Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon"

Transkript

1 TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/ Praha 9 Telefon: Fax: Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2 Návod k obsluze TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2 ISDN telefon

2 OBSAH ZVUKOVÉ SIGNÁLY OBSAH Strana TÓNY A SIGNÁLY Tóny mùžete slyšet ve vašem sluchátku. Vyzvánìcí signály jsou vysílány z vašeho telefonu. Pøíchozí hovory..3 Odchozí hovory..4 Pøepojení hovorù.5 Pøidržení hovoru.6 Pøepínání mezi dvìma hovory...7 Parkování hovorù.8 Konference 9 Vstup do hovoru.10 Násilné rozpojení hovoru.11 Pøesmìrování..12 Zpoždìná horká linka Individuální zkrácená volba Spoleèná zkrácená volba.17 Pøihlášení heslem Uživatelské tøídy volání..20 Èekající zpráva.21 Nerušit...22 Pøipomínka Noèní režim LCR Hotelové služby.26 DISA provolba..27 Struèný návod..28 Zmìny kódù služeb Poznámky 32 Dùležitá èísla...33 Upozornìní Zvukové signály.35 Doba v sekundách TÓNY Oznamovací tón Volaný ukonèil hovor Špatný kód, neexistuje linka Obsazovací tón Tón pro vložení hesla Tón automatického vytáèení Tón hot-line Potvrzovací tón Tón pøesmìrování VYZVÁNÌCÍ SIGNÁLY Jsou dány nastaveným typem vyzvánìcího tónu na ISDN telefonu. 2 35

3 UPOZORNÌNÍ UPOZORNÌNÍ!!! Tento návod byl vytvoøen pro systémy TELESIS PX-24 (revize r2) a X1 (revize r2). Tento návod obsahuje informace, které jsou chránìné copyrightem. Je zakázáno tento návod mìnit nebo pøekládat do jiného jazyka, aj. bez pøedchozího písemného souhlasu TELESIS CZ s.r.o., Praha. Spoleènost TELESIS CZ neposkytuje na tento dokument žádnou záruku. TELESIS CZ neodpovídá za chyby a omyly v této pøíruèce ani za náhodné nebo následné škody, které vzniknou v souvislosti s používáním tohoto návodu. Informace obsažené v tomto návodu mohou být zmìnìny bez pøedchozího oznámení. PX-24 je registrovaná obchodní znaèka spoleènosti TELESIS CZ s.r.o., Praha. PØIJMUTÍ HOVORU vnìjší nebo vnitøní pøíchozí hovor z jiného telefonu ve skupinì PØÍCHOZÍ HOVORY Váš telefon vyzvání a pøíchozí hovor mùžete pøijmout dvìma zpùsoby: 1. Zvednìte sluchátko a mùžete hovoøit 2. Stisknìte tlaèítko hlasitého provozu, pokud to Váš telefon umožòuje. Jste spojeni s volajícím pomocí reproduktoru a mikrofonu. Pøíchozí hovor vyzvání na jiném telefonu než na Vašem a Vy chcete tento hovor pøijmout ze svého telefonu. Zvednìte sluchátko a volte èíslo vyzvánìjící poboèky. Mùžete hovoøit. Pro ukonèení hovoru zavìste sluchátko. Upozornìní!!! Pøíchozí vnìjší a vnitøní volání mají stejný tón vyzvánìní. Mùžete pøimout hovor, který je smìrován na jinou poboèku ve skupinì. Urèitá poboèka ve Vaší skupinì vyzvání a Vy chcete pøimout hovor na své poboèce. Zvednìte sluchátko a volte 812 Pøijmuli jste hovor a mùžete hovoøit. Pro ukonèení hovoru zavìste sluchátko nebo stisknìte tlaèítko hlasitého provozu. 34 3

4 ODCHOZÍ HOVORY USKUTEÈNÌNÍ HOVORÙ vnitøní volání vnìjší volání OPAKOVÁNÍ VOLBY NAPOSLED VOLANÉHO ÈÍSLA (REDIAL) Zvednìte sluchátko a volte èíslo poboèky napø.: 101. Po pøihlášení úèastníka mùžete hovoøit. Pro ukonèení hovoru zavìste sluchátko. Zvednìte sluchátko a volte èíslo pro pøístup na státní linku: - 0 ( 9 ) Po obdržení oznamovacího tónu státní linky mùžete volit telefonní èíslo. Po pøihlášení úèastníka mùžete hovoøit. Pro ukonèení hovoru zavìste sluchátko. Informaci o èísle pro pøístup na státní linku Vám sdìlí správce systému. Používá se pro opakování posledního vnìjšího volaného èísla, nehledì na to, zda byl hovor uskuteènìn nebo nebyl uskuteènìn. Zvednìte sluchátko a volte èíslo 60. Systém automaticky volí poslední volané vnìjší telefonní èíslo. Je možno použít opakování volby i pro vnitøní èísla, pokud je to povoleno v systému. Kontaktujte správce Vašeho systému. Pokud je Váš telefon vybaven tlaèítkem Redial, mùžete jej také použít pro opakování volby. INDIVIDUÁLNÍ ZKRÁCENÁ VOLBA Èíslo pamìti SPOLEÈNÁ ZKRÁCENÁ VOLBA Èíslo pamìti DÙLEŽITÁ ÈÍSLA Telefonní èíslo Telefonní èíslo

5 POZNÁMKY PØEPOJENÍ HOVORÙ PØEPOJENÍ HOVORÙ volná poboèka Pokud chcete pøepojit probíhající vnitøní nebo vnìjší hovor z Vašeho telefonu na jiný telefon (poboèku), když je telefon (poboèka) volný(á). Použijte tlaèítko pro pøidržení hovoru dle typu telefonu (pøeètìte si manuál dodaný s telefonem): - napø. tlaèítko oznaèené "R" Dostanete pøepojovací hluboký tón. Volte vnitøní èíslo poboèky požadovaného úèastníka napø.: "101". Dostanete vyzvánìcí tón. Vyèkejte až se úèastník pøihlásí a poté mùžete hovor pøepojit jedním z následujících zpùsobù (zaleží na typu telefonu - pøeètìte si manuál dodaný s telefonem): 1. Zavìste sluchátko a hovor je pøepojen. nebo 2. Vyberte z menu telefonu funkci pro pøepojení hovoru. Hovor je pøepojen, zavìste sluchátko. nebo 3. Stisknìte tlaèítko, pod které byla nastavena funkce pro pøepojení hovoru. Hovor je pøepojen, zavìste sluchátko. 32 5

6 PØEPOJENÍ HOVORÙ / PØIDRŽENÍ HOVORU ZMÌNY KÓDÙ SLUŽEB PØEPOJENÍ HOVORÙ obsazená poboèka PØIDRŽENÍ HOVORU Bìhem hovoru stisknìte tlaèítko "R" (nebo jiné tlaèítko pro pøidržení hovoru - viz manuál dodaný s telefonem). Volte vnitøní èíslo poboèky napø.: "101". Dostanete obsazovací tón. Opìtovným stisknutím tlaèítka "R" (nebo jiného tlaèítka pro pøidržení hovoru) se vrátíte k pøíchozímu hovoru. Pokud bìhem hovoru chcete napø. hovoøit s jinou osobou v místnosti, mùžete probíhající hovor pøidržet. Bìhem hovoru stisknìte tlaèítko "R" nebo jiné tlaèítko (viz. manuál dodaný s telefonem). Dostanete tón pøidržení (hluboký tón) a hovor byl pøidržen. Úèastník v hovoru slyší hudbu. Nezavìšujte sluchátko. Pro vyzvednutí pøidrženého hovoru stisknìte tlaèítko "R" (nebo odpovídající jiné). Pro ukonèení hovoru zavìste sluchátko. Upozornìní!!! V pøípadì, že zavìsíte sluchátko pøed vyzvednutím hovoru z pøidržení, bude tento hovor zrušen. Nastavení stavu úklidu Hlášení typu odebraného zboží DISA provolba - nahrání hlášky DISA provolba - pøehrání hlášky Název služby Starý kód Nový kód

7 ZMÌNY KÓDÙ SLUŽEB Systém TELESIS PX-24 a X1 umožòuje mìnit kódy služeb, ale v závislosti na èíslovacím plánu ve vašem systému, informujte se u správce systému. Zmìnu kódu pøíslušné služby provádí pouze správce systému. Pøevzetí hovoru z jiného telefonu Pøevzetí hovoru ve skupinì Pøístup na státní linku Opakování volby Parkování hovorù Parkování hovorù - vyzvednutí Vstup do hovoru Násilné rozpojení hovoru Pøesmìrování - úplné - aktivace Pøesmìrování - úplné - deaktivace Pøesmìrování - obsazená poboèka - aktivace Pøesmìrování - obsazená poboèka - deaktivace Pøesmìrování - poboèka neodpovídá - aktivace Pøesmìrování - poboèka neodpovídá - deaktivace Pøesmìrování - obejít Pøesmìrování - odmítnutí - aktivace Pøesmìrování - odmítnutí - deaktivace Pøesmìrování - odklonìní - aktivace Pøesmìrování - odklonìní - deaktivace Zpoždìná horká linka - aktivace Zpoždìná horká linka - deaktivace Individuální zkrácená volba - uložení èísel Individuální zkrácená volba - vytáèení Spoleèná zkrácená volba Pøihlášení heslem - zmìna hesla Pøihlášení heslem - z jiné poboèky Uživatelské tøídy volání Èekající zpráva Nerušit - aktivace Nerušit - deaktivace Pøipomínka - trvalá Pøipomínka - doèasná Pøipomínka - doèasná pro více poboèek Pøipomínka - deaktivace Noèní režim - aktivace Noèní režim - deaktivace Název služby Starý kód Nový kód PØEPÍNÁNÍ MEZI DVÌMA HOVORY PØEPÍNÁNÍ MEZI DVÌMA HOVORY Pomocí této služby mùžete pøepínat mezi dvìma hovory, pøièemž jeden hovor je vždy aktivní a druhý je ve stavu pøidržení (úèastník slyší hudbu). Nejprve pøidržíte první hovor (viz. "PØIDRŽENÍ HOVORU"). Dostanete tón pøidržení a mùžete sestavit druhý hovor, volte èíslo poboèky nebo státní linky. Hovoøíte s druhým úèastníkem. Pokud chcete následnì hovoøit s prvním úèastníkem a druhý hovor pøidržet, stisknìte znovu tlaèítko pro pøidržení hovoru. Druhý hovor je pøidržen a Vy hovoøíte s prvním úèastníkem. Každým stisknutím tlaèítka pro pøidržení hovoru pøepnete mezi hovorem, který je momentálnì aktivní a hovorem, který je ve stavu pøidržení. Kterýkoliv z hovorù mùžete ukonèit pomocí menu telefonu (viz. návod dodaný s telefonem). 30 7

8 PARKOVÁNÍ HOVORÙ STRUÈNÝ NÁVOD PARKOVÁNÍ HOVORÙ Pomocí této služby mùžete probíhající hovor tzv. zaparkovat a následnì uskuteènit další hovory. Bìhem hovoru vyberte z menu telefonu funkci pro zaparkování hovoru. Zadejte dvoumístný parkovací kód (napø. 00). Hovor je zaparkován. ZPOŽDÌNÁ HORKÁ LINKA INDIVIDUÁLNÍ ZKRÁCENÁ VOLBA Zvednìte sluchátko a volte èíslo, které se má volit. Služba je aktivovaná. Zvednìte sluchátko a volte 853. Služba je zrušena. Uložení telefonních èísel:: Zvednìte sluchátko a volte èíslo pamìti od 1 do 8. Vytáèení uložených èísel: Zvednìte sluchátko a volte 6 + èíslo pamìti. vyzvednutí zaparkovaného hovoru Úèastník, který je zaparkován, slyší hudbu. Mùžete uskuteènit jiné hovory. Vyberte z menu telefonu funkci pro vyzvednutí zaparkovaného hovoru a zadejte parkovací kód, který jste použili pro zaparkování hovoru (napø. 00). Zvednìte sluchátko a mùžete pokraèovat v hovoru. Pozn.: Pro zaparkování a vyzvednutí zaparkovaného hovoru je možné použít i postup popsaný v manuálu pro analogový telefon. V tom pøípadì je možné zaparkovaný hovor vyzvednout i z jiné než vlastní poboèky. SPOLEÈNÁ ZKRÁCENÁ VOLBA ÈEKAJÍCÍ ZPRÁVA NERUŠIT PØIPOMÍNKA trvalá NOÈNÍ REŽIM Zvednìte sluchátko a volte 69 + èíslo pamìti Zvednìte sluchátko a volte èíslo poboèky. Služba je aktivovaná. Zvednìte sluchátko a volte Služba je aktivovaná. Zvednìte sluchátko a volte Služba je zrušena. Zvednìte sluchátko a volte hodiny hh + minuty mm. Služba je aktivovaná. Zvednìte sluchátko a volte Služba je zrušena. Zvednìte sluchátko a volte Služba je aktivovaná. Zvednìte sluchátko a volte Služba je zrušena. 8 29

9 STRUÈNÝ NÁVOD KONFERENCE PØIJMUTÍ HOVORU PØIJMUTÍ HOVORU Z JINÉHO TELEFONU USKUTEÈNÌNÍ HOVORÙ Vyzvání váš telefon a vy chcete pøimout hovor: 1. Zvednìte sluchátko nebo 2. Stisknìte tlaèítko hlasitého provozu 1. Zvednìte sluchátko a volte èíslo vyzvánìjící poboèky nebo 2. Zvednìte sluchátko a volte 812 a pøijmuli jste hovor z jiné poboèky ve vaší skupinì Zvednìte sluchátko a volte z následujících: - 0 (9) - pro uskuteènìní vnìjšího hovoru - èíslo poboèky - pro uskuteènìní vnitøního hovoru KONFERENCE Hovoøíte a chcete provést konferenèní hovor tøech úèastníkù najednou. Hovoøíte s prvním úèastníkem. Stisknìte tlaèítko "R" (nebo jiné tlaèítko pro pøidržení hovoru). Hovor je pøidržen. Úèastníkovi hraje hudba. Dostanete tón pøidržení (hluboký tón). Poté volte èíslo z následujících: - poboèky - státní linky - mobilního telefonu Hovoøíte s druhým úèastníkem. OPAKOVÁNÍ VOLBY (REDIAL) PØEPOJENÍ KONFERENCE PØESMÌROVÁNÍ úplné pøesmìrování PØESMÌROVÁNÍ pøi obsazené poboèce PØESMÌROVÁNÍ pokud poboèka neodpovídá Zvednìte sluchátko a volte 60. Stisknìte tlaèítko R, poté volte poboèku, vyèkejte na pøihlášení úèastníka a hovor pøepojíte položením sluchátka. Stisknìte tlaèítko R, poté volte poboèku. Po pøihlášení úèastníka volte 3. Zvednìte sluchátko a volte èíslo poboèky, státní linky nebo mobilního telefonu. Služba je aktivovaná. Zvednìte sluchátko a volte 850. Služba je zrušena. Zvednìte sluchátko a volte èíslo poboèky, státní linky nebo mobilního telefonu. Služba je aktivovaná. Zvednìte sluchátko a volte 851. Služba je zrušena. Zvednìte sluchátko a volte èíslo poboèky, státní linky nebo GSM telefonu. Služba je aktivovaná. Zvednìte sluchátko a volte 852. Služba je zrušena. (pokraèování) Pro vytvoøení konferenèního hovoru použijte pøíslušnou funkci z menu telefonu. Vytvoøili jste konferenèní hovor tøí úèastníkù. Konferenci je možné ukonèit pomocí menu telefonu. Pøitom máte následující možnosti: 1. Po ukonèení konference je nadále zachována možnost pøepínat mezi aktivním hovorem a hovorem ve stavu pøidržení. 2. Po ukonèení konference je zachován pouze jeden hovor (dle výbìru) a druhý hovor se zruší. 3. Po ukonèení konference dojde k propojení hovoru mezi dvìma èleny konference, kteøí ji nevytvoøili. Úèastník, který konferenci vytvoøil, je odpojen. 28 9

10 KONFERENCE / VSTUP DO HOVORU DISA PROVOLBA KONFERENCE (pokraèování) Zavìsí-li úèastník, který aktivoval službu konference, konferenèní hovor se pøeruší. Zavìsí-li úèastník, který službu neaktivoval, hovor mezi dvìma úèastníky pokraèuje dál. V konferenèním hovoru mohou být vnitøní i vnìjší úèastníci. DISA PROVOLBA oznaèení a druh hlášky Tato služba umožòuje úèastníkùm provolit se v pøíchozím hovoru na poboèky z analogové státní linky. Volba poboèky se zadává vždy v èase, kdy se vám ozve hláška. Bližší informace vám sdìlí správce vašeho systému. kód 00 - první nebo-li hlavní hláška VSTUP DO HOVORU Tato služba umožòuje vstoupit do hovoru v pøípadì, že požadovaný úèastník je obsazen. Zvednìte sluchátko a volte èíslo poboèky. Dostanete obsazovací tón. nahrání hlasové zprávy 00 Zvednìte sluchátko a volte 860, nahráváte hlášku 00. Zavìšením sluchátka ukonèíte nahrávání. Celková délka zprávy mùže být 75 sekund. Znovu zvednìte sluchátko a volte "824" + èíslo požadované poboèky, tím jste vstoupili do hovoru. Úèastníci dostali upozoròovací tón o tom, že bylo vstoupeno do jejich hovoru. Pokud úèastník, který vstoupil do hovoru, zavìsí sluchátko, zbylí dva úèastníci spolu mohou dále hovoøit. Když zavìsí úèastník, který nevstoupil do hovoru, hovor bude pøerušen. Úèastník, který chce vstoupit do hovoru, musí mít vyšší oprávnìní pro vstup do hovoru než obì hovoøící strany. Informace získáte od správce systému. Pozn.: ISDN poboèce není možné vstoupit do hovoru! pøehrání hlasové zprávy Pro nahrání hlášky musí být Váš systém vybaven pøíslušným HW. Informujte se u správce Vašeho systému. Služba se používá pro kontrolu správnosti nahrané zprávy. Zvednìte sluchátko a volte èíslo: po vyslechnutí dané zprávy chcete uskuteènit hovor, pøíp. vyslechnout další hlasovou zprávu nebo pro vyslechnutí pouze zadané zprávy + èíslo požadované hlášky ( 00 )

11 HOTELOVÉ SLUŽBY NÁSILNÉ ROZPOJENÍ HOVORU HOTELOVÉ SLUŽBY nastavení stavu úklidu Služba se používá k nastavení stavu úklidu pokojovou službou pøímo z poboèky v daném hotelovém pokoji. Zvednìte sluchátko a volte "831" + "0" + kód stavu úklidu Kódy stavu úklidu pokoje jsou následující: pokoj uklizen pokoj neuklizen Dostanete potvrzovací tón a tím je stav úklidu na pokoji nastaven. NÁSILNÉ ROZPOJENÍ HOVORU Volaná poboèka je obsazena a Vy jí chcete rozpojit hovor. Zvednìte sluchátko a volte "825" + èíslo požadované poboèky. Hovor bude násilnì rozpojen, aniž by nìkdo z úèastníkù dostal upozornìní. Úèastník, který chce rozpojit hovor, musí mít vyšší oprávnìní pro vstup do hovoru než obì hovoøící strany. Informace získáte od správce systému. V pøípadì, že je pokoj nastaven jako obsazený, systém automaticky v 00:00 hod. (o pùlnoci) zmìní stav úklidu na "neuklizen". hlášení typu a množství odebraného zboží Touto službou se nahlašuje typ a množství zboží (napø. poètu kusù) urèitého druhu odebraného zákazníkem na pokoji. Zvednìte sluchátko a volte "831" + "1" + kód položky (2 èíslice) + množství (2 èíslice) Dostanete potvrzovací tón a tím je množství odebraného zboží urèitého druhu nahlášeno. Zavìste sluchátko Pøíklad: Zákazník, který zkonzumuje 2x minerální vody (minerální voda má napø. kód 07), volí "831" + "1" + "07" + "02" Zadává se z pokoje zákazníka

12 PØESMÌROVÁNÍ NOÈNÍ REŽIM / LCR PØESMÌROVÁNÍ úplné pøesmìrování volání zrušení úplného pøesmìrování volání pøesmìrování pøi obsazené poboèce Pomocí této služby mùžete pøesmìrovat všechna pøíchozí volání z vaší poboèky na: - jinou poboèku - státní linku - mobilní èíslo Zvednìte sluchátko a volte èíslo z následujících: - èíslo poboèky èíslo státní linky èíslo mobilního telefonu Zavìste sluchátko a tím je služba aktivovaná. Zvednìte sluchátko a volte 850. Zavìste sluchátko a tím je služba zrušena. Tuto službu použijete v pøípadì, že chcete pøesmìrovat pøíchozí volání vnìjší nebo vnitøní, pokud je vaše poboèka obsazena. Zvednìte sluchátko a volte èíslo z následujících: - èíslo poboèky èíslo státní linky èíslo mobilního telefonu NOÈNÍ REŽIM zrušení noèního režimu LCR programování Tato služba umožòuje pøepnout systém do noèního režimu. Noèní režim je plnì definovatelný. Kontaktujte Vašeho správce systému. Zvednìte sluchátko a volte Dostanete potvrzovací tón a tím je služba aktivovaná. Zvednìte sluchátko a volte Dostanete potvrzovací tón a tím je služba zrušena. LCR (Least Cost Routing) - automatické smìrování hovoru nejlevnìjším smìrem. Služba umožòuje po vaší volbì na telefonu vytvoøit nejlevnìjší spojení s požadovanou vnìjší stanicí. Správce Vašeho systému vám sdìlí, zda je ve vašem systému tato služba aktivovaná. Službu LCR je potøeba pøed jejím aktivováním naprogramovat v systému, tento úkon mùže provádìt pouze správce Vašeho systému. zrušení pøesmìrování pøi obsazené poboèce Zavìste sluchátko a tím je služba aktivovaná. Zvednìte sluchátko a volte 851. Zavìste sluchátko a tím je služba zrušena. použití levnìjšího smìrování Zvednìte sluchátko a volte vnìjší telefonní èíslo, po vaší volbì bude okamžitì každé èíslo analyzováno a bude zvolena nejlevnìjší cesta spojení

13 PØIPOMÍNKA PØESMÌROVÁNÍ PØIPOMÍNKA pøipomínka doèasná (pokraèování) zrušení pøipomínky doèasné Zavìšením sluchátka uložíte èas pøipomínky. Služba je aktivovaná. Telefon vyzvání v nastaveném èase a po vyzvednutí dostanete rozpojovací tón nebo mùžete vyslechnout hlášku. Informace o možnosti použití hlášky Vám sdìlí správce systému. Po provedení pøipomínky systém službu automaticky zruší, takže se pøipomínka následující den neopakuje. Zvednìte sluchátko a volte "870" + "0". Dostanete potvrzovací tón a tím služba zrušena. PØESMÌROVÁNÍ pøesmìrování, pokud poboèka neodpovídá Tuto službu použijete v pøípadì, že chcete pøesmìrovat pøíchozí volání vnìjší nebo vnitøní, pokud nejste pøítomni. Hovory jsou pøesmìrovány po urèitém èase, informujte se u správce Vašeho systému. Zvednìte sluchátko a volte èíslo z následujících: - èíslo poboèky èíslo státní linky èíslo mobilního telefonu Zavìste sluchátko a tím je služba aktivovaná. V základním nastavení systému jsou hovory pøesmìrovávány po tøetím zazvonìní. pøipomínka doèasná pro více poboèek Služba slouží k nastavení doèasné pøipomínky ve stejnou dobu pro více poboèek najednou. zrušení pøesmìrování, pokud poboèka neodpovídá Zvednìte sluchátko a volte 852. Zavìste sluchátko a tím je služba zrušena. zrušení pøipomínky doèasné pro více poboèek Zvednìte sluchátko a volte "870" + "8" + zadejte hodiny "hh" + zadejte minuty "mm" + èísla poboèek, pro které chcete pøipomínku nastavit. Po zadání èísla poslední poboèky zavìste sluchátko a služba je aktivovaná. Každá z poboèek si mùže nastavenou pøipomínku pro sebe zrušit. obejít pøesmìrování Chcete se dovolat na poboèku, která má aktivovanou službu pøesmìrování. Zvednìte sluchátko a volte èíslo poboèky. Požadovaná poboèka vyzvání i když má aktivovanou službu úplné pøesmìrování. Volte "870" + "0". Dostanete potvrzovací tón a tím je služba zrušena

14 PØESMÌROVÁNÍ PØIPOMÍNKA PØESMÌROVÁNÍ odmítnutí pøesmìrování Nechcete pøijímat na své poboèce pøesmìrovaná pøíchozí volání od poboèky (napø.: 102 ), která má aktivovanou službu pøesmìrování. Zvednìte sluchátko a volte Dostanete potvrzovací tón a tím je služba aktivovaná. PØIPOMÍNKA pøipomínka trvalá Služba se používá pro nastavení èasu, kdy má Váš telefon zazvonit (pøipomenout). Telefon Vám 3x zazvoní a když do té doby nevyzvednete, tak se zvonìní bude opakovat dvakrát po 2 min. Zvednìte sluchátko a volte "870" + "1" + zadejte hodiny "hh" + zadejte minuty "mm". zrušení odmítnutí pøesmìrování odklonìní smìrovaných hovorù Když bude volat úèastník na poboèku è. 102, která má hovory pøesmìrovány na vaší poboèku, volající úèastník dostane obsazovací tón. Zvednìte sluchátko a volte Dostanete potvrzovací tón a tím je služba zrušena. Tuto službu mùžete použít, pokud se Vaše poboèka nachází ve skupinì a Vy chcete pøesmìrovat pøíchozí volání pro skupinu na jiné èíslo. Informujte se u správce systému, zda se Vaše poboèka nachází ve skupinì. Zvednìte sluchátko a volte "859" + èíslo, na které chcete pøesmìrovat hovory (èíslo poboèky nebo státní linky). zrušení pøipomínky trvalé Hodiny se zadávají ve 24hod. módu. Dostanete potvrzovací tón a tím je služba aktivována. Pøipomínka se bude opakovat každý den v nastavenou dobu. Telefon vyzvání v daném èase a po vyzvednutí sluchátka dostanete rozpojovací tón nebo mùžete vyslechnout hlášku. Informace o možnosti použití hlášky Vám sdìlí správce systému. Zvednìte sluchátko a volte "870" + "0". Dostanete potvrzovací tón a tím je služba zrušena. Zavìste sluchátko a tím je služba aktivovaná. pøipomínka doèasná U této služby se nastavení nebude opakovat každý den v nastavenou dobu. zrušení odklonìní smìrovaných hovorù Zvednìte sluchátko a volte 859. Zavìste sluchátko a tím je služba zrušena. Zvednìte sluchátko a volte "870" + "3" + zadejte hodiny "hh" + zadejte minuty "mm". Hodiny se zadávají ve 24hod. módu. (pokraèování) 14 23

15 NERUŠIT ZPOŽDÌNÁ HORKÁ LINKA NERUŠIT Nechcete býti vyrušováni vyzvánìním pøíchozích hovorù na vašem telefonu. Zvednìte sluchátko a volte Dostanete potvrzovací tón a tím je služba aktivovaná. ZPOŽDÌNÁ HORKÁ LINKA Služba se používá k nastavení èísla pro zpoždìnou horkou linku. Pokud je služba aktivovaná, toto èíslo se bude automaticky vytáèet vždy, když úèastník na dané poboèce nezaène do urèité doby volit. Tuto dobu nastavuje správce systému. Volající dostane obsazovací tón nebo mùže vyslechnout hlášku. Informace o možnosti použití hlášky vám sdìlí správce systému. Zvednìte sluchátko a volte "853" + èíslo, které chcete nastavit pro zpoždìnou horkou linku. Zavìste sluchátko a tím je služba aktivovaná. zrušení nerušit Zvednìte sluchátko a volte Dostanete potvrzovací tón a tím je služba zrušena. Nastavení èísla horké linky mùže provádìt i správce systému. Kontaktujte správce systému. zrušení zpoždìné horké linky Zvednìte sluchátko a volte "853". Zavìste sluchátko a tím je služba zrušena

16 INDIVIDUÁLNÍ ZKRÁCENÁ VOLBA ÈEKAJÍCÍ ZPRÁVA INDIVIDUÁLNÍ ZKRÁCENÁ VOLBA uložení telefonních èísel Pomocí této služby si mùžete uložit až 8 vnìjších nebo vnitøních telefonních èísel do pamìti své poboèky. Uložená telefonní èísla použijete pouze na Vaší poboèce. Zvednìte sluchátko a volte "854" + èíslo pamìti od "1" do "8" (napø. "1") + telefonní èíslo (napø. "14112"). Telefonní èíslo jste uložili do pamìti èíslo "1". ÈEKAJÍCÍ ZPRÁVA Voláte poboèku a úèastník není pøítomen, mùžete být automaticky spojeni s požadovaným úèastníkem, kterému dáváte zvukovou výstrahu nebo budete automaticky spojeni bez zvukové výstrahy. V základním nastavení systému je služba nakonfigurovaná pro automatické spojení bez zvukové výstrahy. Zvednìte sluchátko a volte "870" + "9" + èíslo poboèky, na kterou chcete službu aplikovat. vytáèení uložených telefonních èísel Upozornìní!!! Když ukládáte vnìjší telefonní èíslo, musíte vždy pøed ním zadat èíslo pro pøístup na státní linku "0"(9). Kromì služby ústøedny "Individuální zkrácená volba" mùžete využít jmenný telefonní seznam a zkrácenou volbu Vašeho telefonu (pøeètìte si manuál dodaný s telefonem). Zvednìte sluchátko a volte "6" + èíslo pamìti, pod kterou jste uložili telefonní èíslo. Zavìste sluchátko a tím je služba aktivovaná. Jakmile úèastník na této poboèce vyzvedne, systém automaticky vytoèí èíslo poboèky, která službu aktivovala, tedy èíslo Vaší poboèky. Služba se automaticky zruší po ukonèení hovoru. Pokud úèastník, který službu aktivoval (Vy), hovor nepøijme a úèastník, na kterého byla služba aplikována zavìsí, služba se také zruší. Systém automaticky vytoèí telefonní èíslo uložené v pøíslušné pamìti. Pozn.: Službu "Èekající zpráva" není možné aplikovat na ISDN poboèku! Pokud používáte jmenný telefonní seznam nebo zkrácenou volbu Vašeho telefonu, øiïte se pokyny uvedenými v manuálu dodaném s telefonním pøístrojem

17 UŽIVATELSKÉ TØÍDY VOLÁNÍ SPOLEÈNÁ ZKRÁCENÁ VOLBA UŽIVATELSKÉ TØÍDY VOLÁNÍ Tato služba umožòuje zmìnu Vaší tøídy volání, tj. oprávnìní kam mùžete volat (místnì, mezimìstsky, mezinárodnì atd.) Mùžete mìnit pouze ty tøídy, které jsou Vám pøidìleny systémem. SPOLEÈNÁ ZKRÁCENÁ VOLBA Tato služba se používá pro rychlé vytáèení pøedem uložených èísel. Rychlé vytáèení mohou využívat i ostatní poboèky dle oprávnìní ve Vašem systému. Oprávnìní poboèek pro volbu urèitých èísel nastavuje Váš správce systému, informujte se prosím. zmìna tøídy volání Zvednìte sluchátko na své poboèce a volte "826" + heslo své poboèky + tøídu volání + stav. Dostanete potvrzovací tón a tím je daná uživatelská tøída volání nastavena. Zvednìte sluchátko a volte 69 + èíslo pamìti , napø.: 001, pod kterou je uloženo požadované telefonní èíslo. Uložení telefonních èísel provádí správce Vašeho systému. Tøída volání se zadává jako dvoumístné èíslo ("01" - "15", tøídu volání "00" nelze zmìnit). Stav se zadává: - "0" - pro zakázání tøídy - "1" - pro povolení tøídy Upozornìní!!! Pokud si zakážete tøídu potøebnou pro použití této služby (standardnì tøída 01), nemùžete nadále sám/sama žádné zmìny provádìt a musí zasáhnout správce systému. Pøíklad: Zakázání uživatelské tøídy volání "03". Volte "826" + heslo + "03" + "0" 20 17

18 PØIHLÁŠENÍ HESLEM PØIHLÁŠENÍ HESLEM PØIHLÁŠENÍ HESLEM zmìna hesla volání z jiné poboèky Služba umožòuje po pøihlášení heslem provádìt tyto operace: - volat z jiné poboèky na úèet své poboèky - volat z jiné poboèky svou individuální volbu - aktivovat nebo deaktivovat rùzná nastavení na své poboèce V základním nastavení systému má Vaše poboèka heslo: 0000 Než zaènete službu používat musíte zmìnit heslo. Zvednìte sluchátko na svém telefonu a volte èíslo své poboèky + staré heslo + nové heslo Dostanete potvrzovací tón. Staré heslo je zmìnìno na nové. Mùžete uskuteènit odchozí hovor z jiné poboèky pøes své vlastní heslo. Hovor je úètován na Vaší poboèku. Zvednìte sluchátko a volte èíslo své poboèky + heslo Dostanete potvrzovací tón, poté dlouhý tón. PØIHLÁŠENÍ HESLEM aktivace a deaktivace rùzných nastavení Pomocí svého hesla mùžete z jiné poboèky mìnit rùzná nastavení Vaší poboèky. Zvednìte sluchátko a volte èíslo své poboèky + heslo Dostanete potvrzovací tón a poté dlouhý tón. Dále volte z následujících: 1. aktivování služeb: - pøesmìrování- úplné, pøi obsazení, když neodpovídá - nerušit - pøipomínka - noèní režim - zpoždìná horká linka 2. zrušení služeb: - pøesmìrování- úplné, pøi obsazení, když neodpovídá - nerušit - pøipomínka - noèní režim - zpoždìná horká linka Upozornìní!!! Nesdìlujte své heslo neoprávnìným osobám. + èíslo z následujících: - volte 0 + vnìjší telefonní èíslo - volte 6 + èíslo pamìti individuální volby od 1 do 8 - volte 69 + èíslo pamìti spoleèné volby od 000 do 999 Mùžete uskuteènit pouze jeden hovor. Pro uskuteènìní druhého hovoru musíte postup znovu opakovat

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G OBSAH 1 ÚVOD...4 M Vlastnosti...4 M Služby (výbìr)...5 M Pøídavné vybavení...5 2 SIGNALIZACE...6 2.1 Tóny na poboèce...6 2.2 Vyzvánìní na poboèce...7

Více

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV Digitální bezdrátový telefon Typové oznaèení: KX-TCD735CXM Návod k obsluze 2 4 5 6 9 7 8 0 1 3 DIGITAL GHI 7 4 1 TUV 0 5 2 ABC DEF JKL MNO 8 9 PQRS WXYZ 6 3 R Identifikace volajícího PØED POUŽITÍM SI POZORNÌ

Více

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 STROPKOV, akciová spoloènos Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 Návod na obsluhu Volba úèastníka bez zdvihnutí mikrotelefonu Hlasitý pøíposlech Pøímé pamìti Displej Sledovaní ceny a doby trvání

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM Ericsson GA628 Mobilní telefon pro provoz v síti GSM U ivatelská pøíruèka CS Druhé vydání (kvìten 1997) Tuto pøíruèku vydává spoleènost Ericsson Mobile Communications AB bez záruky. Zdokonalení a zmìny

Více

4.1 Pravidla směrování Funkce&Služby

4.1 Pravidla směrování Funkce&Služby 4.1 Pravidla směrování Funkce&Služby Port access code (Přístupový kód portu) Pravidlo slouží pro přístup na zadaný port ústředny (účastník, státní linka). Subscriber access code (Přístupový kód účastníka)

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

POPIS SLUŽBY VISION 2013

POPIS SLUŽBY VISION 2013 POPIS SLUŽBY VISION 2013 1. Obsah služby Veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím volby operátora. Existují

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

FAXOVACÍ PØÍSTROJ, KTERÝ TISKNE NA NORMÁLNÍ PAPÍR

FAXOVACÍ PØÍSTROJ, KTERÝ TISKNE NA NORMÁLNÍ PAPÍR Vážení zákazníci, v následujícím textu naleznete informace o faxovacím pøístroji. FAXOVACÍ PØÍSTROJ, KTERÝ TISKNE NA NORMÁLNÍ PAPÍR Rozhodli jste se pro faxovací pøístroj, který pomocí inkoustových filmù

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

2N NetStar. Komunikační systém. Uživatelský manuál 3.1.0

2N NetStar. Komunikační systém. Uživatelský manuál 3.1.0 2N NetStar Komunikační systém Verze 3.1.0 Uživatelský manuál www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek. Poslední verze ze dne 6. 6. 2011

Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek. Poslední verze ze dne 6. 6. 2011 Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek Poslední verze ze dne 6. 6. 2011 OBSAH: Aktivace tokenu etokenpass...4 Přihlášení k Portálu datových stránek...7

Více

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník e W in P hon Uživatelská prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník Instalace aplikace WinPhone - stavový øádek INSTALACE APLIKACE WINPHONE Spuštìní instalace: 1. Spus te systém Windows (pokud již nebìží).

Více

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 926 338 05/2007 Jak na to Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 2 3 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu 6 Chci

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-38 shoduje s ustanoveními následující

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Internetový portál Come Automaty

Internetový portál Come Automaty Manuál pro kartový účet Autor dokumentu: Roman Banar Verze dokumentu: 1.0 (20.1.2009) Status dokumentu: Dokončeno Obsah 1 Kartový účet...3 1.1 Přihlášení do kartového účtu...3 1.2 Historie operací...3

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22 RYCHLÝ NÁVOD 4 6 5 3 7 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 1. Spuštění a přihlášení k vipilotu Upozornění: Funkčnost služeb viphone je závislá na typu poskytovaného tarifu. Je tedy možné, že některé z následujících služeb

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Jak na to. Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu.

Jak na to. Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu. Jak na to Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu. Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Chci zjistit výši svého posledního Vyúètování 6 Chci vìdìt, kdy má útrata dosáhla urèité

Více

2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána

2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Jak na to? Verze Směrování www.2n.cz 1. Směrování V tomto dokumentu si ukážeme jak jednoduše ve 2N EasyRoute směrovat hovory, aby odcházely do námi požadovaných

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Radio / Kazeta Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Návod k obsluze a instalaci 2 OVLÁDACÍ PRVKY S -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Tlaèítko

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Dialog 4223 Professional Systémové telefony pro komunikační systém MD110 Návod k použití SYSTÉMOVÝ TELEFON DIALOG 4223 PROFESSIONAL NÁVOD K POUŽITÍ EN/LZT 103 61 R1A Copyright 2003. Ericsson Business Networks

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS Univerzální monitorovací a rídící moduly SDS upload SDS-C programu, HTML stránek a upgrade firmwaru pro SDS-MICRO, SDS MACRO,SDS UPS,SDS TTCPRO technology 1. spuštìní programu WINEXE SDS-C programming

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb

Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb modem/router SpeedTouch 0i x Ethernet samoinstalační balíček pro neomezené vysokorychlostní připojení k internetu pro telefonní linku

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 4.3.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více