Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0"

Transkript

1 Ekonomický systém pro subjekty zpracovávající úèetnictví Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ježek software s.r.o. Copyright 2008

2 Rozdílová pøíruèka pro DUEL od firmy Ježek software s.r.o. Vydání Únor 2008 (pro verzi 4.0). Pokud máte novìjší verzi programu DUEL, mùže se vzhled a pojmenování nìkterých èástí programu lišit. Copyright 2008, Ježek software s.r.o. Rozdílová pøíruèka programu DUEL je souèástí licence programu a vztahují se na ní veškerá ustanovení licenèního ujednání.

3 DUEL Rozdílová pøíruèka 1 Vážení pøátelé, dostává se Vám do rukou rozdílová pøíruèka k programu DUEL 4.0, která by Vás mìla seznámit s nejdùležitìjšími zmìnami, které byly do programu zapracovány oproti pøedešlé verzi DUEL 3.9. Jejím úkolem je podat základní pøehled tak, abyste byli schopni novou verzi co nejrychleji používat. Další, doplòující informace k jednotlivým funkcím a volbám naleznete pøi práci s programem v nápovìdì umístìné ve spodní èásti obrazovky. Informace o funkcích, které nedoznaly zmìny, jsou popsány v Uživatelské pøíruèce k programu DUEL. Vìøíme, že vám tato dokumentace pøinese mnoho zajímavých informací a pomùže zkrátit dobu, po kterou se s novým programem budete seznamovat. Souèasnì vám pøejeme mnoho spokojených chvil pøi práci s ním. autorský tým Ježek software s.r.o. OBSAH Obecné... MP 2 Rozšíøení a úprava parametrù firmy... MP 2 Aktualizace spoleèných èíselníkù... MP 3 Doplnìní klávesové zkratky pro vypnutí složek DUELU... MP 3 Pøesun výpoètù na SQL server... MP 3 Úèetnictví... MP 3 Generování dokladù do agendy Závazkù a pohledávek... MP 3 Plnìní poèáteèních stavù saldokonta z agendy závazkù a pohledávek... MP 4 Rozšíøení deklarace saldokonta o cizí mìnu a doplnìní tiskových sestav... MP 4 Lepší práce s variabilním symbolem... MP 5 Zdokonalení práce s cizími mìnami v agendì Vzájemných zápoètù... MP 5 Mzdy... MP 6 Práce se svátky u zamìstnancù placených hodinovou mzdou... MP 6 Nový výpoèet nemocenských dávek... MP 7 Zobecnìní práce s náhradami... MP 8 Benefity a jiná zvýhodnìní... MP 8 Limity pro penzijní a životní pojištìní... MP 9 Maximální vymìøovací základ ve mzdách... MP 10 Jednotná sazba danì a srážková daò... MP 11 Zdanìní mezd a superhrubá mzda... MP 12 Odvod zdravotního pojištìní za zamìstnance mající prùkaz ZTP-P... MP 12 Sklady... MP 13 Doplnìní likvidaèního a autorského poplatku... MP 13 Práce s obaly pøi výdeji skladových položek... MP 15 Rozšíøení možností identifikace skladové položky... MP 15 Majetek... MP 16 Podpora pøechodu mezi hospodáøským a fiskálním rokem pøi uzávìrce majetku... MP 16 Pøepoèet odpisu pøi vyøazení majetku... MP 16 Leasing a novela zákona o daních z pøíjmù... MP 17 V aktuální verzi lze tedy nalézt následující sekce leasingového majetku:... MP 17 Kanceláø... MP 18 Aktualizace a doplnìní nových formátù pro homebanking... MP 18

4 2 DUEL Rozdílová pøíruèka Obecné Rozšíøení a úprava parametrù firmy V rámci zpøehlednìní základních parametrù firmy došlo k reorganizaci èlenìní jednotlivých sekcí parametrù a v mnoha pøípadech i k jejich rozšíøení: Parametry firmy z této sekce bylo vypuštìno nastavení zálohování a žurnálování provedených zmìn Instituce zmìna názvu sekce a ponechání vazeb pouze na úøady státní správy (OSSZ, Finanèní úøad) spjaté s úètovanou firmou Daò z pøidané hodnoty pøidán nový øádek obsahující parametry ovlivòující výpoèty danì z pøidané hodnoty Úèetnictví zde byla provedena pouze zmìna názvu sekce Kanceláø beze zmìny Majetek v souladu s kompletním pøepracováním agendy Leasingový majetek zde došlo ke zmìnám údajù ovlivòujících generování splátkového kalendáøe (implicitní hodnoty úètù a dokladových øad) Mzdy do této sekce byl pøesunut parametr pro nastavení organizace / velké organizace. Dále byl doplnìn oddíl Služební vozidlo pro soukromé úèely upravuje podmínky pro zadávání tohoto zamìstnaneckého požitku do mzdy. S odkazem na legislativní normy je možné nastavit procentuální sazbu pro uplatnìní èásti ceny vozidla vèetnì minimální možné uplatnitelné èástky. Sklady v rámci rozšíøení možností práce se skladovými položkami o poplatky (autorské, likvidaèní a jiné) zde byly doplnìny údaje ovlivòující charakter poplatkù (s DPH nebo bez DPH) Uzávìrky beze zmìny Správa firmy zcela nová sekce do níž bylo pøesunuto žurnálování provedených zmìn ve vybraných souborech a parametry zálohování, které novì obsahují možnost zadání implicitní hodnoty pro pojmenování záložního souboru dané firmy. Jedná se o údaj Název záložního souboru a lze do nìj zapsat libovolný øetìzec znakù, pøípadnì je možné využít pøednastavených promìnných a poskládat tak název z pøipravených hodnot (napø. %FIRMA%_%DATUM%_%CAS%). Pøipravené hodnoty lze volnì kombinovat s dalším textem. Výsledkem mùže být naprosto individuální název záložní soubor. Pro názornost uvádíme pøíklad zadání a následnì i výsledného názvu souboru pro firmu Novák: ZALOHA_%FIRMA%_%DATUM% ZALOHA_NOVAK_ dzz %DATUM%_%FIRMA%_zaverka _NOVAK_zaverka.dzz Samotnou cestu pro uložení záložních souborù lze nastavit rovnìž v již zmínìné sekci Správa firmy (napø. C:\DUEL_zaloha)

5 DUEL Rozdílová pøíruèka 3 Aktualizace spoleèných èíselníkù V rámci vývoje nové verze také došlo k aktualizaci èíselníkù Obce a Banky. První ze zmínìných èíselníkù byl doplnìn o informace èerpané z veøejných databází Èeské pošty. Banky byly pøevzaty ze seznamu institucí poskytovaných ÈNB k Doplnìní klávesové zkratky pro vypnutí složek DUELU Pro uživatele, kteøí nedisponují displejem s dostateèným rozlišením je pøipravena klávesová zkratka Ctrl+F8, která vypíná zobrazení složek DUELU (DUEL, Po spuštìní, Oblíbené, atd.) a tím poskytne vìtší prostor pro zobrazení právì otevøených agend. Opakovaný stisk této klávesové zkratky složky DUELU opìt zobrazí. Pøesun výpoètù na SQL server V zájmu zrychlení tvorby komplikovaných tiskových sestav došlo k pøesunutí opakujících se funkcí pod centrální správu SQL serveru. Urychlení se týká zejména sestav obsahujících výpoèty související s DPH. Úèetnictví Generování dokladù do agendy Závazkù a pohledávek Do úèetního deníku byla pøidána operace umožòující dodateènì generovat doklady absentující v agendì závazkù a pohledávek. Operaci lze spustit z nabídky Operace, pøípadnì klávesovou zkratkou Ctrl+5. Po jejím spuštìní má uživatel k dispozici standardní volbu pro výbìr dokladu (aktuální, vybrané, filtrované, všechny). Potvrzením jedné z uvedených možností dojde k vygenerování dávky pøíslušných dokladù, které lze zkontrolovat, pøípadnì upravit a následnì pøenést do agendy závazkù a pohledávek. Operace je vybavena inteligencí, která umožòuje z rùzných typù záznamù (pøedpis, úhrada, storno) generovat doklady s odpovídajícími dokladovými øadami vèetnì typu Závazek/Pohledávka. Ostatní údaje operace èerpá z daných záznamù v úèetním deníku. Novì vytvoøené záznamy v agendì závazkù a pohledávek program automaticky prováže se souvisejícími doklady v úèetním deníku a doplní informace o aktuálním stavu dokladù. Poznámka: Standardní kontroly zajiš ující správnost poøizovaných dokladù (napø. kontrola duplicit) jsou i pøi této operaci samozøejmostí.

6 4 DUEL Rozdílová pøíruèka Plnìní poèáteèních stavù saldokonta z agendy závazkù a pohledávek Ve snaze vyhovìt požadavkùm na plnìní poèáteèních stavù saldokonta byla vytvoøena funkce, která v libovolném okamžiku umožòuje naplnit poèáteèní stavy saldokonta neuhrazenými nebo èásteènì neuhrazenými doklady z agendy závazkù a pohledávek. Operaci je možné spustit z nabídky Operace, pøípadnì klávesovou zkratkou Ctrl+1. V úvodním oknì lze zadat rozsah úètù, podle kterého bude proveden výbìr pøenášených dokladù. Pøestože Závazky a pohledávky pøímou informací o úètech nedisponují, výbìr probíhá na základì použitých dokladových øad a úètù k nim pøiøazených v èíselníku dokladù. Do výbìru dokladù souèasnì zasáhne údaj Datum, který slouží ke stanovení hranice pro posouzení neuhrazenosti jednotlivých dokladù. To znamená, že program pøenese právì ty doklady, jejichž dokladové øady obsahují vybrané úèty a zároveò jsou k zadanému datu vyhodnoceny jako neuhrazené. Pøi použití volby Všechny saldokontní úèty program respektuje nastavení jednotlivých úètù v Úètovém rozvrhu (sloupec S) a pøi vlastním vytváøení poèáteèních stavù saldokonta odstraní pùvodní záznamy a nahradí je záznamy novými. Pøi použití volby Konkrétní úèet program zrekonstruuje, pøípadnì vytvoøí nové poèáteèní stavy za zvolený úèet, což umožní napøíklad doplnìní poèáteèních stavù døíve saldokontnì nesledovaného úètu a to i pøesto, že je funkce pøednostnì koncipována pro vytváøení kompletních poèáteèních stavù (obvykle na zaèátku práce s programem). Vzhledem k možným dùsledkùm provádìné operace (smazání pùvodních záznamù), program v závìru akce vyžaduje bezpeènostní potvrzení. Rozšíøení deklarace saldokonta o cizí mìnu a doplnìní tiskových sestav Praktická potøeba saldokontního sledování faktur v cizích mìnách vyústila v rozšíøení formuláøe poèáteèních stavù saldokonta o údaje Mìna a V cizí mìnì (množství). Tato zmìna s sebou pøinesla možnost sledování vyrovnanosti dokladù nejen v korunách, ale souèasnì také v mìnì, ve které byl doklad vystaven a uhrazen. Na rozdíl od korunových sestav saldokonta, které obsahují všechny související doklady (napø. pøedpis, úhrady a zaúètování kurzových rozdílù) obsahují sestavy saldokonta v cizí mìnì pouze pøedpisy a úhrady. Kurzový rozdíl je vždy úètován

7 DUEL Rozdílová pøíruèka 5 v tuzemské mìnì a jeho zahrnutí do cizomìnových sestav nemá smysl. Tak mùže dojít k situaci, kdy stejný doklad v sestavì vyrovnaných položek saldokonta v korunách bude obsahovat napøíklad tøi záznamy a sestava vyrovnaných položek v cizí mìnì bude obsahovat záznamy pouze dva. Pro úèely poskytování podkladù penìžním ústavùm napøíklad k žádosti o poskytnutí úvìru bylo saldokonto doplnìno o sestavy obsahující nevyrovnané položky èlenìné do oddílù 30,60,90 dní po splatnosti. Lepší práce s variabilním symbolem V nové verzi programu DUEL došlo k rozšíøení údajù v Èíselníku dokladù. Ten nyní obsahuje prefix (název údaje Prefix VS), který se bude se pøidávat pøed variabilní symboly a umožní tak jejich odlišení v rámci rùzných dokladových øad se stejným èíslem. Tato funkce je zapracována v celém programu vyjma modulu Maloobchodní prodej, kde se variabilní symbol používá pro identifikaci bezhotovostních plateb zadáním èísla použité bankovní nebo kreditní karty pøípadnì transakèního kódu z platebního terminálu. V uvedených pøípadech je použití zmínìného prefixu nežádoucí. Zdokonalení práce s cizími mìnami v agendì Vzájemných zápoètù Pøi zpracování vzájemných zápoètù program nyní dokáže inteligentnì selektovat doklady, které jsou již uhrazeny. Význam této úpravy se projeví právì pøi zpracování faktur v cizích mìnách, kdy program vylouèí ze zpracování právì ty doklady, které jsou kompletnì uhrazeny v cizí mìnì. Na pøípadný nedoplatek v korunách program nebere zøetel, nebo se jedná o dosud nezaúètovaný kurzový rozdíl.

8 6 DUEL Rozdílová pøíruèka Mzdy Do modulu Mzdy byly promítnuty dopady Zákona è. 261/2007 Sb. o stabilizaci veøejných rozpoètù, napø. výpoèet danì z pøíjmù fyzických osob ve výši 15% ze superhrubé mzdy, zmìny v pøíspìvcích zamìstnavatele na penzijní a soukromém životním pojištìní a pøi poskytování a výpoètu nemocenských dávek, zavedení roèního stropu pro vymìøovací základ pro placení sociálního a zdravotního pojištìní, nové výše slev na dani atd. Upozornìní: Korektní zpracování mezd za leden 2008 bude možné pouze v nové verzi DUEL 4.0 Práce se svátky u zamìstnancù placených hodinovou mzdou Automatické naplòování svátkù do mzdy hodinovì placených zamìstnancù bylo pro novou verzi revidováno. Nyní program svátky automaticky nevyplòuje. Dùvodem jsou možné situace, kdy je naplnìní svátku nevhodné nebo pøímo chybné. Takovými pøípady jsou napø. nemoci ve svátek, OÈR apod. Novì je tedy tøeba naplnit svátek ruènì pøímo do mzdy nebo (v pøípadì vìtšího množství zamìstnancù) pomocí hromadného naplnìní z agendy Nepøítomnosti. Postup je jednoduchý a skládá se z následujících krokù: Výbìr zamìstnance nebo skupiny zamìstnancù napø. pomocí filtru, kdy je možné vybrat pouze zamìstnance s hodinovou mzdou (filtr je v agendì Personalistika pøipraven pod názvem Hodinový tarif) Zadání data svátku Zadání druhu nepøítomnosti (SVAT svátek v pracovní den) Pro naplnìní staèí stisknout tlaèítko Pokraèovat. Poznámka: Ke zpøesnìní došlo i ve mzdách zamìstnancù s úkolovou mzdou vzhledem k tomu, že i u této formy odmìòování za práci uchází zamìstnanci mzda, pøísluší mu tedy náhrada za svátek. Souèasnì byl z fondu pracovní doby byl vypuštìn.

9 DUEL Rozdílová pøíruèka 7 Nový výpoèet nemocenských dávek Zákon è. 261/2007 Sb. pøinesl mimo jiné zmìny ve výpoètu a zpùsobu vyplácení dávek z nemocenského pojištìní. Nová verze programu DUEL na tyto zmìny samozøejmì reaguje a pøináší pøepracovaný aparát pro výpoèet nemocenských dávek. Pro snadnìjší pochopení uvádíme základní zmìny, které bylo tøeba zapracovat: Pro úèely výpoètu dávek nemocenského pojištìní se denní vymìøovací základ upravuje pro výpoèet nemocenského a podpory pøi ošetøování èlena rodiny tak, že z èástky do 550 Kè se poèítá 90%, z èástky nad 550 Kè do 790 Kè se poèítá 60% a k èástce nad 790 Kè se nepøihlíží pro výpoèet vyrovnávacího pøíspìvku v tìhotenství a mateøství a penìžité pomoci v mateøství (penìžité pomoci) tak, že èástka do 550 Kè se poèítá v plné výši, z èástky nad 550 Kè do 790 Kè se poèítá 60% a k èástce nad 790 Kè se nepøihlíží èástka denního vymìøovacího základu upravená podle pøedchozích bodù se zaokrouhluje na celé koruny nahoru zavedena tzv. karenèní doba, tj. doba prvních 3 dnù, po kterou se nemocenské neposkytuje od 4. do 30. dne se poskytuje 60% denního redukovaného vymìøovacího základu od 31. dne do 60. dne se poskytuje 66% denního redukovaného vymìøovacího základu od 61. dne se poskytuje 72% denního redukovaného vymìøovacího základu Tyto zmìny se projevily v nabídce Nastavení mezd/ Nemocenské dávky. Oddíl Redukèní hranice a Redukce,úprava jsou pøipraveny pro nastavení redukèních hranic a redukce denního vymìøovacího základu. Poèet dnù v oddílu Mateøská dovolená je nulový, nebo pro tento druh nepøítomnosti se denní vymìøovací základ neredukuje. Naopak v oddílu Ošetøování èlena rodiny je poèet dnù nastaven na maximum. Pro tuto nepøítomnost je denní vymìøovací základ redukován po celou dobu (9 nebo 16 dnù z závislosti na rodinném stavu). Tento zpùsob øešení byl zvolen s ohledem možnost nastavení parametrù pro minulá období, kdy byl denní vymìøovací základ pro OÈR redukován v prvních 14 dnech a zbývající dva dny se poèítaly ze základu neredukovaného.

10 8 DUEL Rozdílová pøíruèka Pùvodnì tøi pásma byly doplnìny o další ètvrté pásmo. Pro každé pásmo je stanoven odpovídající poèet dnù, pøíslušná procentuální sazba a zaškrtávací políèko pro nastavení redukce vymìøovacího základu. Døíve používaný údaj Redukce umístìný v èíselníku druhù nepøítomností byl odstranìn. Poznámka: Pøes znaèné množství zmìn provedených v nastavení nemocenských dávek si stávající aparát zachoval zpìtnou kompatibilitu s minulými obdobími. Zobecnìní práce s náhradami V souladu s potøebami úèetních byl v èíselníku Druhù nepøítomností doplnìn údaj %, který umožòuje u náhrad korigovat výši výsledné èástky. Tuto úpravu lze využít zejména u tzv. Pøekážek na stranì zamìstnavatele, kdy podle zákoníku práce ( 207, 208) pøísluší zamìstnanci náhrada ve výši 60% 80% nebo i 100% prùmìrného výdìlku. Pro tento pøípad jsou v programu pøipraveny nepøítomnosti u nichž je právì procentuální sazba náhrady použita. Benefity a jiná zvýhodnìní V souladu s novelou zákona o daních z pøíjmù a dalších legislativních norem došlo ke zmìnì vnímání rùzných výhod, které plynou zamìstnanci od zamìstnavatele. Od 1.ledna 2008 se již jedná o souèást zdanitelného pøíjmu, který musí agenda mezd zachytit a odpovídajícím zpùsobem zpracovat.

11 DUEL Rozdílová pøíruèka 9 Pro tento úèel byla do Personalistiky do oddílu Obvyklé hodnoty doplnìna kategorie Benefity a jiné nepenìžité výhody. Souèástí nepenìžitých výhod je také používání služebního automobilu pro soukromé úèely. To bylo již døíve pøedmìtem danì z pøíjmù a ani po novele zákona nedošlo ke zmìnì. Do obvyklých hodnot je tøeba zadat vstupní cenu poøízeného automobilu. Program v závislosti na hodnotách uvedených v Parametrech firmy v sekci Mzdy (oddíl Služební vozidlo pro soukromé úèely) vypoèítá skuteènou èástku, která bude zahrnuta do základu danì. Je-li nastavena minimální èástka pro uplatnìní služebního vozidla, program hlídá i dodržení této skuteènosti. Limity pro penzijní a životní pojištìní 6 zákona o daních z pøíjmù novì stanovuje spoleèný limit pøíspìvky poskytnuté zamìstnavatelem na penzijní pøipojištìní a životní pojištìní. Tento limit èiní Kè roènì. Nadlimitní èástky jsou pøedmìtem danì z pøíjmù. Nastavení mezd obsahuje v sekci Penzijní pøipojištìní a Životní pojištìní limit pro osvobození od danì z pøíjmu, který je doplnìn dalším parametrek. Ten zajiš uje spoleèné hlídání dosud vyplaceného úhrnu pøíspìvkù pro obì pojištìní.

12 10 DUEL Rozdílová pøíruèka Souèasnì se zmìnou parametrù byl upraven i formuláø mìsíèní mzdy, kam byl doplnìn údaj pro spoleèné zvýšení daòového základu o èástky pøesahující stanovený limit. Obdobnì je v programu DUEL øešeno hlídání výše pøíspìvkù na penzijní pøipojištìní a životní pojištìní placených zamìstnavatelem. V roce 2008 není limit pro uplatnìní stanoven zákonem, je na zamìstnavateli, aby uplatòování nákladových a nenákladových èástí pøíspìvku øešil vnitrofiremní smìrnicí. Programu lze hranici pro uplatnìní zadat v Nastavení mezd v Parametrech penzijního pøipojištìní a v Parametrech Životního pojištìní. Pro naplnìní údaje Nákladová položka lze použít dvì varianty: procentuální sazba za limit bude považováno zadané procento z vymìøovacího základu pro sociální pojištìní, pøesná penìžní hodnota - bude mìsíèním limitem pro uplatnìní pøíspìvku do nákladù Pøi úètování mezd program porovná vyplacenou èástku s limitem a nadlimitní èást zaúètuje na druh, který je pro tento úèel pøipraven v Nastavení mezd v parametrech pro Pøenos mezd do deníku. Aby zaúètování probìhlo pøesnì podle potøeb uživatele, je tøeba zde pøipravený úèet 527 rozdìlit v úètovém rozvrhu na daòovì uznatelnou a neuznatelnou analytiku a pøíslušné analytiky zde zadat. Poznámka: Skuteèná výše pøíspìvku zamìstnavatele je ovlivnìna nastavením Obvyklých hodnot v Personalistice. Maximální vymìøovací základ ve mzdách V zákonì o stabilizaci veøejných rozpoètù byly mimo jiné zavedeny stropy pro odvod pojistného na zdravotní pojištìní. Výše maximálního vymìøovacího základu pro rok 2008 èiní Kè. Maximální vymìøovací základ se nezkracuje na jednotlivé kalendáøní mìsíce. Program DUEL je na práci s maximálním vymìøovacím základem pøipraven a jeho výši lze nastavit v parametrech zdravotního i sociálního pojištìní. V praxi stropování probíhá tak, že se èástky vymìøovacích základù za jednotlivé mìsíce se ukládají a v okamžiku, kdy úhrn vymìøovacích základù (pøi pohledu do historie vzhledem k zpracovávanému období) dosáhne výše

13 DUEL Rozdílová pøíruèka 11 maximálního vymìøovacího základu, program sníží, pøípadnì vynuluje vymìøovací základ v mìsíci, kdy k dosažení maximálního vymìøovacího základu došlo. Na obrázku je pøíklad, kdy byl v mìsících leden - duben vymìøovací základ Kè. Díky tomu dochází pøi zpracování kvìtnové mzdy ke stavu, kdy je sledovaný limit pøekroèen a program pracuje pouze se "zbytkem", který do nìj zbývá. Jednotná sazba danì a srážková daò Novela zákona o dani z pøíjmù ustanovila pro rok 2008 tzv. rovnou daò. Jedná se o 15%ní sazby platnou pro všechny pøíjmy bez ohledu na jejich výši. Zmìna se pochopitelnì projevila i ve zdanìní tzv. srážkové danì (zvláštní sazba danì podle 36), která platí pro zamìstnance, kteøí nepodepsali prohlášení k dani z pøíjmù. Stejnì jako v minulých letech je srážková daò limitována výší pøíjmu a to maximálnì do výše 5000 Kè vèetnì. Nad tuto stanovenou hranici je novì mzda danìna stále 15%ní sazbou, ale již formou zálohy. Zmìna se projevila i v nastavení srážkové danì v nastavení mezd.

14 12 DUEL Rozdílová pøíruèka Zdanìní mezd a superhrubá mzda Jednou ze zásadních zmìn zákona o dani z pøíjmù je kromì jednotné daòové sazby stanovení tzv. superhrubé mzdy. Jedná se o princip, kdy se zdravotní a sociální pojistné placené zamìstnancem neodeèítá od zdanitelného pøíjmu, a navíc se k základu danì zamìstnance pøipoète èástka odpovídající pojistnému na sociální zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištìní, které je pøíjmù zamìstnance zamìstnavatel povinen platit. V programu DUEL je problematika brutace hrubé mzdy øešena pomocí dvou nových údajù Brutace zdravotní pojištìní a Brutace sociální pojištìní, aby bylo možné èástky placené zamìstnavatelem nejprve vypoèítat oddìlenì za zdravotní a sociální pojištìní, zaokrouhlit a následnì promítnout do superhrubé mzdy. Upozornìní Zjiš ování superhrubé mzdy jako 1,35 násobek hrubého pøíjmu je chybou. Odvod zdravotního pojištìní za zamìstnance mající prùkaz ZTP-P Nová verze programu DUEL nyní dokáže lépe zpracovat odvody invalidních zamìstnancù. Èíselník Kategorie pracovních pomìrù byl doplnìn o nový typ odvodu zdravotního pojištìní. Jedná se o typ I odvod pojistného s možností odeètu zvýhodòující èástky ve výši 5013 Kè (viz Nastavení mezd / Zdravotní pojištìní). Pro zamìstnance zahrnutého do této kategorie neplatí minimální vymìøovací základ, jeho odvod pojistého je tedy poèítám procentuální sazbou a navíc je jeho vymìøovací základ snížen o již zmínìnou èástku.

15 DUEL Rozdílová pøíruèka 13 Sklady Doplnìní likvidaèního a autorského poplatku Modul skladù již v minulé verzi umožòoval práci s tzv. likvidaèním poplatkem. Nyní každá skladová položka mùže disponovat až tøemi rùznými poplatky: likvidaèní poplatek (poplatek na likvidaci historických elektrozaøízení uvedených na trh pøed 13.srpnem 2005) autorský poplatek (vztahující se napø. na datové nosièe, nahrávací zaøízení, tiskárny apod.) uživatelský poplatek (je k dispozici pro využití dle individuálních potøeb uživatele) Vlastnosti poplatkù je nutné správnì nastavit na dvou místech: Parametry firmy sekce Sklady každý z poplatkù má v parametrech pøipravený údaj, kterým lze nastavit, zda je poplatek uvádìný v položce chápán jako èástka s nebo bez DPH. Formuláø seznamu položek - v kartì položky v oddílu Poplatky má každý z poplatkù dva údaje. První obsahuje èástku poplatku, druhý urèuje, zda je poplatek obsažen v cenì. Zaškrtnutý poplatek bude na dokladech vždy uveden jako souèást ceny položky, nezaškrtnutý poplatek pak bude na skladových dokladech vystupovat samostatnì. Je-li poplatek zahrnut do ceny, ovlivní rovnìž skladovou cenu položky, nebo se èástka poplatku zúèastní jejího výpoètu. V opaèném pøípadì je poplatek mimo cenu položky a skladovou cenu tedy neovlivní. Kromì zmínìných parametrù a údajù ovlivòuje ještì chování poplatku další parametr, který je v hlavièkách dokladù (napø. ve Fakturaci). Jedná se o údaj Ceny s daní, který ovlivòuje práci s položkovými cenami. V kombinaci všech tøí parametrù dochází k situacím, které ovlivòují chování programu a pro pøehlednost jsou popsány v následující tabulce.

16 14 DUEL Rozdílová pøíruèka Poplatky vè.dph Poplatek v cenì Ceny s daní Výsledný efekt Ano Ano Ano 1.V dokladu bude uvedeno, že poplatek je zahrnut v cenì. 2.Cena poplatku stejná jako v kartì Položky. 3.V agendách zùstávají sloupce Poplatkù nulové, Celková cena nezvýšena. 4.Uvádìné ceny poplatkù jsou vèetnì danì. Ano Ano Ne 1.Program nejprve vypoète základ danì poplatku, aby zajistil soulad s dokladem. 2.V dokladu bude uvedeno, že poplatek je zahrnut v cenì. 3.V agendách zùstávají sloupce poplatkù nulové, Celková cena nezvýšena. Ano Ne Ano 1.Cena poplatku stejná jako v kartì Položky. 2.Hodnota poplatku vystoupí ve sloupci pøíslušného poplatku, cena je o nìj zvýšena. 3.Uvádìné ceny poplatkù jsou vèetnì danì. Ano Ne Ne 1.Program nejprve vypoète základ danì poplatku, aby zajistil soulad s dokladem. 2.Hodnota poplatku vystoupí v sloupci pøíslušného poplatku, cena je o nìj zvýšena. 3.Èástky poplatkù jsou uvádìny bez danì. Ne Ano Ano 1.K cenì poplatku program dopoèítá DPH. 2.V dokladu bude uvedeno, že poplatek je zahrnut v cenì. 3.V agendách zùstávají sloupce poplatkù nulové, Celková cena nezvýšena. 4.Uvádìné ceny poplatkù jsou vèetnì danì. Ne Ano Ne 1.V dokladu bude uvedeno, že poplatek je zahrnut v cenì. 2.Cena poplatku stejná jako v kartì Položky. 3.V agendách zùstávají sloupce poplatkù nulové, Celková cena nezvýšena. 4.Èástky poplatkù jsou uvádìny bez danì. Ne Ne Ano 1.K cenì poplatku program dopoèítá DPH, aby zajistil soulad s dokladem. 2.Cena poplatku je na dokladu vyèíslena samostatnì. 3.Hodnota poplatku vystoupí ve sloupci pøíslušného poplatku, cena je o nìj zvýšena. 4.Uvádìné ceny poplatkù jsou vèetnì danì. Ne Ne Ne 1.Cena poplatku stejná jako v kartì Položky. 2.Hodnota poplatku vystoupí ve sloupci pøíslušného poplatku,.cena je o nìj zvýšena. 3.Uvádìné ceny poplatkù jsou uvádìny bez danì. Zmiòované poplatky obsahují rovnìž položky všech skladových agend (Pøíjemka, Fakturace, Objednávky atd.). Jejich zobrazení je v pøípadì potøeby (nejsou-li poplatky používány) možné vypnout a zmenšit tak poèet zobrazených údajù. Vypnutí lze provést v Položkách stiskem pravého tlaèítka myši a volbou Pohledy.

17 DUEL Rozdílová pøíruèka 15 Práce s obaly pøi výdeji skladových položek Další novinkou modulu Sklady je automatizace práce s obaly pøi pøíjmu i výdeji skladových položek. Již døíve bylo možné libovolnou skladovou položku v agendì Seznam položek svázat s obalem (skladová položka s druhem O-obal). Nyní program pøi generování jakéhokoli dokladu napø. faktury program automaticky u takto svázané položky nabídne doplnìní souvisejícího obalu do právì vytváøeného dokladu. Po odsouhlasení obsluhou program automaticky doplní položku jako další øádek do dokladu. Automatické doplòování obalù je zabudováno do následujících agend: Pøíjemky Fakturace Maloobchodní prodej Kasa Vystavené objednávky Pøijaté objednávky Skladové operace Rozšíøení možností identifikace skladové položky Agenda Seznam položek byla doplnìna o 4 údaje urèené k individuálnímu èlenìní skladových položek. Údaje jsou umístìné v oddílu Vlastní identifikace a jsou oznaèené ID1 až ID4. Umožní napøíklad stejné položky èlenit podle velikostí (napø. sklad textilu) nebo podle barvy.

18 16 DUEL Rozdílová pøíruèka Majetek Podpora pøechodu mezi hospodáøským a fiskálním rokem pøi uzávìrce majetku Vzhledem k tomu, že zákon o dani z pøíjmù umožòuje odepisovat majetek nejen v kalendáøním ale i v tzv. fiskálním roce, je do programu DUEL novì zapracována zmìna období z kalendáøního roku na fiskální a naopak. Pøi provádìní uzávìrky majetku program umožní zadat Datum úèetní závìrky, ke kterému bude majetek uzavøen. Po zadání data program nabídne seznam uzavíraného majetku s uvedenými daòovými odpisy a v dalším kroku poskytne k tisku sestavu porovnávající provedené odpisy pro každý majetek. Další pokraèování uzávìrky program umožní až po potvrzení správnosti nabídnuté sestavy. Pøepoèet odpisu pøi vyøazení majetku V nové verzi programu DUEL 4.0 byla doplnìna operace, která u zvolených záznamù pøepoèítá aktuální daòové odpisy na polovinu pùvodní hodnoty. Operaci lze využít zejména v pøípadech definovaných zákonem o daních z pøíjmù 586/1992 Sb., jakými jsou napøíklad likvidace, vyhlášení konkurzu nebo pøechod na hospodáøský rok. V prùbìhu operace Vyøazení majetku se pøepoèet daòového odpisu na poloviny nabízí automaticky.

19 DUEL Rozdílová pøíruèka 17 Leasing a novela zákona o daních z pøíjmù Novela zákona o daních z pøíjmù è. 586/92 Sb. 24 odst. 4 písm. a) stanoví, že náklady na leasing lze uplatnit pouze za pøedpokladu, že doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejménì po minimální dobu odpisování uvedenou v 30. Aby bylo možné splnit požadavky zmínìné zákonné normy, byly do agendy Leasingový majetek provedeny následující zmìny: Oproti programu DUEL 3.9 byl v aktuální verzi kompletnì pøepracován formuláø pro generování splátkového kalendáøe (byly doplnìny sekce A2 - poplatky pøi uzavøení smlouvy, B3 - bìžná splátka pojištìní a B4 - èást splátky mimo DPH a kompletnì pøepracována èást týkající se èasového rozlišení) a tím i typy položek ve splátkovém kalendáøi obsažené. Nové uspoøádání umožòuje komplexní èasové rozlišení pøedmìtu a služby do èasového rozlišení všech nákladù. Do jednotlivých sekcí bylo doplnìno datum splatnosti, které program pøi pøenosu do agendy závazkù a pohledávek automaticky pøenese. V aktuální verzi lze tedy nalézt následující sekce leasingového majetku: A1. První mimoøádná splátka zadání tzv. akontace obvykle na úèet èasového rozlišení. Je-li zde na stranì MD zadán úèet nákladový, èasové rozlišení se neprovede. A2. Poplatky pøi uzavøení smlouvy administrativní poplatky související s uzavøením smlouvy Standardní splátka zadání limitujících parametrù pro generování splátkového kalendáøe. Formuláø obsahuje datum první splátky, periodicitu a poèet splátek, èíslování pøiøazených dokladù a v neposlední øadì datum splatnosti. B1. Bìžná splátka pøedmìt leasingu zadáním odpovídající kontace lze ovlivnit následné èasové rozlišení bìžné splátky. Je-li zde na stranì MD zadán úèet nákladový, program v sekci C1 doplní nulovou èástku. B2. Bìžná èástka finanèní služba další souèást mìsíèní splátky. V pøípadì zadání úètu èasového rozlišení se zde uvedená èástka projeví v èástce sekce C1. B3. Bìžná splátka pojištìní - další souèást mìsíèní splátky. V pøípadì zadání úètu èasového rozlišení se zde uvedená èástka projeví v èástce sekce C1. B4. Èást splátky mimo DPH formuláø pro èástky uvedené v leasingové smlouvì jako položky mimo DPH. C1. Èasové rozlišení nákladù splátky v pøípadì, že je v sekci B1 uveden v kontaci úèet èasového rozlišení, lze tuto sekci využít pro rozpuštìní splátek do nákladù v delším èasovém úseku. Pro tento úèel lze zadat jiné období pro uplatnìní splátek do nákladù než je období skuteèných splátek. C2. Èasové rozlišení akontace sekce pro rozpuštìní èástky akontace do období zadaného v sekci C1. Automatické naplòování pøíslušných dokladových øad a úètù v agendì leasingového majetku je zajištìno prostøednictvím parametrù firmy, které byly doplnìny o skupinu DPH a dokladovou øadu èasového rozlišení. Naplnìné hodnoty lze manuálnì zmìnit dle aktuální potøeby.

20 18 DUEL Rozdílová pøíruèka Uživatelùm, kteøí pøecházejí ze starších verzí programu DUEL doporuèujeme zkontrolovat a pøípadnì vhodnì nastavit tyto parametry pomocí volby Ctrl+G/ Parametry firmy/ Majetek/ Leasingový majetek. Po zadání všech složek leasingové splátky a nákladových korekcí program nabídne vygenerování splátkového kalendáøe v souladu s naplnìnými sekcemi poøízeného majetku. Pøes rozšíøení možností agendy leasingového majetku však zùstává systém práce (tzn. zpùsob, jakým lze pøenést jednotlivé splátky do agendy závazkù a pohledávek, popøípadì zaúètovat do úèetního deníku) nezmìnìn. Uživatelé znalí práce ve starší verzi však jistì ocení širší paletu možností práce. Poznámka V prùvodci splátkovým kalendáøem byly zapracovány tzv. závislosti zajiš ující automatickou aktualizaci logicky provázaných údajù. Z tohoto dùvodu je žádoucí naplòovat jednotlivé sekce v logickém sledu od poèátku do konce. Kanceláø Aktualizace a doplnìní nových formátù pro homebanking Celý aparát pro elektronickou komunikaci s penìžními ústavy byl reorganizován a v souèasné dobì obsahuje všechny formáty používané našimi klienty v aktuální podobì pro rok V seznamu tøídìném implicitnì podle zkratky jsou komunikaèní formáty uvedeny pod obchodními názvy (napø. Moje banka, Profibanka apod.), pod kterými je nabízejí jednotlivé banky. Každá služba je pak spojena s pøíslušným typem komunikaèního formátu (ABO, Multicash atd.). S ohledem na provedené zmìny je tøeba v Parametrech firmy ke každému bankovnímu úètu, kterým úètovaná firma disponuje, doplnit do údaje Homebanking zkratku využívané služby a tím zajistit použití správného formátu pro komunikaci s pøíslušnou bankou. Další zmìnou v práci formátù je možnost práce s cizí mìnou. Každý z formátù má v parametrech pøipraven údaj Podpora cizích mìn, pomocí kterého lze práci s cizími mìnami aktivovat. Program nastavení tohoto údaje kontroluje a pokud není práce s cizí mìnou u používaného formátu povolena, pøi snaze o odeslání pøevodního pøíkazu, který obsahuje cizí mìny program akci odmítne s komentáøem Používaný formát nepodporuje export PP v cizí mìnì".

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

32 Poznámky: Metodika roèní úèetní uzávìrky v programu UCR roku 2002 Copyright GORDIC spol. s r.o., prosinec 2002 1 2 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZPRACOVÁNÍ ROÈNÍ UZÁVÌRKY - STRUÈNÝ POSTUP 4 2.1 První etapa roèní

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka spoleènosti T-Mobile za rok 2005 podle IFRS Obsah 4 5 6 6 7 8 Zpráva nezávislých auditorù Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz zmìn vlastního kapitálu

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace 2014/15 I Futu e specializovaná øešení pro POHODU rùzné úèely a oblasti nasazení pøipojení k MDB, SQL i E1 ergonomická

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

kompletní ekonomický systém AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23

kompletní ekonomický systém AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Rozdílová

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více