Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství"

Transkript

1 Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Regionální agrární komora Ostravsko Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Ing. František Mariánek CSc. (RAK Ostravsko) Bc. Pavel ŠMARDA (ARR o.s.) Ing. Ivan ČERNEK (ARR o.s.) Osnova přednášky: 1) cross compliance obecně (1 min.) 2) GAECky (30 min.) - PŘESTÁVKA (1 min.) 3) SMR (20 min.) 4) vazba cross compliance na AEO (10 min.) ) kontrola a postihy (20 min.) 6) příklady (10 min.) 7) diskuze na téma cross compliance (10 20 min.) - OBĚD (60 min.) 9) marketing v zemědělství (4 min.) Opava, Vývoj podmíněnosti v ČR 2004 SAPS vypláceny za předpokladu dodržení dobrého zemědělského a environmentálního stavu (nerušení krajinných prvků) SAPS vypláceny za předpokladu dodržení standartů dobrého zemědělského a environmentálního stavu 2007 k podmíněnosti se kromě SAPS přidávají i vybrané platby z osy II. PRV - podmínkou plateb AEO jsou minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 2008 podmíněnost se vztahuje na další platby z osy II. PRV (Natura 2000 v lesích) a vybrané platby týkající se SOT s vínem podmíněnost se vztahuje na další platby z osy II. PRV (lesnicko environmentální platby) - součástí podmíněnosti se stávají povinné požadavky na hospodařeníč. 1 až 8 - součástí podmíněnosti se stávají minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, které jsou nově definovány Podmíněnost po roce nové podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu - novela NV č. 83/2009 a (min. požadavky na hnojení) a 8a (min. požadavky POR) 2011 součástí podmíněnosti se stanou povinné požadavky na hospodařeníč. 9 až 1 (krmivová bezpečnost, přípravky na ochranu rostlin, veterinární léčiva, nákazy hospodářských zvířat) součástí podmíněnosti se stanou povinné požadavky na hospodařeníč. 16 a č. 18 (welfare hospodářských zvířat) GAEC - Good Agricultural and Environmental Conditions = Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu - vývoj podmínek: v roce 2009 existence GAECků v roce 2010 existence 11 GAECků STANDART GAEC 1 - podmínka zaměřená na protierozní opatření na zemědělské půdě - pozemky: orná půda + sklonitost nad 7º - cíl: po sklizni plodiny nenechat půdu odhalenou pro působení eroze, retence vody v krajině, smyv, odtok, povodně - opatření: 1) založení porostu následné plodiny nebo jedno z 2) ponechání strniště minimálně do ) nechat půdu zoranou nebo podmítnutou min. do platí pokud nejsou opatření v rozporu s GAEC 2 - týká se cca ha (cca. 3%)

2 STANDART GAEC 1 STANDART GAEC 1 Ponechání půdy v zoraném stavu do = GAEC 1 OK. Ponechání strniště = GAEC 1 OK. STANDART GAEC 1 STANDART GAEC 2 - rovněž podmínka zaměřená na protierozní opatření na zemědělské půdě Kontrolovaný standard Rozsah Malý Byly na půdních blocích (PB) s průměrnou sklonitostí nad 7 dodrženy předepsané 1 zásady ochrany půdy proti erozi? Součet ploch, kde došlo Neporušeno k porušení, nepřesáhl 1ha 0 3 Střední Součet ploch, kde došlo k porušení, je 1-2ha Závažnost Velký Malá Překročení průměrné sklonitosti Součet ploch, 7 na kde došlo každém PB k porušení, je kde došlo nad 2ha k porušení, nepřesáhlo 0, 8 3 Trvalost Střední Velká Překročení průměrné sklonitosti 7 je alespoň na jednom PB kde došlo k porušení 0, -1 Překročení průměrné sklonitosti 7 je alespoň na jednom kde došlo k porušení PB více než 1 8 Body Ne Ano - pozemky: silně erozně ohrožené pozemky - cíl: ochrana půdy před erozí, smyv, zanášení komunikací - opatření: 1) nepěstovat širokořádkové plodiny (viz. souč. GAEC2) 2) porosty obilnin a řepky zakládat s půdoochrannými technologiemi nebo x 21 3) porosty obilovin pěstovat s podsevem jetelovin - vyloučení ŠP není vázáno pouze na sklon svahu (doposud), ale také na délku svahu po spádnici, faktor přívalových dešťů, erodovatelnost půdy, faktor protierozních opatření aj. - vyjmenované půdoochranné technologie a technologie ochranného zpracování půdy STANDART GAEC 2 STANDART GAEC 2 Podkladová vrstva erozní ohroženosti SOWAC GIS - VÚMOP Podkladová vrstva protierozních opatření

3 STANDART GAEC 2 STANDART GAEC 3 - podmínka zaměřená na zachování úrovně organických složek v půdě Kontrolovaný standard Byly na plochách půdních bloků (PB), označených jako silně erozně ohrožené, 2 dodrženy předepsané zásady hospodaření? Rozsah Součet ploch, kde došlo Neporušeno k porušení, nepřesáhl 1ha 0 3 Součet ploch, kde došlo k porušení, je 1-2ha Závažnost Na silně erozně ohrožené ploše byla pěstována Součet ploch, řepka olejná kde došlo nebo obilniny k porušení, je bez použití nad 2ha půdoochranné technologie, případně obilniny bez podsevu jetelovin 8 3 Trvalost Na silně erozně ohrožené ploše byly pěstovány širokořádkové plodiny půdoochrannou technologií Na silně erozně ohrožené ploše byly pěstovány širokořádkové plodiny bez použití půdoochranné technologie 8 Body - pozemky: vybrané půdní bloky (20%) - cíl: navýšit podíl organického hnojení, zlepšení struktury půdy, mikroflóra, vodní režim - opatření: x 1) na 20% výměry půdních bloků (orná půda) zajistit jedno z následujících opatření nebo jejich kombinaci 2) aplikace tuhých statkových hnojiv, nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 2 t/ha (výjimka zapravení slámy) nebo 21 3) od 31. do 31.7 pěstovat vojtěšku, jetel, vikev aj. (lze i jako podsev do krycí plodiny, popř. jako směs s trávou) - nevylučují se kombinace opatření - nutno dodržovat evidenci hnojení (záznamy i o zapravování slámy!!) - možno využít i digestáty z bioplynových stanic STANDART GAEC 3 STANDART GAEC 3 Příklady možnosti plnění GAECU 3 aplikace hnoje hospodářských zvířat, tuhého podílu kejdy po mechanické separaci= separát) se sušinou >13 % aplikace drůbežího trusu, drůbeží po destýlky aplikace tuhých statkových hnojiv aplikace tuhých organických hnojivo Vojtěška od 31. do 31.7 = GAEC 3 OK. pěstování zlepšujících plodin Hnojení 2t/ha na 20% = GAEC 3 OK. zaorání ponechané slámy (z obilovin včetně slámy kukuřice na zrno, slámy olejnin, luskovin) zaorání plodin na zelené hnojení aplikace kompostu min. dávk a/ha termín plnění 2 t v kalendářním roce 4t v kalendářním roce nestanoveno pěstování jetelovin X v kalendářním roce v kalendářním roce pěstování vyjmenovaných luskovin X aplikace digestátu (tuhé části po mechanické separaci) 2 t v kalendářním roce 2 t evidence hnojení místo, termín aplikace, termín zapravení, plocha, dávka, množství živin místo, plocha, termín zapravení místo, termín aplikace, termín zapravení, plocha, dávka, množství živin CELKEM SUMA ha = min 20 % orné půdy užívané zemědělcem k 31.. daného kalendářního roku počet ha SUMA ha STANDART GAEC 3 STANDART GAEC 4 - podmínka zaměřená na udržení organické hmoty v systému - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích Kontrolovaný standard Rozsah Malý Byla na předepsané výměře půdních bloků (PB) použita nařízená opatření vedoucí 3 k zachování úrovně organických složek půdy? Opatření byla použita na více než Neporušeno 1% ploch avšak méně než 20% 0 1 Závažnost Trvalost Střední Velký Malá Střední Velká Opatření byla použita na 10-1% ploch Opatření byla použita na méně než 10% ploch x x Zjištěno porušení 3 x x Body Ne Ano - cíl: ochrana živočichů a půdních organismů, využití biomasy lépe než spálením - opatření: 1) nepálení rostlinných (bylinných) zbytků na půdních blocích - co není porušením GAEC 4: 1 x 11 1) pálení staré chmelové natě 2) větví 3) ostříhaných výhonů révy vinné 4) NOVĚ není porušením ani pálení bramborové natě (ochrana před kroužkovitostí a hnědou hnilobou)

4 STANDART GAEC 4 STANDART GAEC 4 Nebyly na dotčených půdních blocích (PB) nebo jejich dílech páleny bylinné zbytky? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Součet ploch, Součet Pálení bylo prováděno Pálení bylo Součet ploch, kde došlo ploch, kde Pálení bylo alespoň na jednom prováděno alespoň kde došlo k pálení došlo prováděno pozemku s kulturou na jednom pozemku Neporušeno k pálení (spálenišť), k pálení pouze na travní porost, sad či s kulturou travní (spálenišť), je nepřesáhl (spálenišť), orné půdě vinice, a nebylo porost, sad či nad 2 ha 1ha je 1-2ha prováděno plošně vinice, a to plošně x 1 Porušení GAEC 4: Bodové pálení bylinných zbytků na travním porostu STANDART GAEC - podmínka zaměřená na ochranu fyzikálních vlastností půdy (struktury) - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: ochránit půdu před utužením, pórovitost, propustnost a struktura - opatření: 1) neprovádět agrotechnická opatření (pojezdy mechanizací) na půdním bloku pokud je půda zaplavená nebo přesycená vodou výjimku tvoří vlastní sklizeň a plnění GAEC 7 - legislativní překryv se z. č. 16/1998 Sb. a SMR 4/7 tj. dodržení zákazu hnojení na půdu přesycenou vodou, pokrytou vrstvou sněhu vyšší než cm nebo promrzlou do hloubky větší než 8 cm STANDART GAEC Byl dodržen zákaz provádění agrotechnických zásahů v době, kdy je půda zaplavená nebo přesycená vodou, s výjimkou vlastní sklizně plodiny a plnění podmínky bodu 7? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Neporušeno x x Zjištěno porušení Půdní bloky, na kterých došlo k porušení, obsahují vybrané hlavní půdní jednotky (HPJ 1 ) Porušení lokalizované na plochách s vybranými hlavními půdními jednotkami (HPJ 2 ) Porušení lokalizované na plochách s vybranými hlavními půdními jednotkami (HPJ 3 ) 0 x x 1 3 x HPJ: 01, 08, 17, 18, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 3, 36, 37, 38, 39, 40,, 6, 8, 60, 62, 64, 6, 72, 73, 74, 7, 76, 77, HPJ: 02, 03, 04, 0, 06, 07, 11, 13, 1, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 2, 26, 30, 33, 41, 42, 43, 4, 49, 0, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 61, 63, HPJ: 09, 10, 12, 14, 44, 46, 47, 48, 66, 68, 69, 70, 71. STANDART GAEC 6 - podmínka zaměřená na zachování diverzity krajiny - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: ochrana krajinných prvků a vodních ploch v krajině -opatření: 1) nerušit a nepoškozovat krejinné prvky - krajinné prvky definovány NV č. 33/2009 jedná se o meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí a solitérní dřeviny - evidence krajinných prvků v LPISu - vodní plochy evidovány v LPIS jako kultura rybník - evidence krajinných prvků je již obsažena v novela zákona č. 22/1997 Sb. STANDART GAEC 6 Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Došlo k poškození Došlo k poškození nebo zrušení krajinných prvků solitér, skupina nebo zrušení dřevin a/nebo Došlo k Došlo k Došlo k výhradně dřevinné kultury rybník, Nebyly rušeny, popřípadě poškozovány poškození nebo poškození nebo poškození nebo vegetace na popřípadě došlo definované krajinné prvky a druh Neporušeno zrušení 2 zrušení 3 a více x zrušení 1 krajinných prvcích k poškození nebo zemědělské kultury rybník? krajinných krajinných krajinného prvku mez, terasa a/nebo zrušení krajinných prvků prvků travnatá údolnice prvků mez, terasa a/nebo travnatá údolnice a nejedná se o případ střední závažnosti x 4 x 1

5 STANDART GAEC 7 STANDART GAEC 7 - podmínka zaměřená na potlačení nežádoucích druhů rostlin - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: zabránění šíření nežádoucích druhů rostlin (invazní druhy) -opatření: 1) na půdních blocích regulovat výskyt netýkavky žláznaté (na kvetoucí a odkvetlé rostliny) 2) na půdních blocích regulovat výskyt bolševníku velkolepého (výška rostlin max. pod 70 cm) - doporučené metody regulace netýkavky chemicky a mechanicky (EZ, travní drny aj.) Netýkavka žláznatá. - doporučené metody regulace bolševníku chemicky a mechanicky pozor na fytotoxiny!! - neplést s původními druhy (b. obecný, n. nedůtklivá) Netýkavka nedůtklivá. - původní návrhy začleňoval i křídlatky STANDART GAEC 7 STANDART GAEC 7 Kontrolovaný standard Rozsah Malý Nevyskytují se na dotčených půdních blocích neregulované invazní rostliny netýkavka žláznatá a bolševník velkolepý? Bolševník velkolepý. Střední Trval ost Závažnost Velký Malá Neregulo vané rostliny se vyskytov Počet Počet Počet aly na méně než všech všech všech neregulova neregulova neregulova 10% Neporuš počtu ných ných ných eno rostlin rostlin rostlin všech nepřesáhl dosáhl 1- přesáhl 30 půdních 1 jedinců 30 jedinců jedinců bloků užívanýc h žadatele m v době kontroly Střední Velká Neregulované rostliny se vyskytovaly na 10-30% počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly Neregulovan é rostliny se vyskytovaly na více než 30% počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly 3 Bo dy N A e no 1 x 11 Bolševník obecný. STANDART GAEC 8 STANDART GAEC 8 - podmínka zaměřená na ochranu travních porostů - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: zachování travných porostů na půdě kde byly zřízeny, zachovat poměr TTP a orné půdy na území ČR -opatření: 1) zákaz rozorávání travních porostů na všech půdních blocích kde jsou založeny - obnova porostu pouze jedenkrát za let (kontroluje se stav k 31.8) - dva typy (druhy) travních porostů stálá pastvina, ostatní travní porost - kontrola sledování případné rozorání, změna druhové skladby, hodnocena i závažnost ohrožení půdy erozí Rozorání je patrné i ze satelitních snímků, které má kontrolní orgán k dispozici.

6 STANDART GAEC 8 Střední Střední Ne Ano Malý Velký Malá Velká Průměrná sklonitost Průměrná sklonitost každého rozoraného alespoň jednoho rozoraného pozemku Průměrná pozemku je je 7-9, rozorané sklonitost alespoň do 7, pozemky neobsahují jednoho pozemku je nad 9, Součet ploch, kde Součet ploch, Součet ploch, rozorané vybrané hlavní půdní Nedošlo ke změně kultury z travního rozorané pozemky došlo ke změně kde došlo ke kde došlo ke pozemky jednotky (HPJ) nebo porostu na ornou půdu? Neporušeno obsahují vybrané 8 kultury, nepřesáhl změně kultury, změně kultury, neobsahují případ spadající do hlavní půdní 1ha je 1- ha je nad ha vybrané kategorie malé jednotky (HPJ) hlavní půdní závažnosti, kdy byla nebo byla jednotky rozorána stálá rozorána stálá (HPJ) a pastvina a porušení pastvina nebyla nespadá do kategorie rozorána velké závažnosti stálá pastvina x 1 STANDART GAEC 9 - podmínka zaměřená na údržbu péče o travní porosty - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: snaha o udržení minimální péče o travní porosty na zemědělské půdě = podpora jejich mimoprodukční funkce -opatření: 1) po se na žádném z pozemků (kultura: travní porost) nesmí nacházet travní porost vyšší než 30 cm - kontrola stavu po každý rok - dříve toto bylo obecnou podmínkou AEO dle NV č. 79/2007 Sb. STANDART GAEC 9 Střední Střední Ne Ano Malý Velký Malá Velká Porušení se vyskytovalo na méně než Porušení se 10% počtu Porušení se vyskytovalo na všech vyskytovalo na 10- více než 30% Součet ploch, kde Součet ploch, Součet ploch, 30% počtu všech Nenachází se na dotčeném půdním bloku půdních počtu všech došlo k kde došlo k kde došlo k půdních bloků po 31. říjnu travní porost vyšší než 30 cm? Neporušeno bloků půdních bloků porušení, nepřesáhl porušení, je porušení, je s kulturou travní 9 s kulturou s kulturou travní 1ha 1-2ha nad 2ha porost užívaných travní porost porost užívaných žadatelem v době užívaných žadatelem v době kontroly žadatelem kontroly v době kontroly x 11 STANDART GAEC 10 - podmínka zaměřená na zajištění správného hospodaření s vodními zdroji - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: dodržovat správné (účelné) nakládání s vodou - opatření: 1) pokud je žadatel vlastníkem, nebo provozovatelem zavlažovací soustavy předloží pro tento účel platné povolení pro nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami - podmínka vychází z vodního zákona (č. 24/2001 Sb.) - povolení poskytuje vodoprávní úřad (OÚ, OÚ ORP, KÚ, VÚ) - povolení je časově omezeno = kontroluje se vždy aktuálnost povolení!! žádost o prodloužení povolení podat min. 6 měsíců před koncem platnosti aktuálního povolení - povolení a jeho náležitosti upravuje vyhláška č. 432/2001 STANDART GAEC 10 Bylo předloženo platné povolení k nakládání s povrchovými nebo 10 podzemními vodami? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Neporušeno x x Nepředloženo x x Nepředloženo 0 x x x x x 1

7 STANDART GAEC 11 - podmínka zaměřená na ochranu vodních zdrojů před znečištěním ze zemědělské činnosti a předchízení jeho vzniku - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: snižovat znečišťování vodních zdrojů hnojením - opatření: 1) zachovávat pás nehnojené půdy v šířce 3 m od břehové čáry - podmínka vychází z vodního zákona (č. 24/2001 Sb.) - týká se v odních útvarů = jezera, MVN, koryta řek, - v případě konfliktů rozhoduje vodoprávní úřad - STANDART GAEC 11 bude platit od v nitrátově zranitelných oblastech je již toto nařízení respektováno v součastnosti SYSTÉM KONTROLY PODMÍNĚNOSTI Kontrolní organizace: ÚKZÚZ, ČPI,ČIŽP, SZIF, (SRS). Objem kontroly: minimálně 1% žadatelů o přímé platby a 1% žadatelů o platby z II. osy PRV. Při celkovém počtu žadatelů o přímé platby okolo a o platby PRV kolem to představuje kolem 230 žadatelů o přímé platby a 12 žadatelů o platby PRV. SUMA = 3 kontrolovaných. Typ výběru: náhodný vs. rizikový Náhodný výběr 20 2% Výběr ke kontrole 1% ze žadatelů Rizikový výběr 7 80% Rizikový výběr GAEC Rizikový výběr podniků na základě rizikových kritérií: Orgán: SZIF Rizikový výběr Nitrátová směrnice Rizikový výběr podniků na základě rizikových kritérií: Orgán: ÚKZÚZ - Žadatel má evidovaný pozemek s kulturou T - Žadatel má evidovaný pozemek se svažitostí nad 12 stupňů - Žadatel má evidovaný pozemek s kulturou R a svažitostí nad 3 stupně - Žadatel má v žádosti o PP počet PB 20 a více - U žadatele bylo zjištěno porušení GAEC v předchozích letech - U žadatele bylo zjištěno rozorání T za účelem zúrodnění - Žadatel ještě nebyl kontrolován. - Subjekty hospodařící ve zranitelných půdních oblastech - Vzdálenost půdních bloků od vodních toků - Svažitost půdních bloků - Znečištění vod dusičnany - Existence chovu hospodářských zvířat - Hustota živočišné výroby - Ochranná pásma vodních zdrojů - Ekologické / konvenční zemědělství - Výsledky předchozích kontrol Rizikový výběr Kalová směrnice Rizikový výběr podniků na základě rizikových kritérií: Orgán: ÚKZÚZ Rizikový výběr ČPI Rizikový výběr podniků na základě rizikových kritérií: Orgán: ČPI - Vzdálenost podniku od ČOV - Hodnoty ph půdy - Zatížení půdy těžkými kovy - Chráněné území - Hospodaření v intenzivně plodících ovocných výsadbách - Výsledky předchozích kontrol - Správné předávání úplných a správných údajů do ÚE - Veterinární a zoohygienické podmínky, nákazová situace - Výše ročních finančních podpor - Výsledky kontrol v uplynulém období - Významné změny v hospodářství - Další kriteria stanovená MZe

8 PROCES KONTROLY NA MÍSTĚ 1) Výběr subjektů ke kontrole 2) Vytvoření plánu kontrol 3) Oznámení/neoznámení kontrol - podle kontrolovaných opatření v rámci způsobilosti 4) Kontrola na místě - zahájení kontroly - provedení kontroly - ukončení kontroly vyhotovení kontrolního protokolu řízení o námitkách lze podat do (7) dnů od seznámení s protokolem předání kontrolního protokolu žadatel musí být informován o všech porušeních do 3 měsíců od provedení kontroly PROCES KONTROLY NA MÍSTĚ ) Vyhotovení zprávy o kontrole - Obecná část - Popisnáčást - Hodnotící část (rozsah, závažnost, trvalost, opakování) 6) Předání zprávy o kontrole SZIF - do 1měsíce od vyhotovení - elektronickou cestou do MZK na MZe - dostupná na portálu FARMÁŘ PRŮBĚH KONTROLY PODMÍNĚNOSTI Průběh kontroly se řídí zákonem č. 2/1992, o státní kontrole a nařízením Komise (ES) č. 796/2004. Oznámení o kontrole max. 14 dnů, běžná praxe cca 3 - dnů, min. 48 hodin. Zahájení kontroly na místě = předložení písemného pověření ke kontrole PRŮBĚH KONTROLY PODMÍNĚNOSTI Provedení kontroly kontrolní list + protokol o kontrolním zjištění popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků (předání stejnopisu protokolu kontrolované osobě). Možnost podání písemných a zdůvodněných námitek proti protokolu do (7)dnů. Řízení o námitkách rozhodnutí do 1 dnů ředitel OSS. Zpráva o kontrole vzniká po uzavření kontroly, obsahuje hodnocení případně zjištěných porušení z hlediska rozsahu, závažnosti, trvalosti, opakování a úmyslu - předání na SZIF do 1 měsíce po ukončení kontroly Zpráva o kontrole neobsahuje výsledné procento snížení podpor, hodnotí pouze míru porušení HLAVNÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ NEDODRŽENÍ POŽADAVKŮ A STANDARDŮ Rozsah malý, střední, velký - hodnotí se především, zda se dosah porušení omezuje na samotné hospodářství nebo je širší. Závažnost malá, střední, velká - hodnotí se významnost důsledků daného porušení. Trvalost porušení trvalé / odstranitelné - hodnotí se délka doby porušení i možnost ukončit jeho působení přiměřenými prostředky. Opakování stejné porušení ve třech po sobě následujících letech - představuje stejné porušení kontrolovaného standardů / požadavku, vícekrát než jednou v průběhu tří po sobě jdoucích let, pokud byl žadatel o předchozím porušení informován, a měl tedy i možnost přijmout a zajistit nápravná patření. Úmysl porušení úmyslné / nedbalostní HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI 6 kroků hodnocení 1) Bodové ohodnocení porušených kontrolovaných požadavků (KO) 2) Vypočet z kolika % byla daná směrnice nebo standart porušen/a (KO) 3) Převedení bodového ohodnocení na slovní zanedbatelné, malé, střední, velké (KO) 4) Převedení slovního ohodnocení na procentuální snížení (SZIF) ) Stanovení souhrnného procentuálního snížení podpory za danou oblast (SZIF) 6) Součet souhrnných procentuálních snížení za oblasti (GAEC, SMR ŽP, SMR Veřejné zdraví, zdravá zvířat a zdraví rostlin) (SZIF)

9 HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI Oblast Body GAEC 10 SMR - ŽP 448 SMR - VZ 146 AEO ŽP (1-6) 16 AEO VZ (7-11) 67 HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI PŘEVOD BODŮ NA CELKOVOU MÍRU PORUŠENÍ Ztráta bodů z maximálního možného porušení do 10% včetně vyšší než 10% do 40% včetně Celková míra porušení u kontrolovaného aktu zanedbatelné porušení malé porušení GAEC Body GAEC Body č č. 6 1 č č č č. 8 1 č. 4 1 č č. 1 č vyšší než 40% do 80% včetně nad 80% střední porušení velké porušení HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI PŘÍKLAD VÝPOČTU PORUŠENÍ Příklad: Zemědělec na půdním bloku s kulturou vinice o výměře 2,1 ha plošně vypálil trávu. Nebyly na dotčených půdních blocích (PB) nebo jejich dílech páleny bylinné zbytky? Neporušeno Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Součet ploch, kde došlo k pálení (spálenišť), nepřesáhl 1ha Součet ploch, Součet ploch, kde došlo k pálení (spálenišť), je 1-2ha kde došlo k pálení (spálenišť), je nad 2 ha Pálení bylo prováděno pouze na orné půdě Pálení bylo prováděno alespoň na jednom pozemku s kulturou travní porost, sad či vinice, a nebylo prováděno plošně Pálení bylo prováděno alespoň na jednom pozemku s kulturou travní porost, sad či vinice, a to plošně x 1 Celkový počet získaných bodů = 11. Maximální počet trestných bodů za oblast GEAC je 10. Po převedení na procenta tvoří 1 trestných bodů za GAEC 4 = 10% z maximálního počtu bodů za GAECky. HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI PROCENTUÁLNÍ SNÍŽENÍ Celková míra porušení u kontrolovaného aktu Procentuální snížení zanedbatelné porušení 0 % malé porušení 1 % střední porušení 3 % velké porušení % POZOR: Koeficient opakovaného porušení = trojnásobek procentuálního snížení (3x) Po dosažení 1 bodů = následné porušení bude považováno za ÚMYSLNÉ. ZANEDBATELNÉ PORUŠENÍ Cross-compliance zákonné požadavky na hospodaření (SMR) Původní návrh z ledna standardů Konečná verze reformy 18 předpisů Oblast životního prostředí Oblast veřejného zdraví a zdraví zvířat, identifikace a evidence zvířat Oblast veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin Oznamovací povinnost u chorob Zabezpečení pohody zvířat

10 Cross-compliance Od platí dodržování úplného systému stanovených standardů CC = podmínka pro vyplácení přímých plateb, dotací z osy II PRV a SOT s vínem Principy CC aplikovaly již Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Švédsko a VB ( ) Francie, Nizozemí, Španělsko, Finsko, Řecko (2006) Malta a Slovinsko (2007) Od roku 2009 ostatní členské státy Od roku 2013 jednotná platba na podnik (SPS -single payment scheme) nahradí jednotnou platbu na plochu (SAPS -single area payment scheme) Etapy zavádění SMR v ČR od : 8 směrnic a nařízení z oblasti ochrany ŽP, veřejného zdraví, zdraví rostlin a zvířat od : 7 směrnic a nařízení z oblasti veřejného zdraví, zdraví rostlin a zvířat od : 3 směrnice z oblasti dobrých životních podmínek zvířat SMR 1: Ochrana volně žijících ptáků Hl. cíl: Ochrana vybraných volně žijících ptáků, jenž jsou ohroženy vyhubením nebo poškozením jejich stanovišť. Zákaz úmyslného zabíjení, zraňování, odchytu volně žijících ptáků, ničení jejich hnízd apod. Nutno udržovat dobrý stav jejich stanoviště. SMR 1: Ochrana volně žijících ptáků Co bude kontrolováno? Zásah do významných krajinných prvků vodní toky, údolní nivy, kácení a likvidace dřevin V případě zásahu je nutno opatřit si povolení příslušného orgánu ochrany přírody (NP, CHKO, obecní úřad, AOPK) Usmrcení ptáků, poškozování nebo ničení jejich hnízd U vybraných ptáků mohou relevantní instituce vymezit v terénu hnízda, jejichž vyznačená plocha musí být po dobu hnízdění vynechána z obhospodařování. SMR 1: Ochrana volně žijících ptáků An Střední Střední Ne Malý Velký Malá Velká o SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Hl.cíl: zabránit znečišťování podzemních vod nebezpečnými látkami SMR1/3: NEDOŠLO K ÚMYSLNÉMU USMRCENÍ PTÁKŮ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, K ÚMYSLNÉMU POŠKOZOVÁNÍ HNÍZD A VAJEC VEDOUCÍ K JEJICH ZNIČENÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ, K ÚMYSLNÉMU VYRUŠOVÁNÍ VYBRANÝCH DRUHŮ PTÁ- KŮ, ZEJMÉNA BĚHEM ROZMNOŽOVÁNÍ A ODCHOVU MLÁĎAT? Zničení Zničení Usmrcení jednotlivého většího počtu nebo užívaného užívaných Usmrcení ptáka zničení hnízda hnízd Zničení hnízdní nebo zničení užívaného nebo usmrcení nebo usmrcení kolonie užívaného hnízda mimo jedince většího nebo usmrcení hnízda hnízdní nebo škodlivý počtu jedinců velkého počtu v hnízdním období, období, zásah nebo jedinců při zásahu do při zásahu do na území do 30 škodlivý zásah nebo destrukce hnízdiště hnízdiště % na území příslušné ohrožena neohrožena rozlohy nad 30 % části hnízdiště hnízdní sezóna bez hnízdní příslušné části rozlohy cílového druhu. likvidace populace sezóna hnízdiště příslušnéčásti cílového druhu. cílového cílového hnízdiště druhu. druhu. cílového druhu. Záměrné zničení obsazeného hnízda, při zásahu do hnízdiště ohrožena i místní populace cílového druhu. Zajistit, aby ze skladů, stájí apod. neunikaly žádné nebezpečné látky. Nebezpečné látky: Ropné látky, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva apod

11 SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami co bude kontolováno? Základem je fyzická kontrola provozu i terénu Zjišťují se úniky závadných látek ze stájí, skladů a skládek. Zaměření na technické zabezpečení skladů včetněčerpacích stanic. Kontrola neprodyšnosti, nepropustnosti skladování siláží a senáží SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami co bude kontolováno? KONTROLA SKLADŮ: POSOUZENO HLAVNĚ BUDE: Nepropustnost konstrukce skladů Zamezení přítoku srážkových vod z okolních ploch Zabezpečení skladu proti úniku závadných látek do: povrchových vod, podzemních vod, půd, kanalizace, která není součástí technologického vybavení, Umístění nádrží na kapalná minerální hnojiva do záchytných van SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami co bude kontolováno? SKLADOVÁNÍ SILÁŽÍ A SENÁŽÍ: Neprodyšnost a nepropustnost Dále: místa uložení je vhodné střídat a volit co nejdále od vodních toků, veřejných kanalizačních systémů apod. SKLADOVÁNÍ SILÁŽÍ A SENÁŽÍ VE VACÍCH: Neprodyšnost a nepropustnost SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami SMR2/2: JSOU SKLADY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK VHODNÉ Z HLEDISKA OCHRANY VOD? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Technic ké zabezpe čení neodpov ídá v jednom případě. Technic ké zabezpe čení neodpov ídá ve dvou případec h. Technic ké zabezpe čení neodpov ídá ve více než dvou případec h. Malé technic ké nedost atky.. Střední technické nedostatky. Převážně nesplňuje požadavk y technické ho zabezpeč ení An o SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami - příklad Př. SILÁŽNÍ ŽLAB Zemědělský podnik disponuje dvěmi silážními žlaby. V prvním žlabu byla vyhloubená rýha o šíři cca 12 cm, ve druhém žlabu bylo zjištěno, že strany žlabu tvořily pouze volně opřené betonové panely bez vyspárování (mezera 20 cm), nenavazující ani na panelové dno (mezera 1 cm). HODNOCENÍ: Rozsah: střední (pochybení ve dvou případech), závažnost: velká, dopad: trvalý SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami skladování ropných látek Sklady ropných látek: Základní ochranu tvoří dodavatelské obaly, další stupeň ochrany tvoří např. ochranné nádoby, záchytná vana, havarijní jímka apod. Potrubí a nádrže: Kontrolovat nejméně jednou za pět let (pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší) => PŘEDLOŽENÍ havarijního plánu, provozního deníku, protokol o zkoušce těsnosti => zjištění poslední zkoušky Prověření, zda je kontrolní systém skutečně vybudován a funkční.

12 SMR 3: Používání upravených kalů na zemědělské půdě Hl. cíl: Bezpečné využití kalů na zemědělské půdě, a tak přispívat k udržování úrodnosti půdy Povinnost původce kalu zpracovat program použití kalu a předat jej uživateli kalu. (zejména vyhláška č. 382/2001 Sb., v platném znění ) SMR 3/1 Omezení / zákaz aplikace kalu na vymezených plochách. ( 33 zákon č. 18/ 2001 Sb., o odpadech, v platném znění) SMR 3/2 Dodržení dávky sušiny na 1 ha ( 1 vyhlaškač. 382/2001 Sb., v planem zněni) SMR 3/3 SMR 3: Používání upravených kalů na zemědělské půdě co bude kontrolováno? SMR3/1: BYLO POUŽÍVÁNÍ KALŮ PODLOŽENO ZPRACOVANÝM PROGRAMEM POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚ- DĚLSKÉ PŮDĚ? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u méně než ha ploch, na kterých byly kaly použity. Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u -10 ha ploch, na kterých byly kaly použity. Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u více než 10 ha ploch, na kterých byly kaly použity. Pevně stanoveno X X 8 1 X 17 Př. : Zemědělec použil upravené kaly na zem.půdě o výměře 4 ha a neměl pro toto použití k dispozici zpracovaný Program použití kalů na zem.půdě. Hodnocení: Rozsah: malý, závažnost: velká, trvalost: odstranitelné porušení An o SMR 3: Používání upravených kalů na zemědělské půdě co bude kontrolováno? SMR 3: Používání upravených kalů na zemědělské půdě co bude kontrolováno? An Střední Střední Ne Malý Velký Malá Velká o SMR3/2: BYL DODRŽEN ZÁKAZ POUŽITÍ KALU? Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše do 1 ha. Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše 1-3 ha. Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše nad 3 ha. Byl Byly Byly porušen porušeny dva jeden zákazy. zákaz. porušeny tři a více zákazů X Př. : Zemědělec použil v minulém roce upravené kaly na zem.půdě o výměře 2 ha. Tento pozemek je v roce kontroly využíván k pěstování polní zeleniny, nachází se v CHKO a zároveň upravené kaly nesplnily mikrobiologická kritéria stanovená vyhláškou. Hodnocení: Rozsah: střední, závažnost: velká, trvalost: trvalé porušení Nadměrná dávka kalu (nedodržení maximální dávky sušiny na 1 ha) SMR 4: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Vychází z tzv. nitrátové směrnice Nitrátová směrnice - 91/676/EHS Zákon č. 24/2001 Sb., o vodách, Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., Zákon č. 16/1998 Sb., o hnojivech Zranitelné oblasti: Oblasti, kde znečištění podzemních a povrchových vod dusičnany přesáhlo nebo by mohlo přesáhnout určenou mez 0 mg/l. Zranitelné oblasti: k.ú. okres Uherské Hradiště Boršice u Blatnice Dolní Němčí Hluk Horní Němčí Ostrožská Lhota Ostrožská Nová Ves Ostrožské Předměstí Polešovice Slavkov u Uherského Brodu Uherský Ostroh Vlčnov SMR 4: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Požadavky: 1) období zákazu hnojení (SMR 4/1): prokazování na základě evidence o hnojivech, jednotlivé termíny zákazu hnojení lze vyhledat i přes portál farmáře 2) Dodržet limity hnojení pro jednotlivé plodiny(smr 4/2): prokazování na základě evidence o hnojivech, kontrola výpočtu dodaného dusíku a porovnání s určeným limitem 3) Celkové množství N org. původu (hnojiva organická, organominerální, statková, upravené kaly) použitého na zemědělskou půdu v rámci podniku nesmí překročit 170 kg N/ha. (SMR 4/3)

13 SMR 4: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Požadavky: 4) Jímky a nádrže odpovídají min. čtyřměsíční produkci kejdy a tříměsíční produkci močůvky a hnojůvky, dostatečné pro uskladnění v období zákazu hnojení (resp. vyhláška 274/1998 Sb.) (SMR 4/4) Příklad: Zemědělský podnikatel chová 20 kusů prasat s produkcí kejdy. Vlastní jímku o celkové kapacitě 20 m3. Je zemědělec ve shodě s požadavkem 4) Výpočet: 1 prase=0,12 DJ (dle tabulky B ) =>20*0,12=30 DJ. 1 DJ prasat požaduje na 4měsíční kapacitu 6,1 m3 (dle tabulky B ) 4měsíční produkce = 30DJ*6,1= 183 m3 => splňuje SMR 4: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ) Dodržet zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se sklonem nad 7, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nacházejí ve vzdálenosti menší než 2 m (SMR 4/) možná kontrola v LPIS na Portálu farmáře 6) V blízkosti povrchových vod udržovat ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehovéčáry (SMR 4/6) možná kontrola v LPIS na Portálu farmáře 7) Dodržet zákaz hnojení na půdu, která je zaplavená, přesycená vodou, pokrytá vrstvou sněhu vyšší než cm nebo promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky cm přes den nerozmrzá (SMR 4/7) SMR : Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Zachovat rozmanitost živočišných a rostlinných druhů prostřednictvím ochrany stanovišť volně žijících živočichů a volně rostoucích rostlin, které jsou z evropského pohledu nejcennější tzv. Evropsky významné lokality Např. rostliny: podmáčené louky, stepní lokality. živočichové: hořečekčeský, sysel obecný, modrásek očkovaný SMR : Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Evropsky významné lokality okres Uherské Hradiště SMR 6, 7, 8: Označování hospodářských zvířat prasata, skot, ovce a kozy Hl. cíl: zajistit přesnou evidenci o hospodářství a zvířatech Díky evidenci možnost vysledovat původce nákazy až na konkrétní hospodářství a na situaci optimálně reagovat. Zákon č. 14/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat SMR 6, 7, 8: Označování hospodářských zvířat prasata, skot, ovce a kozy Co bude kontrolováno? Povinnost předvést zvířata Povinnost vést stájový registr resp. registr prasat v hospodářství Povinnost předložit na každé zvíře vystavený průvodní list skotu. Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

14 Minimální požadavky v rámci AEO Vztah (C-C) a plateb v rámci osy II. Programu rozvoje venkova ČR na období (PRV): V souladu s článkem 19 nařízení Komise (ES) č. 197/2006 se pod C-C zahrnují minimální požadavky na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (dále jen minimální požadavky). Minimální požadavky jsou zavedeny a kontrolovány pouze v AEO v souladu s přílohou II. nařízení Komise (ES) č. 1974/2006. Již v letech 2007 a 2008 bylo plnění podmínek nutností pro poskytnutí dotace v rámci AEO. V případě neplnění minimální požadavků u příjemců dotace AEO se snižují/ ruší platby ve všech výše uvedených opatřeních osy II. Sankce se nevztahují na dotace v rámci přímých podpor a podpor z SOT s vínem. Dotační možnosti pro splnění podmínek C-C I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Příjemci podpory - zemědělští podnikatelé Forma a výše podpory - dotace ve výši 40-60% způsobilých výdajů I Modernizace zemědělských podniků Způsobilé výdaje a) živočišná výroba (skot, prasata, ovce, kozy, koně, drůbež) investice do zemědělských staveb výstavba a rekonstrukce skladovacích, ustájovacích prostor investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu NE mobilní b) rostlinná výroba investice do zemědělských staveb výstavba či rekonstrukce skladovacích prostor a nosných konstrukcí trvalých kultur investice do techniky a technologií pro rostlinnou výrobu NE mobilní investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové biomasy Způsobilé výdaje na jeden projekt činí 100 tis mil. Kč. Další důležité podmínky v rámci opatření I Modernizace zemědělských podniků Limity způsobilých výdajů, ze kterých se stanovuje dotace: Příklad: Stáje pro výkrm prasat Dosaženi minimálně 30% podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech Historie podnikání žadatele (min. 2 roky) Uspořádané nájemní/vlastnické vztahy k nemovitostem týkající se projektu I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Příjemci podpory - zemědělci a výrobci potravin jejichž komodita je uvedena v Příloze I Smlouvy o založení ES Forma a výše podpory - dotace ve výši 0% způsobilých výdajů I Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Způsobilé výdaje Stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení KVALITY / ZPRACOVÁNÍ zemědělských a potravinářských produktů. Nákup zařízení související s balením, finální úpravou a značením výrobků s cílem ZVÝŠIT KVALITU. Investice v rámci monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů E-obchod (marketing), sklady zpracovaných produktů Způsobilé výdaje na jeden projekt činí 100 tis mil. Kč. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO I.1.3 ČE R V E N SOT s vínem Podporované investice: 1) Pořízení nového lisu na hrozny 2) Pořízení nového filtru na víno 3) Pořízení nové speciální kvasné nádoby pro získáváníčerveného vína s aktivním zařízením k potápění matolinového klobouku TERMÍN podání žádosti: od do pro vinařský rok 2010/2011. Žádost o podporu lze podat na investice pořízené nejdéle 12 měsíců před termínem pro podání žádosti. Žadatel musí být nejpozději k registrován jako výrobce vína (tzn. musí podat Prohlášení o zahájení výroby produktů ÚKZÚZ. Žadatel musí mít za 3 hospodářské roky předcházející podání žádosti podané prohlášení o sklizni nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách podle zákona o vinohradnictví a vinařství, pokud k tomu měl zákonnou povinnost. Žadatel musí investici provést a doručit Fondu doklady o její úhradě do 30. dubna následujícího kalendářního roku po podání žádosti. Marketing v zemědělství Zemědělský marketing vychází z poznání charakteristických zvláštností, zemědělské prvovýroby. Tyto zvláštnosti ji oddělují od výroby průmyslové. CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY: Charakteristické znaky zemědělských surovin (např. pšenice vyžaduje humózní půdy a je možno ji pěstovat do určité nadmořské výšky, žito ozimé vyžaduje lehčí půdy výše položené oblasti Charakteristické znaky produktů rostlinné výroby cukrovářepa se pěstuje pro bulvy obsahující cukernatou šťávu, chrást se používá jako krmivo pro živočišnou výrobu. Obiloviny se pěstují pro hlavní produkty = obilka, vedlejší produkt = sláma. Charakteristické znaky produktu živočišné výroby v podstatné míře se prodávají na trhu. V malém rozsahu se používají jako meziprodukt v samotné živočišné výrobě (mlezivo).

15 Zemědělský marketing sleduje: Trendy a požadavky spotřebitelů na zvláštní produkty rostlinné produkce především léčivých, aromatických a kořeninových rostlin Produkty ekologického zemědělství Zájem chovatelů o různé druhy v domácnostech chovaných drobných a kožešinových zvířat Zemědělský marketing (velké podniky) Zemědělský marketing je významná součást každého velkého zemědělského podniku. Jeho úspěšná realizace vyžaduje: 1. kvalifikované marketingové pracovníky dokonale obeznámené s problematikou zemědělské prvovýroby, produkty zem. prvovýroby a trhy zemědělských produktů. Obeznámených s problematikou sjednávání ceny a ostatní náležitosti spojených s prodejem potravinářských surovin resp. potravin vyžaduje obeznámení s problematikou nákupu výrobních prostředků a předmětů používaných k uskutečnění zemědělského výrobního procesu 2. dostatečně širokoučasovou řadu požadovaných dlouhodobě sledovaných vybraných marketingových, obchodních a ekonomických ukazatelů. 3. vybavení podniku softwarem umožňující zpracování nezbytných analýz a prognóz vývojových trendů vybraných potřebných ukazatelů. 4. soustavné sledování odborné zemědělské a potravinářské literatury v předmětu svého oboru, spotřebitelské trendy v bližším i širším okolí podniku, včetně trendu mezinárodního obchodu Marketing v zemědělství Vnitřní prostředí Vnitřní okolí podniku představuje rozdělení podniku do jednotlivých organizačních složek tzn: úsek živočišné výroby, rostlinné výroby, úseky štábní : ekonomický, dopravní, sekretariátředitele apod. Vnitřní prostředí je individuální. Vnější prostředí Politicko legislativní vlivy Ekonomické vlivy Sociálně kulturní vlivy Technologické vlivy Marketing v zemědělství Analýza zemědělských produktů Mechanická (tvar, barva, poškození, velikost, čistota atd. Fyziologická (vůně, chuť, zdravotní stav, kulinářské vlastnosti atd.) Mikroskopická (tvar, barva, poškození, velikost atd.) Chemická (sušina, bílkoviny, vláknina, tuk, popeloviny, cizorodé látky atd.) Marketing v zemědělství Typy poptávky po produktech: 1)Negativní poptávka - Zákazníci nejen, že nemají produkt rádi, ale jsou dokonce ochotni zaplatit za to, že se mu vyhnou. 2)Nulová poptávka - O produkt není zájem proto, že není potřebný. Úkolem marketingu je nalézání způsobů, jak spojit užitek produktu s přirozenými potřebami a zájmy lidí. 3)Latentní poptávka - Stávající produkty nejsou schopné uspokojit silnou potřebu zákazníků. Úkolem marketingu je změřit velikost potencionálního trhu a rozvíjet takové produkty, které by potřeby zákazníků uspokojovaly. Marketing v zemědělství 4) Klesající poptávka - Po určité době dochází k poklesu zájmu zákazníků o produkt. Úkolem marketingu je, prostřednictvím inovace, negativní poptávku zvrátit. ) Nepravidelná poptávka - Jedná se o stav, kdy není možné určit vývoj poptávky. Úkolem marketingu, tzv. synchromarketingu, je nalézt způsoby, jak změnit vzorek poptávky prostřednictvím pružné tvorby cen, stimulací prodeje a dalšími podněty. 6) Pilná poptávka - Ideální stav, ale firma nesmí "usnout na vavřínech". Úkolem marketingu je úroveň poptávky udržet i přes měnící se preference zákazníků a zvyšující se konkurenci zlepšováním kvality, péčí o zákazníky a dalšími způsoby.

16 Marketing v zemědělství 7) Nadměrná poptávka - Některé firmy stojí před problémem, kdy úroveň poptávky převyšuje jejich kapacitní možnosti. Úkolem marketingu zvaného demarketing (utlumení nadměrné poptávky) je nalezení způsobu, jak poptávku dočasně nebo trvale snížit. 8) Nezdravá poptávka Nezdravé produkty" vyžadují značné úsilí nutné k tomu, aby se lidé odradili od jejich spotřeby. Úkolem marketingu je přimět lidi, kteří mají něco v oblibě, k tomu, aby se toho vzdali. Jednou z cest jsou odstrašující sdělení, zvyšování cen a omezování dostupnosti těchto produktů. Marketingový systém v zemědělství Marketing zemědělských produktů a potravin v sobě zahrnuje veškeré aktivity, které se vyskytují v souvislosti s výrobou, zpracováním a distribucí zemědělských komodit, krmiv a potravin. Součástmi tohoto systému jsou nejrůznější subjekty, navzájem spolupracují a obecně lze říci, že s postupující globalizací se jeho složitost a vzájemná provázanost trvale zvyšuje. Celkem má tento proces čtyři hlavní úrovně: Zemědělskou prvovýrobu Zpracovatelský průmysl Dopravu a distribuci Spotřebu Na každé z těchto úrovní se přidává hodnota a z původně jednoduchých produktů jsou vytvářeny stále složitější a složitější finální produkty. Míra zpracování je značně různorodá a může zahrnovat jak jednoduché pracovní operace, tak také použití složitých a nákladných technologií. Marketingový mix v zemědělství Marketingový mix tvoří nástroje, které jsou kontrolovatelné. Tyto složky musí být navzájem vyrovnané a podnik jim musí věnovat trvalou pozornost. Marketingový mix je vnímán jako celek. Skládá se zpravidla z tzv. 4P Produkt (Product) Kvalita, Značka, Obal, Design, Styl, Sortiment, Ergonomické vlastnosti apod. Cena (Price) Cenové strategie, Platební podmínky, Slevy, Úvěrování, Penále Distribuce (Place) Distribuční politika podniku,organizace distribučních cest, Distribuční systémy Komunikace (Promotion) Reklama, Podpora prodeje, Styk s veřejností (public relations), Osobní prodej... Úkoly: 1. Na základě případové studie prezentované lektorem vytvořte vlastní marketingový mix v oblasti, ve které ve Vašem podniku působíte. 2. Na základě PESTE analýzy vytvořte analýzu vnějšího prostředí pro Váš podnik. Marketing v zemědělství Uveďte případy jednotlivých typů poptávek dle oboru Vaší činnosti: Rostlinná výroba Živočišná výroba Negativní? Negativní? Nulová? Nulová? Latentní? Latentní? Klesající? Klesající? Nepravidelná? Nepravidelná? Pilná? Pilná? Nadměrná? Nadměrná? Nezdravá? Nezdravá? Projekt Konkurenceschopné česko slovenské zemědělství Hl. cíl: Podpořit spolupráci mezi česko slovenskými firmami společný projekt OAK Hodonín, IRS a RRA Trenčín Hl. aktivity projektu: vznik Info-bodu pro firmy mající zájem podnikat v ČR/SR konání diskuzních seminářů v rámci problematiky přeshraniční problematiky zemědělství aktivně zapojit do projektu subjekty působící na poli vědy a výzkumu naleznout zájemci vhodného dodavatele, odběratele Doba realizace: jaro jaro 2011 DOTAZY A PŘÍMÉ KONZULTACE : Bc. Pavel Šmarda tel.: Ing. Ivan Černek tel.:

17 Děkujeme za pozornost! Asociace pro rozvoj regionů Rosická Říčany u Brna

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, dotační možnosti

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, dotační možnosti Asociace pro rozvoj regionů os a Zelenka sro Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, dotační možnosti Mgr Vladislav Bobčík (Zelenka sro) Ing Ivan ČERNEK (ARR os) Osnova přednášky: 1) cross compliance

Více

Kontrola podmíněnosti (cross compliance)

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrolované požadavky platné pro rok 2009 Schváleno dne 13.11.2008 MZe 2008 č.j. 40854/2008:180 00 oblastí pro účely Kontroly podmíněnosti Oblasti kontrolované

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance)

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Praha, 26.2.2009 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Zákon č. 254/2001 Sb.,

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu. pro rok 2010

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu. pro rok 2010 Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) pro rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Standardy GAEC v ČR od 1. ledna 2010 Na

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Kontroly podmíněnosti. Ing. Martin MISTR, PhD. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Kontroly podmíněnosti. Ing. Martin MISTR, PhD. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Kontroly podmíněnosti Ing. Martin MISTR, PhD. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Obsah přednášky Jak bylo Zkušenosti z prvního roku Jak je Nové podmínky GAEC Jak bude? Nové směrnice

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) GAEC / DZES dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) Cíl: zajištění zemědělského hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou součástí Kontroly

Více

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Novela NV 103/2003 Sb. Co bude novela NV 103/2003 Sb. obsahovat: Revize zranitelných oblastí (ZOD) Revize akčního programu Současný stav: MŽP zahájilo

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech České Budějovice, 29.10.2008 Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Legislativa a požadavky na dotace Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Vyhláška

Více

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. GAEC GAEC Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu Jsou součástí

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly Solenice, 28.02.2012 Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz; kozlovska@vurv.cz tel. 603 520 684, 733 375 632

Více

CROSS COMPLIANCE Požadavky GAEC Krnov Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Požadavky GAEC Krnov Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Požadavky GAEC Krnov 24. 11. 2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. Zkratky SZP Společná zemědělská politika SMR - Zákonné požadavky na hospodaření SSP Oddělená platba za

Více

1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7

1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7 OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 10 2.1. Eroze půdy

Více

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DEFINICE KRAJINNÝCH PRVKŮ (KP) Krajinný prvek

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

Použití a evidence hnojiv

Použití a evidence hnojiv Použití a evidence hnojiv Používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů v souladu se zákonem o hnojivech, zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu; při jejich používání

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR

ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2016 Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR Změny podmínek Kontroly podmíněnosti Legislativní úpravy DZES 6 doplnění seznamu dusík vázajících plodin, DZES

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz

Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz Výsledky v roce 2012 Výhled od roku 2014 Žádná porušení za rok 2012 dozorová organizace

Více

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Strana 1366 Sbírka zákonů č.108 / 2008 108 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ

Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly 1 Kontroly prováděné ÚKZÚZ Cross Compliance výsledek kontrol podmiňuje vyplacení dotací 1. Ochrana podzemních vod před znečištěním

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Strana 6846 Sbírka zákonů č. 400 / 2013 Částka 157 400 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Krajinné prvky definice, význam, ochrana

Krajinné prvky definice, význam, ochrana Krajinné prvky definice, význam, ochrana Ing. Hana Routová Odbor environmentální a ekologického zemědělství VYMEZENÍ POJMŮ Dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou před poškozováním a ničením

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 vícesložkový systém platby pouze pro aktivní zemědělce zachována možnost SAPS až do 2020

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti.

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti. Strana 3370 Sbírka zákonů č. 262 / 2012 Částka 89 262 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb.,

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Strana 3490 Sbírka zákonů č. 235 / 2016 Částka 92 235 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. července 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění

Více

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Zemědělská půda význam, péče, ochrana seminář 16. 2. 2010 Sluňákov, Horka nad Moravou Pojem eroze vodní půdní svahová nadměrná potenciální

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

Portál farmáře. Podklady pro školení. Říjen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Portál farmáře. Podklady pro školení. Říjen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Eroze v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO

kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO Ing. Jitka Tvrzníková metodik ÚZEI Praha pracoviště Liberec Plán kontrol podmíněnosti pro DO Počet vybraných subjektů rok 2011 % vybraných subjektů

Více

GAEC. Podmínky DOBRÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU. platné od 1. 1. 2010. Vydalo Ministerstvo zemědělství. Těšnov 17, 117 05 Praha 1

GAEC. Podmínky DOBRÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU. platné od 1. 1. 2010. Vydalo Ministerstvo zemědělství. Těšnov 17, 117 05 Praha 1 GAEC Podmínky DOBRÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU platné od 1. 1. 2010 KONTAKTY: Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Telefon: 221 811 111 Email: cross-compliance@mze.cz www.mze.cz

Více

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz Vývoj české a evropské legislativy ve vztahu k organickým hnojivům, možnosti financování systémů na zpracování bioodpadů a použití organických hnojiv ze státních a evropských zdrojů, informace o proběhlých

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Využití BRO v zemědělství.

Využití BRO v zemědělství. Využití BRO v zemědělství. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Strategický cíl MZe z pohledu zachování úrodnosti půduplatňování výstupů

Více

Ing. Jan Dvorský

Ing. Jan Dvorský Zákonné požadavky na hospodaření 1 a 5 Životní prostředí Ing. Jan Dvorský 10.02.2009 Oblast životní prostředí Podoblast ochrana ptáků Implementace Směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS.

Více

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Kontrola plnění požadavků C-C dle nařízení 13/2005 Kontrola plnění požadavků tohoto nařízení

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE Ing. Pavel Stonawský EKOTOXA OPAVA s.r.o. 006 1 Překlad pojmu křížový soulad, křížová shoda, průřezový soulad conditionnalité (fr.) Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen

Více

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon

Více

SMR 2011 Statutory Management Requirements Povinné požadavky na hospodaření Statistika I.pololetí 2011

SMR 2011 Statutory Management Requirements Povinné požadavky na hospodaření Statistika I.pololetí 2011 SMR 2011 Statutory Management Requirements Povinné požadavky na hospodaření Statistika I.pololetí 2011 odbor environmentální a ekologické zemědělství oddělení koordinace CC Ing. Pavla Pechačová Právní

Více

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Zákonné požadavky na chov hospodářských ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Křížová shoda Cross compliance CC MVDr.J.Salava Legislativa Nařízen zení Rady (ES) č.. 1782/2003, které je základnz

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

SMR 2 Ochrana vod před znečištěním

SMR 2 Ochrana vod před znečištěním SMR 2 Ochrana vod před znečištěním Směrnice Rady č. 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami 4 zabránit přímé vypouštění látek ze seznamu I do podzemních vod

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice

Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice Čechtice, 12.11.2009 Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz tel. 603 520 684 www.nitrat.cz Přehled legislativy

Více

Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 45% a více. Podíl příjmů ze zemědělské

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

GAEC- jako nástroj ochrany půdy. Legislativní předpisy ve vazbě na ochranu půdy proti erozi

GAEC- jako nástroj ochrany půdy. Legislativní předpisy ve vazbě na ochranu půdy proti erozi GAEC- jako nástroj ochrany půdy Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17, 117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Legislativní předpisy ve vazbě na ochranu půdy proti erozi Zásadní

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS-COMPLIANCE

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS-COMPLIANCE KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS-COMPLIANCE Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2009 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI KOHO SE TÝKÁ STRANA Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Více

Program rozvoje venkova ČR na období

Program rozvoje venkova ČR na období Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 2. kolo příjmu žádostí Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 3.. 2016 16.. 2016 Rozpočet: 337, mil. Kč Operace 6.1.1 - Žadatel V případě FO -

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2016... 4 1.3. ZDROJE INFORMACÍ... 5 1.4. SLOVNÍČEK POJMŮ... 5 1.5. STRUČNÁ INFORMACE O KONTROLE PODMÍNĚNOSTI V

Více

Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012

Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012 PV-Agri s.r.o., 2012 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz Obsah 1. Úvod...

Více

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Parametry hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015)

Parametry hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015) Tab. č.: 32 hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015) a. Vymezení pojmů 1 Zranitelná oblast Zranitelné oblasti jsou územně vymezeny katastrálními územími České republiky,

Více

Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení

Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení Miroslav Florián Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 2, 656 06 Brno Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška

Více

klir@vurv.cz tel. 603 520 684

klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Březnice 11. března 2010 Plnění II. akčního programu NS a zhodnocení návrhu nových GAEC Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Přehled legislativy nové předpisy Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

Označování a evidence hosp. zvířat,

Označování a evidence hosp. zvířat, Česká plemenářská inspekce www.cpinsp.cz Označování a evidence hosp. zvířat, zkušenosti z kontrol podmíněnosti v roce 2009 Ing. Zdenka Majzlíková Česká plemenářská inspekce je zřízena jako OSS, podřízená

Více

245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné. organizace trhu s vínem

245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné. organizace trhu s vínem 245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem Změna: 83/2006 Sb. Změna: 33/2007 Sb. Změna: 320/2008 Sb. Změna:

Více

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 27.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing. Petr

Více

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství Novinky v Cross Compliance a přímých platbách Ministerstvo zemědělství Jednotná žádost 2016 Opatření Počet žádostí Rok 2015 Rok 2016 Výměra Počet žádostí Výměra SAPS 29 031 3 542 548,31 29 649 3 542 354,71

Více

1. ÚVOD O Průvodci Zdroje informací Slovníček pojmů Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 5

1. ÚVOD O Průvodci Zdroje informací Slovníček pojmů Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 5 OBSAH 1. ÚVOD 2 1.1. O Průvodci 3 1.2. Zdroje informací 3 1.3. Slovníček pojmů 4 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 5 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 8 2.1. Eroze půdy

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Strana 6694 Sbírka zákonů č. 377 / 2013 377 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb.,

Více

Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek.

Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek. Příloha 3 Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek. Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních

Více

Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016

Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016 10.12.2015 Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016 Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Kožlí, 2.10.

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Kožlí, 2.10. Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, 110 00 Praha Nové Město arc@arcnet.cz Kožlí, 2.10.2015 1 Pražská vodárenská soustava využívá tři hlavní zdroje surové vody

Více

Kontroly Cross Compliance NS, KS, AEO, PV v ÚKZÚZ Ing. Josef Svoboda

Kontroly Cross Compliance NS, KS, AEO, PV v ÚKZÚZ Ing. Josef Svoboda Kontroly Cross Compliance NS, KS, AEO, PV v ÚKZÚZ Ing. Josef Svoboda Kontroly nitrátovétové směrnice Počet kontrol (k 1. 11. 2010) 144 Počet porušení 15 (10,4 %) Zmařenékontroly 11 (0,6 %) Zjištěnéporušeníjednotlivých

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Degradační procesy Erozní ohroženost dle GAEC 2 Redesign vrstvy erozní ohroženosti Monitoring eroze Informační podpora Vhodná opatření pro ochranu půdy proti erozi 2 Výzkumný ústav meliorací a ochrany

Více

Úvod do problematiky Cross compliance

Úvod do problematiky Cross compliance Úvod do problematiky Cross compliance Kdo je UniConsulting vznik v roce 1998 nezávislá společnost nabízející pomoc při uplatňování nově vznikající legislativy v oblasti potravin, nepotravin a společného

Více

Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině

Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině RNDr. Pavel Novák, Ph.D. 25.9.2015 Lednice Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních

Více