MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Autor: Vedoucí práce: Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

2 Bibliografický záznam VELECKÝ, Jakub. Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách: diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra didaktických technologií, Vedoucí diplomové práce Jiří Hrbáček. Anotace Diplomová práce Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách srovnává dva způsoby výuky přírodopisu na základních školách: tradiční výuku vedenou pedagogem s výukou vedenou formou samostudia za použití opor distančního vzdělávání. Výzkum je zaměřen na srovnání výsledků dosažených normální výukou a výukou pomocí distančních opor. Práce dále zkoumá emotivní postoj žáků ke způsobu výuky touto, pro základní školu nezvyklou formou. Klíčová slova opory distančního studia, základní škola, přírodopis, členovci, výukový program, kvalitativní výzkum, způsob výuky 2

3 Annotation The diploma project The usage of distance learning supports in teaching biology at basic schools" compares two ways of teaching biology at basic schools: conventional teaching guided by a teacher and teaching with the help of distance learning supports. The research is focused on comparison of results achieved by normal teaching and teaching by the help of distance learning supports. This work inquires into pupils emotive attitude towards the way of teaching through this, for basic school unusual form. Keywords distance learning supports, basic school, biology, arthropoda, tutorial, qualitative research, the way of teaching 3

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že diplomovou práci jsem zpracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Ve Svitavách dne

5 PODĚKOVÁNÍ Děkuji všem, kteří mi při tvorbě diplomové práce pomáhali. 5

6 - Obsah - ÚVOD 8 1. TEORETICKÁ ČÁST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Výuka Využití ICT ve výchovně vzdělávacím procesu DIDAKTIKA BIOLOGIE Metody výuky biologie Volba vyučovací metody Počítače ve výuce biologie DISTANČNÍ STUDIUM Opory distančního vzdělávání Tvorba opor distančního vzdělávání KVALITATIVNÍ VÝZKUM Předpoklady kvalitativního výzkumu Metody kvalitativního výzkumu PRAKTICKÁ ČÁST OPORY DISTANČNÍHO STUDIA PŘÍRODOPISU Metodika tvorby učebního testu Metodika tvorby výukového programu METODIKA KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU VYUŽITÍ OPOR DISTANČNÍHO STUDIA 28 6

7 2. 3. VÝSLEDKY Seznámení s učebním textem Seznámení s výukovým programem Srovnání studijních výsledků Výsledky kvalitativního výzkumu DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ TÉTO PRÁCE 46 ZÁVĚR 48 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 49 SEZNAM PŘÍLOH 52 7

8 Motto: Učitel nechť neučí, kolik sám může učiti, nýbrž kolik může žák pochopiti. Jan Ámos Komenský ÚVOD Diplomová práce se zabývá problematikou využití informačních technologií a počítačů ve výchovně vzdělávacím procesu. Je zaměřena zejména na využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách. Cílem této práce je zjistit efektivitu distančního vzdělávání. Zaměřuje se na výzkum dosažených výsledků žáků ve stanovené oblasti učiva přírodopisu za použití formy samostudia s distančními oporami ve srovnání s dosaženými výsledky formou klasickou vedenou pedagogem. Sekundárním cílem je zjistit emotivní postoj žáků k samostudiu. První část diplomové práce se věnuje na teoretické úrovni oblastem, ze kterých vychází výzkum. Tedy výchovně vzdělávacímu procesu, didaktickým zásadám při výuce biologie a distančnímu vzdělávání s akcentem na opory distančního studia. Druhá část práce popisuje metodiku pro tvorbu učebního textu a výukového programu pro řízené samostudium žáků základní školy. Také jsou zde popsány postupy při srovnávacím kvalitativním výzkumu. Druhá část práce se také zabývá konkrétními výsledky. Jsou zde popsány používané opory distančního studia a výsledky výzkumu efektivity použití distanční formy vzdělávání při výuce přírodopisu na základních školách. Obsahuje také výsledky kvalitativního výzkumu zaměřeného na postoj žáků k formě distančního vzdělávání a k práci s oporami distančního studia. 8

9 Teoretická část 1. TEORETICKÁ ČÁST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Jako výchovně vzdělávací proces označujeme soubor všech dějů, jevů a činností, které cíleně a systematicky pomáhají utvářet osobnost. V případě úspěšnosti tohoto procesu se dle mého názoru formuje osobnost harmonická, vyrovnaná a toužící po dalším poznání, vzdělávání a sebezdokonalování. Jednou z forem a možností sebevzdělání je řízené samostudium. Ať již je jeho forma a technická podpora jakákoliv, vždy má tu obrovskou výhodu, že rychlost postupu v učivu si stanovuje student sám. Jednou z nejvýraznějších forem se v poslední době jeví takzvané distanční vzdělávání. Výchovně vzdělávací proces neexistuje sám o sobě, izolovaně, ale je vždy součástí určitého celku. Je zapojen do nějakého řádu, je prvkem dané struktury, plní konkrétní funkci v souladu s jinými prvky systému. Je nutné jej chápat v souvislostech. Výchovně vzdělávací proces tvoří řada prvků, které v systému plní různé funkce, mají rozdílnou systémovou váhu, vytvářejí nestejný počet vazeb k ostatním prvkům a působícím faktorům, ale vždy se vzájemně ovlivňují, vytvářejí komplexní celek, a proto je nelze libovolně měnit bez následků pro další rozvoj celého systému. Zejména je třeba respektovat skutečnost, že výchovně vzdělávací proces, i když na prvním místě plní funkci vzdělávací, není funkční a nedosahuje daných cílů, jestliže nerespektuje cíl nadřazeného systému, jímž je celkové formování osobnosti. Samotná výuka má vždy jasnou hierarchii, kterou je nutné si uvědomovat a zákonitosti z ní vyplývající dodržovat. Stejně jako v přírodě, tak i v pedagogice existují přirozené zákonitosti a pravidla, která vyjadřují obecné, podstatné a nutné souvislosti mezi cílevědomým působením na psychiku žáka, řízením jeho rozvoje a žádoucími změnami jeho osobnosti a jejími vztahy k prostředí. Zákonitostí, či zásadou v didaktice rozumíme obecnou tezi, která při dodržování vede 9

10 Teoretická část k vytčenému cíli rozvoje osobnosti a prolíná se celým výchovně vzdělávacím procesem. Vraťme se na chvíli do historie, k samým kořenům pedagogiky. Josef Maňák uvádí ve své publikaci Nárys didaktiky z roku 1995 následující: Vyučovací zásady u pedagogických klasiků: J. A. Komenský: názornost, aktivita, uvědomělost, postupnost, soustavnost, trvalost, shoda s přírodou aj. J. J. Rousseau: přirozenost, názornost, aktivita, individuální přístup aj. J. H. Pestalozzi: názornost, soustavnost, výchovnost aj. K. D. Ušinskij: přiměřenost, názornost, trvalost aj. Je zřejmé, že každý z těchto velikánů měl malinko jiný úhel pohledu, který byl formován dobou, ve které žil, požadavky společnosti i vlastním filozofickým přístupem k životu a pedagogice. Každopádně jako průnik hlavních didaktických zásad těchto významných osobností se jednoznačně jeví názornost, což je velice podstatná skutečnost a mělo by se z ní vycházet při tvorbě opor distančního studia. V současné době jsme svědky ohromného nárůstu množství didaktických prostředků, zejména v souvislosti s rozvojem elektronických technologií. Učitel, který nechce zůstávat pozadu je paradoxně stavěn do situace, že se mu nedostává času, aby využil, co největší množství z nabízených možností. V určitém bodě zjistí, že už není možné dále přidávat ke svým vyzkoušeným postupům další novější, že již nezvládne využívat další pomůcky a znásobovat množství podnětů pro žáky. Tato práce se zabývá tím, zda je efektivní nahradit tradiční způsob výuky způsobem jiným, a to distančním samostudiem Výuka Na samotnou výuku jako na nejvýznamnější součást výchovně vzdělávacího procesu můžeme nahlížet z několika hledisek. 10

11 Teoretická část Podstatný je cíl výuky. V rámci každého pedagogického procesu je nutné cíl výuky jasně stanovit a také si určit jakým způsobem bude zjištěno, zda byl cíl splněn. Obecně lze říci, že cílem výuky jakéhokoliv oboru je zvýšení informovanosti o dané oblasti, nabytí praktických dovedností v daném oboru a získání schopnosti toto všechno aplikovat v praxi. V současné době se na základních školách prosazuje jako cíl výuky zisk klíčových kompetencí. Z hlediska obsahu výuky se doporučuje učivo rozdělit na základní a doplňující. V současné době je významným trendem dbát na takzvané mezipředmětové vztahy a tudíž se doporučuje vhodně propojovat učivo různých oborů, aby výsledkem byl širší a ucelenější pohled na svět. Výuku můžeme rozdělit do čtyř základních typů. U nás zřejmě nejrozšířenějším a tradičním typem je výuka informativní, kde převládá předávání informací učitelem. V současné době, však už škola není pro žáky zdaleka hlavním zdrojem informací a tudíž i tento typ výuky ztrácí na významu. Dalším typem je výuka heuristická, která klade mnohem větší důraz na samostatné myšlení žáka. Podstatou je heuréza objevování a výzkumná činnost žáků, řízená učitelem. Třetím typem je výuka produkční, kde se dává velký význam praktické činnosti žáků, upřednostňuje se motorická aktivita a pracovní činnost. Jako poslední se uvádí výuka regulativní, kde se uplatňuje řízení aktivity žáků prostřednictvím programů, algoritmů, vyučovacích automatů či počítačů. Toto je typ výuky, kterému se v praktické části této práce hodlám věnovat nejvíce. Výuku můžeme rozdělit do pěti základních fází. Úvodní fázi nazýváme motivační, zde je cílem navnadit žáky k tomu aby byli přístupni novým poznatkům a přísunu informací. Další fáze je expoziční, kdy dochází k vlastnímu předání informací, poznatků a vědomostí. Následuje fáze fixační, ve které je nutné obdržené informace upevnit a zapamatovat. Po té můžeme přistoupit k fázi diagnostické, kde zjišťujeme úspěšnost výuky, dovídáme se míru zafixovaných informací. Poslední fází výuky je aplikační fáze, kde dochází k používání získaných vědomostí a dovedností v praxi. Tato práce se do ve velké míře zaobírá využitím 11

12 Teoretická část počítačů ve výuce, proto je zde vhodné připomenout, že zatímco dříve se využití osobních počítačů omezovalo pouze do fáze fixační a diagnostické, v současné době se začínají uplatňovat v celém průběhu výuky. Významné je taktéž posouzení výuky z hlediska použité technologie. Termín technologie výuky je velice obsáhlý, zahrnuje v sobě metody, prostředky a organizační formy používané při výuce. Metody výuky můžeme klasifikovat z různých úhlů pohledu. Z hlediska pramene poznání a typu poznatků rozeznáváme metody slovní, názorně demonstrační a metody praktické. Z hlediska aktivity a samostatnosti žáků máme metody sdělovací, samostatné práce a metody badatelské. Z hlediska myšlenkových operací rozeznáváme metody srovnávací, induktivní, deduktivní a analyticko syntetické. A konečně z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu máme metody motivační, expoziční, fixační, diagnostické a aplikační. V našem školství převládají jednoznačně metody slovní a sdělovací, samostatná práce žáků je upozaděna. Tato skutečnost příliš nepřispívá správnému rozvoji osobnosti žáka. Jako zvláštní kategorii rozeznáváme metody aktivizující. Počítače a softwarové vybavení je mnohdy na základních školách využíváno právě jako motivační nebo aktivizující prvek, nikoliv však k výuce samé. Máme-li hodnotit organizační formy výuky, můžeme na ně nahlížet ze tří aspektů. Podle vztahu k osobnosti žáka rozeznáváme formy individuální, skupinové a kolektivní. Z hlediska charakteru výukového prostředí známe výuku ve třídě, v odborné učebně či laboratoři, v dílně, na sportovišti, na vycházce a exkurzi a také domácí úlohy. Podle délky trvání máme formy jednohodinové, jednotkové a dělené na lekce. Didaktické prostředky chápeme v širokém smyslu jako vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Je to důležitá kategorie, kam řadíme zejména učební pomůcky. Výsledkem výuky jsou stručně řečeno všechny prvky, které lze zjistit zpětnou vazbou nebo jsou žákem využívány v praxi. Nejčastěji se za výsledky výuky považují osvojené vědomosti, dovednosti a návyky, dále pracovní postupy 12

13 Teoretická část a metody nebo rozvinuté myšlenkové operace. V současné době je kladen velký důraz na získávání klíčových kompetencí. Výsledkem moderní výuky by měla být osobnost kompetentní v klíčových oblastech lidského života. Na závěr kapitoly o výuce je nutné zmínit i její prostředí. Dělíme jej na mikroprostředí a makroprostředí. Mikroprostředí je vymezeno materiálními a regionálními prostředky tvořícími rámec výchovně vzdělávacího procesu jedince. Chápeme jej jako prostředí třídy, třídního kolektivu, školy, domova a rodiny, v neposlední řadě i mikroregionu. Makroprostředí je celkový stav společnosti, který vytváří předpoklady i podmínky pro veškeré pedagogické dění. V současné době jsme svědky právě velkého přerodu makroprostředí výuky. Již několik let dochází ke změnám vnímání školství společností. Jako jeden z nejvýznamnějších úkolů současných pedagogů je na tyto změny reagovat a přizpůsobit jim výuku Využití ICT technologií ve výchovně vzdělávacím procesu Počítače se mohou podílet na výchovně vzdělávacím procesu čím dále výraznější měrou, protože prostřednictvím programů mohou komplexně řídit učební proces žáků v různých jeho fázích. Počítače mohou být využívány k frontální výuce i k individuální práci žáků. Obě metody mají své nepopiratelné výhody i svá úskalí, která je potřeba znát a počítat s nimi. Je zřejmé, že počítače se největší mírou uplatní při regulativním typu výuky a to zejména při jejích individuálních formách. V dnešní době se vedle používání počítačů jako jakéhosi doplňku výuky stále více prosazují počítače jako hlavní, nebo dokonce jako téměř jediný faktor vyučovacího procesu. Například formy distančního vzdělávání koncipované pro řízené samostudium jsou nastaveny tak, že počítač je zde brán vedle tištěného učebního textu jako nejvýznamnější činitel. Předchůdcem těchto metod bylo takzvané programované učení. Už zde se vyvinuly tři základní typy řízení, které jsou v současné době zahrnovány do struktury výukových programů. Jedná se o řízení direktivní, takzvaný Skinnerův 13

14 Teoretická část lineární program, který nepočítá s chybou. Dalším způsobem je řízení programu pomocí zpětné vazby, takzvaný Crowderův větvený program, který umožňuje hodnocení žáka podle počtu chyb, případně způsobu jejich oprav. Třetím typem je takzvané řízení adaptivní, které umožňuje přizpůsobení cesty programem podle individuálních podmínek a předpokladů žáka. Obecně se soudí, že účinný výukový program obsahuje tři základní roviny. Jedná se o funkci výukovou, procvičovací a kontrolní. Výuková funkce programu, může být obohacena motivačními prvky a je zde kladen důraz na předávání informací. Procvičovací funkce programu je založena na repetičně fixačních prvcích. Hlavním hlediskem je zde samozřejmě, jak již z názvu vyplývá, zapamatování učiva. Kontrolní funkce výukového programu zprostředkovává zpětnou vazbu a dovoluje přiměřenou diagnostiku získaných vědomostí. Není nutnou podmínkou, aby tyto tři zmíněné funkce programu byly od sebe odděleny, nebo zvýrazněny. Mohou se libovolně prolínat a navazovat na sebe, důležité je, aby se všechny uplatnily, a to v potřebné míře DIDAKTIKA BIOLOGIE Tato diplomová práce zkoumá efektivitu využití formy distančního vzdělávání při výuce přírodopisu na základní škole. Jako testované učivo jsem stanovil kmen členovců, proto se v této části zaměřím hlavně na problematiku výuky z oblasti živočišné říše Metody výuky biologie Za nejvýznamnější metody výuky biologie se obecně považují výklad, rozhovor, práce s literaturou, pozorování a pokus. V menší míře se prozatím uplatňují metody problémové a projektové. 14

15 Teoretická část Výklad je metoda většinou frontální, která prakticky vůbec nepodporuje aktivitu žáka. Centrem je učitel a žák je odkázán pouze do role pasivního posluchače. S touto nevýhodou je třeba počítat, zejména při výkladu delších úseků učiva a při výkladu menším dětem. Bez této metody se sice v přírodopisu neobejdeme, ale je třeba ji omezit na nejnižší možnou míru. Rozhovor je metoda rozvíjející komunikační schopnosti a aktivitu žáků. Vyžaduje od pedagoga přípravu, trpělivost a výborné řídící schopnosti. Nadstavbami rozhovoru se jeví heuristický rozhovor a diskuze. Požadavky na učitele jsou u těchto forem ještě vyšší, ale výsledky mnohem uspokojivější. Práce s literaturou se ve výuce biologie nedá opominout. Jedná se o vědu výrazně popisnou a proto je studium textových i obrazových materiálů velmi podstatnou složkou osvojování vědomostí tohoto oboru. Existuje obrovské množství typů biologické literatury, tudíž práce s ní vyžaduje propracovanou metodiku, ať už se jedná o atlasy, klíče, odborné texty či pracovní sešity. Velký význam zde má volba správných materiálů, které odpovídají probíranému učivu a svou náročností korespondují s věkem a úrovní znalostí žáka. Metoda pozorování je v podstatě základním principem praktického poznávání přírody a seznamování se s biologickými zákonitostmi. Má-li být výuka biologie efektivní, je nutné tuto metodu používat. Její podstatnou nevýhodou je, že nejlepší je provádět ji přímo v přírodě, jakékoliv jiné pozorování je pouze zprostředkované a tudíž nepřesné. Další nevýhodou často bývá časová náročnost spojená s dopravou na pozorovací stanoviště a nepředvídatelnost přírodních jevů. Poslední tradiční metodou výuky biologie je pokus. Opět se jedná o metodu s nezastupitelným významem. Pokus má obrovskou sdělovací hodnotu, ale musí být vhodně a správně interpretován. Díky časové náročnosti a vysokým požadavkům na přípravu se bohužel na základních školách příliš neuplatňuje. Z uvedených skutečností vyplývá, že ty metody, které jsou nejnázornější a tedy k výuce biologie nejvhodnější jsou také časově nejnáročnější. I to je důvodem, 15

16 Teoretická část proč jsou často při výuce přírodopisu na základních školách voleny pouze okrajově a jen jako doplněk frontálních, méně názorných metod. Závěrem je možné říci, že všechny metody výuky je potřeba volit uváženě, dostatečně je střídat a nesklouznout ke stereotypu Volba vyučovací metody Volba vyučovací metody by neměla být nahodilá, ale měla by korespondovat s didaktickým cílem vyučovací jednotky a také by měla odpovídat obsahu probíraného učiva. Metodu volíme i v závislosti na tom, na jaké úrovni jsou žáci a v jaké fázi výuky se nacházíme. Pro volbu vyučovací metody jsou významné i psychologické faktory, neboť zvolená metoda musí vyhovovat nejen rozvoji paměti, pozornosti, vůle a citů, ale i rozvoji logického myšlení a jejich duševní vyspělosti žáků. Výrazným faktorem ovlivňujícím volbu metody je také materiální základna školy. Každý pedagog si musí uvědomit, co na svém pracovišti může realizovat. Musí také přihlédnout k tomu aby vymezený čas využil co nejhospodárněji. Někdy je velmi prospěšné sáhnout k rozumnému omezení faktografických materiálů ve prospěch pozorování, pokusů a názornosti výuky. Dostáváme se k otázce, proč vlastně vůbec uvažovat o využití formy distančního studia při výuce přírodopisu na základní škole. Jednou z odpovědí je, že bychom neměli opomíjet nabízející se možnost výuku pojmout ve dvou souběžných a vzájemně propojených blocích. Frontální a nenázorné metody výuky by byly zcela nahrazeny řízeným samostudiem, zatímco čas ve škole by mohl být efektivně využit pro názorné a časově náročné metody jako je pozorování a pokus. 16

17 Teoretická část Počítače ve výuce biologie Stejně jako ve všech ostatních oborech lidské činnosti, prosazují se počítače i při výuce biologie a přírodopisu. Bohužel, zatím se výukové programy zaměřují zejména na dvě oblasti. Jednak se jedná o přírodopisné encyklopedie, a druhou skupinu tvoří testové programy zaměřené na poznávání živočichů. Přírodovědné multimediální programy encyklopedického charakteru většinou trpí velkou nevyvážeností v úrovni předkládaných údajů, často jsou to jen průřezové publikace, které se snaží obsáhnout příliš velkou oblast prakticky bez podrobností. Ve výuce mají svůj význam při opakování učiva, shrnutí, anebo naopak v motivační fázi, kdy je potřeba pouze nastínit problematiku, která bude následovat. Na trhu je v současné době i velké množství programů, které jsou v podstatě zaměřeny pouze na testování znalostí. Opět je zřejmé, že výuce přírodopisu své místo zcela jistě najdou. Je nutné vybírat obezřetně, nejlépe po vlastní zkušenosti nebo na doporučení. V kvalitě výukových, potažmo testovacích programů jsou velké rozdíly a některé svým způsobem zpracování, úrovní fotografických materiálů nebo náročností nemusí vyhovovat. Významnou roli ve výuce přírodopisu zaujímá v poslední době stále výrazněji internet. Fotogalerie živočichů, které je možné na síti nalézt, jsou většinou mnohem obsáhlejší a kvalitnější než obrazový materiál v běžné základní škole. Taktéž stránky tvořené nadšenci, sběrateli a milovníky přírody mohou být velmi vhodně využity v různých fázích výuky přírodopisu. Shrneme-li stručně tuto problematiku docházíme k závěru, že čistě výukových programů je obecně pro přírodopis, například ve srovnání s cizími jazyky, velmi málo a jejich kvalita je dosti kolísavá. Často se tedy bohužel celé využití počítačů žáky ve výuce biologie minimalizuje pouze na zpracovávání referátů, rešerší, či protokolů z praktických cvičení. 17

18 Teoretická část DISTANČNÍ STUDIUM Distanční studium, je forma vzdělávání, která se v dnešní době čím dál více prosazuje. Příčin je několik. Ta nejvýznamnější spočívá zřejmě v neustálém nárůstu požadavků kladených na vzdělání a kvalifikaci pracovníků. Celoživotní vzdělávání se stává běžným jevem ve stále větším množství oborů. Tento neustálý tlak vede mnoho lidí k absolvování nejrůznějších rekvalifikačních kurzů nebo rozmanitých forem rozšiřujícího vzdělávání. Díky rozvoji informačních technologií a stále větší dostupnosti internetu se na tomto poli stále více uplatňuje takzvané distanční vzdělávání a zejména jeho internetová forma e-learning. Podstatou každého distančního studia je vlastně řízené samostudium. Účastník takovéhoto projektu obdrží materiály, návody, pravidla a termíny své práce a potom již záleží vše jen na studujícím, jakým způsobem se svého sebevzdělání zhostí. Josef Maňák tvrdí ve své publikaci Nárys didaktiky z roku 1995, v kapitole o uplatňování počítačů ve výchovně vzdělávacím procesu, následující: Hlavní rozhodování o optimalizaci celého systému výuky ovšem patří učiteli. Zde bych si dovolil malou polemiku, protože je to právě distanční vzdělávání, které přenáší tuto zodpovědnost v plné tíži na studujícího. Učitel jako takový v procesu vzdělávání touto formou prakticky neexistuje. Student se setkává pouze s tutorem, a to ještě nemnohokrát. Tutor nepředává studentovi vědomosti, ale pouze materiály a návody jak v kurzu pracovat a vzdělávat se sám. Je zřejmé, že člověk, který zvolí jako formu svého vzdělávání distanční studium, musí splňovat jisté předpoklady. Jednak by měl o vlastní sebevzdělání stát, v ideálním případě po něm toužit. Také by to měl být člověk schopný sebereflexe, který příliš nepodléhá falešným představám o sobě samém a o výsledcích vlastní práce. Dále by si měl každý zájemce předem uvědomit, zde je schopen změnit svůj životní styl a podřídit se nárokům distančního studia. V okamžiku zahájení 18

19 Teoretická část takového studia, by si měl účastník uvědomovat, co od studia čeká, jak dlouho mu toto vzdělávání bude trvat a kolik času je mu schopen věnovat Opory distančního vzdělávání Oporami distančního vzdělávání rozumíme vše, co student při svém samostudiu využívá. Patří sem zejména speciální učební texty, interaktivní výukové programy, vysvětlující animace, audio a video nahrávky. Jako oporu je možno využít například i televizní či rozhlasové pořady. Samozřejmostí je využití prostředků internetu, tedy , chat, on-line konference apod. Opory distančního vzdělávání musí splňovat velmi přísná kritéria. Rozhodně se nejedná o běžné učebnice a standardní výukové programy. Podmínkou je didaktické členění a logická struktura, osobitá, příjemná a přehledná grafická úprava, výrazné motivační prvky. Opora distančního vzdělávání musí plnit svou funkci ve všech fázích výuky a kromě toho musí být připravena tak, aby se student ve studiu dobře orientoval, neztrácel motivaci, mohl si dávkovat množství látky dle svých schopností a potřeb, měl zajištěnou zpětnou vazbu a nebyl zahlcen nevysvětlenými pojmy a nesouvisejícími informacemi Tvorba opor distančního vzdělávání Vytváření opor distančního studia se řídí určitými pravidly a zákonitostmi. Při sestavování kurzu distančního vzdělávání je nutné nejdříve přesně vymezit oblast učiva a stanovit cíl řízeného samostudia. Dále se navrhuje struktura kurzu. Každý kurz je členěn do modulů a ty potom do jednotlivých kapitol, neboli lekcí. Platí zásada, že jedna lekce by měla být zvládnutelná studujícím naráz. Při tvorbě opor distančního vzdělávání na špičkové úrovni, je nutné spolupracovat v týmu. Autoři by měli mít k dispozici kromě garantů projektu 19

20 Teoretická část i zkušené pedagogy ke konzultacím, dále oponenty schopné posoudit odborný obsah a laické dobrovolníky k testování svého díla. V případě, že autoři volí jako součást svých opor i audiovizuální pomůcky typu počítačových animací, audio či videoprogramy, je nutné spolupracovat s odborníky, kteří jsou schopni takové pomůcky vytvářet na požadované úrovni. Při tvorbě opor distančního studia je nutné dodržovat základní didaktické postupy a plnit speciální požadavky na úroveň opor distančního studia. Je třeba mít neustále na paměti, že student bude pracovat sám a tudíž musí být opory zpracovány přehledně, jednotně a jasně. Distanční výukovou oporu je nanejvýš vhodné obohacovat multimediálními aplikacemi a nešetřit výraznými motivačními prvky. Při tvorbě distanční opory není možné zapomenout na aktivitu studujících, na vhodných místech je dobré zařazovat aktivizační nebo naopak relaxační aktivity, které narušují tempo práce a zároveň udržují studenta pozorného. V neposlední řadě musí distanční opora obsahovat vyvážené a účinné autoevaluační prvky. Student musí mít možnost ať již v průběhu samostudia, nebo na konci každé lekce zjišťovat úroveň svých znalostí. Každé testování by mělo být přínosné, mělo by jasně ukázat na jaké úrovni je učivo zvládnuté, jestli je možné pokračovat dále, či zda je nutné některé oblasti opakovat. Pro vytváření distančních opor je možné využívat velmi širokou škálu nástrojů. Nabízí se velké množství textových a grafických editorů, fotoeditorů a programátorských či vývojových prostředí. Volba nástrojů záleží vždy na možnostech autorského týmu, nastaveném cíli samostudia a cílové skupině studentů. V podstatě lze použít cokoliv, co jako výsledek přinese distanční oporu interaktivní, multimediální, graficky atraktivní a hardwareově přiměřeně náročnou. Na závěr této kapitoly považuji za nutné připomenout, že grafická forma a uživatelské rozhraní distanční opory by měla být v rovnováze s jejím odborným obsahem a didaktickým členěním. 20

21 1.4. KVALITATIVNÍ VÝZKUM Teoretická část Kvalitativní výzkum se snaží interpretovat pohledy subjektů na zkoumaný předmět tím, že výzkumník přejímá jejich perspektivu. Využívá se podrobný popis každodenních situací. Jde o porozumění akcím a významům v jejich sociálním kontextu. Při kvalitativním výzkumu se neredukuje počet proměnných ani vztahy mezi nimi, o jejich redukci rozhodují samy zkoumané subjekty. Výzkumník umí zacházet se skupinovou dynamikou, umí rozeznat, kdy se to týká zadané problematiky a kdy jen respondent ventiluje přes svoji osobnost své problémy. Vidí nonverbální projevy, zná meze a možnosti používaných technik. Jsou upřednostňovány otevřené a nestrukturované výzkumné plány, analýza vychází z velkého množství informací o malém počtu jedinců. Převažuje zájem o reálné celky, interakce mezi aktéry a individuální osudy. Úkolem kvalitativního výzkumu je vytvoření celistvého obrazu zkoumaného předmětu, zachycení toho, jak účastníci procesů situace interpretují. V neposlední řadě se můžeme zmínit o interpretaci výsledků výzkumu, která bývá klíčovým bodem a vyvrcholením celého výzkumu. Vždy je nutné brát na zřetel, že výzkum provádí člověk přímo vtažený do situací s výzkumem spojených. Nelze jej chápat jako nestranného pozorovatele. Tento aspekt by měl ovlivňovat přístup k výsledkům výzkumu, z uvedených skutečností vyplývá, že je vždy lepší využít několik různých interpretací výsledků a z nich metodickou syntézou vytvářet konečné závěry Předpoklady kvalitativního výzkumu Kvalitativní výzkumníci považují za rozhodující tu realitu, která je konstruována zkoumanými jedinci. Z toho vyplývá, že existuje v jedné situaci mnoho realit (reality výzkumníka, zkoumaných osob, čtenářů, kteří studii interpretují). 21

22 Teoretická část V kvalitativním výzkumu jsou výzkumníci a sledované osoby ve vzájemné interakci. Interakce má podobu delšího pobytu ve sledované skupině nebo jde přímo spolupráci. Výzkumník se snaží zmenšit odstup od lidí podrobených výzkumu na nejnižší možnou míru. V kvalitativním výzkumu výzkumník aktivně informuje o svých hodnotách a hodnotách dalších účastníků výzkumu a z toho vyplývá systematické ovlivnění pozorování. Jazyk výzkumu je neformální, osobní a je často založen na definicích vytvořených během studie. V kvalitativní metodologii převládá induktivní a abduktivní logika. Kategoriální systémy a teorie jsou vytvářeny na základě získaných dat, to zajišťuje, že vzniklé teorie jsou úzce kontextově spojená se zkoumaným jevem. Existuje průběžná interakce mezi výzkumnou otázkou, získávanými daty a použitými metodami Metody kvalitativního výzkumu Při kvalitativním výzkumu se uplatňuje v největší míře šest základních metod, které je však vždy možno modifikovat pro každou konkrétní aplikaci. Integrované pozorování Základní a zdánlivě nejjednodušší metoda kvalitativního výzkumu. Výzkumník pracuje přímo v kolektivu, který zkoumá a snaží se vnímat všechny podstatné jevy, vazby, příčiny a následky které v e zkoumaném kolektivu probíhají. Pravidla: - respondenti vědí, že je mezi nimi výzkumník - výzkumník je v přímé interakci s respondenty, vyvolává situace, jejichž vyústění následně pozoruje - výzkumník se snaží nechat dění maximálně volný průběh, reakce respondentů nehodnotí a netlumí 22

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Milena Menzlová Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 12. ročník mezinárodní

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více