Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství"

Transkript

1 Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Regionální agrární komora Ostravsko Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Ing. František Mariánek CSc. (RAK Ostravsko) Bc. Pavel ŠMARDA (ARR o.s.) Ing. Ivan ČERNEK (ARR o.s.) Osnova přednášky: 1) cross compliance obecně (1 min.) 2) GAECky (30 min.) - PŘESTÁVKA (1 min.) 3) SMR (20 min.) 4) vazba cross compliance na AEO (10 min.) ) kontrola a postihy (20 min.) 6) příklady (10 min.) 7) diskuze na téma cross compliance (10 20 min.) - OBĚD (60 min.) 9) marketing v zemědělství (4 min.) Opava, Vývoj podmíněnosti v ČR 2004 SAPS vypláceny za předpokladu dodržení dobrého zemědělského a environmentálního stavu (nerušení krajinných prvků) SAPS vypláceny za předpokladu dodržení standartů dobrého zemědělského a environmentálního stavu 2007 k podmíněnosti se kromě SAPS přidávají i vybrané platby z osy II. PRV - podmínkou plateb AEO jsou minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 2008 podmíněnost se vztahuje na další platby z osy II. PRV (Natura 2000 v lesích) a vybrané platby týkající se SOT s vínem podmíněnost se vztahuje na další platby z osy II. PRV (lesnicko environmentální platby) - součástí podmíněnosti se stávají povinné požadavky na hospodařeníč. 1 až 8 - součástí podmíněnosti se stávají minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, které jsou nově definovány Podmíněnost po roce nové podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu - novela NV č. 83/2009 a (min. požadavky na hnojení) a 8a (min. požadavky POR) 2011 součástí podmíněnosti se stanou povinné požadavky na hospodařeníč. 9 až 1 (krmivová bezpečnost, přípravky na ochranu rostlin, veterinární léčiva, nákazy hospodářských zvířat) součástí podmíněnosti se stanou povinné požadavky na hospodařeníč. 16 a č. 18 (welfare hospodářských zvířat) GAEC - Good Agricultural and Environmental Conditions = Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu - vývoj podmínek: v roce 2009 existence GAECků v roce 2010 existence 11 GAECků STANDART GAEC 1 - podmínka zaměřená na protierozní opatření na zemědělské půdě - pozemky: orná půda + sklonitost nad 7º - cíl: po sklizni plodiny nenechat půdu odhalenou pro působení eroze, retence vody v krajině, smyv, odtok, povodně - opatření: 1) založení porostu následné plodiny nebo jedno z 2) ponechání strniště minimálně do ) nechat půdu zoranou nebo podmítnutou min. do platí pokud nejsou opatření v rozporu s GAEC 2 - týká se cca ha (cca. 3%)

2 STANDART GAEC 1 STANDART GAEC 1 Ponechání půdy v zoraném stavu do = GAEC 1 OK. Ponechání strniště = GAEC 1 OK. STANDART GAEC 1 STANDART GAEC 2 - rovněž podmínka zaměřená na protierozní opatření na zemědělské půdě Kontrolovaný standard Rozsah Malý Byly na půdních blocích (PB) s průměrnou sklonitostí nad 7 dodrženy předepsané 1 zásady ochrany půdy proti erozi? Součet ploch, kde došlo Neporušeno k porušení, nepřesáhl 1ha 0 3 Střední Součet ploch, kde došlo k porušení, je 1-2ha Závažnost Velký Malá Překročení průměrné sklonitosti Součet ploch, 7 na kde došlo každém PB k porušení, je kde došlo nad 2ha k porušení, nepřesáhlo 0, 8 3 Trvalost Střední Velká Překročení průměrné sklonitosti 7 je alespoň na jednom PB kde došlo k porušení 0, -1 Překročení průměrné sklonitosti 7 je alespoň na jednom kde došlo k porušení PB více než 1 8 Body Ne Ano - pozemky: silně erozně ohrožené pozemky - cíl: ochrana půdy před erozí, smyv, zanášení komunikací - opatření: 1) nepěstovat širokořádkové plodiny (viz. souč. GAEC2) 2) porosty obilnin a řepky zakládat s půdoochrannými technologiemi nebo x 21 3) porosty obilovin pěstovat s podsevem jetelovin - vyloučení ŠP není vázáno pouze na sklon svahu (doposud), ale také na délku svahu po spádnici, faktor přívalových dešťů, erodovatelnost půdy, faktor protierozních opatření aj. - vyjmenované půdoochranné technologie a technologie ochranného zpracování půdy STANDART GAEC 2 STANDART GAEC 2 Podkladová vrstva erozní ohroženosti SOWAC GIS - VÚMOP Podkladová vrstva protierozních opatření

3 STANDART GAEC 2 STANDART GAEC 3 - podmínka zaměřená na zachování úrovně organických složek v půdě Kontrolovaný standard Byly na plochách půdních bloků (PB), označených jako silně erozně ohrožené, 2 dodrženy předepsané zásady hospodaření? Rozsah Součet ploch, kde došlo Neporušeno k porušení, nepřesáhl 1ha 0 3 Součet ploch, kde došlo k porušení, je 1-2ha Závažnost Na silně erozně ohrožené ploše byla pěstována Součet ploch, řepka olejná kde došlo nebo obilniny k porušení, je bez použití nad 2ha půdoochranné technologie, případně obilniny bez podsevu jetelovin 8 3 Trvalost Na silně erozně ohrožené ploše byly pěstovány širokořádkové plodiny půdoochrannou technologií Na silně erozně ohrožené ploše byly pěstovány širokořádkové plodiny bez použití půdoochranné technologie 8 Body - pozemky: vybrané půdní bloky (20%) - cíl: navýšit podíl organického hnojení, zlepšení struktury půdy, mikroflóra, vodní režim - opatření: x 1) na 20% výměry půdních bloků (orná půda) zajistit jedno z následujících opatření nebo jejich kombinaci 2) aplikace tuhých statkových hnojiv, nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 2 t/ha (výjimka zapravení slámy) nebo 21 3) od 31. do 31.7 pěstovat vojtěšku, jetel, vikev aj. (lze i jako podsev do krycí plodiny, popř. jako směs s trávou) - nevylučují se kombinace opatření - nutno dodržovat evidenci hnojení (záznamy i o zapravování slámy!!) - možno využít i digestáty z bioplynových stanic STANDART GAEC 3 STANDART GAEC 3 Příklady možnosti plnění GAECU 3 aplikace hnoje hospodářských zvířat, tuhého podílu kejdy po mechanické separaci= separát) se sušinou >13 % aplikace drůbežího trusu, drůbeží po destýlky aplikace tuhých statkových hnojiv aplikace tuhých organických hnojivo Vojtěška od 31. do 31.7 = GAEC 3 OK. pěstování zlepšujících plodin Hnojení 2t/ha na 20% = GAEC 3 OK. zaorání ponechané slámy (z obilovin včetně slámy kukuřice na zrno, slámy olejnin, luskovin) zaorání plodin na zelené hnojení aplikace kompostu min. dávk a/ha termín plnění 2 t v kalendářním roce 4t v kalendářním roce nestanoveno pěstování jetelovin X v kalendářním roce v kalendářním roce pěstování vyjmenovaných luskovin X aplikace digestátu (tuhé části po mechanické separaci) 2 t v kalendářním roce 2 t evidence hnojení místo, termín aplikace, termín zapravení, plocha, dávka, množství živin místo, plocha, termín zapravení místo, termín aplikace, termín zapravení, plocha, dávka, množství živin CELKEM SUMA ha = min 20 % orné půdy užívané zemědělcem k 31.. daného kalendářního roku počet ha SUMA ha STANDART GAEC 3 STANDART GAEC 4 - podmínka zaměřená na udržení organické hmoty v systému - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích Kontrolovaný standard Rozsah Malý Byla na předepsané výměře půdních bloků (PB) použita nařízená opatření vedoucí 3 k zachování úrovně organických složek půdy? Opatření byla použita na více než Neporušeno 1% ploch avšak méně než 20% 0 1 Závažnost Trvalost Střední Velký Malá Střední Velká Opatření byla použita na 10-1% ploch Opatření byla použita na méně než 10% ploch x x Zjištěno porušení 3 x x Body Ne Ano - cíl: ochrana živočichů a půdních organismů, využití biomasy lépe než spálením - opatření: 1) nepálení rostlinných (bylinných) zbytků na půdních blocích - co není porušením GAEC 4: 1 x 11 1) pálení staré chmelové natě 2) větví 3) ostříhaných výhonů révy vinné 4) NOVĚ není porušením ani pálení bramborové natě (ochrana před kroužkovitostí a hnědou hnilobou)

4 STANDART GAEC 4 STANDART GAEC 4 Nebyly na dotčených půdních blocích (PB) nebo jejich dílech páleny bylinné zbytky? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Součet ploch, Součet Pálení bylo prováděno Pálení bylo Součet ploch, kde došlo ploch, kde Pálení bylo alespoň na jednom prováděno alespoň kde došlo k pálení došlo prováděno pozemku s kulturou na jednom pozemku Neporušeno k pálení (spálenišť), k pálení pouze na travní porost, sad či s kulturou travní (spálenišť), je nepřesáhl (spálenišť), orné půdě vinice, a nebylo porost, sad či nad 2 ha 1ha je 1-2ha prováděno plošně vinice, a to plošně x 1 Porušení GAEC 4: Bodové pálení bylinných zbytků na travním porostu STANDART GAEC - podmínka zaměřená na ochranu fyzikálních vlastností půdy (struktury) - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: ochránit půdu před utužením, pórovitost, propustnost a struktura - opatření: 1) neprovádět agrotechnická opatření (pojezdy mechanizací) na půdním bloku pokud je půda zaplavená nebo přesycená vodou výjimku tvoří vlastní sklizeň a plnění GAEC 7 - legislativní překryv se z. č. 16/1998 Sb. a SMR 4/7 tj. dodržení zákazu hnojení na půdu přesycenou vodou, pokrytou vrstvou sněhu vyšší než cm nebo promrzlou do hloubky větší než 8 cm STANDART GAEC Byl dodržen zákaz provádění agrotechnických zásahů v době, kdy je půda zaplavená nebo přesycená vodou, s výjimkou vlastní sklizně plodiny a plnění podmínky bodu 7? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Neporušeno x x Zjištěno porušení Půdní bloky, na kterých došlo k porušení, obsahují vybrané hlavní půdní jednotky (HPJ 1 ) Porušení lokalizované na plochách s vybranými hlavními půdními jednotkami (HPJ 2 ) Porušení lokalizované na plochách s vybranými hlavními půdními jednotkami (HPJ 3 ) 0 x x 1 3 x HPJ: 01, 08, 17, 18, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 3, 36, 37, 38, 39, 40,, 6, 8, 60, 62, 64, 6, 72, 73, 74, 7, 76, 77, HPJ: 02, 03, 04, 0, 06, 07, 11, 13, 1, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 2, 26, 30, 33, 41, 42, 43, 4, 49, 0, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 61, 63, HPJ: 09, 10, 12, 14, 44, 46, 47, 48, 66, 68, 69, 70, 71. STANDART GAEC 6 - podmínka zaměřená na zachování diverzity krajiny - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: ochrana krajinných prvků a vodních ploch v krajině -opatření: 1) nerušit a nepoškozovat krejinné prvky - krajinné prvky definovány NV č. 33/2009 jedná se o meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí a solitérní dřeviny - evidence krajinných prvků v LPISu - vodní plochy evidovány v LPIS jako kultura rybník - evidence krajinných prvků je již obsažena v novela zákona č. 22/1997 Sb. STANDART GAEC 6 Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Došlo k poškození Došlo k poškození nebo zrušení krajinných prvků solitér, skupina nebo zrušení dřevin a/nebo Došlo k Došlo k Došlo k výhradně dřevinné kultury rybník, Nebyly rušeny, popřípadě poškozovány poškození nebo poškození nebo poškození nebo vegetace na popřípadě došlo definované krajinné prvky a druh Neporušeno zrušení 2 zrušení 3 a více x zrušení 1 krajinných prvcích k poškození nebo zemědělské kultury rybník? krajinných krajinných krajinného prvku mez, terasa a/nebo zrušení krajinných prvků prvků travnatá údolnice prvků mez, terasa a/nebo travnatá údolnice a nejedná se o případ střední závažnosti x 4 x 1

5 STANDART GAEC 7 STANDART GAEC 7 - podmínka zaměřená na potlačení nežádoucích druhů rostlin - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: zabránění šíření nežádoucích druhů rostlin (invazní druhy) -opatření: 1) na půdních blocích regulovat výskyt netýkavky žláznaté (na kvetoucí a odkvetlé rostliny) 2) na půdních blocích regulovat výskyt bolševníku velkolepého (výška rostlin max. pod 70 cm) - doporučené metody regulace netýkavky chemicky a mechanicky (EZ, travní drny aj.) Netýkavka žláznatá. - doporučené metody regulace bolševníku chemicky a mechanicky pozor na fytotoxiny!! - neplést s původními druhy (b. obecný, n. nedůtklivá) Netýkavka nedůtklivá. - původní návrhy začleňoval i křídlatky STANDART GAEC 7 STANDART GAEC 7 Kontrolovaný standard Rozsah Malý Nevyskytují se na dotčených půdních blocích neregulované invazní rostliny netýkavka žláznatá a bolševník velkolepý? Bolševník velkolepý. Střední Trval ost Závažnost Velký Malá Neregulo vané rostliny se vyskytov Počet Počet Počet aly na méně než všech všech všech neregulova neregulova neregulova 10% Neporuš počtu ných ných ných eno rostlin rostlin rostlin všech nepřesáhl dosáhl 1- přesáhl 30 půdních 1 jedinců 30 jedinců jedinců bloků užívanýc h žadatele m v době kontroly Střední Velká Neregulované rostliny se vyskytovaly na 10-30% počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly Neregulovan é rostliny se vyskytovaly na více než 30% počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly 3 Bo dy N A e no 1 x 11 Bolševník obecný. STANDART GAEC 8 STANDART GAEC 8 - podmínka zaměřená na ochranu travních porostů - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: zachování travných porostů na půdě kde byly zřízeny, zachovat poměr TTP a orné půdy na území ČR -opatření: 1) zákaz rozorávání travních porostů na všech půdních blocích kde jsou založeny - obnova porostu pouze jedenkrát za let (kontroluje se stav k 31.8) - dva typy (druhy) travních porostů stálá pastvina, ostatní travní porost - kontrola sledování případné rozorání, změna druhové skladby, hodnocena i závažnost ohrožení půdy erozí Rozorání je patrné i ze satelitních snímků, které má kontrolní orgán k dispozici.

6 STANDART GAEC 8 Střední Střední Ne Ano Malý Velký Malá Velká Průměrná sklonitost Průměrná sklonitost každého rozoraného alespoň jednoho rozoraného pozemku Průměrná pozemku je je 7-9, rozorané sklonitost alespoň do 7, pozemky neobsahují jednoho pozemku je nad 9, Součet ploch, kde Součet ploch, Součet ploch, rozorané vybrané hlavní půdní Nedošlo ke změně kultury z travního rozorané pozemky došlo ke změně kde došlo ke kde došlo ke pozemky jednotky (HPJ) nebo porostu na ornou půdu? Neporušeno obsahují vybrané 8 kultury, nepřesáhl změně kultury, změně kultury, neobsahují případ spadající do hlavní půdní 1ha je 1- ha je nad ha vybrané kategorie malé jednotky (HPJ) hlavní půdní závažnosti, kdy byla nebo byla jednotky rozorána stálá rozorána stálá (HPJ) a pastvina a porušení pastvina nebyla nespadá do kategorie rozorána velké závažnosti stálá pastvina x 1 STANDART GAEC 9 - podmínka zaměřená na údržbu péče o travní porosty - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: snaha o udržení minimální péče o travní porosty na zemědělské půdě = podpora jejich mimoprodukční funkce -opatření: 1) po se na žádném z pozemků (kultura: travní porost) nesmí nacházet travní porost vyšší než 30 cm - kontrola stavu po každý rok - dříve toto bylo obecnou podmínkou AEO dle NV č. 79/2007 Sb. STANDART GAEC 9 Střední Střední Ne Ano Malý Velký Malá Velká Porušení se vyskytovalo na méně než Porušení se 10% počtu Porušení se vyskytovalo na všech vyskytovalo na 10- více než 30% Součet ploch, kde Součet ploch, Součet ploch, 30% počtu všech Nenachází se na dotčeném půdním bloku půdních počtu všech došlo k kde došlo k kde došlo k půdních bloků po 31. říjnu travní porost vyšší než 30 cm? Neporušeno bloků půdních bloků porušení, nepřesáhl porušení, je porušení, je s kulturou travní 9 s kulturou s kulturou travní 1ha 1-2ha nad 2ha porost užívaných travní porost porost užívaných žadatelem v době užívaných žadatelem v době kontroly žadatelem kontroly v době kontroly x 11 STANDART GAEC 10 - podmínka zaměřená na zajištění správného hospodaření s vodními zdroji - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: dodržovat správné (účelné) nakládání s vodou - opatření: 1) pokud je žadatel vlastníkem, nebo provozovatelem zavlažovací soustavy předloží pro tento účel platné povolení pro nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami - podmínka vychází z vodního zákona (č. 24/2001 Sb.) - povolení poskytuje vodoprávní úřad (OÚ, OÚ ORP, KÚ, VÚ) - povolení je časově omezeno = kontroluje se vždy aktuálnost povolení!! žádost o prodloužení povolení podat min. 6 měsíců před koncem platnosti aktuálního povolení - povolení a jeho náležitosti upravuje vyhláška č. 432/2001 STANDART GAEC 10 Bylo předloženo platné povolení k nakládání s povrchovými nebo 10 podzemními vodami? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Neporušeno x x Nepředloženo x x Nepředloženo 0 x x x x x 1

7 STANDART GAEC 11 - podmínka zaměřená na ochranu vodních zdrojů před znečištěním ze zemědělské činnosti a předchízení jeho vzniku - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: snižovat znečišťování vodních zdrojů hnojením - opatření: 1) zachovávat pás nehnojené půdy v šířce 3 m od břehové čáry - podmínka vychází z vodního zákona (č. 24/2001 Sb.) - týká se v odních útvarů = jezera, MVN, koryta řek, - v případě konfliktů rozhoduje vodoprávní úřad - STANDART GAEC 11 bude platit od v nitrátově zranitelných oblastech je již toto nařízení respektováno v součastnosti SYSTÉM KONTROLY PODMÍNĚNOSTI Kontrolní organizace: ÚKZÚZ, ČPI,ČIŽP, SZIF, (SRS). Objem kontroly: minimálně 1% žadatelů o přímé platby a 1% žadatelů o platby z II. osy PRV. Při celkovém počtu žadatelů o přímé platby okolo a o platby PRV kolem to představuje kolem 230 žadatelů o přímé platby a 12 žadatelů o platby PRV. SUMA = 3 kontrolovaných. Typ výběru: náhodný vs. rizikový Náhodný výběr 20 2% Výběr ke kontrole 1% ze žadatelů Rizikový výběr 7 80% Rizikový výběr GAEC Rizikový výběr podniků na základě rizikových kritérií: Orgán: SZIF Rizikový výběr Nitrátová směrnice Rizikový výběr podniků na základě rizikových kritérií: Orgán: ÚKZÚZ - Žadatel má evidovaný pozemek s kulturou T - Žadatel má evidovaný pozemek se svažitostí nad 12 stupňů - Žadatel má evidovaný pozemek s kulturou R a svažitostí nad 3 stupně - Žadatel má v žádosti o PP počet PB 20 a více - U žadatele bylo zjištěno porušení GAEC v předchozích letech - U žadatele bylo zjištěno rozorání T za účelem zúrodnění - Žadatel ještě nebyl kontrolován. - Subjekty hospodařící ve zranitelných půdních oblastech - Vzdálenost půdních bloků od vodních toků - Svažitost půdních bloků - Znečištění vod dusičnany - Existence chovu hospodářských zvířat - Hustota živočišné výroby - Ochranná pásma vodních zdrojů - Ekologické / konvenční zemědělství - Výsledky předchozích kontrol Rizikový výběr Kalová směrnice Rizikový výběr podniků na základě rizikových kritérií: Orgán: ÚKZÚZ Rizikový výběr ČPI Rizikový výběr podniků na základě rizikových kritérií: Orgán: ČPI - Vzdálenost podniku od ČOV - Hodnoty ph půdy - Zatížení půdy těžkými kovy - Chráněné území - Hospodaření v intenzivně plodících ovocných výsadbách - Výsledky předchozích kontrol - Správné předávání úplných a správných údajů do ÚE - Veterinární a zoohygienické podmínky, nákazová situace - Výše ročních finančních podpor - Výsledky kontrol v uplynulém období - Významné změny v hospodářství - Další kriteria stanovená MZe

8 PROCES KONTROLY NA MÍSTĚ 1) Výběr subjektů ke kontrole 2) Vytvoření plánu kontrol 3) Oznámení/neoznámení kontrol - podle kontrolovaných opatření v rámci způsobilosti 4) Kontrola na místě - zahájení kontroly - provedení kontroly - ukončení kontroly vyhotovení kontrolního protokolu řízení o námitkách lze podat do (7) dnů od seznámení s protokolem předání kontrolního protokolu žadatel musí být informován o všech porušeních do 3 měsíců od provedení kontroly PROCES KONTROLY NA MÍSTĚ ) Vyhotovení zprávy o kontrole - Obecná část - Popisnáčást - Hodnotící část (rozsah, závažnost, trvalost, opakování) 6) Předání zprávy o kontrole SZIF - do 1měsíce od vyhotovení - elektronickou cestou do MZK na MZe - dostupná na portálu FARMÁŘ PRŮBĚH KONTROLY PODMÍNĚNOSTI Průběh kontroly se řídí zákonem č. 2/1992, o státní kontrole a nařízením Komise (ES) č. 796/2004. Oznámení o kontrole max. 14 dnů, běžná praxe cca 3 - dnů, min. 48 hodin. Zahájení kontroly na místě = předložení písemného pověření ke kontrole PRŮBĚH KONTROLY PODMÍNĚNOSTI Provedení kontroly kontrolní list + protokol o kontrolním zjištění popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků (předání stejnopisu protokolu kontrolované osobě). Možnost podání písemných a zdůvodněných námitek proti protokolu do (7)dnů. Řízení o námitkách rozhodnutí do 1 dnů ředitel OSS. Zpráva o kontrole vzniká po uzavření kontroly, obsahuje hodnocení případně zjištěných porušení z hlediska rozsahu, závažnosti, trvalosti, opakování a úmyslu - předání na SZIF do 1 měsíce po ukončení kontroly Zpráva o kontrole neobsahuje výsledné procento snížení podpor, hodnotí pouze míru porušení HLAVNÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ NEDODRŽENÍ POŽADAVKŮ A STANDARDŮ Rozsah malý, střední, velký - hodnotí se především, zda se dosah porušení omezuje na samotné hospodářství nebo je širší. Závažnost malá, střední, velká - hodnotí se významnost důsledků daného porušení. Trvalost porušení trvalé / odstranitelné - hodnotí se délka doby porušení i možnost ukončit jeho působení přiměřenými prostředky. Opakování stejné porušení ve třech po sobě následujících letech - představuje stejné porušení kontrolovaného standardů / požadavku, vícekrát než jednou v průběhu tří po sobě jdoucích let, pokud byl žadatel o předchozím porušení informován, a měl tedy i možnost přijmout a zajistit nápravná patření. Úmysl porušení úmyslné / nedbalostní HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI 6 kroků hodnocení 1) Bodové ohodnocení porušených kontrolovaných požadavků (KO) 2) Vypočet z kolika % byla daná směrnice nebo standart porušen/a (KO) 3) Převedení bodového ohodnocení na slovní zanedbatelné, malé, střední, velké (KO) 4) Převedení slovního ohodnocení na procentuální snížení (SZIF) ) Stanovení souhrnného procentuálního snížení podpory za danou oblast (SZIF) 6) Součet souhrnných procentuálních snížení za oblasti (GAEC, SMR ŽP, SMR Veřejné zdraví, zdravá zvířat a zdraví rostlin) (SZIF)

9 HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI Oblast Body GAEC 10 SMR - ŽP 448 SMR - VZ 146 AEO ŽP (1-6) 16 AEO VZ (7-11) 67 HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI PŘEVOD BODŮ NA CELKOVOU MÍRU PORUŠENÍ Ztráta bodů z maximálního možného porušení do 10% včetně vyšší než 10% do 40% včetně Celková míra porušení u kontrolovaného aktu zanedbatelné porušení malé porušení GAEC Body GAEC Body č č. 6 1 č č č č. 8 1 č. 4 1 č č. 1 č vyšší než 40% do 80% včetně nad 80% střední porušení velké porušení HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI PŘÍKLAD VÝPOČTU PORUŠENÍ Příklad: Zemědělec na půdním bloku s kulturou vinice o výměře 2,1 ha plošně vypálil trávu. Nebyly na dotčených půdních blocích (PB) nebo jejich dílech páleny bylinné zbytky? Neporušeno Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Součet ploch, kde došlo k pálení (spálenišť), nepřesáhl 1ha Součet ploch, Součet ploch, kde došlo k pálení (spálenišť), je 1-2ha kde došlo k pálení (spálenišť), je nad 2 ha Pálení bylo prováděno pouze na orné půdě Pálení bylo prováděno alespoň na jednom pozemku s kulturou travní porost, sad či vinice, a nebylo prováděno plošně Pálení bylo prováděno alespoň na jednom pozemku s kulturou travní porost, sad či vinice, a to plošně x 1 Celkový počet získaných bodů = 11. Maximální počet trestných bodů za oblast GEAC je 10. Po převedení na procenta tvoří 1 trestných bodů za GAEC 4 = 10% z maximálního počtu bodů za GAECky. HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI PROCENTUÁLNÍ SNÍŽENÍ Celková míra porušení u kontrolovaného aktu Procentuální snížení zanedbatelné porušení 0 % malé porušení 1 % střední porušení 3 % velké porušení % POZOR: Koeficient opakovaného porušení = trojnásobek procentuálního snížení (3x) Po dosažení 1 bodů = následné porušení bude považováno za ÚMYSLNÉ. ZANEDBATELNÉ PORUŠENÍ Cross-compliance zákonné požadavky na hospodaření (SMR) Původní návrh z ledna standardů Konečná verze reformy 18 předpisů Oblast životního prostředí Oblast veřejného zdraví a zdraví zvířat, identifikace a evidence zvířat Oblast veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin Oznamovací povinnost u chorob Zabezpečení pohody zvířat

10 Cross-compliance Od platí dodržování úplného systému stanovených standardů CC = podmínka pro vyplácení přímých plateb, dotací z osy II PRV a SOT s vínem Principy CC aplikovaly již Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Švédsko a VB ( ) Francie, Nizozemí, Španělsko, Finsko, Řecko (2006) Malta a Slovinsko (2007) Od roku 2009 ostatní členské státy Od roku 2013 jednotná platba na podnik (SPS -single payment scheme) nahradí jednotnou platbu na plochu (SAPS -single area payment scheme) Etapy zavádění SMR v ČR od : 8 směrnic a nařízení z oblasti ochrany ŽP, veřejného zdraví, zdraví rostlin a zvířat od : 7 směrnic a nařízení z oblasti veřejného zdraví, zdraví rostlin a zvířat od : 3 směrnice z oblasti dobrých životních podmínek zvířat SMR 1: Ochrana volně žijících ptáků Hl. cíl: Ochrana vybraných volně žijících ptáků, jenž jsou ohroženy vyhubením nebo poškozením jejich stanovišť. Zákaz úmyslného zabíjení, zraňování, odchytu volně žijících ptáků, ničení jejich hnízd apod. Nutno udržovat dobrý stav jejich stanoviště. SMR 1: Ochrana volně žijících ptáků Co bude kontrolováno? Zásah do významných krajinných prvků vodní toky, údolní nivy, kácení a likvidace dřevin V případě zásahu je nutno opatřit si povolení příslušného orgánu ochrany přírody (NP, CHKO, obecní úřad, AOPK) Usmrcení ptáků, poškozování nebo ničení jejich hnízd U vybraných ptáků mohou relevantní instituce vymezit v terénu hnízda, jejichž vyznačená plocha musí být po dobu hnízdění vynechána z obhospodařování. SMR 1: Ochrana volně žijících ptáků An Střední Střední Ne Malý Velký Malá Velká o SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Hl.cíl: zabránit znečišťování podzemních vod nebezpečnými látkami SMR1/3: NEDOŠLO K ÚMYSLNÉMU USMRCENÍ PTÁKŮ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, K ÚMYSLNÉMU POŠKOZOVÁNÍ HNÍZD A VAJEC VEDOUCÍ K JEJICH ZNIČENÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ, K ÚMYSLNÉMU VYRUŠOVÁNÍ VYBRANÝCH DRUHŮ PTÁ- KŮ, ZEJMÉNA BĚHEM ROZMNOŽOVÁNÍ A ODCHOVU MLÁĎAT? Zničení Zničení Usmrcení jednotlivého většího počtu nebo užívaného užívaných Usmrcení ptáka zničení hnízda hnízd Zničení hnízdní nebo zničení užívaného nebo usmrcení nebo usmrcení kolonie užívaného hnízda mimo jedince většího nebo usmrcení hnízda hnízdní nebo škodlivý počtu jedinců velkého počtu v hnízdním období, období, zásah nebo jedinců při zásahu do při zásahu do na území do 30 škodlivý zásah nebo destrukce hnízdiště hnízdiště % na území příslušné ohrožena neohrožena rozlohy nad 30 % části hnízdiště hnízdní sezóna bez hnízdní příslušné části rozlohy cílového druhu. likvidace populace sezóna hnízdiště příslušnéčásti cílového druhu. cílového cílového hnízdiště druhu. druhu. cílového druhu. Záměrné zničení obsazeného hnízda, při zásahu do hnízdiště ohrožena i místní populace cílového druhu. Zajistit, aby ze skladů, stájí apod. neunikaly žádné nebezpečné látky. Nebezpečné látky: Ropné látky, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva apod

11 SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami co bude kontolováno? Základem je fyzická kontrola provozu i terénu Zjišťují se úniky závadných látek ze stájí, skladů a skládek. Zaměření na technické zabezpečení skladů včetněčerpacích stanic. Kontrola neprodyšnosti, nepropustnosti skladování siláží a senáží SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami co bude kontolováno? KONTROLA SKLADŮ: POSOUZENO HLAVNĚ BUDE: Nepropustnost konstrukce skladů Zamezení přítoku srážkových vod z okolních ploch Zabezpečení skladu proti úniku závadných látek do: povrchových vod, podzemních vod, půd, kanalizace, která není součástí technologického vybavení, Umístění nádrží na kapalná minerální hnojiva do záchytných van SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami co bude kontolováno? SKLADOVÁNÍ SILÁŽÍ A SENÁŽÍ: Neprodyšnost a nepropustnost Dále: místa uložení je vhodné střídat a volit co nejdále od vodních toků, veřejných kanalizačních systémů apod. SKLADOVÁNÍ SILÁŽÍ A SENÁŽÍ VE VACÍCH: Neprodyšnost a nepropustnost SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami SMR2/2: JSOU SKLADY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK VHODNÉ Z HLEDISKA OCHRANY VOD? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Technic ké zabezpe čení neodpov ídá v jednom případě. Technic ké zabezpe čení neodpov ídá ve dvou případec h. Technic ké zabezpe čení neodpov ídá ve více než dvou případec h. Malé technic ké nedost atky.. Střední technické nedostatky. Převážně nesplňuje požadavk y technické ho zabezpeč ení An o SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami - příklad Př. SILÁŽNÍ ŽLAB Zemědělský podnik disponuje dvěmi silážními žlaby. V prvním žlabu byla vyhloubená rýha o šíři cca 12 cm, ve druhém žlabu bylo zjištěno, že strany žlabu tvořily pouze volně opřené betonové panely bez vyspárování (mezera 20 cm), nenavazující ani na panelové dno (mezera 1 cm). HODNOCENÍ: Rozsah: střední (pochybení ve dvou případech), závažnost: velká, dopad: trvalý SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami skladování ropných látek Sklady ropných látek: Základní ochranu tvoří dodavatelské obaly, další stupeň ochrany tvoří např. ochranné nádoby, záchytná vana, havarijní jímka apod. Potrubí a nádrže: Kontrolovat nejméně jednou za pět let (pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší) => PŘEDLOŽENÍ havarijního plánu, provozního deníku, protokol o zkoušce těsnosti => zjištění poslední zkoušky Prověření, zda je kontrolní systém skutečně vybudován a funkční.

12 SMR 3: Používání upravených kalů na zemědělské půdě Hl. cíl: Bezpečné využití kalů na zemědělské půdě, a tak přispívat k udržování úrodnosti půdy Povinnost původce kalu zpracovat program použití kalu a předat jej uživateli kalu. (zejména vyhláška č. 382/2001 Sb., v platném znění ) SMR 3/1 Omezení / zákaz aplikace kalu na vymezených plochách. ( 33 zákon č. 18/ 2001 Sb., o odpadech, v platném znění) SMR 3/2 Dodržení dávky sušiny na 1 ha ( 1 vyhlaškač. 382/2001 Sb., v planem zněni) SMR 3/3 SMR 3: Používání upravených kalů na zemědělské půdě co bude kontrolováno? SMR3/1: BYLO POUŽÍVÁNÍ KALŮ PODLOŽENO ZPRACOVANÝM PROGRAMEM POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚ- DĚLSKÉ PŮDĚ? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u méně než ha ploch, na kterých byly kaly použity. Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u -10 ha ploch, na kterých byly kaly použity. Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u více než 10 ha ploch, na kterých byly kaly použity. Pevně stanoveno X X 8 1 X 17 Př. : Zemědělec použil upravené kaly na zem.půdě o výměře 4 ha a neměl pro toto použití k dispozici zpracovaný Program použití kalů na zem.půdě. Hodnocení: Rozsah: malý, závažnost: velká, trvalost: odstranitelné porušení An o SMR 3: Používání upravených kalů na zemědělské půdě co bude kontrolováno? SMR 3: Používání upravených kalů na zemědělské půdě co bude kontrolováno? An Střední Střední Ne Malý Velký Malá Velká o SMR3/2: BYL DODRŽEN ZÁKAZ POUŽITÍ KALU? Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše do 1 ha. Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše 1-3 ha. Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše nad 3 ha. Byl Byly Byly porušen porušeny dva jeden zákazy. zákaz. porušeny tři a více zákazů X Př. : Zemědělec použil v minulém roce upravené kaly na zem.půdě o výměře 2 ha. Tento pozemek je v roce kontroly využíván k pěstování polní zeleniny, nachází se v CHKO a zároveň upravené kaly nesplnily mikrobiologická kritéria stanovená vyhláškou. Hodnocení: Rozsah: střední, závažnost: velká, trvalost: trvalé porušení Nadměrná dávka kalu (nedodržení maximální dávky sušiny na 1 ha) SMR 4: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Vychází z tzv. nitrátové směrnice Nitrátová směrnice - 91/676/EHS Zákon č. 24/2001 Sb., o vodách, Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., Zákon č. 16/1998 Sb., o hnojivech Zranitelné oblasti: Oblasti, kde znečištění podzemních a povrchových vod dusičnany přesáhlo nebo by mohlo přesáhnout určenou mez 0 mg/l. Zranitelné oblasti: k.ú. okres Uherské Hradiště Boršice u Blatnice Dolní Němčí Hluk Horní Němčí Ostrožská Lhota Ostrožská Nová Ves Ostrožské Předměstí Polešovice Slavkov u Uherského Brodu Uherský Ostroh Vlčnov SMR 4: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Požadavky: 1) období zákazu hnojení (SMR 4/1): prokazování na základě evidence o hnojivech, jednotlivé termíny zákazu hnojení lze vyhledat i přes portál farmáře 2) Dodržet limity hnojení pro jednotlivé plodiny(smr 4/2): prokazování na základě evidence o hnojivech, kontrola výpočtu dodaného dusíku a porovnání s určeným limitem 3) Celkové množství N org. původu (hnojiva organická, organominerální, statková, upravené kaly) použitého na zemědělskou půdu v rámci podniku nesmí překročit 170 kg N/ha. (SMR 4/3)

13 SMR 4: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Požadavky: 4) Jímky a nádrže odpovídají min. čtyřměsíční produkci kejdy a tříměsíční produkci močůvky a hnojůvky, dostatečné pro uskladnění v období zákazu hnojení (resp. vyhláška 274/1998 Sb.) (SMR 4/4) Příklad: Zemědělský podnikatel chová 20 kusů prasat s produkcí kejdy. Vlastní jímku o celkové kapacitě 20 m3. Je zemědělec ve shodě s požadavkem 4) Výpočet: 1 prase=0,12 DJ (dle tabulky B ) =>20*0,12=30 DJ. 1 DJ prasat požaduje na 4měsíční kapacitu 6,1 m3 (dle tabulky B ) 4měsíční produkce = 30DJ*6,1= 183 m3 => splňuje SMR 4: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ) Dodržet zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se sklonem nad 7, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nacházejí ve vzdálenosti menší než 2 m (SMR 4/) možná kontrola v LPIS na Portálu farmáře 6) V blízkosti povrchových vod udržovat ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehovéčáry (SMR 4/6) možná kontrola v LPIS na Portálu farmáře 7) Dodržet zákaz hnojení na půdu, která je zaplavená, přesycená vodou, pokrytá vrstvou sněhu vyšší než cm nebo promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky cm přes den nerozmrzá (SMR 4/7) SMR : Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Zachovat rozmanitost živočišných a rostlinných druhů prostřednictvím ochrany stanovišť volně žijících živočichů a volně rostoucích rostlin, které jsou z evropského pohledu nejcennější tzv. Evropsky významné lokality Např. rostliny: podmáčené louky, stepní lokality. živočichové: hořečekčeský, sysel obecný, modrásek očkovaný SMR : Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Evropsky významné lokality okres Uherské Hradiště SMR 6, 7, 8: Označování hospodářských zvířat prasata, skot, ovce a kozy Hl. cíl: zajistit přesnou evidenci o hospodářství a zvířatech Díky evidenci možnost vysledovat původce nákazy až na konkrétní hospodářství a na situaci optimálně reagovat. Zákon č. 14/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat SMR 6, 7, 8: Označování hospodářských zvířat prasata, skot, ovce a kozy Co bude kontrolováno? Povinnost předvést zvířata Povinnost vést stájový registr resp. registr prasat v hospodářství Povinnost předložit na každé zvíře vystavený průvodní list skotu. Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

14 Minimální požadavky v rámci AEO Vztah (C-C) a plateb v rámci osy II. Programu rozvoje venkova ČR na období (PRV): V souladu s článkem 19 nařízení Komise (ES) č. 197/2006 se pod C-C zahrnují minimální požadavky na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (dále jen minimální požadavky). Minimální požadavky jsou zavedeny a kontrolovány pouze v AEO v souladu s přílohou II. nařízení Komise (ES) č. 1974/2006. Již v letech 2007 a 2008 bylo plnění podmínek nutností pro poskytnutí dotace v rámci AEO. V případě neplnění minimální požadavků u příjemců dotace AEO se snižují/ ruší platby ve všech výše uvedených opatřeních osy II. Sankce se nevztahují na dotace v rámci přímých podpor a podpor z SOT s vínem. Dotační možnosti pro splnění podmínek C-C I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Příjemci podpory - zemědělští podnikatelé Forma a výše podpory - dotace ve výši 40-60% způsobilých výdajů I Modernizace zemědělských podniků Způsobilé výdaje a) živočišná výroba (skot, prasata, ovce, kozy, koně, drůbež) investice do zemědělských staveb výstavba a rekonstrukce skladovacích, ustájovacích prostor investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu NE mobilní b) rostlinná výroba investice do zemědělských staveb výstavba či rekonstrukce skladovacích prostor a nosných konstrukcí trvalých kultur investice do techniky a technologií pro rostlinnou výrobu NE mobilní investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové biomasy Způsobilé výdaje na jeden projekt činí 100 tis mil. Kč. Další důležité podmínky v rámci opatření I Modernizace zemědělských podniků Limity způsobilých výdajů, ze kterých se stanovuje dotace: Příklad: Stáje pro výkrm prasat Dosaženi minimálně 30% podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech Historie podnikání žadatele (min. 2 roky) Uspořádané nájemní/vlastnické vztahy k nemovitostem týkající se projektu I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Příjemci podpory - zemědělci a výrobci potravin jejichž komodita je uvedena v Příloze I Smlouvy o založení ES Forma a výše podpory - dotace ve výši 0% způsobilých výdajů I Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Způsobilé výdaje Stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení KVALITY / ZPRACOVÁNÍ zemědělských a potravinářských produktů. Nákup zařízení související s balením, finální úpravou a značením výrobků s cílem ZVÝŠIT KVALITU. Investice v rámci monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů E-obchod (marketing), sklady zpracovaných produktů Způsobilé výdaje na jeden projekt činí 100 tis mil. Kč. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO I.1.3 ČE R V E N SOT s vínem Podporované investice: 1) Pořízení nového lisu na hrozny 2) Pořízení nového filtru na víno 3) Pořízení nové speciální kvasné nádoby pro získáváníčerveného vína s aktivním zařízením k potápění matolinového klobouku TERMÍN podání žádosti: od do pro vinařský rok 2010/2011. Žádost o podporu lze podat na investice pořízené nejdéle 12 měsíců před termínem pro podání žádosti. Žadatel musí být nejpozději k registrován jako výrobce vína (tzn. musí podat Prohlášení o zahájení výroby produktů ÚKZÚZ. Žadatel musí mít za 3 hospodářské roky předcházející podání žádosti podané prohlášení o sklizni nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách podle zákona o vinohradnictví a vinařství, pokud k tomu měl zákonnou povinnost. Žadatel musí investici provést a doručit Fondu doklady o její úhradě do 30. dubna následujícího kalendářního roku po podání žádosti. Marketing v zemědělství Zemědělský marketing vychází z poznání charakteristických zvláštností, zemědělské prvovýroby. Tyto zvláštnosti ji oddělují od výroby průmyslové. CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY: Charakteristické znaky zemědělských surovin (např. pšenice vyžaduje humózní půdy a je možno ji pěstovat do určité nadmořské výšky, žito ozimé vyžaduje lehčí půdy výše položené oblasti Charakteristické znaky produktů rostlinné výroby cukrovářepa se pěstuje pro bulvy obsahující cukernatou šťávu, chrást se používá jako krmivo pro živočišnou výrobu. Obiloviny se pěstují pro hlavní produkty = obilka, vedlejší produkt = sláma. Charakteristické znaky produktu živočišné výroby v podstatné míře se prodávají na trhu. V malém rozsahu se používají jako meziprodukt v samotné živočišné výrobě (mlezivo).

15 Zemědělský marketing sleduje: Trendy a požadavky spotřebitelů na zvláštní produkty rostlinné produkce především léčivých, aromatických a kořeninových rostlin Produkty ekologického zemědělství Zájem chovatelů o různé druhy v domácnostech chovaných drobných a kožešinových zvířat Zemědělský marketing (velké podniky) Zemědělský marketing je významná součást každého velkého zemědělského podniku. Jeho úspěšná realizace vyžaduje: 1. kvalifikované marketingové pracovníky dokonale obeznámené s problematikou zemědělské prvovýroby, produkty zem. prvovýroby a trhy zemědělských produktů. Obeznámených s problematikou sjednávání ceny a ostatní náležitosti spojených s prodejem potravinářských surovin resp. potravin vyžaduje obeznámení s problematikou nákupu výrobních prostředků a předmětů používaných k uskutečnění zemědělského výrobního procesu 2. dostatečně širokoučasovou řadu požadovaných dlouhodobě sledovaných vybraných marketingových, obchodních a ekonomických ukazatelů. 3. vybavení podniku softwarem umožňující zpracování nezbytných analýz a prognóz vývojových trendů vybraných potřebných ukazatelů. 4. soustavné sledování odborné zemědělské a potravinářské literatury v předmětu svého oboru, spotřebitelské trendy v bližším i širším okolí podniku, včetně trendu mezinárodního obchodu Marketing v zemědělství Vnitřní prostředí Vnitřní okolí podniku představuje rozdělení podniku do jednotlivých organizačních složek tzn: úsek živočišné výroby, rostlinné výroby, úseky štábní : ekonomický, dopravní, sekretariátředitele apod. Vnitřní prostředí je individuální. Vnější prostředí Politicko legislativní vlivy Ekonomické vlivy Sociálně kulturní vlivy Technologické vlivy Marketing v zemědělství Analýza zemědělských produktů Mechanická (tvar, barva, poškození, velikost, čistota atd. Fyziologická (vůně, chuť, zdravotní stav, kulinářské vlastnosti atd.) Mikroskopická (tvar, barva, poškození, velikost atd.) Chemická (sušina, bílkoviny, vláknina, tuk, popeloviny, cizorodé látky atd.) Marketing v zemědělství Typy poptávky po produktech: 1)Negativní poptávka - Zákazníci nejen, že nemají produkt rádi, ale jsou dokonce ochotni zaplatit za to, že se mu vyhnou. 2)Nulová poptávka - O produkt není zájem proto, že není potřebný. Úkolem marketingu je nalézání způsobů, jak spojit užitek produktu s přirozenými potřebami a zájmy lidí. 3)Latentní poptávka - Stávající produkty nejsou schopné uspokojit silnou potřebu zákazníků. Úkolem marketingu je změřit velikost potencionálního trhu a rozvíjet takové produkty, které by potřeby zákazníků uspokojovaly. Marketing v zemědělství 4) Klesající poptávka - Po určité době dochází k poklesu zájmu zákazníků o produkt. Úkolem marketingu je, prostřednictvím inovace, negativní poptávku zvrátit. ) Nepravidelná poptávka - Jedná se o stav, kdy není možné určit vývoj poptávky. Úkolem marketingu, tzv. synchromarketingu, je nalézt způsoby, jak změnit vzorek poptávky prostřednictvím pružné tvorby cen, stimulací prodeje a dalšími podněty. 6) Pilná poptávka - Ideální stav, ale firma nesmí "usnout na vavřínech". Úkolem marketingu je úroveň poptávky udržet i přes měnící se preference zákazníků a zvyšující se konkurenci zlepšováním kvality, péčí o zákazníky a dalšími způsoby.

16 Marketing v zemědělství 7) Nadměrná poptávka - Některé firmy stojí před problémem, kdy úroveň poptávky převyšuje jejich kapacitní možnosti. Úkolem marketingu zvaného demarketing (utlumení nadměrné poptávky) je nalezení způsobu, jak poptávku dočasně nebo trvale snížit. 8) Nezdravá poptávka Nezdravé produkty" vyžadují značné úsilí nutné k tomu, aby se lidé odradili od jejich spotřeby. Úkolem marketingu je přimět lidi, kteří mají něco v oblibě, k tomu, aby se toho vzdali. Jednou z cest jsou odstrašující sdělení, zvyšování cen a omezování dostupnosti těchto produktů. Marketingový systém v zemědělství Marketing zemědělských produktů a potravin v sobě zahrnuje veškeré aktivity, které se vyskytují v souvislosti s výrobou, zpracováním a distribucí zemědělských komodit, krmiv a potravin. Součástmi tohoto systému jsou nejrůznější subjekty, navzájem spolupracují a obecně lze říci, že s postupující globalizací se jeho složitost a vzájemná provázanost trvale zvyšuje. Celkem má tento proces čtyři hlavní úrovně: Zemědělskou prvovýrobu Zpracovatelský průmysl Dopravu a distribuci Spotřebu Na každé z těchto úrovní se přidává hodnota a z původně jednoduchých produktů jsou vytvářeny stále složitější a složitější finální produkty. Míra zpracování je značně různorodá a může zahrnovat jak jednoduché pracovní operace, tak také použití složitých a nákladných technologií. Marketingový mix v zemědělství Marketingový mix tvoří nástroje, které jsou kontrolovatelné. Tyto složky musí být navzájem vyrovnané a podnik jim musí věnovat trvalou pozornost. Marketingový mix je vnímán jako celek. Skládá se zpravidla z tzv. 4P Produkt (Product) Kvalita, Značka, Obal, Design, Styl, Sortiment, Ergonomické vlastnosti apod. Cena (Price) Cenové strategie, Platební podmínky, Slevy, Úvěrování, Penále Distribuce (Place) Distribuční politika podniku,organizace distribučních cest, Distribuční systémy Komunikace (Promotion) Reklama, Podpora prodeje, Styk s veřejností (public relations), Osobní prodej... Úkoly: 1. Na základě případové studie prezentované lektorem vytvořte vlastní marketingový mix v oblasti, ve které ve Vašem podniku působíte. 2. Na základě PESTE analýzy vytvořte analýzu vnějšího prostředí pro Váš podnik. Marketing v zemědělství Uveďte případy jednotlivých typů poptávek dle oboru Vaší činnosti: Rostlinná výroba Živočišná výroba Negativní? Negativní? Nulová? Nulová? Latentní? Latentní? Klesající? Klesající? Nepravidelná? Nepravidelná? Pilná? Pilná? Nadměrná? Nadměrná? Nezdravá? Nezdravá? Projekt Konkurenceschopné česko slovenské zemědělství Hl. cíl: Podpořit spolupráci mezi česko slovenskými firmami společný projekt OAK Hodonín, IRS a RRA Trenčín Hl. aktivity projektu: vznik Info-bodu pro firmy mající zájem podnikat v ČR/SR konání diskuzních seminářů v rámci problematiky přeshraniční problematiky zemědělství aktivně zapojit do projektu subjekty působící na poli vědy a výzkumu naleznout zájemci vhodného dodavatele, odběratele Doba realizace: jaro jaro 2011 DOTAZY A PŘÍMÉ KONZULTACE : Bc. Pavel Šmarda tel.: Ing. Ivan Černek tel.:

17 Děkujeme za pozornost! Asociace pro rozvoj regionů Rosická Říčany u Brna

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. GAEC GAEC Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu Jsou součástí

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova

Více

Úvod do problematiky Cross compliance

Úvod do problematiky Cross compliance Úvod do problematiky Cross compliance Kdo je UniConsulting vznik v roce 1998 nezávislá společnost nabízející pomoc při uplatňování nově vznikající legislativy v oblasti potravin, nepotravin a společného

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

kontrola podmíněnosti

kontrola podmíněnosti KONTR OLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE kontrola podmíněnosti cross compliance průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012 proces kontroly a vyhodnocení kontroly podmíněnosti jsem vybrán

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2014 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2013 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC)

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 4 1.2. Zdroje informací 4 1.3. Slovníček pojmů 5 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 6 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 9 2.1. Eroze půdy

Více

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz Funkce půdy Produkční funkce půdy fixace rostlin výživa rostlin (voda, živiny) Kulturní

Více

Ochrana půdy, vody a krajiny

Ochrana půdy, vody a krajiny Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy, vody a krajiny Ing. Jiří Hladík, Ph.D. , vody a krajiny Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních ekosystémů Zadržuje

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Jednotná žádost 2013

Jednotná žádost 2013 Jednotná žádost 2013 HARMONOGRAM 2013 15.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS)

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) Podklady pro školení Evidence půdy Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI OBSAH 1 Úvod 4 1.1 O příručce 4 1.2 Co je cílem příručky? 4 1.3 Komu je příručka určena? 4 1.4 Struktura příručky

Více

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN 2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN S účinností od 4.4.2008 byla novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (č. novely 108/2008 Sb.) vyhlášena revize akčního programu podle směrnice Rady 91/676/EHS

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

Požadavky Cross compliance. Tab. č.: 44. Skupina opatření. Položka / Parametry. P.č.

Požadavky Cross compliance. Tab. č.: 44. Skupina opatření. Položka / Parametry. P.č. Tab. č.: 44 Požadavky Cross compliance a. Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) 1 Eroze půdy - GAEC 1 Žadatel na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s druhem zemědělské kultury orná

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Metodické vysvětlení. Srpen 2012. Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o.

Metodické vysvětlení. Srpen 2012. Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o. Eroze v LPIS Metodické vysvětlení Srpen 2012 Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o. Obsah 1. Základní informace... 3 2. Eroze v LPIS... 4 2.1 Zobrazení eroze v LPIS... 4 2.2 Kódy protierozních

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

Podnikové informační systémy e-business e-government

Podnikové informační systémy e-business e-government Podnikové informační systémy e-business e-government Portál farmáře ve vinařství a vinohradnictví Kobylí, 28. 1. 2009 Ing. Lukáš Peterka Obsah 1. Portál farmáře Základní informace Přístup veřejné a neveřejné

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností určeno pro seminář k Prodeji ze dvora pořádaném Centrem rozvoje v České Skalici 14.3.2011 Odbor: KAZV Hradec Králové Oddělení: AZV Náchod

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

Zachování a údržba krajiny při využití PRV

Zachování a údržba krajiny při využití PRV Zachování a údržba krajiny při využití PRV Zachování a údržba krajiny při využití PRV Dr.Ing. Petr Marada Program Agroenvironmentální hospodaření Zatravňování orné půdy Ošetřování travních porostů Ekologické

Více

LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011

LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Základní informace

Více

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zadavatel: Ing. Ivan LANDA CSc.

Více

Cross compliance v ÚKZÚZ v roce 2009

Cross compliance v ÚKZÚZ v roce 2009 Cross compliance v ÚKZÚZ v roce 2009 Kontroly cross compliance v ÚKZÚZ v roce 2009 Kalová směrnice - 86/278/EHS Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, Vyhl. č. 382/2001 Sb., Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Cílem zařazování opakovaně monitorovaných

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy Podklady pro školení EPH Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. K čemu použít jednotlivé možnosti vyhledávání a sestav? V aplikaci EPH existují

Více

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ nezávislá poradenská společnost, na trhu od roku 1998 oblasti poradenství potravinářství zemědělství stravování dotační

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR MAS bude mít možnost koncipovat své fiche (opatření Programového rámce PRV) tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám území. Jediným požadavkem bude nutnost respektovat podmínky

Více

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.,

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne 11.7.2012 změna nařízení č. 72/2009 Modulace

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více