MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Autor: Vedoucí práce: Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

2 Bibliografický záznam VELECKÝ, Jakub. Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách: diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra didaktických technologií, Vedoucí diplomové práce Jiří Hrbáček. Anotace Diplomová práce Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách srovnává dva způsoby výuky přírodopisu na základních školách: tradiční výuku vedenou pedagogem s výukou vedenou formou samostudia za použití opor distančního vzdělávání. Výzkum je zaměřen na srovnání výsledků dosažených normální výukou a výukou pomocí distančních opor. Práce dále zkoumá emotivní postoj žáků ke způsobu výuky touto, pro základní školu nezvyklou formou. Klíčová slova opory distančního studia, základní škola, přírodopis, členovci, výukový program, kvalitativní výzkum, způsob výuky 2

3 Annotation The diploma project The usage of distance learning supports in teaching biology at basic schools" compares two ways of teaching biology at basic schools: conventional teaching guided by a teacher and teaching with the help of distance learning supports. The research is focused on comparison of results achieved by normal teaching and teaching by the help of distance learning supports. This work inquires into pupils emotive attitude towards the way of teaching through this, for basic school unusual form. Keywords distance learning supports, basic school, biology, arthropoda, tutorial, qualitative research, the way of teaching 3

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že diplomovou práci jsem zpracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Ve Svitavách dne

5 PODĚKOVÁNÍ Děkuji všem, kteří mi při tvorbě diplomové práce pomáhali. 5

6 - Obsah - ÚVOD 8 1. TEORETICKÁ ČÁST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Výuka Využití ICT ve výchovně vzdělávacím procesu DIDAKTIKA BIOLOGIE Metody výuky biologie Volba vyučovací metody Počítače ve výuce biologie DISTANČNÍ STUDIUM Opory distančního vzdělávání Tvorba opor distančního vzdělávání KVALITATIVNÍ VÝZKUM Předpoklady kvalitativního výzkumu Metody kvalitativního výzkumu PRAKTICKÁ ČÁST OPORY DISTANČNÍHO STUDIA PŘÍRODOPISU Metodika tvorby učebního testu Metodika tvorby výukového programu METODIKA KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU VYUŽITÍ OPOR DISTANČNÍHO STUDIA 28 6

7 2. 3. VÝSLEDKY Seznámení s učebním textem Seznámení s výukovým programem Srovnání studijních výsledků Výsledky kvalitativního výzkumu DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ TÉTO PRÁCE 46 ZÁVĚR 48 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 49 SEZNAM PŘÍLOH 52 7

8 Motto: Učitel nechť neučí, kolik sám může učiti, nýbrž kolik může žák pochopiti. Jan Ámos Komenský ÚVOD Diplomová práce se zabývá problematikou využití informačních technologií a počítačů ve výchovně vzdělávacím procesu. Je zaměřena zejména na využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách. Cílem této práce je zjistit efektivitu distančního vzdělávání. Zaměřuje se na výzkum dosažených výsledků žáků ve stanovené oblasti učiva přírodopisu za použití formy samostudia s distančními oporami ve srovnání s dosaženými výsledky formou klasickou vedenou pedagogem. Sekundárním cílem je zjistit emotivní postoj žáků k samostudiu. První část diplomové práce se věnuje na teoretické úrovni oblastem, ze kterých vychází výzkum. Tedy výchovně vzdělávacímu procesu, didaktickým zásadám při výuce biologie a distančnímu vzdělávání s akcentem na opory distančního studia. Druhá část práce popisuje metodiku pro tvorbu učebního textu a výukového programu pro řízené samostudium žáků základní školy. Také jsou zde popsány postupy při srovnávacím kvalitativním výzkumu. Druhá část práce se také zabývá konkrétními výsledky. Jsou zde popsány používané opory distančního studia a výsledky výzkumu efektivity použití distanční formy vzdělávání při výuce přírodopisu na základních školách. Obsahuje také výsledky kvalitativního výzkumu zaměřeného na postoj žáků k formě distančního vzdělávání a k práci s oporami distančního studia. 8

9 Teoretická část 1. TEORETICKÁ ČÁST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Jako výchovně vzdělávací proces označujeme soubor všech dějů, jevů a činností, které cíleně a systematicky pomáhají utvářet osobnost. V případě úspěšnosti tohoto procesu se dle mého názoru formuje osobnost harmonická, vyrovnaná a toužící po dalším poznání, vzdělávání a sebezdokonalování. Jednou z forem a možností sebevzdělání je řízené samostudium. Ať již je jeho forma a technická podpora jakákoliv, vždy má tu obrovskou výhodu, že rychlost postupu v učivu si stanovuje student sám. Jednou z nejvýraznějších forem se v poslední době jeví takzvané distanční vzdělávání. Výchovně vzdělávací proces neexistuje sám o sobě, izolovaně, ale je vždy součástí určitého celku. Je zapojen do nějakého řádu, je prvkem dané struktury, plní konkrétní funkci v souladu s jinými prvky systému. Je nutné jej chápat v souvislostech. Výchovně vzdělávací proces tvoří řada prvků, které v systému plní různé funkce, mají rozdílnou systémovou váhu, vytvářejí nestejný počet vazeb k ostatním prvkům a působícím faktorům, ale vždy se vzájemně ovlivňují, vytvářejí komplexní celek, a proto je nelze libovolně měnit bez následků pro další rozvoj celého systému. Zejména je třeba respektovat skutečnost, že výchovně vzdělávací proces, i když na prvním místě plní funkci vzdělávací, není funkční a nedosahuje daných cílů, jestliže nerespektuje cíl nadřazeného systému, jímž je celkové formování osobnosti. Samotná výuka má vždy jasnou hierarchii, kterou je nutné si uvědomovat a zákonitosti z ní vyplývající dodržovat. Stejně jako v přírodě, tak i v pedagogice existují přirozené zákonitosti a pravidla, která vyjadřují obecné, podstatné a nutné souvislosti mezi cílevědomým působením na psychiku žáka, řízením jeho rozvoje a žádoucími změnami jeho osobnosti a jejími vztahy k prostředí. Zákonitostí, či zásadou v didaktice rozumíme obecnou tezi, která při dodržování vede 9

10 Teoretická část k vytčenému cíli rozvoje osobnosti a prolíná se celým výchovně vzdělávacím procesem. Vraťme se na chvíli do historie, k samým kořenům pedagogiky. Josef Maňák uvádí ve své publikaci Nárys didaktiky z roku 1995 následující: Vyučovací zásady u pedagogických klasiků: J. A. Komenský: názornost, aktivita, uvědomělost, postupnost, soustavnost, trvalost, shoda s přírodou aj. J. J. Rousseau: přirozenost, názornost, aktivita, individuální přístup aj. J. H. Pestalozzi: názornost, soustavnost, výchovnost aj. K. D. Ušinskij: přiměřenost, názornost, trvalost aj. Je zřejmé, že každý z těchto velikánů měl malinko jiný úhel pohledu, který byl formován dobou, ve které žil, požadavky společnosti i vlastním filozofickým přístupem k životu a pedagogice. Každopádně jako průnik hlavních didaktických zásad těchto významných osobností se jednoznačně jeví názornost, což je velice podstatná skutečnost a mělo by se z ní vycházet při tvorbě opor distančního studia. V současné době jsme svědky ohromného nárůstu množství didaktických prostředků, zejména v souvislosti s rozvojem elektronických technologií. Učitel, který nechce zůstávat pozadu je paradoxně stavěn do situace, že se mu nedostává času, aby využil, co největší množství z nabízených možností. V určitém bodě zjistí, že už není možné dále přidávat ke svým vyzkoušeným postupům další novější, že již nezvládne využívat další pomůcky a znásobovat množství podnětů pro žáky. Tato práce se zabývá tím, zda je efektivní nahradit tradiční způsob výuky způsobem jiným, a to distančním samostudiem Výuka Na samotnou výuku jako na nejvýznamnější součást výchovně vzdělávacího procesu můžeme nahlížet z několika hledisek. 10

11 Teoretická část Podstatný je cíl výuky. V rámci každého pedagogického procesu je nutné cíl výuky jasně stanovit a také si určit jakým způsobem bude zjištěno, zda byl cíl splněn. Obecně lze říci, že cílem výuky jakéhokoliv oboru je zvýšení informovanosti o dané oblasti, nabytí praktických dovedností v daném oboru a získání schopnosti toto všechno aplikovat v praxi. V současné době se na základních školách prosazuje jako cíl výuky zisk klíčových kompetencí. Z hlediska obsahu výuky se doporučuje učivo rozdělit na základní a doplňující. V současné době je významným trendem dbát na takzvané mezipředmětové vztahy a tudíž se doporučuje vhodně propojovat učivo různých oborů, aby výsledkem byl širší a ucelenější pohled na svět. Výuku můžeme rozdělit do čtyř základních typů. U nás zřejmě nejrozšířenějším a tradičním typem je výuka informativní, kde převládá předávání informací učitelem. V současné době, však už škola není pro žáky zdaleka hlavním zdrojem informací a tudíž i tento typ výuky ztrácí na významu. Dalším typem je výuka heuristická, která klade mnohem větší důraz na samostatné myšlení žáka. Podstatou je heuréza objevování a výzkumná činnost žáků, řízená učitelem. Třetím typem je výuka produkční, kde se dává velký význam praktické činnosti žáků, upřednostňuje se motorická aktivita a pracovní činnost. Jako poslední se uvádí výuka regulativní, kde se uplatňuje řízení aktivity žáků prostřednictvím programů, algoritmů, vyučovacích automatů či počítačů. Toto je typ výuky, kterému se v praktické části této práce hodlám věnovat nejvíce. Výuku můžeme rozdělit do pěti základních fází. Úvodní fázi nazýváme motivační, zde je cílem navnadit žáky k tomu aby byli přístupni novým poznatkům a přísunu informací. Další fáze je expoziční, kdy dochází k vlastnímu předání informací, poznatků a vědomostí. Následuje fáze fixační, ve které je nutné obdržené informace upevnit a zapamatovat. Po té můžeme přistoupit k fázi diagnostické, kde zjišťujeme úspěšnost výuky, dovídáme se míru zafixovaných informací. Poslední fází výuky je aplikační fáze, kde dochází k používání získaných vědomostí a dovedností v praxi. Tato práce se do ve velké míře zaobírá využitím 11

12 Teoretická část počítačů ve výuce, proto je zde vhodné připomenout, že zatímco dříve se využití osobních počítačů omezovalo pouze do fáze fixační a diagnostické, v současné době se začínají uplatňovat v celém průběhu výuky. Významné je taktéž posouzení výuky z hlediska použité technologie. Termín technologie výuky je velice obsáhlý, zahrnuje v sobě metody, prostředky a organizační formy používané při výuce. Metody výuky můžeme klasifikovat z různých úhlů pohledu. Z hlediska pramene poznání a typu poznatků rozeznáváme metody slovní, názorně demonstrační a metody praktické. Z hlediska aktivity a samostatnosti žáků máme metody sdělovací, samostatné práce a metody badatelské. Z hlediska myšlenkových operací rozeznáváme metody srovnávací, induktivní, deduktivní a analyticko syntetické. A konečně z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu máme metody motivační, expoziční, fixační, diagnostické a aplikační. V našem školství převládají jednoznačně metody slovní a sdělovací, samostatná práce žáků je upozaděna. Tato skutečnost příliš nepřispívá správnému rozvoji osobnosti žáka. Jako zvláštní kategorii rozeznáváme metody aktivizující. Počítače a softwarové vybavení je mnohdy na základních školách využíváno právě jako motivační nebo aktivizující prvek, nikoliv však k výuce samé. Máme-li hodnotit organizační formy výuky, můžeme na ně nahlížet ze tří aspektů. Podle vztahu k osobnosti žáka rozeznáváme formy individuální, skupinové a kolektivní. Z hlediska charakteru výukového prostředí známe výuku ve třídě, v odborné učebně či laboratoři, v dílně, na sportovišti, na vycházce a exkurzi a také domácí úlohy. Podle délky trvání máme formy jednohodinové, jednotkové a dělené na lekce. Didaktické prostředky chápeme v širokém smyslu jako vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Je to důležitá kategorie, kam řadíme zejména učební pomůcky. Výsledkem výuky jsou stručně řečeno všechny prvky, které lze zjistit zpětnou vazbou nebo jsou žákem využívány v praxi. Nejčastěji se za výsledky výuky považují osvojené vědomosti, dovednosti a návyky, dále pracovní postupy 12

13 Teoretická část a metody nebo rozvinuté myšlenkové operace. V současné době je kladen velký důraz na získávání klíčových kompetencí. Výsledkem moderní výuky by měla být osobnost kompetentní v klíčových oblastech lidského života. Na závěr kapitoly o výuce je nutné zmínit i její prostředí. Dělíme jej na mikroprostředí a makroprostředí. Mikroprostředí je vymezeno materiálními a regionálními prostředky tvořícími rámec výchovně vzdělávacího procesu jedince. Chápeme jej jako prostředí třídy, třídního kolektivu, školy, domova a rodiny, v neposlední řadě i mikroregionu. Makroprostředí je celkový stav společnosti, který vytváří předpoklady i podmínky pro veškeré pedagogické dění. V současné době jsme svědky právě velkého přerodu makroprostředí výuky. Již několik let dochází ke změnám vnímání školství společností. Jako jeden z nejvýznamnějších úkolů současných pedagogů je na tyto změny reagovat a přizpůsobit jim výuku Využití ICT technologií ve výchovně vzdělávacím procesu Počítače se mohou podílet na výchovně vzdělávacím procesu čím dále výraznější měrou, protože prostřednictvím programů mohou komplexně řídit učební proces žáků v různých jeho fázích. Počítače mohou být využívány k frontální výuce i k individuální práci žáků. Obě metody mají své nepopiratelné výhody i svá úskalí, která je potřeba znát a počítat s nimi. Je zřejmé, že počítače se největší mírou uplatní při regulativním typu výuky a to zejména při jejích individuálních formách. V dnešní době se vedle používání počítačů jako jakéhosi doplňku výuky stále více prosazují počítače jako hlavní, nebo dokonce jako téměř jediný faktor vyučovacího procesu. Například formy distančního vzdělávání koncipované pro řízené samostudium jsou nastaveny tak, že počítač je zde brán vedle tištěného učebního textu jako nejvýznamnější činitel. Předchůdcem těchto metod bylo takzvané programované učení. Už zde se vyvinuly tři základní typy řízení, které jsou v současné době zahrnovány do struktury výukových programů. Jedná se o řízení direktivní, takzvaný Skinnerův 13

14 Teoretická část lineární program, který nepočítá s chybou. Dalším způsobem je řízení programu pomocí zpětné vazby, takzvaný Crowderův větvený program, který umožňuje hodnocení žáka podle počtu chyb, případně způsobu jejich oprav. Třetím typem je takzvané řízení adaptivní, které umožňuje přizpůsobení cesty programem podle individuálních podmínek a předpokladů žáka. Obecně se soudí, že účinný výukový program obsahuje tři základní roviny. Jedná se o funkci výukovou, procvičovací a kontrolní. Výuková funkce programu, může být obohacena motivačními prvky a je zde kladen důraz na předávání informací. Procvičovací funkce programu je založena na repetičně fixačních prvcích. Hlavním hlediskem je zde samozřejmě, jak již z názvu vyplývá, zapamatování učiva. Kontrolní funkce výukového programu zprostředkovává zpětnou vazbu a dovoluje přiměřenou diagnostiku získaných vědomostí. Není nutnou podmínkou, aby tyto tři zmíněné funkce programu byly od sebe odděleny, nebo zvýrazněny. Mohou se libovolně prolínat a navazovat na sebe, důležité je, aby se všechny uplatnily, a to v potřebné míře DIDAKTIKA BIOLOGIE Tato diplomová práce zkoumá efektivitu využití formy distančního vzdělávání při výuce přírodopisu na základní škole. Jako testované učivo jsem stanovil kmen členovců, proto se v této části zaměřím hlavně na problematiku výuky z oblasti živočišné říše Metody výuky biologie Za nejvýznamnější metody výuky biologie se obecně považují výklad, rozhovor, práce s literaturou, pozorování a pokus. V menší míře se prozatím uplatňují metody problémové a projektové. 14

15 Teoretická část Výklad je metoda většinou frontální, která prakticky vůbec nepodporuje aktivitu žáka. Centrem je učitel a žák je odkázán pouze do role pasivního posluchače. S touto nevýhodou je třeba počítat, zejména při výkladu delších úseků učiva a při výkladu menším dětem. Bez této metody se sice v přírodopisu neobejdeme, ale je třeba ji omezit na nejnižší možnou míru. Rozhovor je metoda rozvíjející komunikační schopnosti a aktivitu žáků. Vyžaduje od pedagoga přípravu, trpělivost a výborné řídící schopnosti. Nadstavbami rozhovoru se jeví heuristický rozhovor a diskuze. Požadavky na učitele jsou u těchto forem ještě vyšší, ale výsledky mnohem uspokojivější. Práce s literaturou se ve výuce biologie nedá opominout. Jedná se o vědu výrazně popisnou a proto je studium textových i obrazových materiálů velmi podstatnou složkou osvojování vědomostí tohoto oboru. Existuje obrovské množství typů biologické literatury, tudíž práce s ní vyžaduje propracovanou metodiku, ať už se jedná o atlasy, klíče, odborné texty či pracovní sešity. Velký význam zde má volba správných materiálů, které odpovídají probíranému učivu a svou náročností korespondují s věkem a úrovní znalostí žáka. Metoda pozorování je v podstatě základním principem praktického poznávání přírody a seznamování se s biologickými zákonitostmi. Má-li být výuka biologie efektivní, je nutné tuto metodu používat. Její podstatnou nevýhodou je, že nejlepší je provádět ji přímo v přírodě, jakékoliv jiné pozorování je pouze zprostředkované a tudíž nepřesné. Další nevýhodou často bývá časová náročnost spojená s dopravou na pozorovací stanoviště a nepředvídatelnost přírodních jevů. Poslední tradiční metodou výuky biologie je pokus. Opět se jedná o metodu s nezastupitelným významem. Pokus má obrovskou sdělovací hodnotu, ale musí být vhodně a správně interpretován. Díky časové náročnosti a vysokým požadavkům na přípravu se bohužel na základních školách příliš neuplatňuje. Z uvedených skutečností vyplývá, že ty metody, které jsou nejnázornější a tedy k výuce biologie nejvhodnější jsou také časově nejnáročnější. I to je důvodem, 15

16 Teoretická část proč jsou často při výuce přírodopisu na základních školách voleny pouze okrajově a jen jako doplněk frontálních, méně názorných metod. Závěrem je možné říci, že všechny metody výuky je potřeba volit uváženě, dostatečně je střídat a nesklouznout ke stereotypu Volba vyučovací metody Volba vyučovací metody by neměla být nahodilá, ale měla by korespondovat s didaktickým cílem vyučovací jednotky a také by měla odpovídat obsahu probíraného učiva. Metodu volíme i v závislosti na tom, na jaké úrovni jsou žáci a v jaké fázi výuky se nacházíme. Pro volbu vyučovací metody jsou významné i psychologické faktory, neboť zvolená metoda musí vyhovovat nejen rozvoji paměti, pozornosti, vůle a citů, ale i rozvoji logického myšlení a jejich duševní vyspělosti žáků. Výrazným faktorem ovlivňujícím volbu metody je také materiální základna školy. Každý pedagog si musí uvědomit, co na svém pracovišti může realizovat. Musí také přihlédnout k tomu aby vymezený čas využil co nejhospodárněji. Někdy je velmi prospěšné sáhnout k rozumnému omezení faktografických materiálů ve prospěch pozorování, pokusů a názornosti výuky. Dostáváme se k otázce, proč vlastně vůbec uvažovat o využití formy distančního studia při výuce přírodopisu na základní škole. Jednou z odpovědí je, že bychom neměli opomíjet nabízející se možnost výuku pojmout ve dvou souběžných a vzájemně propojených blocích. Frontální a nenázorné metody výuky by byly zcela nahrazeny řízeným samostudiem, zatímco čas ve škole by mohl být efektivně využit pro názorné a časově náročné metody jako je pozorování a pokus. 16

17 Teoretická část Počítače ve výuce biologie Stejně jako ve všech ostatních oborech lidské činnosti, prosazují se počítače i při výuce biologie a přírodopisu. Bohužel, zatím se výukové programy zaměřují zejména na dvě oblasti. Jednak se jedná o přírodopisné encyklopedie, a druhou skupinu tvoří testové programy zaměřené na poznávání živočichů. Přírodovědné multimediální programy encyklopedického charakteru většinou trpí velkou nevyvážeností v úrovni předkládaných údajů, často jsou to jen průřezové publikace, které se snaží obsáhnout příliš velkou oblast prakticky bez podrobností. Ve výuce mají svůj význam při opakování učiva, shrnutí, anebo naopak v motivační fázi, kdy je potřeba pouze nastínit problematiku, která bude následovat. Na trhu je v současné době i velké množství programů, které jsou v podstatě zaměřeny pouze na testování znalostí. Opět je zřejmé, že výuce přírodopisu své místo zcela jistě najdou. Je nutné vybírat obezřetně, nejlépe po vlastní zkušenosti nebo na doporučení. V kvalitě výukových, potažmo testovacích programů jsou velké rozdíly a některé svým způsobem zpracování, úrovní fotografických materiálů nebo náročností nemusí vyhovovat. Významnou roli ve výuce přírodopisu zaujímá v poslední době stále výrazněji internet. Fotogalerie živočichů, které je možné na síti nalézt, jsou většinou mnohem obsáhlejší a kvalitnější než obrazový materiál v běžné základní škole. Taktéž stránky tvořené nadšenci, sběrateli a milovníky přírody mohou být velmi vhodně využity v různých fázích výuky přírodopisu. Shrneme-li stručně tuto problematiku docházíme k závěru, že čistě výukových programů je obecně pro přírodopis, například ve srovnání s cizími jazyky, velmi málo a jejich kvalita je dosti kolísavá. Často se tedy bohužel celé využití počítačů žáky ve výuce biologie minimalizuje pouze na zpracovávání referátů, rešerší, či protokolů z praktických cvičení. 17

18 Teoretická část DISTANČNÍ STUDIUM Distanční studium, je forma vzdělávání, která se v dnešní době čím dál více prosazuje. Příčin je několik. Ta nejvýznamnější spočívá zřejmě v neustálém nárůstu požadavků kladených na vzdělání a kvalifikaci pracovníků. Celoživotní vzdělávání se stává běžným jevem ve stále větším množství oborů. Tento neustálý tlak vede mnoho lidí k absolvování nejrůznějších rekvalifikačních kurzů nebo rozmanitých forem rozšiřujícího vzdělávání. Díky rozvoji informačních technologií a stále větší dostupnosti internetu se na tomto poli stále více uplatňuje takzvané distanční vzdělávání a zejména jeho internetová forma e-learning. Podstatou každého distančního studia je vlastně řízené samostudium. Účastník takovéhoto projektu obdrží materiály, návody, pravidla a termíny své práce a potom již záleží vše jen na studujícím, jakým způsobem se svého sebevzdělání zhostí. Josef Maňák tvrdí ve své publikaci Nárys didaktiky z roku 1995, v kapitole o uplatňování počítačů ve výchovně vzdělávacím procesu, následující: Hlavní rozhodování o optimalizaci celého systému výuky ovšem patří učiteli. Zde bych si dovolil malou polemiku, protože je to právě distanční vzdělávání, které přenáší tuto zodpovědnost v plné tíži na studujícího. Učitel jako takový v procesu vzdělávání touto formou prakticky neexistuje. Student se setkává pouze s tutorem, a to ještě nemnohokrát. Tutor nepředává studentovi vědomosti, ale pouze materiály a návody jak v kurzu pracovat a vzdělávat se sám. Je zřejmé, že člověk, který zvolí jako formu svého vzdělávání distanční studium, musí splňovat jisté předpoklady. Jednak by měl o vlastní sebevzdělání stát, v ideálním případě po něm toužit. Také by to měl být člověk schopný sebereflexe, který příliš nepodléhá falešným představám o sobě samém a o výsledcích vlastní práce. Dále by si měl každý zájemce předem uvědomit, zde je schopen změnit svůj životní styl a podřídit se nárokům distančního studia. V okamžiku zahájení 18

19 Teoretická část takového studia, by si měl účastník uvědomovat, co od studia čeká, jak dlouho mu toto vzdělávání bude trvat a kolik času je mu schopen věnovat Opory distančního vzdělávání Oporami distančního vzdělávání rozumíme vše, co student při svém samostudiu využívá. Patří sem zejména speciální učební texty, interaktivní výukové programy, vysvětlující animace, audio a video nahrávky. Jako oporu je možno využít například i televizní či rozhlasové pořady. Samozřejmostí je využití prostředků internetu, tedy , chat, on-line konference apod. Opory distančního vzdělávání musí splňovat velmi přísná kritéria. Rozhodně se nejedná o běžné učebnice a standardní výukové programy. Podmínkou je didaktické členění a logická struktura, osobitá, příjemná a přehledná grafická úprava, výrazné motivační prvky. Opora distančního vzdělávání musí plnit svou funkci ve všech fázích výuky a kromě toho musí být připravena tak, aby se student ve studiu dobře orientoval, neztrácel motivaci, mohl si dávkovat množství látky dle svých schopností a potřeb, měl zajištěnou zpětnou vazbu a nebyl zahlcen nevysvětlenými pojmy a nesouvisejícími informacemi Tvorba opor distančního vzdělávání Vytváření opor distančního studia se řídí určitými pravidly a zákonitostmi. Při sestavování kurzu distančního vzdělávání je nutné nejdříve přesně vymezit oblast učiva a stanovit cíl řízeného samostudia. Dále se navrhuje struktura kurzu. Každý kurz je členěn do modulů a ty potom do jednotlivých kapitol, neboli lekcí. Platí zásada, že jedna lekce by měla být zvládnutelná studujícím naráz. Při tvorbě opor distančního vzdělávání na špičkové úrovni, je nutné spolupracovat v týmu. Autoři by měli mít k dispozici kromě garantů projektu 19

20 Teoretická část i zkušené pedagogy ke konzultacím, dále oponenty schopné posoudit odborný obsah a laické dobrovolníky k testování svého díla. V případě, že autoři volí jako součást svých opor i audiovizuální pomůcky typu počítačových animací, audio či videoprogramy, je nutné spolupracovat s odborníky, kteří jsou schopni takové pomůcky vytvářet na požadované úrovni. Při tvorbě opor distančního studia je nutné dodržovat základní didaktické postupy a plnit speciální požadavky na úroveň opor distančního studia. Je třeba mít neustále na paměti, že student bude pracovat sám a tudíž musí být opory zpracovány přehledně, jednotně a jasně. Distanční výukovou oporu je nanejvýš vhodné obohacovat multimediálními aplikacemi a nešetřit výraznými motivačními prvky. Při tvorbě distanční opory není možné zapomenout na aktivitu studujících, na vhodných místech je dobré zařazovat aktivizační nebo naopak relaxační aktivity, které narušují tempo práce a zároveň udržují studenta pozorného. V neposlední řadě musí distanční opora obsahovat vyvážené a účinné autoevaluační prvky. Student musí mít možnost ať již v průběhu samostudia, nebo na konci každé lekce zjišťovat úroveň svých znalostí. Každé testování by mělo být přínosné, mělo by jasně ukázat na jaké úrovni je učivo zvládnuté, jestli je možné pokračovat dále, či zda je nutné některé oblasti opakovat. Pro vytváření distančních opor je možné využívat velmi širokou škálu nástrojů. Nabízí se velké množství textových a grafických editorů, fotoeditorů a programátorských či vývojových prostředí. Volba nástrojů záleží vždy na možnostech autorského týmu, nastaveném cíli samostudia a cílové skupině studentů. V podstatě lze použít cokoliv, co jako výsledek přinese distanční oporu interaktivní, multimediální, graficky atraktivní a hardwareově přiměřeně náročnou. Na závěr této kapitoly považuji za nutné připomenout, že grafická forma a uživatelské rozhraní distanční opory by měla být v rovnováze s jejím odborným obsahem a didaktickým členěním. 20

21 1.4. KVALITATIVNÍ VÝZKUM Teoretická část Kvalitativní výzkum se snaží interpretovat pohledy subjektů na zkoumaný předmět tím, že výzkumník přejímá jejich perspektivu. Využívá se podrobný popis každodenních situací. Jde o porozumění akcím a významům v jejich sociálním kontextu. Při kvalitativním výzkumu se neredukuje počet proměnných ani vztahy mezi nimi, o jejich redukci rozhodují samy zkoumané subjekty. Výzkumník umí zacházet se skupinovou dynamikou, umí rozeznat, kdy se to týká zadané problematiky a kdy jen respondent ventiluje přes svoji osobnost své problémy. Vidí nonverbální projevy, zná meze a možnosti používaných technik. Jsou upřednostňovány otevřené a nestrukturované výzkumné plány, analýza vychází z velkého množství informací o malém počtu jedinců. Převažuje zájem o reálné celky, interakce mezi aktéry a individuální osudy. Úkolem kvalitativního výzkumu je vytvoření celistvého obrazu zkoumaného předmětu, zachycení toho, jak účastníci procesů situace interpretují. V neposlední řadě se můžeme zmínit o interpretaci výsledků výzkumu, která bývá klíčovým bodem a vyvrcholením celého výzkumu. Vždy je nutné brát na zřetel, že výzkum provádí člověk přímo vtažený do situací s výzkumem spojených. Nelze jej chápat jako nestranného pozorovatele. Tento aspekt by měl ovlivňovat přístup k výsledkům výzkumu, z uvedených skutečností vyplývá, že je vždy lepší využít několik různých interpretací výsledků a z nich metodickou syntézou vytvářet konečné závěry Předpoklady kvalitativního výzkumu Kvalitativní výzkumníci považují za rozhodující tu realitu, která je konstruována zkoumanými jedinci. Z toho vyplývá, že existuje v jedné situaci mnoho realit (reality výzkumníka, zkoumaných osob, čtenářů, kteří studii interpretují). 21

22 Teoretická část V kvalitativním výzkumu jsou výzkumníci a sledované osoby ve vzájemné interakci. Interakce má podobu delšího pobytu ve sledované skupině nebo jde přímo spolupráci. Výzkumník se snaží zmenšit odstup od lidí podrobených výzkumu na nejnižší možnou míru. V kvalitativním výzkumu výzkumník aktivně informuje o svých hodnotách a hodnotách dalších účastníků výzkumu a z toho vyplývá systematické ovlivnění pozorování. Jazyk výzkumu je neformální, osobní a je často založen na definicích vytvořených během studie. V kvalitativní metodologii převládá induktivní a abduktivní logika. Kategoriální systémy a teorie jsou vytvářeny na základě získaných dat, to zajišťuje, že vzniklé teorie jsou úzce kontextově spojená se zkoumaným jevem. Existuje průběžná interakce mezi výzkumnou otázkou, získávanými daty a použitými metodami Metody kvalitativního výzkumu Při kvalitativním výzkumu se uplatňuje v největší míře šest základních metod, které je však vždy možno modifikovat pro každou konkrétní aplikaci. Integrované pozorování Základní a zdánlivě nejjednodušší metoda kvalitativního výzkumu. Výzkumník pracuje přímo v kolektivu, který zkoumá a snaží se vnímat všechny podstatné jevy, vazby, příčiny a následky které v e zkoumaném kolektivu probíhají. Pravidla: - respondenti vědí, že je mezi nimi výzkumník - výzkumník je v přímé interakci s respondenty, vyvolává situace, jejichž vyústění následně pozoruje - výzkumník se snaží nechat dění maximálně volný průběh, reakce respondentů nehodnotí a netlumí 22

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Milena Menzlová Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 12. ročník mezinárodní

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody:

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: VÝUKOVÉ METODY Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: 1. Předává informace a dovednosti obsahově nezkreslené. 2. Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy. 3. Je racionálně a emotivně

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více