Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV"

Transkript

1 Digitální bezdrátový telefon Typové oznaèení: KX-TCD735CXM Návod k obsluze DIGITAL GHI TUV ABC DEF JKL MNO 8 9 PQRS WXYZ 6 3 R Identifikace volajícího PØED POUŽITÍM SI POZORNÌ PØEÈTÌTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDÌJŠÍ NAHLÉDNUTÍ. Pøed prvním použitím nabíjejte akumulátory pøibližnì 15 hodin.

2 Vážený zákazníku, Poøídil jste si zaøízení KX-TCD735CXM, které je vyrobeno v souladu s pøedpisy European Standards for Cordless Telephones (DECT). Technologie DECT je charakterizována vysokou ochranou proti odposlechu, rušení a také vysokou kvalitou digitálního pøenosu. Tento telefon byl navržen pro celou øadu aplikací. Napøíklad tento telefon mùžete používat v síti základnových stanic a pøenosných èástí: Obsluhování šesti pøenosných èástí na jedné základnové stanici. Možnost interkomu mezi jednotlivými pøenosnými èástmi. Obsluhování pøenosných èástí ètyøech základnových stanic pro rozšíøení plochy pokryté signálem. Tento telefon mùžete používat pro: obsluhování nìkolika pøenosných èástí používání s nìkolika základnovými stanicemi pøipojení základnové stanice k poboèkové ústøednì. Identifikace volaného je službou telekomunikaèního operátora. Po pøihlášení k této službì se Vám na displeji telefonu zobrazí telefonní èíslo volajícího. Pøíslušenství (dodávané) Sí ový adaptér (str. 11) Telefonní linkový kabel (str. 11) Tužkové akumulátory (str. 107) Kryt akumulátoru (str. 11) jeden jeden Dva tužkové akumulátory (AA) jeden Klip na pásek (str. 108) Montáž na zed (str. 110) Návod k obsluze jeden jeden jeden Vybalte prosím veškerý obsah a zkontrolujte dodané pøíslušenství. Pøíslušenství se mùže díky technickým parametrùm lišit. Uschovejte si pùvodní krabici a balící materiál. 2

3 Umístìní základnové stanice Hovory jsou pøenášeny mezi základnovou stanicí a pøenosnou èástí pomocí rádiových vln. Pro maximální dosah a pøenos signálu bez šumu Vám doporuèujeme umístìní základnové stanice: Pokud možno co nejdál od ostatních elektrospotøebièù, jakými je televizor, rádio, osobní poèítaè nebo jiný telefon. Ve STØEDNÍ nebo VYŠŠÍ POLOZE bez pøekážek, jakými jsou napøíklad zdi. Operaèní rozsah: Operaèní rozsah závisí na konstrukci místnosti, poèasí a podmínkách používání. Za normálních okolností bude mít telefon vìtší dosah venku než uvnitø budovy. Pøekážky, jakými jsou zdi, kovové polièky nebo železobetonové zdi mohou zkrátit operaèní rozsah. Šum: Díky náhodným rádiovým vlnám mùže docházet k obèasnému šumu nebo rušení. 3

4 4 Obsah Kapitola 1 Pøíprava Umístìní ovládacích prvkù... 8 Displej Zaèínáme Instalace akumulátorù v pøenosné èásti Pøipojení Dobíjení akumulátorù Základní operace Zapnutí a vypnutí Uskuteènìní hovoru Odpovìï na hovor Ukonèení hovoru Na základnové stanici Uskuteènìní hovorù Hlasitý telefon (Digital Speakerphone) Odpovídání na hovory Základní operace se záznamníkem Nahrané zprávy Datum a èas Nastavení aktuálního èasu Nastavení aktuálního datumu Kapitola 2 Bezdrátový telefon Uskuteènìní hovorù Uskuteènìní hovoru po kontrole telefonního èísla Opakovaná volba telefonního èísla Zpìtné volání úèastníkovi ze seznamu volajících Hlasitý telefon Automatické pøijmutí hovoru Uložení volaného telefonního èísla do telefonního seznamu na základnové stanici Uskuteènìní hovorù po potvrzení zapsaného èísla Opakovaná volba telefonního èísla Zpìtné volání pomocí seznamu volajících Odpovídání na hovory Nastavení hlasitosti sluchátka (vysoká, støední nebo nízká) nebo hlasitosti reproduktoru (šest úrovní) bìhem hovoru Doèasné vypnutí vyzvánìní Automatické pøijmutí hovoru Osvìtlení displeje na základnové stanici Nastavení hlasitosti sluchátka (osm úrovní) bìhem hovoru Paging/Interkom...22 Paging pøenosné èásti ze základnové stanice (vyhledání pøenosné èásti, paging všech pøenosných èástí) Paging pøenosné èásti ze základnové stanice (jedna pøenosná èást) Paging základnové stanice z pøenosné èásti Pøepojení hovoru pomocí interkomu Volba typu vyzvánìní pro paging Identifikace volajícího Služba identifikace volajícího Seznam volajících Prohlížení seznamu volajících Úprava telefonního èísla volaného na základnové stanici Úprava telefonního èísla volaného Vymazání informací o volajícím ze seznamu volajících Uložení informací ze seznamu volajících do telefonního seznamu Telefonní seznam Ukládání jmen a telefonních èísel do telefonního seznamu pøenosné èásti Funkce soukromá kategorie Tabulka soukromých kategorií... 32

5 Volba znakù Tabulka znakù Úprava položek v telefonním seznamu pøenosné èásti Vymazání položky v telefonním seznamu pøenosné èásti Vyhledání položky v telefonním seznamu pøenosné èásti Uskuteènìní hovoru v telefonním seznamu pøenosné èásti Rozeznání volajícího podle vyzvánìní Ukládání jmen a telefonních èísel do telefonního seznamu základnové stanice Úprava položek v telefonním seznamu základnové stanice Vymazání položky v telefonním seznamu základnové stanice Pøehrávání zvukové identifikace vyzvánìní podle volajících Vyhledání položky v telefonním seznamu základnové stanice Uskuteènìní hovoru v telefonním seznamu základnové stanice na základnové stanici Vyhledání položky v telefonním seznamu základnové stanice Uskuteènìní hovoru v telefonním seznamu základnové stanice Zkrácená volba Kopírování telefonního seznamu Speciální funkce Používání funkce Pause (pro analogovou linku poboèkové ústøedny/mezimìstské hovory) Uzamèení klávesnice Doèasné zapnutí tónové volby (pro uživatele s pulzní volbou) Funkce opakované volby telefonního èísla Kapitola 3 Programovatelné funkce (Na pøenosné èásti) Seznam programovatelných funkcí Heslo pøenosné èásti Zmìna ètyømístného hesla pøenosné èásti Funkce signalizace/budíku Nastavení èasu zvukového upozornìní Nastavení vypnutí zvukového upozornìní Nastavení typu vyzvánìní pro zvukové upozornìní Nastavení vyzvánéní Nastavení hlasitosti/typu vyzvánìní Zapnutí/vypnutí typu vyzvánìní podle volajícího Nastavení položek signalizace Nastavení zapnutí/vypnutí tónù kláves Nastavení zapnutí/vypnutí tónu upozornìní na èekající hovor Nastavení zapnutí/vypnutí upozornìní na hranici pokrytí signálem Nastavení zapnutí/vypnutí upozornìní na stav akumulátoru Nastavení zobrazení na displeji Nastavení typu zobrazení v pohotovostním stavu Nastavení typu zobrazení bìhem hovoru Nastavení zobrazeného jazyka Volba barvy osvìtlení displeje Nastavení položek hovoru Blokování hovorù Pøímé telefonní èíslo Nastavení ostatních položek Nastavení typu akumulátoru Resetování pøenosné èásti Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 Kapitola 6 Kapitola 7

6 Kapitola 4 Programovatelné funkce (Na základnové stanici) Seznam programovatelných funkcí (na základnové stanici) Heslo základnové stanice Nastavení ètyømístného kódu základnové stanice Nastavení vyzvánìní Nastavení režimu vyzvánìní všech pøenosných èástí Nastavení režimu vyzvánìní vybraných pøenosných èástí Nastavení režimu vyzvánìní vybraných a potom všech pøenosných èástí Tóny kláves Nastavení hlasitosti vyzvánìní Nastavení hlasitosti vyzvánìní základnové stanice Nastavení typu vyzvánìní základnové stanice Ostatní funkce Volba režimu vytáèení telefonních èísel tónová/pulzní Volba režimu flash/earth Nastavení èasování pauzy Zakázání hovorù Nastavení zakázání hovorù Nastavení automatického routování Uložení nosného kódu služby/telefonní pøedvolby Nastavení odpovídající telefonní pøedvolby nosnému kódu služby Hlasový prùvodce Resetování základnové stanice Kapitola 5 Záznamník Pøehled funkcí záznamníku Pøehled pøímých pøíkazù záznamníku Ovládání záznamníku Pozdrav Pøíchozí zpráva/poznámka Rychlé pøehrání nové zprávy Bìhem pøehrávání nahrané zprávy Záznam konverzace pomocí pøenosné èásti Bìhem pøehrávání nahrané zprávy Bìhem pøehrávání uvítací zprávy/nahrané zprávy Nastavení hlasitosti sluchátka bìhem pøehrávání Nastavení poètu vyzvánìní Natavení èasu záznamu pro volajícího Zapnutí/vypnutí funkce monitorování Ovládání záznamníku z telefonu s tónovou volbou Nastavení zaøízení pro odpovídání na hovory Monitorování pøíchozích hovorù Záznam uvítací zprávy/poznámky Pøehrávání zaznamenaných zpráv Bìhem pøehrávání nahrané zprávy Vymazání zaznamenaných zpráv Ovládání záznamníku z telefonu s tónovou volbou Nastavení kódu pro vzdálený pøístup Dálkové ovládání pøímými pøíkazy

7 Kapitola 6 Používání více uživateli Používání více uživateli Používání více pøenosných èástí Používání více základnových stanic Pøihlášení Pøihlášení pøenosné èásti na základnové stanici Výbìr typu pøihlášení k základnové stanici Zrušení pøihlášení pøenosné èásti k základnové stanici Zrušení základnové stanice Interkom Interkom mezi pøenosnými èástmi Pøepojení hovoru z jedné pøenosné èásti na druhou Konference Kapitola 7 Užiteèné informace Výmìna akumulátorù Používání klipu na pásek Používání náhlavní soupravy Montáž na zeï Výmìnné kryty Pøedtím, než zavoláte do opravny Bezpeènostní pokyny Vysvìtlení pojmù Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 Kapitola 6 Kapitola 7

8 Umístìní ovládacích prvkù Pøenosná èást Zadní strana Reproduktor Sluchátko Displej Tlaèítko (Telefonní seznam) Tlaèítko (Opìtovná volba telefonního èísla/pauza) Tlaèítko (Funkce/OK) Konektor pro pøipojení náhlavní soupravy Tlaèítko Tlaèítko (Hovor) Navigaèní tlaèítka (,,, ) (Hlasitý telefon) Tlaèítko (Tónová volba/velká písmena) Tlaèítko (Vypnutí/Zapnutí) Tlaèítko C (Vymazat) Tlaèítko INT (Interkom) Dobíjecí kontakt Mikrofon Dobíjecí kontakt Tlaèítko R (Recall) V pøípadì, že je základnová stanice obsazena, nelze používat pøenosnou èást. 8

9 Základnová stanice Tlaèítko pro uložení (str. 88, 89) DIGITAL Tlaèítko pro vymazání Dobíjecí kontakty 7 Tlaèítko tónové volby GHI JKL 8 ABC 5 PQRS WXYZ TUV 2 MNO 9 DEF Tlaèítko a kontrolka zapnutí záznamníku (str. 15, 88) Mikrofon Tlaèítko ztišení a kontrolka Tlaèítko opìtovné volby/pauza 6 3 Tlaèítko pro zrušení R R Tlaèítko recall Kontrolka obsazení ( ) Tlaèítko a kontrolka režimu hlasitého telefonu Tlaèítko uvítací zprávy (str. 88, 89) Tlaèítko zastavení (str. 88, 89, 90) Displej Tlaèítko nové zprávy (str. 88, 90) V pøípadì, že je základnová stanice obsazena, nelze používat pøenosnou èást. Kontrolka identifikace volajícího ( ) Tlaèítko interkomu/pagingu C Tlaèítko pro vymazání Navigaèní tlaèítka (,,, ) Funkèní tlaèítko telefonního seznamu Tlaèítko volby pøenosné èásti 9Kapitola 1 Pøíprava 735CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p /12/01, 15:55

10 Displej 10 Displej pøenosné èásti ABCDEFGHIabcdefg Ikony Ikona, která Vám oznamuje, že se nacházíte v oblasti pokryté signálem základnové stanice. V pøípadì, že je pøenosná èást mimo tento rozsah, bude ikona blikat. Ikona pagingu/interkomu se zobrazí pøi pagingu nebo bìhem používání interkomu. Tato ikona bude blikat v okamžiku pagingu z jiného zaøízení na pøenosnou èást. Ikona hovoru se zobrazí, když uskuteèníte hovor nebo pøijmete pøíchozí hovor. Jestliže máte pøíchozí hovor, bude tato ikona blikat. V pøípadì, že je aktivována funkce blokování hovorù, bude zobrazena tato ikona. Další podrobnosti naleznete na stranì 60. Ikona telefonního seznamu je zobrazena pøi ukládání nebo prohlížení položek v telefonním seznamu (stranì 30). Ikona baterie Vás informuje o kapacitì akumulátoru. Další podrobnosti naleznete na stranì 12. Znaky P Bìhem vytáèení je vybrána Pauza. Další podrobnosti naleznete na stranì 46. Je zapnut režim pøímého hovoru. Další podrobnosti naleznete na stranì 61. Záznamník je v zapnutém stavu. Další podrobnosti naleznete na stranì 15. F Bìhem vytáèení bylo stisknuto tlaèítko R. Je aktivována funkce blokování klávesnice. Další podrobnosti naleznete na stranì 46. [A] [X] Displej základnové èásti ABCDEFGHIabcdefg Ikony Znaky P F Ikona pagingu/interkomu se zobrazí pøi pagingu nebo bìhem používání interkomu. Tato ikona bude blikat v okamžiku pagingu z jiného zaøízení na pøenosnou èást. Ikona hovoru se zobrazí, když uskuteèníte hovor nebo pøijmete pøíchozí hovor. Jestliže máte pøíchozí hovor, bude tato ikona blikat. Ikona telefonního seznamu je zobrazena pøi ukládání nebo prohlížení položek v telefonním seznamu. Ikona baterie Vás informuje o kapacitì akumulátoru. Další podrobnosti naleznete na stranì 12. Bìhem vytáèení je vybrána Pauza. Další podrobnosti naleznete na stranì 46. Bìhem vytáèení bylo stisknuto tlaèítko R.

11 Zaèínáme Instalace akumulátorù v pøenosné èásti Nainstalujte akumulátory, jak je uvedeno na obrázku a potom nasaïte kryt. Kapitola 1 Pøíprava V pøípadì, že vložíte dobíjecí akumulátory nesprávnì, nebude pøenosná èást fungovat. Pøipojení Ke konektorùm na zadním panelu základnové stanice pøipojte kabel od telefonní linky a sí ového adaptéru. Kabely pøipojte podle obrázku. 9V LINE Háèek Kabel od sí ového adaptéru pøipevnìte proti nechtìnému odpojení. Kabel telefonní linky K telefonní zásuvce Sí ový adaptér K sí ové zásuvce (støídavé napìtí 230 V, 50 Hz) Používejte pouze sí ový adaptér Panasonic PQLV1CE. Sí ový adaptér musí zùstat pøipojen po celou dobu. Bìhem používání se adaptér bude zahøívat. Toto je normální stav. V pøípadì, že je zaøízení pøipojeno k telefonní lince poboèkové ústøedny, která nepodporuje identifikaci volajícího, nebudete moci tuto funkci použít. Bìhem výpadku v elektrické rozvodné síti zaøízení nepracuje. Proto je tøeba pøipojit k téže lince bìžný telefon schválený pro samostatný provoz, který vám umožní telefonovat i v pøípadì výpadku napájení. Další informace o nastavení pulzní/tónové volby naleznete na stranì

12 Zaèínáme Dobíjení akumulátorù V okamžiku zakoupení jsou akumulátory vybité. Pro jejich nabití vložte pøenosnou èást do základnové stanice. Pøed prvním použitím nabíjejte akumulátory pøibližnì 15 hodin. Bìhem nabíjení se bude mìnit zobrazení ikony baterie. Plnì nabité (pouze na displeji pøenosné èásti) Bìhem dobíjení (displej pøenosné èásti / základnové stanice) Plnì nabité (pouze na displeji pøenosné èásti) (Bliká) (Bliká) Stav nabití akumulátorù mùžete zkontrolovat na displeji. Pouze na displeji pøenosné èásti Stav nabití Plnì nabitézcela nabitéstøednì Slabì Nedostateènì nabité Ikona akumulátoru (bliká) (bliká) 12 Dobíjení (pouze na displeji pøenosné èásti) Když bliká ikona nebo zaøízení pípne v intervalu 15 sekund, dobijte akumulátory. Pøíklad: Displej pøenosné èásti Báze 1 10 Nové hovory :00 Informace o akumulátorech Po plném nabití akumulátorù závisí jejich životnost na jejich typu a zpùsobu používání. Pøibližná životnost akumulátorù Pøibližná životnost akumulátorù Ni-MH (jsou souèástí dodávky) Ni-Cd (nejsou souèástí dodávky*) Bìhem používání (Hovor) Pøibližnì 20 hodin Pøibližnì 10 hodin (pøi spotøebì 800 ma za hodinu) Pohotovostní stav Pøibližnì 200 hodin Pøibližnì 100 hodin Životnost baterií závisí na podmínkách používání jako napøíklad: používání identifikace volajícího (strana 25) nebo telefonního seznamu (strana 30) Používání hlasitého telefonu (strana 18) okolní teplota Jednou za mìsíc otøete suchou mìkkou látkou kontakty pro dobíjení. V pøípadì, že je zaøízení vystaveno vyšší vlhkosti, mastnotì nebo prašnosti. V jiném pøípadì, nemusí probíhat správnì dobíjení akumulátorù. Pro maximální prodloužení životnosti akumulátorù Vám doporuèujeme nevkládat pøenosnou èást do základnové stanice dokud nezaène blikat symbol. Akumulátory nelze pøebíjet. Mùžete používat také tužkové akumulátory Ni-Cd (velikost AA). V pøípadì, že nahradíte pùvodní akumulátory Ni-Cd akumulátory, budete muset také naprogramovat typ akumulátorù na Ni- Cd. Další podrobnosti naleznete na stranì CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p /12/01, 15:55

13 Základní operace Zapnutí a vypnutí Zapnutí Držte stisknuté tlaèítko. Poté, co se na krátký okamžik zobrazí na displeji všechny možné konfigurace, zmìní se zobrazení na displeji do pohotovostního režimu. Ozve se pípnutí. Vypnutí Držte stisknuté tlaèítko do okamžiku, než se ozve pípnutí. Z displeje zmizí zobrazené informace. Pøenosná èást nebude vyzvánìt. Kapitola 1 Pøíprava Pohotovostní režim Báze 1 10 Nové hovory :58 4 Báze 1 [A] 4 vzkazy :58 V pøípadì, že je nahrána zpráva (zprávy), bude na displeji výše uvedené zobrazení. Pohotovostní režim na základnové stanici 4 4 vzkazy 0 Nové hovory :58 Pouze pozdrav 0 Nové hovory :58 V pøípadì, že je vybrán režim Pouze pozdrav, bude na displeji výše uvedené zobrazení (strana 87). 1 Èíslo aktuálnì pøipojené základnové stanice. Naprogramováním mùžete urèit, zda bude zobrazeno èíslo základnové stanice, èíslo pøenosné èásti nebo bez zobrazení v pohotovostním stavu. Další podrobnosti naleznete na stranì Poèet zmeškaných hovorù. Další podrobnosti naleznete na stranì Aktuální datum a èas. Další podrobnosti naleznete na stranì Poèet zaznamenaných zpráv: V pøípadì, že jsou zaznamenány nové zprávy, bude blikat 4. V pøípadì, že je pamì plná, bude 4 blikat rychleji. 13

14 14 Uskuteènìní hovorù Další podrobnosti o uskuteènìní hovorù pomocí pøenosné èásti naleznete na stranì 17. Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu. Stisknìte tlaèítko a potom navolte telefonní èíslo Po chvíli se na displeji zobrazí délka hovoru. V pøípadì, že jste se pøí volbì telefonního èísla spetli, stisknìte tlaèítko a postup zopakujte. Vytoèené èíslo je automaticky uloženo do seznamu pro opakovanou volbu posledního èísla. Další podrobnosti naleznete na stranì 17. Odpovìd na hovor Další podrobnosti o odpovídání na hovory pomocí pøenosné èásti naleznete na stranì 21. Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté. V jinem pøípadì pøenosná èást nezazvoni Stisknìte tlaèítko nebo libovolné tlaèítko pro volbu telefonních èísel 0 až 9, INT,, nebo -Pøijmutí hovoru libovolnou klávesou. Po nìkolika vteøinách se na displeji zobrazí délka hovoru. Ukonèení hovoru Stisknìte tlaèítko Základní operace nebo dejte pøenosnou èást na základnovou stanici Pøenosná èást se pøepne do pohotovostního stavu. Na základnové stanici Uskuteènìní hovoru (Hlasitý telefon) Další podrobnosti o uskuteènìní hovorù pomocí základnové stanice naleznete na stranì Stisknìte tlaèítko a potom zapište telefonní èíslo NEBO Zapište telefonní èíslo a potom stisknìte tlaèítko. Rozsvítí se kontrolka hlasitého telefonu ( ). Zobrazí se zvolené telefonní èíslo. V pøípadì, že se zmýlíte pøi volbì telefonního èísla, stisknìte tlaèítko a volte èíslo znovu. Po chvíli se na displeji zobrazí délka hovoru. 2 Jakmile druhá strana odpoví hovoøte do mikrofonu. 3 Pro zavìšení stisknìte tlaèítko. Kontrolka hlasitého telefonu (Speakerphone) ( ) zhasne. Režim hlasitého telefonu základnové stanice nelze použít v pøípadì, kdy je používána pøenosná èást. Vyèkejte, až zhasne kontrolka. Pro dosažení nejlepších výsledkù pøi používání hlasitého telefonu Hovoøte v tiché místnosti V pøípadì, že Vás druhá strana špatnì slyší, stisknutím tlaèítka snižte hlasitost reproduktoru. V pøípadì, že dochází k výpadkùm hlasu druhé strany, stisknutím tlaèítka snižte hlasitost reproduktoru. Odpovídání na hovory V pøípadì, že jste pøihlášeni ke službì identifikace volajícího, bude po prvním zazvonìní na displeji zobrazeno telefonní èíslo volajícího (strana 24). 1 Stisknìte tlaèítko. 2 Hovoøte smìrem na mikrofon. 3 Pro zavìšení stisknìte tlaèítko. Základnová stanice se vrátí do pohotovostního stavu 735CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p /12/01, 15:55

15 Základní operace se záznamníkem Další informace o práci se záznamníkem naleznete na stranì 78. Záznamník mùžete ovládat z pøenosné èásti pomocí funkèní nabídky nebo stisknutím tlaèítek pro volbu telefonních èísel, jako pøímých pøíkazù a na základnové stanici. V pøípadì, že máte nastaven èas a datum (strana 16) a je zapnut záznamník, bude po pøehrání zaznamenané zprávy oznámen èas záznamu - hlasová znaèka datumu/èasu. Nahrané zprávy V zaøízení jsou nahrány dvì uvítací zprávy. Výbìr zprávy závisí na nastaveném èasu pro záznam volajícího. Další podrobnosti naleznete na stranì 87. Mùžete si také vybrat jazyk Hlasového prùvodce, mezi Èeštinou a Slovenštinou (str. 76). Tovární nastavení je Èeština. Mùžete si nahrát vlastní uvítací zprávu (strany 80, 89). Pøehrání nahrané uvítací zprávy () 1 Stisknìte tlaèítko INT a potom. 2 Po zobrazení nabídky funkcí vyberte tlaèítky nebo položku Pøehrát OGM a potom stisknìte tlaèítko. NEBO Stisknìte tlaèítko 6. (na základnové stanici) Stisknìte tlaèítko. Nahraná zpráva bude pøehrávána následujícím zpùsobem. V pøípadì, že je èas záznamu pro pøíchozí zprávy nastaven na 1 minuta nebo neomezená (Max. 3 minuty) (strana 87). Dobrý den, bohužel nejsme pøítomni. Prosíme po zaznìní zvukového signálu nám zanechejte své jméno, zprávu a telefonní èíslo. Zavoláme Vám pozdìji. V pøípadì, že je èas záznamu pro pøíchozí zprávy nastaven na Pouze pozdrav. Dobrý den, bohužel nejsme pøítomni. Prosíme zavolejte nám pozdìji. Zapnutí záznamníku () 1 Stisknìte tlaèítko INT a potom. 2 Po zobrazení nabídky funkcí vyberte tlaèítky nebo položku Zázn. zap. a potom stisknìte tlaèítko. NEBO Stisknìte tlaèítko 8. Ozve se pípnutí. Na displeji se zobrazí [A]. (na základnové stanici) Stisknìte tlaèítko. Na základnové stanici bude rozsvicena kontrolka záznamníku ( ). Vypnutí záznamníku () 1 Stisknìte tlaèítko INT a potom. 2 Po zobrazení nabídky funkcí vyberte tlaèítky nebo položku Zázn. vyp. a potom stisknìte tlaèítko. NEBO Stisknìte tlaèítko 0. Ozve se pípnutí. Z dipleje pøenosné èásti zmizí zobrazení symbolu [A]. (na základnové stanici) Stisknìte tlaèítko. Na základnové stanici zhanse kontolka zapnutí záznamníku ( ). Pro pøehrávání nových/všech pøíchozích zpráv/poznámek si pøeètìte informace uvedené na stranì 82, Kapitola 1 Pøíprava 735CXM_C(p001-p016)_E.PMD.p /12/01, 15:55

16 Datum a èas Abyste mohli používat datumové/èasové znaèky v záznamníku, musíte nejprve nastavit datum a èas. Nastavení aktuálního èasu 1 Stisknìte tlaèítko. 2 Tlaèítky nebo vyberte položku Nastavení báze a potom stisknìte tlaèítko. Zobrazí se Vstupní pøíkaz. 5 Stisknìte tlaèítko. Ozve se pípnutí. Na displeji bude zobrazeno Nastavení báze. Pro návrat do pohotovostního stavu stisknìte tlaèítko. 3 Stisknìte tlaèítko. 4 Zapište aktuální èas (hodiny a minuty) pomocí ètyømístného èísla. Zapsané èíslice jsou zobrazeny na displeji. Pøíklad: Pro èas 18:05 zapíšete Vstupní pøíkaz Nastavení aktuálního datumu 1 Zopakujte kroky 1 až 3 z Nastavení aktuálního èasu a potom stisknìte 3 Stisknìte tlaèítko Ozve se pípnutí.. tlaèítko. 2 Zapište aktuální datum (den, mìsíc a rok) pomocí šestimístného èísla. Zapsané èíslice jsou zobrazeny na displeji. Pøíklad: Pro datum 16 února 2001 zapíšete Vstupní pøíkaz Na displeji bude zobrazeno Nastavení báze. Pro návrat do pohotovostního stavu stisknìte tlaèítko. 16

17 Kapitola 2 Uskuteènìní hovorù Základní informace o uskuteènìní hovorù pomocí pøenosné èásti naleznete na stranì 14. Uskuteènìní hovoru po kontrole telefonního èísla 1 Navolte telefonní èíslo. Zapsané telefonní èíslo je zobrazeno na displeji. Pro vymazání celého èísla, držte stisknuté tlaèítko C nebo stisknìte tlaèítko. 2 Stisknìte tlaèítko nebo. Na displeji se zobrazí ikona. Po nìkolika vteøinách se na displeji zobrazí délka hovoru. 3 Pro ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko nebo zavìste pøenosnou èást na základnovou stanici. Pøenosná èást se pøepne do pohotovostního stavu. Opakovaná volba telefonního èísla Zaøízení automaticky ukládá posledních deset volaných èísel do pamìti pro naposledy volaná èísla. V pøípadì, že je pamì pro naposledy volaná èísla prázdná, zobrazí se na displeji po stisknutí tlaèítka zpráva Prázdná pamì. V pøípadì, že Vaše telefonní linka používá pulzní volbu, nebudou do této pamìti uložena žádná pøístupová èísla stisknutá po tlaèítku. Jestliže stisknete tlaèítko a potom pro uskuteènìní opakované volby telefonního èísla a druhá strana má obsazenou telefonní linku, zaøízení zopakuje volání až 12 krát každých 40 vteøin. Opakovaná volba naposledy volaného èísla Stisknìte tlaèítko a potom nebo. NEBO Stisknìte tlaèítko nebo a potom. Automaticky bude navoleno naposledy volané èíslo. Opakovaná volba èísla ze seznamu naposledy volaných èísel 1 Stisknìte tlaèítko. Je zobrazeno naposledy volané èíslo. 2 Tlaèítky nebo vyberte požadované telefonní èíslo. Pro ukonèení seznamu, stisknìte tlaèítko. 3 Stisknìte tlaèítko nebo. Automaticky bude navoleno vybrané telefonní èíslo. Vymazání telefonního èísla ze seznamu opakovanì volaných èísel 1 Stisknìte tlaèítko. Je zobrazeno naposledy volané èíslo. 2 Tlaèítky nebo vyberte požadované telefonní èíslo a potom stisknìte tlaèítko. Pro ukonèení seznamu, stisknìte tlaèítko. 3 Tlaèítky nebo vyberte položku Vymazat a potom stisknìte tlaèítko. 4 Tlaèítky nebo vyberte položku Ano a potom stisknìte tlaèítko. Na displeji se zobrazí VYMAZÁNO. Vymazání všech telefonních èísel ze seznamu opakovanì volaných èísel 1 Stisknìte tlaèítko a potom. Je zobrazeno naposledy volané èíslo. 2 Tlaèítky nebo vyberte položku Vymazat vše a potom stisknìte tlaèítko. 3 Tlaèítky nebo vyberte položku Ano a potom stisknìte tlaèítko. Na displeji se zobrazí VYMAZÁNO. Na displeji se zobrazí Prázdná pamì. 17 Bezdrátový telefon

18 Uskuteènìní hovorù Zpìtné volání úèastníkovi ze seznamu volajících Do pamìti seznamu volajících je automaticky ukládána informace o 50 posledních rùzných volajících, které jsou seøazeny od nejnovìjší po nejstarší. Když pøijmete 51. hovor, bude ze seznamu volajících vymazána nejstarší informace. V pøípadì, že pøijmete hovor ze stejného telefonního èísla, které máte uloženo v pamìti, bude také zobrazeno jméno volajícího. Další podrobnosti naleznete na stranì 24. V pøípadì, že je seznam volajících prázdný, zobrazí se na displeji po stisknutí tlaèítka nebo zpráva Prázdná pamì. 1 Stisknìte tlaèítko nebo. Zobrazí se informace o posledním volajícím. 2 Opakovaným stisknutím tlaèítka mùžete procházet poslední hovory od nejnovìjšího, pøípadnì stisknìte tlaèítko a budou zobrazeny poslední hovory od nejstaršího a vyberte požadovaný hovor. Pro rolování hovorù držte stisknuté tlaèítko nebo. 3 Stisknìte tlaèítko nebo. Na displeji se zobrazí požadované telefonní èíslo. 4 Pro ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko nebo zavìste pøenosnou èást na základnovou stanici. Pøenosná èást se pøepne do pohotovostního stavu. V pøípadì, že není zobrazeno telefonní èíslo, nemùžete zavolat vybranému úèastníkovi. Hlasitý telefon Hovor v režimu hands-free (pomocí digitálního hlasitého telefonu) 1 Stisknìte tlaèítko a potom zapište 3 Pro zavìšení stisknìte tlaèítko. telefonní èíslo. NEBO V pøípadì, že bliká ikona a po Zapište telefonní èíslo a potom stisknìte tlaèítko. Zobrazí se volané telefonní èíslo. Po nìkolika vteøinách se na displeji zobrazí délka hovoru. 2 Když druhá strana odpoví, hovoøte smìrem na mikrofon. stisknutí tlaèítka nebo se ozve signalizace, pøemístìte se blíže k základnové stanici a postup zopakujte. Pro režim hovoru si mùžete naprogramovat zobrazení délky hovoru nebo zobrazení telefonního èísla na displeji. Další podrobnosti naleznete na stranì 58. Pro dosaženi nejlepšich výsledkù v režimu hlasitého telefonu Hovoøte s volajícím v tiché místnosti. V pøípadì, že Vás druhá strana slyší obtížnì, stisknìte tlaèítko, kterým snížíte hlasitost reproduktoru. Jestliže dochází v prùbìhu telefonického hovoru k pøerušování, stisknìte tlaèítko, kterým snížíte hlasitost reproduktoru. Bìhem hovoru se mùžete pøepnout do režimu hands-free stisknutím tlaèítka. Pro pøepnutí na sluchátko stisknìte tlaèítko nebo. 18

19 Kapitola 2 Automatické pøijmutí hovoru Pomocí funkce automatického pøijmutí hovoru mùžete pøijmout hovor zvednutím pøenosné èásti ze základnové stanice bez stisknutí tlaèítka. Pøednastavená hodnota je Vyp.. Abyste si mohli prohlédnout informaci o volajícím, mìjte nastaveno Automatické pøijmutí hovoru na Vyp.. Nastavení automatického pøijmutí hovoru 1 Stisknìte tlaèítko. 2 Tlaèítky nebo vyberte položku Nast. sluchátka a potom stisknìte tlaèítko. 3 Tlaèítky nebo vyberte položku Další volba a potom stisknìte tlaèítko. 4 Tlaèítky nebo vyberte položku Automat. hovor a potom stisknìte tlaèítko. Aktuální nastavení je oznaèeno šipkou. 5 Tlaèítky nebo vyberte položku Zap. nebo Vyp.. 6 Stisknìte tlaèítko. Ozve se pípnutí. Na displeji bude zobrazeno Automat. hovor. Pro návrat do pohotovostního stavu stisknìte tlaèítko nebo vyèkejte 60 vteøin. Programování mùžete ukonèit v libovolném okamžiku stisknutím tlaèítka. Ukládání volaného telefonního èísla do telefonního seznamu pøenosné èásti Uložení zapsaného èísla do telefonního seznamu 1 Zapište telefonní èíslo. Zapsané èíslo bude zobrazeno. V pøípadì, že se zmýlíte, stisknìte tlaèítko C. Èíslice budou mazány zprava. Pro vymazání celého èísla držte stisknuté tlaèítko C nebo stisknìte tlaèítko. 2 Stisknìte tlaèítko. 3 Proved te kroky 4 až 7 z Uložení informací o volajícím ze seznamu volajících do telefonního seznamu (strana 29). 4 Když je položka Uložit oznaèena šipkou, stisknìte tlaèítko. Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí nápis Uloženo. Na displeji bude zobrazeno zapsané telefonní èíslo. Uložení opìtovnì volaného èísla do telefonního seznamu 1 Stisknìte tlaèítko. Bude zobrazeno naposledy volané telefonní èíslo. 2 Tlaèítky nebo vyberte požadované telefonní èíslo, které chcete uložit a potom stisknìte tlaèítko. 3 Proved te kroky 4 až 7 z Uložení informací o volajícím ze seznamu volajících do telefonního seznamu (strana 29). 4 Když je položka Uložit oznaèena šipkou, stisknìte tlaèítko. Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí nápis Uloženo. 19 Bezdrátový telefon 735CXM_C(p017-p047)_E.PMD.p /12/01, 15:57

20 20 Uskuteènìní hovorù na základnové stanici Základní informace o uskuteènìní hovorù pomocí základnové stanice naleznete na stranì 14. Uskuteènìní hovorù po potvrzení zapsaného èísla Zkontrolujte, zda je zaøízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu. 1 Zapište telefonní èíslo. Vložené telefonní èíslo bude zobrazeno na displeji. Pro zrušení držte stisknuté tlaèítko C. 2 Stisknìte tlaèítko. Zobrazí se ikona. Opakovaná volba telefonního èísla Volba naposledy volaného èísla Stisknìte tlaèítko a potom. NEBO Stisknìte tlaèítko a potom. V pøípadì, že stisknete tlaèítko a potom pro opakovanou volbu telefonního èísla a druhá strana má obsazeno, bude další volba telefonního èísla provedena automaticky nejménì po 40 vteøinách až dvanáctkrát - funkce automatické opakované volby telefonního èísla. Po krátké dobì se na displeji zobrazí délka hovoru. 3 Pro zavìšení stisknìte tlaèítko. Vypnutí mikrofonu bìhem konverzace V prùbìhu hovoru stisknìte tlaèítko. Rozsvítí se kontrolka. Druhá strana neuslyší Váš hovor, ale Vy je uslyšíte. Pro návrat do hovoru stisknìte opìt tlaèítko. Zpìtné volání pomocí seznamu volajících Do seznamu volajících je automaticky ukládáno posledních 50 rùzných telefonních èísel, které jsou setøídìny od nejnovìjšího po nejstarší. Pøi obdržení 51. hovoru je nejstarší záznam vymazán. V pøípadì, že Vám zavolá stejný úèastník, jehož èíslo máte uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se na displeji také jeho jméno (strana 24). V pøípadì, že je seznam volajících prázdný, bude po stisknutí tlaèítek nebo zobrazen nápis Prázdná pamì.. 1 Stisknìte tlaèítko nebo. Zobrazí se informace o posledním volajícím. 2 Opakovaným stisknutím tlaèítka mùžete procházet poslední hovory od nejnovìjšího, pøípadnì stisknìte tlaèítko a budou zobrazeny poslední hovory od nejstaršího a vyberte požadovaný hovor. 3 Stisknìte tlaèítko. Zobrazené telefonní èíslo na displeji se automaticky navolí. 4 Pro ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko. V pøípadì, že není zobrazeno telefonní èíslo, nemùžete zavolat vybranému úèastníkovi. Stisknutím tlaèítka C mùžete ukonèit zobrazení seznamu volajících.

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22 RYCHLÝ NÁVOD 4 6 5 3 7 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 STROPKOV, akciová spoloènos Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 Návod na obsluhu Volba úèastníka bez zdvihnutí mikrotelefonu Hlasitý pøíposlech Pøímé pamìti Displej Sledovaní ceny a doby trvání

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

ALcom DT-910. 1.8GHz DECT Telefon, barevný LCD displej, CLIP, Handsfree, SMS, rozšířený zvuk, vstup pro SIM kartu. Strana 1 z 58

ALcom DT-910. 1.8GHz DECT Telefon, barevný LCD displej, CLIP, Handsfree, SMS, rozšířený zvuk, vstup pro SIM kartu. Strana 1 z 58 ALcom DT-910 Návod k použití 1.8GHz DECT Telefon, barevný LCD displej, CLIP, Handsfree, SMS, rozšířený zvuk, vstup pro SIM kartu Strana 1 z 58 OBSAH 1 OCHRANA A BEZPEČÍ...6 2 NASTAVENÍ VAŠEHO TELEFONU...7

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Obsah R520 5 Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Volání 10 Zapnutí telefonu...10 Volání...11 Přijetí hovoru...13 Vypnutí telefonu...14 Během hovoru 15 Hlasitost

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

Přehled Y C. e r. Dialogová tlačítka. d Telefon.seznam. [Provozovatel sítì] 18.06.1999 10:35 (Jméno?) (Menu) Britta

Přehled Y C. e r. Dialogová tlačítka. d Telefon.seznam. [Provozovatel sítì] 18.06.1999 10:35 (Jméno?) (Menu) <Vlastní èíslo> <Nový záznam> Britta 21.12.99 35a-vts.fm P 35 - pro, tsche., A31008-H4100-A17-1-2D19 Přehled 1 Infračervený port (pro komunikaci s PC) Indikátory na displeji Intenzita signálu, nabití akumulátoru. Levá boční tlačítka Nastavení

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více