VÝROČNÍ ZPRÁVA SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

2 Nárůst ukazatele EBITDA o 28,73 % Vlastní kapitál vzrostl o tis. Kč Růst provozního zisku o 66,06 % Výkony meziročně vzrostly o tis. Kč

3 Úvod Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Skupina ČEZ klade ve svém vnitřním fungování důraz na stálý růst efektivity, jenž je opakovaně vyjadřován úspěšným plněním konkrétních programů zaměřených tímto směrem. Na předešlý program navázala v září 2010 vyhlášením projektu Nová Vize reflektujícím realitu v odvětví energetiky následkem hospodářské krize. Ta vedla Skupinu ČEZ k přehodnocení investičního programu, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Cílem nově vyhlášeného programu je zvýšit výkonnost a zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů v nadcházejícím období stabilizace a konsolidace. Mimořádný důraz je kladen na uchování klíčových znalostí a jejich další využití. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektrickou energii a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a dodávají zemní plyn. Skupina ČEZ rozvíjí své aktivity rovněž ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Zaměřuje se zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a implementací svého know-how. Soustředí se primárně na trhy, na nichž již v nějaké formě působí, a na oblast obnovitelných zdrojů energie. Aktivní společnosti Skupiny ČEZ sídlí mimo Českou republiku v Albánii, Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Nizozemsku, Irsku, Německu, Maďarsku, Turecku, Srbsku a na Slovensku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti distribuce a prodeje, provozuje park větrných elektráren Fântânele a nedaleko od něj staví větrný park Cogealac. Od ledna 2011 vlastní v jihozápadním Rumunsku 4 malé vodní elektrárny. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou. V Německu spolu se svým partnerem vlastní těžařskou hnědouhelnou společnost, zahrnující také uhelné a větrné elektrárny. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii a připravuje výstavbu nových elektráren. Na Slovensku Skupina ČEZ obchoduje s plynem a spolu se svým místním partnerem pracuje na projektu výstavby nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. 1

4 K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je nezbytná obnova výrobního portfolia. Skupina ČEZ významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů v České republice. V roce 2010 rozšířila Skupina ČEZ svůj energetický mix o kapacity slunečních elektráren. Úspěšně byly zavezeny první kontejnery do nově vybudovaného meziskladu vyhořelého paliva. Modernizaci stávajících elektráren a výstavbu nových zdrojů plánuje také v Maďarsku, Německu, Turecku a na Slovensku. Skupina ČEZ si odvážně osvojila technologie budoucnosti. S významnou evropskou automobilkou uzavřela dohodu o uskutečnění pilotního projektu zaměřeného na rozvoj elektromobility v České republice. Část elektromobilů bude vyzkoušena na Vrchlabsku, kde probíhá projekt Skupiny ČEZ Smart region zaměřený na vybudování oblasti pokryté tzv. inteligentní distribuční sítí. V různé fázi rozpracovanosti se v současnosti nacházejí výstavbové projekty kogeneračních jednotek, společné výroby elektřiny a tepla. Uskutečňovány jsou dále investice do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a k dosažení energetických úspor. Firemní kultura ve Skupině ČEZ je orientována na výkon. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Při svém podnikání se však současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. 2

5 Obsah výroční zprávy 2010 Úvod 1 Obsah 3 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 4 Výrok nezávislého auditora k výroční zprávě 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Přehled vybraných výsledků společnosti 7 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 8 Zpráva dozorčí rady 9 Orgány společnosti a její management 10 Plnění kodexů řízení a správy společnosti 12 Přístup k rizikům ve vztahu k účetnímu výkaznictví 12 Zpráva o podnikatelské činnosti 14 Hospodaření společnosti 14 Řízení rizik 16 Řízení bezpečnosti a jakosti 17 Investice 17 Strategické záměry 17 Hlavní předmět podnikání 18 Podnikatelské prostředí 19 Finance 19 Personalistika 20 Vývoj legislativního rámce 21 Ochrana životního prostředí 21 Výzkum a vývoj 21 Soudní spory společnosti 21 Dárcovství a reklamní partnerství 22 Základní organizační schéma 23 Výklad pojmů a zkratek 24 Seznam použitých tabulek a grafů 25 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce společnosti 50 Účetní závěrka společnosti 51 Rozvaha v plném rozsahu 51 Výkaz zisku a ztrát 55 Příloha k účetní závěrce SD Kolejová doprava, a.s. za rok Přehled o peněžních tocích přímá metoda 66 Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč 68 Rozdělení zisku za rok Identifikace společnosti 70 3

6

7 Výrok nezávislého auditora 5

8

9 Přehled vybraných výsledků společnosti Tabulka č. 1: Vybrané ekonomické ukazatele Kapitola Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka Přeprava uhlí tis. tun Přeprava vápence pro ČEZ, a. s. tis. tun Výdaje na ekologii tis. Kč Fyzický počet zaměstnanců k počet Tržby tis. Kč EBITDA tis. Kč EBIT tis. Kč Čistý zisk tis. Kč Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) % 2,97 3,11 3,26 3,81 4,86 8,39 Celková aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Finanční dluh tis. Kč Finanční dluh / vlastní kapitál % x x x x x x Investice tis. Kč Provozní cash flow tis. Kč

10 Hlavní události roku do uzávěrky výroční zprávy leden 2010 únor 2010 březen 2010 podpis přepravních smluv na rok 2010 se Severočeskými doly a.s. schválení podnikatelského záměru 2010 přepravy uhlí z DNT do elektrárny Počerady v objemu cca tun schválení účetní závěrky za rok 2009 auditorem ukončení přeprav uhlí po celostátních drahách v úseku Světec Kadaň získání certifikátu OHSAS duben 2010 uzavření dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě na roky 2010 až 2012 květen 2010 veřejné komplexní prověrky bezpečnosti práce červen 2010 dokončení opravy a modernizace lokomotivy řady červenec 2010 vyhlášení výběrového řízení na zajištění údržby a kontrolní a dohlédací činnosti v kolejišti DNT práce na koleji č. 5,6 vlečky ÚUL srpen 2010 uzavření smlouvy na pronájem 2 ks lokomotiv řady 130 září 2010 změna složení členů dozorčí rady remotorizace motorové lokomotivy podbíjení širé trati v Tušimicích říjen 2010 zahájení přeprav uhlí po celostátních drahách v úseku Kadaň Třebušice podbíjení a čištění koleje 2E, podbíjení výhybek v Tušimicích listopad 2010 volby zástupců zaměstnanců do dozorčí rady odkup budov, kolejí a pozemků od Severočeských dolů a.s. DNT ukončení stavebních prací na sociálním objektu v ÚUL prosinec 2010 remotorizace motorové lokomotivy pořízení motorové lokomotivy podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě na období schválení podnikatelského záměru 2011 leden 2011 březen 2011 uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodávku kontrolní a dohlédací činnosti a zajišťování údržby na DNT podpis přepravních smluv na rok 2011 se Severočeskými doly a.s. podpis přepravní smlouvy na rok 2011 s ČEZ, a.s. schválení účetní závěrky za rok 2010 auditorem změna složení členů dozorčí rady 8

11

12 Orgány společnosti a její management PŘEDSTAVENSTVO: Ing. František Maroušek (*1956) předseda představenstva absolvent Kyjevského polytechnického institutu - fakulta strojní a postgraduálního studia VŠB Ostrava - fakulta hornicko-geologická 30 let praxe v hornictví Ing. Aleš Schilberger (*1960) místopředseda představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů fakulta provoz a ekonomika dopravy a spojů 26 let praxe v hornictví Ing. Jiří Kynčil (*1955) člen představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů fakulta provoz a ekonomika železniční dopravy 14 let praxe v hornictví DOZORČÍ RADA: Ing. Pavel Vaňas (*1962) předseda dozorčí rady člen představenstva a obchodní ředitel SD a.s. absolvent ČVUT Praha - fakulta strojní 23 let praxe v hornictví Ing. Jan Kratochvíl (*1978 ) místopředseda dozorčí rady - od vedoucí odboru metodiky a účetní legislativy SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí a účetnictví 9 let praxe v hornictví Ing. Pavel Novotný, MBA (* 1963) člen dozorčí rady - znovu zvolen vedoucí obchodního odboru SD a.s. absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě - fakulta hornictví a geologie 23 let praxe v hornictví Mgr. Markéta Mašková (*1981) člen dozorčí rady - od vedoucí oddělení vzdělávání SD a.s. absolventka University Karlovy v Praze - právnická fakulta a University Jana Amose Komenského v Praze 6 let praxe v hornictví 10

13 Pavel Kuřil (*1977) člen dozorčí rady, - od strojvedoucí na provozu Tušimice absolvent Integrované střední školy energetické v Chomutově 4 roky praxe v hornictví Jaroslav Hrabáč (*1970) člen dozorčí rady - znovu zvolen předseda ZV OO SD - Kolejová doprava, a.s., sdělovací a zabezpečovací obvodář společnosti VIAMONT Servis a.s. vyučen provozní elektrikář 22 let praxe v údržbě sdělovacího a zabezpečovacího zařízení drah Ing. Viktor Hrdina, MBA (*1972) místopředseda dozorčí rady - do vedoucí odboru plánování a controllingu SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí 13 let praxe v hornictví Miroslav Husinecký ( 2010) člen dozorčí rady, - do strojvedoucí na provozu Tušimice absolvent Střední průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně 33 let praxe v hornictví Ing. Jiří Wagner (*1960) člen dozorčí rady, - do absolvent ČVUT Praha - fakulta elektrotechnická 21 let praxe v železniční dopravě a údržbě železničních drah MANAGEMENT: Ing. František Maroušek ředitel a.s. Ing. Aleš Schilberger výrobně technický náměstek ředitele a.s. Ing. Jiří Kynčil ekonomicko personální náměstek ředitele a.s. podrobné údaje o managementu společnosti - viz představenstvo. 11

14 Plnění kodexu řízení a správy společnosti Při výkonu své činnosti vychází představenstvo z obecných zásad Kodexu správy a řízení společností založeného na Principech OECD (2004). Společnost dodržuje platné zákony včetně daňových, zákony v oblasti hospodářské soutěže, životního prostředí, zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti práce. Při svém rozhodování bere představenstvo zřetel na zájmy zaměstnanců, věřitelů, odběratelů, dodavatelů a obecních zastupitelstev v regionu. Mezi nejdůležitější principy podnikatelské činnosti řadí představenstvo závazek nepřijímat ani nenabízet úplatky, nezneužívat osobní vztahy při získávání obchodních příležitostí a závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádějící informace. Přístup k rizikům ve vztahu k účetnímu výkaznictví Společnost SD Kolejová doprava, a.s. vede účetnictví v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a jeho prováděcích předpisů platných pro podnikatelské účetní jednotky. Společnost účtuje a vykazuje podle Českých účetních standardů (CAS). Proces vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky společnosti je upraven v řídících dokumentech, které jsou pravidelně aktualizovány podle potřeb vývoje účetní legislativy, změn v technických prostředcích pro vedení účetnictví a vývoje informačních potřeb společnosti. Společnost vydala řídící dokumenty s popisem účetních pravidel a postupů, konkrétních povinností jednotlivých útvarů společnosti a návodů k účtování především pro následující oblasti: o o o o o Vedení účetnictví včetně vymezení měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních prací, stanovení a správa účtového rozvrhu, členění účetních informací podle organizační struktury společnosti a vedení vnitropodnikového účetnictví. Autorizaci jednotlivých účetních případů, pravidla pro schvalování, věcnou a formální kontrolu účetních dokladů a kontrolní mechanismy v oblasti bezhotovostního platebního styku, podpisové vzory s oprávněním jednotlivých pracovníků. Pravidla pro evidenci a zachycování jednotlivých účetních případů, pravidla pro používání cizích měn v účetnictví, pravidla pro časové rozlišování a účetní vyjádření nejistých položek, rezerv a stanovení odhadů. Pravidla pro evidenci a účtování o jednotlivých složkách majetku, způsobu jeho odpisování a vyřazování, pravidelnou inventarizaci a prověření ocenění. Popis struktury a stanovení způsobu používání integrovaného informačního systému mysap Business Suite, pravidla pro provádění a schvalování změn v customizaci systému, pravidla pro přidělování přístupových práv a pravidla ochrany před neautorizovaným přístupem, pravidla ochrany dat včetně pravidel pro zálohování. Účetní závěrka společnosti je sestavena na základě účetních záznamů vedených v písemné nebo v technické podobě. Pro vedení účetnictví se používá softwarové prostředí integrovaného informačního systému mysap business Suite. Změny nastavení systému, přidělení/rozšíření přístupových práv jednotlivých uživatelů, provádějí stanovení pracovníci Odboru informačních technologií Severočeských dolů a.s. na základě požadavků vedení společnosti. Společnost respektuje vydaná pravidla Severočeských dolů a.s. pro práci uživatelů s informačními systémy. Přístup je vždy autorizován uživatelským jménem a heslem. Oprávnění pro aktivní vstup (účtování) do účetní systému mají pouze zaměstnanci účtáren. Všechna přihlášení do účetního systému jsou evidována v databázi a lze je zpětně dohledat. U jednotlivých účetních dokladů v účetním systému lze vždy identifikovat uživatele, který je vytvořil, případně změnil či stornoval. 12

15 Pro zajištění správnosti při vedení účetnictví zajišťuje společnost odpovídající kvalifikaci a zapracování účetních pracovníků, jejich seznámení s veškerými zákonnými i vnitřními předpisy a pravidly společnosti pro vedení účetnictví, zaškolení a rozvoj dovedností při práci s používanými softwarovým vybavením a jednotné metodické vedení v případě změn. Pro potřeby konsolidace se společnost řídí vydanými konsolidačními pravidly skupiny SD. Společnost jako součást skupiny SD respektuje jednotné stanovení účetního období a harmonogram zpracování roční účetní závěrky, jednotnou strukturu rozvahy a výkazu zisku a ztráty založenou na jednotném účtovém rozvrhu spravovaném mateřskou společností, shodné postupy v oceňování majetku a závazků, shodné metody v oblasti účtování zásob a odpisování dlouhodobého majetku., Vedení účetnictví, naplňování požadavků obecně závazných a vnitropodnikových předpisů pro tuto oblast a správnost dílčích evidencí a oblastí je předmětem pravidelných a nahodilých funkčních kontrol prováděných samotnými útvary odpovědnými za vedení účetnictví. Postup sestavování individuální účetní závěrky společnosti je ověřován rovněž nezávislým auditorem. 13

16 Zpráva o podnikatelské činnosti Hospodaření společnosti Zisk Dosažený zisk před zdaněním ve výši tis. Kč je oproti podnikatelskému záměru roku 2010 vyšší o tis. Kč. Tvorbu zisku ovlivnily pozitivně zejména úspory stálých provozních nákladů (OPEX) ve výši 1,3 mil. Kč a pak zejména vyšší výkony, které byly proti plánu tis. Kč překročeny o 17,4 mil. Kč Náklady K zajištění všech činností společnosti byly v průběhu roku 2010 vynaloženy náklady v celkové výši tis. Kč (bez započtení daně z příjmů právnických osob a odložené daně). Tabulka č. 2: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis. Kč Nájemné za pronajatý majetek Skupiny SD Nájemné formou oprav na pronajatém majetku SD Kontrolní a dohlédací činnost nad kolejištěm Vlečné a přístavba vozů Služby traťové mechanizace Vykládka paliva EPR Ostatní Celkem Oproti rokům 2007 a 2006, kdy byly provedené opravy většího rozsahu následně přeúčtovány v plné výši SD Kolejové dopravě, a. s., v roce 2010 hradila společnost pronajímateli majetku (Severočeské doly a.s.) pouze poměrnou část provedených oprav, rozpočítanou do jednotlivých let podle doby životnosti opravy. Do meziročního poklesu nákladů na služby traťové mechanizace se promítlo nižší nasazování těžké kolejové mechanizace při pracích na kolejích. Nárůst ostatních služeb v roce 2010 ovlivňuje celoroční zajišťování úklidu dopravních tras zauhlování EPR, ETU a ELE (zvýšení oproti roku o tis. Kč), dodatečné náklady související s přepravami uhlí do elektrárny Komořany (pronájem vozů ve výši tis. Kč a poplatky za použití dopravní cesty). 14

17 Výnosy Společnost dosáhla za rok 2010 výnosů v celkové výši tis. Kč. Z celkového objemu připadá tis. Kč na vlastní výkony, 727 tis. Kč na úroky z vkladů a tis. Kč na ostatní výnosy. Dočasně volné finanční prostředky byly stejně jako předešlých letech ukládány do depozitních směnek Komerční banky s maximální dobou úložky 10 dnů a do korporátních směnek společnosti Severočeské doly a.s. s dobou úložky max. 3 týdny. Všechny výše uvedené vklady byly úročeny pevnou, předem stanovenou úrokovou mírou. Jiné investiční instrumenty nebyly společností využívány. Graf č. 1 Rozdělení tržeb z prodeje služeb Rozdělení tržeb z prodeje 100,00 90,00 Tržby v (%) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 skupina SD ČEZ ostatní 0, Roky Z uvedeného grafu je v trendu posledních let patrný pokles tržeb pro Skupinu SD, trvalý růst tržeb od společnosti ČEZ, a.s. a prakticky vyrovnaný objem tržeb pro ostatní odběratele. Tabulka č.3: Ukazatele hospodaření Kapitola Výsledky hospodaření Jednotka Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 3,27 3,43 7,24 4,31 4,96 7,62 Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto) % 2,57 2,69 5,69 3,33 3,81 5,51 EBIT marže % 5,45 5,42 4,96 5,45 5,64 8,29 Finanční dluh / vlastní kapitál % x x x x x x Finanční dluh / EBITDA % x x x x x x Celková likvidita % 170,66 192,71 146,96 170,95 211,49 124,10 Poměr provozního cash flow k závazkům % 91,06 71,07 107,33 162,07 108,49 132,57 Obrat aktiv 1 0,63 0,64 0,74 0,71 0,80 0,81 Krytí stálých aktiv % 106,77 108,09 105,94 111,34 117,02 107,83 Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 24,06 30,72 32,23 36,55 40,75 41,79 15

18 Struktura majetku a kapitálu Hodnota celkových aktiv ke konci roku 2010 činila tis. Kč, ve srovnání s konečným stavem roku 2009 došlo k meziročnímu nárůstu o tis. Kč. V porovnání s předcházejícím účetním období vzrostla hodnota dlouhodobého majetku o tis. Kč (ovlivněno zejména pořízením nemovitého a movitého majetku od Severočeských dolů a.s. ve výši 66,6 mil. Kč), dále vzrostl objem oběžných aktiv o tis. Kč. Zde se projevil nárůst krátkodobého finančního majetku o tis. Kč a pohledávek z běžného obchodního styku o tis. Kč. Růst vlastního kapitálu o tis. Kč je především dán vyšším vytvořeným ziskem o tis. Kč. Oblast cizích zdrojů ( tis. Kč) ovlivňují závazky z obchodního styku ( tis. Kč) platba za pořízený dlouhodobý majetek od Severočeských dolů a.s. byla uhrazena v průběhu ledna Peněžní toky Meziroční nárůst finančního majetku pozitivně ovlivnil čistý peněžní tok z provozní činnosti ve výši tis. Kč (meziročně tis. Kč). Dalším faktorem ovlivňujícím zvýšení stavu finančních prostředků byly meziročně nižší investiční výdaje o tis. Kč (čistý peněžní tok z investiční činnosti činil v roce tis. Kč). Oproti roku 2009 vzrostly finanční výdaje o tis. Kč z důvodu výplaty dividendy ze zisku po zdanění za rok 2009 (čistý finanční tok z finanční činnosti činil v roce tis. Kč). Financování společnosti Běžné provozní potřeby (dodávky materiálu, pohonných hmot, energií, oprav, služeb, výplata mezd a odvody daní a poplatků) a investice jsou hrazeny vlastními finančními prostředky. V průběhu roku 2010 a ani v současné době nečerpá společnost žádný bankovní či jiný úvěr. Řízení rizik Při řízení rizik tržních, kreditních, operačních, podnikatelských a dalších společnost SD-KD využívá jak vypracovaný systém jednotného řízení rizik aplikovaných ve skupině SD, tak i vlastní systém Risk Managementu. Ve spolupráci s SD jsou řešeny otázky: o krátkodobého finančního investování, kde SD sleduje základní ukazatele (zejména Value at Risk a durace), což umožňuje eliminovat nežádoucí dopady pohybu úrokových sazeb o eliminace negativních důsledků z obchodních vztahů, kde SD prověřuje společnost především bonitu partnera; veškeré obchodní pohledávky a závazky má řádně zajištěny a jsou zpracovány postupy řešení a vymáhání pohledávek. Za tímto účelem je na základě zkušeností vytvořen ucelený systém pro zajištění obchodních případů a sníženi rizikovosti pohledávek o možnosti využití všech dostupných zajišťovacích prostředků včetně právního exekučního a konkurzního řízení; o úspěšnosti systému pohledávek svědčí dlouhodobě nízká míra pohledávek po splatnosti o omezení operačních rizik, které představují ztráty, plynoucí z vlastního provozu, chybného nastavení interních procesů, organizace či působení lidského faktoru, vědomého nezákonného jednání externích subjektů 16

19 o o omezení rizika likvidního; nástrojem jeho řízeni je kvalitní proces řízeni likvidity a jednoznačná odpovědnost za jednotlivé vstupy do plánu cash flow omezení rizika pojištění (zejména majetkové a odpovědnostní). SD-KD věnuje pozornost i podnikatelskému riziku, které je představováno rizikem ztráty plynoucím z charakteru podnikáni v regionu, ve kterém skupina působí a z interních rozhodnutí společnosti. Podnikatelské riziko se člení na strategické, politické, regulatorní a reputační. Hlavním nástrojem pro identifikaci strategického rizika jsou variantní scénáře strategického dlouhodobého plánu. V oblasti regulatorního rizika využívá společnost systematického monitoringu platné i připravované legislativy, které zajišťuje SD. Řízení bezpečnosti a jakosti Pracovní podmínky zaměstnanců jsou zajišťovány dle platných zákonů a ostatních právních předpisů. V rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti jsou prováděny pravidelné kontroly a prověrky na všech stupních řízení. Zaměstnanci absolvují pravidelná školení a vzdělávání. Prevence rizik před pracovními úrazy je zajištěna pomocí interních směrnic a dokumentace k zajištění bezpečnosti práce, které reagují na vzniklé podněty. Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001: 2001 a certifikátu environmentální politiky ČSN EN ISO 14001:2005 s rozšířenou působností na provozování veřejné a neveřejné drážní dopravy na celostátních drahách a systémem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008. Investice V průběhu roku 2010 byl pořízen dlouhodobý majetek v celkovém objemu 92 mil. Kč. Z toho cca 23,5 mil. Kč bylo investováno do modernizace a pořízení železničních kolejových vozidel, stavební úpravy budovy sociálního zařízení v Ledvicích činily 0,9 mil. Kč. Další prostředky byly směrovány do nákupu kolového nakladače a záznamových zařízení. V katastrálním území Březno u Chomutova, Tušimice, Kadaň, Bystřice u Kadaně, Prunéřov a Vernéřov byly od Severočeských dolů a. s. odkoupeny budovy, drážní stavby, zastavěné pozemky a movité věci za 66,6 mil. Kč. Strategické záměry Strategické záměry společnosti SD-KD principálně vycházejí ze strategie Skupiny ČEZ, předmětu činnosti a podnikatelského prostředí. Společnost provozuje veřejnou i neveřejnou dopravu na celostátních a regionálních drahách a drahách vlečkách dle platných licencí, na základě platných úředních povolení je provozovatelem drah vleček převážně patřících společnosti ČEZ a.s. a je také provozovatelem důlních drah Severočeských dolů a.s. a drážní dopravy na nich. Základem dlouhodobé strategie vedení společnosti je spolehlivé zabezpečení všech požadavků ze strany SD na zajištění přeprav a manipulací při nakládce uhlí pro elektrárny ČEZ a.s. i ostatní velkoodběratele z lokality Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Společnosti SD-KD se podařilo v závěru roku 2010 zahájit pravidelnou přepravu uhlí po celostátních drahách do elektrárny Komořany vč. manipulací na vlečce UNITED ENERGY a.s. v Komořanech při vykládce uhlí. Jedním ze strategických záměrů společnosti je proto rozšíření přepravy uhlí a dalších komodit naležitostmi společnosti. 17

20 Dalším strategickým záměrem vedení společnosti je udržení kvality zajišťování komplexních služeb předních palivových cyklů elektráren ELE, EPR, EMĚ a ETU. Jednotným trvalým strategickým záměrem je proces dalšího zefektivnění vynakládání zdrojů potřebných pro realizaci hlavní činnosti. Spočívá např. ve snižování provozní nákladovosti, minimalizaci přesčasové práce osádek lokomotiv a vyloučení zbytečných manipulací. Pro snížení provozních nákladů hodláme rozšířit působnost vybraného dodavatele kontrolní a dohlédací činnost a údržby železničního svršku a spodku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení i do lokality Ledvice a Mělník. Hlavní předmět podnikání V průběhu roku 2010 převážná část tržeb plynula do společnosti z přepravy a manipulace s energetickým uhlím pro Severočeské doly a.s. Za celý rok bylo přepraveno a zmanipulováno celkově tis. tun uhlí, přičemž přepravy v Tušimicích činily tis. tun a manipulace v Ledvicích dosáhly objemu tis. tun. Přepravy v provozu Tušimice se oproti roku 2009 zvýšily o 597 tis. tun (tj. o 5,9 %), k podstatnému snížení došlo u výkonů v Ledvicích (meziroční pokles o 308 tis. tun, tj. o 5,3 % méně oproti objemům roku 2009). Rozdělení přeprav pro jednotlivé elektrárny ČEZ, a.s. je znázorněno v grafu č. 2. Stejně jako v předchozích letech byla v roce 2010 zajišťována přeprava vápence po důlní dráze do ETU a vlečkování na EPR. Mezi nejvýznamnější podnikatelské aktivity společnosti se v průběhu roku 2010 zařadilo poskytování komplexních služeb v rámci předního palivového cyklu uhelných elektráren, které v sobě zahrnuje provozování vleček, vykládky paliva a dalších substrátů, provozování skládek paliv a zauhlování elektráren. Tyto činnosti byly zajišťovány v plném rozsahu pro elektrárny Ledvice, Mělník, Prunéřov a Tušimice a zahájení pravidelné přepravu uhlí po celostátních drahách do elektrárny Komořany. Veškeré tržby byly v roce 2010 realizovány výhradně v tuzemsku. SD - Kolejová doprava, a.s. nemá k dnešnímu dni a ani v průběhu roku 2010 neměla žádnou provozní jednotku v zahraničí. Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí do elektráren ČEZ, a.s. (v tis. tun) Rozdělení manipulací a přeprav uhlí podle jednotlivých odběratelů Objem (v tis. tunách) elektrárna Prunéřov I elektrárna Prunéřov II elektrárna Chvaletice elektrárny Mělník II a III ČEZ celkem Roky 18

21 Podnikatelské prostředí Podnikatelské prostředí společnosti SD Kolejová doprava, a.s. při zajišťování přepravy uhlí po důlních drahách a vlečkách pro elektrárny ČEZ a.s. a ostatní odběratele má svá specifika. Plánovaný objem přepravy uhlí v roce 2010 byl sjednán s odbytem SD, skutečná výše odběru uhlí pak byla v průběhu roku postupně upravována reálnou potřebou odběratelů. Vedení společnosti pracuje na rozšíření podnikatelských možností společnosti zajišťováním přeprav reálného objemu uhlí, případně jiných sypkých substrátů s využitím liberalizovaného přístupu na celostátní dráhy. Je si však vědomo skutečnosti, že tento segment trhu je dnes saturován a získání zakázek v době, kdy se na hospodářství ČR začal projevovat nepříznivý vliv celosvětové finanční a hospodářské krize, nebude snadné. Možnost, jak se prosadit v konkurenci, je nabídnutí operativních, rychlých služeb a příznivých cen pro zákazníky v regionální dopravě. Finance Akcie a akcionáři Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. 100 % akcií vlastní Severočeské doly a. s. ve formě hromadné akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě Kč, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno č , z nichž každá má jmenovitou hodnotu Kč. V průběhu roku 2010 nebyla změněna jmenovitá hodnota stávajících akcií a ani nedošlo k vydání nových akcií. Valná hromada v roce 2010 Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne o rozdělení zisku po zdanění za rok 2010 ve výši tis. Kč: - příděl do rezervního fondu 965 tis. Kč - příděl do sociálního fondu tis. Kč - výplata dividendy tis. Kč Struktura splatnosti finančních dluhů Evidované krátkodobé závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům a státním institucím jsou většinou ve lhůtě splatnosti. Z důvodu nedořešení situace při pořízení technického zhodnocení k sacímu bagru (firma COMPEL s.r.o. v konkurzu) není uhrazen závazek ve výši cca 74 tis. Kč ( dní po lhůtě splatnosti). 19

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 31.3.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 510 722 Oprávky a opravné položky -266 377-270 027 Dlouhodobý hmotný majetek, netto

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha dle IFRS Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 30.6.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 517 812 Oprávky a opravné položky -266 377-274 687 Dlouhodobý hmotný majetek,

Více

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s.

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 3 L invest A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL Bioplyn technologie s.r.o. Bohemian Development, Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek:

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za rok 2009 SKUPINA ČEZ Vztahy_2009_CZE-PL-ENG.indd 1 24.2.2010 16:11:14 276 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 Zpráva o vztazích mezi propojenými

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2012 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2012 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami podle 82 zákona č. 90/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 276 964 tis. Kč Vlastní kapitál vzrostl o 223 519 tis. Kč Růst provozního zisku o 273 062 tis. Kč Tržby meziročně

Více

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 2012 1. PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím

Více

SD Autodoprava, a.s.

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 13,1 % Vlastní kapitál vzrostl o 14.595 tis. Kč Růst provozního zisku o 13,3 % Tržby meziročně vzrostly o 10.346

Více

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 SKUPINA ČEZ 1. Schéma vztahů v koncernu Černé šipky = vlastnictví v rámci koncernu Červené šipky = vztahy popisované v této zprávě ČEZ,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ. Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ

Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ. Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ parafa ústředí parafa ERZ ČEZ Preambule... 2 Úvodní ustanovení... 2 Působnost ERZ ČEZ... 3 Způsob ustavení

Více

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez Úvod Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem s ústředím v České republice působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v západní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD SKUPINA ČE Z Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti a.s. za rok 2013 a.s. jako tradiční dodavatel vysokovýkonných energetických systémů za 60 let své existence vyprojektovala a dodala více než stovku energetických celků s celkovým

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Obsah výroční zprávy :

Obsah výroční zprávy : VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 SD - Kolejová doprava, a. s. Obsah výroční zprávy : Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Představenstvo 3 Dozorčí rada 3 Vedení společnosti 3 Základní údaje o společnosti 4 Předmět

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč PŘÍLOHA k účetní závěrce k 31.12.2011 R.JELINEK GROUP SE Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč I. Obecné údaje Právní forma právnické osoby : evropská společnost Název společnosti : R.JELINEK GROUP

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více