Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství"

Transkript

1 Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Regionální agrární komora Ostravsko Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Ing. František Mariánek CSc. (RAK Ostravsko) Bc. Pavel ŠMARDA (ARR o.s.) Ing. Ivan ČERNEK (ARR o.s.) Osnova přednášky: 1) cross compliance obecně (1 min.) 2) GAECky (30 min.) - PŘESTÁVKA (1 min.) 3) SMR (20 min.) 4) vazba cross compliance na AEO (10 min.) ) kontrola a postihy (20 min.) 6) příklady (10 min.) 7) diskuze na téma cross compliance (10 20 min.) - OBĚD (60 min.) 9) marketing v zemědělství (4 min.) Opava, Vývoj podmíněnosti v ČR 2004 SAPS vypláceny za předpokladu dodržení dobrého zemědělského a environmentálního stavu (nerušení krajinných prvků) SAPS vypláceny za předpokladu dodržení standartů dobrého zemědělského a environmentálního stavu 2007 k podmíněnosti se kromě SAPS přidávají i vybrané platby z osy II. PRV - podmínkou plateb AEO jsou minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 2008 podmíněnost se vztahuje na další platby z osy II. PRV (Natura 2000 v lesích) a vybrané platby týkající se SOT s vínem podmíněnost se vztahuje na další platby z osy II. PRV (lesnicko environmentální platby) - součástí podmíněnosti se stávají povinné požadavky na hospodařeníč. 1 až 8 - součástí podmíněnosti se stávají minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, které jsou nově definovány Podmíněnost po roce nové podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu - novela NV č. 83/2009 a (min. požadavky na hnojení) a 8a (min. požadavky POR) 2011 součástí podmíněnosti se stanou povinné požadavky na hospodařeníč. 9 až 1 (krmivová bezpečnost, přípravky na ochranu rostlin, veterinární léčiva, nákazy hospodářských zvířat) součástí podmíněnosti se stanou povinné požadavky na hospodařeníč. 16 a č. 18 (welfare hospodářských zvířat) GAEC - Good Agricultural and Environmental Conditions = Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu - vývoj podmínek: v roce 2009 existence GAECků v roce 2010 existence 11 GAECků STANDART GAEC 1 - podmínka zaměřená na protierozní opatření na zemědělské půdě - pozemky: orná půda + sklonitost nad 7º - cíl: po sklizni plodiny nenechat půdu odhalenou pro působení eroze, retence vody v krajině, smyv, odtok, povodně - opatření: 1) založení porostu následné plodiny nebo jedno z 2) ponechání strniště minimálně do ) nechat půdu zoranou nebo podmítnutou min. do platí pokud nejsou opatření v rozporu s GAEC 2 - týká se cca ha (cca. 3%)

2 STANDART GAEC 1 STANDART GAEC 1 Ponechání půdy v zoraném stavu do = GAEC 1 OK. Ponechání strniště = GAEC 1 OK. STANDART GAEC 1 STANDART GAEC 2 - rovněž podmínka zaměřená na protierozní opatření na zemědělské půdě Kontrolovaný standard Rozsah Malý Byly na půdních blocích (PB) s průměrnou sklonitostí nad 7 dodrženy předepsané 1 zásady ochrany půdy proti erozi? Součet ploch, kde došlo Neporušeno k porušení, nepřesáhl 1ha 0 3 Střední Součet ploch, kde došlo k porušení, je 1-2ha Závažnost Velký Malá Překročení průměrné sklonitosti Součet ploch, 7 na kde došlo každém PB k porušení, je kde došlo nad 2ha k porušení, nepřesáhlo 0, 8 3 Trvalost Střední Velká Překročení průměrné sklonitosti 7 je alespoň na jednom PB kde došlo k porušení 0, -1 Překročení průměrné sklonitosti 7 je alespoň na jednom kde došlo k porušení PB více než 1 8 Body Ne Ano - pozemky: silně erozně ohrožené pozemky - cíl: ochrana půdy před erozí, smyv, zanášení komunikací - opatření: 1) nepěstovat širokořádkové plodiny (viz. souč. GAEC2) 2) porosty obilnin a řepky zakládat s půdoochrannými technologiemi nebo x 21 3) porosty obilovin pěstovat s podsevem jetelovin - vyloučení ŠP není vázáno pouze na sklon svahu (doposud), ale také na délku svahu po spádnici, faktor přívalových dešťů, erodovatelnost půdy, faktor protierozních opatření aj. - vyjmenované půdoochranné technologie a technologie ochranného zpracování půdy STANDART GAEC 2 STANDART GAEC 2 Podkladová vrstva erozní ohroženosti SOWAC GIS - VÚMOP Podkladová vrstva protierozních opatření

3 STANDART GAEC 2 STANDART GAEC 3 - podmínka zaměřená na zachování úrovně organických složek v půdě Kontrolovaný standard Byly na plochách půdních bloků (PB), označených jako silně erozně ohrožené, 2 dodrženy předepsané zásady hospodaření? Rozsah Součet ploch, kde došlo Neporušeno k porušení, nepřesáhl 1ha 0 3 Součet ploch, kde došlo k porušení, je 1-2ha Závažnost Na silně erozně ohrožené ploše byla pěstována Součet ploch, řepka olejná kde došlo nebo obilniny k porušení, je bez použití nad 2ha půdoochranné technologie, případně obilniny bez podsevu jetelovin 8 3 Trvalost Na silně erozně ohrožené ploše byly pěstovány širokořádkové plodiny půdoochrannou technologií Na silně erozně ohrožené ploše byly pěstovány širokořádkové plodiny bez použití půdoochranné technologie 8 Body - pozemky: vybrané půdní bloky (20%) - cíl: navýšit podíl organického hnojení, zlepšení struktury půdy, mikroflóra, vodní režim - opatření: x 1) na 20% výměry půdních bloků (orná půda) zajistit jedno z následujících opatření nebo jejich kombinaci 2) aplikace tuhých statkových hnojiv, nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 2 t/ha (výjimka zapravení slámy) nebo 21 3) od 31. do 31.7 pěstovat vojtěšku, jetel, vikev aj. (lze i jako podsev do krycí plodiny, popř. jako směs s trávou) - nevylučují se kombinace opatření - nutno dodržovat evidenci hnojení (záznamy i o zapravování slámy!!) - možno využít i digestáty z bioplynových stanic STANDART GAEC 3 STANDART GAEC 3 Příklady možnosti plnění GAECU 3 aplikace hnoje hospodářských zvířat, tuhého podílu kejdy po mechanické separaci= separát) se sušinou >13 % aplikace drůbežího trusu, drůbeží po destýlky aplikace tuhých statkových hnojiv aplikace tuhých organických hnojivo Vojtěška od 31. do 31.7 = GAEC 3 OK. pěstování zlepšujících plodin Hnojení 2t/ha na 20% = GAEC 3 OK. zaorání ponechané slámy (z obilovin včetně slámy kukuřice na zrno, slámy olejnin, luskovin) zaorání plodin na zelené hnojení aplikace kompostu min. dávk a/ha termín plnění 2 t v kalendářním roce 4t v kalendářním roce nestanoveno pěstování jetelovin X v kalendářním roce v kalendářním roce pěstování vyjmenovaných luskovin X aplikace digestátu (tuhé části po mechanické separaci) 2 t v kalendářním roce 2 t evidence hnojení místo, termín aplikace, termín zapravení, plocha, dávka, množství živin místo, plocha, termín zapravení místo, termín aplikace, termín zapravení, plocha, dávka, množství živin CELKEM SUMA ha = min 20 % orné půdy užívané zemědělcem k 31.. daného kalendářního roku počet ha SUMA ha STANDART GAEC 3 STANDART GAEC 4 - podmínka zaměřená na udržení organické hmoty v systému - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích Kontrolovaný standard Rozsah Malý Byla na předepsané výměře půdních bloků (PB) použita nařízená opatření vedoucí 3 k zachování úrovně organických složek půdy? Opatření byla použita na více než Neporušeno 1% ploch avšak méně než 20% 0 1 Závažnost Trvalost Střední Velký Malá Střední Velká Opatření byla použita na 10-1% ploch Opatření byla použita na méně než 10% ploch x x Zjištěno porušení 3 x x Body Ne Ano - cíl: ochrana živočichů a půdních organismů, využití biomasy lépe než spálením - opatření: 1) nepálení rostlinných (bylinných) zbytků na půdních blocích - co není porušením GAEC 4: 1 x 11 1) pálení staré chmelové natě 2) větví 3) ostříhaných výhonů révy vinné 4) NOVĚ není porušením ani pálení bramborové natě (ochrana před kroužkovitostí a hnědou hnilobou)

4 STANDART GAEC 4 STANDART GAEC 4 Nebyly na dotčených půdních blocích (PB) nebo jejich dílech páleny bylinné zbytky? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Součet ploch, Součet Pálení bylo prováděno Pálení bylo Součet ploch, kde došlo ploch, kde Pálení bylo alespoň na jednom prováděno alespoň kde došlo k pálení došlo prováděno pozemku s kulturou na jednom pozemku Neporušeno k pálení (spálenišť), k pálení pouze na travní porost, sad či s kulturou travní (spálenišť), je nepřesáhl (spálenišť), orné půdě vinice, a nebylo porost, sad či nad 2 ha 1ha je 1-2ha prováděno plošně vinice, a to plošně x 1 Porušení GAEC 4: Bodové pálení bylinných zbytků na travním porostu STANDART GAEC - podmínka zaměřená na ochranu fyzikálních vlastností půdy (struktury) - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: ochránit půdu před utužením, pórovitost, propustnost a struktura - opatření: 1) neprovádět agrotechnická opatření (pojezdy mechanizací) na půdním bloku pokud je půda zaplavená nebo přesycená vodou výjimku tvoří vlastní sklizeň a plnění GAEC 7 - legislativní překryv se z. č. 16/1998 Sb. a SMR 4/7 tj. dodržení zákazu hnojení na půdu přesycenou vodou, pokrytou vrstvou sněhu vyšší než cm nebo promrzlou do hloubky větší než 8 cm STANDART GAEC Byl dodržen zákaz provádění agrotechnických zásahů v době, kdy je půda zaplavená nebo přesycená vodou, s výjimkou vlastní sklizně plodiny a plnění podmínky bodu 7? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Neporušeno x x Zjištěno porušení Půdní bloky, na kterých došlo k porušení, obsahují vybrané hlavní půdní jednotky (HPJ 1 ) Porušení lokalizované na plochách s vybranými hlavními půdními jednotkami (HPJ 2 ) Porušení lokalizované na plochách s vybranými hlavními půdními jednotkami (HPJ 3 ) 0 x x 1 3 x HPJ: 01, 08, 17, 18, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 3, 36, 37, 38, 39, 40,, 6, 8, 60, 62, 64, 6, 72, 73, 74, 7, 76, 77, HPJ: 02, 03, 04, 0, 06, 07, 11, 13, 1, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 2, 26, 30, 33, 41, 42, 43, 4, 49, 0, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 61, 63, HPJ: 09, 10, 12, 14, 44, 46, 47, 48, 66, 68, 69, 70, 71. STANDART GAEC 6 - podmínka zaměřená na zachování diverzity krajiny - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: ochrana krajinných prvků a vodních ploch v krajině -opatření: 1) nerušit a nepoškozovat krejinné prvky - krajinné prvky definovány NV č. 33/2009 jedná se o meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí a solitérní dřeviny - evidence krajinných prvků v LPISu - vodní plochy evidovány v LPIS jako kultura rybník - evidence krajinných prvků je již obsažena v novela zákona č. 22/1997 Sb. STANDART GAEC 6 Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Došlo k poškození Došlo k poškození nebo zrušení krajinných prvků solitér, skupina nebo zrušení dřevin a/nebo Došlo k Došlo k Došlo k výhradně dřevinné kultury rybník, Nebyly rušeny, popřípadě poškozovány poškození nebo poškození nebo poškození nebo vegetace na popřípadě došlo definované krajinné prvky a druh Neporušeno zrušení 2 zrušení 3 a více x zrušení 1 krajinných prvcích k poškození nebo zemědělské kultury rybník? krajinných krajinných krajinného prvku mez, terasa a/nebo zrušení krajinných prvků prvků travnatá údolnice prvků mez, terasa a/nebo travnatá údolnice a nejedná se o případ střední závažnosti x 4 x 1

5 STANDART GAEC 7 STANDART GAEC 7 - podmínka zaměřená na potlačení nežádoucích druhů rostlin - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: zabránění šíření nežádoucích druhů rostlin (invazní druhy) -opatření: 1) na půdních blocích regulovat výskyt netýkavky žláznaté (na kvetoucí a odkvetlé rostliny) 2) na půdních blocích regulovat výskyt bolševníku velkolepého (výška rostlin max. pod 70 cm) - doporučené metody regulace netýkavky chemicky a mechanicky (EZ, travní drny aj.) Netýkavka žláznatá. - doporučené metody regulace bolševníku chemicky a mechanicky pozor na fytotoxiny!! - neplést s původními druhy (b. obecný, n. nedůtklivá) Netýkavka nedůtklivá. - původní návrhy začleňoval i křídlatky STANDART GAEC 7 STANDART GAEC 7 Kontrolovaný standard Rozsah Malý Nevyskytují se na dotčených půdních blocích neregulované invazní rostliny netýkavka žláznatá a bolševník velkolepý? Bolševník velkolepý. Střední Trval ost Závažnost Velký Malá Neregulo vané rostliny se vyskytov Počet Počet Počet aly na méně než všech všech všech neregulova neregulova neregulova 10% Neporuš počtu ných ných ných eno rostlin rostlin rostlin všech nepřesáhl dosáhl 1- přesáhl 30 půdních 1 jedinců 30 jedinců jedinců bloků užívanýc h žadatele m v době kontroly Střední Velká Neregulované rostliny se vyskytovaly na 10-30% počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly Neregulovan é rostliny se vyskytovaly na více než 30% počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly 3 Bo dy N A e no 1 x 11 Bolševník obecný. STANDART GAEC 8 STANDART GAEC 8 - podmínka zaměřená na ochranu travních porostů - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: zachování travných porostů na půdě kde byly zřízeny, zachovat poměr TTP a orné půdy na území ČR -opatření: 1) zákaz rozorávání travních porostů na všech půdních blocích kde jsou založeny - obnova porostu pouze jedenkrát za let (kontroluje se stav k 31.8) - dva typy (druhy) travních porostů stálá pastvina, ostatní travní porost - kontrola sledování případné rozorání, změna druhové skladby, hodnocena i závažnost ohrožení půdy erozí Rozorání je patrné i ze satelitních snímků, které má kontrolní orgán k dispozici.

6 STANDART GAEC 8 Střední Střední Ne Ano Malý Velký Malá Velká Průměrná sklonitost Průměrná sklonitost každého rozoraného alespoň jednoho rozoraného pozemku Průměrná pozemku je je 7-9, rozorané sklonitost alespoň do 7, pozemky neobsahují jednoho pozemku je nad 9, Součet ploch, kde Součet ploch, Součet ploch, rozorané vybrané hlavní půdní Nedošlo ke změně kultury z travního rozorané pozemky došlo ke změně kde došlo ke kde došlo ke pozemky jednotky (HPJ) nebo porostu na ornou půdu? Neporušeno obsahují vybrané 8 kultury, nepřesáhl změně kultury, změně kultury, neobsahují případ spadající do hlavní půdní 1ha je 1- ha je nad ha vybrané kategorie malé jednotky (HPJ) hlavní půdní závažnosti, kdy byla nebo byla jednotky rozorána stálá rozorána stálá (HPJ) a pastvina a porušení pastvina nebyla nespadá do kategorie rozorána velké závažnosti stálá pastvina x 1 STANDART GAEC 9 - podmínka zaměřená na údržbu péče o travní porosty - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: snaha o udržení minimální péče o travní porosty na zemědělské půdě = podpora jejich mimoprodukční funkce -opatření: 1) po se na žádném z pozemků (kultura: travní porost) nesmí nacházet travní porost vyšší než 30 cm - kontrola stavu po každý rok - dříve toto bylo obecnou podmínkou AEO dle NV č. 79/2007 Sb. STANDART GAEC 9 Střední Střední Ne Ano Malý Velký Malá Velká Porušení se vyskytovalo na méně než Porušení se 10% počtu Porušení se vyskytovalo na všech vyskytovalo na 10- více než 30% Součet ploch, kde Součet ploch, Součet ploch, 30% počtu všech Nenachází se na dotčeném půdním bloku půdních počtu všech došlo k kde došlo k kde došlo k půdních bloků po 31. říjnu travní porost vyšší než 30 cm? Neporušeno bloků půdních bloků porušení, nepřesáhl porušení, je porušení, je s kulturou travní 9 s kulturou s kulturou travní 1ha 1-2ha nad 2ha porost užívaných travní porost porost užívaných žadatelem v době užívaných žadatelem v době kontroly žadatelem kontroly v době kontroly x 11 STANDART GAEC 10 - podmínka zaměřená na zajištění správného hospodaření s vodními zdroji - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: dodržovat správné (účelné) nakládání s vodou - opatření: 1) pokud je žadatel vlastníkem, nebo provozovatelem zavlažovací soustavy předloží pro tento účel platné povolení pro nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami - podmínka vychází z vodního zákona (č. 24/2001 Sb.) - povolení poskytuje vodoprávní úřad (OÚ, OÚ ORP, KÚ, VÚ) - povolení je časově omezeno = kontroluje se vždy aktuálnost povolení!! žádost o prodloužení povolení podat min. 6 měsíců před koncem platnosti aktuálního povolení - povolení a jeho náležitosti upravuje vyhláška č. 432/2001 STANDART GAEC 10 Bylo předloženo platné povolení k nakládání s povrchovými nebo 10 podzemními vodami? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Neporušeno x x Nepředloženo x x Nepředloženo 0 x x x x x 1

7 STANDART GAEC 11 - podmínka zaměřená na ochranu vodních zdrojů před znečištěním ze zemědělské činnosti a předchízení jeho vzniku - pozemky: musí být splněno na všech pozemcích - cíl: snižovat znečišťování vodních zdrojů hnojením - opatření: 1) zachovávat pás nehnojené půdy v šířce 3 m od břehové čáry - podmínka vychází z vodního zákona (č. 24/2001 Sb.) - týká se v odních útvarů = jezera, MVN, koryta řek, - v případě konfliktů rozhoduje vodoprávní úřad - STANDART GAEC 11 bude platit od v nitrátově zranitelných oblastech je již toto nařízení respektováno v součastnosti SYSTÉM KONTROLY PODMÍNĚNOSTI Kontrolní organizace: ÚKZÚZ, ČPI,ČIŽP, SZIF, (SRS). Objem kontroly: minimálně 1% žadatelů o přímé platby a 1% žadatelů o platby z II. osy PRV. Při celkovém počtu žadatelů o přímé platby okolo a o platby PRV kolem to představuje kolem 230 žadatelů o přímé platby a 12 žadatelů o platby PRV. SUMA = 3 kontrolovaných. Typ výběru: náhodný vs. rizikový Náhodný výběr 20 2% Výběr ke kontrole 1% ze žadatelů Rizikový výběr 7 80% Rizikový výběr GAEC Rizikový výběr podniků na základě rizikových kritérií: Orgán: SZIF Rizikový výběr Nitrátová směrnice Rizikový výběr podniků na základě rizikových kritérií: Orgán: ÚKZÚZ - Žadatel má evidovaný pozemek s kulturou T - Žadatel má evidovaný pozemek se svažitostí nad 12 stupňů - Žadatel má evidovaný pozemek s kulturou R a svažitostí nad 3 stupně - Žadatel má v žádosti o PP počet PB 20 a více - U žadatele bylo zjištěno porušení GAEC v předchozích letech - U žadatele bylo zjištěno rozorání T za účelem zúrodnění - Žadatel ještě nebyl kontrolován. - Subjekty hospodařící ve zranitelných půdních oblastech - Vzdálenost půdních bloků od vodních toků - Svažitost půdních bloků - Znečištění vod dusičnany - Existence chovu hospodářských zvířat - Hustota živočišné výroby - Ochranná pásma vodních zdrojů - Ekologické / konvenční zemědělství - Výsledky předchozích kontrol Rizikový výběr Kalová směrnice Rizikový výběr podniků na základě rizikových kritérií: Orgán: ÚKZÚZ Rizikový výběr ČPI Rizikový výběr podniků na základě rizikových kritérií: Orgán: ČPI - Vzdálenost podniku od ČOV - Hodnoty ph půdy - Zatížení půdy těžkými kovy - Chráněné území - Hospodaření v intenzivně plodících ovocných výsadbách - Výsledky předchozích kontrol - Správné předávání úplných a správných údajů do ÚE - Veterinární a zoohygienické podmínky, nákazová situace - Výše ročních finančních podpor - Výsledky kontrol v uplynulém období - Významné změny v hospodářství - Další kriteria stanovená MZe

8 PROCES KONTROLY NA MÍSTĚ 1) Výběr subjektů ke kontrole 2) Vytvoření plánu kontrol 3) Oznámení/neoznámení kontrol - podle kontrolovaných opatření v rámci způsobilosti 4) Kontrola na místě - zahájení kontroly - provedení kontroly - ukončení kontroly vyhotovení kontrolního protokolu řízení o námitkách lze podat do (7) dnů od seznámení s protokolem předání kontrolního protokolu žadatel musí být informován o všech porušeních do 3 měsíců od provedení kontroly PROCES KONTROLY NA MÍSTĚ ) Vyhotovení zprávy o kontrole - Obecná část - Popisnáčást - Hodnotící část (rozsah, závažnost, trvalost, opakování) 6) Předání zprávy o kontrole SZIF - do 1měsíce od vyhotovení - elektronickou cestou do MZK na MZe - dostupná na portálu FARMÁŘ PRŮBĚH KONTROLY PODMÍNĚNOSTI Průběh kontroly se řídí zákonem č. 2/1992, o státní kontrole a nařízením Komise (ES) č. 796/2004. Oznámení o kontrole max. 14 dnů, běžná praxe cca 3 - dnů, min. 48 hodin. Zahájení kontroly na místě = předložení písemného pověření ke kontrole PRŮBĚH KONTROLY PODMÍNĚNOSTI Provedení kontroly kontrolní list + protokol o kontrolním zjištění popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků (předání stejnopisu protokolu kontrolované osobě). Možnost podání písemných a zdůvodněných námitek proti protokolu do (7)dnů. Řízení o námitkách rozhodnutí do 1 dnů ředitel OSS. Zpráva o kontrole vzniká po uzavření kontroly, obsahuje hodnocení případně zjištěných porušení z hlediska rozsahu, závažnosti, trvalosti, opakování a úmyslu - předání na SZIF do 1 měsíce po ukončení kontroly Zpráva o kontrole neobsahuje výsledné procento snížení podpor, hodnotí pouze míru porušení HLAVNÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ NEDODRŽENÍ POŽADAVKŮ A STANDARDŮ Rozsah malý, střední, velký - hodnotí se především, zda se dosah porušení omezuje na samotné hospodářství nebo je širší. Závažnost malá, střední, velká - hodnotí se významnost důsledků daného porušení. Trvalost porušení trvalé / odstranitelné - hodnotí se délka doby porušení i možnost ukončit jeho působení přiměřenými prostředky. Opakování stejné porušení ve třech po sobě následujících letech - představuje stejné porušení kontrolovaného standardů / požadavku, vícekrát než jednou v průběhu tří po sobě jdoucích let, pokud byl žadatel o předchozím porušení informován, a měl tedy i možnost přijmout a zajistit nápravná patření. Úmysl porušení úmyslné / nedbalostní HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI 6 kroků hodnocení 1) Bodové ohodnocení porušených kontrolovaných požadavků (KO) 2) Vypočet z kolika % byla daná směrnice nebo standart porušen/a (KO) 3) Převedení bodového ohodnocení na slovní zanedbatelné, malé, střední, velké (KO) 4) Převedení slovního ohodnocení na procentuální snížení (SZIF) ) Stanovení souhrnného procentuálního snížení podpory za danou oblast (SZIF) 6) Součet souhrnných procentuálních snížení za oblasti (GAEC, SMR ŽP, SMR Veřejné zdraví, zdravá zvířat a zdraví rostlin) (SZIF)

9 HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI Oblast Body GAEC 10 SMR - ŽP 448 SMR - VZ 146 AEO ŽP (1-6) 16 AEO VZ (7-11) 67 HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI PŘEVOD BODŮ NA CELKOVOU MÍRU PORUŠENÍ Ztráta bodů z maximálního možného porušení do 10% včetně vyšší než 10% do 40% včetně Celková míra porušení u kontrolovaného aktu zanedbatelné porušení malé porušení GAEC Body GAEC Body č č. 6 1 č č č č. 8 1 č. 4 1 č č. 1 č vyšší než 40% do 80% včetně nad 80% střední porušení velké porušení HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI PŘÍKLAD VÝPOČTU PORUŠENÍ Příklad: Zemědělec na půdním bloku s kulturou vinice o výměře 2,1 ha plošně vypálil trávu. Nebyly na dotčených půdních blocích (PB) nebo jejich dílech páleny bylinné zbytky? Neporušeno Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano Součet ploch, kde došlo k pálení (spálenišť), nepřesáhl 1ha Součet ploch, Součet ploch, kde došlo k pálení (spálenišť), je 1-2ha kde došlo k pálení (spálenišť), je nad 2 ha Pálení bylo prováděno pouze na orné půdě Pálení bylo prováděno alespoň na jednom pozemku s kulturou travní porost, sad či vinice, a nebylo prováděno plošně Pálení bylo prováděno alespoň na jednom pozemku s kulturou travní porost, sad či vinice, a to plošně x 1 Celkový počet získaných bodů = 11. Maximální počet trestných bodů za oblast GEAC je 10. Po převedení na procenta tvoří 1 trestných bodů za GAEC 4 = 10% z maximálního počtu bodů za GAECky. HODNOCENÍ KONTROL PODMÍNĚNOSTI PROCENTUÁLNÍ SNÍŽENÍ Celková míra porušení u kontrolovaného aktu Procentuální snížení zanedbatelné porušení 0 % malé porušení 1 % střední porušení 3 % velké porušení % POZOR: Koeficient opakovaného porušení = trojnásobek procentuálního snížení (3x) Po dosažení 1 bodů = následné porušení bude považováno za ÚMYSLNÉ. ZANEDBATELNÉ PORUŠENÍ Cross-compliance zákonné požadavky na hospodaření (SMR) Původní návrh z ledna standardů Konečná verze reformy 18 předpisů Oblast životního prostředí Oblast veřejného zdraví a zdraví zvířat, identifikace a evidence zvířat Oblast veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin Oznamovací povinnost u chorob Zabezpečení pohody zvířat

10 Cross-compliance Od platí dodržování úplného systému stanovených standardů CC = podmínka pro vyplácení přímých plateb, dotací z osy II PRV a SOT s vínem Principy CC aplikovaly již Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Švédsko a VB ( ) Francie, Nizozemí, Španělsko, Finsko, Řecko (2006) Malta a Slovinsko (2007) Od roku 2009 ostatní členské státy Od roku 2013 jednotná platba na podnik (SPS -single payment scheme) nahradí jednotnou platbu na plochu (SAPS -single area payment scheme) Etapy zavádění SMR v ČR od : 8 směrnic a nařízení z oblasti ochrany ŽP, veřejného zdraví, zdraví rostlin a zvířat od : 7 směrnic a nařízení z oblasti veřejného zdraví, zdraví rostlin a zvířat od : 3 směrnice z oblasti dobrých životních podmínek zvířat SMR 1: Ochrana volně žijících ptáků Hl. cíl: Ochrana vybraných volně žijících ptáků, jenž jsou ohroženy vyhubením nebo poškozením jejich stanovišť. Zákaz úmyslného zabíjení, zraňování, odchytu volně žijících ptáků, ničení jejich hnízd apod. Nutno udržovat dobrý stav jejich stanoviště. SMR 1: Ochrana volně žijících ptáků Co bude kontrolováno? Zásah do významných krajinných prvků vodní toky, údolní nivy, kácení a likvidace dřevin V případě zásahu je nutno opatřit si povolení příslušného orgánu ochrany přírody (NP, CHKO, obecní úřad, AOPK) Usmrcení ptáků, poškozování nebo ničení jejich hnízd U vybraných ptáků mohou relevantní instituce vymezit v terénu hnízda, jejichž vyznačená plocha musí být po dobu hnízdění vynechána z obhospodařování. SMR 1: Ochrana volně žijících ptáků An Střední Střední Ne Malý Velký Malá Velká o SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Hl.cíl: zabránit znečišťování podzemních vod nebezpečnými látkami SMR1/3: NEDOŠLO K ÚMYSLNÉMU USMRCENÍ PTÁKŮ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, K ÚMYSLNÉMU POŠKOZOVÁNÍ HNÍZD A VAJEC VEDOUCÍ K JEJICH ZNIČENÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ, K ÚMYSLNÉMU VYRUŠOVÁNÍ VYBRANÝCH DRUHŮ PTÁ- KŮ, ZEJMÉNA BĚHEM ROZMNOŽOVÁNÍ A ODCHOVU MLÁĎAT? Zničení Zničení Usmrcení jednotlivého většího počtu nebo užívaného užívaných Usmrcení ptáka zničení hnízda hnízd Zničení hnízdní nebo zničení užívaného nebo usmrcení nebo usmrcení kolonie užívaného hnízda mimo jedince většího nebo usmrcení hnízda hnízdní nebo škodlivý počtu jedinců velkého počtu v hnízdním období, období, zásah nebo jedinců při zásahu do při zásahu do na území do 30 škodlivý zásah nebo destrukce hnízdiště hnízdiště % na území příslušné ohrožena neohrožena rozlohy nad 30 % části hnízdiště hnízdní sezóna bez hnízdní příslušné části rozlohy cílového druhu. likvidace populace sezóna hnízdiště příslušnéčásti cílového druhu. cílového cílového hnízdiště druhu. druhu. cílového druhu. Záměrné zničení obsazeného hnízda, při zásahu do hnízdiště ohrožena i místní populace cílového druhu. Zajistit, aby ze skladů, stájí apod. neunikaly žádné nebezpečné látky. Nebezpečné látky: Ropné látky, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva apod

11 SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami co bude kontolováno? Základem je fyzická kontrola provozu i terénu Zjišťují se úniky závadných látek ze stájí, skladů a skládek. Zaměření na technické zabezpečení skladů včetněčerpacích stanic. Kontrola neprodyšnosti, nepropustnosti skladování siláží a senáží SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami co bude kontolováno? KONTROLA SKLADŮ: POSOUZENO HLAVNĚ BUDE: Nepropustnost konstrukce skladů Zamezení přítoku srážkových vod z okolních ploch Zabezpečení skladu proti úniku závadných látek do: povrchových vod, podzemních vod, půd, kanalizace, která není součástí technologického vybavení, Umístění nádrží na kapalná minerální hnojiva do záchytných van SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami co bude kontolováno? SKLADOVÁNÍ SILÁŽÍ A SENÁŽÍ: Neprodyšnost a nepropustnost Dále: místa uložení je vhodné střídat a volit co nejdále od vodních toků, veřejných kanalizačních systémů apod. SKLADOVÁNÍ SILÁŽÍ A SENÁŽÍ VE VACÍCH: Neprodyšnost a nepropustnost SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami SMR2/2: JSOU SKLADY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK VHODNÉ Z HLEDISKA OCHRANY VOD? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Technic ké zabezpe čení neodpov ídá v jednom případě. Technic ké zabezpe čení neodpov ídá ve dvou případec h. Technic ké zabezpe čení neodpov ídá ve více než dvou případec h. Malé technic ké nedost atky.. Střední technické nedostatky. Převážně nesplňuje požadavk y technické ho zabezpeč ení An o SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami - příklad Př. SILÁŽNÍ ŽLAB Zemědělský podnik disponuje dvěmi silážními žlaby. V prvním žlabu byla vyhloubená rýha o šíři cca 12 cm, ve druhém žlabu bylo zjištěno, že strany žlabu tvořily pouze volně opřené betonové panely bez vyspárování (mezera 20 cm), nenavazující ani na panelové dno (mezera 1 cm). HODNOCENÍ: Rozsah: střední (pochybení ve dvou případech), závažnost: velká, dopad: trvalý SMR 2: Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami skladování ropných látek Sklady ropných látek: Základní ochranu tvoří dodavatelské obaly, další stupeň ochrany tvoří např. ochranné nádoby, záchytná vana, havarijní jímka apod. Potrubí a nádrže: Kontrolovat nejméně jednou za pět let (pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší) => PŘEDLOŽENÍ havarijního plánu, provozního deníku, protokol o zkoušce těsnosti => zjištění poslední zkoušky Prověření, zda je kontrolní systém skutečně vybudován a funkční.

12 SMR 3: Používání upravených kalů na zemědělské půdě Hl. cíl: Bezpečné využití kalů na zemědělské půdě, a tak přispívat k udržování úrodnosti půdy Povinnost původce kalu zpracovat program použití kalu a předat jej uživateli kalu. (zejména vyhláška č. 382/2001 Sb., v platném znění ) SMR 3/1 Omezení / zákaz aplikace kalu na vymezených plochách. ( 33 zákon č. 18/ 2001 Sb., o odpadech, v platném znění) SMR 3/2 Dodržení dávky sušiny na 1 ha ( 1 vyhlaškač. 382/2001 Sb., v planem zněni) SMR 3/3 SMR 3: Používání upravených kalů na zemědělské půdě co bude kontrolováno? SMR3/1: BYLO POUŽÍVÁNÍ KALŮ PODLOŽENO ZPRACOVANÝM PROGRAMEM POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚ- DĚLSKÉ PŮDĚ? Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u méně než ha ploch, na kterých byly kaly použity. Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u -10 ha ploch, na kterých byly kaly použity. Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u více než 10 ha ploch, na kterých byly kaly použity. Pevně stanoveno X X 8 1 X 17 Př. : Zemědělec použil upravené kaly na zem.půdě o výměře 4 ha a neměl pro toto použití k dispozici zpracovaný Program použití kalů na zem.půdě. Hodnocení: Rozsah: malý, závažnost: velká, trvalost: odstranitelné porušení An o SMR 3: Používání upravených kalů na zemědělské půdě co bude kontrolováno? SMR 3: Používání upravených kalů na zemědělské půdě co bude kontrolováno? An Střední Střední Ne Malý Velký Malá Velká o SMR3/2: BYL DODRŽEN ZÁKAZ POUŽITÍ KALU? Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše do 1 ha. Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše 1-3 ha. Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše nad 3 ha. Byl Byly Byly porušen porušeny dva jeden zákazy. zákaz. porušeny tři a více zákazů X Př. : Zemědělec použil v minulém roce upravené kaly na zem.půdě o výměře 2 ha. Tento pozemek je v roce kontroly využíván k pěstování polní zeleniny, nachází se v CHKO a zároveň upravené kaly nesplnily mikrobiologická kritéria stanovená vyhláškou. Hodnocení: Rozsah: střední, závažnost: velká, trvalost: trvalé porušení Nadměrná dávka kalu (nedodržení maximální dávky sušiny na 1 ha) SMR 4: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Vychází z tzv. nitrátové směrnice Nitrátová směrnice - 91/676/EHS Zákon č. 24/2001 Sb., o vodách, Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., Zákon č. 16/1998 Sb., o hnojivech Zranitelné oblasti: Oblasti, kde znečištění podzemních a povrchových vod dusičnany přesáhlo nebo by mohlo přesáhnout určenou mez 0 mg/l. Zranitelné oblasti: k.ú. okres Uherské Hradiště Boršice u Blatnice Dolní Němčí Hluk Horní Němčí Ostrožská Lhota Ostrožská Nová Ves Ostrožské Předměstí Polešovice Slavkov u Uherského Brodu Uherský Ostroh Vlčnov SMR 4: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Požadavky: 1) období zákazu hnojení (SMR 4/1): prokazování na základě evidence o hnojivech, jednotlivé termíny zákazu hnojení lze vyhledat i přes portál farmáře 2) Dodržet limity hnojení pro jednotlivé plodiny(smr 4/2): prokazování na základě evidence o hnojivech, kontrola výpočtu dodaného dusíku a porovnání s určeným limitem 3) Celkové množství N org. původu (hnojiva organická, organominerální, statková, upravené kaly) použitého na zemědělskou půdu v rámci podniku nesmí překročit 170 kg N/ha. (SMR 4/3)

13 SMR 4: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Požadavky: 4) Jímky a nádrže odpovídají min. čtyřměsíční produkci kejdy a tříměsíční produkci močůvky a hnojůvky, dostatečné pro uskladnění v období zákazu hnojení (resp. vyhláška 274/1998 Sb.) (SMR 4/4) Příklad: Zemědělský podnikatel chová 20 kusů prasat s produkcí kejdy. Vlastní jímku o celkové kapacitě 20 m3. Je zemědělec ve shodě s požadavkem 4) Výpočet: 1 prase=0,12 DJ (dle tabulky B ) =>20*0,12=30 DJ. 1 DJ prasat požaduje na 4měsíční kapacitu 6,1 m3 (dle tabulky B ) 4měsíční produkce = 30DJ*6,1= 183 m3 => splňuje SMR 4: Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ) Dodržet zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se sklonem nad 7, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nacházejí ve vzdálenosti menší než 2 m (SMR 4/) možná kontrola v LPIS na Portálu farmáře 6) V blízkosti povrchových vod udržovat ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehovéčáry (SMR 4/6) možná kontrola v LPIS na Portálu farmáře 7) Dodržet zákaz hnojení na půdu, která je zaplavená, přesycená vodou, pokrytá vrstvou sněhu vyšší než cm nebo promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky cm přes den nerozmrzá (SMR 4/7) SMR : Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Zachovat rozmanitost živočišných a rostlinných druhů prostřednictvím ochrany stanovišť volně žijících živočichů a volně rostoucích rostlin, které jsou z evropského pohledu nejcennější tzv. Evropsky významné lokality Např. rostliny: podmáčené louky, stepní lokality. živočichové: hořečekčeský, sysel obecný, modrásek očkovaný SMR : Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Evropsky významné lokality okres Uherské Hradiště SMR 6, 7, 8: Označování hospodářských zvířat prasata, skot, ovce a kozy Hl. cíl: zajistit přesnou evidenci o hospodářství a zvířatech Díky evidenci možnost vysledovat původce nákazy až na konkrétní hospodářství a na situaci optimálně reagovat. Zákon č. 14/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat SMR 6, 7, 8: Označování hospodářských zvířat prasata, skot, ovce a kozy Co bude kontrolováno? Povinnost předvést zvířata Povinnost vést stájový registr resp. registr prasat v hospodářství Povinnost předložit na každé zvíře vystavený průvodní list skotu. Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

14 Minimální požadavky v rámci AEO Vztah (C-C) a plateb v rámci osy II. Programu rozvoje venkova ČR na období (PRV): V souladu s článkem 19 nařízení Komise (ES) č. 197/2006 se pod C-C zahrnují minimální požadavky na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (dále jen minimální požadavky). Minimální požadavky jsou zavedeny a kontrolovány pouze v AEO v souladu s přílohou II. nařízení Komise (ES) č. 1974/2006. Již v letech 2007 a 2008 bylo plnění podmínek nutností pro poskytnutí dotace v rámci AEO. V případě neplnění minimální požadavků u příjemců dotace AEO se snižují/ ruší platby ve všech výše uvedených opatřeních osy II. Sankce se nevztahují na dotace v rámci přímých podpor a podpor z SOT s vínem. Dotační možnosti pro splnění podmínek C-C I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Příjemci podpory - zemědělští podnikatelé Forma a výše podpory - dotace ve výši 40-60% způsobilých výdajů I Modernizace zemědělských podniků Způsobilé výdaje a) živočišná výroba (skot, prasata, ovce, kozy, koně, drůbež) investice do zemědělských staveb výstavba a rekonstrukce skladovacích, ustájovacích prostor investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu NE mobilní b) rostlinná výroba investice do zemědělských staveb výstavba či rekonstrukce skladovacích prostor a nosných konstrukcí trvalých kultur investice do techniky a technologií pro rostlinnou výrobu NE mobilní investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové biomasy Způsobilé výdaje na jeden projekt činí 100 tis mil. Kč. Další důležité podmínky v rámci opatření I Modernizace zemědělských podniků Limity způsobilých výdajů, ze kterých se stanovuje dotace: Příklad: Stáje pro výkrm prasat Dosaženi minimálně 30% podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech Historie podnikání žadatele (min. 2 roky) Uspořádané nájemní/vlastnické vztahy k nemovitostem týkající se projektu I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Příjemci podpory - zemědělci a výrobci potravin jejichž komodita je uvedena v Příloze I Smlouvy o založení ES Forma a výše podpory - dotace ve výši 0% způsobilých výdajů I Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Způsobilé výdaje Stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení KVALITY / ZPRACOVÁNÍ zemědělských a potravinářských produktů. Nákup zařízení související s balením, finální úpravou a značením výrobků s cílem ZVÝŠIT KVALITU. Investice v rámci monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů E-obchod (marketing), sklady zpracovaných produktů Způsobilé výdaje na jeden projekt činí 100 tis mil. Kč. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO I.1.3 ČE R V E N SOT s vínem Podporované investice: 1) Pořízení nového lisu na hrozny 2) Pořízení nového filtru na víno 3) Pořízení nové speciální kvasné nádoby pro získáváníčerveného vína s aktivním zařízením k potápění matolinového klobouku TERMÍN podání žádosti: od do pro vinařský rok 2010/2011. Žádost o podporu lze podat na investice pořízené nejdéle 12 měsíců před termínem pro podání žádosti. Žadatel musí být nejpozději k registrován jako výrobce vína (tzn. musí podat Prohlášení o zahájení výroby produktů ÚKZÚZ. Žadatel musí mít za 3 hospodářské roky předcházející podání žádosti podané prohlášení o sklizni nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách podle zákona o vinohradnictví a vinařství, pokud k tomu měl zákonnou povinnost. Žadatel musí investici provést a doručit Fondu doklady o její úhradě do 30. dubna následujícího kalendářního roku po podání žádosti. Marketing v zemědělství Zemědělský marketing vychází z poznání charakteristických zvláštností, zemědělské prvovýroby. Tyto zvláštnosti ji oddělují od výroby průmyslové. CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY: Charakteristické znaky zemědělských surovin (např. pšenice vyžaduje humózní půdy a je možno ji pěstovat do určité nadmořské výšky, žito ozimé vyžaduje lehčí půdy výše položené oblasti Charakteristické znaky produktů rostlinné výroby cukrovářepa se pěstuje pro bulvy obsahující cukernatou šťávu, chrást se používá jako krmivo pro živočišnou výrobu. Obiloviny se pěstují pro hlavní produkty = obilka, vedlejší produkt = sláma. Charakteristické znaky produktu živočišné výroby v podstatné míře se prodávají na trhu. V malém rozsahu se používají jako meziprodukt v samotné živočišné výrobě (mlezivo).

15 Zemědělský marketing sleduje: Trendy a požadavky spotřebitelů na zvláštní produkty rostlinné produkce především léčivých, aromatických a kořeninových rostlin Produkty ekologického zemědělství Zájem chovatelů o různé druhy v domácnostech chovaných drobných a kožešinových zvířat Zemědělský marketing (velké podniky) Zemědělský marketing je významná součást každého velkého zemědělského podniku. Jeho úspěšná realizace vyžaduje: 1. kvalifikované marketingové pracovníky dokonale obeznámené s problematikou zemědělské prvovýroby, produkty zem. prvovýroby a trhy zemědělských produktů. Obeznámených s problematikou sjednávání ceny a ostatní náležitosti spojených s prodejem potravinářských surovin resp. potravin vyžaduje obeznámení s problematikou nákupu výrobních prostředků a předmětů používaných k uskutečnění zemědělského výrobního procesu 2. dostatečně širokoučasovou řadu požadovaných dlouhodobě sledovaných vybraných marketingových, obchodních a ekonomických ukazatelů. 3. vybavení podniku softwarem umožňující zpracování nezbytných analýz a prognóz vývojových trendů vybraných potřebných ukazatelů. 4. soustavné sledování odborné zemědělské a potravinářské literatury v předmětu svého oboru, spotřebitelské trendy v bližším i širším okolí podniku, včetně trendu mezinárodního obchodu Marketing v zemědělství Vnitřní prostředí Vnitřní okolí podniku představuje rozdělení podniku do jednotlivých organizačních složek tzn: úsek živočišné výroby, rostlinné výroby, úseky štábní : ekonomický, dopravní, sekretariátředitele apod. Vnitřní prostředí je individuální. Vnější prostředí Politicko legislativní vlivy Ekonomické vlivy Sociálně kulturní vlivy Technologické vlivy Marketing v zemědělství Analýza zemědělských produktů Mechanická (tvar, barva, poškození, velikost, čistota atd. Fyziologická (vůně, chuť, zdravotní stav, kulinářské vlastnosti atd.) Mikroskopická (tvar, barva, poškození, velikost atd.) Chemická (sušina, bílkoviny, vláknina, tuk, popeloviny, cizorodé látky atd.) Marketing v zemědělství Typy poptávky po produktech: 1)Negativní poptávka - Zákazníci nejen, že nemají produkt rádi, ale jsou dokonce ochotni zaplatit za to, že se mu vyhnou. 2)Nulová poptávka - O produkt není zájem proto, že není potřebný. Úkolem marketingu je nalézání způsobů, jak spojit užitek produktu s přirozenými potřebami a zájmy lidí. 3)Latentní poptávka - Stávající produkty nejsou schopné uspokojit silnou potřebu zákazníků. Úkolem marketingu je změřit velikost potencionálního trhu a rozvíjet takové produkty, které by potřeby zákazníků uspokojovaly. Marketing v zemědělství 4) Klesající poptávka - Po určité době dochází k poklesu zájmu zákazníků o produkt. Úkolem marketingu je, prostřednictvím inovace, negativní poptávku zvrátit. ) Nepravidelná poptávka - Jedná se o stav, kdy není možné určit vývoj poptávky. Úkolem marketingu, tzv. synchromarketingu, je nalézt způsoby, jak změnit vzorek poptávky prostřednictvím pružné tvorby cen, stimulací prodeje a dalšími podněty. 6) Pilná poptávka - Ideální stav, ale firma nesmí "usnout na vavřínech". Úkolem marketingu je úroveň poptávky udržet i přes měnící se preference zákazníků a zvyšující se konkurenci zlepšováním kvality, péčí o zákazníky a dalšími způsoby.

16 Marketing v zemědělství 7) Nadměrná poptávka - Některé firmy stojí před problémem, kdy úroveň poptávky převyšuje jejich kapacitní možnosti. Úkolem marketingu zvaného demarketing (utlumení nadměrné poptávky) je nalezení způsobu, jak poptávku dočasně nebo trvale snížit. 8) Nezdravá poptávka Nezdravé produkty" vyžadují značné úsilí nutné k tomu, aby se lidé odradili od jejich spotřeby. Úkolem marketingu je přimět lidi, kteří mají něco v oblibě, k tomu, aby se toho vzdali. Jednou z cest jsou odstrašující sdělení, zvyšování cen a omezování dostupnosti těchto produktů. Marketingový systém v zemědělství Marketing zemědělských produktů a potravin v sobě zahrnuje veškeré aktivity, které se vyskytují v souvislosti s výrobou, zpracováním a distribucí zemědělských komodit, krmiv a potravin. Součástmi tohoto systému jsou nejrůznější subjekty, navzájem spolupracují a obecně lze říci, že s postupující globalizací se jeho složitost a vzájemná provázanost trvale zvyšuje. Celkem má tento proces čtyři hlavní úrovně: Zemědělskou prvovýrobu Zpracovatelský průmysl Dopravu a distribuci Spotřebu Na každé z těchto úrovní se přidává hodnota a z původně jednoduchých produktů jsou vytvářeny stále složitější a složitější finální produkty. Míra zpracování je značně různorodá a může zahrnovat jak jednoduché pracovní operace, tak také použití složitých a nákladných technologií. Marketingový mix v zemědělství Marketingový mix tvoří nástroje, které jsou kontrolovatelné. Tyto složky musí být navzájem vyrovnané a podnik jim musí věnovat trvalou pozornost. Marketingový mix je vnímán jako celek. Skládá se zpravidla z tzv. 4P Produkt (Product) Kvalita, Značka, Obal, Design, Styl, Sortiment, Ergonomické vlastnosti apod. Cena (Price) Cenové strategie, Platební podmínky, Slevy, Úvěrování, Penále Distribuce (Place) Distribuční politika podniku,organizace distribučních cest, Distribuční systémy Komunikace (Promotion) Reklama, Podpora prodeje, Styk s veřejností (public relations), Osobní prodej... Úkoly: 1. Na základě případové studie prezentované lektorem vytvořte vlastní marketingový mix v oblasti, ve které ve Vašem podniku působíte. 2. Na základě PESTE analýzy vytvořte analýzu vnějšího prostředí pro Váš podnik. Marketing v zemědělství Uveďte případy jednotlivých typů poptávek dle oboru Vaší činnosti: Rostlinná výroba Živočišná výroba Negativní? Negativní? Nulová? Nulová? Latentní? Latentní? Klesající? Klesající? Nepravidelná? Nepravidelná? Pilná? Pilná? Nadměrná? Nadměrná? Nezdravá? Nezdravá? Projekt Konkurenceschopné česko slovenské zemědělství Hl. cíl: Podpořit spolupráci mezi česko slovenskými firmami společný projekt OAK Hodonín, IRS a RRA Trenčín Hl. aktivity projektu: vznik Info-bodu pro firmy mající zájem podnikat v ČR/SR konání diskuzních seminářů v rámci problematiky přeshraniční problematiky zemědělství aktivně zapojit do projektu subjekty působící na poli vědy a výzkumu naleznout zájemci vhodného dodavatele, odběratele Doba realizace: jaro jaro 2011 DOTAZY A PŘÍMÉ KONZULTACE : Bc. Pavel Šmarda tel.: Ing. Ivan Černek tel.:

17 Děkujeme za pozornost! Asociace pro rozvoj regionů Rosická Říčany u Brna

kontrola podmíněnosti

kontrola podmíněnosti KONTR OLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE kontrola podmíněnosti cross compliance průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012 proces kontroly a vyhodnocení kontroly podmíněnosti jsem vybrán

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC)

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 4 1.2. Zdroje informací 4 1.3. Slovníček pojmů 5 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 6 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 9 2.1. Eroze půdy

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2014 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zadavatel: Ing. Ivan LANDA CSc.

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Přímé platby. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Přímé platby. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Přímé platby Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby 2) Legislativní rámec 3) Finanční rámec 4) Aktivní zemědělec

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 v České republice

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 v České republice Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 v České republice 1 Obsah ČÁST I) Metodická příručka k poskytování přímých plateb v roce 2015 v ČR...1 I. a) Úvod...1 I. b) Právní

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

SEMINÁŘ 2013. Ing. Milan Berka, KEZ o.p.s.

SEMINÁŘ 2013. Ing. Milan Berka, KEZ o.p.s. SEMINÁŘ 2013 Ing. Milan Berka, KEZ o.p.s. PŘÍPRAVA NA KONTROLU Aktuální popis jednotky a bezpečnostní opatření zásadní změny musí průběžně oznamovat kontrolní organizaci: zvýšení výměry zařazení nového

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

3.1. Téma Voda. Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

3.1. Téma Voda. Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu 3. POVINNÉ POŽůDůVKY Nů HOSPODů ENÍ ĚPPH) Povinné požadavky na hospoda ení zem d lského subjektu (PPH) jsou stanoveny vybranými články na ízení a sm rnic Evropské Unie. Ustanovení daná evropskými na ízeními

Více

Jednotná žádost 2013

Jednotná žádost 2013 Jednotná žádost 2013 HARMONOGRAM 2013 15.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Základy ekologického zemědělství

Základy ekologického zemědělství Základy ekologického zemědělství Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání 1 ÚKZÚZ, 2014 ISBN 978-80-7401-098-9

Více

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH)

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) Ing. Ivan Novotný a kolektiv Praha 2013 Ing. Ivan Novotný a kolektiv: Ing. Jan Vopravil, Ph.D., VÚMOP, v.v.i. Ing. Hana Kristenová, VÚMOP, v.v.i. Mgr.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3.1. Vymezení základních pojmů 3.2. Cíle a principy ekologického zemědělství 3.3.Vývoj ekologického zemědělství v České republice 3.4. Vývoj ekologického zemědělství v EU a ve

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 40495/2015-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Ekologické zemědělství zdroj bezpečných krmiv a potravin Ing. Petr Homolka, Ph.D. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. Ing. Jiří Urban Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby

Více