MKRI Kryptografie v informatice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MKRI Kryptografie v informatice"

Transkript

1 1. Základní pojmy: kryptologie, kryptografie, steganografie, kryptoanalýza, princip symetrických a asymetrických šifer. Kryptologie: Nauka o metodách utajování. Název z řeckého slova kryptós = skrytý. Kryptologie je souhrnný název pro kryptografii, steganografii a kryptoanalýzu. Kryptografie: Technika a věda o utajování zpráv. Zabývá se šifrovacími technologiemi, algoritmy, mechanizmy, stavebními bloky a transformacemi používanými pro utajování zpráv. Kryptografie šifrované zprávy vytváří. Steganografie: Věda zabývající se skrýváním zpráv. Základem je utajený algoritmus na veřejném klíči, což může znamenat komunikaci tam, kde se zdá, že žádná komunikace není. (V praxi text uložený v obrázku na místech, kde se vyskytuje náhodný šum.) Kryptoanalýza: Věda zabývající se získáváním obsahu zašifrovaných zpráv, aniž by bylo použito tajného klíče. Tzv.: prolamování kódu. Kryptoanalýza šifrované zprávy luští a tím testuje odolnost kryptografických systémů. Princip symetrických šifer: Základem je takový šifrovací algoritmus,který pro šifrování a dešifrování používá jediný tajný klíč. Klíč je jeden a znají ho jen Ti dva co spolu komunikují => problém s distribucí klíčů. Výhodou sym. šifer je velká rychlost šifrování oproti asymetrickým. Druhy symetrických šifer: Proudové šifry šifrování bit po bit (byte po byte). Např.:Vernamova šifra,rc4 Blokové šifry šifrování po blocích konstantní délky (např.:64, 128bit). Pokud je zpráva jinak dlouhá než je velikost bloku, tak se dle různých algoritmů buď rozdělí na bloky,nebo doplní na požadovanou délku. Např.: DES, AES Princip asymetrických šifer: Základem je šifrovací algoritmus, kde se pro zašifrování a dešifrování používají 2 odlišné klíče (veřejný [VK] a soukromý [SK]). Výhodou asymetrického šifrování je, že ten kdo šifruje, nemusí s příjemcem zprávy sdílet žádné tajemství. Nejběžnějším použitím v praxi je elektronický podpis (viz. otázka č.: 8). Pomocí SK majitel klíčů zprávu zašifruje a VK volně poskytne, aby si každý mohl ověřit autentičnost a integritu zprávy. Druhou možností použití asymetrického šifrování je, že VK majitel klíčů uveřejní a kdokoli jím může šifrovat jemu určené zprávy. Dešifrovací klíč je soukromý, majitel jej drží v tajnosti a pomocí něj může tyto zprávy dešifrovat. 2. Matematické základy kryptologie: modulární aritmetika, inverse modulo, Euclidův algoritmus, Eulerova funkce, prvočísla princip generování. Modulární aritmetika Definice: Obecně platí a b(mod n), jestliže a=b + kn pro nějaké celé číslo k. Bude-li a nezáporné číslo a b číslo mezi 0 a n, pak b můžeme chápat jako zbytek po dělení a číslem n. Číslu b někdy říkáme residuo a, modulo n a o číslu a říkáme že je kongruentní (shodné) s číslem b modulo n. Množina celých čísel od 0 do n-1 tvoří úplnou množinu residuí modulo n. To znamená, že reziduem modulo n jakéhokoliv celého čísla a je nějaké číslo mezi 0 a n-1. Modulo prakticky: Přepočet z 24hodinového formátu na 12cti hodinový. Příklad pro 11 hodin večer: 23mod12 = 11. Inverse modulo Definice (nejlépe přečíst kompletní z elearningu 3přednáška strana 97-99): Nechť vyjadřuje nějakou algebraickou číselnou operaci. může například vyjadřovat operaci +, nebo. Číslo i bude identickým prvkem pro pakliže x i = x a i x = i pro každé číslo x. => Existují 2 druhy inverse. Inverse pro operaci sčítání a ta je: x + i = - 1 -

2 x (i = 0, protože a + (-a) = 0 ) a inverse pro operaci násobení a ta je: x i = x (i = 1, protože a 1/a = 1). Konkrétní multiplikativní inverse 4 je ¼ jelikož 4 ¼ = 1. V aritmetice modulů je však problém: 4 x 1(mod 7) řešením je hledání takových x, která by splňovala: 4x = 7k + 1 => hledáme x pro které platí 1 = (a x) mod n což lze zapsat a -1 x (mod n). Problém je, že někdy řešení existuje a někdy ne! Přesvědčit se můžeme když si uvědomíme že modulární aritmetika na operacích + a vytváří matematický útvar, kterému se říká komutativní okruh. Budou-li po operaci inversi čísla různá od nuly, půjde o tzv. Galoisovo těleso. Důsledek je ten, že inversi modula zjistíme podle tabulky sestavené pro dané modulo (tabulka složitá, uvedena jen pro úplnost, důležitý je důsledek pod ní přesto příklad: inverse 5 modulo 14 = 3 ) Tabulka pro odečítání inverse mod 14 Důsledek je, že a -1 x (mod n) má jediné řešení jen tehdy, jestliže čísla a a n nemají společného dělitele. Jestliže a a n mají společného dělitele, pak a -1 x (mod n) nemá žádné řešení! Pokud chceme lehčí způsob, který však již není triviální, jako tento, zvolíme Euclidův algoritmus. Euclidův algoritmus Nejstarší netriviální algoritmus (vznik cca 500l.př.n.l, popsán Euclidem 300let př.n.l. ) Je to algoritmus pro určení největšího společného dělitele dvou přirozených čísel. Toto číslo je označováno gcd (z angl.: Greatest Common Divisor). Definice: a = m b + r kde m=a/b a r vyjadřuje zbytek. Příklad: Mějme čísla a=40902, b=24140 a b a = m b + r = = = = = = = = konec algoritmu Euclidův algoritmus pro výpočet gcd Největším společným dělitelem čísel a je číslo

3 Eulerova funkce MKRI Kryptografie v informatice Teoretická příprava: Používá se pro výpočet inverse mod n, avšak ne vždy lze použít. Redukovaná množina residuí (zbytků) mod n je podmnožinou úplné množiny residuí,jejíž prvky nemají s n žádné společné součinitele. Bude-li n prvočíslem, pak redukovanou množinu residuí mod n budou všechna čísla od 1 do n-1. Eulerova funkce: zapisována: φ(n), reprezentována počtem prvků redukované množiny residuí modulo n udává počet celých kladných čísel menších než n, přičemž žádné z těchto čísel nemá s n společného dělitele. Bude-li n prvočíslo, pak φ(n) = n-1, bude-li n =pq, kde p a q jsou prvočísla, pak φ(n) = (p 1) (q 1). V praxi se těchto čísel využívá v algoritmech veřejného klíče. (Pozn.: na tomto algoritmu je postaven systém RSA pokud bychom dokázali efektivně vypočítat eulerovu funkci bez rozkladu argumentu, dokázali bychom pak dopočítat z veřejného klíče klíč soukromý.) Prvočísla princip generování. Algoritmy veřejného klíče potřebují prvočísla, zde je o nich pár zajímavých poznatků: pokud použijeme velikost čísla 512 bitů, počet různých prvočísel bude , pravděpodobnost že si dva lidé zvolí stejné prvočíslo je tedy 1/ Vytvořit tedy databázi všech prvočísel velikosti 512 je nemožné. Špatná cesta k hledání prvočísel je vygenerovat si čísla a ta pak rozkládat, dokud nenarazíme na prvočísla. Správný postup je vygenerovat čísla a ta testovat na prvočíselnost. Testů založených na pravděpodobnostním přístupu je celá řada. Tyto testy určují s nějakou pravděpodobností, zda vygenerované číslo může být prvočíslem. Takovýmto prvočíslům se říká průmyslová prvočísla = pravděpodobná prvočísla se zanedbatelně malou chybou. (pravděpodobnost chyby 1 ku nemusíme řešit). Pro ověření existuje řada testů namátkou: Solovay-Strassenův test, Rabin-Millerův test (testovaní mocí funkce modulo). Princip generování v praxi. (1.) Vygenerujeme n-bitové náhodné číslo p. (2.) nejvyšší a nejnižší bit musí být 1 (nejvyšší oznamuje správnost požadované délka čísla, spodní bit že jde o liché číslo) (3.) Prověříme že číslo p není dělitelné malými prvočísly (3,5,7 251 rozsah je do 256) (4.) Provedeme Rabin-Millerův test. Pomocí malého náhodně vygenerovaného čísla a test se provede 5. Pokud p nevyhoví vygenerujeme jiné číslo a postup hledání opakujeme. 3. Generování náhodných čísel, princip, kongruenční generátory, testování generátorů, baterie testů. Generátory náhodných čísel, principy Generátor náhodných čísel (bitů) je zařízení sestrojené k produkci posloupnosti statisticky nezávislých a rovnoměrně rozdělených (binárních) náhodných veličin. Musí splňovat: rovnoměrnost pravděpodobnost vygenerovaných nul a jedniček se rovná 0.5, nezávislost měřítka co platí pro celou posloupnost musí platit i pro libovolnou posloupnost, konzistenci chování generátoru nezávisí na vstupní hodnotě, nepredikovatelnost, rychlé generování. Využití generátorů náhodných čísel: simulace např. metody Monte Carlo (numerické metody, které dokáží vypočítat poměrně přesný výsledek použitím naprosto náhodných čísel), loterie, kryptografie o přímé šifrování náhodným heslem - příkladem může být systém One-time pad (dokonalé šifrování), o generování klíčů pro symetrické šifry, o generování klíčů pro asymetrické šifry, o generování dat pro vytváření elektronických podpisů (zvláštní případ využití asymetrických šifer). Generátory náhodných čísel (bitů) může rozdělit na tří základní druhy: Fyzikální generátory - označovány jako TRNG = True Random Number Generator, - obsahují fyzikální zdroj náhodných informací

4 - podle typu náhodnosti je dělíme na: o fundamentálně náhodné náhodnost je zahrnuta přímo ve fyzikální podstatě jevu a jev je jako náhodný popsán fyzikálními zákony (radioaktivní rozpad, tepelný šum, dopad světelného kvanta) o prakticky náhodné po teoretické stránce je systém deterministický, ale je popsán často neúplnými parametry nebo není znám jeho počáteční stav (ruleta, losovací zařízení Sazky, ), - výhody: naprostá neopakovatelnost, - nevýhody: nízká rychlost generování, problémy při technické realizaci. Algoritmické generátory - označovány jako PRNG = Pseudo Random Number Generator, - zdrojem náhodných informací je matematický algoritmus (nějaká jednosměrná funkce), - množina generovaných čísel zůstane vždy konečná, - výhody: vysoká rychlost generování, lacinější realizace, - nevýhody: periodicita. Smíšené generátory - kombinace TRNG a PRNG generátorů, - důvodem je spojit kryptografické a statistické výhody obou typů generátorů (v pseudonáhodných generátorech je možné využít funkce, které nejsou striktně jednosměrné jako LFSR lineární registry se zpětnou vazbou), - zvláštním případem smíšených generátorů je použití velmi jednoduchých funkcí (filtrů) na korekci fyzikálního generátoru za účelem zlepšení pravděpodobnostních charakteristik četnosti bitu 1 a 0. Mezi nejznámější funkce (filtry) pro korekci patří: o technika xorování jeden výstupní bit vytvoříme ze dvou po sobě následujících úspěšných realizací experimentu podle následujícího schématu: o filtr von neumanna opět vytváříme jeden výsledný bit ze dvou po sobě následujících úspěšných realizací experimentu Kongruenční generátory Kongruenční generátory můžeme zařadit do skupiny algoritmických generátorů, kde zdrojem náhody je nějaký matematický algoritmus s jednosměrnou funkcí (mod). Princip metody: 1. Vhodnou funkcí z předchozích členů posloupnosti vypočteme y. 2. Operací modulo m zařadíme číslo do příslušné třídy a vytvoříme tím následující člen posloupnosti. x n+1 = f(x n, x n-1,... x n-k ) mod m y = f(x n, x n-1,... x n-k ) Kongruence Dvě čísla x, y jsou kongruentní podle modulu m (mn) pokud je rozdíl x y beze zbytku dělitelný m, zapisuje se: x y mod m. Kongruencí je množina celých čísel rozdělena na třídy vzájemně ekvivalentních reprezentantů. Lineární kongruentní generátor Lineární kongruentní generátor má následující rovnici: x n+1 = (a 0 x n a k x n-k + b) mod m. Pro volbu konstant mají generátory svoje názvy: Aditivní: x n+1 = (x n + x n-1 ) mod m Multiplikativní: x n+1 = (ax n ) mod m Smíšený kongruentní: x n+1 = (ax n + b) mod m - 4 -

5 Pro volbu m, b, a existuje celá řada zásad a doporučení, např. m co největší, m, b nesoudělná,... Testování generátorů Testování generátoru spočívá v ověření, zda generátor poskytuje hodnoty, které lze považovat za nezávislé. Existují dva základní typy testů: teoretické testy (vycházejí z teorie čísel) - metodika návrhu, - zobrazení ve vícedimenzionálních prostorech, - zjištění entropie, kompresní techniky, Mauren&Coron (universální kryptografický test). klasické testy: - test frekvence, - test n-tic (serial test, poker test), - test sérií (run test), - test rozložení sérií, - autokorelační test. Žádný test ovšem nedává definitivní jistotu že čísla jsou skutečně náhodná. Úspěšnost v několika testech zvyšuje důvěru v náhodnost čísel. Baterie testů Přehled nejpoužívanějších testovacích baterií: FIPS (NIST USA) o použité testy: test frekvence, poker test, test sérií, test extrémně dlouhé série, o základní testovací baterie generátorů, má odhalit testy v HW tak i v SW. FIPS (NIST USA) o stejné testy jako FIPS 140-2, o o dva řády tvrdší vyhodnocovací podmínky testů. NIST Statistical Test Suite o obsahuje 16 testů jak klasických tak i z oblasti transformací testované posloupnosti (FFT,..), o zaměřen speciálně do oblasti kryptografie. DIEHARD o obsahuje 15 testů vesměs z oblasti transformací, o pro oblast kryptografie méně vhodná. CRYPT XS o obsahuje 8 testů, vhodná pro použití v kryprografii. VANAD o obsahově podobná s NIST

6 4. Symetrické šifrovací algoritmy: principy, používané techniky, Césarova šifra, Vernamova šifra, substituční a transpoziční šifry, princip jejich kryptoanalýzy, proudové a blokové šifry, módy blokových šifer, příklady se stručnou charakteristikou (AES, DES IDEA, RC(x)), šifry používané v GSM, princip autentizace účastníků GSM sítě. Symetrické šifrovací algoritmy, princip U symetrických kryptosystémů platí, že KD lze vypočítat v reálném čase z KE a naopak, tzn. oba klíče jsou tajné a proto hovoříme o kryptografických systémech s tajným klíčem. Vlastnosti: výhoda symetrické kryptografie je její relativně velká rychlost šifrování, použití přímo k šifrování velkých objemů dat, klíč pro šifrování a dešifrování je stejný nebo snadno odvoditelný z druhého v reálném čase, klíče je nutné chránit a držet v tajnosti, znalost šifrovacího klíče umožňuje přístup k zašifrovaným datům a jeho neznalost tomuto přístupu zabraňuje, často šifrovací klíč uložen v chráněném hardware, např. v čipové kartě, SIM karta nebo obecně tzv. tokenech. Používané techniky Tajný algoritmus, omezený algoritmus (restricted algorithm) o bezpečnost algoritmu založena na jeho utajení, o je nemožné algoritmus utajit na delší dobu, o používá se v systémech s nízkým stupněm zabezpečení, o v komunikačních systémech se nepoužívají. Algoritmy s využitím klíčů o algoritmy jsou většinou známé, o bezpečnost je zaručena použitím klíčů. Césarova šifra Césarova šifra funguje na principu prostého posunu celé abecedy o tři písmena doprava. ci = E(pi) = pi

7 Vernamova šifra (1917) MKRI Kryptografie v informatice Někdy označována jako dokonalá šifra. Spočívá v posunu každého znaku zprávy o náhodně zvolený počet míst v abecedě. To se prakticky rovná náhradě zcela náhodným písmenem a na tomto faktu je založen důkaz, že Vernamova šifra je v principu nerozluštitelná. Musí se dodržet následující podmínky: klíč musí byt stejně dlouhý jako přenášená zpráva, klíč musí být dokonale náhodný, klíč muže být použit jenom jednou. Substituční a transpoziční šifry, princip jejich kryptoanalýzy Substituční šifry Substituce - nahrazujeme písmena abecedy jinými písmeny. Rozdělení substitučních šifer: monoalfabetické substituční šifry - každý znak otevřeného textu je jednoznačně transformován na jediný znak šifrového textu o příkladem je Cesarova šifra (25 variant útok hrubou silou) o kryptoanalýza spočívá ve spočítání frekvence jednotlivých písmen v šifrovaném textu o např. počet permutací abecedy s 26 písmeny = 26! = 4E26. homofoní substituční šifry - každý jednotlivý znak nahrazen jiným z několika možných znaků o mění se tedy frekvence znaků o vhodné pro frekventovanější komunikaci polyalfabetické substituční šifry - skládá se z několika jednoduchých šifer o snahou je zrovnoměrnění frekvence distribuce šifrového textu o příklad: písmeno T zašifrujeme jako A (písmeno A má daleko větší četnost v textu) o někdy se používají dvě šifrovací abecedy (jedna pro lichý znak, druhá pro sudý) o způsoby kryptoanalýzy: kasiskiho metoda princip spočívá v nalezení opakujících se skupin písmen (menší než tři písmena), zjištění vzdálenosti počátečních bodů sousedních skupin (diferencí), stanovení všech dělitelů diferencí, odhad délky klíče a počtu abeced koeficient (index) koincidence určení počtu monoalfabetických substitucí podle drsnosti rozdělení Difuse - změna otevřeného textu se promítá do mnoha míst zašifrovaného textu. Konfuse (zmatení) - nelze predikovat, jakou změnu zašifrovaného textu vyvolá byť jen malá změna otevřeného textu, složitá funkční závislost mezi zašifrovaným textem a párem klíč - otevřený text. Transpoziční šifry Transpozice - změna uspořádání písmen zprávy. Sloupcová transformace - znaky otevřeného textu se zapíší do samostatných bloků např. po pěticích. Výsledný šifrový text vznikne transpozicí: c1 c6 c11... c2 c7 c K doplnění kratších sloupců se využije znaků s malou četností např. písmeno x

8 Kryptoanalýza transpozičních šifer: MKRI Kryptografie v informatice zjištění zda se jedná o transpoziční šifru pomocí frekvenční analýzy jednotlivých znaků porovnávání dílčích posloupností šifrového textu a zjišťuje se četnost skupin znaků (bigramy, trigramy,... slova) Dvojnásobná transpozice Dvě sloupcové transpozice s různým počtem sloupců. 1. transpozice E1 2. transpozice E2 Výsledný šifrový text: c1 c7 c13 c5 c6 c12 c4 c10 Kryptoanalýza: obě transpozice E1 a E2 jsou regulární funkce proto i E1(E2-(p)) bude regulární, dá se prolomit: o se znalostí vybraných otevřených textů, o se znalostí otevřeného textu, o pomocí analýzy často se vyskytujících digramů. kryptoanalytik lokalizuje páry písmen šifrového textu, které se v otevřeném textu pravděpodobně vyskytují vedle sebe. Pomocí těchto párů se snaží odvodit matematický vztah, který by umožnil vypočítat polohu příslušných písmen šifrového textu. Stejný algoritmus se pak snaží aplikovat na ostatní písmena. Proudové a blokové šifry Proudové šifry Princip proudového šifrátoru je velmi jednoduchý. Šifrátor je vybaven zdrojem bitů, který podle šifrovacího klíče K produkuje určitou postupnost bitů tzv. heslo H. Šifrování probíhá tím způsobem, že i-tý bit zprávy z i se sčítá v aritmetice modulo dva s i-tým bitem hesla h i. Vznikne tak i-tý bit kryptogramu c i =z i h i. Při dešifrování postupnost bitů kryptogramu zpracovává dešifrátor. Ten má k dispozici stejný synchronně pracující zdroj hesla. V případě použití stejného klíče K se na výstupu tohoto zdroje hesla objevuje heslová postupnost, která je totožná s heslovou postupností šifrátoru. Sčítáním modulo dva c i a h i vznikne původní bit zprávy z i : c i h i = (z i h i ) h i = z i. Rozdělení proudových šifer: synchronní o příjemce i odesilatel musí mít synchronizován, o chyba při komunikaci má za následek ztrátu synchronizace. asynchronní o při ztrátě synchronizace dojde po určité době k synchronizaci, o proud hesla je generován pomocí klíče a n znaků šifrového textu

9 Výhody: Nevýhody: rychlost transformace každý symbol šifrován samostatně, malé šíření chyb případná chyba ovlivní pouze daný znak. nízká úroveň difůze veškerá informace o jednom znaku transformována opět do jednoho znaku, náchylnost k úmyslným falzifikacím a modifikacím, při odhalení pozice otevřeného textu v šifrovém textu možno snadno zaměnit zprávu, nezajišťují integritu, nebezpečí dvojího použití stejného hesla. Blokové šifry V případě použití blokové šifry se zpráva rozdělí na bloky o určité délce. Každý blok zprávy se stanoveným postupem podle daného klíče zašifruje. Spojením všech po sobě následujících zašifrovaných bloků vznikne samotný kryptogram. Délka jednotlivých bloků zprávy, respektive kryptogramu činí zpravidla n = 64, 128 nebo 256 bitů. Výhody: difůze informace otevřeného textu difunduje do několika symbolů šifrového textu, imunita vůči narušení - nelze změnit symbol v bloku aniž by to bylo při dešifrování odhaleno. Nevýhody: zpoždění pro započetí šifrování je nutno přijmout celý blok, šíření chyb chyba ovlivní transformaci všech ostatních znaků téhož bloku. Módy blokových šifer ECB Electronic Code Book Vlastnosti: základní režim blokové šifry, každý blok je šifrován samostatně, opakovaný blok je shodně šifrován, pro krátké zprávy, rozesílání klíčů, vhodné pro poruchové spoje (ztráta pouze jednoho bloku). CBC Cipher Block Chaining Vlastnosti: řetězení šifrového textu - rozšíření difúze a konfúze, každý blok před šifrováním XORován s předchozím zašifrovaným blokem, první blok XOR s IV inicializačním vektorem, poslední blok doplnit na potřebnou délku, kontrola při dešifrování, po ztrátě bloku šifrového textu se synchronizuje po přijetí dvou bloků

10 CFB Ciphertext FeedBack Vlastnosti: využití blokové šifry jako zdroje hesla pro proudovou šifru, zdroj (generátor) hesla ovlivněn zpětnou vazbou branou ze zašifrovaného textu, schopnost samo-synchronizace, při dešifrování náchylné na chybovost spoje. OFB Output FeedBack Vlastnosti: zpětná vazba zavedena z výstupu samotného generátoru, vlastnosti synchronní proudové šifry, pro poruchové spoje, satelitní komunikace. CTR Counter mode Vlastnosti: obdoba OFB, převádí blokovou šifru na synchronní proudovou šifru, heslo lze vypočítat na základě pozice otevřeného textu, nemá vlastnost samo-synchronizace. MAC = Message Authentication Code autentizační kód zprávy, slouží k zajištění integrity např. zprávy (obdoba CBC). autentizační funkce A produkuje autentizační kód h zprávy Z (MAC), který je závislý na nějakém tajném klíči K: h = A(Z, K). výhodou kódu MAC je skutečnost, že útočník nemůže tento kód ani vytvořit ani ověřit, protože nezná tajný klíč K

11 Příklady se stručnou charakteristikou (AES, DES IDEA, RC(x)) DES (Data Encryption Standard) vznikla v roce 1977, symetrická bloková šifra bloky o velikosti 64 bitů, klíč dlouhý 56 bitů, 16 rund, v dnešní době rozluštitelný hrubou silou, proto vzniklo zesílení -> triple DES DES nahrazen AES Triple DES umělé zesílení DES, 1999 FIPS PUB 46-3, prodloužení klíče na 56 (+ 56) + 56 bitů, 3DES_112, 3DES_168, používá se všude tam, kde je potřeba schválený a bezpečný algoritmus a nevadí zpomalení. AES (Advanced Encryption Standard) symetrická bloková šifra, vyvinuta americkou vládou jako standard pro šifrování svých dokumentů, šifra využívá symetrického klíče. Tj. stejný klíč je použit pro šifrování i dešifrování. Velikost klíče může být 128, 192 nebo 256 bitů. metoda šifruje data postupně v blocích s pevnou délkou 128 bitů. Šifra se vyznačuje vysokou rychlostí šifrování. V současné době nebyla tato metoda ochrany dat zatím prolomena

12 IDEA (International Data Encryption Algoritm) využívá klíčů o délce 128 bitů s šifrováním 64-bitového bloku, symetrická šifra, 8 rund, v každé rundě je každý subblok XORován, sečten s dalšími subbloky a se subklíči, útok hrubou silou by vyžadoval (10 38 ) šifrování k nalezení klíče při testování bilionu klíčů za sekundu by trvalo let nalézt klíč, může pracovat ve všech režimech pro bokové šifry, ECB, CBC, OFB, CFB. RC4 R. Rivest, 1987, RSA dlouho neznáma struktura 1994 popis zveřejněn hackerem šifra internetu, SSL, S/MIME rychlá, 2-4 krát rychlejší než blokové šifry klíč 40, 128 bitů přenáší se asymetricky 1995 výzva na internetu k rozluštění komunikace SSL - použit útok hrubou silou, 40 bitový klíč rozlomen za 8 dní (druhá výzva 32 hodin) RC6 blok 128 bitů pro 18 rund existují určité teoretické slabiny na PC 200 MHz rychlost šifrování 12,6MB/s, vhodné pro implementaci na čipových kartách s méně než 256B RAM Šifry používané v GSM, princip autentizace účastníků GSM sítě Požadavky na bezpečnost mobilní komunikace: anonymita odposlechem není možné určit identitu ani pozici účastníka, autentizace použité služby jsou jednoznačně přiřazeny, účastníkovi, u kterého je ověřená identita. Je vhodné aby se autentizovala síť vůči uživateli. důvěrnost odposlechem není možné zjistit obsah přenášených dat, hovoru. Autentizace, kterou síť GSM ověřuje identitu uživatele mobilní stanice je klasickým protokolem typu výzva-odpověď. Šifra pro autentizaci uživatele GSM se nazývá COMP 128. Je složena ze dvou algoritmů: A3, A8. Využívá klíče Ki (128b) skrytého v SIM kartě telefonu a v AuC (Autentizační Centrum sítě). Postup autentizace: 1) Mobilní stanice se přihlásí do sítě. 2) Síť vyžádá triplet AT = <RAND, SREC, Kc>, kde: - RAND je náhodné číslo (128b) - SREC = A3(RAND, Ki) - Kc=A8(RAND, Ki). 3) Mobilní stanice vypočítá SRES za pomoci A3 a Ki na SIM kartě. 4) SRES odešle síti. 5) Pokud SRES = SRES (vytvořenou sítí) je povolena další komunikace

13 Šifra A5 se používá pro šifrování (standardizována A5/1-4): COMP 128 prolomen COMP 128-2, COMP (Kc 64b) tajné. Útoky na COMP128: algoritmus byl a je tajný první popis algoritmu 1997, některé části popisu chyběly 1998 byl COMP128 prolomen zpětným inženýrstvím skupinou kryptologů - algoritmus napsali v jazyce C a provedli na něj první útok, ten vyžadoval provedení dotazů se vybraných vstupů a trval přibližně 8 hodin (při použití čtečky SIM karet, která umožňovala 6 dotazů za sekundu) DPA (Differential Power Analysis) skupina z IBM. Bylo zapotřebí 1000 dotazů s náhodnými vstupy nebo 255 dotazů s vybranými vstupy nebo dokonce pouze 8 dotazů s adaptivně vybranými vstupy. A5 A5 tajný algoritmus pro šifrování řeči 1994 první popis od dr. Shepherda. (Britská telefonní společnost BTT mu omylem zapomněla dát podepsat smlouvu o mlčenlivosti). o A5/0 bez šifrování o A5/1 šifrovací algoritmus 64/54b klíč o A5/2 oslabená verze A5/1 o A5/3 šifrovací algoritmus používaný v UMTS (Katsumi), algoritmus zveřejněn

14 5. Kvantová kryptografie, princip, protokol pro výměnu klíčů. Princip: Oblasti použití: Bezpečná komunikace (kombinace se symetrickou šifrou, výměna klíčů) Generování náhodných čísel Kvantová informace Nelze vytvořit identickou kopii neznámého kvantového stavu - vychází z Heisenbergova principu neurčitosti. - čtení zprávy zároveň ovlivňuje její obsah. Kvantový bit - qubit Může nabývat nekonečně mnoho hodnot mezi hodnotami 0 a 1, avšak měřením qubitu získáme nejvýše jeden bit klasické informace. Qubit může být realizován jakýmkoliv dvojrozměrným kvantovým systémem. - foton (polarizace, fázový posun) - elektron (spin) - atom (spin) Formální zápis qubit,, - komplexní čísla ( 1) 0, 1 - báze dvojrozměrného Hilbertova prostoru 2 2 Polarizace světla - lineární polarizace světla, vektor elektrického pole kmitá ve stále stejném směru - polarizace pomocí hranolu na dvě kolmé složky (vertikální a horizontální polarizace) - jeden foton nelze rozdělit, proto je-li polarizován šikmo, buď projde nebo se odrazí s pravděpodobností 50% - po průchodu bude polarizován svisle nebo vodorovně Polarizační kódování Bity 0 a 1 jsou kódovány do kvantových stavů polarizovaných fotonů (dvě navzájem kolmé lineární polarizace ze dvou polarizačních bází pootočených o 45 ). Ortogonální báze 0 1 * koncept kvantových peněz

15 Protokol pro výměnu klíčů Protokol BB84 Slouží k dohodě na symetrickém klíči (např. systém jednorázového hesla). Neřeší autentizaci uživatelů. Založen na využití Heisenbergova principu neurčitosti ve spojení s polarizačním, nebo fázovým kódováním. S mírnými obměnami používán a rozvíjen dodnes. Polarizační kódování Postup: I. Kvantový přenos 1. Alice vybere náhodné bity. 2. Alice náhodně vybere vysílací polarizační báze. 3. Alice kóduje bity do polarizací posílaných fotonů. 4. Bob náhodně vybírá přijímací polarizační báze. 5. Bob zaznamenává obdržené bity (některé fotony se ztratí nejsou detekovány) II. Veřejná diskuze 6. Bob oznamuje báze, ve kterých naměřil fotony. 7. Alice oznamuje, které báze byly správně uhodnuty. 8. Shodli-li se Alice a Bob v bázích, přenesený bit si ponechají. (nenaslouchala-li Eva má Bob přesně to, co alice poslala) III. Obětování bitu 9. Bob obětuje některé náhodně vybrané bity k odhalení Evy. 10. Alice potvrzuje tyto obětované bity (Eva by způsobila odchylky). 11. Zbylé tajné bity sdílené Alicí a Bobem tvoří klíč

16 Odposlech: Foton nelze rozdělit, nelze vytvořit ani jeho přesnou kopii. Eva se tváří jako Bob a Alice, nezná však polarizační bázi, způsobí v přenosu průměrně 50% chyb. Stálý odposlech způsobí v přenosu průměrně 25% chyb. Detekce odposlechu: Alice a Bob porovnávají část přenesených bitů, není-li v systému jiný zdroj chyb, neshoda indikuje odposlouchávání. Alice a Bob obětují část dohodnutého klíče a veřejným kanálem (nutno autentizovat původ zpráv) se informují o konkrétních přijatých hodnotách. Odposlech se projeví jako chyba v přenosu. Při obětování n bitů je pravděpodobnost detekce soustavného odposlechu 1 - (0,25) n. Volbou n lze tuto pravděpodobnost limitně přibližovat k hodnotě 1. Srovnáním 100 bitů bude pravděpodobnost, že odposlech nebude odhalen p = (1 0,25) Protokol B92 Dvojstavový protokol. 0 foton polarizovaný pod úhlem 0 (+) 1 foton polarizovaný pod úhlem 45 (x) Postup: Komunikace přes kvantový kanál 1. Alice náhodně volí bity 2. Polarizace fotonů, které vysílá Alice 3. Bob náhodně zvolí polarizační báze 4. Polarizace fotonů, které Bob změřil 5. Bob zjištěné bity Komunikace přes klasický kanál 6. Bob oznamuje Alici, pro které bity dokázal určit jejich hodnoty 7. Bob obětuje některé bity na odhalení Evy a oznámí jejich hodnoty Alici 8. Alice oznamuje Bobovi, zda má stejné hodnoty bitů. 9. Tajný klíč

17 x x x + x + + x x + x x + x x + + x x + + x 4 5 0??? 1? 1?? 0???? 0?????? 1? 6 K K K K K K OK OK Problémy Generování a detekce jednoho fotonu Oprava chyb (způsobuje je nejen odposlech, ale i chyby a šum zařízení nutno tolerovat určité malé procento chyb; nelze však vyloučit, že zrovna ty pocházejí z odposlechu). Zesílení utajení: Z počtu chyb lze odhadnout maximální informaci, která mohla být odposlechem získána. Zkrácením původního klíče na nový kratší se docílí zesílení utajení. Nutnost autentizace (zabraňuje útoku MIM) Omezený dosah (ztráty ve vlákně, šum detektorů, nelze použít zesilovače ) 6. Asymetrické šifrovací algoritmy: zavazadlový algoritmus, RSA, Diffie-Hellman, El Gamal systém. Zavazadlový algoritmus máme předměty o hmotnosti a 1, a 2, máme sbalit zavazadlo tak, aby mělo hmotnost M, tj. hledáme binární slovo X takové, aby platilo: M = x 1 *m 1 + x 2 *m 2 + vlastník zakóduje zprávu tak, že tajně vybere podmnožinu objektů a vloží ji do batohu celkovou hmotnost M a seznam možných objektů a 1, a 2, zveřejní Těžce řešitelný problém zadaný vektorem A zpráva, vektor X určuje který prvek A bude umístěn do zavazadla S (součet prvků zavazadla) známe-li A a S je obtížné (nejednoznačné) určit X Lehce řešitelný problém pokud je A* superrostoucí tj. i 1 i a j j1 a lze jednoznačně určit X Řešení na základě modulární aritmetiky (Merkle Hellman 1978) veřejný klíč A zpráva X šifrování S na základě A a X dešifrování A se převede na A* S se převede na S* Z S* se pomocí A* určí X algoritmus prolomen, není bezpečný

18 RSA MKRI Kryptografie v informatice (Rivest-Shamir-Adleman 1977) bezpečnost založena na obtížnosti faktorizace velkých čísel Princip výpočet klíčů: dvě velká náhodná prvočísla p a q 100 až 200 dekadických míst n = pq Příklad: volí se p = 7, q = 17 n = 7*17 = 119 volba šifrovacího klíče e < n e nesoudělné se součinem (p-1)(q-1) e často 3; 17; ( ) e nesoudělné s 96 e = 5 a vypočte se d, 5d = 1 mod 96, d = 77 e, n veřejný klíč {5, 119} výpočet soukromého klíče d Euklidův algoritmus ed = 1 mod((p-1)(q-1)) d = e -1 mod((p-1)(q-1)) d, n soukromý klíč {77, 119} Šifrování, dešifrování otevřený text M rozdělíme na bloky m i, m i < n zpráva se rozdělí na bloky s hodnotou menší než : na 19 a 7 šifrový text C bude tedy tvořen bloky c i šifrování c i = m e i mod n šifra prvního bloku 19 5 mod 119 = 66 dešifrování m i = c d i mod n dešifrování prvního bloku mod 119 = 19 c i d = (m i e ) d = m i ed = m i k(p-1)(q-1)+1 = m i m i k(p-1)(q-1) = m i 1 ; vše (mod n) Fermatova věta: m p (mod p) = m nebo m p-1 (mod p) = 1 ; p prvočíslo Implementace Problém rychlosti HW 1000x pomalejší než DES SW 100x pomalejší než DES operace lze urychlit šifrování: vhodnou volbou e dešifrování: operace s d pomocí Čínské věty o zbytcích, nutná znalost p, q, HW čipy 512, 1024 bitů, rychlost šifrování až 1Mbit/s Využíváno v mikročipových kartách Diffie-Hellman Jeden z prvních asymetrických algoritmů (1976) Bezpečnost založena na obtížnosti výpočtu diskrétních logaritmů ( Pro výměnu klíčů, využití v elektronickém podpisu Postup: y g x mod p ) 1. Generování a zveřejnění klíčů Je zvoleno vhodné prvočíslo p a generátor g je elementem Zp*, které jsou zveřejněny (g je primitive vzhledem k p, to znamená že každé číslo od 1 do p může být generováno jako nějaká mocnina g) Příklad: p = 53, g = Zprávy protokolu A B: B A: X g a mod p Y g b mod p 3. Činnosti během provádění protokolu

19 A zvolí náhodné číslo a, 1 a p - 1, a zašle B zprávu B zvolí náhodné číslo b, 1 b p - 1, a zašle A zprávu a a b jsou privátní klíče X g a mod p Y g b mod p a 1 b 2 a b b A vypočítá klíč k 1 jako k Y mod p g mod p mod p g mod p b a a B vypočítá klíč k 2 jako k X mod p g mod p mod p g mod p Obě strany došly ke stejnému číslu k = k 1 = k 2 Příklad: a = 5 (1 a p-2) b = 7 (1 a p-2) X = 17 5 mod 53 = 40 Y = 17 7 mod 53 = 6 k = k 1 = 6 5 mod 53 = 38 k = k 2 = 40 7 mod 53 = 38 Náchylnost na MITM attack (Man in the Middle) pokud je útočník schopen zasahovat do komunikace, aniž bychom si toho všimli, domluvíme si klíče pouze s prostředníkem (= klíče nejsou autentizované) El Gamal systém vychází z Diffie Hellman (první varianta 1984) založen na problému diskrétních logaritmů dvě verze algoritmu, pro šifrování a elektronický podpis Princip činnosti čísla M, a, b, p, g, x, y p je prvočíslo, M < p, y g x mod p veřejným klíčem je trojice (p, g, y) p a g mohou být sdíleny skupinou uživatelů soukromým klíčem číslo x původní zprávou číslo M zašifrovanou zprávou dvojice (a, b) Šifrování a dešifrování Pro zašifrování zprávy M náhodně zvolíme k, které je nesoudělné s p-1 a vypočteme a, b podle vztahů: a g k mod p, b y k M mod p. k zapomeneme (a tím ho utajíme) výsledný šifrovaný text (a, b) bude mít dvojnásobnou délku, než původní zpráva M Podpis dešifrování: protože platí: b M p x a mod k xk b y M g M mod p mod p mod p M mod p M x xk xk a g g Pro podpis zprávy M náhodně zvolíme k, které je nesoudělné s p-1 a vypočteme a, b podle vztahů: a g k mod p, M k utajíme podpis představuje dvojice (a, b) y a a b xa kbmod p 1 mod p g mod p ověření podpisu: Příklad: parametry: p = 11 g = 2 tajný klíč: x = 8 (< 11) veřejný klíč: y = g x mod p = 2 8 mod 11 = 3 podpis: M = 5, k = 9, NSD (k, p-1) = (9, 10) = 1 M = x a + k b (mod p-1) 5 = b (mod 10) pomocí Euklidova algoritmu, b = 3 podpis (6, 3) ověření: mod 11 = 2 5 mod 11 M a b

20 7. Hašovací funkce, princip, příklady, kolize, odolnost proti kolizím. Definice Hašovací funkce je předpis pro výpočet kontrolního součtu (haše) ze zprávy či většího množství dat. Může sloužit ke kontrole integrity dat, k rychlému porovnání dvojice zpráv, indexování, vyhledávání apod. Je důležitou součástí kryptografických systémů pro digitální podpisy. Formálně je to funkce h, která převádí vstupní posloupnost bitů (či bytů) na posloupnost pevné délky n bitů. kde D > R. Z definice plyne existence kolizí, to znamená dvojic vstupních dat (x,y) takových, že h(x)=h(y). Kolize jsou nežádoucí, ale v principu se jim nelze úplně vyhnout. Lze jen snižovat pravděpodobnost, že nastane kolize pro podobná data, například při náhodné změně v části vstupní posloupnosti. Cílem je vysoká pravděpodobnost, že dvě zprávy se stejným kontrolním součtem jsou stejné. Požadavky na hašovací funkci Nejdůležitější je následující trojice vlastností. Obtížností se v tomto kontextu myslí výpočetní složitost. Odolnost vůči získání předlohy. Pro daný haš c je obtížné spočítat x takové, že h(x)=c. (Hašovací funkce je jednosměrná.) Odolnost vůči získání jiné předlohy. Pro daný vstup x je obtížné spočítat y takové, že h(x)=h(y). Odolnost vůči nalezení kolize. Je obtížné systematicky najít dvojici vstupů (x,y), pro které h(x)=h(y). Další obvyklé požadavky zahrnují: Nekorelovatelnost vstupních a výstupních bitů, kvůli znemožnění statistické kryptoanalýzy. Odolnost vůči skoro-kolizím. Je obtížné nalézt x a y taková, že h(x) a h(y) se liší jen v malém počtu bitů. Lokální odolnost vůči získání předlohy. Je obtížné najít i jen část vstupu x ze znalosti h(x) Jednocestná funkce je taková funkce, kterou lze snadno vyčíslit, ale je velmi obtížné (prakticky nemožné) z výsledku funkce odvodit její vstup. Ze zadaného x tedy lze snadno získat f(x), avšak výpočet inverzní funkce, získání x při znalosti f(x), je prakticky neřešitelná úloha Typy hašovacích funkcí Jednocestné hašovací funkce jednocestná funkce + vstup proměnné délky (264,...) výstup pevné délky, (128, 160,...), otisk prstu, parita, compression function, fingerprint, message digest,data integritycheck (DIC), contraction function. Klíčovaná jednocestná hašovací funkce jednocestná funkce +vstup = {zpráva; tajemství}, výstup = klíčovaná charakteristika, cryptographic checksum, message authentication code(mac), data authentication code(dac). Použití pro uložení hesel otisky hesel uložení klíčů otisky klíčů jednoznačná identifikace dat, tvorba digitálních podpisů otisky zprávy kontrola integrity, porovnání souborů otisk souboru prokazování autorství pseudonáhodné generátory Odolnost proti kolizím Kolize prvního řádu (collision resistance) nalezení dvou libovolných zpráv M a M pro které platí H(M)= H(M ). Kolize druhého řádu (second preimage resistance) k dané zprávě Mx nalézt zprávu My tak aby platilo H(Mx)= H(My)

Šifrová ochrana informací věk počítačů PS5-2

Šifrová ochrana informací věk počítačů PS5-2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Šifrová ochrana informací věk počítačů PS5-2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 2 Osnova

Více

Kryptografie, elektronický podpis. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007

Kryptografie, elektronický podpis. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007 Kryptografie, elektronický podpis Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007 Kryptologie Kryptologie věda o šifrování, dělí se: Kryptografie nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby,

Více

Šifrová ochrana informací věk počítačů PS5-2

Šifrová ochrana informací věk počítačů PS5-2 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Šifrová ochrana informací věk počítačů PS5-2 1 Osnova šifrová ochrana využívající výpočetní techniku např. Feistelova šifra; symetrické a asymetrické šifry;

Více

Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz

Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Asymetrická kryptografie a elektronický podpis Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Obsah cvičení Asymetrická, symetrická a hybridní kryptografie Matematické problémy, na kterých

Více

Šifrování Kafková Petra Kryptografie Věda o tvorbě šifer (z řečtiny: kryptós = skrytý, gráphein = psát) Kryptoanalýza Věda o prolamování/luštění šifer Kryptologie Věda o šifrování obecné označení pro kryptografii

Více

Informatika Ochrana dat

Informatika Ochrana dat Informatika Ochrana dat Radim Farana Podklady předmětu Informatika pro akademický rok 2007/2008 Obsah Kryptografické systémy s veřejným klíčem, výměna tajných klíčů veřejným kanálem, systémy s veřejným

Více

CO JE KRYPTOGRAFIE Šifrovací algoritmy Kódovací algoritmus Prolomení algoritmu

CO JE KRYPTOGRAFIE Šifrovací algoritmy Kódovací algoritmus Prolomení algoritmu KRYPTOGRAFIE CO JE KRYPTOGRAFIE Kryptografie je matematický vědní obor, který se zabývá šifrovacími a kódovacími algoritmy. Dělí se na dvě skupiny návrh kryptografických algoritmů a kryptoanalýzu, která

Více

Elektronický podpis. Základní princip. Digitální podpis. Podpis vs. šifrování. Hashování. Jednosměrné funkce. Odesílatel. Příjemce

Elektronický podpis. Základní princip. Digitální podpis. Podpis vs. šifrování. Hashování. Jednosměrné funkce. Odesílatel. Příjemce Základní princip Elektronický podpis Odesílatel podepíše otevřený text vznikne digitálně podepsaný text Příjemce ověří zda podpis patří odesílateli uvěří v pravost podpisu ověří zda podpis a text k sobě

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Moderní metody substitučního šifrování

Moderní metody substitučního šifrování PEF MZLU v Brně 11. listopadu 2010 Úvod V současné době se pro bezpečnou komunikaci používají elektronická média. Zprávy se před šifrováním převádí do tvaru zpracovatelného technickým vybavením, do binární

Více

Asymetrické šifry. Pavla Henzlová 28.3.2011. FJFI ČVUT v Praze. Pavla Henzlová (FJFI ČVUT v Praze) Asymetrické šifry 28.3.

Asymetrické šifry. Pavla Henzlová 28.3.2011. FJFI ČVUT v Praze. Pavla Henzlová (FJFI ČVUT v Praze) Asymetrické šifry 28.3. Asymetrické šifry Pavla Henzlová FJFI ČVUT v Praze 28.3.2011 Pavla Henzlová (FJFI ČVUT v Praze) Asymetrické šifry 28.3.2011 1 / 16 Obsah 1 Asymetrická kryptografie 2 Diskrétní logaritmus 3 Baby step -

Více

Asymetrická kryptografie

Asymetrická kryptografie PEF MZLU v Brně 12. listopadu 2007 Problém výměny klíčů Problém výměny klíčů mezi odesílatelem a příjemcem zprávy trápil kryptografy po několik století. Problém spočívá ve výměně tajné informace tak, aby

Více

Základy kryptografie. Beret CryptoParty 11.02.2013. 11.02.2013 Základy kryptografie 1/17

Základy kryptografie. Beret CryptoParty 11.02.2013. 11.02.2013 Základy kryptografie 1/17 Základy kryptografie Beret CryptoParty 11.02.2013 11.02.2013 Základy kryptografie 1/17 Obsah prezentace 1. Co je to kryptografie 2. Symetrická kryptografie 3. Asymetrická kryptografie Asymetrické šifrování

Více

Směry rozvoje v oblasti ochrany informací PS 7

Směry rozvoje v oblasti ochrany informací PS 7 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Směry rozvoje v oblasti ochrany informací PS 7 2 Osnova vývoj symetrických a asymetrických metod; bezpečnostní protokoly; PKI; šifrováochranavinternetu;

Více

Ochrana dat 2.12.2014. Obsah. Výměna tajných klíčů ve veřejném kanálu. Radim Farana Podklady pro výuku. Kryptografické systémy s tajným klíčem,

Ochrana dat 2.12.2014. Obsah. Výměna tajných klíčů ve veřejném kanálu. Radim Farana Podklady pro výuku. Kryptografické systémy s tajným klíčem, Ochrana dat Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Kryptografické systémy s tajným klíčem, výměna tajných klíčů veřejným kanálem, systémy s tajným klíčem. Elektronický podpis. Certifikační autorita. Metody

Více

Od Enigmy k PKI. principy moderní kryptografie T-SEC4 / L3. Tomáš Herout Cisco. Praha, hotel Clarion 10. 11. dubna 2013.

Od Enigmy k PKI. principy moderní kryptografie T-SEC4 / L3. Tomáš Herout Cisco. Praha, hotel Clarion 10. 11. dubna 2013. Praha, hotel Clarion 10. 11. dubna 2013 Od Enigmy k PKI principy moderní kryptografie T-SEC4 / L3 Tomáš Herout Cisco 2013 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Connect 1 Největší

Více

Seminární práce do předmětu: Bezpečnost informačních systémů. téma: IPsec. Vypracoval: Libor Stránský

Seminární práce do předmětu: Bezpečnost informačních systémů. téma: IPsec. Vypracoval: Libor Stránský Seminární práce do předmětu: Bezpečnost informačních systémů téma: IPsec Vypracoval: Libor Stránský Co je to IPsec? Jedná se o skupinu protokolů zabezpečujících komunikaci na úrovni protokolu IP (jak už

Více

Kvantová kryptografie

Kvantová kryptografie Kvantová kryptografie aneb ŠIFROVÁNÍ POMOCÍ FOTONŮ Miloslav Dušek Kvantová kryptografie je metoda pro bezpečný (utajený) přenos informací. Její bezpečnost je garantována fundamentálními zákony kvantové

Více

Správa přístupu PS3-2

Správa přístupu PS3-2 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Správa přístupu PS3-2 1 Osnova II základní metody pro zajištění oprávněného přístupu; autentizace; autorizace; správa uživatelských účtů; srovnání současných

Více

Směry rozvoje v oblasti ochrany informací KS - 7

Směry rozvoje v oblasti ochrany informací KS - 7 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Směry rozvoje v oblasti ochrany informací KS - 7 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006

Více

Šifrová ochrana informací historie KS4

Šifrová ochrana informací historie KS4 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Šifrová ochrana informací historie KS4 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 2 Osnova

Více

Autentizace uživatelů

Autentizace uživatelů Autentizace uživatelů základní prvek ochrany sítí a systémů kromě povolování přístupu lze uživatele členit do skupin, nastavovat různá oprávnění apod. nejčastěji dvojicí jméno a heslo další varianty: jednorázová

Více

12. Bezpečnost počítačových sítí

12. Bezpečnost počítačových sítí 12. Bezpečnost počítačových sítí Typy útoků: - odposlech při přenosu - falšování identity (Man in the Middle, namapování MAC, ) - automatizované programové útoky (viry, trojské koně, ) - buffer overflow,

Více

PSK2-16. Šifrování a elektronický podpis I

PSK2-16. Šifrování a elektronický podpis I PSK2-16 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Jak funguje asymetrická šifra a elektronický podpis Informační

Více

Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz

Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz Internet a zdravotnická informatika ZS 2007/2008 Zoltán Szabó Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz č.dv.: : 504, 5.p Dnešní přednáškař Bezpečnost dat Virus, červ a trojský kůň Základní bezpečnostní

Více

Kryptografie - Síla šifer

Kryptografie - Síla šifer Kryptografie - Síla šifer Rozdělení šifrovacích systémů Krátká charakteristika Historie a současnost kryptografie Metody, odolnost Praktické příklady Slabá místa systémů Lidský faktor Rozdělení šifer Obousměrné

Více

Základy kryptologie. Kamil Malinka malinka@fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií

Základy kryptologie. Kamil Malinka malinka@fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií Základy kryptologie Kamil Malinka malinka@fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií 1 Detaily zkoušky Během semestru je možno získat maximální počet 100 bodů projekty - 20b. vnitrosemestrální písemka

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

klasická kryptologie základní pojmy požadavky na kryptosystém typologie šifer transpoziční šifry substituční šifry

klasická kryptologie základní pojmy požadavky na kryptosystém typologie šifer transpoziční šifry substituční šifry klasická kryptologie transpoziční šifry substituční šifry základní pojmy požadavky na kryptosystém pravidla bezpečnosti silný kryptosystém typologie šifer bloková x proudová s tajným klíčem x s veřejným

Více

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

Digitální podepisování pomocí asymetrické kryptografie

Digitální podepisování pomocí asymetrické kryptografie Úvod do kryptologie Digitální podepisování pomocí asymetrické kryptografie Pavel Novotný, 2010 Obsah prezentace 1. Definice podle zákona 2. Definice dalších pojmů 3. Princip digitálního podpisu 4.Vlastnosti

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL13 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL13 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Kryptografie Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL13 Ročník První

Více

C5 Bezpečnost dat v PC

C5 Bezpečnost dat v PC C5 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí Bezpečnost dat v PC 1. Počíta tačová bezpečnost 2. Symetrické šifrování 3. Asymetrické šifrování 4. Velikost klíče 5. Šifrování a dešifrov ifrování 6. Steganografie

Více

Stavební bloky kryptografie. Kamil Malinka malinka@fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií

Stavební bloky kryptografie. Kamil Malinka malinka@fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií Stavební bloky kryptografie Kamil Malinka malinka@fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií 1 Módy blokových šifer Šifrování textu po blocích 64, 80, 128, bitové bloky Jak zašifrovat delší zprávy?

Více

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních Bezpečnost dat Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních 1. ochrana přístupu k počítači 2. ochrana přístupu k datům 3. ochrana počítačové sítě 4. ochrana pravosti a celistvosti dat (tzv. autenticity

Více

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se

Více

Složitost a moderní kryptografie

Složitost a moderní kryptografie Složitost a moderní kryptografie Radek Pelánek Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Složitost a moderní kryptografie

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

III. Mody činnosti blokových šifer a hašovací funkce

III. Mody činnosti blokových šifer a hašovací funkce III. Mody činnosti blokových šifer a hašovací funkce verze: 2.1, 11.4.2007 Vlastimil Klíma Obsah 11. Operační mody blokových šifer... 2 11.1. Elektronická kódová kniha (ECB)... 2 11.1.1. Informace, vyzařující

Více

Bezpečnostní mechanismy

Bezpečnostní mechanismy Hardwarové prostředky kontroly přístupu osob Bezpečnostní mechanismy Identifikační karty informace umožňující identifikaci uživatele PIN Personal Identification Number úroveň oprávnění informace o povolených

Více

Bezpečnost v sítích Cíl. Kryptografické funkce. Existují čtyři oblasti bezpečnosti v sítích. Každá úroveň se může podílet na bezpečnosti

Bezpečnost v sítích Cíl. Kryptografické funkce. Existují čtyři oblasti bezpečnosti v sítích. Každá úroveň se může podílet na bezpečnosti Bezpečnost v sítích Cíl Cílem je povolit bezpečnou komunikaci mezi dvěma částmi distribuovaného systému. To vyžaduje realizovat následující bezpečnostní funkce: 1. authentikaci: a. zajištění, že zpráva

Více

Bezpečnost elektronických platebních systémů

Bezpečnost elektronických platebních systémů Katedra matematiky, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze Plán Platby kartou na terminálech/bankomaty Platby kartou na webu Internetové bankovnictví Platby kartou

Více

vá ro ko Sý ětuše Kv

vá ro ko Sý ětuše Kv Květuše Sýkorová elektronický podpis hash funkce bezpečná komunikace princip nejznámější hash funkce MD x RIPEMD x SHA Květuše Sýkorová definice: Elektronický podpis je nejobecnější pojem pro údaje v elektronické

Více

Moderní kryptografické metody

Moderní kryptografické metody Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Moderní kryptografické metody Bakalářská práce Autor: Daryna Polevyk Informační technologie Vedoucí práce:

Více

Základy počítačových sítí Šifrování a bezpečnost

Základy počítačových sítí Šifrování a bezpečnost Základy počítačových sítí Šifrování a bezpečnost Základy počítačových sítí Lekce 10 Ing. Jiří ledvina, CSc. Bezpečnost požadavky na bezpečnost se v poslední době výrazně mění tradičně byla zajišťována

Více

Matematické základy šifrování a kódování

Matematické základy šifrování a kódování Matematické základy šifrování a kódování Permutace Pojem permutace patří mezi základní pojmy a nachází uplatnění v mnoha oblastech, např. kombinatorice, algebře apod. Definice Nechť je n-prvková množina.

Více

Správa webserveru. Blok 9 Bezpečnost HTTP. 9.1 Úvod do šifrování a bezpečné komunikace. 9.1.1 Základní pojmy

Správa webserveru. Blok 9 Bezpečnost HTTP. 9.1 Úvod do šifrování a bezpečné komunikace. 9.1.1 Základní pojmy Blok 9 Bezpečnost HTTP Studijní cíl Devátý blok kurzu je věnován Identifikaci, autentizaci a bezpečnosti Hypertext Transfer Protokolu. Po absolvování bloku bude student ovládat partie týkající se zabezpečení

Více

Šifrování dat, kryptografie

Šifrování dat, kryptografie Metody a využití Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 5. prosince 201 Úvod do kryptografie Kryptografie a kryptoanalýza Co to je kryptografie

Více

Rozdělení šifer Certifikáty a jejich použití Podání žádosti o certifikát. Martin Fiala digri@dik.cvut.cz

Rozdělení šifer Certifikáty a jejich použití Podání žádosti o certifikát. Martin Fiala digri@dik.cvut.cz Certifikační autorita Rozdělení šifer Certifikáty a jejich použití Podání žádosti o certifikát Certifikační autority u nás Martin Fiala digri@dik.cvut.cz Význam šifer umožnit zakódování a pozdější dekódování

Více

dokumentaci Miloslav Špunda

dokumentaci Miloslav Špunda Možnosti elektronického podpisu ve zdravotnické dokumentaci Možnosti elektronického podpisu ve zdravotnické dokumentaci Miloslav Špunda Anotace Příspěvek se zabývá problematikou užití elektronického podpisu

Více

Šifrování a bezpečnost. Bezpečnost. Definice. Úvod do počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc.

Šifrování a bezpečnost. Bezpečnost. Definice. Úvod do počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc. Šifrování a bezpečnost Úvod do počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc. Bezpečnost požadavky na bezpečnost se v poslední době výrazně mění tradičně byla zajišťována zamezením přístupu (uzamykáním

Více

BEZPEČNOST INFORMACÍ

BEZPEČNOST INFORMACÍ Předmět Bezpečnost informací je zaměřen na bezpečnostní aspekty informačních systémů a na zkoumání základních prvků vytvářeného bezpečnostního programu v organizacích. Tyto prvky technologie, procesy a

Více

BI-BEZ Bezpečnost. Proudové šifry, blokové šifry, DES, 3DES, AES,

BI-BEZ Bezpečnost. Proudové šifry, blokové šifry, DES, 3DES, AES, BI-BEZ Bezpečnost Róbert Lórencz 7. přednáška Proudové šifry, blokové šifry, DES, 3DES, AES, operační módy https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-bez lorencz@fit.cvut.cz Róbert Lórencz (ČVUT FIT, 2011) BI-BEZ

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Dokumentace API - integrační dokumentace

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Dokumentace API - integrační dokumentace Česká republika Vlastník: Logica Czech Republic s.r.o. Page 1 of 10 Česká republika Obsah 1. Úvod...3 2. Východiska a postupy...4 2.1 Způsob dešifrování a ověření sady přístupových údajů...4 2.2 Způsob

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.0 Vydání certifikátu pro AIS Aby mohl AIS volat egon služby ISZR, musí mít povolen přístup k vnějšímu rozhraní ISZR. Přístup povoluje SZR na žádost OVM, který je správcem

Více

Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů. Miroslav Šedivý, Telefónica CZ

Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů. Miroslav Šedivý, Telefónica CZ Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů Miroslav Šedivý, Telefónica CZ 2 Dokumenty vs. legislativa Co nového v oblasti legislativy? Nic Pokud nepočítáme některé výklady a vyjádření, mající především

Více

Cryptelo je systém kompletně navržený a vyvinutý přímo naší společností. Aplikace šifrování do běžné praxe. Cryptelo chrání přímo vaše data

Cryptelo je systém kompletně navržený a vyvinutý přímo naší společností. Aplikace šifrování do běžné praxe. Cryptelo chrání přímo vaše data Cryptelo Drive Cryptelo Drive je váš virtuální disk, kam můžete ukládat ta nejcitlivější data. Chraňte dokumenty, smlouvy, podnikové know-how, fotografie, zkrátka cokoliv, co má být v bezpečí. Data v Cryptelu

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

http://www.fit.cvut.cz

http://www.fit.cvut.cz Magisterský obor "Počítačová bezpečnost" prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. garant oboru Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze FIT ČVUT v Praze

Více

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet jedná se o fyzické propojení komponent nacházejících se v počítačových sítí všech rozsahů LAN, MAN, WAN. Patří sem koncové uživatelské

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Úvod RSA Aplikace, související témata RSA. Ing. Štěpán Sem Festival Fantazie, 2013. Štěpán Sem

Úvod RSA Aplikace, související témata RSA. Ing. Štěpán Sem <stepan.sem@gmail.com> Festival Fantazie, 2013. Štěpán Sem Ing. Festival Fantazie, 2013 Osnova 1 Základní pojmy Obtížnost Kryptografie 2 Základní princip Matematické souvislosti Historie 3 Vymezení pojmů Základní pojmy Obtížnost Kryptografie

Více

DNSSEC Validátor - doplněk prohlížečů proti podvržení domény

DNSSEC Validátor - doplněk prohlížečů proti podvržení domény DNSSEC Validátor - doplněk prohlížečů proti podvržení domény CZ.NIC z.s.p.o. Martin Straka / martin.straka@nic.cz Konference Internet a Technologie 12 24.11.2012 1 Obsah prezentace Stručný úvod do DNS

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka [1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka 06.10.2011 [2] Obsah 1 - ÚVOD... 3 2 - POUŽITÉ ZKRATKY... 3 3 POŽADAVKY... 4 3.1 POŽADAVKY PRO SPRÁVNÝ CHOD APLIKACE... 4 3.2 POŽADAVKY NA OBNOVOVANÝ CERTIFIKÁT...

Více

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Elektronický podpis význam pro komunikaci elektronickými prostředky (seminární práce) Lýdia Regéciová, UČO: 108551 Brno 2005 Úvod Snad každý z nás se v životě

Více

ALGEBRA. Téma 4: Grupy, okruhy a pole

ALGEBRA. Téma 4: Grupy, okruhy a pole SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, tel. (553) 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 4: Grupy, okruhy a pole Základní pojmy unární operace, binární operace, asociativita,

Více

NÁHODNÁ ČÍSLA. F(x) = 1 pro x 1. Náhodná čísla lze generovat některým z následujících generátorů náhodných čísel:

NÁHODNÁ ČÍSLA. F(x) = 1 pro x 1. Náhodná čísla lze generovat některým z následujících generátorů náhodných čísel: NÁHODNÁ ČÍSLA TYPY GENERÁTORŮ, LINEÁRNÍ KONGRUENČNÍ GENERÁTORY, TESTY NÁHODNOSTI, VYUŽITÍ HODNOT NÁHODNÝCH VELIČIN V SIMULACI CO JE TO NÁHODNÉ ČÍSLO? Náhodné číslo definujeme jako nezávislé hodnoty z rovnoměrného

Více

Digitální měna Bitcoin. Dalibor Hula Slezská univerzita v Opavě OPF v Karviné

Digitální měna Bitcoin. Dalibor Hula Slezská univerzita v Opavě OPF v Karviné Digitální měna Bitcoin Dalibor Hula Slezská univerzita v Opavě OPF v Karviné Výpomoc bankám Blokáda Wikileaks Peníze kryty zlatem Platby do zahraničí Peníze Odkud se berou? Co jim dává hodnotu? Kolik jich

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.15 2003 Bankovnictví - Bezpečný přenos souborů (drobné obchody) ČSN ISO 15668 97 9120 Listopad Banking - Secure file transfer (retail) Banque - Transfert de fichier de

Více

DNSSEC. Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009

DNSSEC. Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009 DNSSEC Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009 1 Systém doménových jmen Proč vlastně doménová jména? IP adresa 124.45.10.231 2001:1488:800:200:217:a4ff:fea7:49fe

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS V PODNIKOVÝCH APLIKACÍCH. Tomáš Vaněk ICT Security Consultant

ELEKTRONICKÝ PODPIS V PODNIKOVÝCH APLIKACÍCH. Tomáš Vaněk ICT Security Consultant ELEKTRONICKÝ PODPIS V PODNIKOVÝCH APLIKACÍCH Tomáš Vaněk ICT Security Consultant ELEKTRONICKÝ PODPIS A JEHO VLASTNOSTI Uplatnění elektronického podpisu a časového razítka Integrita Identifikace Nepopiratelnost

Více

INFORMATIKA (ŠIFROVÁNÍ A PODPIS) 2010/11

INFORMATIKA (ŠIFROVÁNÍ A PODPIS) 2010/11 INFORMATIKA (ŠIFROVÁNÍ A PODPIS) 2010/11 1.1 Šifrovaná a nešifrovaná komunikace Při přenosu dat (v technice i v živých organismech) se užívá: Kódování realizace nebo usnadnění přenosu informace. Morse

Více

Prezentace platebního systému PAIMA

Prezentace platebního systému PAIMA Prezentace platebního systému PAIMA Ing. Vlastimil Beneš 19.5.2011 SmartCard Forum 2011 1 Obsah prezentace Základní vlastnosti Architektura Proč DESFire Použití SAM Závěr 19.5.2011 SmartCard Forum 2011

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Šifrování (2), FTP. Petr Koloros p.koloros [at] sh.cvut.cz. http://sut.sh.cvut.cz

Šifrování (2), FTP. Petr Koloros p.koloros [at] sh.cvut.cz. http://sut.sh.cvut.cz Šifrování (2), FTP Petr Koloros p.koloros [at] sh.cvut.cz http://sut.sh.cvut.cz Obsah Úvod do šifrování FTP FTP server ProFTPd Šifrovaný přístup Virtuální servery Síť FTPek na klíč FTP File Transfer Protokol

Více

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9 Příloha č. 4 1 Informace o testování estovaný generátor: 2 estovací prostředí estovací stroj č. 1: estovací stroj č. 2: estovací stroj č. 3: Certifikáty vydány autoritou: estovací protokol webový generátor

Více

Zabezpečení citlivých dat informačních systémů státní správy. Ing. Michal Vackář Mgr. Boleslav Bobčík

Zabezpečení citlivých dat informačních systémů státní správy. Ing. Michal Vackář Mgr. Boleslav Bobčík Zabezpečení citlivých dat informačních systémů státní správy Ing. Michal Vackář Mgr. Boleslav Bobčík Citlivá data? Co to je? Kde to je? Kdo to za to odpovídá? Jak je ochránit? Jak se z toho nezbláznit

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Signpads GE Money Bank Hana Čuboková. 17.Března 2014

Signpads GE Money Bank Hana Čuboková. 17.Března 2014 Signpads GE Money Bank Hana Čuboková 17.Března 2014 Agenda Agenda Proč Signpads Rozdíl mezi dynamickým biometrickým a klasickým podpisem Zavedení Signpads do pobočkové sítě GE Money Bank Signpads z pohledu

Více

Jihomoravske centrum mezina rodnı mobility. T-exkurze. Teorie c ı sel, aneb elektronicky podpis a s ifrova nı

Jihomoravske centrum mezina rodnı mobility. T-exkurze. Teorie c ı sel, aneb elektronicky podpis a s ifrova nı Jihomoravske centrum mezina rodnı mobility T-exkurze Teorie c ı sel, aneb elektronicky podpis a s ifrova nı Brno 2013 Petr Pupı k Obsah Obsah 2 Šifrovací algoritmy RSA a ElGamal 12 2.1 Algoritmus RSA.................................

Více

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace Kódováni dat Před zpracováním dat například v počítači je třeba znaky převést do tvaru, kterému počítač rozumí, tj. přiřadit jim určité kombinace bitů. Tomuto převodu se říká kódování. Kód je předpis pro

Více

Bezpečnost v Gridech. Daniel Kouřil EGEE kurz 12. prosince 2006. Enabling Grids for E-sciencE. www.eu-egee.org

Bezpečnost v Gridech. Daniel Kouřil EGEE kurz 12. prosince 2006. Enabling Grids for E-sciencE. www.eu-egee.org Bezpečnost v Gridech Daniel Kouřil EGEE kurz 12. prosince 2006 www.eu-egee.org EGEE and glite are registered trademarks Proč bezpečnost Ochrana uživatele citlivá data ochrana výzkumu Ochrana majitele prostředků

Více

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum 6. 12. 2012 Ing. Miroslav Trávníček Služby certifikační autority Kvalifikované certifikáty komunikace s úřady státní správy Komerční certifikáty bezpečný

Více

Michaela Sluková, Lenka Ščepánková 15.5.2014

Michaela Sluková, Lenka Ščepánková 15.5.2014 ČVUT FJFI 15.5.2014 1 Úvod 2 3 4 OpenPGP Úvod Jak? Zašifrovat email lze pomocí šifrování zprávy samotné či elektronickým podpisem emailových zpráv. Proč? Zprávu nepřečte někdo jiný a nemůže být změněna,

Více

Počítačové sítě II. 20. Útoky na síť a její ochrana Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 20. Útoky na síť a její ochrana Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 20. Útoky na síť a její ochrana Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Bezpečnost sítí cílem je ochránit počítačovou síť a především data/zařízení v nich

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet a zdroje Elektronická pošta a její správa, bezpečnost

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.5 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS uživatele PKI-PČS. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 6/2006 dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Ruší se interní předpis č.: Odborný garant: Ing. Antonín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006 Datum

Více

Jako příklady typicky ch hrozeb pro IT lze uvést: Útok

Jako příklady typicky ch hrozeb pro IT lze uvést: Útok Bezpečnost - úvod Zranitelné místo Slabinu IS využitelnou ke způsobení škod nebo ztrát útokem na IS nazýváme zranitelné místo. Existence zranitelných míst je důsledek chyb, selhání v analýze, v návrhu

Více

3. přednáška 24.2.2016. Legislativa v telekomunikacích

3. přednáška 24.2.2016. Legislativa v telekomunikacích 3. přednáška 24.2.2016 Legislativa v telekomunikacích Obsah přednášky 24.2.2016 ZoEP (http://www.ica.cz/userfiles/files/zakon_227_2000.pdf) http://www.earchiv.cz/b12/b0209001.php3 a další pokračování tohoto

Více

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Ondřej Ševeček PM Windows Server GOPAS a.s. MCM: Directory Services MVP: Enterprise Security ondrej@sevecek.com www.sevecek.com KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Slovníček Česky veřejný / soukromý klíč otisk podepsat

Více