Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

2 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Dosažení vize Skupiny ČEZ je založeno na čtyřech strategických pilířích. První z nich představuje růst efektivity, v jehož rámci byl v březnu 2007 vyhlášen nový program zvyšování efektivity navazující na probíhající integraci. Cílem programu je zvýšit výkonnost, zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů, a zařadit tak Skupinu ČEZ do roku 2012 mezi nejefektivnější koncerny v evropské energetice. 2

3 Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a zvyšováním efektivity. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektrickou energii a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a dodávají zemní plyn. Aktivní společnosti Skupiny ČEZ sídlí mimo Českou republiku v Polsku, Bulharsku, Rumunsku, Nizozemsku, Irsku, Německu, Maďarsku, Albánii, Turecku, Srbsku a na Slovensku. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Rumunsku působí společnosti zajišťující distribuci a prodej elektřiny. V oblasti výroby probíhá v Rumunsku výstavba největšího evropského parku větrných elektráren v přímořských lokalitách Fântânele a Cogealac. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou. V Německu spolu se svým partnerem vlastní těžařskou hnědouhelnou společnost zahrnující také elektrárny. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii a připravuje výstavbu nových elektráren. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. Na Slovensku připravuje Skupina ČEZ spolu se slovenským partnerem výstavbu nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice. V ostatních zemích se jedná o společnosti podporující velkoobchod s elektřinou, společnosti sledující vývoj v příslušné zemi za účelem nalezení nabízejících se výhodných akvizičních příležitostí a též o společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost (Nizozemsko, Irsko). K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je směrován třetí pilíř obnova výrobního portfolia. Skupina významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů v České republice. Investice se budou týkat také obnovitelných zdrojů. Modernizace stávajících elektráren a výstavbu nových zdrojů plánuje Skupina ČEZ také v Maďarsku, Německu, Rumunsku, Bulharsku, Polsku, Turecku a na Slovensku. V roce 2009 se strategie rozšířila o nový pilíř inovace. Skupina ČEZ tím reaguje na aktuální vývoj v odvětví energetiky zahrnující environmentální regulaci a otevírající se příležitosti v podobě nových technologií a obchodních modelů. Tento pilíř zahrnuje činnosti výzkumu a vývoje, investice do ochrany životního prostředí, energetické úspory a inteligentní distribuční sítě. Firemní kultura ve Skupině ČEZ je orientována na výkon. Skupina ČEZ proto stanovila a prosazuje 7 principů představujících základní hodnoty pro všechny zaměstnance: 1. bezpečně tvoříme hodnoty, 2. zodpovídáme za výsledky, 3. jsme jeden tým, 4. pracujeme na sobě, 5. rosteme za hranice, 6. hledáme nová řešení, 7. jednáme fér. Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke společnosti a životnímu prostředí. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. 3

4 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Strana 1. Úvod - společný text 2 2. Obsah 4 3. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 5 4. Úvodní slovo předsedy představenstva 6 5. Přehled vybraných výsledků 7 6. Hlavní události roku Orgány společnosti a její management 10 Zpráva o po dnikatelské činn osti Majetkové účasti Hospodaření společnosti 13 Výsledky hospodaření Očekávaná situace v roce Řízení bezpečnosti a kvality Investice Strategické záměry Hlavní předmět podnikání Finance 18 Akcie a akcionáři Valná hrom ada v roce Personalistika 18 Vývoj a struktura stavu zaměstnanců Vzdělávací program, sociální politika Odbory, kolektivní sm louva 16. Vývoj legislativního rámce Ochrana životního prostředí Výzkum a vývoj Soudní spory Dárcovství a partnerský reklamní program Vyjádření dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora - o prověrce zprávy o vztazích Zpráva nezávislého auditora - výrok k účetní závěrce Účetní závěrka 27 Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Přehled o peněžních tocích k Přehled o změnách vlastního kapitálu k Příloha k účetní závěrce k Základní organizační schém a k Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Identifikace společnosti 66 4

5 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Čestné prohlášení: Údaje uvedené ve Výroční zprávě SD-Autodoprava, a.s. za rok 2009 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti nebyly vynechány. V Bílině, dne 26. února 2010 Ing. Petr Hokr předseda představenstva a ředitel a.s. Ing. Radek Hanuš místopředseda představenstva a ekonomicko-personální náměstek ředitele a.s. 5

6 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy, vážení pánové, s potěšením mohu konstatovat, že naše společnost splnila v uplynulém roce 2009 plánované úkoly. Přispíváme tak jako nedílná součást skupiny SD a skupiny ČEZ k zajištění těžby hnědého uhlí. Věnujeme dlouhodobě pozornost profesnímu růstu všech zaměstnanců a formou vzdělávacích akcí upevňujeme efektivní procesy uvnitř společnosti. Zlepšováním údržby vozidel a promyšlenou strategií investic rozvíjíme své služby uvnitř skupiny, ale také pro externí zákazníky. Podílíme se formou přepravních výkonů na realizaci řady významných staveb v regionu, např. dálnice D - 8. Nadále se nám daří zajišťovat vysokou úroveň sociálního zabezpečení pracovníků a máme také velice dobré výsledky v oblasti bezpečnosti práce. Za poctivý přístup k plnění pracovních povinností patří poděkování všem zaměstnancům naší společnosti. Děkuji také externím firmám za dobrou spolupráci. Dovolte mi, abych Vám jménem představenstva společnosti předložil Výroční zprávu za rok 2009, která informuje o výsledcích hospodaření. Ing. Petr Hokr předseda představenstva SD - Autodoprava, a.s. 6

7 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka Fyzický počet zaměstnanců k počet Tržby mil. Kč EBITDA mil. Kč EBIT mil. Kč Čistý zisk mil. Kč Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) % 6,0 7,0 8,3 6,8 5,8 4,6 Celková aktiva - ke konci období mil. Kč Celková aktiva - průměr mil. Kč Vlastní kapitál - ke konci období mil. Kč Vlastní kapitál - průměr mil. Kč Finanční dluh mil. Kč Finanční dluh / vlastní kapitál % 8,5 7,4 7,4 5,2 5,3 5,7 Investice mil. Kč Provozní cash flow mil. Kč Výsledky hospodaření Jednotka Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 6,0 7,0 8,3 6,8 5,8 4,6 % 7,2 7,4 7,6 7,8 5,6 4,5 Rentabilita aktiv čistá (ROA netto) % 5,9 6,3 6,6 6,7 4,8 3,8 EBIT marže % 7,1 7,6 8,7 7,9 6,6 5,8 Finanční dluh / Vlastní kapitál % 8,5 7,4 7,4 5,2 5,3 5,7 Finanční dluh / EBITDA % 24,8 23,3 25,0 18,5 17,6 18,2 Celková likvidita % Poměr provozního cash flow k závazkům % Obrat aktiv 1 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 Krytí stálých aktiv % Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 61,5 61,2 62,2 61,9 59,8 61,7 7

8 HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2009 A 2010 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY ROK 2009 leden - rozhodnutí představenstva mateřské společnosti SD a.s. o záměru prodeje akcií společnosti SD-Vrtné a trhací práce, a.s. dceřiné společnosti SD-Autodoprava, a.s. - centralizace daňových služeb - od 1/2009 je činnost zabezpečována na základě smluvního vztahu společností Severočeské doly a.s. - centralizace účetních služeb - od 2/2009 je činnost zabezpečována na základě smluvního vztahu společností Severočeské doly a.s. únor - audit účetní závěrky společnosti za rok 2008 s výrokem bez výhrad březen - valná hromada společnosti rozhodnutí jediného akcionáře - zprovoznění 2 kusů demprů Volvo A35 duben - získání ocenění ČEZar v rámci vyhodnocení nejlepších zaměstnanců skupiny ČEZ pro p. Jiřího Pilze červen - dražba nepotřebného majetku - realizace organizačních změn na úseku údržby kmenových vozidel (změna směnnosti a optimalizace preventivní údržby vozidel) září - volby člena dozorčí rady 8

9 - rozhodnutí představenstva o fúzi se společností SD Vrtné a trhací práce, a.s., stanovení rozhodného dne fúze na říjen - zprovoznění jeřábu Grove 30 tun se zvýšenou terénní dostupností listopad - nákup akcií společnosti SD - Vrtné a trhací práce, a.s. prosinec - dražba nepotřebného majetku - schválení PZ 2010 představenstvem společnosti - podpis nové kolektivní smlouvy na roky ROK 2010 V mezidobí po datu do data uzávěrky výroční zprávy za rok 2009 nenastaly žádné významné skutečnosti. 9

10 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT Představenstvo Předseda představenstva Ing. Petr Hokr (* 1962) ředitel společnosti absolvent Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, 23 let praxe v marketingu, dopravě a hornictví Místopředseda představenstva Ing. Radek Hanuš (* 1962) ekonomicko-personální náměstek ředitele společnosti, absolvent Fakulty výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze, 24 let praxe v dopravě a hornictví Člen představenstva Milan Pospíšil (* 1965) výrobně-technický náměstek ředitele společnosti, absolvent Střední průmyslové školy v Teplicích, obor Provoz a ekonomika automobilové dopravy, 23 let praxe v obchodě, dopravě a hornictví Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Ing. Josef Molek (* 1956) člen představenstva a personální ředitel společnosti Severočeské doly a.s., člen Správní rady univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 10

11 absolvent Fakulty výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze, 30 let praxe v hornictví Místopředseda dozorčí rady Ing. Antonín Vincenc (* 1950) vedoucí odboru investic a technického rozvoje společnosti Severočeské doly a.s. místopředseda dozorčí rady společnosti SD-1.strojírenská, a.s., absolvent Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, 37 let praxe v dopravě a hornictví Člen dozorčí rady Jaroslav Vrba (* 1965) člen dozorčí rady společnosti volený zaměstnanci, předseda odborové organizace SD-Autodoprava, a.s. vyučen v oboru automechanik, 24 let praxe v oboru Management společnosti Ing. Petr Hokr (* 1962) ředitel společnosti údaje viz. předseda představenstva Ing. Radek Hanuš (* 1962) ekonomicko-personální náměstek ředitele společnosti údaje viz. místopředseda představenstva Milan Pospíšil (* 1965) výrobně-technický náměstek ředitele společnosti údaje viz. člen představenstva 11

12 SD Autodoprava, a.s. Důlní Bílina ZPRÁVA o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 Předkládá představenstvo: Ing. Petr Hokr, předseda představenstva Ing. Radek Hanuš, místopředseda představenstva Milan Pospíšil, člen představenstva Určeno k projednání v představenstvu a dozorčí radě společnosti 12

13 MAJETKOVÉ ÚČASTI Společnost SD Autodoprava, a.s. vlastní hromadnou akcii společnosti SD Vrtné a trhací práce, a.s., nahrazující jednotlivé listinné akcie na jméno, s číselným označením , z nichž každá má jmenovitou hodnotu 6 000,- Kč. Celková jmenovitá hodnota akcie tak činí tis. Kč. SD Autodoprava, a.s. je tak jediným akcionářem společnosti SD Vrtné a trhací práce, a.s. se sídlem v Bílině, Důlní ul. čp. 375/89, PSČ Ke koupi akcií společnosti SD Vrtné a trhací práce, a.s. od společnosti Severočeské doly a.s. došlo dne 30. listopadu 2009, na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, pořizovací cena akcií činí tis. Kč. Cílem je následná fúze obou společností. Rozhodný den fúze byl stanoven na 1. leden Společnost SD Vrtné a trhací práce, a.s. patří do konsolidační skupiny SD. V souladu s ustanovením 62 odst. 5) vyhlášky 500/2002 Sb. nevytváří společnosti SD Autodoprava, a.s. a SD Vrtné a trhací práce, a.s. konsolidační celek. Mezi společnostmi nejsou uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Společnost za rok 2009 splnila všechny cíle a ukazatele stanovené hlavním akcionářem. Rozhodující ukazatel EBITDA vykazuje meziročně výrazný růst o 8,4 %, stejný vývoj lze sledovat u ukazatele produktivita práce z přidané hodnoty. Ukazatele zisku (před zdaněním, po zdanění, provozní) byly meziročně nižší, v porovnání s očekávanými výsledky však dosáhly podstatně vyšších hodnot. Obdobný vývoj se týká poměrových ukazatelů rentability. Meziroční vývoj ukazatele produktivita práce z přidané hodnoty (8,4 %) je rychlejší, než mzdový růst (7,2 %) více v kapitole Personalistika. Celková výše výkonů za rok 2009 ve výši 479 mil. Kč znamená nárůst o 2,4 % oproti předchozímu období. Objem výkonů je tak nejvyšší v historii společnosti. Výrazně klesla meziročně výkonová spotřeba, o 7,5 %. Tento trend a dosažené výsledky lze proto hodnotit příznivě. Ve struktuře výkonů společnosti má nadále hlavní podíl oblast přepravních výkonů. Celkové tržby této činnosti (vlastní výkony) dosáhly objemu 314 mil. Kč, což 13

14 je nejvyšší hodnota v historii společnosti, meziroční růst činí 4,8 %. V celkových přepravních výkonech má rozhodující podíl přeprava sypkých hmot (55 %). Největší podíl tržeb je realizován vůči mateřské společnosti, významně se však zvýšil podíl zakázek pro společnost SD Rekultivace, a.s. (objem v 2009 činil 53 mil. Kč). Další významná činnost podnikání pronájem vozidel dosáhla za rok 2009 celkových ročních tržeb v objemu 155 mil. Kč (meziročně + 10,1 %). V minulosti významná položka výnosů tržby z prodeje nepotřebného majetku (vozidel) zaznamenala v roce 2009 pokles, zejména z důvodu celkové nižší poptávky i nižších realizovaných cen. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem prodeje majetku jsou opotřebená vozidla, lze vidět příčiny v důsledcích současné krize. Meziroční hodnota tržeb je na úrovni 54,3 % předchozího období. Ve struktuře nákladů činí nejvyšší podíl výkonová spotřeba (34 %), osobní náklady (34 %) a odpisy majetku (27 %). Výkonová spotřeba meziročně výrazně klesla, u položek osobních nákladů a odpisů je opačný vývoj. V souladu se záměry a v návaznosti na realizovaná rozhodnutí vedení společnosti dochází k růstu průměrného výdělku (s dopadem na osobní náklady) a k obnově vozového parku (s dopadem na odpisy majetku). Celková výše osobních nákladů činí 160 mil. Kč, roční výše odpisů majetku dosáhla hodnoty 127 mil. Kč. Obě položky jsou zmíněny v samostatných kapitolách Investice a Personalistika. Ve struktuře výkonové spotřeby patří mezi rozhodující nákladové položky spotřeba pohonných hmot a materiál (náhradní díly a pneu). Příznivý vliv na hospodářské výsledky měla nižší průměrná cena nafty - ve srovnání s předchozím obdobím. Celkové náklady na pohonné hmoty dosáhly výše 47 mil. Kč. Částečně specifickou položkou nákladů (i výnosů) jsou subdodávky. Jejich absolutní výše meziročně výrazně poklesla. Položka souvisí se zajištěním zakázek v součinnosti s dalšími dodavateli. Její vliv na celkový hospodářský výsledek je dán rozdílem výnosů a nákladů. Absolutní výše potom ovlivňuje celkové náklady, resp. celkové výkony a výnosy. Investiční obnova, její rozsah a struktura patří každoročně mezi významné činnosti. Činnost má výrazné dopady na hospodaření i finanční toky. Problematice se více věnuje kapitola zprávy Investice. Kromě investiční obnovy byla péče o majetek zajištěna formou oprav a údržby. Rozhodující část byla zajišťována vlastními kapacitami, což je naplňování firemní strategie v této oblasti. Úroveň technického stavu majetku odpovídá jeho stáří a podmínkám provozování, ve značné míře v náročném prostředí povrchového lomu. Stupeň odepsanosti dlouhodobého majetku se meziročně zhoršil o 2 procentní body. Z důvodů významných investičních výdajů do modernizace vozového parku došlo k meziročnímu poklesu úrovně finančního majetku, avšak bez negativních důsledků pro další činnost společnosti. Investiční potřeby byly kryty výhradně z vlastních zdrojů. Z rozvahových výsledků vyplývá, že v roce 2009 došlo meziročně k navýšení celkových aktiv (a pasiv) o 43 mil. Kč a zároveň ke změně jejich struktury. Zvýšil se 14

15 podíl dlouhodobého majetku na 86 % a snížil podíl oběžných aktiv na 14 %. Meziroční změna (pohyb) výše uvedených složek ve struktuře aktiv tak činí zhruba 5 procentních bodů. Podíl ve společnosti SD Vrtné a trhací práce, a.s. se projevuje jako finanční majetek a činí cca 10 % hodnoty aktiv. Z celkové pořizovací ceny akcií byla v roce 2009 uhrazena částka 30 mil. Kč. Uvedená transakce tak výrazně ovlivnila stav finančních prostředků, který meziročně klesl o 22 mil. Kč. Zhruba o stejnou výši se zvýšil stav krátkodobých závazků. Ve struktuře pasiv je tak meziročně patrný pokles podílu vlastního kapitálu a opačný trend u cizích zdrojů, přičemž v absolutním vyjádření se obě položky výrazně zvýšily (o 20 mil. Kč, resp. o 24 mil. Kč) Akciová společnost splnila v roce 2009 všechny své závazky, odvodové a daňové povinnosti. Celková výše zisku po zdanění činí ,46 Kč. Stěžejní záležitostí roku 2010 je realizace fúze se společností SD Vrtné a trhací práce, a.s. Fúze proběhne v souladu se zájmy mateřské společnosti SD a.s. Rozhodný den fúze je určen na , dokončení se předpokládá nejpozději k datu Fúze proběhne formou sloučení, kdy zanikající společností je SD Vrtné a trhací práce, a.s., nástupnickou organizací SD Autodoprava, a.s. V porovnání s dosaženými výsledky v roce 2009 bude mít fúze společností v roce 2010 vliv v podstatě na všechny ekonomické ukazatele, zejména absolutní zvýšení nákladů a výnosů, včetně změny jejich struktury, zvýšení počtu zaměstnanců atd. Cílem roku 2010 je zdárný a bezproblémový průběh realizace fúze, v dalších letech následně vyhodnocení a přehodnocení aktivit v oblasti vrtných a trhacích prací. V oblasti ekonomických ukazatelů společnosti je očekáván mírný pokles. V roce 2010 je očekávána zhruba stejná úroveň tržeb za přepravní výkony a tedy zachování současné úrovně zaměstnanosti v této oblasti. Investiční obnova je dalším významným úkolem pro rok Celkový objem na úrovni 137 mil. Kč (včetně části pro organizační útvary zajišťující vrtné a trhací práce) je financován z vlastních finančních prostředků. Meziročně tak dochází k zachování současné výše, resp. jedná se o mírné zvýšení při započtení vlivu fúze. Z důvodů úhrady závazků za podíl ve společnosti SD Vrtné a trhací práce, a.s. ve výši cca 31 mil. Kč v první polovině roku 2010 se předpokládá meziroční pokles úrovně finančního majetku, avšak bez negativních důsledků pro další činnost společnosti. V personální oblasti nedochází meziročně k významným změnám, pouze vlivem realizace fúze. Předpokládá se stejný celkový stav zaměstnanců, resp. vyšší po sloučení se stavem zaměstnanců zajišťujících vrtné a trhací práce. Vysoký důraz je trvale kladen na vzdělávání a další zvyšování některých prvků firemní kultury. Na konci roku 2009 skončila platnost původní kolektivní smlouvy, včetně dodatků a byla podepsána kolektivní smlouva nová, s platností na roky

16 Pro rok 2010 obsahuje ustanovení (mimo jiné) s navýšením průměrného výdělku do výše cca 2 %. V provozní oblasti zůstává beze změny organizace materiálně-technického zásobování a skladovací činnosti. Uvedené činnosti jsou zajišťovány formou smluvního vztahu s odbornými útvary společnosti Severočeské doly. Využívá se rovněž formy konsignačních skladů z důvodů lepšího zajištění provozních podmínek v oblasti údržby. Od roku 2009 jsou účetní a daňové služby zajištěny mateřskou společností a pokryty smluvním vztahem. Podnikatelský záměr společnosti a cíle pro rok 2010 byly schváleny v představenstvu společnosti, projednány v dozorčí radě a respektují tak potřeby hlavního akcionáře. ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A KVALITY Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti práce je jednou z priorit vedení společnosti a je na ni kladen velký důraz. Provozování autodopravy v rámci důlních provozů je poměrně rizikovou činností, čehož si je management na všech úrovních řízení vědom. Pro všechny zaměstnance jsou zajišťována pravidelná bezpečnostní školení s vysokým stupněm úrovně a celkové klima v rámci naší společnosti tak významně podporuje udržení vysokého standardu činností z hlediska bezpečnosti práce. Úrazovost je již několik let minimální, v roce 2009 byl zaznamenán pouze 1 registrovaný úraz a tento počet tak meziročně klesl o 3. Kontrolou a údržbou vozidel a technických zařízení bylo docíleno jejich dobrého technického stavu. V oblasti kvality odváděné práce se společnosti dlouhodobě daří zajišťovat služby na odpovídající úrovni. Přes náročnost podmínek důlního provozu a významný vliv klimatických podmínek jsou reference od zákazníků příznivé. INVESTICE Rozhodující položky investičního plánu jsou každoročně směřovány do obnovy a modernizace vozového parku a stejný trend platil i v roce V roce 2009 byly pořízeny investice ve výši 133 mil Kč, což je předpokládaná úroveň podnikatelského záměru. Zdrojem financování investic jsou vlastní prostředky. 16

17 Strojní investice dosáhly výše 132,4 mil. Kč, z toho hodnota pořízení 54 kusů vozidel činila 131,6 mil. Kč, ostatní strojní investice 0,8 mil. Kč. Stavební investice byly realizovány ve finančním rozsahu 0,6 mil. Kč. Ke konci období roku 2009 činil stav záloh 0 Kč, počáteční stav byl 5 mil. Kč, tj. saldo v záporné výši 5 mil. Kč. Investiční výdaje 2009 tedy činí 128 mil. Kč. Investiční obnova má přímý vliv na výši odpisů majetku. Odpisy majetku společnosti za rok 2009 činí 127 mil. Kč, tj. jsou o 6 mil. Kč nižší ve srovnání s pořízením investic za stejné období. Stupeň odepsání majetku vyjádřený v procentech činí 61,7 % a meziročně se zhoršil (zvýšil) o 2 procentní body. STRATEGICKÉ ZÁMĚRY Akciová společnost SD - Autodoprava, a.s. je součástí skupiny ČEZ. Dlouhodobá strategie, cíle a vize této skupiny jsou obsahem výroční zprávy společnosti ČEZ a.s. Společnost SD - Autodoprava, a.s. je plně respektuje a je připravena se podílet na jejich realizaci a naplnění. HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou přepravní činnost a pronájem vozidel. V rozhodující činnosti společnosti přepravě - je tradičně kladen důraz na zajištění přepravních služeb prioritně pro mateřskou společnost - Severočeské doly a.s., a další členy skupiny ČEZ a SD. Celkové tržby za vlastní přepravní výkony v roce 2009 byly ve výši 314 mil. Kč, což je o 4,8 % více než v loňském roce. Přeprava sypkých hmot je realizována vozidly Tatra 815, Tatra Jamal, MAN a nově pořízenými kloubovými dempry Volvo. Jeřábové práce jsou realizovány mobilními jeřáby značky Liebherr o nosnostech 40, 50, 70 a 80 t a dále flotilou jeřábů s nosností od 8 do 28 tun. V průběhu roku je dále realizována celá řada dalších činností, např. kropení cest, doprava pitné vody, zimní posyp vozovek, zametání komunikací, hrubé terénní úpravy, nakládka materiálu nakládací technikou apod. Druhou nejvýznamnější činností je pronájem vozidel ve skupině SD, zejména společnosti Severočeské doly a.s. a dále ostatním dceřiným společnostem SD. V pronájmu bylo k celkem 454 vozidel. 17

18 Opravy a údržba kmenových i pronajatých vozidel jsou zajišťovány převážně vlastními kvalifikovanými zaměstnanci ve vlastních specializovaných dílnách a pracovištích, a to na obou lokalitách, v Bílině a v Tušimicích. V menší míře je využíváno služeb externích servisních firem a zaměstnanců. Jako spíše doplňkové činnosti k výše uvedeným prioritám jsou realizovány další práce, například opravy karoserií, přípravné práce pro stavby, pořádání kurzů a školení, montáž, opravy a revize vyhrazených zdvihacích zařízení, technické činnosti v dopravě, činnost prováděná hornickým způsobem a další. FINANCE, AKCIE, VALNÁ HROMADA Jediným akcionářem společnosti je právnická osoba Severočeské doly a.s. se sídlem v Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ Akcie společnosti je hromadná, nahrazující jednotlivé listinné akcie, a to ve dvou nominálních hodnotách: kmenové akcie na jméno (s číselným označením ) v počtu kusů ve jmenovité hodnotě 554,- Kč kmenové akcie na jméno (s číselným označením ) v počtu 210 kusů ve jmenovité hodnotě ,- Kč. Valná hromada společnosti se uskutečnila dne formou rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady. PERSONALISTIKA Průměrný evidenční počet zaměstnanců společnosti na konci roku 2009 činil 374 zaměstnanců, z tohoto počtu bylo 335 v dělnických kategoriích. Z celkového počtu činí podíl žen 5 % (v počtu 20). Průměrný stav zaměstnanců za celý rok je 375. Uvedené stavy byly v souladu s podnikatelským záměrem a znamenaly zachování meziročně úrovně. Rozhodující profesí ve společnosti je profese řidič, doplňující jsou obslužné profese, zejména v oblasti oprav a údržby. 18

19 Věková struktura zaměstnanců: - do 25 let 9 zaměstnanců (2,4 % z celkového počtu) let 18 zaměstnanců (4,8 % z celkového počtu) let 87 zaměstnanců (23,3 % z celkového počtu) let 121 zaměstnanců (32,3 % z celkového počtu) let 118 zaměstnanců (31,6 % z celkového počtu) - nad 60 let 21 zaměstnanců (5,6 % z celkového počtu) Kvalifikační struktura zaměstnanců: - základní vzdělání 55 zaměstnanců (14,7 % z celkového počtu) - vyučení 259 zaměstnanců (69,2 % z celkového počtu) - středoškolské vzdělání 56 zaměstnanců (15,0 % z celkového počtu) - vysokoškolské vzdělání 4 zaměstnanci (1,1 % z celkového počtu) Průměrný měsíční výdělek zaměstnance za rok 2009 činil Kč a byl tak meziročně vyšší o 7,2 %. Celkové osobní náklady společnosti dosáhly ročního objemu 160 mil. Kč, z toho: - mzdové náklady: 114 mil. Kč - zákonné sociální a zdravotní pojištění: 38 mil. Kč - ostatní: 8 mil. Kč V položce ostatní jsou obsaženy zejména nákladové položky týkající se vzdělávacího programu náklady na školení zaměstnanců činily za rok 2009 celkem tis. Kč, resp. sociálního programu - náklady na stravování zaměstnanců ve výši tis. Kč, ochranné pomůcky ve výši 776 tis. Kč, příspěvek na penzijní připojištění ve výši tis. Kč. Dále položka obsahuje odměny členů statutárních a dozorčích orgánů ve výši 972 tis. Kč. V návaznosti na organizační členění společnosti - dvě místně odloučené provozovny, Bílina a Tušimice - působí ve společnosti i dvě odborové organizace. Obě organizace jsou partnery společnosti v rámci kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouvy. 19

20 Poskytované benefity byly v průběhu roku 2009 realizovány v souladu s kolektivní smlouvou uzavřenou na období let , včetně dodatků. V závěru roku 2009 byla podepsána kolektivní smlouva na období let Mezi hlavní oblasti kolektivní smlouvy patří vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi, pracovněprávní oblast, sociální program, bezpečnost, hygiena a pracovní prostředí, mzdové nároky a penzijní připojištění. V souladu s kolektivní smlouvou akciová společnost vede sociální fond. Příděly do fondu a jeho čerpání probíhá na základě rozpočtu. Prostředky jsou čerpány zejména na podporu rekreačních potřeb a závodního stravování, z fondu byl hrazen i další benefit nepeněžní poukázky, určené k využití v oblasti relaxace, zdravotních potřeb a léků. Všechny závazky vyplývající z kolektivní smlouvy byly v uvedeném roce dodrženy a splněny. VÝVOJ LEGISLATIVNÍHO RÁMCE Legislativní rámec podnikání je vymezen rozsahem a obsahem vydaných správních povolení, kterými jsou pokryty činnosti zapsané v předmětu podnikání společnosti v obchodním rejstříku a živnostenském rejstříku. Společnost má všechna potřebná povolení a oprávnění ke svému předmětu činnosti a všechna povolení a oprávnění jsou platná. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochrana životního prostředí je další z významných priorit vedení společnosti. Na ekologické chování a šetrný přístup k přírodě je kladen důraz v každodenním chování zaměstnanců. Investicemi do této oblasti se společnost snaží snižovat emise škodlivých plynů, zajišťovat maximálně citlivé chování k přírodě při používání ropných produktů nebo likvidaci všech druhů odpadu. V roce 2009 bylo na služby ekologického charakteru vynaloženo z nákladů společnosti 1,5 mil. Kč, což znamená meziroční zvýšení o 30 %. 20

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více