Údaje o mateřské škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje o mateřské škole"

Transkript

1 Mateřská škola Brno Bellova 2 Údaje o mateřské škole školní rok Zpracovala: Miroslava Havlová ředitelka školy

2 Obsah Část I. Základní charakteristika mateřské školy a) Název školy b) Zřizovatel školy c) Ředitel školy d) Vedoucí učitelka e) Telefon f) Kapacita školy g) E mailová adresa + webové stránky školy h) Provoz školy i) Provoz jednotlivých tříd j) Seznam zájmových,občanských,příp.dalších sdružení působících na škole Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Zaměření mateřské školy,vzdělávací programy,podle kterých škol pracuje, specializace na jednotlivé druhy výchov,kroužky,zájmové aktivity dětí,další údaje týkající se záměru školy,její orientace,předpoklady a trend dalšího vývoje. b) Věkové složení dětí c) Odklad povinné školní docházky d) Péče o integrované děti e) Školy v přírodě f) Úplata za předškolní vzdělávání Část III. Účast v soutěžích Mimoškolní aktivity Nesoutěžní přehlídky Soutěže

3 Část IV. Výkon státní správy Část V. Údaje o pracovnících školy 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2008/ Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2008/ Věkové složení všech přepočtených učitelů 4. Absolventi SPgŠ,kteří nastoupili na školu 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Část IV. Změny ve vedení školy

4 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno,Bellova 2,příspěvková organizace Sídlo: Bellova 574 / Brno Právní forma: příspěvková organizace IČO: b/ Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno Kohoutovice Sídlo: Právní forma: Bašného 36, Brno část obce IČO: c/ Jméno ředitele školy: Miroslava Havlová d/ Jméno vedoucí učitelky : - e/ Telefon: f/ Kapacita školy : Mateřská školy 75 dětí Školní jídelna 95 jídel g/ E mailová adresa: post.cz WWW - stránky: msbellova. wz. cz h/ Provoz školy : hod. ch/ Provoz jednotlivých tříd: Ptáčci hod. Sluníčka Berušky hod hod.

5 i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole Na škole působí Studio Paprsek, které svoji činnost zaměřuje na všestrannou výchovu dítěte v zájmových kroužcích, které probíhají v odpoledních hodinách,takže nenarušují vzdělávací činnost mateřské školy,ale jsou pro ni velkým přínosem. Studio Paprsek zahrnuje: 1. Sportovní hry pro děti - pro děti od 3-6 let 2. Dramatický kroužek - pro děti od 3-6 let 3. Školáček - nadstandardní komplexní příprava na ZŠ 4. Edukativně stimulační sk. pro předškoláky a jejich rodiče 5. Studio - pro děti od 2 6 let Je určeno především dětem, které do MŠ nechodí. Děti a rodiče se zde seznamují s činnostmi,které běžně nabízí MŠ. * Logopedické poradenství - je určeno pro děti naší MŠ a širokou veřejnost Školní rok 2009/2010 Počet tříd Celkový počet dětí Průměr. počet dětí na jednu třídu Průměr. počet dětí na učitele Prům. docházka v % Počet dětí dle zák. 117/1995 Sb.na 4hodiny denně. Celkový počet dětí zaměstnaných matek tř. standardní ,5 72,31% tř. speciální-logo tř.speciální- jiné ,5 81,36% tř. internátní Celkem ,5 76,84% nezaměst. matek nebo matek na mateřské a rodičovské dovolené

6 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Výchova dětí vycházela z úkolů RVP, na základě kterého je zpracován ŠVP.Každá třída má zpracovaný třídní vzdělávací program do tematických celků,kde doba plnění jednotlivých témat není časově omezena.v průběhu roku byly tematické celky a celý ŠVP upraven a ve své nové podobě byl testován do konce školního roku.název tematického bloku byl: Máme zelenou,ale víme jak se chovat?.toto téma prolínalo celý rok i školním časopisem Čmeláček Belláček,kerý je každý měsíc vydáván.cíle stanovené na školní rok byly naplněny. Mateřská škola je trojtřídní.provoz je ve všech třídách dopoledne i odpoledne. Na škole fungují dvě třídy klasické a jedna křesťanská. Systém věkově smíšených tříd se osvědčil,mladší děti dělají za pomoci svých starších kamarádů větší pokroky v kratších časových úsecích. Spolupráce s rodiči se stále zlepšuje, jejich zájem o dění v MŠ vzrůstá a spokojenost dávají najevo sponzorskými dary jak finančními,tak věcnými. Předškolní výchova budoucích prvňáčků Předškoláci jsou připravováni na ZŠ ve svých kmenových třídách nebo v kroužcích k tomu určených v odpoledních hodinách,(studio). Pro rodiče byla pořádána již tradiční beseda s psycholožkou PhDr. Šmardovou z PPP Kohoutova. Nadstandardem pro školáky jsou edukativně stimulační skupiny.ze strany rodičů velice kladně hodnoceno.rodičům,kteří nemohli z časových důvodů navštěvovat společně s dětmi výše zmíněnou skupinu, byl nabídnut pro děti kroužek Školáček, kde byly děti připravovány na vstup do ZŠ během celého roku. Na základě ohlasů z řad rodičů a učitelů ZŠ,jsou naše děti na školu dobře připravovány. Ekologická výchova Děti za pomoci rodičů sbírají papír,hliník,pet lahve,baterie a obaly od sprejů.všechen materiál přinášejí do MŠ ekokamarádům Papíráčkovi,Petáčkovi a Sprejáčkovi.Děti mají možnost po celý den vypůjčit si knihy s ekologickou tematikou. Logopedická prevence Paní učitelka, která dělá logo prevenci v naší MŠ i nadále úzce spolupracuje se SPC Veslařská s Mgr.Annou Dostálovou,která provádí pravidelná logopedická vyšetření s následnou kontrolou.vytypovaným dětem je věnována individuální péče ze strany logopedické asistentky na škole. Osvědčila se i poradenská činnost pro širokou veřejnost. Křesťanská třída Křesťanská výchova probíhá formou her a pohádek,program třídy obohacují pravidelné návštěvy pana faráře v době velkých kř.svátků.děti na oplátku zpestřovaly kulturními vystoupeními dětské mše v kohoutovické kapli během celého roku.

7 Kulturní akce MŠ V tomto školním roce oslavil školní časopis Čmeláček Belláček svoje 11 narozeniny. Nechyběla již tradiční oslava spojená s přípitkem dětským šampaňským. Akce ve školním roce 2009/2010 Září vydávání dalšího ročníku časopisu Čmeláček Belláček třídní schůzka pro rodiče zahájení kroužku Školáček zahájení sběru druhotných surovin zahajovací táborák divadlo Paravánek O Palečkovi zahájení výuka anglického jazyka vítání občánků na ÚMČ zajištění kulturního programu Říjen sportovní den pro školáky na ZŠ Pavlovská preventivní zubní prohlídka u školní lékařky logopedická depistáž první skupina divadlo pana Sedláka Pohádková muzika zpívání na dětské mši v kohoutovické kapli křesťanská třída Listopad divadlo Lída Trnkové Jak čertík budlík zmeškal nadílku focení dětí na objednávku Vánoce 2009 vítání občánků na ÚMČ zajištění kulturního programu logopedická depistáž druhá skupina Prosinec kulturní vystoupení dětí při rozsvěcení kohoutovického vánočního stromu Mikuláš v MŠ návštěva pana faráře v kř.třídě vánoční posezení u jesliček- pro rodiče- s vystoupením dětí vystoupení dětí s kult.programem v Domově s pečovatelskou službou vánoční nadílka v MŠ vánoční radovánky na ZŠ Pavlovská vyhlášení Učitel roku ÚMČ návštěva dětí v ZŠ Pavlovská před zápisem do 1. třídy výchovný koncert s vánoční tematikou Žesťové kvarteto VV soutěž O nejkrásnější vánoční stromeček - ÚMČ Leden Tři Králové vystoupení dětí beseda s psycholožkou : Školní zralost divadlo Kuk a Cuk zpívání v kohoutovické kapli křesťanská třída sportovní soutěže pro předškoláky ZŠ Pavlovská VV soutěž Heiko nedáme tě návštěva dětí v ZŠ Chalabalova před zápisem do 1. Třídy

8 Únor. Masopustní karneval divadlo Sluníčko Budka v poli Březen zahájení kroužku Edukativní skupiny vítání občánků na ÚMČ zajištění kulturního programu divadlo paní Kerderové Svišť Pišť loučení se zimou vynášení Moreny focení dětí ke Dni matek a na společnou fotku divadlo na ZŠ Pavlovská návštěva pana faráře v křesťanské třídě Duben J.Remerová Tibetské misky - koncert logopedická depistáž - kontrolní pěvecká soutěž Lidový skřivánek velikonoční klapání oslava narozenin Čmeláčka Belláčka exkurze do vozovny Komín Květen zívání v kohoutovické kapli křesťanská třída přednáška o čistění zoubků MUDr.Petrová odpolední hraní pro nově přijaté děti (šk.rok 2010/2011) ukázková hodina anglického jazyka exkurze : Nemocnice zvířátek Vyšší odborná škola zdravotní návštěva divadelního představení ve Stacionáři preventivní zubní prohlídka u školní lékařky Červen odpolední činnosti pro nově přijaté děti (šk.rok 2010/2011) vystoupení dětí z baletního kroužku kulturní dům Bystrc třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí (šk.rok 2010/2011) divadlo ke Dni dětí Školička kouzel polodenní výlet na hrad Veveří kulturní program loučení se školáky * divadlo paní Lesákové Jak šlo vejce na vandr *stužkování předškoláků a kulturním programem * táborák na zakončení školního roku Hra a volný pohyb symbol šťastného dětství Celý kolektiv si vzal za své výše uvedené heslo.snažíme se všemi dostupnými prostředky umožnit dětem co nejvíce volného,nesvazujícího pohybu a her. Jsou rozšiřovány hrací plochy,nakupují se nové stavebnice a hračky,je dovybavována školní zahrada.

9 Kroužky organizované MŠ výuka anglického jazyka :Jazyková škola Slon taneční studio Julie Kubalákové výuka probíhá na ZŠ Pavlovská Kroužky Studia Paprsek sportovní hry dramatický kroužek Školáček pro předškoláky Edukativně stimulační skupiny Záměr školy Vnímat dítě jako jedinečnou osobnost. Nadále udržet trend rodinného typu školy a působení na děti. Pokračovat ve všech doposud nabízených aktivitách. Prohlubovat spolupráci s rodiči. Motivovat rodiče k pomoci škole různými způsoby Usměrňovat náročné rodiče do přiměřených mezí. Věnovat dětem co nejvíce lásky a pochopení.

10 b/ Věkové složení dětí do 3 let ( nar a později) 2 3letí (nar ) 17 4letí (nar ) 25 5letí (nar ) 24 Starší (nar a dříve) 7 Počet dětí c/ Odklad povinné školní docházky Odklad povinné školní docházky 7 Dodatečné odložení povinné školní docházky Celkem 7 Počet dětí d/ Péče o integrované děti Počet dětí Druh postižení ( 16 zák. č.561/2004 Sb.,) 1 autismus e/ Školy v přírodě Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě 0 0 f/ Úplata za předškolní vzdělávání Mateřská škola vybírá úplatu Základní výše úplaty: 450,- Kč./měsíčně

11 Část III. Účast v soutěžích Mimoškolní aktivity 1. Sběr hliníku společnost BARKO 2. Sběr netříděného papíru A.S.A.,spol.s r.o. 3. Sběr PET lahví Chráněná dílna 4. Sběr baterií a obalů od sprejů 5. Spolupráce se ZŠ Pavlovská pravidelné návštěvy divadelních představení a 1.třídy 6. Spolupráce se ZŠ Chalabalova pravidelné návštěvy divadelních představení a 1.třídy 7. Dům s pečovatelskou službou v Kohoutovicích vánoční vystoupení dětí 8. SPC Veslařská 234 spolupráce s Mgr.Annou Dostálovou 9. PPP Kohoutova 4 spolupráce s PhDr. Vlastou Šmardovou 10. Pobočka knihovny J.Mahena v Kohoutovicích návštěva akcí a výstav 11. Kohoutovický Kurýr přispíváme drobnými články a pozvánkami na akce školy 12. Firma RIBBON s.r.o.- údržba kopírky 13. Firma FOTOVIDEO OSTRAVA focení dětí k různým příležitostem 14. Brněnská DRUTĚVA dodávka odpadového materiálu pro činnosti dětí 15. PROSAM s.r.o. propagační balíčky pro děti Kinderbox 16. Nadační fond Gemáček a Javorníček sběr hraček pro postižené děti do Chvalčova 17. Fond Sidus spoluúčast při pořádání dobročinných akcí 18. Nadace VERONICA podpora šetrného vztahu k přírodě 19. Vystupování dětí s kulturním programem při vítání občánků na ÚMČ.

12 Nesoutěžní přehlídky Vystupování dětí s kulturním programem při vítání občánků na ÚMČ Brno-Kohoutovice. Vystupování dětí s kulturním programem v DPS Vystupování dětí na dětské mši v kohoutovické kapli Soutěže Sběr papíru s panem Popelou soutěž vyhlášená společností A.S.A. Lidový skřivánek - 2 čestná uznání za sborový zpěv a zpěv jednotlivců VV soutěž vyhlášená firmou MOOP Brno O nejkrásnější vánoční stromeček 1.místo VV soutěž vyhlášená ČP Heiko nedáme tě!

13 Část IV. Výkon státní správy Rozhodnutí Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2009/ Ukončení docházky dítěte ( 35 zák.561/2004 Sb.,) Počet nepřijatých dětí 21 Počet Část V. Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2009/2010 stav ke Vzdělání nejvyšší dosažené Střední pedagogická škola 5 VŠ-předškolní výchova VŠ-speciální pedagogika 1 Jiné/jaké/ Počet učitelů 2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2009/2010 stav k Počet fyzických osob Přepočtený počet na plně zam. (úvazky) Kvalifikovaní učitelé % Nekvalifikovaní učitelé Celkem % % z celkového počtu (z přepočtených učitelů) 3. Věkové složení všech přepočtených učitelů do 35let let nad 50 let Důchodci Celkem Počet Ve školním roce 2009/2010 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do pracovního poměru : 0 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené : 1

14 6.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy. Typ kurzu Poruchy chování 1 Počet zúčastněných pracovníků Konference Logopedů 1 Hrátky s hudbou 1 Hodnotící činnosti učitelky MŠ 1 Rozvíjení smyslového vnímání u děti předškolního věku jako 1 prevence SPU Psychomotorické hry 1 Matematické představy a dovednosti v předškolním věku 1 Pracovní schůzka logopedů SPC Veslařská 1 Neurotické projevy u předškolních a mladších dětí 1 Školní zralost a zápis do ZŠ 1 Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky Odborná příprava preventistů PO Mlsáme zdravěji Hygienické požadavky ve stravovacích službách Francouzská kuchyně -2 Vnitřní kontrolní systémy,novela zákona 320/2001 sb. 2 (ředitelka,vedoucí ŠJ) 1 neped.pr. 1 vedoucí ŠJ 1 vedoucí ŠJ 1 vedoucí ŠJ 1 ředitelka

15 Část VI. Změny ve vedení školy Konkurzní řízení datum, výsledek Změny ve vedení školy nebyly. Datum Miroslava Havlová ředitelka školy

16 Četla: Převzal: ÚMČ. Převzal: OŠMT...

17

Mateřské školy. Část I Základní charakteristika mateřské školy. Školní rok 2012/2013. Průměr.

Mateřské školy. Část I Základní charakteristika mateřské školy. Školní rok 2012/2013. Průměr. Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 Část I Základní charakteristika mateřské školy Název školy: (dle výpisu z rejstříku škol.) Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28.října

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY. Školní rok 2012 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY. Školní rok 2012 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní rok 2012 2013 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI Brno 20. 8. 2014 Mgr. Jana Hlaváčková ředitelka

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI Brno 20. 8. 2013 Mgr. Jana Hlaváčková ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed Výroční

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Š K O L N Í R O K 2011/2012 MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI Vypracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy:

Více

696 72 LIPOV 199. IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz

696 72 LIPOV 199. IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2007/2008 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2007/2008 Lipov 30. 9. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 690 02 Zřizovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy - Základní škola a mateřská škola Ivaň 73, 691 23 Ivaň tel.: 519427430 www.zsinav.cz zsivan@seznam.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2012-2013 10 zákona č.561/2004 Sb, 7 vyhl. č.15/2005 Sb. Zpracoval

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti 2006/2007 1 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7 Břeclav 6, 690 06 IČO: 63434504, TEL./FAX 519333339 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění

Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění Zprávu předkládá vedoucí učitelka Bc. Marcela Dvořáková V Nemojanech 30. 07. 2014 Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2010 2011 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka MŠ Napajedla Obsah : 1. Základní údaje o mateřské škole

Více