Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0"

Transkript

1 Ekonomický systém pro subjekty zpracovávající úèetnictví Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ježek software s.r.o. Copyright 2008

2 Rozdílová pøíruèka pro DUEL od firmy Ježek software s.r.o. Vydání Únor 2008 (pro verzi 4.0). Pokud máte novìjší verzi programu DUEL, mùže se vzhled a pojmenování nìkterých èástí programu lišit. Copyright 2008, Ježek software s.r.o. Rozdílová pøíruèka programu DUEL je souèástí licence programu a vztahují se na ní veškerá ustanovení licenèního ujednání.

3 DUEL Rozdílová pøíruèka 1 Vážení pøátelé, dostává se Vám do rukou rozdílová pøíruèka k programu DUEL 4.0, která by Vás mìla seznámit s nejdùležitìjšími zmìnami, které byly do programu zapracovány oproti pøedešlé verzi DUEL 3.9. Jejím úkolem je podat základní pøehled tak, abyste byli schopni novou verzi co nejrychleji používat. Další, doplòující informace k jednotlivým funkcím a volbám naleznete pøi práci s programem v nápovìdì umístìné ve spodní èásti obrazovky. Informace o funkcích, které nedoznaly zmìny, jsou popsány v Uživatelské pøíruèce k programu DUEL. Vìøíme, že vám tato dokumentace pøinese mnoho zajímavých informací a pomùže zkrátit dobu, po kterou se s novým programem budete seznamovat. Souèasnì vám pøejeme mnoho spokojených chvil pøi práci s ním. autorský tým Ježek software s.r.o. OBSAH Obecné... MP 2 Rozšíøení a úprava parametrù firmy... MP 2 Aktualizace spoleèných èíselníkù... MP 3 Doplnìní klávesové zkratky pro vypnutí složek DUELU... MP 3 Pøesun výpoètù na SQL server... MP 3 Úèetnictví... MP 3 Generování dokladù do agendy Závazkù a pohledávek... MP 3 Plnìní poèáteèních stavù saldokonta z agendy závazkù a pohledávek... MP 4 Rozšíøení deklarace saldokonta o cizí mìnu a doplnìní tiskových sestav... MP 4 Lepší práce s variabilním symbolem... MP 5 Zdokonalení práce s cizími mìnami v agendì Vzájemných zápoètù... MP 5 Mzdy... MP 6 Práce se svátky u zamìstnancù placených hodinovou mzdou... MP 6 Nový výpoèet nemocenských dávek... MP 7 Zobecnìní práce s náhradami... MP 8 Benefity a jiná zvýhodnìní... MP 8 Limity pro penzijní a životní pojištìní... MP 9 Maximální vymìøovací základ ve mzdách... MP 10 Jednotná sazba danì a srážková daò... MP 11 Zdanìní mezd a superhrubá mzda... MP 12 Odvod zdravotního pojištìní za zamìstnance mající prùkaz ZTP-P... MP 12 Sklady... MP 13 Doplnìní likvidaèního a autorského poplatku... MP 13 Práce s obaly pøi výdeji skladových položek... MP 15 Rozšíøení možností identifikace skladové položky... MP 15 Majetek... MP 16 Podpora pøechodu mezi hospodáøským a fiskálním rokem pøi uzávìrce majetku... MP 16 Pøepoèet odpisu pøi vyøazení majetku... MP 16 Leasing a novela zákona o daních z pøíjmù... MP 17 V aktuální verzi lze tedy nalézt následující sekce leasingového majetku:... MP 17 Kanceláø... MP 18 Aktualizace a doplnìní nových formátù pro homebanking... MP 18

4 2 DUEL Rozdílová pøíruèka Obecné Rozšíøení a úprava parametrù firmy V rámci zpøehlednìní základních parametrù firmy došlo k reorganizaci èlenìní jednotlivých sekcí parametrù a v mnoha pøípadech i k jejich rozšíøení: Parametry firmy z této sekce bylo vypuštìno nastavení zálohování a žurnálování provedených zmìn Instituce zmìna názvu sekce a ponechání vazeb pouze na úøady státní správy (OSSZ, Finanèní úøad) spjaté s úètovanou firmou Daò z pøidané hodnoty pøidán nový øádek obsahující parametry ovlivòující výpoèty danì z pøidané hodnoty Úèetnictví zde byla provedena pouze zmìna názvu sekce Kanceláø beze zmìny Majetek v souladu s kompletním pøepracováním agendy Leasingový majetek zde došlo ke zmìnám údajù ovlivòujících generování splátkového kalendáøe (implicitní hodnoty úètù a dokladových øad) Mzdy do této sekce byl pøesunut parametr pro nastavení organizace / velké organizace. Dále byl doplnìn oddíl Služební vozidlo pro soukromé úèely upravuje podmínky pro zadávání tohoto zamìstnaneckého požitku do mzdy. S odkazem na legislativní normy je možné nastavit procentuální sazbu pro uplatnìní èásti ceny vozidla vèetnì minimální možné uplatnitelné èástky. Sklady v rámci rozšíøení možností práce se skladovými položkami o poplatky (autorské, likvidaèní a jiné) zde byly doplnìny údaje ovlivòující charakter poplatkù (s DPH nebo bez DPH) Uzávìrky beze zmìny Správa firmy zcela nová sekce do níž bylo pøesunuto žurnálování provedených zmìn ve vybraných souborech a parametry zálohování, které novì obsahují možnost zadání implicitní hodnoty pro pojmenování záložního souboru dané firmy. Jedná se o údaj Název záložního souboru a lze do nìj zapsat libovolný øetìzec znakù, pøípadnì je možné využít pøednastavených promìnných a poskládat tak název z pøipravených hodnot (napø. %FIRMA%_%DATUM%_%CAS%). Pøipravené hodnoty lze volnì kombinovat s dalším textem. Výsledkem mùže být naprosto individuální název záložní soubor. Pro názornost uvádíme pøíklad zadání a následnì i výsledného názvu souboru pro firmu Novák: ZALOHA_%FIRMA%_%DATUM% ZALOHA_NOVAK_ dzz %DATUM%_%FIRMA%_zaverka _NOVAK_zaverka.dzz Samotnou cestu pro uložení záložních souborù lze nastavit rovnìž v již zmínìné sekci Správa firmy (napø. C:\DUEL_zaloha)

5 DUEL Rozdílová pøíruèka 3 Aktualizace spoleèných èíselníkù V rámci vývoje nové verze také došlo k aktualizaci èíselníkù Obce a Banky. První ze zmínìných èíselníkù byl doplnìn o informace èerpané z veøejných databází Èeské pošty. Banky byly pøevzaty ze seznamu institucí poskytovaných ÈNB k Doplnìní klávesové zkratky pro vypnutí složek DUELU Pro uživatele, kteøí nedisponují displejem s dostateèným rozlišením je pøipravena klávesová zkratka Ctrl+F8, která vypíná zobrazení složek DUELU (DUEL, Po spuštìní, Oblíbené, atd.) a tím poskytne vìtší prostor pro zobrazení právì otevøených agend. Opakovaný stisk této klávesové zkratky složky DUELU opìt zobrazí. Pøesun výpoètù na SQL server V zájmu zrychlení tvorby komplikovaných tiskových sestav došlo k pøesunutí opakujících se funkcí pod centrální správu SQL serveru. Urychlení se týká zejména sestav obsahujících výpoèty související s DPH. Úèetnictví Generování dokladù do agendy Závazkù a pohledávek Do úèetního deníku byla pøidána operace umožòující dodateènì generovat doklady absentující v agendì závazkù a pohledávek. Operaci lze spustit z nabídky Operace, pøípadnì klávesovou zkratkou Ctrl+5. Po jejím spuštìní má uživatel k dispozici standardní volbu pro výbìr dokladu (aktuální, vybrané, filtrované, všechny). Potvrzením jedné z uvedených možností dojde k vygenerování dávky pøíslušných dokladù, které lze zkontrolovat, pøípadnì upravit a následnì pøenést do agendy závazkù a pohledávek. Operace je vybavena inteligencí, která umožòuje z rùzných typù záznamù (pøedpis, úhrada, storno) generovat doklady s odpovídajícími dokladovými øadami vèetnì typu Závazek/Pohledávka. Ostatní údaje operace èerpá z daných záznamù v úèetním deníku. Novì vytvoøené záznamy v agendì závazkù a pohledávek program automaticky prováže se souvisejícími doklady v úèetním deníku a doplní informace o aktuálním stavu dokladù. Poznámka: Standardní kontroly zajiš ující správnost poøizovaných dokladù (napø. kontrola duplicit) jsou i pøi této operaci samozøejmostí.

6 4 DUEL Rozdílová pøíruèka Plnìní poèáteèních stavù saldokonta z agendy závazkù a pohledávek Ve snaze vyhovìt požadavkùm na plnìní poèáteèních stavù saldokonta byla vytvoøena funkce, která v libovolném okamžiku umožòuje naplnit poèáteèní stavy saldokonta neuhrazenými nebo èásteènì neuhrazenými doklady z agendy závazkù a pohledávek. Operaci je možné spustit z nabídky Operace, pøípadnì klávesovou zkratkou Ctrl+1. V úvodním oknì lze zadat rozsah úètù, podle kterého bude proveden výbìr pøenášených dokladù. Pøestože Závazky a pohledávky pøímou informací o úètech nedisponují, výbìr probíhá na základì použitých dokladových øad a úètù k nim pøiøazených v èíselníku dokladù. Do výbìru dokladù souèasnì zasáhne údaj Datum, který slouží ke stanovení hranice pro posouzení neuhrazenosti jednotlivých dokladù. To znamená, že program pøenese právì ty doklady, jejichž dokladové øady obsahují vybrané úèty a zároveò jsou k zadanému datu vyhodnoceny jako neuhrazené. Pøi použití volby Všechny saldokontní úèty program respektuje nastavení jednotlivých úètù v Úètovém rozvrhu (sloupec S) a pøi vlastním vytváøení poèáteèních stavù saldokonta odstraní pùvodní záznamy a nahradí je záznamy novými. Pøi použití volby Konkrétní úèet program zrekonstruuje, pøípadnì vytvoøí nové poèáteèní stavy za zvolený úèet, což umožní napøíklad doplnìní poèáteèních stavù døíve saldokontnì nesledovaného úètu a to i pøesto, že je funkce pøednostnì koncipována pro vytváøení kompletních poèáteèních stavù (obvykle na zaèátku práce s programem). Vzhledem k možným dùsledkùm provádìné operace (smazání pùvodních záznamù), program v závìru akce vyžaduje bezpeènostní potvrzení. Rozšíøení deklarace saldokonta o cizí mìnu a doplnìní tiskových sestav Praktická potøeba saldokontního sledování faktur v cizích mìnách vyústila v rozšíøení formuláøe poèáteèních stavù saldokonta o údaje Mìna a V cizí mìnì (množství). Tato zmìna s sebou pøinesla možnost sledování vyrovnanosti dokladù nejen v korunách, ale souèasnì také v mìnì, ve které byl doklad vystaven a uhrazen. Na rozdíl od korunových sestav saldokonta, které obsahují všechny související doklady (napø. pøedpis, úhrady a zaúètování kurzových rozdílù) obsahují sestavy saldokonta v cizí mìnì pouze pøedpisy a úhrady. Kurzový rozdíl je vždy úètován

7 DUEL Rozdílová pøíruèka 5 v tuzemské mìnì a jeho zahrnutí do cizomìnových sestav nemá smysl. Tak mùže dojít k situaci, kdy stejný doklad v sestavì vyrovnaných položek saldokonta v korunách bude obsahovat napøíklad tøi záznamy a sestava vyrovnaných položek v cizí mìnì bude obsahovat záznamy pouze dva. Pro úèely poskytování podkladù penìžním ústavùm napøíklad k žádosti o poskytnutí úvìru bylo saldokonto doplnìno o sestavy obsahující nevyrovnané položky èlenìné do oddílù 30,60,90 dní po splatnosti. Lepší práce s variabilním symbolem V nové verzi programu DUEL došlo k rozšíøení údajù v Èíselníku dokladù. Ten nyní obsahuje prefix (název údaje Prefix VS), který se bude se pøidávat pøed variabilní symboly a umožní tak jejich odlišení v rámci rùzných dokladových øad se stejným èíslem. Tato funkce je zapracována v celém programu vyjma modulu Maloobchodní prodej, kde se variabilní symbol používá pro identifikaci bezhotovostních plateb zadáním èísla použité bankovní nebo kreditní karty pøípadnì transakèního kódu z platebního terminálu. V uvedených pøípadech je použití zmínìného prefixu nežádoucí. Zdokonalení práce s cizími mìnami v agendì Vzájemných zápoètù Pøi zpracování vzájemných zápoètù program nyní dokáže inteligentnì selektovat doklady, které jsou již uhrazeny. Význam této úpravy se projeví právì pøi zpracování faktur v cizích mìnách, kdy program vylouèí ze zpracování právì ty doklady, které jsou kompletnì uhrazeny v cizí mìnì. Na pøípadný nedoplatek v korunách program nebere zøetel, nebo se jedná o dosud nezaúètovaný kurzový rozdíl.

8 6 DUEL Rozdílová pøíruèka Mzdy Do modulu Mzdy byly promítnuty dopady Zákona è. 261/2007 Sb. o stabilizaci veøejných rozpoètù, napø. výpoèet danì z pøíjmù fyzických osob ve výši 15% ze superhrubé mzdy, zmìny v pøíspìvcích zamìstnavatele na penzijní a soukromém životním pojištìní a pøi poskytování a výpoètu nemocenských dávek, zavedení roèního stropu pro vymìøovací základ pro placení sociálního a zdravotního pojištìní, nové výše slev na dani atd. Upozornìní: Korektní zpracování mezd za leden 2008 bude možné pouze v nové verzi DUEL 4.0 Práce se svátky u zamìstnancù placených hodinovou mzdou Automatické naplòování svátkù do mzdy hodinovì placených zamìstnancù bylo pro novou verzi revidováno. Nyní program svátky automaticky nevyplòuje. Dùvodem jsou možné situace, kdy je naplnìní svátku nevhodné nebo pøímo chybné. Takovými pøípady jsou napø. nemoci ve svátek, OÈR apod. Novì je tedy tøeba naplnit svátek ruènì pøímo do mzdy nebo (v pøípadì vìtšího množství zamìstnancù) pomocí hromadného naplnìní z agendy Nepøítomnosti. Postup je jednoduchý a skládá se z následujících krokù: Výbìr zamìstnance nebo skupiny zamìstnancù napø. pomocí filtru, kdy je možné vybrat pouze zamìstnance s hodinovou mzdou (filtr je v agendì Personalistika pøipraven pod názvem Hodinový tarif) Zadání data svátku Zadání druhu nepøítomnosti (SVAT svátek v pracovní den) Pro naplnìní staèí stisknout tlaèítko Pokraèovat. Poznámka: Ke zpøesnìní došlo i ve mzdách zamìstnancù s úkolovou mzdou vzhledem k tomu, že i u této formy odmìòování za práci uchází zamìstnanci mzda, pøísluší mu tedy náhrada za svátek. Souèasnì byl z fondu pracovní doby byl vypuštìn.

9 DUEL Rozdílová pøíruèka 7 Nový výpoèet nemocenských dávek Zákon è. 261/2007 Sb. pøinesl mimo jiné zmìny ve výpoètu a zpùsobu vyplácení dávek z nemocenského pojištìní. Nová verze programu DUEL na tyto zmìny samozøejmì reaguje a pøináší pøepracovaný aparát pro výpoèet nemocenských dávek. Pro snadnìjší pochopení uvádíme základní zmìny, které bylo tøeba zapracovat: Pro úèely výpoètu dávek nemocenského pojištìní se denní vymìøovací základ upravuje pro výpoèet nemocenského a podpory pøi ošetøování èlena rodiny tak, že z èástky do 550 Kè se poèítá 90%, z èástky nad 550 Kè do 790 Kè se poèítá 60% a k èástce nad 790 Kè se nepøihlíží pro výpoèet vyrovnávacího pøíspìvku v tìhotenství a mateøství a penìžité pomoci v mateøství (penìžité pomoci) tak, že èástka do 550 Kè se poèítá v plné výši, z èástky nad 550 Kè do 790 Kè se poèítá 60% a k èástce nad 790 Kè se nepøihlíží èástka denního vymìøovacího základu upravená podle pøedchozích bodù se zaokrouhluje na celé koruny nahoru zavedena tzv. karenèní doba, tj. doba prvních 3 dnù, po kterou se nemocenské neposkytuje od 4. do 30. dne se poskytuje 60% denního redukovaného vymìøovacího základu od 31. dne do 60. dne se poskytuje 66% denního redukovaného vymìøovacího základu od 61. dne se poskytuje 72% denního redukovaného vymìøovacího základu Tyto zmìny se projevily v nabídce Nastavení mezd/ Nemocenské dávky. Oddíl Redukèní hranice a Redukce,úprava jsou pøipraveny pro nastavení redukèních hranic a redukce denního vymìøovacího základu. Poèet dnù v oddílu Mateøská dovolená je nulový, nebo pro tento druh nepøítomnosti se denní vymìøovací základ neredukuje. Naopak v oddílu Ošetøování èlena rodiny je poèet dnù nastaven na maximum. Pro tuto nepøítomnost je denní vymìøovací základ redukován po celou dobu (9 nebo 16 dnù z závislosti na rodinném stavu). Tento zpùsob øešení byl zvolen s ohledem možnost nastavení parametrù pro minulá období, kdy byl denní vymìøovací základ pro OÈR redukován v prvních 14 dnech a zbývající dva dny se poèítaly ze základu neredukovaného.

10 8 DUEL Rozdílová pøíruèka Pùvodnì tøi pásma byly doplnìny o další ètvrté pásmo. Pro každé pásmo je stanoven odpovídající poèet dnù, pøíslušná procentuální sazba a zaškrtávací políèko pro nastavení redukce vymìøovacího základu. Døíve používaný údaj Redukce umístìný v èíselníku druhù nepøítomností byl odstranìn. Poznámka: Pøes znaèné množství zmìn provedených v nastavení nemocenských dávek si stávající aparát zachoval zpìtnou kompatibilitu s minulými obdobími. Zobecnìní práce s náhradami V souladu s potøebami úèetních byl v èíselníku Druhù nepøítomností doplnìn údaj %, který umožòuje u náhrad korigovat výši výsledné èástky. Tuto úpravu lze využít zejména u tzv. Pøekážek na stranì zamìstnavatele, kdy podle zákoníku práce ( 207, 208) pøísluší zamìstnanci náhrada ve výši 60% 80% nebo i 100% prùmìrného výdìlku. Pro tento pøípad jsou v programu pøipraveny nepøítomnosti u nichž je právì procentuální sazba náhrady použita. Benefity a jiná zvýhodnìní V souladu s novelou zákona o daních z pøíjmù a dalších legislativních norem došlo ke zmìnì vnímání rùzných výhod, které plynou zamìstnanci od zamìstnavatele. Od 1.ledna 2008 se již jedná o souèást zdanitelného pøíjmu, který musí agenda mezd zachytit a odpovídajícím zpùsobem zpracovat.

11 DUEL Rozdílová pøíruèka 9 Pro tento úèel byla do Personalistiky do oddílu Obvyklé hodnoty doplnìna kategorie Benefity a jiné nepenìžité výhody. Souèástí nepenìžitých výhod je také používání služebního automobilu pro soukromé úèely. To bylo již døíve pøedmìtem danì z pøíjmù a ani po novele zákona nedošlo ke zmìnì. Do obvyklých hodnot je tøeba zadat vstupní cenu poøízeného automobilu. Program v závislosti na hodnotách uvedených v Parametrech firmy v sekci Mzdy (oddíl Služební vozidlo pro soukromé úèely) vypoèítá skuteènou èástku, která bude zahrnuta do základu danì. Je-li nastavena minimální èástka pro uplatnìní služebního vozidla, program hlídá i dodržení této skuteènosti. Limity pro penzijní a životní pojištìní 6 zákona o daních z pøíjmù novì stanovuje spoleèný limit pøíspìvky poskytnuté zamìstnavatelem na penzijní pøipojištìní a životní pojištìní. Tento limit èiní Kè roènì. Nadlimitní èástky jsou pøedmìtem danì z pøíjmù. Nastavení mezd obsahuje v sekci Penzijní pøipojištìní a Životní pojištìní limit pro osvobození od danì z pøíjmu, který je doplnìn dalším parametrek. Ten zajiš uje spoleèné hlídání dosud vyplaceného úhrnu pøíspìvkù pro obì pojištìní.

12 10 DUEL Rozdílová pøíruèka Souèasnì se zmìnou parametrù byl upraven i formuláø mìsíèní mzdy, kam byl doplnìn údaj pro spoleèné zvýšení daòového základu o èástky pøesahující stanovený limit. Obdobnì je v programu DUEL øešeno hlídání výše pøíspìvkù na penzijní pøipojištìní a životní pojištìní placených zamìstnavatelem. V roce 2008 není limit pro uplatnìní stanoven zákonem, je na zamìstnavateli, aby uplatòování nákladových a nenákladových èástí pøíspìvku øešil vnitrofiremní smìrnicí. Programu lze hranici pro uplatnìní zadat v Nastavení mezd v Parametrech penzijního pøipojištìní a v Parametrech Životního pojištìní. Pro naplnìní údaje Nákladová položka lze použít dvì varianty: procentuální sazba za limit bude považováno zadané procento z vymìøovacího základu pro sociální pojištìní, pøesná penìžní hodnota - bude mìsíèním limitem pro uplatnìní pøíspìvku do nákladù Pøi úètování mezd program porovná vyplacenou èástku s limitem a nadlimitní èást zaúètuje na druh, který je pro tento úèel pøipraven v Nastavení mezd v parametrech pro Pøenos mezd do deníku. Aby zaúètování probìhlo pøesnì podle potøeb uživatele, je tøeba zde pøipravený úèet 527 rozdìlit v úètovém rozvrhu na daòovì uznatelnou a neuznatelnou analytiku a pøíslušné analytiky zde zadat. Poznámka: Skuteèná výše pøíspìvku zamìstnavatele je ovlivnìna nastavením Obvyklých hodnot v Personalistice. Maximální vymìøovací základ ve mzdách V zákonì o stabilizaci veøejných rozpoètù byly mimo jiné zavedeny stropy pro odvod pojistného na zdravotní pojištìní. Výše maximálního vymìøovacího základu pro rok 2008 èiní Kè. Maximální vymìøovací základ se nezkracuje na jednotlivé kalendáøní mìsíce. Program DUEL je na práci s maximálním vymìøovacím základem pøipraven a jeho výši lze nastavit v parametrech zdravotního i sociálního pojištìní. V praxi stropování probíhá tak, že se èástky vymìøovacích základù za jednotlivé mìsíce se ukládají a v okamžiku, kdy úhrn vymìøovacích základù (pøi pohledu do historie vzhledem k zpracovávanému období) dosáhne výše

13 DUEL Rozdílová pøíruèka 11 maximálního vymìøovacího základu, program sníží, pøípadnì vynuluje vymìøovací základ v mìsíci, kdy k dosažení maximálního vymìøovacího základu došlo. Na obrázku je pøíklad, kdy byl v mìsících leden - duben vymìøovací základ Kè. Díky tomu dochází pøi zpracování kvìtnové mzdy ke stavu, kdy je sledovaný limit pøekroèen a program pracuje pouze se "zbytkem", který do nìj zbývá. Jednotná sazba danì a srážková daò Novela zákona o dani z pøíjmù ustanovila pro rok 2008 tzv. rovnou daò. Jedná se o 15%ní sazby platnou pro všechny pøíjmy bez ohledu na jejich výši. Zmìna se pochopitelnì projevila i ve zdanìní tzv. srážkové danì (zvláštní sazba danì podle 36), která platí pro zamìstnance, kteøí nepodepsali prohlášení k dani z pøíjmù. Stejnì jako v minulých letech je srážková daò limitována výší pøíjmu a to maximálnì do výše 5000 Kè vèetnì. Nad tuto stanovenou hranici je novì mzda danìna stále 15%ní sazbou, ale již formou zálohy. Zmìna se projevila i v nastavení srážkové danì v nastavení mezd.

14 12 DUEL Rozdílová pøíruèka Zdanìní mezd a superhrubá mzda Jednou ze zásadních zmìn zákona o dani z pøíjmù je kromì jednotné daòové sazby stanovení tzv. superhrubé mzdy. Jedná se o princip, kdy se zdravotní a sociální pojistné placené zamìstnancem neodeèítá od zdanitelného pøíjmu, a navíc se k základu danì zamìstnance pøipoète èástka odpovídající pojistnému na sociální zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištìní, které je pøíjmù zamìstnance zamìstnavatel povinen platit. V programu DUEL je problematika brutace hrubé mzdy øešena pomocí dvou nových údajù Brutace zdravotní pojištìní a Brutace sociální pojištìní, aby bylo možné èástky placené zamìstnavatelem nejprve vypoèítat oddìlenì za zdravotní a sociální pojištìní, zaokrouhlit a následnì promítnout do superhrubé mzdy. Upozornìní Zjiš ování superhrubé mzdy jako 1,35 násobek hrubého pøíjmu je chybou. Odvod zdravotního pojištìní za zamìstnance mající prùkaz ZTP-P Nová verze programu DUEL nyní dokáže lépe zpracovat odvody invalidních zamìstnancù. Èíselník Kategorie pracovních pomìrù byl doplnìn o nový typ odvodu zdravotního pojištìní. Jedná se o typ I odvod pojistného s možností odeètu zvýhodòující èástky ve výši 5013 Kè (viz Nastavení mezd / Zdravotní pojištìní). Pro zamìstnance zahrnutého do této kategorie neplatí minimální vymìøovací základ, jeho odvod pojistého je tedy poèítám procentuální sazbou a navíc je jeho vymìøovací základ snížen o již zmínìnou èástku.

15 DUEL Rozdílová pøíruèka 13 Sklady Doplnìní likvidaèního a autorského poplatku Modul skladù již v minulé verzi umožòoval práci s tzv. likvidaèním poplatkem. Nyní každá skladová položka mùže disponovat až tøemi rùznými poplatky: likvidaèní poplatek (poplatek na likvidaci historických elektrozaøízení uvedených na trh pøed 13.srpnem 2005) autorský poplatek (vztahující se napø. na datové nosièe, nahrávací zaøízení, tiskárny apod.) uživatelský poplatek (je k dispozici pro využití dle individuálních potøeb uživatele) Vlastnosti poplatkù je nutné správnì nastavit na dvou místech: Parametry firmy sekce Sklady každý z poplatkù má v parametrech pøipravený údaj, kterým lze nastavit, zda je poplatek uvádìný v položce chápán jako èástka s nebo bez DPH. Formuláø seznamu položek - v kartì položky v oddílu Poplatky má každý z poplatkù dva údaje. První obsahuje èástku poplatku, druhý urèuje, zda je poplatek obsažen v cenì. Zaškrtnutý poplatek bude na dokladech vždy uveden jako souèást ceny položky, nezaškrtnutý poplatek pak bude na skladových dokladech vystupovat samostatnì. Je-li poplatek zahrnut do ceny, ovlivní rovnìž skladovou cenu položky, nebo se èástka poplatku zúèastní jejího výpoètu. V opaèném pøípadì je poplatek mimo cenu položky a skladovou cenu tedy neovlivní. Kromì zmínìných parametrù a údajù ovlivòuje ještì chování poplatku další parametr, který je v hlavièkách dokladù (napø. ve Fakturaci). Jedná se o údaj Ceny s daní, který ovlivòuje práci s položkovými cenami. V kombinaci všech tøí parametrù dochází k situacím, které ovlivòují chování programu a pro pøehlednost jsou popsány v následující tabulce.

16 14 DUEL Rozdílová pøíruèka Poplatky vè.dph Poplatek v cenì Ceny s daní Výsledný efekt Ano Ano Ano 1.V dokladu bude uvedeno, že poplatek je zahrnut v cenì. 2.Cena poplatku stejná jako v kartì Položky. 3.V agendách zùstávají sloupce Poplatkù nulové, Celková cena nezvýšena. 4.Uvádìné ceny poplatkù jsou vèetnì danì. Ano Ano Ne 1.Program nejprve vypoète základ danì poplatku, aby zajistil soulad s dokladem. 2.V dokladu bude uvedeno, že poplatek je zahrnut v cenì. 3.V agendách zùstávají sloupce poplatkù nulové, Celková cena nezvýšena. Ano Ne Ano 1.Cena poplatku stejná jako v kartì Položky. 2.Hodnota poplatku vystoupí ve sloupci pøíslušného poplatku, cena je o nìj zvýšena. 3.Uvádìné ceny poplatkù jsou vèetnì danì. Ano Ne Ne 1.Program nejprve vypoète základ danì poplatku, aby zajistil soulad s dokladem. 2.Hodnota poplatku vystoupí v sloupci pøíslušného poplatku, cena je o nìj zvýšena. 3.Èástky poplatkù jsou uvádìny bez danì. Ne Ano Ano 1.K cenì poplatku program dopoèítá DPH. 2.V dokladu bude uvedeno, že poplatek je zahrnut v cenì. 3.V agendách zùstávají sloupce poplatkù nulové, Celková cena nezvýšena. 4.Uvádìné ceny poplatkù jsou vèetnì danì. Ne Ano Ne 1.V dokladu bude uvedeno, že poplatek je zahrnut v cenì. 2.Cena poplatku stejná jako v kartì Položky. 3.V agendách zùstávají sloupce poplatkù nulové, Celková cena nezvýšena. 4.Èástky poplatkù jsou uvádìny bez danì. Ne Ne Ano 1.K cenì poplatku program dopoèítá DPH, aby zajistil soulad s dokladem. 2.Cena poplatku je na dokladu vyèíslena samostatnì. 3.Hodnota poplatku vystoupí ve sloupci pøíslušného poplatku, cena je o nìj zvýšena. 4.Uvádìné ceny poplatkù jsou vèetnì danì. Ne Ne Ne 1.Cena poplatku stejná jako v kartì Položky. 2.Hodnota poplatku vystoupí ve sloupci pøíslušného poplatku,.cena je o nìj zvýšena. 3.Uvádìné ceny poplatkù jsou uvádìny bez danì. Zmiòované poplatky obsahují rovnìž položky všech skladových agend (Pøíjemka, Fakturace, Objednávky atd.). Jejich zobrazení je v pøípadì potøeby (nejsou-li poplatky používány) možné vypnout a zmenšit tak poèet zobrazených údajù. Vypnutí lze provést v Položkách stiskem pravého tlaèítka myši a volbou Pohledy.

17 DUEL Rozdílová pøíruèka 15 Práce s obaly pøi výdeji skladových položek Další novinkou modulu Sklady je automatizace práce s obaly pøi pøíjmu i výdeji skladových položek. Již døíve bylo možné libovolnou skladovou položku v agendì Seznam položek svázat s obalem (skladová položka s druhem O-obal). Nyní program pøi generování jakéhokoli dokladu napø. faktury program automaticky u takto svázané položky nabídne doplnìní souvisejícího obalu do právì vytváøeného dokladu. Po odsouhlasení obsluhou program automaticky doplní položku jako další øádek do dokladu. Automatické doplòování obalù je zabudováno do následujících agend: Pøíjemky Fakturace Maloobchodní prodej Kasa Vystavené objednávky Pøijaté objednávky Skladové operace Rozšíøení možností identifikace skladové položky Agenda Seznam položek byla doplnìna o 4 údaje urèené k individuálnímu èlenìní skladových položek. Údaje jsou umístìné v oddílu Vlastní identifikace a jsou oznaèené ID1 až ID4. Umožní napøíklad stejné položky èlenit podle velikostí (napø. sklad textilu) nebo podle barvy.

18 16 DUEL Rozdílová pøíruèka Majetek Podpora pøechodu mezi hospodáøským a fiskálním rokem pøi uzávìrce majetku Vzhledem k tomu, že zákon o dani z pøíjmù umožòuje odepisovat majetek nejen v kalendáøním ale i v tzv. fiskálním roce, je do programu DUEL novì zapracována zmìna období z kalendáøního roku na fiskální a naopak. Pøi provádìní uzávìrky majetku program umožní zadat Datum úèetní závìrky, ke kterému bude majetek uzavøen. Po zadání data program nabídne seznam uzavíraného majetku s uvedenými daòovými odpisy a v dalším kroku poskytne k tisku sestavu porovnávající provedené odpisy pro každý majetek. Další pokraèování uzávìrky program umožní až po potvrzení správnosti nabídnuté sestavy. Pøepoèet odpisu pøi vyøazení majetku V nové verzi programu DUEL 4.0 byla doplnìna operace, která u zvolených záznamù pøepoèítá aktuální daòové odpisy na polovinu pùvodní hodnoty. Operaci lze využít zejména v pøípadech definovaných zákonem o daních z pøíjmù 586/1992 Sb., jakými jsou napøíklad likvidace, vyhlášení konkurzu nebo pøechod na hospodáøský rok. V prùbìhu operace Vyøazení majetku se pøepoèet daòového odpisu na poloviny nabízí automaticky.

19 DUEL Rozdílová pøíruèka 17 Leasing a novela zákona o daních z pøíjmù Novela zákona o daních z pøíjmù è. 586/92 Sb. 24 odst. 4 písm. a) stanoví, že náklady na leasing lze uplatnit pouze za pøedpokladu, že doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejménì po minimální dobu odpisování uvedenou v 30. Aby bylo možné splnit požadavky zmínìné zákonné normy, byly do agendy Leasingový majetek provedeny následující zmìny: Oproti programu DUEL 3.9 byl v aktuální verzi kompletnì pøepracován formuláø pro generování splátkového kalendáøe (byly doplnìny sekce A2 - poplatky pøi uzavøení smlouvy, B3 - bìžná splátka pojištìní a B4 - èást splátky mimo DPH a kompletnì pøepracována èást týkající se èasového rozlišení) a tím i typy položek ve splátkovém kalendáøi obsažené. Nové uspoøádání umožòuje komplexní èasové rozlišení pøedmìtu a služby do èasového rozlišení všech nákladù. Do jednotlivých sekcí bylo doplnìno datum splatnosti, které program pøi pøenosu do agendy závazkù a pohledávek automaticky pøenese. V aktuální verzi lze tedy nalézt následující sekce leasingového majetku: A1. První mimoøádná splátka zadání tzv. akontace obvykle na úèet èasového rozlišení. Je-li zde na stranì MD zadán úèet nákladový, èasové rozlišení se neprovede. A2. Poplatky pøi uzavøení smlouvy administrativní poplatky související s uzavøením smlouvy Standardní splátka zadání limitujících parametrù pro generování splátkového kalendáøe. Formuláø obsahuje datum první splátky, periodicitu a poèet splátek, èíslování pøiøazených dokladù a v neposlední øadì datum splatnosti. B1. Bìžná splátka pøedmìt leasingu zadáním odpovídající kontace lze ovlivnit následné èasové rozlišení bìžné splátky. Je-li zde na stranì MD zadán úèet nákladový, program v sekci C1 doplní nulovou èástku. B2. Bìžná èástka finanèní služba další souèást mìsíèní splátky. V pøípadì zadání úètu èasového rozlišení se zde uvedená èástka projeví v èástce sekce C1. B3. Bìžná splátka pojištìní - další souèást mìsíèní splátky. V pøípadì zadání úètu èasového rozlišení se zde uvedená èástka projeví v èástce sekce C1. B4. Èást splátky mimo DPH formuláø pro èástky uvedené v leasingové smlouvì jako položky mimo DPH. C1. Èasové rozlišení nákladù splátky v pøípadì, že je v sekci B1 uveden v kontaci úèet èasového rozlišení, lze tuto sekci využít pro rozpuštìní splátek do nákladù v delším èasovém úseku. Pro tento úèel lze zadat jiné období pro uplatnìní splátek do nákladù než je období skuteèných splátek. C2. Èasové rozlišení akontace sekce pro rozpuštìní èástky akontace do období zadaného v sekci C1. Automatické naplòování pøíslušných dokladových øad a úètù v agendì leasingového majetku je zajištìno prostøednictvím parametrù firmy, které byly doplnìny o skupinu DPH a dokladovou øadu èasového rozlišení. Naplnìné hodnoty lze manuálnì zmìnit dle aktuální potøeby.

20 18 DUEL Rozdílová pøíruèka Uživatelùm, kteøí pøecházejí ze starších verzí programu DUEL doporuèujeme zkontrolovat a pøípadnì vhodnì nastavit tyto parametry pomocí volby Ctrl+G/ Parametry firmy/ Majetek/ Leasingový majetek. Po zadání všech složek leasingové splátky a nákladových korekcí program nabídne vygenerování splátkového kalendáøe v souladu s naplnìnými sekcemi poøízeného majetku. Pøes rozšíøení možností agendy leasingového majetku však zùstává systém práce (tzn. zpùsob, jakým lze pøenést jednotlivé splátky do agendy závazkù a pohledávek, popøípadì zaúètovat do úèetního deníku) nezmìnìn. Uživatelé znalí práce ve starší verzi však jistì ocení širší paletu možností práce. Poznámka V prùvodci splátkovým kalendáøem byly zapracovány tzv. závislosti zajiš ující automatickou aktualizaci logicky provázaných údajù. Z tohoto dùvodu je žádoucí naplòovat jednotlivé sekce v logickém sledu od poèátku do konce. Kanceláø Aktualizace a doplnìní nových formátù pro homebanking Celý aparát pro elektronickou komunikaci s penìžními ústavy byl reorganizován a v souèasné dobì obsahuje všechny formáty používané našimi klienty v aktuální podobì pro rok V seznamu tøídìném implicitnì podle zkratky jsou komunikaèní formáty uvedeny pod obchodními názvy (napø. Moje banka, Profibanka apod.), pod kterými je nabízejí jednotlivé banky. Každá služba je pak spojena s pøíslušným typem komunikaèního formátu (ABO, Multicash atd.). S ohledem na provedené zmìny je tøeba v Parametrech firmy ke každému bankovnímu úètu, kterým úètovaná firma disponuje, doplnit do údaje Homebanking zkratku využívané služby a tím zajistit použití správného formátu pro komunikaci s pøíslušnou bankou. Další zmìnou v práci formátù je možnost práce s cizí mìnou. Každý z formátù má v parametrech pøipraven údaj Podpora cizích mìn, pomocí kterého lze práci s cizími mìnami aktivovat. Program nastavení tohoto údaje kontroluje a pokud není práce s cizí mìnou u používaného formátu povolena, pøi snaze o odeslání pøevodního pøíkazu, který obsahuje cizí mìny program akci odmítne s komentáøem Používaný formát nepodporuje export PP v cizí mìnì".

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Obsah 1. Instalace programu 1.1. Instalace do adresáøe s nižší verzí 1.2. Instalace do nového adresáøe 1.3. Nastavení sazeb pro rok 2009 2.

Obsah 1. Instalace programu 1.1. Instalace do adresáøe s nižší verzí 1.2. Instalace do nového adresáøe 1.3. Nastavení sazeb pro rok 2009 2. Obsah 1. Instalace programu 1.1. Instalace do adresáøe s nižší verzí 1.2. Instalace do nového adresáøe 1.3. Nastavení sazeb pro rok 2009 2. Finance (podvojné úèetnictví) 2.1. Vzorce pøedkontací pro úètování

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

32 Poznámky: Metodika roèní úèetní uzávìrky v programu UCR roku 2002 Copyright GORDIC spol. s r.o., prosinec 2002 1 2 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZPRACOVÁNÍ ROÈNÍ UZÁVÌRKY - STRUÈNÝ POSTUP 4 2.1 První etapa roèní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7.

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7. GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KDF =============================== KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR =============================== UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA * SUPERVIZOR * verze

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více