Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV"

Transkript

1 Digitální bezdrátový telefon Typové oznaèení: KX-TCD735CXM Návod k obsluze DIGITAL GHI TUV ABC DEF JKL MNO 8 9 PQRS WXYZ 6 3 R Identifikace volajícího PØED POUŽITÍM SI POZORNÌ PØEÈTÌTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDÌJŠÍ NAHLÉDNUTÍ. Pøed prvním použitím nabíjejte akumulátory pøibližnì 15 hodin.

2 Vážený zákazníku, Poøídil jste si zaøízení KX-TCD735CXM, které je vyrobeno v souladu s pøedpisy European Standards for Cordless Telephones (DECT). Technologie DECT je charakterizována vysokou ochranou proti odposlechu, rušení a také vysokou kvalitou digitálního pøenosu. Tento telefon byl navržen pro celou øadu aplikací. Napøíklad tento telefon mùžete používat v síti základnových stanic a pøenosných èástí: Obsluhování šesti pøenosných èástí na jedné základnové stanici. Možnost interkomu mezi jednotlivými pøenosnými èástmi. Obsluhování pøenosných èástí ètyøech základnových stanic pro rozšíøení plochy pokryté signálem. Tento telefon mùžete používat pro: obsluhování nìkolika pøenosných èástí používání s nìkolika základnovými stanicemi pøipojení základnové stanice k poboèkové ústøednì. Identifikace volaného je službou telekomunikaèního operátora. Po pøihlášení k této službì se Vám na displeji telefonu zobrazí telefonní èíslo volajícího. Pøíslušenství (dodávané) Sí ový adaptér (str. 11) Telefonní linkový kabel (str. 11) Tužkové akumulátory (str. 107) Kryt akumulátoru (str. 11) jeden jeden Dva tužkové akumulátory (AA) jeden Klip na pásek (str. 108) Montáž na zed (str. 110) Návod k obsluze jeden jeden jeden Vybalte prosím veškerý obsah a zkontrolujte dodané pøíslušenství. Pøíslušenství se mùže díky technickým parametrùm lišit. Uschovejte si pùvodní krabici a balící materiál. 2

3 Umístìní základnové stanice Hovory jsou pøenášeny mezi základnovou stanicí a pøenosnou èástí pomocí rádiových vln. Pro maximální dosah a pøenos signálu bez šumu Vám doporuèujeme umístìní základnové stanice: Pokud možno co nejdál od ostatních elektrospotøebièù, jakými je televizor, rádio, osobní poèítaè nebo jiný telefon. Ve STØEDNÍ nebo VYŠŠÍ POLOZE bez pøekážek, jakými jsou napøíklad zdi. Operaèní rozsah: Operaèní rozsah závisí na konstrukci místnosti, poèasí a podmínkách používání. Za normálních okolností bude mít telefon vìtší dosah venku než uvnitø budovy. Pøekážky, jakými jsou zdi, kovové polièky nebo železobetonové zdi mohou zkrátit operaèní rozsah. Šum: Díky náhodným rádiovým vlnám mùže docházet k obèasnému šumu nebo rušení. 3

4 4 Obsah Kapitola 1 Pøíprava Umístìní ovládacích prvkù... 8 Displej Zaèínáme Instalace akumulátorù v pøenosné èásti Pøipojení Dobíjení akumulátorù Základní operace Zapnutí a vypnutí Uskuteènìní hovoru Odpovìï na hovor Ukonèení hovoru Na základnové stanici Uskuteènìní hovorù Hlasitý telefon (Digital Speakerphone) Odpovídání na hovory Základní operace se záznamníkem Nahrané zprávy Datum a èas Nastavení aktuálního èasu Nastavení aktuálního datumu Kapitola 2 Bezdrátový telefon Uskuteènìní hovorù Uskuteènìní hovoru po kontrole telefonního èísla Opakovaná volba telefonního èísla Zpìtné volání úèastníkovi ze seznamu volajících Hlasitý telefon Automatické pøijmutí hovoru Uložení volaného telefonního èísla do telefonního seznamu na základnové stanici Uskuteènìní hovorù po potvrzení zapsaného èísla Opakovaná volba telefonního èísla Zpìtné volání pomocí seznamu volajících Odpovídání na hovory Nastavení hlasitosti sluchátka (vysoká, støední nebo nízká) nebo hlasitosti reproduktoru (šest úrovní) bìhem hovoru Doèasné vypnutí vyzvánìní Automatické pøijmutí hovoru Osvìtlení displeje na základnové stanici Nastavení hlasitosti sluchátka (osm úrovní) bìhem hovoru Paging/Interkom...22 Paging pøenosné èásti ze základnové stanice (vyhledání pøenosné èásti, paging všech pøenosných èástí) Paging pøenosné èásti ze základnové stanice (jedna pøenosná èást) Paging základnové stanice z pøenosné èásti Pøepojení hovoru pomocí interkomu Volba typu vyzvánìní pro paging Identifikace volajícího Služba identifikace volajícího Seznam volajících Prohlížení seznamu volajících Úprava telefonního èísla volaného na základnové stanici Úprava telefonního èísla volaného Vymazání informací o volajícím ze seznamu volajících Uložení informací ze seznamu volajících do telefonního seznamu Telefonní seznam Ukládání jmen a telefonních èísel do telefonního seznamu pøenosné èásti Funkce soukromá kategorie Tabulka soukromých kategorií... 32

5 Volba znakù Tabulka znakù Úprava položek v telefonním seznamu pøenosné èásti Vymazání položky v telefonním seznamu pøenosné èásti Vyhledání položky v telefonním seznamu pøenosné èásti Uskuteènìní hovoru v telefonním seznamu pøenosné èásti Rozeznání volajícího podle vyzvánìní Ukládání jmen a telefonních èísel do telefonního seznamu základnové stanice Úprava položek v telefonním seznamu základnové stanice Vymazání položky v telefonním seznamu základnové stanice Pøehrávání zvukové identifikace vyzvánìní podle volajících Vyhledání položky v telefonním seznamu základnové stanice Uskuteènìní hovoru v telefonním seznamu základnové stanice na základnové stanici Vyhledání položky v telefonním seznamu základnové stanice Uskuteènìní hovoru v telefonním seznamu základnové stanice Zkrácená volba Kopírování telefonního seznamu Speciální funkce Používání funkce Pause (pro analogovou linku poboèkové ústøedny/mezimìstské hovory) Uzamèení klávesnice Doèasné zapnutí tónové volby (pro uživatele s pulzní volbou) Funkce opakované volby telefonního èísla Kapitola 3 Programovatelné funkce (Na pøenosné èásti) Seznam programovatelných funkcí Heslo pøenosné èásti Zmìna ètyømístného hesla pøenosné èásti Funkce signalizace/budíku Nastavení èasu zvukového upozornìní Nastavení vypnutí zvukového upozornìní Nastavení typu vyzvánìní pro zvukové upozornìní Nastavení vyzvánéní Nastavení hlasitosti/typu vyzvánìní Zapnutí/vypnutí typu vyzvánìní podle volajícího Nastavení položek signalizace Nastavení zapnutí/vypnutí tónù kláves Nastavení zapnutí/vypnutí tónu upozornìní na èekající hovor Nastavení zapnutí/vypnutí upozornìní na hranici pokrytí signálem Nastavení zapnutí/vypnutí upozornìní na stav akumulátoru Nastavení zobrazení na displeji Nastavení typu zobrazení v pohotovostním stavu Nastavení typu zobrazení bìhem hovoru Nastavení zobrazeného jazyka Volba barvy osvìtlení displeje Nastavení položek hovoru Blokování hovorù Pøímé telefonní èíslo Nastavení ostatních položek Nastavení typu akumulátoru Resetování pøenosné èásti Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 Kapitola 6 Kapitola 7

6 Kapitola 4 Programovatelné funkce (Na základnové stanici) Seznam programovatelných funkcí (na základnové stanici) Heslo základnové stanice Nastavení ètyømístného kódu základnové stanice Nastavení vyzvánìní Nastavení režimu vyzvánìní všech pøenosných èástí Nastavení režimu vyzvánìní vybraných pøenosných èástí Nastavení režimu vyzvánìní vybraných a potom všech pøenosných èástí Tóny kláves Nastavení hlasitosti vyzvánìní Nastavení hlasitosti vyzvánìní základnové stanice Nastavení typu vyzvánìní základnové stanice Ostatní funkce Volba režimu vytáèení telefonních èísel tónová/pulzní Volba režimu flash/earth Nastavení èasování pauzy Zakázání hovorù Nastavení zakázání hovorù Nastavení automatického routování Uložení nosného kódu služby/telefonní pøedvolby Nastavení odpovídající telefonní pøedvolby nosnému kódu služby Hlasový prùvodce Resetování základnové stanice Kapitola 5 Záznamník Pøehled funkcí záznamníku Pøehled pøímých pøíkazù záznamníku Ovládání záznamníku Pozdrav Pøíchozí zpráva/poznámka Rychlé pøehrání nové zprávy Bìhem pøehrávání nahrané zprávy Záznam konverzace pomocí pøenosné èásti Bìhem pøehrávání nahrané zprávy Bìhem pøehrávání uvítací zprávy/nahrané zprávy Nastavení hlasitosti sluchátka bìhem pøehrávání Nastavení poètu vyzvánìní Natavení èasu záznamu pro volajícího Zapnutí/vypnutí funkce monitorování Ovládání záznamníku z telefonu s tónovou volbou Nastavení zaøízení pro odpovídání na hovory Monitorování pøíchozích hovorù Záznam uvítací zprávy/poznámky Pøehrávání zaznamenaných zpráv Bìhem pøehrávání nahrané zprávy Vymazání zaznamenaných zpráv Ovládání záznamníku z telefonu s tónovou volbou Nastavení kódu pro vzdálený pøístup Dálkové ovládání pøímými pøíkazy

7 Kapitola 6 Používání více uživateli Používání více uživateli Používání více pøenosných èástí Používání více základnových stanic Pøihlášení Pøihlášení pøenosné èásti na základnové stanici Výbìr typu pøihlášení k základnové stanici Zrušení pøihlášení pøenosné èásti k základnové stanici Zrušení základnové stanice Interkom Interkom mezi pøenosnými èástmi Pøepojení hovoru z jedné pøenosné èásti na druhou Konference Kapitola 7 Užiteèné informace Výmìna akumulátorù Používání klipu na pásek Používání náhlavní soupravy Montáž na zeï Výmìnné kryty Pøedtím, než zavoláte do opravny Bezpeènostní pokyny Vysvìtlení pojmù Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 Kapitola 6 Kapitola 7

8 Umístìní ovládacích prvkù Pøenosná èást Zadní strana Reproduktor Sluchátko Displej Tlaèítko (Telefonní seznam) Tlaèítko (Opìtovná volba telefonního èísla/pauza) Tlaèítko (Funkce/OK) Konektor pro pøipojení náhlavní soupravy Tlaèítko Tlaèítko (Hovor) Navigaèní tlaèítka (,,, ) (Hlasitý telefon) Tlaèítko (Tónová volba/velká písmena) Tlaèítko (Vypnutí/Zapnutí) Tlaèítko C (Vymazat) Tlaèítko INT (Interkom) Dobíjecí kontakt Mikrofon Dobíjecí kontakt Tlaèítko R (Recall) V pøípadì, že je základnová stanice obsazena, nelze používat pøenosnou èást. 8

9 Základnová stanice Tlaèítko pro uložení (str. 88, 89) DIGITAL Tlaèítko pro vymazání Dobíjecí kontakty 7 Tlaèítko tónové volby GHI JKL 8 ABC 5 PQRS WXYZ TUV 2 MNO 9 DEF Tlaèítko a kontrolka zapnutí záznamníku (str. 15, 88) Mikrofon Tlaèítko ztišení a kontrolka Tlaèítko opìtovné volby/pauza 6 3 Tlaèítko pro zrušení R R Tlaèítko recall Kontrolka obsazení ( ) Tlaèítko a kontrolka režimu hlasitého telefonu Tlaèítko uvítací zprávy (str. 88, 89) Tlaèítko zastavení (str. 88, 89, 90) Displej Tlaèítko nové zprávy (str. 88, 90) V pøípadì, že je základnová stanice obsazena, nelze používat pøenosnou èást. Kontrolka identifikace volajícího ( ) Tlaèítko interkomu/pagingu C Tlaèítko pro vymazání Navigaèní tlaèítka (,,, ) Funkèní tlaèítko telefonního seznamu Tlaèítko volby pøenosné èásti 9Kapitola 1 Pøíprava 735CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p /12/01, 15:55

10 Displej 10 Displej pøenosné èásti ABCDEFGHIabcdefg Ikony Ikona, která Vám oznamuje, že se nacházíte v oblasti pokryté signálem základnové stanice. V pøípadì, že je pøenosná èást mimo tento rozsah, bude ikona blikat. Ikona pagingu/interkomu se zobrazí pøi pagingu nebo bìhem používání interkomu. Tato ikona bude blikat v okamžiku pagingu z jiného zaøízení na pøenosnou èást. Ikona hovoru se zobrazí, když uskuteèníte hovor nebo pøijmete pøíchozí hovor. Jestliže máte pøíchozí hovor, bude tato ikona blikat. V pøípadì, že je aktivována funkce blokování hovorù, bude zobrazena tato ikona. Další podrobnosti naleznete na stranì 60. Ikona telefonního seznamu je zobrazena pøi ukládání nebo prohlížení položek v telefonním seznamu (stranì 30). Ikona baterie Vás informuje o kapacitì akumulátoru. Další podrobnosti naleznete na stranì 12. Znaky P Bìhem vytáèení je vybrána Pauza. Další podrobnosti naleznete na stranì 46. Je zapnut režim pøímého hovoru. Další podrobnosti naleznete na stranì 61. Záznamník je v zapnutém stavu. Další podrobnosti naleznete na stranì 15. F Bìhem vytáèení bylo stisknuto tlaèítko R. Je aktivována funkce blokování klávesnice. Další podrobnosti naleznete na stranì 46. [A] [X] Displej základnové èásti ABCDEFGHIabcdefg Ikony Znaky P F Ikona pagingu/interkomu se zobrazí pøi pagingu nebo bìhem používání interkomu. Tato ikona bude blikat v okamžiku pagingu z jiného zaøízení na pøenosnou èást. Ikona hovoru se zobrazí, když uskuteèníte hovor nebo pøijmete pøíchozí hovor. Jestliže máte pøíchozí hovor, bude tato ikona blikat. Ikona telefonního seznamu je zobrazena pøi ukládání nebo prohlížení položek v telefonním seznamu. Ikona baterie Vás informuje o kapacitì akumulátoru. Další podrobnosti naleznete na stranì 12. Bìhem vytáèení je vybrána Pauza. Další podrobnosti naleznete na stranì 46. Bìhem vytáèení bylo stisknuto tlaèítko R.

11 Zaèínáme Instalace akumulátorù v pøenosné èásti Nainstalujte akumulátory, jak je uvedeno na obrázku a potom nasaïte kryt. Kapitola 1 Pøíprava V pøípadì, že vložíte dobíjecí akumulátory nesprávnì, nebude pøenosná èást fungovat. Pøipojení Ke konektorùm na zadním panelu základnové stanice pøipojte kabel od telefonní linky a sí ového adaptéru. Kabely pøipojte podle obrázku. 9V LINE Háèek Kabel od sí ového adaptéru pøipevnìte proti nechtìnému odpojení. Kabel telefonní linky K telefonní zásuvce Sí ový adaptér K sí ové zásuvce (støídavé napìtí 230 V, 50 Hz) Používejte pouze sí ový adaptér Panasonic PQLV1CE. Sí ový adaptér musí zùstat pøipojen po celou dobu. Bìhem používání se adaptér bude zahøívat. Toto je normální stav. V pøípadì, že je zaøízení pøipojeno k telefonní lince poboèkové ústøedny, která nepodporuje identifikaci volajícího, nebudete moci tuto funkci použít. Bìhem výpadku v elektrické rozvodné síti zaøízení nepracuje. Proto je tøeba pøipojit k téže lince bìžný telefon schválený pro samostatný provoz, který vám umožní telefonovat i v pøípadì výpadku napájení. Další informace o nastavení pulzní/tónové volby naleznete na stranì

12 Zaèínáme Dobíjení akumulátorù V okamžiku zakoupení jsou akumulátory vybité. Pro jejich nabití vložte pøenosnou èást do základnové stanice. Pøed prvním použitím nabíjejte akumulátory pøibližnì 15 hodin. Bìhem nabíjení se bude mìnit zobrazení ikony baterie. Plnì nabité (pouze na displeji pøenosné èásti) Bìhem dobíjení (displej pøenosné èásti / základnové stanice) Plnì nabité (pouze na displeji pøenosné èásti) (Bliká) (Bliká) Stav nabití akumulátorù mùžete zkontrolovat na displeji. Pouze na displeji pøenosné èásti Stav nabití Plnì nabitézcela nabitéstøednì Slabì Nedostateènì nabité Ikona akumulátoru (bliká) (bliká) 12 Dobíjení (pouze na displeji pøenosné èásti) Když bliká ikona nebo zaøízení pípne v intervalu 15 sekund, dobijte akumulátory. Pøíklad: Displej pøenosné èásti Báze 1 10 Nové hovory :00 Informace o akumulátorech Po plném nabití akumulátorù závisí jejich životnost na jejich typu a zpùsobu používání. Pøibližná životnost akumulátorù Pøibližná životnost akumulátorù Ni-MH (jsou souèástí dodávky) Ni-Cd (nejsou souèástí dodávky*) Bìhem používání (Hovor) Pøibližnì 20 hodin Pøibližnì 10 hodin (pøi spotøebì 800 ma za hodinu) Pohotovostní stav Pøibližnì 200 hodin Pøibližnì 100 hodin Životnost baterií závisí na podmínkách používání jako napøíklad: používání identifikace volajícího (strana 25) nebo telefonního seznamu (strana 30) Používání hlasitého telefonu (strana 18) okolní teplota Jednou za mìsíc otøete suchou mìkkou látkou kontakty pro dobíjení. V pøípadì, že je zaøízení vystaveno vyšší vlhkosti, mastnotì nebo prašnosti. V jiném pøípadì, nemusí probíhat správnì dobíjení akumulátorù. Pro maximální prodloužení životnosti akumulátorù Vám doporuèujeme nevkládat pøenosnou èást do základnové stanice dokud nezaène blikat symbol. Akumulátory nelze pøebíjet. Mùžete používat také tužkové akumulátory Ni-Cd (velikost AA). V pøípadì, že nahradíte pùvodní akumulátory Ni-Cd akumulátory, budete muset také naprogramovat typ akumulátorù na Ni- Cd. Další podrobnosti naleznete na stranì CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p /12/01, 15:55

13 Základní operace Zapnutí a vypnutí Zapnutí Držte stisknuté tlaèítko. Poté, co se na krátký okamžik zobrazí na displeji všechny možné konfigurace, zmìní se zobrazení na displeji do pohotovostního režimu. Ozve se pípnutí. Vypnutí Držte stisknuté tlaèítko do okamžiku, než se ozve pípnutí. Z displeje zmizí zobrazené informace. Pøenosná èást nebude vyzvánìt. Kapitola 1 Pøíprava Pohotovostní režim Báze 1 10 Nové hovory :58 4 Báze 1 [A] 4 vzkazy :58 V pøípadì, že je nahrána zpráva (zprávy), bude na displeji výše uvedené zobrazení. Pohotovostní režim na základnové stanici 4 4 vzkazy 0 Nové hovory :58 Pouze pozdrav 0 Nové hovory :58 V pøípadì, že je vybrán režim Pouze pozdrav, bude na displeji výše uvedené zobrazení (strana 87). 1 Èíslo aktuálnì pøipojené základnové stanice. Naprogramováním mùžete urèit, zda bude zobrazeno èíslo základnové stanice, èíslo pøenosné èásti nebo bez zobrazení v pohotovostním stavu. Další podrobnosti naleznete na stranì Poèet zmeškaných hovorù. Další podrobnosti naleznete na stranì Aktuální datum a èas. Další podrobnosti naleznete na stranì Poèet zaznamenaných zpráv: V pøípadì, že jsou zaznamenány nové zprávy, bude blikat 4. V pøípadì, že je pamì plná, bude 4 blikat rychleji. 13

14 14 Uskuteènìní hovorù Další podrobnosti o uskuteènìní hovorù pomocí pøenosné èásti naleznete na stranì 17. Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu. Stisknìte tlaèítko a potom navolte telefonní èíslo Po chvíli se na displeji zobrazí délka hovoru. V pøípadì, že jste se pøí volbì telefonního èísla spetli, stisknìte tlaèítko a postup zopakujte. Vytoèené èíslo je automaticky uloženo do seznamu pro opakovanou volbu posledního èísla. Další podrobnosti naleznete na stranì 17. Odpovìd na hovor Další podrobnosti o odpovídání na hovory pomocí pøenosné èásti naleznete na stranì 21. Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté. V jinem pøípadì pøenosná èást nezazvoni Stisknìte tlaèítko nebo libovolné tlaèítko pro volbu telefonních èísel 0 až 9, INT,, nebo -Pøijmutí hovoru libovolnou klávesou. Po nìkolika vteøinách se na displeji zobrazí délka hovoru. Ukonèení hovoru Stisknìte tlaèítko Základní operace nebo dejte pøenosnou èást na základnovou stanici Pøenosná èást se pøepne do pohotovostního stavu. Na základnové stanici Uskuteènìní hovoru (Hlasitý telefon) Další podrobnosti o uskuteènìní hovorù pomocí základnové stanice naleznete na stranì Stisknìte tlaèítko a potom zapište telefonní èíslo NEBO Zapište telefonní èíslo a potom stisknìte tlaèítko. Rozsvítí se kontrolka hlasitého telefonu ( ). Zobrazí se zvolené telefonní èíslo. V pøípadì, že se zmýlíte pøi volbì telefonního èísla, stisknìte tlaèítko a volte èíslo znovu. Po chvíli se na displeji zobrazí délka hovoru. 2 Jakmile druhá strana odpoví hovoøte do mikrofonu. 3 Pro zavìšení stisknìte tlaèítko. Kontrolka hlasitého telefonu (Speakerphone) ( ) zhasne. Režim hlasitého telefonu základnové stanice nelze použít v pøípadì, kdy je používána pøenosná èást. Vyèkejte, až zhasne kontrolka. Pro dosažení nejlepších výsledkù pøi používání hlasitého telefonu Hovoøte v tiché místnosti V pøípadì, že Vás druhá strana špatnì slyší, stisknutím tlaèítka snižte hlasitost reproduktoru. V pøípadì, že dochází k výpadkùm hlasu druhé strany, stisknutím tlaèítka snižte hlasitost reproduktoru. Odpovídání na hovory V pøípadì, že jste pøihlášeni ke službì identifikace volajícího, bude po prvním zazvonìní na displeji zobrazeno telefonní èíslo volajícího (strana 24). 1 Stisknìte tlaèítko. 2 Hovoøte smìrem na mikrofon. 3 Pro zavìšení stisknìte tlaèítko. Základnová stanice se vrátí do pohotovostního stavu 735CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p /12/01, 15:55

15 Základní operace se záznamníkem Další informace o práci se záznamníkem naleznete na stranì 78. Záznamník mùžete ovládat z pøenosné èásti pomocí funkèní nabídky nebo stisknutím tlaèítek pro volbu telefonních èísel, jako pøímých pøíkazù a na základnové stanici. V pøípadì, že máte nastaven èas a datum (strana 16) a je zapnut záznamník, bude po pøehrání zaznamenané zprávy oznámen èas záznamu - hlasová znaèka datumu/èasu. Nahrané zprávy V zaøízení jsou nahrány dvì uvítací zprávy. Výbìr zprávy závisí na nastaveném èasu pro záznam volajícího. Další podrobnosti naleznete na stranì 87. Mùžete si také vybrat jazyk Hlasového prùvodce, mezi Èeštinou a Slovenštinou (str. 76). Tovární nastavení je Èeština. Mùžete si nahrát vlastní uvítací zprávu (strany 80, 89). Pøehrání nahrané uvítací zprávy () 1 Stisknìte tlaèítko INT a potom. 2 Po zobrazení nabídky funkcí vyberte tlaèítky nebo položku Pøehrát OGM a potom stisknìte tlaèítko. NEBO Stisknìte tlaèítko 6. (na základnové stanici) Stisknìte tlaèítko. Nahraná zpráva bude pøehrávána následujícím zpùsobem. V pøípadì, že je èas záznamu pro pøíchozí zprávy nastaven na 1 minuta nebo neomezená (Max. 3 minuty) (strana 87). Dobrý den, bohužel nejsme pøítomni. Prosíme po zaznìní zvukového signálu nám zanechejte své jméno, zprávu a telefonní èíslo. Zavoláme Vám pozdìji. V pøípadì, že je èas záznamu pro pøíchozí zprávy nastaven na Pouze pozdrav. Dobrý den, bohužel nejsme pøítomni. Prosíme zavolejte nám pozdìji. Zapnutí záznamníku () 1 Stisknìte tlaèítko INT a potom. 2 Po zobrazení nabídky funkcí vyberte tlaèítky nebo položku Zázn. zap. a potom stisknìte tlaèítko. NEBO Stisknìte tlaèítko 8. Ozve se pípnutí. Na displeji se zobrazí [A]. (na základnové stanici) Stisknìte tlaèítko. Na základnové stanici bude rozsvicena kontrolka záznamníku ( ). Vypnutí záznamníku () 1 Stisknìte tlaèítko INT a potom. 2 Po zobrazení nabídky funkcí vyberte tlaèítky nebo položku Zázn. vyp. a potom stisknìte tlaèítko. NEBO Stisknìte tlaèítko 0. Ozve se pípnutí. Z dipleje pøenosné èásti zmizí zobrazení symbolu [A]. (na základnové stanici) Stisknìte tlaèítko. Na základnové stanici zhanse kontolka zapnutí záznamníku ( ). Pro pøehrávání nových/všech pøíchozích zpráv/poznámek si pøeètìte informace uvedené na stranì 82, Kapitola 1 Pøíprava 735CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p /12/01, 15:55

16 Datum a èas Abyste mohli používat datumové/èasové znaèky v záznamníku, musíte nejprve nastavit datum a èas. Nastavení aktuálního èasu 1 Stisknìte tlaèítko. 2 Tlaèítky nebo vyberte položku Nastavení báze a potom stisknìte tlaèítko. Zobrazí se Vstupní pøíkaz. 5 Stisknìte tlaèítko. Ozve se pípnutí. Na displeji bude zobrazeno Nastavení báze. Pro návrat do pohotovostního stavu stisknìte tlaèítko. 3 Stisknìte tlaèítko. 4 Zapište aktuální èas (hodiny a minuty) pomocí ètyømístného èísla. Zapsané èíslice jsou zobrazeny na displeji. Pøíklad: Pro èas 18:05 zapíšete Vstupní pøíkaz Nastavení aktuálního datumu 1 Zopakujte kroky 1 až 3 z Nastavení aktuálního èasu a potom stisknìte 3 Stisknìte tlaèítko Ozve se pípnutí.. tlaèítko. 2 Zapište aktuální datum (den, mìsíc a rok) pomocí šestimístného èísla. Zapsané èíslice jsou zobrazeny na displeji. Pøíklad: Pro datum 16 února 2001 zapíšete Vstupní pøíkaz Na displeji bude zobrazeno Nastavení báze. Pro návrat do pohotovostního stavu stisknìte tlaèítko. 16

17 Kapitola 2 Uskuteènìní hovorù Základní informace o uskuteènìní hovorù pomocí pøenosné èásti naleznete na stranì 14. Uskuteènìní hovoru po kontrole telefonního èísla 1 Navolte telefonní èíslo. Zapsané telefonní èíslo je zobrazeno na displeji. Pro vymazání celého èísla, držte stisknuté tlaèítko C nebo stisknìte tlaèítko. 2 Stisknìte tlaèítko nebo. Na displeji se zobrazí ikona. Po nìkolika vteøinách se na displeji zobrazí délka hovoru. 3 Pro ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko nebo zavìste pøenosnou èást na základnovou stanici. Pøenosná èást se pøepne do pohotovostního stavu. Opakovaná volba telefonního èísla Zaøízení automaticky ukládá posledních deset volaných èísel do pamìti pro naposledy volaná èísla. V pøípadì, že je pamì pro naposledy volaná èísla prázdná, zobrazí se na displeji po stisknutí tlaèítka zpráva Prázdná pamì. V pøípadì, že Vaše telefonní linka používá pulzní volbu, nebudou do této pamìti uložena žádná pøístupová èísla stisknutá po tlaèítku. Jestliže stisknete tlaèítko a potom pro uskuteènìní opakované volby telefonního èísla a druhá strana má obsazenou telefonní linku, zaøízení zopakuje volání až 12 krát každých 40 vteøin. Opakovaná volba naposledy volaného èísla Stisknìte tlaèítko a potom nebo. NEBO Stisknìte tlaèítko nebo a potom. Automaticky bude navoleno naposledy volané èíslo. Opakovaná volba èísla ze seznamu naposledy volaných èísel 1 Stisknìte tlaèítko. Je zobrazeno naposledy volané èíslo. 2 Tlaèítky nebo vyberte požadované telefonní èíslo. Pro ukonèení seznamu, stisknìte tlaèítko. 3 Stisknìte tlaèítko nebo. Automaticky bude navoleno vybrané telefonní èíslo. Vymazání telefonního èísla ze seznamu opakovanì volaných èísel 1 Stisknìte tlaèítko. Je zobrazeno naposledy volané èíslo. 2 Tlaèítky nebo vyberte požadované telefonní èíslo a potom stisknìte tlaèítko. Pro ukonèení seznamu, stisknìte tlaèítko. 3 Tlaèítky nebo vyberte položku Vymazat a potom stisknìte tlaèítko. 4 Tlaèítky nebo vyberte položku Ano a potom stisknìte tlaèítko. Na displeji se zobrazí VYMAZÁNO. Vymazání všech telefonních èísel ze seznamu opakovanì volaných èísel 1 Stisknìte tlaèítko a potom. Je zobrazeno naposledy volané èíslo. 2 Tlaèítky nebo vyberte položku Vymazat vše a potom stisknìte tlaèítko. 3 Tlaèítky nebo vyberte položku Ano a potom stisknìte tlaèítko. Na displeji se zobrazí VYMAZÁNO. Na displeji se zobrazí Prázdná pamì. 17 Bezdrátový telefon

18 Uskuteènìní hovorù Zpìtné volání úèastníkovi ze seznamu volajících Do pamìti seznamu volajících je automaticky ukládána informace o 50 posledních rùzných volajících, které jsou seøazeny od nejnovìjší po nejstarší. Když pøijmete 51. hovor, bude ze seznamu volajících vymazána nejstarší informace. V pøípadì, že pøijmete hovor ze stejného telefonního èísla, které máte uloženo v pamìti, bude také zobrazeno jméno volajícího. Další podrobnosti naleznete na stranì 24. V pøípadì, že je seznam volajících prázdný, zobrazí se na displeji po stisknutí tlaèítka nebo zpráva Prázdná pamì. 1 Stisknìte tlaèítko nebo. Zobrazí se informace o posledním volajícím. 2 Opakovaným stisknutím tlaèítka mùžete procházet poslední hovory od nejnovìjšího, pøípadnì stisknìte tlaèítko a budou zobrazeny poslední hovory od nejstaršího a vyberte požadovaný hovor. Pro rolování hovorù držte stisknuté tlaèítko nebo. 3 Stisknìte tlaèítko nebo. Na displeji se zobrazí požadované telefonní èíslo. 4 Pro ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko nebo zavìste pøenosnou èást na základnovou stanici. Pøenosná èást se pøepne do pohotovostního stavu. V pøípadì, že není zobrazeno telefonní èíslo, nemùžete zavolat vybranému úèastníkovi. Hlasitý telefon Hovor v režimu hands-free (pomocí digitálního hlasitého telefonu) 1 Stisknìte tlaèítko a potom zapište 3 Pro zavìšení stisknìte tlaèítko. telefonní èíslo. NEBO V pøípadì, že bliká ikona a po Zapište telefonní èíslo a potom stisknìte tlaèítko. Zobrazí se volané telefonní èíslo. Po nìkolika vteøinách se na displeji zobrazí délka hovoru. 2 Když druhá strana odpoví, hovoøte smìrem na mikrofon. stisknutí tlaèítka nebo se ozve signalizace, pøemístìte se blíže k základnové stanici a postup zopakujte. Pro režim hovoru si mùžete naprogramovat zobrazení délky hovoru nebo zobrazení telefonního èísla na displeji. Další podrobnosti naleznete na stranì 58. Pro dosaženi nejlepšich výsledkù v režimu hlasitého telefonu Hovoøte s volajícím v tiché místnosti. V pøípadì, že Vás druhá strana slyší obtížnì, stisknìte tlaèítko, kterým snížíte hlasitost reproduktoru. Jestliže dochází v prùbìhu telefonického hovoru k pøerušování, stisknìte tlaèítko, kterým snížíte hlasitost reproduktoru. Bìhem hovoru se mùžete pøepnout do režimu hands-free stisknutím tlaèítka. Pro pøepnutí na sluchátko stisknìte tlaèítko nebo. 18

19 Kapitola 2 Automatické pøijmutí hovoru Pomocí funkce automatického pøijmutí hovoru mùžete pøijmout hovor zvednutím pøenosné èásti ze základnové stanice bez stisknutí tlaèítka. Pøednastavená hodnota je Vyp.. Abyste si mohli prohlédnout informaci o volajícím, mìjte nastaveno Automatické pøijmutí hovoru na Vyp.. Nastavení automatického pøijmutí hovoru 1 Stisknìte tlaèítko. 2 Tlaèítky nebo vyberte položku Nast. sluchátka a potom stisknìte tlaèítko. 3 Tlaèítky nebo vyberte položku Další volba a potom stisknìte tlaèítko. 4 Tlaèítky nebo vyberte položku Automat. hovor a potom stisknìte tlaèítko. Aktuální nastavení je oznaèeno šipkou. 5 Tlaèítky nebo vyberte položku Zap. nebo Vyp.. 6 Stisknìte tlaèítko. Ozve se pípnutí. Na displeji bude zobrazeno Automat. hovor. Pro návrat do pohotovostního stavu stisknìte tlaèítko nebo vyèkejte 60 vteøin. Programování mùžete ukonèit v libovolném okamžiku stisknutím tlaèítka. Ukládání volaného telefonního èísla do telefonního seznamu pøenosné èásti Uložení zapsaného èísla do telefonního seznamu 1 Zapište telefonní èíslo. Zapsané èíslo bude zobrazeno. V pøípadì, že se zmýlíte, stisknìte tlaèítko C. Èíslice budou mazány zprava. Pro vymazání celého èísla držte stisknuté tlaèítko C nebo stisknìte tlaèítko. 2 Stisknìte tlaèítko. 3 Proved te kroky 4 až 7 z Uložení informací o volajícím ze seznamu volajících do telefonního seznamu (strana 29). 4 Když je položka Uložit oznaèena šipkou, stisknìte tlaèítko. Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí nápis Uloženo. Na displeji bude zobrazeno zapsané telefonní èíslo. Uložení opìtovnì volaného èísla do telefonního seznamu 1 Stisknìte tlaèítko. Bude zobrazeno naposledy volané telefonní èíslo. 2 Tlaèítky nebo vyberte požadované telefonní èíslo, které chcete uložit a potom stisknìte tlaèítko. 3 Proved te kroky 4 až 7 z Uložení informací o volajícím ze seznamu volajících do telefonního seznamu (strana 29). 4 Když je položka Uložit oznaèena šipkou, stisknìte tlaèítko. Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí nápis Uloženo. 19 Bezdrátový telefon 735CXM_C(p017-p047)_E.PMD.p /12/01, 15:57

20 20 Uskuteènìní hovorù na základnové stanici Základní informace o uskuteènìní hovorù pomocí základnové stanice naleznete na stranì 14. Uskuteènìní hovorù po potvrzení zapsaného èísla Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu. 1 Zapište telefonní èíslo. Vložené telefonní èíslo bude zobrazeno na displeji. Pro zrušení držte stisknuté tlaèítko C. 2 Stisknìte tlaèítko. Zobrazí se ikona. Opakovaná volba telefonního èísla Volba naposledy volaného èísla Stisknìte tlaèítko a potom. NEBO Stisknìte tlaèítko a potom. V pøípadì, že stisknete tlaèítko a potom pro opakovanou volbu telefonního èísla a druhá strana má obsazeno, bude další volba telefonního èísla provedena automaticky nejménì po 40 vteøinách až dvanáctkrát - funkce automatické opakované volby telefonního èísla. Po krátké dobì se na displeji zobrazí délka hovoru. 3 Pro zavìšení stisknìte tlaèítko. Vypnutí mikrofonu bìhem konverzace V prùbìhu hovoru stisknìte tlaèítko. Rozsvítí se kontrolka. Druhá strana neuslyší Váš hovor, ale Vy je uslyšíte. Pro návrat do hovoru stisknìte opìt tlaèítko. Zpìtné volání pomocí seznamu volajících Do seznamu volajících je automaticky ukládáno posledních 50 rùzných telefonních èísel, které jsou setøídìny od nejnovìjšího po nejstarší. Pøi obdržení 51. hovoru je nejstarší záznam vymazán. V pøípadì, že Vám zavolá stejný úèastník, jehož èíslo máte uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se na displeji také jeho jméno (strana 24). V pøípadì, že je seznam volajících prázdný, bude po stisknutí tlaèítek nebo zobrazen nápis Prázdná pamì.. 1 Stisknìte tlaèítko nebo. Zobrazí se informace o posledním volajícím. 2 Opakovaným stisknutím tlaèítka mùžete procházet poslední hovory od nejnovìjšího, pøípadnì stisknìte tlaèítko a budou zobrazeny poslední hovory od nejstaršího a vyberte požadovaný hovor. 3 Stisknìte tlaèítko. Zobrazené telefonní èíslo na displeji se automaticky navolí. 4 Pro ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko. V pøípadì, že není zobrazeno telefonní èíslo, nemùžete zavolat vybranému úèastníkovi. Stisknutím tlaèítka C mùžete ukonèit zobrazení seznamu volajících.

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Stiskem a listujte, a. Stisknìte pro výbìr Pøehled. Sluchátko a stisknìte, pøejdìte na Datum & èas a stisknìte. Stisknìte pro výbìr Nastav datum

Stiskem a listujte, a. Stisknìte pro výbìr Pøehled. Sluchátko a stisknìte, pøejdìte na Datum & èas a stisknìte. Stisknìte pro výbìr Nastav datum Rychlý demo prùvodce Levé a pravé tlaèítko vám umožòují navigaci v jednotlivých menu a submenu. Stisk : výbìr menu nebo možnosti a validace nastavení. Odpovìdìt/ukonèit hovor Volání Stiskem pøijmìte hovor.

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic.

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. TS600FX-QG_Czech.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 10:21 AM Stručný průvodce Standardní telefonní přístroj Typové číslo KX-TS600FX Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. Uschovejte

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Model č. KX-TCD455CX. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin.

Model č. KX-TCD455CX. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin. 455CX_C.book Page Sunday, August, 00 0:57 AM Digitální bezdrátový telefon Obsah Příprava Před prvním použitím... Důležité informace... Nastavení... 4 Bezdrátový telefon Používání telefonu... 8 Hovory...

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD545CX

Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD545CX 55CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Kompatibilita se službou ID volajícího a se službou SMS Návod k obsluze Model č. KX-TCD55CX Před prvním použitím

Více

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Ikony stavù Váš telefon Stav baterie Inicializace hlasové schránky / Informace pro konzultaci Automatické pøipomenutí èasu (budík) Zvonìní

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 STROPKOV, akciová spoloènos Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 Návod na obsluhu Volba úèastníka bez zdvihnutí mikrotelefonu Hlasitý pøíposlech Pøímé pamìti Displej Sledovaní ceny a doby trvání

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

KX-TCD951CXB. Bezdrátový telefon. Typové. Před prvním použitím nechejte asi 4 hodiny nabíjet baterii. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1.

KX-TCD951CXB. Bezdrátový telefon. Typové. Před prvním použitím nechejte asi 4 hodiny nabíjet baterii. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1.21 2:11 PM y[w 1 Typové označení Bezdrátový telefon KX-TCD951CXB Uživatelská příručka INT' C OK 1 ABC 2 DEF3 GHI4 JKL5 MNO6 PQRS 7 TUV8 R 0 WXYZ 9 Než začnete svůj telefon používat,

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE TCD340CE_QG(cz-cz).fm Page 1 Tuesday, June 28, 2005 5:10 PM Více informací najdete v provozních pokynech. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD340CE Stručný průvodce Ovládací prvky

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

KX-TCD210CE Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem KX-TCD220CE. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon

KX-TCD210CE Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem KX-TCD220CE. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon TCD210220CE(cz-cz).book Page 1 Tuesday, April 12, 2005 2:42 PM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. Model č. KX-TCD210CE Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem KX-TCD220CE Toto zařízení

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ OUTDOOR TECH TAGS HARDWARE 1 2 3 4 5 6 7 Reproduktor Dobíjecí jack Multifunkční tlačítko LED indikátor Vestavěný mikrofon + tlačítko: zvýšit

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Návod k obsluze Úvod Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku Volbou telefonního

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G OBSAH 1 ÚVOD...4 M Vlastnosti...4 M Služby (výbìr)...5 M Pøídavné vybavení...5 2 SIGNALIZACE...6 2.1 Tóny na poboèce...6 2.2 Vyzvánìní na poboèce...7

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

FilmScan35 II Professional 2,4 TV Out

FilmScan35 II Professional 2,4 TV Out FilmScan35 II Professional 2,4 TV Out -Patentovaný design- Uživatelská pøíruèka Obsah I. Rozbalení FilmScan35 II Professional... 2 II. Vložení filmu do držáku... 3 III. Rychlý start... 6 IV. Prùvodce

Více

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858 Panasonic KX-TGC210FXB/FXW Cenově výhodný digitální bezdrátový telefon s jednořádkovým displejem 1,6", CLIP, podsvícený displej, telefonní seznam na 50 jmen, seznam 30 zmeškaných hovorů, hlasitý telefon,

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 Digitální telefon M740 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

FAXOVACÍ PØÍSTROJ, KTERÝ TISKNE NA NORMÁLNÍ PAPÍR

FAXOVACÍ PØÍSTROJ, KTERÝ TISKNE NA NORMÁLNÍ PAPÍR Vážení zákazníci, v následujícím textu naleznete informace o faxovacím pøístroji. FAXOVACÍ PØÍSTROJ, KTERÝ TISKNE NA NORMÁLNÍ PAPÍR Rozhodli jste se pro faxovací pøístroj, který pomocí inkoustových filmù

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM Ericsson GA628 Mobilní telefon pro provoz v síti GSM U ivatelská pøíruèka CS Druhé vydání (kvìten 1997) Tuto pøíruèku vydává spoleènost Ericsson Mobile Communications AB bez záruky. Zdokonalení a zmìny

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt CK-1W shoduje

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku...

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku... Obsah Obsah Popis telefonu... 6 Přehled... 6 Navigační klávesy... 8 LED přidružené k programovatelným klávesám... 8 Alfanumerická klávesnice... 9 Standardní kódy... 9 Režimy telefonování...10 Hlasitý telefon

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad Dětské hodinky s GPS Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace Popis

Více

- Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END. - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9

- Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END. - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9 Základní návod k obsluze - Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9 - Externí volání Zadejte požadované číslo stiskněte

Více

KX-TCD290FX. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Моdel č. Моdel č.

KX-TCD290FX. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Моdel č. Моdel č. Návod k obsluze KX-TCD290 Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX Моdel č. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Моdel č. KX-TCD290FX Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS.

Více

Model č. KX-TCD420CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin.

Model č. KX-TCD420CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin. 420CX_C.book Page Friday, June 27, 2003 4:29 PM Obsah Příprava Před prvním použitím... 2 Důležité informace... 3 Nastavení... 4 Bezdrátový telefon Používání telefonu... 9 Hovory... 0 ID volajícího... Odpověď

Více

Domovní videotelefony

Domovní videotelefony Domovní videotelefony COMPETITION Uživatelský a instalační návod také pro modely s pamětí snímků Obsah Instalace...3 Zapojení se dvěma venkovními stanicemi...3 Zapojení kabeláže...4 Příklad zapojení:...5

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Návod k obsluze Úvod Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin.

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin. 410CX_C.book Page 1 Friday, May 16, 2003 5:09 PM Digitální bezdrátový telefon Obsah Příprava Před prvním použitím... 2 Důležité informace... 3 Nastavení... 4 Bezdrátový telefon Používání telefonu... 9

Více

ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR

ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR Outdoor Tech ADAPT přidává funkci Bluetooth technologie a mikrofonu jakémukoliv zařízení s 3,5 mm audio jackem. VYUŽIJ BLUETOOTH Outdoor Tech ADAPT přidává funkci Bluetooth technologie

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858 NOVINKY Siemens Gigaset DA210 Gigaset DA210 je malý kompaktní telefon, který vám ušetří místo. Špičkový ergonomický design, velikost vhodná pro omezené prostory a také jako 2. telefon do domácnosti. Funkce:

Více

G205 - Athos GSM v1.2

G205 - Athos GSM v1.2 G205 - Athos GSM v1.2 elektronický odposlechový a zabezpeèovací systém Pøedmluva: Athos GSM verze 1.2 je jednoduché a levné elektronické zaøízení vhodné pro zabezpeèení odlehlého objektu (rekreaèní chaty,

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM01 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

Skype USB VoIP telefon s displejem LCD UT-817

Skype USB VoIP telefon s displejem LCD UT-817 Obrázek 33 Přidání ovladače HID: a. Klepněte pravým tlačítkem myši na vlastnosti SKYPE PHONE Interface a zvolte aktualizaci ovladače. Ze seznamu ovladačů zařízení vyberte USB human interface devices. b.

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Telefonní pøístroj s funkcí CLIP Ksn 7797

Telefonní pøístroj s funkcí CLIP Ksn 7797 STROPKOV - akciová spoloènos Telefonní pøístroj s funkcí CLIP Ksn 7797 Návod na obsluhu CLIP - zobrazení telefonního èísla volajícího úèastníka Alfanumerický displej s ikonami Hodiny reálného èasu Sledování

Více

Instalace. Obsah balení

Instalace. Obsah balení Instalace HandyTone-486 - VoIP adapter pro použití s analogovým telefonním přístrojem HandyTone-486 je plně kompatibilní se standardem SIP. Nastavení VoIP je možné provést prostřednictvím připojeného analogového

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon TCD230CE(cz-cz).book Page 1 Tuesday, August 2, 2005 7:36 PM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TCD230CE Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS. Aby jste tyto

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351709 Issue

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA Návod k obsluze VLASTNOSTI Kompatibilní z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkce mikrofonu na Wii) Ovládání hlasitosti hudby ve hře / ovládání hlasitosti mikrofonu 4 režimy

Více