SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, Bílina IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197"

Transkript

1 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, Bílina IČ:

2 ÚVOD SKUPINA ČE Z Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. Proto klade důraz na stálý růst vnitřní efektivity. Od září 2010 probíhá stabilizační projekt Nová Vize reflektující realitu v odvětví energetiky vzniklou následkem hospodářské krize. Ta vedla k přehodnocení investičního a akvizičního programu Skupiny ČEZ, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Rostoucí míra nejistoty budoucího vývoje na trzích přiměla Skupinu ČEZ rok po zahájení projektu Nová vize jej doplnit o 5 konkrétních strategických prvků, zaměřených na v současnosti dostupné příležitostí k dalšímu růstu. Vedle pokračování přípravy výstavby nových bloků jaderných elektráren se Skupina ČEZ zaměří na dokončení jednání o zajištění paliva pro uhelné zdroje, na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v zahraničí a také energetických zdrojů místního významu. Mimoto Skupina ČEZ usiluje o zvýšení objemu svých aktivit v regulovaných odvětvích, což se již projevilo v oblasti teplárenství. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikatelského zájmu rozhodující, je nezbytná obnova výrobního portfolia. Společnost ČEZ proto významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a prodávají koncovým zákazníkům i zemní plyn. Ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Soustředí se primárně na země, ve kterých již v nějaké formě působí a kde může uplatnit své bohaté zkušenosti s řízením energetického koncernu v období nově liberalizovaného trhu s elektrickou energií a předat dál své know-how. Další významnou aktivitou zahraničního působení je oblast obnovitelných zdrojů energie v lokalitách s příhodnými přírodními podmínkami. Nové větrné elektrárny jsou připravovány v Polsku. Společnosti Skupiny ČEZ přímo působící v odvětví energetiky sídlí, kromě České republiky, také v Albánii, Bulharsku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a Turecku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a rovněž společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů provozováním parků větrných elektráren Fântânele a Cogealac a vodního systému Reşiţa. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii v plynových, vodních a větrných elektrárnách. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a dalšími komoditami a jejich deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V celé střední a jihovýchodní Evropě pak Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a zemním plynem na velkoobchodním trhu. 2

3 Skupina ČEZ pokračuje v zavádění technologií budoucnosti. Zprovoznila svou první dobíjecí stanici pro elektromobily a spolu s partnery připravuje další. Investuje do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a projektů, zaměřených na dosažení energetických úspor. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Firemní kultura je orientována na výkon, při svém podnikání se však Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. 3

4 OBSAH VÝ ROČNÍ ZP RÁVY Obsah výroční zprávy Strana 1. Úvod 2 2. Obsah 4 3. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 5 4. Úvodní slovo předsedy představenstva 6 5. Přehled vybraných ukazatelů společnosti 7 6. Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 8 7. Orgány společnosti a její management 9 8. Plnění kodexu řízení a správy společnosti Změny v majetkových účastech 11 Zpráva o podnikatelské činnosti Hospodaření společnosti 13 Komentář k výsledkům hospodaření Očekávaná situace v roce Řízení rizik, vnitřní kontrolní mechanismy Řízení bezpečnosti a kvality Investice Strategické záměry Hlavní předmět podnikání Finance 16 Akcie, akcionáři Valné hromady v roce rozhodnutí jediného akcionáře Platební schopnost v roce Personalistika 17 Vývoj počtu zaměstnanců, struktura stavu zaměstnanců Vzdělávací program, sociální politika Vztahy s odbory, kolektivní smlouva 18. Vývoj legislativního rámce Ochrana životního prostředí Výzkum a vývoj Soudní spory Dárcovství a reklamní partnerství Základní organizační schéma k Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Zpráva nezávislého auditora - o prověrce zprávy o vztazích Zpráva nezávislého auditora - výrok k účetní závěrce Účetní závěrka 40 Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Přehled o peněžních tocích k Přehled o změnách vlastního kapitálu k Příloha k účetní závěrce k

5 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝ ROČNÍ ZP RÁVU Čestné prohlášení: Údaje uvedené ve Výroční zprávě SD-Autodoprava, a.s. za rok 2011 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti nebyly vynechány. V Bílině, dne 27. února 2012 Ing. Petr Hokr předseda představenstva a ředitel a.s. Ing. Radek Hanuš místopředseda představenstva a ekonomicko-personální náměstek ředitele a.s. Milan Pospíšil člen představenstva a výrobně-technický náměstek ředitele a.s. 5

6 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDST AVE NST VA Vážené dámy, vážení pánové, opět je před námi hodnocení činnosti naší společnosti za uplynulý rok. Byl jím rok 2011 a ten se vyznačoval zejména nutností, eliminovat důsledky snížení výkonů v oblasti přepravy sypkých hmot těžkými dempry. Ze strany našeho největšího zákazníka, kterým jsou Severočeské doly a. s. Chomutov, došlo z důvodu úsporných opatření ke snížení původně plánovaného objemu přepravy u demprů a dále byl snížen odběr vrtných a trhacích prací. Cestou k dosažení původně plánovaných výkonů byla mimořádná intenzifikace přepravy běžnými sklápěcími vozidly a úspora v oblasti provozních nákladů. Ve spolupráci s mateřskou společností a se společností SD Rekultivace, a.s. se za cenu zvýšení přesčasové práce řidičů podařilo plán splnit. V ostatních činnostech nedocházelo k tak významným výkyvům. Stejně jako v minulosti byl naplněn záměr efektivní obnovy vozového parku a zlepšování pracovního prostředí na jednotlivých provozovnách. Za mimořádné pracovní úsilí děkuji touto cestou všem zaměstnancům společnosti. Děkuji také managementu mateřské společnosti a kolegům z SD Rekultivace, a.s. za pomoc při plnění úkolů. Předkládám Vám jménem představenstva společnosti k nahlédnutí Výroční zprávu za rok Ing. Petr Hokr předseda představenstva SD - Autodoprava, a.s. 6

7 P ŘEHLE D VYBRANÝ CH UK AZATELŮ SPOLEČNOST I Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka Fyzický počet zaměstnanců k počet Tržby mil. Kč EBITDA mil. Kč EBIT mil. Kč Čistý zisk mil. Kč Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) % 8,3 6,8 5,8 4,6 4,3 5,0 Celková aktiva - ke konci období mil. Kč Celková aktiva - průměr mil. Kč Vlastní kapitál - ke konci období mil. Kč Vlastní kapitál - průměr mil. Kč Finanční dluh mil. Kč Finanční dluh / vlastní kapitál % 7,4 5,2 5,3 5,7 7,4 7,9 Investice mil. Kč Provozní cash flow mil. Kč Výsledky hospodaření Jednotka Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) % 8,3 6,8 5,8 4,6 4,3 5,0 Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 7,6 7,8 5,6 4,5 4,3 5,0 Rentabilita aktiv čistá (ROA netto) % 6,6 6,7 4,8 3,8 3,5 4,2 EBIT marže % 8,7 7,9 6,6 5,8 5,0 5,2 Finanční dluh / vlastní kapitál % 7,4 5,2 5,3 5,7 7,4 7,9 Finanční dluh / EBITDA % 25,0 18,5 17,6 18,2 24,8 25,1 Celková likvidita % Poměr provozního cash flow k závazkům % Obrat aktiv 1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 Krytí stálých aktiv % Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 62,2 61,9 59,8 61,7 63,9 65,6 7

8 HLAVNÍ UDÁLOST I ROK U 2011 A 2012 DO UZÁVĚ RKY VÝROČNÍ ZP RÁVY ROK 2011 leden - zprovoznění činnosti v oblasti kontinuální přepravy skrývky velkokapacitními dempry v lokalitě DB únor - audit účetní závěrky společnosti za rok 2010 s výrokem bez výhrad duben - valná hromada společnosti rozhodnutí jediného akcionáře (SD) červen - dražba nepotřebného majetku listopad - dražba nepotřebného majetku - schválení PZ 2012 představenstvem společnosti prosinec - dražba nepotřebného majetku - podpis dodatku č. 2 kolektivní smlouvy na roky ROK 2012 leden - ukončení činnosti člena dozorčí rady p. Luboš Jankůj únor - volby člena dozorčí rady 8

9 ORG ÁNY SPOLEČNOST I A JEJÍ MANAGEME NT Statutární orgán - představenstvo Předseda představenstva Ing. Petr Hokr (* 1962) absolvent Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, 25 let praxe v marketingu, dopravě a hornictví Místopředseda představenstva Ing. Radek Hanuš (* 1962) absolvent Fakulty výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze, 26 let praxe v dopravě a hornictví Člen představenstva Milan Pospíšil (* 1965) absolvent Střední průmyslové školy v Teplicích, obor Provoz a ekonomika automobilové dopravy, 25 let praxe v obchodě, dopravě a hornictví Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Ing. Josef Molek (* 1956) člen představenstva a personální ředitel společnosti Severočeské doly a.s., člen Správní rady univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem absolvent Fakulty výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze, 32 let praxe v hornictví Místopředseda dozorčí rady Ing. Antonín Vincenc (* 1950) vedoucí odboru investic a technického rozvoje společnosti Severočeské doly a.s. místopředseda dozorčí rady společnosti SD-1.strojírenská, a.s., absolvent Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, 39 let praxe v dopravě a hornictví 9

10 Člen dozorčí rady Jaroslav Vrba (* 1965) člen dozorčí rady společnosti volený zaměstnanci, předseda odborové organizace SD- Autodoprava, a.s. vyučen v oboru automechanik, 26 let praxe v oboru Člen dozorčí rady Ing. Iveta Veitzová (* 1965) vedoucí odboru daní a poplatků společnosti Severočeské doly a.s. absolvent Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, 16 let praxe v oboru Člen dozorčí rady Ing. Pavel Kohút (* 1971) ředitel provozu skrývka (Doly Bílina) společnosti Severočeské doly a.s. absolvent Fakulty hornicko-geologické Vysoké školy báňské Technické university v Ostravě, 17 let praxe v hornictví Člen dozorčí rady Luboš Jankůj (* 1953) odstoupení z funkce člena dozorčí rady ke dni člen dozorčí rady společnosti volený zaměstnanci, předseda Výkonného výboru Odborové organizace Doly Nástup Tušimice, v uvedené funkci 21 let Management společnosti Ředitel společnosti Ing. Petr Hokr (* 1962) údaje - viz předseda představenstva Ekonomicko-personální náměstek ředitele společnosti Ing. Radek Hanuš (* 1962) údaje - viz místopředseda představenstva Výrobně-technický náměstek ředitele společnosti Milan Pospíšil (* 1965) údaje - viz člen představenstva 10

11 P LNĚNÍ KODE XU ŘÍZE NÍ A SPRÁVY SPOLEČNOST I Při výkonu své činnosti vychází představenstvo z obecných zásad Kodexu správy a řízení společností založeného na Principech OECD (2004). Společnost dodržuje platné zákony včetně daňových, zákony v oblasti hospodářské soutěže, životního prostředí, zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti práce. Při svém rozhodování bere představenstvo zřetel na zájmy zaměstnanců, věřitelů, odběratelů, dodavatelů a obcí. ZMĚNY V MAJETKOVÝ CH ÚČASTECH V průběhu roku 2011 nebyly v akciové společnosti realizovány žádné akvizice, resp. jiné změny v majetkových účastech. 11

12 SD Autodoprava, a.s. Důlní Bílina ZPRÁVA o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 Předkládá představenstvo: Ing. Petr Hokr, předseda představenstva Ing. Radek Hanuš, místopředseda představenstva Milan Pospíšil, člen představenstva Určeno k projednání v představenstvu a dozorčí radě společnosti 12

13 HOSPODAŘE NÍ SPOLEČNOSTI Všechny rozhodující ukazatele stanovené hlavním akcionářem pro rok 2011 byly splněny, resp. bylo dosaženo příznivějších hodnot. Hodnota základního ukazatele EBITDA se meziročně zvýšila (o 9 %). Ještě vyšší meziroční nárůst lze sledovat u ukazatelů zisk před zdaněním a provozní zisk (+ 22 %), zisk po zdanění (+ 23 %). Celková výše výkonů za rok 2011 dosáhla výše 634 mil. Kč, tj nárůst cca 18 %. Objem výkonů je tak nejvyšší v historii společnosti. Podíl vlastních výkonů činí 96 %. Meziroční absolutní nárůst výkonů a výnosů je provázen nárůstem nákladů, zejména výkonové spotřeby a osobních nákladů. Všechny položky souvisí s rozšířením činnosti v přepravě skrývky velkokapacitními dempry v lokalitě Dolů Bílina (vč. pořízení 6 vozidel - demprů a zvýšením počtu řidičů). Ve struktuře výkonů společnosti má nadále hlavní podíl oblast přepravních výkonů. Celkové tržby této činnosti (vlastní výkony) dosáhly objemu 409 mil. Kč. V přepravních výkonech má nadále rozhodující podíl přeprava sypkých hmot. Největší podíl tržeb je realizován vůči mateřské společnosti Severočeské doly a.s. Další významná činnost podnikání pronájem vozidel dosáhla za rok 2011 ročních tržeb v objemu 163 mil. Kč. Výkony v oblasti vrtných a trhacích prací (vč. subdodávek) dosáhly úrovně 40 mil. Kč. Část výnosů společnosti je tvořena tržbami z prodeje nepotřebného majetku a materiálu. V roce 2011 dosáhly výše 4 mil. Kč. Výkonová spotřeba se meziročně zvýšila na hodnotu 264 mil. Kč (+ 26 %), osobní náklady dosáhly výše 194 mil. Kč (meziročně + 10 %), odpisy majetku se meziročně zvýšily o 6 % a dosáhly výše 134 mil. Kč. Ve struktuře výkonové spotřeby patří mezi rozhodující nákladové položky spotřeba pohonných hmot a materiálu (náhradní díly a pneu). Objem výbušnin dosáhl výše10 mil. Kč. Investiční obnova, její rozsah a struktura patří každoročně mezi významné činnosti. Činnost má výrazné dopady na hospodaření i finanční toky. Celkový objem investic v roce 2011 dosáhl výše 147 mil. Kč a je tak meziročně mírně vyšší (+ 7 %). Problematice se více věnuje kapitola zprávy Investice. Celková finanční situace společnosti je dlouhodobě stabilní. Kromě investiční obnovy je péče o majetek zajištěna formou oprav a údržby vlastními i externími kapacitami. Rozhodující část byla zajišťována vlastními kapacitami, což je v souladu s firemní strategií v této oblasti. Úroveň technického stavu majetku odpovídá jeho stáří a podmínkám provozování v náročném prostředí povrchového lomu. Míra odepsanosti dlouhodobého majetku se meziročně zhoršila o 2 procentní body. Zejména z důvodů významných investičních výdajů do modernizace vozového parku došlo k mírnému meziročnímu poklesu úrovně finančního majetku, avšak bez negativních důsledků pro další činnost společnosti. Investiční potřeby byly kryty výhradně z vlastních zdrojů. 13

14 Hodnota netto aktiv k dosáhla výše 636 mil. Kč a zůstala tak meziročně na stejné úrovni. Rozhodující podíl ve struktuře aktiv má dlouhodobý majetek (80 %). Úroveň čistého pracovního kapitálu se meziročně zvýšila o 16 mil. Kč (+ 24 %). Akciová společnost splnila v roce 2011 všechny své závazky, odvodové a daňové povinnosti. Celková výše zisku po zdanění činí tis. Kč. V roce 2012 je očekáváno opět meziroční navýšení úrovně výkonů, podnikatelský záměr předpokládá vyšší uplatnění zejména pro skupinu SD. V rozhodující činnosti přepravě se očekává meziroční růst tržeb o cca 6 %. Vysoký důraz je trvale kladen na vzdělávání zaměstnanců a další zvyšování celkové úrovně firemní kultury. V provozní oblasti zůstává beze změny organizace materiálně-technického zásobování a skladovací činnosti. Uvedené činnosti jsou zajišťovány formou smluvního vztahu s odbornými útvary společnosti Severočeské doly. Využívá se rovněž formy konsignačních skladů z důvodů lepšího zajištění provozních podmínek v oblasti údržby. Účetní a daňové služby rovněž zajišťuje mateřská společnost formou smluvního vztahu. Podnikatelský záměr společnosti a cíle pro rok 2012 byly schváleny v představenstvu společnosti, projednány v dozorčí radě a jsou v souladu s potřebami hlavního akcionáře. ŘÍZENÍ RIZIK vn itřní kontro lní mechanismy Společnost SD - Autodoprava, a.s. vede účetnictví v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a jeho prováděcích předpisů platných pro podnikatelské účetní jednotky. Společnost účtuje a vykazuje podle Českých účetních standardů (CAS). Účetní závěrka společnosti je sestavena na základě účetních záznamů vedených v písemné nebo v technické podobě. Pro vedení účetnictví se používá softwarové prostředí integrovaného informačního systému mysap business Suite. Veškeré záznamy a změny v systému jsou jednoznačně identifikovatelné a přiřaditelné konkrétním uživatelům. Vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky společnosti je upraveno v řídících dokumentech. V rámci centralizace účetních a daňových činností ve skupině SD je vlastní proces zajištěn dodavatelských způsobem na základě smluvního vztahu s mateřskou společností Severočeské doly a.s. Tím je také zajištěna společná metodika, kontinuita, vzájemné vazby, funkčnost celého účetního systému a maximální snaha o snížení rizik při vedení účetního výkaznictví. Interní kontrolní činnost je realizována zejména systémem plánovaných a mimořádných kontrol a to ve všech oblastech fungování společnosti a na všech stupních jejího řízení. 14

15 ŘÍZENÍ BE ZPEČNOSTI A KVALITY Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti práce patří mezi jednu z priorit managementu společnosti a je na ni kladen velký důraz. Provozování autodopravy v rámci důlních provozů je poměrně rizikovou činností a na všech stupních řízení jsou proto vytvářeny podmínky bezpečné práce. Pro všechny zaměstnance jsou zajišťována pravidelná bezpečnostní školení s vysokým stupněm úrovně a celkové klima v rámci naší společnosti tak významně podporuje udržení vysokého standardu činností z hlediska bezpečnosti práce. Úrazovost je již několik let minimální, v roce 2011 byly zaznamenány 4 registrované úrazy. V oblasti kvality odváděné práce se společnosti dlouhodobě daří zajišťovat služby na odpovídající úrovni. Kontrolou a údržbou vozidel a technických zařízení je docilováno jejich dobrého technického stavu. Přes náročnost podmínek důlního provozu a významný vliv klimatických podmínek jsou reference od zákazníků příznivé. I NVESTICE Rozhodující položky investičního plánu jsou každoročně směřovány do obnovy a modernizace vozového parku. V roce 2011 byly pořízeny investice ve výši 146,9 mil Kč, což je dosažení předpokládané úrovně podnikatelského záměru. Zdrojem financování investic jsou vlastní prostředky. Strojní investice dosáhly výše 145,2 mil. Kč, z toho hodnota pořízení vozidel činila 144,7 mil. Kč, ostatní strojní investice 0,5 mil. Kč. Stavební investice byly realizovány ve finančním rozsahu 1,7 mil. Kč. Ke konci období roku 2011 činil stav záloh 0 Kč, počáteční stav byl 0 Kč. Investiční obnova a způsob odpisování majetku mají vliv na celkovou výši odpisů majetku. Odpisy majetku společnosti za rok 2011 činí 134 mil. Kč, tj. jsou o 13 mil. Kč nižší ve srovnání s pořízením investic za stejné období. Stupeň odepsání majetku vyjádřený v procentech činí 65,6 % a meziročně se zhoršil (zvýšil) o 1,7 procentního bodu. ST RATEGICKÉ ZÁMĚRY Akciová společnost SD - Autodoprava, a.s. je součástí skupiny ČEZ. Dlouhodobá strategie, cíle a vize této skupiny jsou obsahem výroční zprávy společnosti ČEZ a.s. Společnost SD - Autodoprava, a.s. je plně respektuje a je připravena se podílet na jejich realizaci a naplnění. 15

16 HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou přepravní činnost, pronájem vozidel a vrtné a trhací práce. V rozhodující činnosti společnosti přepravě - je tradičně kladen důraz na zajištění přepravních služeb prioritně pro mateřskou společnost - Severočeské doly a.s., a další členy skupiny ČEZ a SD. Celkové tržby za vlastní přepravní výkony v roce 2011 byly ve výši 409 mil. Kč, což je meziročně shodná úroveň. Ve struktuře přepravních výkonů má rozhodující podíl přeprava sypkých hmot. Ta je realizována vozidly Tatra 815, Tatra Jamal, MAN a kloubovými dempry Volvo. Jeřábové práce jsou realizovány mobilními jeřáby značky Liebherr o nosnostech 40, 50, 70 a 80 t a dále flotilou jeřábů s nosností tun. V průběhu roku je dále realizována celá řada dalších činností, např. kropení cest, doprava pitné vody, zimní posyp vozovek, zametání komunikací, hrubé terénní úpravy, nakládka materiálu nakládací technikou apod. Druhou nejvýznamnější činností je pronájem vozidel ve skupině SD, zejména společnosti Severočeské doly a.s. a dále ostatním dceřiným společnostem SD. V pronájmu bylo v závěru roku 2011 celkem 445 vozidel. Činnost vrtných a trhacích prácí je novou aktivitou společnosti od roku 2010 v důsledku realizované fúze. Činnosti VTP jsou rozděleny mezi výkony pro mateřskou společnost, Lomy Mořina a ostatní externí zakázky. Celkové výkony VTP činily v roce 2011 cca 40 mil. Kč. Opravy a údržba kmenových i pronajatých vozidel jsou zajišťovány převážně vlastními kvalifikovanými zaměstnanci ve vlastních specializovaných dílnách a pracovištích, a to na obou lokalitách, v Bílině a v Tušimicích. V menší míře je využíváno služeb externích servisních firem a zaměstnanců. Jako doplňkové činnosti (ve vztahu k výše uvedeným prioritám) jsou realizovány další práce, například opravy karoserií, přípravné práce pro stavby, pořádání kurzů a školení, montáž, opravy a revize vyhrazených zdvihacích zařízení, technické činnosti v dopravě, činnost prováděná hornickým způsobem a další. FINANCE akc ie, valná hromada, pla tebn í schopnost Jediným akcionářem společnosti je právnická osoba Severočeské doly a.s. se sídlem v Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ Akcie společnosti je hromadná, nahrazující jednotlivé listinné akcie, a to ve dvou nominálních hodnotách: kmenové akcie na jméno (s číselným označením ) v počtu kusů ve jmenovité hodnotě 554,- Kč kmenové akcie na jméno (s číselným označením ) v počtu 210 kusů ve jmenovité hodnotě ,- Kč. 16

17 Valné hromady společnosti se uskutečnily dne a dne formou rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady. Na účtech společnosti byly k vykázány finanční prostředky v celkové výši cca 42 mil. Kč. Společnost řádně a v termínu hradí své závazky. Celková finanční situace společnosti je příznivá, ukazatele platební likvidity odpovídají doporučeným hodnotám. PERSONALISTIKA Fyzický stav zaměstnanců společnosti k činil 434. Z celkového počtu zaměstnanců činí podíl žen 4 % (v počtu 19). Průměrný stav zaměstnanců společnosti za celý rok je rovněž 434. Uvedené stavy byly v souladu s podnikatelským záměrem (437) a znamenaly řízené zvýšení meziroční úrovně (+ 31 zaměstnanců, resp. + 8 %) Rozhodující profesí ve společnosti je profese řidič, doplňující jsou obslužné profese, zejména v oblasti oprav a údržby. Věková struktura zaměstnanců: - do 25 let 12 zaměstnanců (2,8 % z celkového počtu) let 18 zaměstnanců (4,1 % z celkového počtu) let 96 zaměstnanců (22,1 % z celkového počtu) let 146 zaměstnanců (33,6 % z celkového počtu) let 134 zaměstnanců (30,9 % z celkového počtu) - nad 60 let 28 zaměstnanců (6,5 % z celkového počtu) Kvalifikační struktura zaměstnanců: - základní vzdělání 89 zaměstnanců (20,5 % z celkového počtu) - vyučení 275 zaměstnanců (63,4 % z celkového počtu) - středoškolské vzdělání 61 zaměstnanců (14,0 % z celkového počtu) - vysokoškolské vzdělání 9 zaměstnanců (2,1 % z celkového počtu) Průměrný měsíční výdělek zaměstnance za rok 2011 činil Kč a byl tak meziročně vyšší o 2,5 %. Celkové osobní náklady společnosti dosáhly ročního objemu 194 mil. Kč, z toho: - mzdové náklady: 138 mil. Kč - zákonné sociální a zdravotní pojištění: 50 mil. Kč - ostatní: 6 mil. Kč 17

18 V položce ostatní jsou obsaženy zejména nákladové položky týkající se podpory závodního stravování 1,9 mil. Kč a vzdělávání (školení zaměstnanců) - 1,0 mil. Kč. Dále položka obsahuje odměny členů statutárních a dozorčích orgánů ve výši 1,4 mil. Kč. V návaznosti na organizační členění společnosti - dvě místně odloučené provozovny, Bílina a Tušimice - působí ve společnosti i dvě odborové organizace. Obě organizace jsou partnery společnosti v rámci kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouvy. Poskytované benefity byly v průběhu roku 2011 realizovány v souladu s kolektivní smlouvou uzavřenou na období let V závěru roku 2011 byl podepsán dodatek kolektivní smlouvy č. 2. Mezi hlavní oblasti kolektivní smlouvy patří vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi, pracovněprávní oblast, sociální program, bezpečnost, hygiena a pracovní prostředí, mzdové nároky a penzijní připojištění. V souladu s kolektivní smlouvou akciová společnost vede sociální fond. Příděly do fondu a jeho čerpání probíhá na základě rozpočtu. Prostředky jsou čerpány zejména na podporu rekreačních potřeb a závodního stravování, z fondu byl hrazen i další benefit nepeněžní poukázky, určené k využití v oblasti relaxace, zdravotních potřeb a léků. Všechny závazky vyplývající z kolektivní smlouvy byly v uvedeném roce dodrženy a splněny. VÝVOJ LEGISLATIVNÍ HO RÁMCE Legislativní rámec podnikání je vymezen rozsahem a obsahem vydaných správních povolení, kterými jsou pokryty činnosti zapsané v předmětu podnikání společnosti v obchodním rejstříku a živnostenském rejstříku. Společnost má všechna potřebná povolení a oprávnění ke svému předmětu činnosti a všechna povolení a oprávnění jsou platná. OCHRANA ŽI VOT NÍ HO PROSTŘE DÍ Ochrana životního prostředí je další z významných priorit vedení společnosti. Na ekologické chování a šetrný přístup k přírodě je kladen důraz v každodenním chování zaměstnanců. Investicemi do této oblasti se společnost snaží snižovat emise škodlivých plynů, zajišťovat maximálně citlivé chování k přírodě při používání ropných produktů nebo likvidaci všech druhů odpadu. V roce 2011 byly na služby ekologického charakteru vynaloženy finanční prostředky ve výši1,5 mil. Kč. 18

19 VÝZK UM A VÝ VOJ Společnost nevynakládá a v roce 2011 nevynaložila žádné prostředky v oblasti výzkumu a vývoje. SOUDNÍ SPORY Majetek společnosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými omezeními. Společnost se neúčastní a ani neočekává účast v žádných soudních, správních nebo rozhodčích řízeních, která by mohla mít zásadní vliv na její finanční situaci. DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PART NERSTVÍ V souladu se zájmy hlavního akcionáře a v návaznosti na pravidla Skupiny SD není společnost v této oblasti aktivní. V rámci reklamní činnosti byl v roce 2011 vynaložen objem 0,8 mil. Kč. V Bílině, dne 23. února 2012 Představenstvo: Ing. Petr Hokr, předseda představenstva Ing. Radek Hanuš, místopředseda představenstva 19

20 ZÁK LADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA K

21 SD Autodoprava, a. s. Důlní Bílina ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami dle Obchodního zákoníku ( 66a odst. 9) za rok 2011 Předkládá představenstvo: Ing. Petr Hokr, předseda představenstva Ing. Radek Hanuš, místopředseda představenstva Milan Pospíšil, člen představenstva Určeno k projednání v představenstvu a dozorčí radě společnosti 21

22 Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle 66a odstavce 9 Obchodního zákoníku je připojena k výroční zprávě společnosti. 1. SUBJEKTY Ovládaná osoba: SD Autodoprava, a. s. Bílina, Důlní 429 IČ Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1059 Ovládající osoba (1) s přímým způsobem ovládání (podíl 100 % ovládané osoby): Severočeské doly a. s. Chomutov, Boženy Němcové 5359 IČ Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495 Ovládající osoba (2) s nepřímým způsobem ovládání (podíl 100 % ovládající osoby 1): ČEZ, a. s. Praha 4, Duhová 2/1444 IČ Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 Mezi uváděnými subjekty není uzavřena ovládací smlouva. Zpracovatelem této zprávy je společnost SD Autodoprava, a. s. Skupina SD k DIČ Rozhodný den změny podíl na ZK v % Mateřská společnost Severočeské doly a.s. Boženy Němcové 5359 Chomutov CZ Dceřiné společnosti SD-Autodoprava, a.s. Důlní 429 Bílina CZ ,00% SD-1.strojírenská, a.s. Důlní 437 Bílina CZ ,00% SD-Kolejová doprava, a.s. Tušimice 7 Kadaň CZ ,00% SD - Rekultivace, a.s. Tušimice 7 Kadaň CZ ,00% PRODECO, a.s. Masarykova 51 Teplice CZ ,00% SD - KOMES, a.s. Moskevská 14/1 Most CZ ,65% Přidružené společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Budovatelů 2830 Most CZ ,58% JTSD - Braunkohlebergbau GmbH Zeitz 50,00% Dceřiné společnosti Přidružené společnosti Adresa Společnosti, které byly součástí skupiny SD v průběhu roku

23 Koncern ČEZ, a. s., 2011 Poř. č. Název společnosti IČ Adresa Majitel Podíl na základním kapitálu (%) a b c d e f g 1 Centrum výzkumu Řež s.r.o Husinec-Řež č. p. 130, PSČ ÚJV Řež 100% 2 CEZTel, a.s Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ ČEZ 100% ČEZ Distribuční služby, Ostrava, Moravská Ostrava, s.r.o října 3123/152, PSČ ČEZ 100% ČEZ ENERGOSERVIS spol. 4 s r.o Třebíč, Bráfova 16, PSČ ČEZ 100% Ostrava, Moravská Ostrava, ČEZ Logistika, s.r.o října 3123/152, PSČ ČEZ 100% Hradec Král. Riegrovo náměstí 6 ČEZ Měření, s.r.o , PSČ ČEZ 100% ČEZ Obnovitelné zdroje, Hradec Králové, Křižíkova 788, 7 s.r.o PSČ ČEZ 99,9% Praha 4, Duhová 1/425, PSČ ČEZ Prodej, s.r.o ČEZ 100% Děčín IV., Teplická 874/8, PSČ ČEZ Správa majetku, s.r.o ČEZ 100% ČEZ Zákaznické služby, Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 10 s.r.o ČEZ 100% ČEZ Energetické služby, Ostrava, Vítkovice, Výstavní 11 s.r.o ,PSČ ČEZ 100% ČEZ Energetické produkty, Hostivice, Komenského 534, PSČ 12 s.r.o ČEZ 100% 13 ČEZ ICT Services, a. s Elektrárna Chvaletice, a.s EGI, a.s., v likvidaci FVE Buštěhrad,a.s PPC Úžín,a.s Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ ČEZ 100% Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ ČEZ 100% Praha 6, Milady Horákové 109, ŠKODA PSČ PRAHA 100% Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ ČEZ OZE 100% Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 100% 18 LACOMED, spol. s r.o Husinec-Řež č. p. 130, PSČ ÚJV Řež 62,50% 19 LOMY MOŘINA spol. s r.o Mořina, PSČ ČEZ 51,05% 20 Nuclear Safety & Technol.Centre s.r.o Husinec-Řež, č.p.130, PSČ ÚJV Řež 40% 21 OSC, a.s Brno, Staňkova 18a, PSČ ČEZ 66,67% 22 PRODECO, a.s Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ SD 100% 23 SD - 1.strojírenská, a.s Bílina, ul. Důlní čp. 437, PSČ SD 100% 24 SD - Autodoprava, a.s Bílina, Důlní 429, PSČ SD 100% 25 SD - Kolejová doprava, a.s Kadaň, Tušimice 7, PSČ SD 100% 26 SD - Rekultivace, a.s Kadaň, Tušimice 7, PSČ SD 100% 27 Bioplyn technologie, s.r.o Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ ČEZ OZE 100% 28 SD - KOMES, a.s Most, Moskevská 14/1, PSČ SD 92,65% Chomutov, Boženy Němcové 29 Severočeské doly a.s , PSČ ČEZ 100% 30 SINIT,a.s Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ ČEZnet 100% 31 STE - obchodní služby spol. s r.o. v li Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ ČEZ 100% 32 ŠKODA PRAHA a.s Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ 100% 33 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ 100% 34 ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ ČEZ 5% 35 ŠKO-ENERGO, s.r.o Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ ČEZ 12% Poznámka změna sídla firmy od změna sídla firmy od změna sídla firmy od

24 Poř. č. Název společnosti IČ Adresa Majitel Podíl na základním kapitálu (%) Poznámka a b c d e f g 36 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o Plzeň, Tylova 158/46, PSČ ÚJV Řež 100% Uherský Brod, Antonína Dvořáka 37 EGP INVEST, spol. s r.o , PSČ ÚJV Řež 100% Ústav aplik.mechaniky Brno, Brno, Veveří 95, č.p. 972, PSČ s.r.o ÚJV Řež 100% Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 39 ČEZ Teplárenská, a.s ČEZ 100% změna firmy od Teplárna Trmice,a.s Ústav jaderného výzkumu 41 Řež a.s Energetické centrum, s.r.o ČEZ Bohunice, a.s GENTLEY, a.s Bohemian Development, a.s Martia, a.s Trmice, Edisonova 453, PSČ ČEZ 100% Husinec-Řež, č. p. 130, PSČ ČEZ 52,46% Jindřichův Hradec, Otín čp.3, PSČ ČEZ 100% Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ 100% Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 100% Praha 1, V kolkovně 920/5, PSČ GENTLEY 100% Ústí/Labem, Mezní 2854/4, PSČ ČEZ Tepl. 100% nákup 15% akciového podílu, podíl před koupí: 85% Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, PSČ Tep. Trmice 19,60% Ústí nad Labem, Malátova 2437/11 PSČ ČEZ Tepl. 36,25% 67 CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o CEZ Deutschland GmbH HRB CEZ Distributie S.A CEZ Elektro Bulgaria AD BULSTAT No Ul. Emilii Plater 53, , Warszawa, Poland ČEZ 100% München, Karl-Theodor Str. 69, 80803, Německo ČEZ 100% Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC , Rumunsko ČEZ 99, % Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko ČEZ 67% změna sídla od změna obchodní firmy od CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD CEZ Finance B.V CEZ Hungary Ltd CEZ Chorzow B.V Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna, Bulharsko ČEZ 100% Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands ČEZ 100% Károlyi Mihály u.12 IV.em., Ybl Palota Irodaház, 1053 Budapest, Maďarsko ČEZ 100% Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands CEZ Silesia 100% 75 CEZ Laboratories Bulgaria EOOD - in liquidation BULSTAT No CEZ MH B.V CEZ Poland Distribution B.V CEZ Polska sp. z o.o Dobrinova Skala str., Lyulin Municipality, Sofia, Bulharsko ČEZ 100% Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands ČEZ 100% Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands ČEZ 100% Ul. Emilii Plater 53, , Warszawa, Polsko ČEZ 100% změna obchodní firmy v důsledku rozhodnutí soudu - registrace vstupu do likvidace

25 Poř. č. Název společnosti IČ Adresa Majitel Podíl na základním kapitálu (%) Poznámka a b c d e f g Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2A, 79 CEZ Romania S.A Rumunsko ČEZ 99,9995% 80 CEZ RUS OOO Presnenskij val 19, Moscow, , Ruská federace ČEZ 100% 81 CEZ Servicii S.A Pitesti, 148 Republicii Boulevard, , Rumunsko ČEZ 100% 82 CEZ Silesia B.V Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands ČEZ 100% 83 CEZ Slovensko, s.r.o Gorkého 3, Bratislava, , Slovenská republika ČEZ 100% 84 CEZ Srbija d.o.o Bulevar Mihajla Pupina 6, Bělehrad, Srbsko ČEZ 100% 85 CEZ Trade Bulgaria EAD BULSTAT No Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko ČEZ 100% 86 CEZ Trade Polska Sp. z o.o Ul. Emilii Plater 53, , Warszawa, Polsko ČEZ 100% 87 CEZ Trade Romania S.R.L Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko ČEZ 99,99375 % 88 CEZ Ukraine LLC CEZ Vanzare S.A CM European Power 90 International B.V CM European Power International s.r.o Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o Velika Vasilkivska street 5, Kyjev, Ukrajina ČEZ 100% Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC , Rumunsko ČEZ 99, % Weena 327, 3013 AL, Rotterdam, Nizozemsko ČEZ/MOL 50% CM European Lakeside Park, Tomášikova 64, Power Bratislava, Slovenská International republika B.V. 100% ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, Chorzów, Polsko CEZ Chorzow 100% změna právní formy od CEZ Razpredelenie Bulgaria AD BULSTAT No Elektrownia Skawina S.A MW Team Invest S.R.L NERS d.o.o. RU New Kosovo Energy L.L.C Ovidiu Development S.R.L TEC Varna EAD BULSTAT No Tomis Team S.R.L CEZ Albania Sh.A. K R 102 CEZ Shpërndarje Sh.A. K H 103 CEZ Trade Albania SH.P.K. K D 104 CEZ Finance Ireland Ltd MOL-CEZ European Power Hungary Ltd Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PC 1309, Bulharsko ČEZ 67% ul. Piłsudskiego 10, CEZ Poland Skawina, Polsko Distribution 100% 2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 3, Sector Tomis Team 1,Bucuresti, , Romania S.R.L. 100% Industrijska zona bb, Gacko, PC 89240, Bosna a Hercegovina ČEZ 51% Andrej Gropa Nr. 30, Prishtina, PC 10000, Kosovo ČEZ 100% 2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 1, Sector 1, Bucuresti, , Romania ČEZ 95% Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna, Bulharsko ČEZ 100% 2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 2, Sector 1, Bucuresti, , Romania ČEZ 99,999998% Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie ČEZ 100% Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie ČEZ 76% Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie ČEZ 100% Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irsko ČEZ 100% CM European Power Olajmunkás út. 2, Százhalombatta, International 2440, Maďarsko B.V. 100% změna sídla od

26 Poř. č. Název společnosti IČ Adresa Majitel Podíl na základním kapitálu (%) Poznámka a b c d e f g Severočeské doly / Lignite 50% Severočeské doly, Glück-Auf-Straße 1, Zeitz, Investments 1 50 % Lignite Investments Germany Ltd. 1 Ltd. 106 JTSD - Braunkohlebergbau GmbH HRB 9374 Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft 107 mbh (MIBRAGmbH) HRB Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau HRB Wiesenstrasse 20, Theissen, Německo JTSD Braunkohleber gbau GmbH 100% Ernst-Thälmann-Str. 6, Hohenmölsen, Německo Stadt Hohenmölsen 51 % Stadt Hohenmölsen, 49% MIBRAGmbH Elsteraue OT Profen, Platz der Freiheit 4, 06729, Elsteraue, Německo MIBRAGmbH 100% 109 GALA-MIBRAG-Service GmbH HRB Montan Bildungs-und Entwicklungsgesellschaft Wiesenstrasse 20, mbh HRB Theissen, Německo MIBRAGmbH 100% MIBRAGmbH/ Remondis MUEG Mitteldeutsche Kommunale 50% MIBRAGmbH, 50% Umwelt - und Entsorgung Geiseltalstrasse 1, Dienste Ost Remondis Kommunale 111 GmbH HRB Braunsbedra, Německo GmbH Dienste Ost GmbH Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH HRB 2322 CEZ International Finance B.V Aken B.V Mibrag B.V % Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh,17 % Dr. Holger Mansel, 17 % Bernd Haferkorn, 17 % Dr. Dietrich Sames,12 % Prof. Ludw ig Luckner,12 % Prof. Dr. R. Mull u. Partner GmbH Nonnenstrasse 9, Leipzig, Německo viz sloupec F Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands ČEZ 100% Akenerji Bergweg 133-A, 3037 EE Elektrik Üretim Rotterdam, Nizozemsko A.S. 100% Handweg 159, 1185 TX Amstelveen, Nizozemsko JTSD Braunkohleber gbau GmbH 100% 116 CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o CEZ Nowa Skawina S.A Energonuclear S.A Akcez Enerji A.S ul. M. Skłodowskej-Curie 30, Chorzow, Polsko ČEZ 100% ul. Piłsudskiego 10, Skawina, Polsko ČEZ 100% Str. Polona 65, Etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Rumunsko Societatea Nationala Nuclearelectric a Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko viz sloupec F Societatea Nationala Nuclearelectrica SA 51 %,ArcelorMittal Galati SA 6.2 %, ČEZ a.s %, GDF SUEZ S.A %, Enel Investment Holding BV 9.15 %,Iberdrola Generación S.A.U. 6.2 %, RWE Power AG 9.15 % Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 45, %,Ali Raif Dinçkök 0, %, Ömer Dinçkök 0, %, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. 27, ,ČEZ, a.s. 27, % 120 Sakarya Elektrik Dagıtım A.S Akenerji Elektrik Üretim A. S / Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Akcez Enerji A.S. Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko viz sloupec F Akcez Enerji A.S. 99, %, CEZ Poland Distribution B.V. 0, %,CEZ Silesia B.V. 0, %,Gamze Dinckok Yucaoglu 0, %,Raif Ali Dinckok 0, % Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi 20,4329 %, Emniyet Ticaret ve San. Anonim Şirketi, 5,3568 %, Ömer Dinçkök 5,7859 %,Ali Raif Dinçkök 5,7859 %, ČEZ, a.s. 37,3614 %, Ostatní akcionáři 25,2772 % 26

27 Poř. č. Název společnosti IČ Adresa Majitel Podíl na základním kapitálu (%) a b c d e f g Poznámka 122 Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S Akkur Enerji Üretim A.S Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S Egemer Elektrik Üretim A.S Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 2, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Miralay Şefik Bey Sokak, No.13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Akenerji Elektrik Üretim A.S. Akenerji Elektrik Üretim A.S. Akenerji Elektrik Üretim A.S. Akenerji Elektrik Üretim A.S. Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 99,000 %,Ali Raif Dinçkök 0,3650 %, Ömer Dinçkök 0,1400 %, Raif Ali Dinçkök 0,1200 %, Ayça Dinçkök 0,1200 %,Gamze Dinçkök Yücaoğlu 0,1200 %, Mutlu Dinçkök 0,1200 %,Alize Dinçkök 0,0150 % Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 99,000 %,Ali Raif Dinçkök 0,3561 %,Ömer Dinçkök 0,3500 %,Raif Ali Dinçkök 0,1250 %,Ayça Dinçkök 0,0500 %,Gamze Dinçkök Yücaoğlu 0,0500 %, Mutlu Dinçkök 0,0500 %, Alize Dinçkök 0,0189 % Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 90,0000 %,Ali Raif Dinçkök 4,0000 %,Ömer Dinçkök 4,0000 %, Ayça Dinçkök 1,0000 %,Raif Ali Dinçkök 1,0000 % Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. TRY ,50, podíl 99, % Raif Ali Dinçkök TRY 1,25, podíl 0, % Ayça Dinçkök, TRY 1,25, podíl 0, % Gamze Dinçkök Yücaoğlu TRY 1,25, podíl 0, % CEZ Poland Distrıbution B.V. TRY 1,88, podíl 0, % CEZ Silesia B.V. TRY 1,87, podíl 0, % 126 AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Akenerji Elektrik Üretim A.S. Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 90, %,Ömer Dinçkök 4, %,Ali Raif Dinçkök 4, %, Emniyet Ticaret Anonim Şirketi 1, %, Raif Ali Dinçkök 0, % 127 Akka Elektrik Üretim A.S CM European Power Slovakia s.r.o MIBRAG Neue Energie GmbH HRB AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret 131 A.S Taidana Limited HE CEZ Bulgarian Investments B.V Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Vlčie Hrdlo 1, Bratislava , Slovenská republika Glück-Auf-Straße 1, Zeitz, Germany Miralay Şefik Bey Sokak No:13 Kat:4 Oda: 1 Gümüşsuyu / Beyoğlu - İstanbul Miralay Şefik Bey Sokak No:15 Kat:3 Oda: 3 Gümüşsuyu / Beyoğlu - İstanbul Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101 Limassol, Cyprus Akenerji Elektrik Üretim A.S. CM European Power International B.V. Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 90,0000 %, Ali Raif Dinçkök 3,6500 %, Ömer Dinçkök 3,5000 %, Raif Ali Dinçkök 1,2000 %, Ayça Dinçkök 0,5000 %, Gamze Dinçkök Yücaoğlu 0,5000 %,Mutlu Dinçkök 0,5000 %, Alize Dinçkök 0,1500 % 24,5 % = ČEZ, a.s.,51 % = CM European Pow er International B.V.,24,5 % = Slovnaft, a.s. Mitteldeutsche Braunkohleng esellschaft mbh 100% Akenerji Elektrik Üretim A.S. Akenerji Elektrik Üretim 99,99% A.S. 99,99% Tomis Team S.R.L. 100% Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, Holandsko ČEZ 100% změna obchodní firmy od nová společnosti - datum nabytí

28 Poř. č. Název společnosti IČ Adresa Majitel Podíl na základním kapitálu (%) a b c d e f g CEZ International Finance Ireland Ltd TMK Hydroenergy Power S.R.L Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irsko 48 Primaverii St., 1st floor, Resita, Caras-Severin County, , Rumunsko CEZ Finance Ireland Ltd. 100% CEZ Romania S.A. 100% Poznámka nová společnosti - datum nabytí změna obchodní firmy od nová společnosti - datum nabytí Free Energy Project Oreshets EAD Eco-Wind Construction S.A A.E. Wind sp. z o.o Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o Farma Wiatrowa Wilkolaz- Bychawa sp. z o.o F.W. Tolkowiec sp. z o.o Mega Energy sp. z o.o Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko ul. Chobolańska 29/4, , Szczecin, Polsko ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko CEZ Bulgarian Investments B.V. 100% CEZ Poland Distribution BV 67% Eco-Wind Construction S.A. 100% Eco-Wind Construction S.A. 100% Eco-Wind Construction S.A. 100% Eco-Wind Construction S.A. 100% Eco-Wind Construction S.A. 100% Eco-Wind Construction S.A. 100% nová společnosti - datum nabytí změna obchodní firmy a sídla od nová společnost - datum nabytí nová společnost - datum nabytí nová společnost - datum nabytí nová společnost - datum nabytí nová společnost - datum nabytí nová společnost - datum nabytí nová společnost - datum nabytí

29 2. OBCHODNÍ SMLOUVY 2.1. Obchodní smlouvy společnosti s ovládající osobou (přímým způsobem) - platné v roce 2011 Číslo smlouvy Platnost Předmět Cena plnění Úhrada ceny 13/98 neurčito SDCH 14/98 neurčito DB Dodávka a odběr užitkové vody pro automyčku LIAZ a autocisternu LIAZ Smlouva o proškolení zam., kurzech, přezkoušení odborných znalostí, dodatek č. 1 62/99 neurčito DB Kupní smlouva na dodávku povrchové vody, dodatky č /01 neurčito DB 29/01 neurčito DB 6/02 neurčito DB 7/02 neurčito DB 8/02 neurčito DB Nájemní smlouva č. OP/3/02 - Pronájem části parcely č. 2372/1 - přístřešek na kola, dodatek č. 1 Nájemní smlouva č. OP/5/01 - pronájem pozemkových parcel, dodatek č. 1, dodatek č. 2 Kupní smlouva na odkanalizování pitné a užitkové vody, cenové ujednání č. 1-15, dodatek č. 1 Kupní smlouva na odvádění srážkových vod kanalizací Dolů Bílina, cenové ujednání č. 1-11, dodatek č. 1 Kupní smlouva na dodávku pitné a užitkové vody, cenové ujednání č. 1-15, dodatek č. 1 12/02 neurčito DNT Kupní smlouva na dodávky tepelné energie, dodatky č /02 neurčito DNT 16/ neurčito DNT 40/02 neurčito SDCH 84/02 neurčito DB 92/02 neurčito DB 135/ DNT Kupní smlouva - dodávka pitné a užitkové vody z rozvodů vnitropodnikové vodovodní sítě DNT, cenové ujednání, dod. č Smlouva o dílo - čištění odpadních splaškových vod, cenové ujednání, dodatky č. 1-4 Smlouva o poskytování služeb v oblasti výpočetní a komunikační techniky, příloha č. 1 a dodatek č. 1 a č. 2 Kupní smlouva na odvedení odpadních a srážkových vod z mycí rampy ZS do kanalizace SD - Autodoprava, a.s., cen. ujednání č. 1 Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla a TUV, přílohy A č. 1,2,3 a B 1-10 Smlouva o nájmu telekomunikačních zařízení a poskytování služeb spojených s užíváním těchto zařízení, přílohy č. 1-4; dodatky č. 2 a 3, dodatek č. 4, příl. 1-3; dodatek č. 5; příl. 1-3; dodatek č. 6 8; příl. 1 3, dodatek č. 9 příl. 1, dodatek č. 10 příl. 1 3, dodatek č. 11 příl. 1 3, dodatek č. 12 příl. 1-3 dle cenového ujednání dle ceníku dle cenového ujednání dle cenového ujednání dle cenového ujednání dle cenového ujednání dle cenového ujednání dle cenového ujednání dle cenového ujednání dle cenového ujednání dle cenového ujednání pronájem dle cenového ujednání dle cenového ujednání dle ceníku 14 dnů 29

30 33/03 neurčito DB Prodej sodové vody pro zaměstnance kupujícího, dodatky č. 1,2,3 65/04 neurčito SDCH Smlouva o provedení dobrovolné dražby 1/05 neurčito DNT 3/05 neurčito DNT 4/05 neurčito DNT 10/05 neurčito DNT 13/05 neurčito DB 14/05 neurčito DB 20/05 neurčito DB 23/05 neurčito SDCH 26/05 neurčito DB 27/05 neurčito DB 40/05 neurčito SDCH 82/05 136/05 4/ neurčito neurčito neurčito SDCH DNT DNT 5/06 neurčito SDCH Smlouva o dílo č. OE 12/ vyčištění recirkulující mycí vody z mytí kolové dopravy Cenové ujednání; dodatek č. 1-8 Smlouva o nájmu movitého a nemovitého majetku. Příloha č. 1 Seznam pronajímaného majetku, dodatek č. 1, příl. č. 1; dodatek č. 2 příl. 1; dodatek č. 3; dodatek č. 4; dodatek č. 5, příl. č. 1; dodatek č. 6, dodatek č. 7, příloha č. 1 dle cenového ujednání dle cenového ujednání dle cenového ujednání dle cenového ujednání Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. Přílohy A, B, dle cenové C;dodatek č. 1, příloha B, dodatek č. 2 příl. B, dodatek č. 3 příl. B, přílohy dodatek č. 4 příl. B, dodatek č. 6 příl. B Smlouva o dílo č. OE 11/ čištění odpadních splaškových vod. Cenové ujednání; dodatky č. 1,2,3,4,5,6 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. El - 04/05 přílohy A 01, 02 a B 01-07, dodatek č. 1/2006; 1/2007 Smlouva o nájmu telekomunikačních zařízení a o poskytování služeb realizovaných prostřednictvím těchto zařízení. Přílohy č. 1-4; dodatek č. I, dodatek č. II, dodatek. III, příl. č. 2,dodatek č. IV; změna příl. č. 1 a 3, dodatek č. V; změna příl. č. 3, dodatek č. VI; změna příl. č. 1 a 3, dodatek č. VII; příl. č. 1-3 Smlouva o spoluužívání majetku SD a. s. - Doly Bílina v bývalém ZD v Bílině, Důlní ulici dodatek č. 1 Smlouva o nájmu nebytových prostor č. sml. OZ/M/0003/ sklad včetně kanceláře a soc. zařízení, příloha č. 1, dodatek č. 1/2008, příloha č. 1; dodatek č. 1/2011; příloha č. 1 Smlouva na poskytování služeb centrálních šaten a koupelen v areálu centrálního závodu v Bílině Důlní ulici dle cenového ujednání dle cenové přílohy dle ceníku dle cenového ujednání dle cenové dohody dle ceníku Smlouva o poskytování služeb šaten a koupelen - objekt hlavních šaten a koupelen Provozu Úpravna uhlí Ledvice na Dolech Bílina dle ceníku Smlouva o správě, údržbě a opravách manažerských vozidel v majetku Severočeských dolů a.s., přílohy č. 1 a 2 Smlouva č. OZ/E/0001/ o zřízení a provozování konsignačních skladů ND na motorová vozidla, dodatek č. 1/2005, dodatek č. 1/2008; dodatek č. 1/2011, příloha č. 1 dle ceníku dle ceníku Kupní smlouva na dodávky a odběr tepelné energie. Přílohy č. 1 a dle 2, dodatek č. 1, příl. č. 2 - cenové ujednání, dodatek č. 2,3,4,5 a 6 cenového ujednání Smlouva o dílo č. 10/2006 provedení revize a vyhodnocení revize PHP dle potřeb objednatele, dodatek č. 1 Smlouva o provozu dopravních prostředků. Přílohy č.i.1.-i.3., dodatek č. 1, dodatek č. II - ceník 2007, č. 3 - ceník 2008, č.4 ceník 2009, č. 5 ceník od ; č. 6 ceník od , č. 7 ceník od dle ceníku dle ceníku 30

31 16/06 neurčito SDCH 30/06 neurčito DNT 88/06 neurčito SDCH 92/06 neurčito DNT 30/07 Kupní smlouva na vyvařování a prodej hlavních teplých a zmrazených jídel ze závodní kuchyně DNT, dodatek č. 1 Smlouva u užívání šatnovacích skříněk centrálních šaten v Tušimicích. Dodatek č. 1 - změna ceny, Dodatek č. 2 - změna ceny; Dodatek č. 3 změna ceny Smlouva o provedení dobrovolné dražby 0/102/Ko/06. Dodatek č.1; příloha č.1, dodatek č.2 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, přílohy A, B, C; dodatek č.1, dodatek č.2, dodatek č. 3, dodatek č. 4, dodatek č. 5 dle cenového ujednání dle cenové dohody dle cenové dohody dle cenové přílohy Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií SDCH Přílohy č. 1,2, Dodatek č.1, Příloha č.1, Dodatek č. 2, Dodatek dle dohody č. 3, Dodatek č. 4, Dodatek č. 5 54/07 neurčito DB 94/ neurčito SDCH 116/07 neurčito SDCH Smlouva o platebním styku 1/08 neurčito SDCH 13/08 neurčito SDCH 14/08 neurčito SDCH 27/08 neurčito DNT 46/08 Kupní smlouva dodávky povrchové vody a odvedení odpad. vod do kanalizace SčVK. Cenové dohody Kupní smlouva na prodej hlavních teplých jídel a mražených jídel. Příloha č.1, dodatky č. 1-6 Smlouva o operativním leasingu vozidel. Přílohy č , dodatek č.1 4 Smlouva č. OZ/El 001/2008 o zřízení a provozování konsignačních skladů ND na motorová vozidla. Přílohy č. 1 a,b,č.2,č.3 a,b; Dodatek č. 1/2011 Příloha č. 1 Smlouva o nájmu nebytových prostor v majetku SDA. Příloha č.1 Dodatek č. 1/2011, Příloha č. 1 Smlouva o dílo - Rozvoz PHM pomocí autocisteren do zemních strojů SDA dle cenové dohody dle dohody dle ceníku dle ceníku dle dohody dle ceníku do SDCH Smlouva o podmínkách dodávek zboží č. OZ/P/0003/2008 dle ceníku 63/08 neurčito DNT 64/08 neurčito SDCH Smlouva na užívání šatnovacích skříněk v objektu šaten Březno. Dodatek č.1, Dodatek č. 2 Smlouva o směnečných obchodech a o úschově směnek. Přílohy č.1-4 dle ceníku 77/08 neurčito SDCH Smlouva o nájmu vozidel. Přílohy č.1-4, Dodatek č. 1 dle ceníku 1/09 2/ neurčito neurčito SDCH SDCH Smlouva o poskytování účetních služeb Přílohy č. 1,2,A,B, dodatek č. 1 Smlouva o poskytování daňových služeb Přílohy č. 1,2,A,B, daňový harmonogram dle ceníku dle ceníku 31

32 7/09 neurčito SDCH 42/09 99/ neurčito neurčito SDCH SDCH 131/09 SDCH 27/10 1 rok od podpisu SDCH 65/10 SDCH 107/10 112/10 13/ neurčito SDCH od SDCH neurčito od neurčito SDCH Rámcová dohoda o spolupráci při zajištění zpracování mezd v nouzových stavech Nájemní smlouva pronájem kanceláře č. 11 v objektu správní budovy Smlouva o dílo č. 1/09/DNT zpracování dat z digitálních tachografů a paměťových karet řidičů, Příloha č. 1 a č. 2 Smlouva o úplatném převodu cenných papírů Příloha Smlouva o udělení souhlasu se záměrem provedení stavby Úložiště smetků ze zametacích vozů Příloha: Kopie: situace z projektové dokumentace Kupní smlouva prodej pozemkové parcely č. 2372/241 Geometrický plán Vyjádření MÚ (Stavební úřad Bílina) Nájemní smlouva - pronájem mostové váhy pro silniční vozidla Příloha č. 1, Předávací protokol, Dodatek č. 1/2010 Smlouva o zajištění stravenek pro bývalé zaměstnance (důchodce) Mandátní smlouva administrativní služby v oblasti evidence a formální kontroly záznamů o provozu vybraných vozidel v oblasti spotřeby pohonných hmot dle dohody dle dohody dle dohody dle dohody do 30 dnů pronájem dle ceníku cena smluvní 14/11 od neurčito SDCH Komisionářská smlouva provádění údržby a oprav vybraných vozidel paušál 25/11 od SDCH Dohoda o ukončení účinnosti obchodní smlouvy Nájemní smlouva (číslo u pronajímatele VTN 93-04) včetně příloh a dodatků na pronájem nebytových prostor kanceláří ve správní budově DB B a C (VTP) nájemné dle dohody 30/11 32/ DNT do DB Smlouva o dílo měření dilataci na stavebních objektech v předpolí DNT, doplňková a kontrolní měření v roce 2011 Příloha č. 1 Projekt úkolu Příloha č. 2 Rozpočet ceny Smlouva o dílo realizace Těžební a bezjádrový vrtný průzkum na DB Příloha č. 1: Ceník průzkumových vrtných prací dle dohody 30 kalendářních dnů dle cenové specifikace 41/ do SDCH Smlouva o podmínkách dodávek zboží č. 039/N/M/P/11 dle ceníku 43/ neurčito SDCH Kupní smlouva na prodej hlavních teplých jídel a mražených jídel určených pro závodní stravování, zaměstnancům a bývalým zaměstnancům Příloha č. 1 dle dohody 80/11 neurčito SDCH Rámcová smlouva o dílo na provádění vrtných a trhacích prací Přílohy č. 1 a 2, Dodatek č. 1, Příloha č. 1 k dodatku č. 1 dle ceníku 32

33 130/ SDCH Smlouva o dílo na akci: Rekultivace Pokrok XI. povážka zúrodnitelnými zeminami Příloha č dodatek ke smlouvě o dílo dle dohody 2.2. Obchodní smlouvy společnosti s dalšími ovládanými osobami uvnitř skupiny SD - platné v roce 2011 Číslo smlouvy Platnost Předmět Cena plnění Úhrada ceny 10/02 neurčito 1.S 7/06 neurčito 1.S 11/06 neurčito KD 107/07 neurčito Rekult. 2/08 neurčito 1.S 3/08 neurčito KD 18/08 neurčito Rekult. 39/09 98/09 107/09 112/ neurčito neurčito neurčito neurčito 1.S KD 1.S Rekult. Kupní smlouva na dodávku povrchové vody. Cenové ujednání, dodatky č. 2 a č. 3 Smlouva o provozu dopravních prostředků. Přílohy č.i.1.-i.3.; dodatek č.1 5 Smlouva o provozu dopravních prostředků. Přílohy č.i.1.-i.3.; dodatek č. 1 5 Smlouva o provozu dopravních prostředků. Příloha č. I.1.-I.2.; dodatek č.1 4 Smlouva o operativním leasingu vozidel. Přílohy č , dodatek č.1 4 Smlouva o operativním leasingu vozidel. Přílohy č , dodatek č.1 4 Smlouva o operativním leasingu vozidel. Přílohy č , dodatek č.1 4 Kupní smlouva č. 1S na dodávky technických plynů Cenová dohoda Smlouva o nájmu vozidel Přílohy 1 4 Smlouva o nájmu vozidel Přílohy 1 4 Smlouva o nájmu vozidel Přílohy 1 4 dle cenového ujednání dle ceníku dle ceníku dle ceníku dle ceníku dle ceníku dle ceníku dle cenové dohody dle ceníku dle ceníku dle ceníku 30 dní 30 kalendářních dnů 128/ neurčito 1.S Nájemní smlouva č. 1S Čistírna odpadních vod dle dohody 30 dní 132/10 říjen Rekult. Smlouva o dílo Rekultivace Březno TKO povážka ornicí Příloha č. 1 dle dohody 33

34 142/10 listopad Rekult. Smlouva o dílo Rekultivace Březno XVIII povážka ornicí Příloha č. 1; 1. Dodatek dle dohody 121/11 duben 2011 Rekult Smlouva o dílo na akci: Skrývka ornice na DNT 2011 odvoz ornice dle dohody 2.3. Obchodní smlouvy společnosti s ovládající osobou (nepřímým způsobem) a dalšími společnostmi ovládanými touto osobou - platné v roce 2011 Číslo smlouvy Platnost Předmět Cena plnění Úhrada ceny 20/03 neurčito ČEZ Smlouva o prodeji povrchové vody č. LE Dodatek č. 1 dle cenového ujednání 30 dní 148/07 ČEZ Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen. Příloha č.1 dle ocenění 30 dní 63/09 neurčito ČEZ 34/ neurčito LM 132/11 neurčito LM 146/ neurčito ČEZ Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku k.ú. Břežánky pro p.p. č. 43/5 k.ú. Břežánky Smlouva o dílo na provádění vrtných a trhacích prací (VTP) Přílohy č. 1 4; Dodatek č. 1 Nájemní smlouva na zrekonstruovaný přístřešek u spodní vrátnice areálu pronajímatele v Mořině, použit pro uskladnění ledku nájemné Smlouva o spolupráci poskytnout společnosti ČEZ ICT informace o ukončení prac. poměru zam. SDA, kteří mají uzavřený smluvní vztah se spol. ČEZ ICT; Příloha č. 1 Prohlášení dle znaleckého 30 dní posudku dle dohody bez úplaty splatnost do 15. násl. měsíce 2.4. Obchodní smlouvy propojených osob (skupiny ČEZ) uzavřené společností SD - Vrtné a trhací práce, a.s. do dne zápisu fúze se společností SD Autodoprava, a.s. do Obchodního rejstříku ( ) - platné 1) LOMY MOŘINA, spol. s r.o., Mořina Smlouva o dílo na provádění vrtných a trhacích prací předmět plnění: vrtné a trhací práce v lomech a likvidace nadměrných kusů 2) LOMY MOŘINA, spol. s r.o., Mořina Výkony podle jednotlivých objednávek předmět plnění: opravy, revize cena dle ujednání, resp. ceníku 34

35 3) LOMY MOŘINA, spol. s r.o., Mořina Smlouva o pronájmu skladu výbušnin předmět plnění: nájem skladu výbušnin v areálu LM cena dle ujednání, resp. ceníku 4) LOMY MOŘINA, spol. s r.o., Mořina Smlouva o pronájmu přístřešku na uskladnění AN předmět plnění: nájem přístřešku pro skladování AN cena dle ujednání, resp. ceníku 5) LOMY MOŘINA, spol. s r.o., Mořina Smlouva o pronájmu nebytových prostor a službách předmět plnění: nájem nebytových prostor, dílny a služby s tím spojené cena dle ujednání, resp. ceníku 6) LOMY MOŘINA, spol. s r.o., Mořina Dodávky nafty a materiálu na základě objednávek předmět plnění: nafta a spotřební materiál cena dle ujednání, resp. ceníku 7) LOMY MOŘINA, spol. s r.o., Mořina Refakturace spotřeby elektřiny předmět plnění: refakturace spotřeby elektřiny cena dle ujednání, resp. ceníku 3. JINÉ VZTAHY 3.1. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob V roce 2011 nebyly uskutečněny žádné právní úkony, které by byly učiněny v zájmu a ve prospěch propojených osob Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou (resp. ovládající osobou) V roce 2011 nebyla přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou ostatní opatření, v důsledku kterých by vznikla ovládané osobě majetková újma Jiná plnění poskytnutá ovládanou osobou V roce 2011 nebyla poskytnuta žádná další plnění, která by měla dopad na hospodaření ovládané osoby v uvedeném účetním období. 35

36 4. OSTATNÍ INFORMACE Použité zkratky (v rámci kapitoly obchodních smluv): a. s. akciová společnost DB Doly Bílina (Severočeské doly a.s.) DNT Doly Nástup Tušimice (Severočeské doly a.s.) IČ identifikační číslo organizace KD SD Kolejová doprava, a. s. LM Lomy Mořina s.r.o. SD, SDCH Severočeské doly a. s. 1. S SD 1. Strojírenská, a. s. Rekult SD Rekultivace, a. s. 5. ZÁVĚR Vzhledem k tomu, že vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na standardním obchodním základě, nevznikla společnosti SD Autodoprava, a. s., z důvodu existence ovládacích vztahů, žádná majetková újma. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla zpracována představenstvem společnosti SD-Autodoprava, a. s. V Bílině, dne 23. února 2012 Ing. Petr Hokr, předseda představenstva. Ing. Radek Hanuš, místopředseda představenstva. 36

37 ZPRÁVA NEZÁVI SLÉ HO AUDITORA - o prověrce zprávy o vztazích - výrok k účetní závěrce 37

38 38

39 39

40 SD Autodoprava, a.s. Důlní Bílina Účetní závěrka a. s. k Obsah: - Rozvaha v plném rozsahu - Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - Přehled o peněžních tocích - Přehled o změnách vlastního kapitálu - Příloha k účetní závěrce Určeno k projednání v představenstvu a dozorčí radě společnosti. 40

41 ROZVAHA Rozvaha Úč POD 1-01 v plném rozsahu k 31. prosinci 2011 SD - Autodoprava

42

43 Výsledovka Úč POD 2-01 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k 31. prosinci 2011 SD - Autodoprava

44 Přehled o peněžních tocích - přímá metoda SD - Autodoprava, a.s. Bílina období: rok 2011 rok 2010 běžné k minulé P. Stav pen. prostř. a PEK na zač. období , ,12 P.1. + Peníze , ,62 P.2. + Peněžní ekvivalenty , ,50 A. Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti A.1. Nákup a prodej zboží 0, ,10 A Příjmy z prodeje zboží 0, ,46 A Výdaje na pořízení zboží 0, ,36 A.2. Příjmy a výdaje - provozní činnost , ,68 A Tržby z prodeje výrobků a služeb , ,51 A Ostatní příjmy z provozní činnosti , ,07 A Výdaje na pořízení zásob , ,35 A Výdaje za energii , ,22 A Výdaje za opravy , ,72 A Výdaje za služby , ,18 A Výdaje za osobní náklady , ,83 A Zaplacené daně a poplatky s výjimkou DP , ,57 A Ostatní provozní výdaje , ,03 A.3. Příjmy a výdaje typu finančních A a V , ,94 A Příjmy z prodeje krátkodobých CP (ne PEK) A Přijaté úroky , ,30 A Ostatní příjmy charakteru finačních výnosů , ,53 A Přijaté dividendy a podíly na zisku A Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných A Ostatní výdaje charakteru finančních nákladů , ,89 A.4. +/- Úhrady daně z příjmů z běžné činnosti , ,00 A.* Čistý peněžní tok z běžné činnosti , ,72 A.6. Mimořádná činnost 0,00 A Příjmy z mimořádné činnosti 0,00 A Výdaje z mimořádné činnosti 0,00 A Úhrady daně z příjmů z mimořádné činnosti 0,00 A.*** Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti , ,72 B. Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv , ,91 B Výdaje na pořízení dlouhod.neh.a hmot.majetku , ,91 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv , ,00 B Příjmy z prodeje dl.nehmot.a hmot.majetku , ,00 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti , ,91 C. Peněžní toky z finanční činnosti C.1. +/- Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodob. závazků ,00 C.1.3. Změna stavu pohl/závazků ze skup.cashpoolingu ,00 C.2. Dopad změn vlastního kapitálu a peněž.prostř , ,43 C Přímé platby na vrub fondů , ,43 C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti , ,43 D.2. + Přecenění KFM - výsledkové D.3. + Rozpuštění AÚV-KFM minulých let ,50 D.*** Nepeněžní úpravy krátkodobého finančního majetku 0, ,50 F. + Čisté zvýšení/snížení peněž.prostředků a PEK , ,12 R. Stav pen. prostř. a PEK na konci období , ,00 R.1. + Peníze , ,00 R.2. + Peněžní ekvivalenty 0, ,00 Kontrolní součty: R. - P. - F. = 0 0,00 0,00 44

45 Přehled o změnách vlastního kapitálu SD - Autodoprava, a.s. Bílina IČ: A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku ( ú.411 ) B. Základní kapitál nezapsaný ( ú. 419 ) C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252 D. Emisní ážio E. Rezervní fondy F. Ostatní fondy ze zisku G. Kapitálové fondy H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření I. Zisk účetních období (ú zůstatek na str.d ú.431 ) J. Ztráta účetních období ( ú zůstatek na str.md ú.431 ) K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění

46 Příloha k účetní závěrce společnosti SD - Autodoprava, a.s. k I. Obecné údaje 1. Obchodní firma: SD Autodoprava, a.s. Sídlo: Bílina, Důlní čp. 429, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: Rozhodující předmět činnosti: Přeprava, pronájem a opravy motorových vozidel, pronájem stavebních strojů a zařízení, přípravné a dokončovací stavební práce, provádění trhacích a ohňostrojových prací, výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, zajišťování kurzů a školení, montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení. Datum vzniku společnosti: Rozvahový den: Osoby, podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Název právnické osoby Sídlo 2011 podíl v % 2010 podíl v % Severočeské doly a.s. Chomutov 100,0 100,0 3. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: V průběhu účetního období 2011 nedošlo k žádným změnám a dodatkům v obchodním rejstříku. 4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná jeho předseda, nebo místopředseda společně s jedním členem, nebo jednotliví členové na základě písemného pověření. Management řídí společnost v rámci svěřených pravomocí: - ředitel společnosti - úsek ředitele společnosti - ekonomicko-personální náměstek ředitele (EPN) - úsek EPN - výrobně-technický náměstek ředitele (VTN) - úsek VTN Pravomoci a odpovědnost jsou dány obecnou legislativou a interními řídícími dokumenty, z nichž lze považovat za nejvýznamnější Organizační řád společnosti (vč. organizačního schéma). V průběhu uplynulého účetního období nedošlo k zásadním změnám organizační struktury společnosti. 5. Členové dozorčích a statutárních orgánů k rozvahovému dni: Funkce Jméno a příjmení Dozorčí rada předseda Ing. Josef Molek Dozorčí rada místopředseda Ing. Antonín Vincenc Dozorčí rada člen Dozorčí rada člen Dozorčí rada člen Dozorčí rada člen Jaroslav Vrba Ing. Iveta Veitzová Ing. Pavel Kohút Luboš Jankůj Představenstvo předseda Ing. Petr Hokr Představenstvo místopředseda Ing. Radek Hanuš Představenstvo člen Milan Pospíšil 46

47 6. Osoby, v nichž má účetní jednotka podíl na základním kapitálu více než 20 %: Společnost nemá podíl na základním kapitálu v žádné obchodní společnosti ani družstvu. Společnost nemá žádnou provozovnu mimo Českou republiku. 7. Počty zaměstnanců, řídící zaměstnanci, benefity Průměrný počet zaměstnanců: počet z toho řídících: počet Výše osobních nákladů na zaměstnance: v tis. Kč z toho řídících: v tis. Kč Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů: v tis. Kč Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů: Na základě kolektivní smlouvy poskytuje společnost zaměstnancům příspěvek na stravování, penzijní připojištění, vedení společnosti má smluvně k dispozici služební automobil k osobnímu užívání. II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 1. Obecné účetní zásady Účetnictví společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, prováděcí vyhláškou MF č. 500/2002 Sb., kterou se realizují vybraná ustanovení zákona o účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele. Od roku 2004 má společnost centralizované skladové hospodářství a MTZ v rámci skupiny SD. Uvedené činnosti jsou zabezpečovány na základě smluvního vztahu s mateřskou společností, jehož součástí je provozování dvou konsignačních skladů materiálu. V rámci ročních závěrkových prací je prováděna inventarizace nespotřebovaného materiálu v autodílnách a nespotřebovaných pohonných hmot v nádržích vozidel vždy k běžného roku. Zjištěné zůstatky těchto položek jsou účetně vyjmuty z nákladové spotřeby a počátkem nového účetního období vráceny zpět. Od roku 2009 zajišťuje účetní a daňové služby pro společnost mateřská společnost Severočeské doly a.s., na základě smluvního vztahu (daňové služby od , účetní služby od ). V průběhu roku 2010 byla realizována fúze (sloučením) společností SD - Autodoprava, a.s. (nástupnická organizace) a SD - Vrtné a trhací práce, a.s. (zanikající organizace), zapsané v obchodním rejstříku ke dni Ke stejnému datu došlo k výmazu zanikající společnosti z obchodního rejstříku a k ukončení činnosti jejího představenstva a dozorčí rady. V důsledku fúze byl rozšířen předmět podnikání společnosti SD - Autodoprava, a.s. o nově převzaté činnosti. Rozhodný den fúze byl 1. leden Fúze společností probíhala na základě projektu fúze, schváleného představenstvy obou zúčastněných společností. 2. Způsoby oceňování Druhy aktiv Zásoby nakoupené Zásoby vytvořené vlastní činností Zásoby pořízené bezplatně Zásoby nalezené (inventarizační přebytky) Zásoby odpad Zásoby zbytkové produkty vrácené na sklad Nedokončená výroba Způsob ocenění Pořizovací cena Vlastní náklady Reprodukční pořizovací cena Reprodukční pořizovací cena Reprodukční pořizovací cena Reprodukční pořizovací cena Vlastní náklady 47

48 Polotovary vlastní výroby Vlastní náklady Výrobky Vlastní náklady Nevyfakturované dodávky Dle smlouvy nebo odborný odhad Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nákup Pořizovací cena Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek darovaný Reprodukční pořizovací cena Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný Reprodukční pořizovací cena Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vyroben vlastní čin. Vlastní náklady Cenné papíry a majetkové účasti Pořizovací cena Pohledávky, ceniny a peněžní prostředky Nominální hodnota 3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase, tj. u zásob převzatých bezplatně nebo přírůstků zjištěných inventarizací, se cena stanoví na základě odborného odhadu jejich užitné hodnoty v porovnání s tržní cenou. U ocenění bezplatně nebo inventarizací zjištěného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je vyžadován pro stanovení ceny znalecký posudek. 4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období Proti předcházejícímu období nedošlo ke změnám způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování. 5. Způsob stanovení opravných položek k majetku Při stanovení opravných položek k majetku je postupováno v souladu s ustanoveními zákona číslo 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, včetně jeho novelizací. Účetní jednotka nezměnila proti předcházejícímu období postupy při tvorbě opravných položek. Tvorba (v tis. Kč) Druh pohledávky Účetní hodnota Výše opravné položky - zákonné Konkurz a vyrovnání nepromlčené pohledávky po měsíců do 100% - evidováno u soudu c) zákona 593/92 Sb., tvorba OP 100% Celkem Druh pohledávky Účetní hodnota Výše opravné položky účetní Nepromlčené pohledávky splatné po Opravná položka k nabytému majetku V účetním období roku 1998 došlo k nabytí souboru majetku vkladem jediného akcionáře. Oceněním souboru majetku v účetnictví (zůstatkové ceny) a hodnotou vloženého majetku stanovenou na základě znaleckého posudku vznikl rozdíl ve výši tis. Kč. Tato položka je odpisována do provozních výnosů pravidelně po dobu 15 let od nabytí majetku vkladem. Výše ročního odpisu k nabytému majetku činí za sledované účetní období tis. Kč. 6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení odpisů Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odpisuje v souladu s odpisovým plánem pevnými odpisovými sazbami vypočtenými časovou metodou na základě pořizovací ceny a předpokládané životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost skupin majetku je stanovena takto (v letech): 48

49 - Dlouhodobý nehmotný majetek 5 - Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje a zařízení 3,5 14,5 - Dopravní prostředky 3,5 14,5 - Inventář 3,5 7,5 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7,5 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč se účtuje jednorázově do nákladů, je zařazen do operativní evidence a podléhá inventarizaci. 7. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán kurz: = přepočet ke dni uskutečnění účetního případu - denní kurz (platný v den uskutečnění účetního případu) = přepočet k rozvahovému dni - směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzových rozdílů: a) den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou uvedený na faktuře a den provedení úhrady, podle výpisu z účtu banky, b) den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z bankovního účtu, c) den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, d) den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z bankovního účtu, e) den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, resp. vrácení, f) den vyhotovení účetního dokladu, resp. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení účetního dokladu, v ostatních případech. III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 1. Přehled významných položek neuvedených samostatně v rozvaze a výkazu zisku a ztrát AKTIVA Dlouhodobý majetek: V průběhu účetního období 2011 bylo na pořízení dlouhodobého hmotného majetku vynaloženo celkem tis. Kč, a to v souladu s investičním plánem roku. Do užívání byl převeden majetek v celkové hodnotě tis. Kč. Jednalo se zejména o obnovu vozidel. Konečný stav záloh na pořízení majetku - k datu je ve výši 0 Kč. Finanční majetek Stav krátkodobého finančního majetku společnosti k je vykazován v účetnictví v celkové výši tis. Kč. Pohledávky Aktivní saldo tis. Kč tvoří neuhrazené pohledávky evidované účetní jednotkou a splatné od do a pohledávky splatné v roce Za sledované období bylo účtováno o tvorbě opravných položek k pohledávkám, a to jak účetních, tak i dle zákona č. 593/1992 Sb., včetně jeho novelizací ve výši 571 tis. Kč, celková výše opravných položek činí tis. Kč. Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní tvoří převážně pohledávky za pojišťovnami před vypořádáním pojistné události a náhrady za neuzavřené škodní případy ve výši 524 tis. Kč a nevyfakturované služby ve výši 76 tis. Kč. 49

50 Jiné pohledávky Aktivní zůstatek je tvořen pohledávkami za manka a škody 151 tis. Kč za současnými zaměstnanci, dále příslušenství a soudní poplatky za společnostmi v konkurzu a právním vymáhání 568 tis. Kč. Pohledávka za manka a škody bývalí zaměstnanci činí 313 tis. Kč, k této pohledávce je tvořena účetní opravná položka ve výši 50 %, tj. 156 tis. Kč. Ostatní aktiva Náklady příštích období v celkové výši 204 tis. Kč zahrnují nutné výdaje 1. čtvrtletí roku 2012, které tvoří výdaje na předplatné časopisů, odborných publikací, smluvní pojištění vozidel, správní poplatky za nadměrnou přepravu, úrazové pojištění a výdaje na reklamu a inzerci. Příjmy příštích období zahrnují uznaná plnění pojišťoven za pojistné události 94 tis. Kč. PASIVA Odložený daňový závazek Účetní jednotka účtuje od roku 1998 o odložené dani. Položky ovlivňující vznik odložené daně jsou rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku ( tis. Kč), kde účetní zůstatková cena je vyšší než daňová, tvorba opravné položky k pohledávkám (157 tis. Kč), zůstatkové ceny oceňovacího rozdílu k nabytému majetku (1 476 tis. Kč), nezaplacené zdravotní a sociální pojištění (146 tis. Kč), účetní rezerva na nevyplacené závazky vč. sociálního a zdravotního pojištění (687 tis. Kč). Stav odložené daně a odloženého závazku: Odložený daňový závazek k (účet 481 D) Změna odložené daně za rok 2011 (účet 592 MD) Odložený daňový závazek k (účet 481 D) tis. Kč tis. Kč tis. Kč Krátkodobé závazky Zahrnují závazky z obchodních vztahů před splatností ve výši tis. Kč, nevyplacené závazky k zaměstnancům se splatností v lednu 2012 ve výši tis. Kč, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši tis. Kč a daňové závazky ve výši tis. Kč Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní představují nevyplacené mzdy za nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců včetně 34 % sociálního a zdravotního pojištění z těchto mezd v celkové výši 575 tis. Kč, dále pak nevyfakturované výkony a služby ve výši 290 tis. Kč. Vlastní kapitál Informace je podrobněji rozvedena v kapitole III, bod 15. Kapitálové fondy Položka obsahuje rozdíly z přeměn vzniklé fúzí v roce 2010, resp. převzetím všech složek vlastního kapitálu zanikající organizace, společnosti SD Vrtné a trhací práce, a.s. (VTP). Struktura položky je následující (v tis. Kč): Rozdíly z přeměn společností Základní kapitál VTP Pořizovací cena akcií VTP Zákonný rezervní fond VTP 754 Statutární (sociální) fond VTP 534 Nerozdělený zisk minulých let VTP Neuhrazená ztráta minulých let VTP Neuhrazená ztráta běžného období VTP

51 Daň z příjmu právnických osob za rok 2011 splatná: Za účetní období 2011 bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob je tis. Kč. Výpočet uveden v tis. Kč: Hospodářský výsledek (zisk) před zdaněním přičitatelné položky celkem v tom: - rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou 687 odčitatelné položky celkem v tom: - rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy Daňový základ před úpravou (zisk) Odečet daňové ztráty r ( 34 odst. 1) Daňový základ po úpravách (zaokrouhleno) daň z příjmu právnických osob (19 %) Sleva na dani dle 35 (ZPS) 217 Celková daňová povinnost za rok 2011 splatná Daňová povinnost z běžné činnosti Daňová povinnost z mimořádné činnosti 0 2. Přehled významných událostí po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky za rok 2011 nejsou známy žádné významné události doplňující uzavřené výsledky. 3. Rozpis účtu 022 a 082 na hlavní skupiny (v tis. Kč) Skupina - druh Účet 022 Účet 082 Účet 022 Účet 082 Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář CELKEM Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč) Druh Skupina 01 Skupina 07 Skupina 01 Skupina 07 Zřizovací výdaje Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Společnost nevlastní ani neeviduje žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu. 6. Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin (v tis. Kč) Skupina PS brutto Přírůstky Úbytky nákup prodej (likv.) KS brutto Dlouhodobý nehmotný majetek Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář CELKEM

52 7. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (v tis. Kč) Druh Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (operativní evidence) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (operativní evidence) Přehled hmotného majetku zatíženého zástavním právem (věcným břemenem) Společnost neeviduje v účetnictví žádný takový majetek. 9. Přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví Společnost neeviduje v účetnictví žádný takový majetek. 10. Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí Společnost nevlastní investiční majetkové cenné papíry ani majetkové účasti. 11. Pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) Počet dnů po lhůtě splatnosti do 30 dnů do 60 dnů 0 94 do 90 dnů do 180 dnů do 365 dnů 0 0 nad 1 rok CELKEM Realizované prodeje k podnikům ve skupině SD (v tis. Kč) Společnost Severočeské doly a. s. Chomutov SD 1. strojírenská, a. s. Bílina SD Kolejová doprava, a. s. Tušimice SD Rekultivace, a. s. Tušimice PRODECO, a. s. Teplice SD KOMES, a. s. Most 1 4 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Most 8 25 CELKEM Transakce provedené se spřízněnými stranami byly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Uváděny jsou pouze subjekty skupiny, u kterých má položka v běžném nebo minulém období náplň. 13. Pohledávky k podnikům ve skupině SD (v tis. Kč) Společnost Severočeské doly a. s. Chomutov SD 1. Strojírenská, a. s. Bílina SD Kolejová doprava, a. s. Tušimice SD Rekultivace, a. s. Tušimice PRODECO, a. s. Teplice 10 0 CELKEM Uváděny jsou pouze subjekty skupiny, u kterých má položka v běžném nebo minulém období náplň. 14. Pohledávky kryté podle zástavního práva Společnost neeviduje žádné pohledávky kryté podle zástavního práva. 52

53 15. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období (v tis. Kč) PS k zvýšení snížení KS k Základní kapitál OR z přeměn společností Rezervní fond Statutární a ost. fondy (sociální fond) Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Celkem Hospodářský výsledek roku 2011 (zisk) Vlastní kapitál Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonů působnosti valné hromady SD Autodoprava, a.s. došlo dne 4. března 2011 k rozdělení zisku po zdanění za rok 2010, ve výši tis. Kč takto: - sociální fond byl zvýšen přídělem ze zisku po zdanění o tis. Kč - nerozdělený zisk byl proúčtován ve výši tis. Kč - tantiémy ani dividendy nebyly vyplaceny 16. Rozdělení zisku (úhrada ztráty) v tis. Kč uveden rok rozdělení a základní kapitál, akcie Rezervní fond Sociální fond Nerozdělený zisk Úhrada ztráty (odložená daň) Tantiémy Dividendy CELKEM Základní kapitál společnosti činí ,00 Kč. Akcie: ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 554,00 Kč 210 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě ,00 Kč Fúze společností SD - Autodoprava, a.s. (nástupnická organizace) a SD - Vrtné a trhací práce, a.s. (zanikající organizace) v roce 2010 neměla žádný vliv na akcie dosavadního akcionáře, akcie nepodléhaly výměně, neštěpily se, nezvyšovala ani nesnižovala se jejich jmenovitá hodnota ani se neměnila jejich podoba, druh ani forma. 17. Závazky po lhůtě splatnosti Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. 18. Realizované nákupy z podniků ve skupině SD (v tis. Kč) Společnost Severočeské doly a.s. Chomutov SD 1. Strojírenská, a.s. Bílina CELKEM Uváděny jsou pouze subjekty skupiny, u kterých má položka v běžném nebo minulém období náplň. 53

54 19. Závazky k podnikům ve skupině SD (v tis. Kč) Společnost Severočeské doly a. s. Chomutov SD 1. Strojírenská, a. s. Bílina CELKEM Uváděny jsou pouze subjekty skupiny, u kterých má položka v běžném nebo minulém období náplň. 20. Závazky kryté podle zástavního práva Společnost neeviduje žádné takové závazky. 21. Závazky neuvedené v rozvaze Společnost neeviduje žádné takové závazky. 22. Významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva Společnost neeviduje žádné významné potencionální ztráty, vyžadující tvorbu rezervy. 23. Přehled o zákonných a ostatních rezervách Společnost v průběhu účetního období tvořila účetní rezervu ve výši 686 tis. Kč na nevyplacené závazky vůči zaměstnancům včetně sociálního a zdravotního pojištění. 24. Výnosy z běžné činnosti (v tis. Kč) Druh činnosti tuzemsko zahraničí Přeprava, opravy a nájemné Prodej hmotného majetku a materiálu Ostatní provozní výnosy Úroky a ostatní finanční výnosy Celkem Závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti splatnost v lednu 2012 tis. Kč Zaměstnanci 698 Zaměstnavatel CELKEM Závazky zdravotního pojištění splatné v lednu 2012 tis. Kč Zaměstnanci 485 Zaměstnavatel 970 CELKEM

55 27. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných daňových orgánů splatné v roce 2012 Druh daně - splatné tis. Kč Daň z příjmu právnických osob*) 186 Daň z příjmu fyzických osob závislá činnost Srážková daň fyzické osoby 2 Daň z přidané hodnoty daňová povinnost Daň silniční 86 CELKEM *) po započtení zaplacených záloh 28. Výše pohledávek určených k obchodování, oceněných reálnou hodnotou Společnost neeviduje pohledávky určené k obchodování. 29. Náklady na odměny auditorské společnosti Celkové náklady na auditorské služby za rok 2011 činí 240 tis. Kč. Předmětem auditorských služeb bylo ověření účetní závěrky společnosti, dále provedení průběžného auditu účetnictví, ověření podkladů pro konsolidaci mateřské společnosti a společnosti ČEZ, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Audit provedla společnost NEXIA AP a.s., auditor licence KA ČR č Výdaje na výzkum a vývoj Společnost v průběhu účetního období nevynaložila žádné prostředky na realizaci výzkumu a vývoje. Datum: 31. ledna 2012 Podpis statutárního orgánu: 55

56 A d r e s a s p o l e č n o s t i : SD Autodoprava, a.s. ul. Důlní čp Bílina Poštovní přihrádka č. 49 Telefon: + 420/ Fax: + 420/ dispečink Bílina Telefon: + 420/ Fax: + 420/ dispečink Tušimice Telefon: + 420/ Fax: + 420/ Provoz Vrtné a trhací práce Telefon: + 420/

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s.

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 3 L invest A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL Bioplyn technologie s.r.o. Bohemian Development, Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek:

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 31.3.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 510 722 Oprávky a opravné položky -266 377-270 027 Dlouhodobý hmotný majetek, netto

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: K 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha dle IFRS Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 30.6.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 517 812 Oprávky a opravné položky -266 377-274 687 Dlouhodobý hmotný majetek,

Více

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s.

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Bohemian Development, Albania Sh.A. Bosna i Hercegovina d.o.o. Bulgaria EAD Ciepło Polska sp. z o.o. Deutschland GmbH Distributie S.A. Elektro Bulgaria AD Elektroproizvodstvo

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami podle 82 zákona č. 90/2012

Více

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 2012 1. PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 12,4 % Vlastní kapitál vzrostl o 17.129 tis. Kč Růst provozního zisku o 22,4 % Tržby meziročně vzrostly o 62.585

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2012 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2012 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

výhra e-mail na cestě krajina pro život 20 minut dospívání malé radosti návrhářka osudové setkání za obzorem jediný kontakt cesta za úspěchem

výhra e-mail na cestě krajina pro život 20 minut dospívání malé radosti návrhářka osudové setkání za obzorem jediný kontakt cesta za úspěchem cesta za úspěchem malé radosti e-mail dospívání na cestě ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. Výroční zpráva 2014 návrhářka krajina pro život jediný kontakt osudové setkání za obzorem výhra 20 minut SEZONA

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2015 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2015 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím

Více

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za rok 2009 SKUPINA ČEZ Vztahy_2009_CZE-PL-ENG.indd 1 24.2.2010 16:11:14 276 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 Zpráva o vztazích mezi propojenými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 276 964 tis. Kč Vlastní kapitál vzrostl o 223 519 tis. Kč Růst provozního zisku o 273 062 tis. Kč Tržby meziročně

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

SD Autodoprava, a.s.

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ. Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ

Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ. Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ parafa ústředí parafa ERZ ČEZ Preambule... 2 Úvodní ustanovení... 2 Působnost ERZ ČEZ... 3 Způsob ustavení

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

SKUPINA ČEZ Předběžné výsledky dle IFRS k 31. 12. 2005 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Severočeské doly a.s.

SKUPINA ČEZ Předběžné výsledky dle IFRS k 31. 12. 2005 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Severočeské doly a.s. 31. 12. 2005 Severočeské doly Západočeská Severočeská Východočeská Středočeská Severomoravská energetika, energetika, energetika, energetická energetika, a. s. celkem 9 902 1 201 645 873 1 225 10 003 6

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ Úvod Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice.

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2014 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2014 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez Úvod Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem s ústředím v České republice působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v západní

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 se sídlem Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 88 956, společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výrok auditora 1 Obsah Obsah strana 1. Textová část 3-4 2. Statutární orgány společnosti 5 3. 2009 3.1 Výrok auditora 7-10 3.2 Rozvaha 11-14 3.3 Výsledovka 15-16

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 28,73 % Vlastní kapitál vzrostl o 13.920 tis. Kč Růst provozního zisku o 66,06 % Výkony meziročně vzrostly o 52.003

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Polská 2400/1, 120 00 Praha IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) (ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA DLE 119A,

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2011

Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Obsah Obsah strana 1. Textová část 2-3 2. Statutární orgány společnosti 4 3. 2011 6-23 3.1 Výrok auditora 6-9 3.2 Rozvaha 10-13 3.3 Výsledovka 14-15 3.4 Cash flow

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 13,1 % Vlastní kapitál vzrostl o 14.595 tis. Kč Růst provozního zisku o 13,3 % Tržby meziročně vzrostly o 10.346

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2007-1

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více