VÝROČNÍ ZPRÁVA SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

2 Nárůst ukazatele EBITDA o 28,73 % Vlastní kapitál vzrostl o tis. Kč Růst provozního zisku o 66,06 % Výkony meziročně vzrostly o tis. Kč

3 Úvod Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Skupina ČEZ klade ve svém vnitřním fungování důraz na stálý růst efektivity, jenž je opakovaně vyjadřován úspěšným plněním konkrétních programů zaměřených tímto směrem. Na předešlý program navázala v září 2010 vyhlášením projektu Nová Vize reflektujícím realitu v odvětví energetiky následkem hospodářské krize. Ta vedla Skupinu ČEZ k přehodnocení investičního programu, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Cílem nově vyhlášeného programu je zvýšit výkonnost a zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů v nadcházejícím období stabilizace a konsolidace. Mimořádný důraz je kladen na uchování klíčových znalostí a jejich další využití. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektrickou energii a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a dodávají zemní plyn. Skupina ČEZ rozvíjí své aktivity rovněž ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Zaměřuje se zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a implementací svého know-how. Soustředí se primárně na trhy, na nichž již v nějaké formě působí, a na oblast obnovitelných zdrojů energie. Aktivní společnosti Skupiny ČEZ sídlí mimo Českou republiku v Albánii, Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Nizozemsku, Irsku, Německu, Maďarsku, Turecku, Srbsku a na Slovensku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti distribuce a prodeje, provozuje park větrných elektráren Fântânele a nedaleko od něj staví větrný park Cogealac. Od ledna 2011 vlastní v jihozápadním Rumunsku 4 malé vodní elektrárny. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou. V Německu spolu se svým partnerem vlastní těžařskou hnědouhelnou společnost, zahrnující také uhelné a větrné elektrárny. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii a připravuje výstavbu nových elektráren. Na Slovensku Skupina ČEZ obchoduje s plynem a spolu se svým místním partnerem pracuje na projektu výstavby nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. 1

4 K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je nezbytná obnova výrobního portfolia. Skupina ČEZ významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů v České republice. V roce 2010 rozšířila Skupina ČEZ svůj energetický mix o kapacity slunečních elektráren. Úspěšně byly zavezeny první kontejnery do nově vybudovaného meziskladu vyhořelého paliva. Modernizaci stávajících elektráren a výstavbu nových zdrojů plánuje také v Maďarsku, Německu, Turecku a na Slovensku. Skupina ČEZ si odvážně osvojila technologie budoucnosti. S významnou evropskou automobilkou uzavřela dohodu o uskutečnění pilotního projektu zaměřeného na rozvoj elektromobility v České republice. Část elektromobilů bude vyzkoušena na Vrchlabsku, kde probíhá projekt Skupiny ČEZ Smart region zaměřený na vybudování oblasti pokryté tzv. inteligentní distribuční sítí. V různé fázi rozpracovanosti se v současnosti nacházejí výstavbové projekty kogeneračních jednotek, společné výroby elektřiny a tepla. Uskutečňovány jsou dále investice do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a k dosažení energetických úspor. Firemní kultura ve Skupině ČEZ je orientována na výkon. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Při svém podnikání se však současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. 2

5 Obsah výroční zprávy 2010 Úvod 1 Obsah 3 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 4 Výrok nezávislého auditora k výroční zprávě 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Přehled vybraných výsledků společnosti 7 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 8 Zpráva dozorčí rady 9 Orgány společnosti a její management 10 Plnění kodexů řízení a správy společnosti 12 Přístup k rizikům ve vztahu k účetnímu výkaznictví 12 Zpráva o podnikatelské činnosti 14 Hospodaření společnosti 14 Řízení rizik 16 Řízení bezpečnosti a jakosti 17 Investice 17 Strategické záměry 17 Hlavní předmět podnikání 18 Podnikatelské prostředí 19 Finance 19 Personalistika 20 Vývoj legislativního rámce 21 Ochrana životního prostředí 21 Výzkum a vývoj 21 Soudní spory společnosti 21 Dárcovství a reklamní partnerství 22 Základní organizační schéma 23 Výklad pojmů a zkratek 24 Seznam použitých tabulek a grafů 25 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce společnosti 50 Účetní závěrka společnosti 51 Rozvaha v plném rozsahu 51 Výkaz zisku a ztrát 55 Příloha k účetní závěrce SD Kolejová doprava, a.s. za rok Přehled o peněžních tocích přímá metoda 66 Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč 68 Rozdělení zisku za rok Identifikace společnosti 70 3

6

7 Výrok nezávislého auditora 5

8

9 Přehled vybraných výsledků společnosti Tabulka č. 1: Vybrané ekonomické ukazatele Kapitola Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka Přeprava uhlí tis. tun Přeprava vápence pro ČEZ, a. s. tis. tun Výdaje na ekologii tis. Kč Fyzický počet zaměstnanců k počet Tržby tis. Kč EBITDA tis. Kč EBIT tis. Kč Čistý zisk tis. Kč Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) % 2,97 3,11 3,26 3,81 4,86 8,39 Celková aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Finanční dluh tis. Kč Finanční dluh / vlastní kapitál % x x x x x x Investice tis. Kč Provozní cash flow tis. Kč

10 Hlavní události roku do uzávěrky výroční zprávy leden 2010 únor 2010 březen 2010 podpis přepravních smluv na rok 2010 se Severočeskými doly a.s. schválení podnikatelského záměru 2010 přepravy uhlí z DNT do elektrárny Počerady v objemu cca tun schválení účetní závěrky za rok 2009 auditorem ukončení přeprav uhlí po celostátních drahách v úseku Světec Kadaň získání certifikátu OHSAS duben 2010 uzavření dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě na roky 2010 až 2012 květen 2010 veřejné komplexní prověrky bezpečnosti práce červen 2010 dokončení opravy a modernizace lokomotivy řady červenec 2010 vyhlášení výběrového řízení na zajištění údržby a kontrolní a dohlédací činnosti v kolejišti DNT práce na koleji č. 5,6 vlečky ÚUL srpen 2010 uzavření smlouvy na pronájem 2 ks lokomotiv řady 130 září 2010 změna složení členů dozorčí rady remotorizace motorové lokomotivy podbíjení širé trati v Tušimicích říjen 2010 zahájení přeprav uhlí po celostátních drahách v úseku Kadaň Třebušice podbíjení a čištění koleje 2E, podbíjení výhybek v Tušimicích listopad 2010 volby zástupců zaměstnanců do dozorčí rady odkup budov, kolejí a pozemků od Severočeských dolů a.s. DNT ukončení stavebních prací na sociálním objektu v ÚUL prosinec 2010 remotorizace motorové lokomotivy pořízení motorové lokomotivy podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě na období schválení podnikatelského záměru 2011 leden 2011 březen 2011 uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodávku kontrolní a dohlédací činnosti a zajišťování údržby na DNT podpis přepravních smluv na rok 2011 se Severočeskými doly a.s. podpis přepravní smlouvy na rok 2011 s ČEZ, a.s. schválení účetní závěrky za rok 2010 auditorem změna složení členů dozorčí rady 8

11

12 Orgány společnosti a její management PŘEDSTAVENSTVO: Ing. František Maroušek (*1956) předseda představenstva absolvent Kyjevského polytechnického institutu - fakulta strojní a postgraduálního studia VŠB Ostrava - fakulta hornicko-geologická 30 let praxe v hornictví Ing. Aleš Schilberger (*1960) místopředseda představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů fakulta provoz a ekonomika dopravy a spojů 26 let praxe v hornictví Ing. Jiří Kynčil (*1955) člen představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů fakulta provoz a ekonomika železniční dopravy 14 let praxe v hornictví DOZORČÍ RADA: Ing. Pavel Vaňas (*1962) předseda dozorčí rady člen představenstva a obchodní ředitel SD a.s. absolvent ČVUT Praha - fakulta strojní 23 let praxe v hornictví Ing. Jan Kratochvíl (*1978 ) místopředseda dozorčí rady - od vedoucí odboru metodiky a účetní legislativy SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí a účetnictví 9 let praxe v hornictví Ing. Pavel Novotný, MBA (* 1963) člen dozorčí rady - znovu zvolen vedoucí obchodního odboru SD a.s. absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě - fakulta hornictví a geologie 23 let praxe v hornictví Mgr. Markéta Mašková (*1981) člen dozorčí rady - od vedoucí oddělení vzdělávání SD a.s. absolventka University Karlovy v Praze - právnická fakulta a University Jana Amose Komenského v Praze 6 let praxe v hornictví 10

13 Pavel Kuřil (*1977) člen dozorčí rady, - od strojvedoucí na provozu Tušimice absolvent Integrované střední školy energetické v Chomutově 4 roky praxe v hornictví Jaroslav Hrabáč (*1970) člen dozorčí rady - znovu zvolen předseda ZV OO SD - Kolejová doprava, a.s., sdělovací a zabezpečovací obvodář společnosti VIAMONT Servis a.s. vyučen provozní elektrikář 22 let praxe v údržbě sdělovacího a zabezpečovacího zařízení drah Ing. Viktor Hrdina, MBA (*1972) místopředseda dozorčí rady - do vedoucí odboru plánování a controllingu SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí 13 let praxe v hornictví Miroslav Husinecký ( 2010) člen dozorčí rady, - do strojvedoucí na provozu Tušimice absolvent Střední průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně 33 let praxe v hornictví Ing. Jiří Wagner (*1960) člen dozorčí rady, - do absolvent ČVUT Praha - fakulta elektrotechnická 21 let praxe v železniční dopravě a údržbě železničních drah MANAGEMENT: Ing. František Maroušek ředitel a.s. Ing. Aleš Schilberger výrobně technický náměstek ředitele a.s. Ing. Jiří Kynčil ekonomicko personální náměstek ředitele a.s. podrobné údaje o managementu společnosti - viz představenstvo. 11

14 Plnění kodexu řízení a správy společnosti Při výkonu své činnosti vychází představenstvo z obecných zásad Kodexu správy a řízení společností založeného na Principech OECD (2004). Společnost dodržuje platné zákony včetně daňových, zákony v oblasti hospodářské soutěže, životního prostředí, zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti práce. Při svém rozhodování bere představenstvo zřetel na zájmy zaměstnanců, věřitelů, odběratelů, dodavatelů a obecních zastupitelstev v regionu. Mezi nejdůležitější principy podnikatelské činnosti řadí představenstvo závazek nepřijímat ani nenabízet úplatky, nezneužívat osobní vztahy při získávání obchodních příležitostí a závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádějící informace. Přístup k rizikům ve vztahu k účetnímu výkaznictví Společnost SD Kolejová doprava, a.s. vede účetnictví v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a jeho prováděcích předpisů platných pro podnikatelské účetní jednotky. Společnost účtuje a vykazuje podle Českých účetních standardů (CAS). Proces vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky společnosti je upraven v řídících dokumentech, které jsou pravidelně aktualizovány podle potřeb vývoje účetní legislativy, změn v technických prostředcích pro vedení účetnictví a vývoje informačních potřeb společnosti. Společnost vydala řídící dokumenty s popisem účetních pravidel a postupů, konkrétních povinností jednotlivých útvarů společnosti a návodů k účtování především pro následující oblasti: o o o o o Vedení účetnictví včetně vymezení měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních prací, stanovení a správa účtového rozvrhu, členění účetních informací podle organizační struktury společnosti a vedení vnitropodnikového účetnictví. Autorizaci jednotlivých účetních případů, pravidla pro schvalování, věcnou a formální kontrolu účetních dokladů a kontrolní mechanismy v oblasti bezhotovostního platebního styku, podpisové vzory s oprávněním jednotlivých pracovníků. Pravidla pro evidenci a zachycování jednotlivých účetních případů, pravidla pro používání cizích měn v účetnictví, pravidla pro časové rozlišování a účetní vyjádření nejistých položek, rezerv a stanovení odhadů. Pravidla pro evidenci a účtování o jednotlivých složkách majetku, způsobu jeho odpisování a vyřazování, pravidelnou inventarizaci a prověření ocenění. Popis struktury a stanovení způsobu používání integrovaného informačního systému mysap Business Suite, pravidla pro provádění a schvalování změn v customizaci systému, pravidla pro přidělování přístupových práv a pravidla ochrany před neautorizovaným přístupem, pravidla ochrany dat včetně pravidel pro zálohování. Účetní závěrka společnosti je sestavena na základě účetních záznamů vedených v písemné nebo v technické podobě. Pro vedení účetnictví se používá softwarové prostředí integrovaného informačního systému mysap business Suite. Změny nastavení systému, přidělení/rozšíření přístupových práv jednotlivých uživatelů, provádějí stanovení pracovníci Odboru informačních technologií Severočeských dolů a.s. na základě požadavků vedení společnosti. Společnost respektuje vydaná pravidla Severočeských dolů a.s. pro práci uživatelů s informačními systémy. Přístup je vždy autorizován uživatelským jménem a heslem. Oprávnění pro aktivní vstup (účtování) do účetní systému mají pouze zaměstnanci účtáren. Všechna přihlášení do účetního systému jsou evidována v databázi a lze je zpětně dohledat. U jednotlivých účetních dokladů v účetním systému lze vždy identifikovat uživatele, který je vytvořil, případně změnil či stornoval. 12

15 Pro zajištění správnosti při vedení účetnictví zajišťuje společnost odpovídající kvalifikaci a zapracování účetních pracovníků, jejich seznámení s veškerými zákonnými i vnitřními předpisy a pravidly společnosti pro vedení účetnictví, zaškolení a rozvoj dovedností při práci s používanými softwarovým vybavením a jednotné metodické vedení v případě změn. Pro potřeby konsolidace se společnost řídí vydanými konsolidačními pravidly skupiny SD. Společnost jako součást skupiny SD respektuje jednotné stanovení účetního období a harmonogram zpracování roční účetní závěrky, jednotnou strukturu rozvahy a výkazu zisku a ztráty založenou na jednotném účtovém rozvrhu spravovaném mateřskou společností, shodné postupy v oceňování majetku a závazků, shodné metody v oblasti účtování zásob a odpisování dlouhodobého majetku., Vedení účetnictví, naplňování požadavků obecně závazných a vnitropodnikových předpisů pro tuto oblast a správnost dílčích evidencí a oblastí je předmětem pravidelných a nahodilých funkčních kontrol prováděných samotnými útvary odpovědnými za vedení účetnictví. Postup sestavování individuální účetní závěrky společnosti je ověřován rovněž nezávislým auditorem. 13

16 Zpráva o podnikatelské činnosti Hospodaření společnosti Zisk Dosažený zisk před zdaněním ve výši tis. Kč je oproti podnikatelskému záměru roku 2010 vyšší o tis. Kč. Tvorbu zisku ovlivnily pozitivně zejména úspory stálých provozních nákladů (OPEX) ve výši 1,3 mil. Kč a pak zejména vyšší výkony, které byly proti plánu tis. Kč překročeny o 17,4 mil. Kč Náklady K zajištění všech činností společnosti byly v průběhu roku 2010 vynaloženy náklady v celkové výši tis. Kč (bez započtení daně z příjmů právnických osob a odložené daně). Tabulka č. 2: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis. Kč Nájemné za pronajatý majetek Skupiny SD Nájemné formou oprav na pronajatém majetku SD Kontrolní a dohlédací činnost nad kolejištěm Vlečné a přístavba vozů Služby traťové mechanizace Vykládka paliva EPR Ostatní Celkem Oproti rokům 2007 a 2006, kdy byly provedené opravy většího rozsahu následně přeúčtovány v plné výši SD Kolejové dopravě, a. s., v roce 2010 hradila společnost pronajímateli majetku (Severočeské doly a.s.) pouze poměrnou část provedených oprav, rozpočítanou do jednotlivých let podle doby životnosti opravy. Do meziročního poklesu nákladů na služby traťové mechanizace se promítlo nižší nasazování těžké kolejové mechanizace při pracích na kolejích. Nárůst ostatních služeb v roce 2010 ovlivňuje celoroční zajišťování úklidu dopravních tras zauhlování EPR, ETU a ELE (zvýšení oproti roku o tis. Kč), dodatečné náklady související s přepravami uhlí do elektrárny Komořany (pronájem vozů ve výši tis. Kč a poplatky za použití dopravní cesty). 14

17 Výnosy Společnost dosáhla za rok 2010 výnosů v celkové výši tis. Kč. Z celkového objemu připadá tis. Kč na vlastní výkony, 727 tis. Kč na úroky z vkladů a tis. Kč na ostatní výnosy. Dočasně volné finanční prostředky byly stejně jako předešlých letech ukládány do depozitních směnek Komerční banky s maximální dobou úložky 10 dnů a do korporátních směnek společnosti Severočeské doly a.s. s dobou úložky max. 3 týdny. Všechny výše uvedené vklady byly úročeny pevnou, předem stanovenou úrokovou mírou. Jiné investiční instrumenty nebyly společností využívány. Graf č. 1 Rozdělení tržeb z prodeje služeb Rozdělení tržeb z prodeje 100,00 90,00 Tržby v (%) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 skupina SD ČEZ ostatní 0, Roky Z uvedeného grafu je v trendu posledních let patrný pokles tržeb pro Skupinu SD, trvalý růst tržeb od společnosti ČEZ, a.s. a prakticky vyrovnaný objem tržeb pro ostatní odběratele. Tabulka č.3: Ukazatele hospodaření Kapitola Výsledky hospodaření Jednotka Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 3,27 3,43 7,24 4,31 4,96 7,62 Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto) % 2,57 2,69 5,69 3,33 3,81 5,51 EBIT marže % 5,45 5,42 4,96 5,45 5,64 8,29 Finanční dluh / vlastní kapitál % x x x x x x Finanční dluh / EBITDA % x x x x x x Celková likvidita % 170,66 192,71 146,96 170,95 211,49 124,10 Poměr provozního cash flow k závazkům % 91,06 71,07 107,33 162,07 108,49 132,57 Obrat aktiv 1 0,63 0,64 0,74 0,71 0,80 0,81 Krytí stálých aktiv % 106,77 108,09 105,94 111,34 117,02 107,83 Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 24,06 30,72 32,23 36,55 40,75 41,79 15

18 Struktura majetku a kapitálu Hodnota celkových aktiv ke konci roku 2010 činila tis. Kč, ve srovnání s konečným stavem roku 2009 došlo k meziročnímu nárůstu o tis. Kč. V porovnání s předcházejícím účetním období vzrostla hodnota dlouhodobého majetku o tis. Kč (ovlivněno zejména pořízením nemovitého a movitého majetku od Severočeských dolů a.s. ve výši 66,6 mil. Kč), dále vzrostl objem oběžných aktiv o tis. Kč. Zde se projevil nárůst krátkodobého finančního majetku o tis. Kč a pohledávek z běžného obchodního styku o tis. Kč. Růst vlastního kapitálu o tis. Kč je především dán vyšším vytvořeným ziskem o tis. Kč. Oblast cizích zdrojů ( tis. Kč) ovlivňují závazky z obchodního styku ( tis. Kč) platba za pořízený dlouhodobý majetek od Severočeských dolů a.s. byla uhrazena v průběhu ledna Peněžní toky Meziroční nárůst finančního majetku pozitivně ovlivnil čistý peněžní tok z provozní činnosti ve výši tis. Kč (meziročně tis. Kč). Dalším faktorem ovlivňujícím zvýšení stavu finančních prostředků byly meziročně nižší investiční výdaje o tis. Kč (čistý peněžní tok z investiční činnosti činil v roce tis. Kč). Oproti roku 2009 vzrostly finanční výdaje o tis. Kč z důvodu výplaty dividendy ze zisku po zdanění za rok 2009 (čistý finanční tok z finanční činnosti činil v roce tis. Kč). Financování společnosti Běžné provozní potřeby (dodávky materiálu, pohonných hmot, energií, oprav, služeb, výplata mezd a odvody daní a poplatků) a investice jsou hrazeny vlastními finančními prostředky. V průběhu roku 2010 a ani v současné době nečerpá společnost žádný bankovní či jiný úvěr. Řízení rizik Při řízení rizik tržních, kreditních, operačních, podnikatelských a dalších společnost SD-KD využívá jak vypracovaný systém jednotného řízení rizik aplikovaných ve skupině SD, tak i vlastní systém Risk Managementu. Ve spolupráci s SD jsou řešeny otázky: o krátkodobého finančního investování, kde SD sleduje základní ukazatele (zejména Value at Risk a durace), což umožňuje eliminovat nežádoucí dopady pohybu úrokových sazeb o eliminace negativních důsledků z obchodních vztahů, kde SD prověřuje společnost především bonitu partnera; veškeré obchodní pohledávky a závazky má řádně zajištěny a jsou zpracovány postupy řešení a vymáhání pohledávek. Za tímto účelem je na základě zkušeností vytvořen ucelený systém pro zajištění obchodních případů a sníženi rizikovosti pohledávek o možnosti využití všech dostupných zajišťovacích prostředků včetně právního exekučního a konkurzního řízení; o úspěšnosti systému pohledávek svědčí dlouhodobě nízká míra pohledávek po splatnosti o omezení operačních rizik, které představují ztráty, plynoucí z vlastního provozu, chybného nastavení interních procesů, organizace či působení lidského faktoru, vědomého nezákonného jednání externích subjektů 16

19 o o omezení rizika likvidního; nástrojem jeho řízeni je kvalitní proces řízeni likvidity a jednoznačná odpovědnost za jednotlivé vstupy do plánu cash flow omezení rizika pojištění (zejména majetkové a odpovědnostní). SD-KD věnuje pozornost i podnikatelskému riziku, které je představováno rizikem ztráty plynoucím z charakteru podnikáni v regionu, ve kterém skupina působí a z interních rozhodnutí společnosti. Podnikatelské riziko se člení na strategické, politické, regulatorní a reputační. Hlavním nástrojem pro identifikaci strategického rizika jsou variantní scénáře strategického dlouhodobého plánu. V oblasti regulatorního rizika využívá společnost systematického monitoringu platné i připravované legislativy, které zajišťuje SD. Řízení bezpečnosti a jakosti Pracovní podmínky zaměstnanců jsou zajišťovány dle platných zákonů a ostatních právních předpisů. V rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti jsou prováděny pravidelné kontroly a prověrky na všech stupních řízení. Zaměstnanci absolvují pravidelná školení a vzdělávání. Prevence rizik před pracovními úrazy je zajištěna pomocí interních směrnic a dokumentace k zajištění bezpečnosti práce, které reagují na vzniklé podněty. Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001: 2001 a certifikátu environmentální politiky ČSN EN ISO 14001:2005 s rozšířenou působností na provozování veřejné a neveřejné drážní dopravy na celostátních drahách a systémem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008. Investice V průběhu roku 2010 byl pořízen dlouhodobý majetek v celkovém objemu 92 mil. Kč. Z toho cca 23,5 mil. Kč bylo investováno do modernizace a pořízení železničních kolejových vozidel, stavební úpravy budovy sociálního zařízení v Ledvicích činily 0,9 mil. Kč. Další prostředky byly směrovány do nákupu kolového nakladače a záznamových zařízení. V katastrálním území Březno u Chomutova, Tušimice, Kadaň, Bystřice u Kadaně, Prunéřov a Vernéřov byly od Severočeských dolů a. s. odkoupeny budovy, drážní stavby, zastavěné pozemky a movité věci za 66,6 mil. Kč. Strategické záměry Strategické záměry společnosti SD-KD principálně vycházejí ze strategie Skupiny ČEZ, předmětu činnosti a podnikatelského prostředí. Společnost provozuje veřejnou i neveřejnou dopravu na celostátních a regionálních drahách a drahách vlečkách dle platných licencí, na základě platných úředních povolení je provozovatelem drah vleček převážně patřících společnosti ČEZ a.s. a je také provozovatelem důlních drah Severočeských dolů a.s. a drážní dopravy na nich. Základem dlouhodobé strategie vedení společnosti je spolehlivé zabezpečení všech požadavků ze strany SD na zajištění přeprav a manipulací při nakládce uhlí pro elektrárny ČEZ a.s. i ostatní velkoodběratele z lokality Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Společnosti SD-KD se podařilo v závěru roku 2010 zahájit pravidelnou přepravu uhlí po celostátních drahách do elektrárny Komořany vč. manipulací na vlečce UNITED ENERGY a.s. v Komořanech při vykládce uhlí. Jedním ze strategických záměrů společnosti je proto rozšíření přepravy uhlí a dalších komodit naležitostmi společnosti. 17

20 Dalším strategickým záměrem vedení společnosti je udržení kvality zajišťování komplexních služeb předních palivových cyklů elektráren ELE, EPR, EMĚ a ETU. Jednotným trvalým strategickým záměrem je proces dalšího zefektivnění vynakládání zdrojů potřebných pro realizaci hlavní činnosti. Spočívá např. ve snižování provozní nákladovosti, minimalizaci přesčasové práce osádek lokomotiv a vyloučení zbytečných manipulací. Pro snížení provozních nákladů hodláme rozšířit působnost vybraného dodavatele kontrolní a dohlédací činnost a údržby železničního svršku a spodku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení i do lokality Ledvice a Mělník. Hlavní předmět podnikání V průběhu roku 2010 převážná část tržeb plynula do společnosti z přepravy a manipulace s energetickým uhlím pro Severočeské doly a.s. Za celý rok bylo přepraveno a zmanipulováno celkově tis. tun uhlí, přičemž přepravy v Tušimicích činily tis. tun a manipulace v Ledvicích dosáhly objemu tis. tun. Přepravy v provozu Tušimice se oproti roku 2009 zvýšily o 597 tis. tun (tj. o 5,9 %), k podstatnému snížení došlo u výkonů v Ledvicích (meziroční pokles o 308 tis. tun, tj. o 5,3 % méně oproti objemům roku 2009). Rozdělení přeprav pro jednotlivé elektrárny ČEZ, a.s. je znázorněno v grafu č. 2. Stejně jako v předchozích letech byla v roce 2010 zajišťována přeprava vápence po důlní dráze do ETU a vlečkování na EPR. Mezi nejvýznamnější podnikatelské aktivity společnosti se v průběhu roku 2010 zařadilo poskytování komplexních služeb v rámci předního palivového cyklu uhelných elektráren, které v sobě zahrnuje provozování vleček, vykládky paliva a dalších substrátů, provozování skládek paliv a zauhlování elektráren. Tyto činnosti byly zajišťovány v plném rozsahu pro elektrárny Ledvice, Mělník, Prunéřov a Tušimice a zahájení pravidelné přepravu uhlí po celostátních drahách do elektrárny Komořany. Veškeré tržby byly v roce 2010 realizovány výhradně v tuzemsku. SD - Kolejová doprava, a.s. nemá k dnešnímu dni a ani v průběhu roku 2010 neměla žádnou provozní jednotku v zahraničí. Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí do elektráren ČEZ, a.s. (v tis. tun) Rozdělení manipulací a přeprav uhlí podle jednotlivých odběratelů Objem (v tis. tunách) elektrárna Prunéřov I elektrárna Prunéřov II elektrárna Chvaletice elektrárny Mělník II a III ČEZ celkem Roky 18

21 Podnikatelské prostředí Podnikatelské prostředí společnosti SD Kolejová doprava, a.s. při zajišťování přepravy uhlí po důlních drahách a vlečkách pro elektrárny ČEZ a.s. a ostatní odběratele má svá specifika. Plánovaný objem přepravy uhlí v roce 2010 byl sjednán s odbytem SD, skutečná výše odběru uhlí pak byla v průběhu roku postupně upravována reálnou potřebou odběratelů. Vedení společnosti pracuje na rozšíření podnikatelských možností společnosti zajišťováním přeprav reálného objemu uhlí, případně jiných sypkých substrátů s využitím liberalizovaného přístupu na celostátní dráhy. Je si však vědomo skutečnosti, že tento segment trhu je dnes saturován a získání zakázek v době, kdy se na hospodářství ČR začal projevovat nepříznivý vliv celosvětové finanční a hospodářské krize, nebude snadné. Možnost, jak se prosadit v konkurenci, je nabídnutí operativních, rychlých služeb a příznivých cen pro zákazníky v regionální dopravě. Finance Akcie a akcionáři Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. 100 % akcií vlastní Severočeské doly a. s. ve formě hromadné akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě Kč, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno č , z nichž každá má jmenovitou hodnotu Kč. V průběhu roku 2010 nebyla změněna jmenovitá hodnota stávajících akcií a ani nedošlo k vydání nových akcií. Valná hromada v roce 2010 Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne o rozdělení zisku po zdanění za rok 2010 ve výši tis. Kč: - příděl do rezervního fondu 965 tis. Kč - příděl do sociálního fondu tis. Kč - výplata dividendy tis. Kč Struktura splatnosti finančních dluhů Evidované krátkodobé závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům a státním institucím jsou většinou ve lhůtě splatnosti. Z důvodu nedořešení situace při pořízení technického zhodnocení k sacímu bagru (firma COMPEL s.r.o. v konkurzu) není uhrazen závazek ve výši cca 74 tis. Kč ( dní po lhůtě splatnosti). 19

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s.

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Bohemian Development, Albania Sh.A. Bosna i Hercegovina d.o.o. Bulgaria EAD Ciepło Polska sp. z o.o. Deutschland GmbH Distributie S.A. Elektro Bulgaria AD Elektroproizvodstvo

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 31.3.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 510 722 Oprávky a opravné položky -266 377-270 027 Dlouhodobý hmotný majetek, netto

Více

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s.

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 3 L invest A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL Bioplyn technologie s.r.o. Bohemian Development, Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek:

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha dle IFRS Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 30.6.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 517 812 Oprávky a opravné položky -266 377-274 687 Dlouhodobý hmotný majetek,

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 30.6.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 489 244 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 260 491 Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 12,4 % Vlastní kapitál vzrostl o 17.129 tis. Kč Růst provozního zisku o 22,4 % Tržby meziročně vzrostly o 62.585

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-3/2006 1-3/2007 Provozní výnosy 40 653 44 124 Tržby z prodeje elektrické energie 37 684 40 967 Tržby a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, netto -119

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: K 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný

Více

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za rok 2009 SKUPINA ČEZ Vztahy_2009_CZE-PL-ENG.indd 1 24.2.2010 16:11:14 276 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 Zpráva o vztazích mezi propojenými

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-3/2005 1-3/2006 Provozní výnosy 33 019 41 547 Tržby z prodeje elektrické energie 30 741 38 459 Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy 2 278 3 088 Provozní náklady 21

Více

ČEZ, a. s. 1. Legenda. 204 ČEZ, a. s. / Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010

ČEZ, a. s. 1. Legenda. 204 ČEZ, a. s. / Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 204 ČEZ, a. s. / Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 ČEZ, a. s. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 1. Legenda Česká republika Ministerstvo financí ČR ovládající osoba

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2012 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2012 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

výhra e-mail na cestě krajina pro život 20 minut dospívání malé radosti návrhářka osudové setkání za obzorem jediný kontakt cesta za úspěchem

výhra e-mail na cestě krajina pro život 20 minut dospívání malé radosti návrhářka osudové setkání za obzorem jediný kontakt cesta za úspěchem cesta za úspěchem malé radosti e-mail dospívání na cestě ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. Výroční zpráva 2014 návrhářka krajina pro život jediný kontakt osudové setkání za obzorem výhra 20 minut SEZONA

Více

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami podle 82 zákona č. 90/2012

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 6. 2012 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 6. 2012 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 276 964 tis. Kč Vlastní kapitál vzrostl o 223 519 tis. Kč Růst provozního zisku o 273 062 tis. Kč Tržby meziročně

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2015 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2015 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 6. 2011 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 6. 2011 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD 11.3.2009 DO (dokument podle 120, odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) 25. května 2010

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2011 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2011 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 2012 1. PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 13,1 % Vlastní kapitál vzrostl o 14.595 tis. Kč Růst provozního zisku o 13,3 % Tržby meziročně vzrostly o 10.346

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SD Autodoprava, a.s.

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2010 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2010 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ Úvod Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

SKUPINA ČEZ Předběžné výsledky dle IFRS k 31. 12. 2005 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Severočeské doly a.s.

SKUPINA ČEZ Předběžné výsledky dle IFRS k 31. 12. 2005 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Severočeské doly a.s. 31. 12. 2005 Severočeské doly Západočeská Severočeská Východočeská Středočeská Severomoravská energetika, energetika, energetika, energetická energetika, a. s. celkem 9 902 1 201 645 873 1 225 10 003 6

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za rok 2007 SKUPINA ČEZ Vztahy_2007_ENG.indd 1 25.3.2008 16:41:34 1. Schéma vztahů v koncernu Černé šipky = vlastnictví v rámci koncernu Červené šipky

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 SKUPINA ČEZ 1. Schéma vztahů v koncernu Černé šipky = vlastnictví v rámci koncernu Červené šipky = vztahy popisované v této zprávě ČEZ,

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. ZA ROK 2015

ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. ZA ROK 2015 ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. ZA ROK 2015 Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti stanovené v 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více