo zobrazení telefonního èísla na displeji. Další podrobnosti naleznete na stranì 58. Pro dosaženi nejlepšich výsledkù v režimu hlasitého telefonu Hovoøte s volajícím v tiché místnosti. V pøípadì, že Vás druhá strana slyší obtížnì, stisknìte tlaèítko, kterým snížíte hlasitost reproduktoru. Jestliže dochází v prùbìhu telefonického hovoru k pøerušování, stisknìte tlaèítko, kterým snížíte hlasitost reproduktoru. Bìhem hovoru se mùžete pøepnout do režimu hands-free stisknutím tlaèítka. Pro pøepnutí na sluchátko stisknìte tlaèítko nebo. 18

19 Kapitola 2 Automatické pøijmutí hovoru Pomocí funkce automatického pøijmutí hovoru mùžete pøijmout hovor zvednutím pøenosné èásti ze základnové stanice bez stisknutí tlaèítka. Pøednastavená hodnota je Vyp.. Abyste si mohli prohlédnout informaci o volajícím, mìjte nastaveno Automatické pøijmutí hovoru na Vyp.. Nastavení automatického pøijmutí hovoru 1 Stisknìte tlaèítko. 2 Tlaèítky nebo vyberte položku Nast. sluchátka a potom stisknìte tlaèítko. 3 Tlaèítky nebo vyberte položku Další volba a potom stisknìte tlaèítko. 4 Tlaèítky nebo vyberte položku Automat. hovor a potom stisknìte tlaèítko. Aktuální nastavení je oznaèeno šipkou. 5 Tlaèítky nebo vyberte položku Zap. nebo Vyp.. 6 Stisknìte tlaèítko. Ozve se pípnutí. Na displeji bude zobrazeno Automat. hovor. Pro návrat do pohotovostního stavu stisknìte tlaèítko nebo vyèkejte 60 vteøin. Programování mùžete ukonèit v libovolném okamžiku stisknutím tlaèítka. Ukládání volaného telefonního èísla do telefonního seznamu pøenosné èásti Uložení zapsaného èísla do telefonního seznamu 1 Zapište telefonní èíslo. Zapsané èíslo bude zobrazeno. V pøípadì, že se zmýlíte, stisknìte tlaèítko C. Èíslice budou mazány zprava. Pro vymazání celého èísla držte stisknuté tlaèítko C nebo stisknìte tlaèítko. 2 Stisknìte tlaèítko. 3 Proved te kroky 4 až 7 z Uložení informací o volajícím ze seznamu volajících do telefonního seznamu (strana 29). 4 Když je položka Uložit oznaèena šipkou, stisknìte tlaèítko. Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí nápis Uloženo. Na displeji bude zobrazeno zapsané telefonní èíslo. Uložení opìtovnì volaného èísla do telefonního seznamu 1 Stisknìte tlaèítko. Bude zobrazeno naposledy volané telefonní èíslo. 2 Tlaèítky nebo vyberte požadované telefonní èíslo, které chcete uložit a potom stisknìte tlaèítko. 3 Proved te kroky 4 až 7 z Uložení informací o volajícím ze seznamu volajících do telefonního seznamu (strana 29). 4 Když je položka Uložit oznaèena šipkou, stisknìte tlaèítko. Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí nápis Uloženo. 19 Bezdrátový telefon 735CXM_C(p017-p047)_E.PMD.p /12/01, 15:57

20 20 Uskuteènìní hovorù na základnové stanici Základní informace o uskuteènìní hovorù pomocí základnové stanice naleznete na stranì 14. Uskuteènìní hovorù po potvrzení zapsaného èísla Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu. 1 Zapište telefonní èíslo. Vložené telefonní èíslo bude zobrazeno na displeji. Pro zrušení držte stisknuté tlaèítko C. 2 Stisknìte tlaèítko. Zobrazí se ikona. Opakovaná volba telefonního èísla Volba naposledy volaného èísla Stisknìte tlaèítko a potom. NEBO Stisknìte tlaèítko a potom. V pøípadì, že stisknete tlaèítko a potom pro opakovanou volbu telefonního èísla a druhá strana má obsazeno, bude další volba telefonního èísla provedena automaticky nejménì po 40 vteøinách až dvanáctkrát - funkce automatické opakované volby telefonního èísla. Po krátké dobì se na displeji zobrazí délka hovoru. 3 Pro zavìšení stisknìte tlaèítko. Vypnutí mikrofonu bìhem konverzace V prùbìhu hovoru stisknìte tlaèítko. Rozsvítí se kontrolka. Druhá strana neuslyší Váš hovor, ale Vy je uslyšíte. Pro návrat do hovoru stisknìte opìt tlaèítko. Zpìtné volání pomocí seznamu volajících Do seznamu volajících je automaticky ukládáno posledních 50 rùzných telefonních èísel, které jsou setøídìny od nejnovìjšího po nejstarší. Pøi obdržení 51. hovoru je nejstarší záznam vymazán. V pøípadì, že Vám zavolá stejný úèastník, jehož èíslo máte uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se na displeji také jeho jméno (strana 24). V pøípadì, že je seznam volajících prázdný, bude po stisknutí tlaèítek nebo zobrazen nápis Prázdná pamì.. 1 Stisknìte tlaèítko nebo. Zobrazí se informace o posledním volajícím. 2 Opakovaným stisknutím tlaèítka mùžete procházet poslední hovory od nejnovìjšího, pøípadnì stisknìte tlaèítko a budou zobrazeny poslední hovory od nejstaršího a vyberte požadovaný hovor. 3 Stisknìte tlaèítko. Zobrazené telefonní èíslo na displeji se automaticky navolí. 4 Pro ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko. V pøípadì, že není zobrazeno telefonní èíslo, nemùžete zavolat vybranému úèastníkovi. Stisknutím tlaèítka C mùžete ukonèit zobrazení seznamu volajících.

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

KX-TCD951CXB. Bezdrátový telefon. Typové. Před prvním použitím nechejte asi 4 hodiny nabíjet baterii. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1.

KX-TCD951CXB. Bezdrátový telefon. Typové. Před prvním použitím nechejte asi 4 hodiny nabíjet baterii. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1.21 2:11 PM y[w 1 Typové označení Bezdrátový telefon KX-TCD951CXB Uživatelská příručka INT' C OK 1 ABC 2 DEF3 GHI4 JKL5 MNO6 PQRS 7 TUV8 R 0 WXYZ 9 Než začnete svůj telefon používat,

Více

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 STROPKOV, akciová spoloènos Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 Návod na obsluhu Volba úèastníka bez zdvihnutí mikrotelefonu Hlasitý pøíposlech Pøímé pamìti Displej Sledovaní ceny a doby trvání

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G OBSAH 1 ÚVOD...4 M Vlastnosti...4 M Služby (výbìr)...5 M Pøídavné vybavení...5 2 SIGNALIZACE...6 2.1 Tóny na poboèce...6 2.2 Vyzvánìní na poboèce...7

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM Ericsson GA628 Mobilní telefon pro provoz v síti GSM U ivatelská pøíruèka CS Druhé vydání (kvìten 1997) Tuto pøíruèku vydává spoleènost Ericsson Mobile Communications AB bez záruky. Zdokonalení a zmìny

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

FAXOVACÍ PØÍSTROJ, KTERÝ TISKNE NA NORMÁLNÍ PAPÍR

FAXOVACÍ PØÍSTROJ, KTERÝ TISKNE NA NORMÁLNÍ PAPÍR Vážení zákazníci, v následujícím textu naleznete informace o faxovacím pøístroji. FAXOVACÍ PØÍSTROJ, KTERÝ TISKNE NA NORMÁLNÍ PAPÍR Rozhodli jste se pro faxovací pøístroj, který pomocí inkoustových filmù

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

GPAPRO pager uživatelský návod

GPAPRO pager uživatelský návod GPAPRO pager uživatelský návod OBSAH ÚVOD str.1 VÁŠ GPAPRO PAGER str.1 JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?..str.1 VAROVNÁ HLÁŠENÍ..str.2 OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU str.3 KONFIGURAČNÍ LIST. str.4 TABULKA PŘÍKAZŮ.str.5

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Rozpis cen Recyklační poplatek 3,36 Kč Cena bez poplatků 1 172,27 Kč Cena s poplatky 1 175,63 Kč DPH 19% Cena s DPH 1 399,00 Kč.

Rozpis cen Recyklační poplatek 3,36 Kč Cena bez poplatků 1 172,27 Kč Cena s poplatky 1 175,63 Kč DPH 19% Cena s DPH 1 399,00 Kč. Panasonic KX-TG6421FXS - DECT telefon,se segmentovým displ., záznamník cca 20minut, barva stříbrná KX-TG6421FXS Komfortní digitální bezdrátový telefon se segmentovým displejem, digitální záznamník cca.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server)

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) návod na použití verze v1.46 a víc www.easytrack.cz OBSAH 1. HLAVNÍ FUNKCE SYSTÉMU EASYTRACK... 3 1.1 Hlavní funkce výrobku 1.3 Postup

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

ALcom DT-910. 1.8GHz DECT Telefon, barevný LCD displej, CLIP, Handsfree, SMS, rozšířený zvuk, vstup pro SIM kartu. Strana 1 z 58

ALcom DT-910. 1.8GHz DECT Telefon, barevný LCD displej, CLIP, Handsfree, SMS, rozšířený zvuk, vstup pro SIM kartu. Strana 1 z 58 ALcom DT-910 Návod k použití 1.8GHz DECT Telefon, barevný LCD displej, CLIP, Handsfree, SMS, rozšířený zvuk, vstup pro SIM kartu Strana 1 z 58 OBSAH 1 OCHRANA A BEZPEČÍ...6 2 NASTAVENÍ VAŠEHO TELEFONU...7

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

DJ slims. bluetooth. sluchátka

DJ slims. bluetooth. sluchátka DJ slims bluetooth sluchátka obsah Stručné instrukce...1 1. Bluetooth bezdrátová komunikační technologie...1 2. O sluchátkách DJ SLIMS...1 Před použitím...3 1. Přehled...3 2. Nabíjení sluchátek...4 Jak

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém easytrack GPS/GPRS monitorovací systém uživatelský návod www.easytrack.cz OBSAH 1. EASYTRACK INTERNETOVÉ ROZHRANÍ... 3 1.1 Systémové požadavky pro zobrazení www.easytrack.cz 1.2 Pøihlášení 1.3 Uživatelské

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22 RYCHLÝ NÁVOD 4 6 5 3 7 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ

Více

ALCOM DT - 850. Návod k použití. 1.8 GHz DECT Telefon, displej zobrazuje číslo volajícího, s možností speakerphone

ALCOM DT - 850. Návod k použití. 1.8 GHz DECT Telefon, displej zobrazuje číslo volajícího, s možností speakerphone ALCOM DT - 850 Návod k použití 1.8 GHz DECT Telefon, displej zobrazuje číslo volajícího, s možností speakerphone OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 UVEDENÍ DO PROVOZU 4 Váš telefon...4 LCD Displej přenosné části...5

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80 Návod k obsluze jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více