VÝROČNÍ ZPRÁVA SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

2 Nárůst ukazatele EBITDA o 28,73 % Vlastní kapitál vzrostl o tis. Kč Růst provozního zisku o 66,06 % Výkony meziročně vzrostly o tis. Kč

3 Úvod Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Skupina ČEZ klade ve svém vnitřním fungování důraz na stálý růst efektivity, jenž je opakovaně vyjadřován úspěšným plněním konkrétních programů zaměřených tímto směrem. Na předešlý program navázala v září 2010 vyhlášením projektu Nová Vize reflektujícím realitu v odvětví energetiky následkem hospodářské krize. Ta vedla Skupinu ČEZ k přehodnocení investičního programu, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Cílem nově vyhlášeného programu je zvýšit výkonnost a zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů v nadcházejícím období stabilizace a konsolidace. Mimořádný důraz je kladen na uchování klíčových znalostí a jejich další využití. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektrickou energii a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a dodávají zemní plyn. Skupina ČEZ rozvíjí své aktivity rovněž ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Zaměřuje se zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a implementací svého know-how. Soustředí se primárně na trhy, na nichž již v nějaké formě působí, a na oblast obnovitelných zdrojů energie. Aktivní společnosti Skupiny ČEZ sídlí mimo Českou republiku v Albánii, Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Nizozemsku, Irsku, Německu, Maďarsku, Turecku, Srbsku a na Slovensku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti distribuce a prodeje, provozuje park větrných elektráren Fântânele a nedaleko od něj staví větrný park Cogealac. Od ledna 2011 vlastní v jihozápadním Rumunsku 4 malé vodní elektrárny. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou. V Německu spolu se svým partnerem vlastní těžařskou hnědouhelnou společnost, zahrnující také uhelné a větrné elektrárny. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii a připravuje výstavbu nových elektráren. Na Slovensku Skupina ČEZ obchoduje s plynem a spolu se svým místním partnerem pracuje na projektu výstavby nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. 1

4 K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je nezbytná obnova výrobního portfolia. Skupina ČEZ významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů v České republice. V roce 2010 rozšířila Skupina ČEZ svůj energetický mix o kapacity slunečních elektráren. Úspěšně byly zavezeny první kontejnery do nově vybudovaného meziskladu vyhořelého paliva. Modernizaci stávajících elektráren a výstavbu nových zdrojů plánuje také v Maďarsku, Německu, Turecku a na Slovensku. Skupina ČEZ si odvážně osvojila technologie budoucnosti. S významnou evropskou automobilkou uzavřela dohodu o uskutečnění pilotního projektu zaměřeného na rozvoj elektromobility v České republice. Část elektromobilů bude vyzkoušena na Vrchlabsku, kde probíhá projekt Skupiny ČEZ Smart region zaměřený na vybudování oblasti pokryté tzv. inteligentní distribuční sítí. V různé fázi rozpracovanosti se v současnosti nacházejí výstavbové projekty kogeneračních jednotek, společné výroby elektřiny a tepla. Uskutečňovány jsou dále investice do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a k dosažení energetických úspor. Firemní kultura ve Skupině ČEZ je orientována na výkon. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Při svém podnikání se však současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. 2

5 Obsah výroční zprávy 2010 Úvod 1 Obsah 3 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 4 Výrok nezávislého auditora k výroční zprávě 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Přehled vybraných výsledků společnosti 7 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 8 Zpráva dozorčí rady 9 Orgány společnosti a její management 10 Plnění kodexů řízení a správy společnosti 12 Přístup k rizikům ve vztahu k účetnímu výkaznictví 12 Zpráva o podnikatelské činnosti 14 Hospodaření společnosti 14 Řízení rizik 16 Řízení bezpečnosti a jakosti 17 Investice 17 Strategické záměry 17 Hlavní předmět podnikání 18 Podnikatelské prostředí 19 Finance 19 Personalistika 20 Vývoj legislativního rámce 21 Ochrana životního prostředí 21 Výzkum a vývoj 21 Soudní spory společnosti 21 Dárcovství a reklamní partnerství 22 Základní organizační schéma 23 Výklad pojmů a zkratek 24 Seznam použitých tabulek a grafů 25 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce společnosti 50 Účetní závěrka společnosti 51 Rozvaha v plném rozsahu 51 Výkaz zisku a ztrát 55 Příloha k účetní závěrce SD Kolejová doprava, a.s. za rok Přehled o peněžních tocích přímá metoda 66 Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč 68 Rozdělení zisku za rok Identifikace společnosti 70 3

6

7 Výrok nezávislého auditora 5

8

9 Přehled vybraných výsledků společnosti Tabulka č. 1: Vybrané ekonomické ukazatele Kapitola Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka Přeprava uhlí tis. tun Přeprava vápence pro ČEZ, a. s. tis. tun Výdaje na ekologii tis. Kč Fyzický počet zaměstnanců k počet Tržby tis. Kč EBITDA tis. Kč EBIT tis. Kč Čistý zisk tis. Kč Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) % 2,97 3,11 3,26 3,81 4,86 8,39 Celková aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Finanční dluh tis. Kč Finanční dluh / vlastní kapitál % x x x x x x Investice tis. Kč Provozní cash flow tis. Kč

10 Hlavní události roku do uzávěrky výroční zprávy leden 2010 únor 2010 březen 2010 podpis přepravních smluv na rok 2010 se Severočeskými doly a.s. schválení podnikatelského záměru 2010 přepravy uhlí z DNT do elektrárny Počerady v objemu cca tun schválení účetní závěrky za rok 2009 auditorem ukončení přeprav uhlí po celostátních drahách v úseku Světec Kadaň získání certifikátu OHSAS duben 2010 uzavření dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě na roky 2010 až 2012 květen 2010 veřejné komplexní prověrky bezpečnosti práce červen 2010 dokončení opravy a modernizace lokomotivy řady červenec 2010 vyhlášení výběrového řízení na zajištění údržby a kontrolní a dohlédací činnosti v kolejišti DNT práce na koleji č. 5,6 vlečky ÚUL srpen 2010 uzavření smlouvy na pronájem 2 ks lokomotiv řady 130 září 2010 změna složení členů dozorčí rady remotorizace motorové lokomotivy podbíjení širé trati v Tušimicích říjen 2010 zahájení přeprav uhlí po celostátních drahách v úseku Kadaň Třebušice podbíjení a čištění koleje 2E, podbíjení výhybek v Tušimicích listopad 2010 volby zástupců zaměstnanců do dozorčí rady odkup budov, kolejí a pozemků od Severočeských dolů a.s. DNT ukončení stavebních prací na sociálním objektu v ÚUL prosinec 2010 remotorizace motorové lokomotivy pořízení motorové lokomotivy podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě na období schválení podnikatelského záměru 2011 leden 2011 březen 2011 uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodávku kontrolní a dohlédací činnosti a zajišťování údržby na DNT podpis přepravních smluv na rok 2011 se Severočeskými doly a.s. podpis přepravní smlouvy na rok 2011 s ČEZ, a.s. schválení účetní závěrky za rok 2010 auditorem změna složení členů dozorčí rady 8

11

12 Orgány společnosti a její management PŘEDSTAVENSTVO: Ing. František Maroušek (*1956) předseda představenstva absolvent Kyjevského polytechnického institutu - fakulta strojní a postgraduálního studia VŠB Ostrava - fakulta hornicko-geologická 30 let praxe v hornictví Ing. Aleš Schilberger (*1960) místopředseda představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů fakulta provoz a ekonomika dopravy a spojů 26 let praxe v hornictví Ing. Jiří Kynčil (*1955) člen představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů fakulta provoz a ekonomika železniční dopravy 14 let praxe v hornictví DOZORČÍ RADA: Ing. Pavel Vaňas (*1962) předseda dozorčí rady člen představenstva a obchodní ředitel SD a.s. absolvent ČVUT Praha - fakulta strojní 23 let praxe v hornictví Ing. Jan Kratochvíl (*1978 ) místopředseda dozorčí rady - od vedoucí odboru metodiky a účetní legislativy SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí a účetnictví 9 let praxe v hornictví Ing. Pavel Novotný, MBA (* 1963) člen dozorčí rady - znovu zvolen vedoucí obchodního odboru SD a.s. absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě - fakulta hornictví a geologie 23 let praxe v hornictví Mgr. Markéta Mašková (*1981) člen dozorčí rady - od vedoucí oddělení vzdělávání SD a.s. absolventka University Karlovy v Praze - právnická fakulta a University Jana Amose Komenského v Praze 6 let praxe v hornictví 10

13 Pavel Kuřil (*1977) člen dozorčí rady, - od strojvedoucí na provozu Tušimice absolvent Integrované střední školy energetické v Chomutově 4 roky praxe v hornictví Jaroslav Hrabáč (*1970) člen dozorčí rady - znovu zvolen předseda ZV OO SD - Kolejová doprava, a.s., sdělovací a zabezpečovací obvodář společnosti VIAMONT Servis a.s. vyučen provozní elektrikář 22 let praxe v údržbě sdělovacího a zabezpečovacího zařízení drah Ing. Viktor Hrdina, MBA (*1972) místopředseda dozorčí rady - do vedoucí odboru plánování a controllingu SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí 13 let praxe v hornictví Miroslav Husinecký ( 2010) člen dozorčí rady, - do strojvedoucí na provozu Tušimice absolvent Střední průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně 33 let praxe v hornictví Ing. Jiří Wagner (*1960) člen dozorčí rady, - do absolvent ČVUT Praha - fakulta elektrotechnická 21 let praxe v železniční dopravě a údržbě železničních drah MANAGEMENT: Ing. František Maroušek ředitel a.s. Ing. Aleš Schilberger výrobně technický náměstek ředitele a.s. Ing. Jiří Kynčil ekonomicko personální náměstek ředitele a.s. podrobné údaje o managementu společnosti - viz představenstvo. 11

14 Plnění kodexu řízení a správy společnosti Při výkonu své činnosti vychází představenstvo z obecných zásad Kodexu správy a řízení společností založeného na Principech OECD (2004). Společnost dodržuje platné zákony včetně daňových, zákony v oblasti hospodářské soutěže, životního prostředí, zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti práce. Při svém rozhodování bere představenstvo zřetel na zájmy zaměstnanců, věřitelů, odběratelů, dodavatelů a obecních zastupitelstev v regionu. Mezi nejdůležitější principy podnikatelské činnosti řadí představenstvo závazek nepřijímat ani nenabízet úplatky, nezneužívat osobní vztahy při získávání obchodních příležitostí a závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádějící informace. Přístup k rizikům ve vztahu k účetnímu výkaznictví Společnost SD Kolejová doprava, a.s. vede účetnictví v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a jeho prováděcích předpisů platných pro podnikatelské účetní jednotky. Společnost účtuje a vykazuje podle Českých účetních standardů (CAS). Proces vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky společnosti je upraven v řídících dokumentech, které jsou pravidelně aktualizovány podle potřeb vývoje účetní legislativy, změn v technických prostředcích pro vedení účetnictví a vývoje informačních potřeb společnosti. Společnost vydala řídící dokumenty s popisem účetních pravidel a postupů, konkrétních povinností jednotlivých útvarů společnosti a návodů k účtování především pro následující oblasti: o o o o o Vedení účetnictví včetně vymezení měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních prací, stanovení a správa účtového rozvrhu, členění účetních informací podle organizační struktury společnosti a vedení vnitropodnikového účetnictví. Autorizaci jednotlivých účetních případů, pravidla pro schvalování, věcnou a formální kontrolu účetních dokladů a kontrolní mechanismy v oblasti bezhotovostního platebního styku, podpisové vzory s oprávněním jednotlivých pracovníků. Pravidla pro evidenci a zachycování jednotlivých účetních případů, pravidla pro používání cizích měn v účetnictví, pravidla pro časové rozlišování a účetní vyjádření nejistých položek, rezerv a stanovení odhadů. Pravidla pro evidenci a účtování o jednotlivých složkách majetku, způsobu jeho odpisování a vyřazování, pravidelnou inventarizaci a prověření ocenění. Popis struktury a stanovení způsobu používání integrovaného informačního systému mysap Business Suite, pravidla pro provádění a schvalování změn v customizaci systému, pravidla pro přidělování přístupových práv a pravidla ochrany před neautorizovaným přístupem, pravidla ochrany dat včetně pravidel pro zálohování. Účetní závěrka společnosti je sestavena na základě účetních záznamů vedených v písemné nebo v technické podobě. Pro vedení účetnictví se používá softwarové prostředí integrovaného informačního systému mysap business Suite. Změny nastavení systému, přidělení/rozšíření přístupových práv jednotlivých uživatelů, provádějí stanovení pracovníci Odboru informačních technologií Severočeských dolů a.s. na základě požadavků vedení společnosti. Společnost respektuje vydaná pravidla Severočeských dolů a.s. pro práci uživatelů s informačními systémy. Přístup je vždy autorizován uživatelským jménem a heslem. Oprávnění pro aktivní vstup (účtování) do účetní systému mají pouze zaměstnanci účtáren. Všechna přihlášení do účetního systému jsou evidována v databázi a lze je zpětně dohledat. U jednotlivých účetních dokladů v účetním systému lze vždy identifikovat uživatele, který je vytvořil, případně změnil či stornoval. 12

15 Pro zajištění správnosti při vedení účetnictví zajišťuje společnost odpovídající kvalifikaci a zapracování účetních pracovníků, jejich seznámení s veškerými zákonnými i vnitřními předpisy a pravidly společnosti pro vedení účetnictví, zaškolení a rozvoj dovedností při práci s používanými softwarovým vybavením a jednotné metodické vedení v případě změn. Pro potřeby konsolidace se společnost řídí vydanými konsolidačními pravidly skupiny SD. Společnost jako součást skupiny SD respektuje jednotné stanovení účetního období a harmonogram zpracování roční účetní závěrky, jednotnou strukturu rozvahy a výkazu zisku a ztráty založenou na jednotném účtovém rozvrhu spravovaném mateřskou společností, shodné postupy v oceňování majetku a závazků, shodné metody v oblasti účtování zásob a odpisování dlouhodobého majetku., Vedení účetnictví, naplňování požadavků obecně závazných a vnitropodnikových předpisů pro tuto oblast a správnost dílčích evidencí a oblastí je předmětem pravidelných a nahodilých funkčních kontrol prováděných samotnými útvary odpovědnými za vedení účetnictví. Postup sestavování individuální účetní závěrky společnosti je ověřován rovněž nezávislým auditorem. 13

16 Zpráva o podnikatelské činnosti Hospodaření společnosti Zisk Dosažený zisk před zdaněním ve výši tis. Kč je oproti podnikatelskému záměru roku 2010 vyšší o tis. Kč. Tvorbu zisku ovlivnily pozitivně zejména úspory stálých provozních nákladů (OPEX) ve výši 1,3 mil. Kč a pak zejména vyšší výkony, které byly proti plánu tis. Kč překročeny o 17,4 mil. Kč Náklady K zajištění všech činností společnosti byly v průběhu roku 2010 vynaloženy náklady v celkové výši tis. Kč (bez započtení daně z příjmů právnických osob a odložené daně). Tabulka č. 2: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis. Kč Nájemné za pronajatý majetek Skupiny SD Nájemné formou oprav na pronajatém majetku SD Kontrolní a dohlédací činnost nad kolejištěm Vlečné a přístavba vozů Služby traťové mechanizace Vykládka paliva EPR Ostatní Celkem Oproti rokům 2007 a 2006, kdy byly provedené opravy většího rozsahu následně přeúčtovány v plné výši SD Kolejové dopravě, a. s., v roce 2010 hradila společnost pronajímateli majetku (Severočeské doly a.s.) pouze poměrnou část provedených oprav, rozpočítanou do jednotlivých let podle doby životnosti opravy. Do meziročního poklesu nákladů na služby traťové mechanizace se promítlo nižší nasazování těžké kolejové mechanizace při pracích na kolejích. Nárůst ostatních služeb v roce 2010 ovlivňuje celoroční zajišťování úklidu dopravních tras zauhlování EPR, ETU a ELE (zvýšení oproti roku o tis. Kč), dodatečné náklady související s přepravami uhlí do elektrárny Komořany (pronájem vozů ve výši tis. Kč a poplatky za použití dopravní cesty). 14

17 Výnosy Společnost dosáhla za rok 2010 výnosů v celkové výši tis. Kč. Z celkového objemu připadá tis. Kč na vlastní výkony, 727 tis. Kč na úroky z vkladů a tis. Kč na ostatní výnosy. Dočasně volné finanční prostředky byly stejně jako předešlých letech ukládány do depozitních směnek Komerční banky s maximální dobou úložky 10 dnů a do korporátních směnek společnosti Severočeské doly a.s. s dobou úložky max. 3 týdny. Všechny výše uvedené vklady byly úročeny pevnou, předem stanovenou úrokovou mírou. Jiné investiční instrumenty nebyly společností využívány. Graf č. 1 Rozdělení tržeb z prodeje služeb Rozdělení tržeb z prodeje 100,00 90,00 Tržby v (%) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 skupina SD ČEZ ostatní 0, Roky Z uvedeného grafu je v trendu posledních let patrný pokles tržeb pro Skupinu SD, trvalý růst tržeb od společnosti ČEZ, a.s. a prakticky vyrovnaný objem tržeb pro ostatní odběratele. Tabulka č.3: Ukazatele hospodaření Kapitola Výsledky hospodaření Jednotka Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 3,27 3,43 7,24 4,31 4,96 7,62 Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto) % 2,57 2,69 5,69 3,33 3,81 5,51 EBIT marže % 5,45 5,42 4,96 5,45 5,64 8,29 Finanční dluh / vlastní kapitál % x x x x x x Finanční dluh / EBITDA % x x x x x x Celková likvidita % 170,66 192,71 146,96 170,95 211,49 124,10 Poměr provozního cash flow k závazkům % 91,06 71,07 107,33 162,07 108,49 132,57 Obrat aktiv 1 0,63 0,64 0,74 0,71 0,80 0,81 Krytí stálých aktiv % 106,77 108,09 105,94 111,34 117,02 107,83 Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 24,06 30,72 32,23 36,55 40,75 41,79 15

18 Struktura majetku a kapitálu Hodnota celkových aktiv ke konci roku 2010 činila tis. Kč, ve srovnání s konečným stavem roku 2009 došlo k meziročnímu nárůstu o tis. Kč. V porovnání s předcházejícím účetním období vzrostla hodnota dlouhodobého majetku o tis. Kč (ovlivněno zejména pořízením nemovitého a movitého majetku od Severočeských dolů a.s. ve výši 66,6 mil. Kč), dále vzrostl objem oběžných aktiv o tis. Kč. Zde se projevil nárůst krátkodobého finančního majetku o tis. Kč a pohledávek z běžného obchodního styku o tis. Kč. Růst vlastního kapitálu o tis. Kč je především dán vyšším vytvořeným ziskem o tis. Kč. Oblast cizích zdrojů ( tis. Kč) ovlivňují závazky z obchodního styku ( tis. Kč) platba za pořízený dlouhodobý majetek od Severočeských dolů a.s. byla uhrazena v průběhu ledna Peněžní toky Meziroční nárůst finančního majetku pozitivně ovlivnil čistý peněžní tok z provozní činnosti ve výši tis. Kč (meziročně tis. Kč). Dalším faktorem ovlivňujícím zvýšení stavu finančních prostředků byly meziročně nižší investiční výdaje o tis. Kč (čistý peněžní tok z investiční činnosti činil v roce tis. Kč). Oproti roku 2009 vzrostly finanční výdaje o tis. Kč z důvodu výplaty dividendy ze zisku po zdanění za rok 2009 (čistý finanční tok z finanční činnosti činil v roce tis. Kč). Financování společnosti Běžné provozní potřeby (dodávky materiálu, pohonných hmot, energií, oprav, služeb, výplata mezd a odvody daní a poplatků) a investice jsou hrazeny vlastními finančními prostředky. V průběhu roku 2010 a ani v současné době nečerpá společnost žádný bankovní či jiný úvěr. Řízení rizik Při řízení rizik tržních, kreditních, operačních, podnikatelských a dalších společnost SD-KD využívá jak vypracovaný systém jednotného řízení rizik aplikovaných ve skupině SD, tak i vlastní systém Risk Managementu. Ve spolupráci s SD jsou řešeny otázky: o krátkodobého finančního investování, kde SD sleduje základní ukazatele (zejména Value at Risk a durace), což umožňuje eliminovat nežádoucí dopady pohybu úrokových sazeb o eliminace negativních důsledků z obchodních vztahů, kde SD prověřuje společnost především bonitu partnera; veškeré obchodní pohledávky a závazky má řádně zajištěny a jsou zpracovány postupy řešení a vymáhání pohledávek. Za tímto účelem je na základě zkušeností vytvořen ucelený systém pro zajištění obchodních případů a sníženi rizikovosti pohledávek o možnosti využití všech dostupných zajišťovacích prostředků včetně právního exekučního a konkurzního řízení; o úspěšnosti systému pohledávek svědčí dlouhodobě nízká míra pohledávek po splatnosti o omezení operačních rizik, které představují ztráty, plynoucí z vlastního provozu, chybného nastavení interních procesů, organizace či působení lidského faktoru, vědomého nezákonného jednání externích subjektů 16

19 o o omezení rizika likvidního; nástrojem jeho řízeni je kvalitní proces řízeni likvidity a jednoznačná odpovědnost za jednotlivé vstupy do plánu cash flow omezení rizika pojištění (zejména majetkové a odpovědnostní). SD-KD věnuje pozornost i podnikatelskému riziku, které je představováno rizikem ztráty plynoucím z charakteru podnikáni v regionu, ve kterém skupina působí a z interních rozhodnutí společnosti. Podnikatelské riziko se člení na strategické, politické, regulatorní a reputační. Hlavním nástrojem pro identifikaci strategického rizika jsou variantní scénáře strategického dlouhodobého plánu. V oblasti regulatorního rizika využívá společnost systematického monitoringu platné i připravované legislativy, které zajišťuje SD. Řízení bezpečnosti a jakosti Pracovní podmínky zaměstnanců jsou zajišťovány dle platných zákonů a ostatních právních předpisů. V rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti jsou prováděny pravidelné kontroly a prověrky na všech stupních řízení. Zaměstnanci absolvují pravidelná školení a vzdělávání. Prevence rizik před pracovními úrazy je zajištěna pomocí interních směrnic a dokumentace k zajištění bezpečnosti práce, které reagují na vzniklé podněty. Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001: 2001 a certifikátu environmentální politiky ČSN EN ISO 14001:2005 s rozšířenou působností na provozování veřejné a neveřejné drážní dopravy na celostátních drahách a systémem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008. Investice V průběhu roku 2010 byl pořízen dlouhodobý majetek v celkovém objemu 92 mil. Kč. Z toho cca 23,5 mil. Kč bylo investováno do modernizace a pořízení železničních kolejových vozidel, stavební úpravy budovy sociálního zařízení v Ledvicích činily 0,9 mil. Kč. Další prostředky byly směrovány do nákupu kolového nakladače a záznamových zařízení. V katastrálním území Březno u Chomutova, Tušimice, Kadaň, Bystřice u Kadaně, Prunéřov a Vernéřov byly od Severočeských dolů a. s. odkoupeny budovy, drážní stavby, zastavěné pozemky a movité věci za 66,6 mil. Kč. Strategické záměry Strategické záměry společnosti SD-KD principálně vycházejí ze strategie Skupiny ČEZ, předmětu činnosti a podnikatelského prostředí. Společnost provozuje veřejnou i neveřejnou dopravu na celostátních a regionálních drahách a drahách vlečkách dle platných licencí, na základě platných úředních povolení je provozovatelem drah vleček převážně patřících společnosti ČEZ a.s. a je také provozovatelem důlních drah Severočeských dolů a.s. a drážní dopravy na nich. Základem dlouhodobé strategie vedení společnosti je spolehlivé zabezpečení všech požadavků ze strany SD na zajištění přeprav a manipulací při nakládce uhlí pro elektrárny ČEZ a.s. i ostatní velkoodběratele z lokality Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Společnosti SD-KD se podařilo v závěru roku 2010 zahájit pravidelnou přepravu uhlí po celostátních drahách do elektrárny Komořany vč. manipulací na vlečce UNITED ENERGY a.s. v Komořanech při vykládce uhlí. Jedním ze strategických záměrů společnosti je proto rozšíření přepravy uhlí a dalších komodit naležitostmi společnosti. 17

20 Dalším strategickým záměrem vedení společnosti je udržení kvality zajišťování komplexních služeb předních palivových cyklů elektráren ELE, EPR, EMĚ a ETU. Jednotným trvalým strategickým záměrem je proces dalšího zefektivnění vynakládání zdrojů potřebných pro realizaci hlavní činnosti. Spočívá např. ve snižování provozní nákladovosti, minimalizaci přesčasové práce osádek lokomotiv a vyloučení zbytečných manipulací. Pro snížení provozních nákladů hodláme rozšířit působnost vybraného dodavatele kontrolní a dohlédací činnost a údržby železničního svršku a spodku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení i do lokality Ledvice a Mělník. Hlavní předmět podnikání V průběhu roku 2010 převážná část tržeb plynula do společnosti z přepravy a manipulace s energetickým uhlím pro Severočeské doly a.s. Za celý rok bylo přepraveno a zmanipulováno celkově tis. tun uhlí, přičemž přepravy v Tušimicích činily tis. tun a manipulace v Ledvicích dosáhly objemu tis. tun. Přepravy v provozu Tušimice se oproti roku 2009 zvýšily o 597 tis. tun (tj. o 5,9 %), k podstatnému snížení došlo u výkonů v Ledvicích (meziroční pokles o 308 tis. tun, tj. o 5,3 % méně oproti objemům roku 2009). Rozdělení přeprav pro jednotlivé elektrárny ČEZ, a.s. je znázorněno v grafu č. 2. Stejně jako v předchozích letech byla v roce 2010 zajišťována přeprava vápence po důlní dráze do ETU a vlečkování na EPR. Mezi nejvýznamnější podnikatelské aktivity společnosti se v průběhu roku 2010 zařadilo poskytování komplexních služeb v rámci předního palivového cyklu uhelných elektráren, které v sobě zahrnuje provozování vleček, vykládky paliva a dalších substrátů, provozování skládek paliv a zauhlování elektráren. Tyto činnosti byly zajišťovány v plném rozsahu pro elektrárny Ledvice, Mělník, Prunéřov a Tušimice a zahájení pravidelné přepravu uhlí po celostátních drahách do elektrárny Komořany. Veškeré tržby byly v roce 2010 realizovány výhradně v tuzemsku. SD - Kolejová doprava, a.s. nemá k dnešnímu dni a ani v průběhu roku 2010 neměla žádnou provozní jednotku v zahraničí. Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí do elektráren ČEZ, a.s. (v tis. tun) Rozdělení manipulací a přeprav uhlí podle jednotlivých odběratelů Objem (v tis. tunách) elektrárna Prunéřov I elektrárna Prunéřov II elektrárna Chvaletice elektrárny Mělník II a III ČEZ celkem Roky 18

21 Podnikatelské prostředí Podnikatelské prostředí společnosti SD Kolejová doprava, a.s. při zajišťování přepravy uhlí po důlních drahách a vlečkách pro elektrárny ČEZ a.s. a ostatní odběratele má svá specifika. Plánovaný objem přepravy uhlí v roce 2010 byl sjednán s odbytem SD, skutečná výše odběru uhlí pak byla v průběhu roku postupně upravována reálnou potřebou odběratelů. Vedení společnosti pracuje na rozšíření podnikatelských možností společnosti zajišťováním přeprav reálného objemu uhlí, případně jiných sypkých substrátů s využitím liberalizovaného přístupu na celostátní dráhy. Je si však vědomo skutečnosti, že tento segment trhu je dnes saturován a získání zakázek v době, kdy se na hospodářství ČR začal projevovat nepříznivý vliv celosvětové finanční a hospodářské krize, nebude snadné. Možnost, jak se prosadit v konkurenci, je nabídnutí operativních, rychlých služeb a příznivých cen pro zákazníky v regionální dopravě. Finance Akcie a akcionáři Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. 100 % akcií vlastní Severočeské doly a. s. ve formě hromadné akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě Kč, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno č , z nichž každá má jmenovitou hodnotu Kč. V průběhu roku 2010 nebyla změněna jmenovitá hodnota stávajících akcií a ani nedošlo k vydání nových akcií. Valná hromada v roce 2010 Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne o rozdělení zisku po zdanění za rok 2010 ve výši tis. Kč: - příděl do rezervního fondu 965 tis. Kč - příděl do sociálního fondu tis. Kč - výplata dividendy tis. Kč Struktura splatnosti finančních dluhů Evidované krátkodobé závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům a státním institucím jsou většinou ve lhůtě splatnosti. Z důvodu nedořešení situace při pořízení technického zhodnocení k sacímu bagru (firma COMPEL s.r.o. v konkurzu) není uhrazen závazek ve výši cca 74 tis. Kč ( dní po lhůtě splatnosti). 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 31.3.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 510 722 Oprávky a opravné položky -266 377-270 027 Dlouhodobý hmotný majetek, netto

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu miláček cesta do Chomutova veselka dnes rozhodují děti Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2014 e-mail nerozluční krajina pro život křehká pouta nerušit, prosím šéfkuchař čas na změnu stíny SEZONA

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více