Zdenìk Rumler a sklo. O sportovním areálu a ostatním

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdenìk Rumler a sklo. O sportovním areálu a ostatním"

Transkript

1 4/ února 1998 Cena 4,80 Kè Co tomu øíkáte? Vážení podnikatelé, pøíznivci našeho mìsta a regionu, vážení sušiètí obèané. V závìru loòského roku uspoøádalo Mìsto Sušice a Mìstské kulturní støedisko setkání nejvìtších podnikatelù našeho regionu, aby je informovalo o zámìrech v oblasti rozvoje nabídky kulturních a spoleèenských aktivit pro obyvatele i návštìvníky mìsta, o plánech na dovybavení a rozvoj kulturních zaøízení, zejména sušické Sokolovny a aby je požádalo o pomoc a spolupráci. Všichni zúèastnìní mìli dostatek pochopení pro to, že nejenom obec, ale i obèané a podniky mohou pøispìt k rozvoji svého mìsta radou, prací i penìzi. Na zmínìném setkání jsme slíbili, že podnikatele a celou veøejnost se zámìry rozvoje seznámíme a založíme zvláštní úèet, na kterém se budou soustøeïovat finanèní prostøedky pro kulturní zaøízení mìsta. Každý z vás si mùže vybrat, na co by chtìl pøispìt, jak by se chtìl plánovaného rozvoje zúèastnit a MKS bude v Sušických novinách pravidelnì zveøejòovat a skládat úèty z hospodaøení se získanými prostøedky. První odezva na zmínìné setkání se již objevila Šumavaplan Sušice a sklárny Antonín Rückl a synové v Annínì vìnovaly na náš úèet desetitisícové vklady, které jsou urèeny jednak na zajištìní kulturních akcí, jednak na zlepšení vybavení Sokolovny. Svým pøíspìvkem se tedy zmínìné firmy pøipojily k naší výzvì na získání finanèních prostøedkù a vytvoøily tak pøíklad hodný následování. Jaké jsou tedy oblasti rozvoje kulturního života mìsta, v nichž bychom potøebovali vaši pomoc: Sokolovna jsou dostateènì známy okolnosti, za jakých se Mìsto Sušice stalo vlastníkem a MKS provozovatelem tohoto, alespoò v budoucnosti, doufáme kulturního domu mìsta. Do souèasné doby již byly z mìstského rozpoètu vynaloženy znaèné prostøedky na dokonèení nebo údržbu základních podmínek fungování budovy dokonèení støechy, oprava kotelny, oprava parketu v hlavním sálu apod. V souèasné dobì je nejnovìjším a nejvìtším problémem provozu Sokolovny celková rekonstrukce jevištì, jehož veškerá zaøízení jsou podle poslední revize nevyhovující, nebezpeèná a neopravitelná. Budeme-li tedy chtít alespoò v budoucnosti poøádat divadelní a jiná pøedstavení, je nutno krok za krokem jevištì opravit, což pøedstavuje miliónové èástky. Kulturní léto již v letošním roce, ale i v dalších letech bychom rádi pøipravili zajímavý letní program pro sušickou veøejnost i návštìvníky mìsta na námìstí, pøípadnì na dalších zajímavých místech by se mohly konat koncerty všech hudebních žánrù, folklórní vystoupení, šermíøské souboje a tak dále. Vaše pøíspìvky proto mohou být využity na úhradu nezbytných nákladù tìchto poøadù, a tak pøispìt k oživení a zvýšení atraktivnosti Sušice a okolí. Taneèní klub Fialka pøi MKS a pøípravka taneèní školy vaše pøíspìvky pomohou lepší reprezentaci taneèních párù na soutìžích, zajištìní kvalitních podmínek pro výuku. Žáci taneèní školy vám odmìnou nabízejí pøedtanèení na plesech, výroèních schùzích, setkáních zamìstnancù a podobných pøíležitostech. Prostøedky získané za tato vystoupení jsou rovnìž formou finanèní pomoci taneèní škole. Jak vidíte, finanèních prostøedkù je tøeba hodnì a vytváøení nebo zlepšování prostøedí pro poøádání kulturních programù, kurzù, vzdìlávacích akcí, poøadù pro dìti, divadelních pøedstavení a koncertù dává základ pro co nejširší nabídku kulturního a spoleèenského vyžití vás, sušických obèanù, i návštìvníkù našeho mìsta a Šumavy. Turisty stále více láká nejen pøíjemné ubytování a dobrá strava, ale hlavnì pøírodní krásy a zajímavá sportovní, kulturní a spoleèenská nabídka. Pøijedou, stráví zde dovolenou a budou-li spokojeni, pøijedou znovu a prospìch to pøinese nám všem. Závìrem bych chtìla dodat, že jakýkoli námìt, jakákoli forma pomoci èi spolupráce bude vždy vítána, rádi s vámi budeme hovoøit o tom, co v naší nabídce postrádáte, jakou zábavu, formu vzdìlávání, spoleèenskou akci byste v Sušici uvítali. Udìláme pak co je v našich silách a možnostech, abychom èinnost MKS zamìøili podle vašich pøání a požadavkù. Obracejte se na nás písemnì, osobnì nebo telefonicky, èekáme na vaše námìty. Mìstské kulturní støedisko, ul. TGM 120, Sušice (Sokolovna), tel., fax 0187/526682, tel. 0187/526629, Finanèní pøíspìvky poukazujte: IPB, a. s. Sušice, è. ú /5100 PhDr. Ludmila Szvitková, øeditelka MKS Sušice Zdenìk Rumler a sklo Pokud zasvìcené titulek zmátl, vìzte, že se jedná o vernisáž dvou výstav. V 16. února v 17. hodin byla v galerii Muzea Šumavy na Kašperských Horách slavnostnì zahájena výstava obrazù a kreseb Zdeòka Rumlera, spojená s výstavou výrobkù ze souèasné tvorby sklárny Annín. Zdenìk Rumler je autorem, který ve svých dílech pøináší upøímnou výpovìï o zvoleném tématu. Vytváøí vlastní model krajiny nepatetické, zdánlivì obyèejné, krajiny domova. Atraktivní spojení tìchto šumavských expozic stojí jistì za zhlédnutí. K návštìvì Muzea Šumavy do Kašperských Hor vás zve Unie výtvarných umìlcù Plzeòska, Sklárny Antonín Rückl a synové a samozøejmì Muzeum Šumavy, a to až do 2. kvìtna, kdy bude tato výstava ukonèena. O sportovním areálu a ostatním Musím se pøiznat, že takovou reakci na výzvu smìrem k obèanùm mìsta v oblasti pøípravy zámìru Sportovního areálu jsem neèekal. Proto tento èlánek, proto s tímto názvem, nikoli doplnìk, ale teèka. Svým prvotním èlánkem jsem chtìl oslovit veškeré fandy sportu a oddechu v Sušici, aby pøišli s konstruktivními návrhy nejen v oblasti samotných staveb, ale i v oblasti ideové, tradicionální i místní. Proto zaèínám zeširoka. Doufám, že se shodneme, když si stanovíme tento cíl: Mìsto Sušice jako skuteèná brána do srdce Šumavy, mìsto letovisko, mìsto èisté produkce, rozmanitých a kvalitních služeb, prosperující mìsto. K tomuto cíli vede dlouhá a trnitá cesta. Nutno vyvolat zvýšení zájmu. Jeden z pøedpokladù, jak zvýšit zájem o Sušici v tom dobrém slova smyslu, je tvorba podmínek pro vstup potencionálních investorù do této lokality, která s sebou mùže pøinést další vazby a služby. Sportovní areál jako celek (tím myslím plochy od Pøíkop až na Páteèek) nemùže být závislý pouze na aktivitách souèasných vlastníkù a koordinátorù (ti jsou dnes zákonitì neproduktivní), ale i napø. na uvážlivých investorech a budoucích provozovatelích. Tyto investory èi spoluinvestory musíte vhodnou formou najít a oslovit. Jaké by to bylo, kdybychom jen tak povídali a neèinili? Žádný zodpovìdný investor se nedá pøesvìdèit jen tak. I proto Mìsto Sušice vypsalo veøejnou obchodní soutìž, aby nalezlo autora a projektanta za skuteènì nejvýhodnìjších podmínek. Proto jsme dle výsledkù soutìže objednali zpracování veškerých možných variant, které by do budoucna znamenaly zásadní úspory provozních nákladù, které dnes i v ostatních provozech táhnou mìsto ke dnu. Proto bych rád vybral pouze nejvhodnìjší variantu, abychom mohli oslovovat investory. Proto chceme najít nejvhodnìjší lokalitu, abychom pomohli živit i ostatní služby (ubytování, hotely ). Proto je projekt zatím objednán pouze do fáze vydání územního rozhodnutí, aby se zbyteènì neprojektovalo s pøedstihem, dokud nebudou ovìøeny zdroje a prostøedky. I proto byl první èlánek, aby bylo co nejvíc podnìtù nejen pro stavby, ale i pro území, abychom mìli možnost vyslechnout názory a použít ty, které skuteènì obohacují. Zatím však shledávám zhrzení a pochybování. No, pravda, každý nech vysloví jakýkoli názor. Samozøejmì, že komunikace jsou hrozné, samozøejmì, že s nemocnicí ještì je a bude boj, samozøejmì, že mìsto je v potížích, samozøejmì, že Nutno však hledìt na celek a o tom bude i letošní mìstský rozpoèet (alespoò doufám). Nelze jen minimalizovat investice, nutno zefektivnit vnitøní prostor a rezervy, což s sebou pøináší nepopulární opatøení i zpìtné investice, které se musí vyplatit. U akce typu Sportovní areál pøedpokládám vynaložit prostøedky z rozpoètu mìsta do pøípravy a myšlenky, z vlastních zdrojù na realizaci mùžeme využít nástrojù mìsta a souèasné nemovitosti (=pozemky). To není, alespoò vìøím, krvavý øez. Nebylo by snad pohodlnìjší èekat, kdo a co k nám pøijde? Karel Janda, starosta Mìsta Sušice Podle posledního šetøení kvality péèe v NsP Sušice procentuálnì spokojenost pacientù stoupla oproti prvnímu prùzkumu, kdy se údaje pohybovaly v prùmìru okolo 90 % (prùmìr ze všech oddìlení NsP), o necelé jedno procento. Poslední šetøení prokázalo, že spokojenost pacientù s péèí v nemocnici se nyní pohybuje v rozmezí od 78 do 100 %. Stoprocentní spokojenost dosahují pouze zdravotní sestry v chování, 98 % pacientù je spokojených s chováním a zájmem sester, 97 % s léky PØEÈTÌTE SI Spokojenost nemocných s kvalitou péèe v NsP Sušice a lékaøskou péèí, s úklidem v nemocnici je spokojeno 96 % pacientù. 83 % nemocných je spokojeno s buzením, informacemi lékaøù a v rozmezí % se pohybují aspekty jako strava, riziko lékaøù aj. Pochvaly, které pacienti v prùbìhu prùzkumu vyjádøili, se týkají v nejvìtší míøe lidského pøístupu a jednání s pacienty chirurgického oddìlení, hned za ním následuje gynekologicko-porodnické oddìlení, poté RTO a interní odd. vp, as V záøí nastoupí do sušických základních škol 152 prvòáèkù Zápis do školy pro nìkoho velká chvíle, pro jiného starosti i pochybování. To se ale ve vìtšinì týká rodièù dìti se na zápis do školy tìší. Pøipadá jim jako dobrodružství, které jim otevøe cestu do velkého svìta. Jak dopadly zápisy do sušických základních škol letos? Informovali jsme se na jednotlivých školách a tady je struèná statistika: ZŠ Komenského ZŠ Lerchova ZŠ Masarykova celkem na druhé stranì si pøeètìte novou vyhlášku o odpadech zprávy z jednání mìstské rady a mìstského zastupitelstva na stranì 3 dopis Janu Masarykovi str. 5 informace o filmové pøehlídce Projekt 100 a o novince Titanic str. 7 Sušický rockový impuls VII. str. 7 sportovní aktuality kam za kulturním i sportovním vyžitím Poèet dìtí poèet odklady poèet u zápisu zapsaných prvních tøíd Dárcùm krve Plánované odbìry krve probìhnou v bøeznu ve stanovených termínech v dobì od do hodin na tìchto místech: Sušice Dùm - Penzion pro dùchodce Dùm - Penzion pro dùchodce Hartmanice Základní škola

2 strana 2 Obecnì závazná vyhláška è. 2/1998 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mìstské zastupitelstvo v Sušici schválilo na svém zasedání dne 28. ledna 1998 podle ustanovení 9 odst. 1 zákona ÈNR è. 125/1997 Sb. o odpadech, v souladu s ustanovením 14 odst. 1 písm. r), 16 a 36 odst. 1 písm. f) zákona ÈNR è. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku: Èlánek 1: Závaznost vyhlášky 1) Tato vyhláška øeší nakládání s komunálním odpadem, vznikajícím na území Mìsta Sušice (dále jen mìsto ), stanovením systému jeho sbìru, tøídìní, využívání a zneškodòování, vèetnì míst urèených k odkládání odpadù. 2) Tato vyhláška dále upravuje systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území mìsta. 3) Dále stanoví zpùsob prokazování využívání nebo zneškodòování komunálního odpadu vznikajícího na území mìsta pøi èinnosti fyzických osob, pro které nejsou právními pøedpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadù vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnìných k podnikání. 4) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území mìsta trvalé nebo pøechodné bydlištì a pro další osoby, které se na území mìsta zdržují. Èlánek 2: Základní pojmy 1) Odpad je movitá vìc, která se pro vlastníka stala nepotøebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit nebo která byla vyøazena na základì zvláštního právního pøedpisu. Okruh vìcí, které se považují za odpad, je uveden v pøíloze è. 1 zákona è. 125/1997 Sb., o odpadech. 2) Nebezpeèný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpeèných vlastností uvedených v pøíloze è. 2 zákona è. 125/1997 Sb., o odpadech, (napø. výbušnost, hoølavost, oxidaèní schopnost, schopnost uvolòovat pøi styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, akutní toxicita, žíravost, infekènost, radioaktivita). 3) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území mìsta pøi èinnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními pøedpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadù vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnìných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající pøi èištìní veøejných komunikací a prostranství, pøi údržbì veøejné zelenì vèetnì høbitovù. 4) Objemný odpad je komunální odpad, který nelze vzhledem k nìkterým jeho vlastnostem (napø. velikost, hmotnost) shromažïovat v bìžných sbìrných odpadových nádobách. 5) Nakládání s odpady je jejich shromažïování, sbìr, výkup, tøídìní, pøeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodòování. 6) Pùvodcem odpadu je právnická osoba, pokud pøi její èinnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávnìná k podnikání, pøi jejíž podnikatelské èinnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území mìsta, který má pùvod v èinnosti fyzických osob, na nìž se nevztahují povinnosti pùvodce, se za pùvodce odpadu považuje mìsto. Mìsto se stává pùvodcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad uloží na místì k tomu urèeném. Mìsto se souèasnì stane vlastníkem tohoto odpadu. Èlánek 3: Povinnosti fyzických osob pøi nakládání s komunálním odpadem 1) Fyzické osoby jsou povinny pøedcházet vzniku odpadù, omezovat jejich množství a nebezpeèné vlastnosti. 2) S komunálním odpadem lze nakládat pouze zpùsobem stanoveným zákonem è. 125/1997 Sb., o odpadech (dále jen zákon ), pøedpisy vydanými k jeho provedení 1) a touto vyhláškou. Fyzické osoby jsou povinny ode dne úèinnosti této vyhlášky komunální odpad oddìlenì shromažïovat, tøídit a pøedávat k využití a zneškodnìní podle systému stanoveného vyhláškou, pokud neprokáží, že odpad využily samy nebo samy zneškodnily v souladu se zákonem. Èlánek 4: Nakládání s komunálním odpadem 1) Sbìr, svoz, tøídìní a zneškodòování komunálního odpadu od fyzických osob zajiš uje oprávnìná osoba, vybraná mìstem podle zvláštních pøedpisù 2), dle smluvnì dohodnutého systému. 2) Odpad je povoleno ukládat pouze do nádob a zaøízení urèených ke shromažïování odpadù. Do nádob lze ukládat pouze tu složku komunálního odpadu, která je na nádobì jednoznaèným zpùsobem vyznaèena. Pokud není na nádobì vyznaèena žádná složka komunálního odpadu, má se za to, že je do ní ukládán komunální odpad, který zbyl po vytøídìní (napø. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, plastické hmoty, kuchyòské odpady). 3) Nádoby na odpad je zakázáno umis ovat na veøejném prostranství, kromì doèasného umístìní odpadových nádob urèených k vyprázdnìní. Výjimku z tohoto ustanovení mùže v odùvodnìných pøípadech povolit Mìstský úøad v Sušici, který souèasnì urèí místo k trvalému umístìní odpadových nádob na veøejném prostranství. 4) Odpadové nádoby musí být vlastníkem, popø. nájemcem po vyprázdnìní odstranìny z veøejného prostranství co nejdøíve, aby nepøekážely chodcùm a vozidlùm. 5) Pro shromažïování a tøídìní komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto sbìrné nádoby a zaøízení: a) sbìrné odpadové nádoby (popelnice, kontejnery) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytøídìní, vyprazdòování (svoz) tìchto sbìrných odpadových nádob se provádí podle dohodnutého harmonogramu 27, 42, 52 nebo 104 roènì, b) velkoobjemové kontejnery na bioodpad (listí, tráva, vìtvièky) - slouží k ukládání bioodpadu, vyprazdòování tìchto sbìrných nádob se provádí podle zveøejnìného harmonogramu, c) velkoobjemové kontejnery na objemný odpad - slouží k ukládání objemného odpadu, vyprazdòování kontejnerù se provádí podle zveøejnìného harmonogramu, d) kontejnery na tøídìný odpad (napø. zvony, plastové nádoby, kovové kontejnery) - slouží k ukládání jednotlivých vytøídìných složek komunálního odpadu s cílem získat zdroje druhotných surovin papíru, sklad, PET lahví (do doby zajištìní plného sbìru vytøídìní umìlých hmot), e) sbìrné støedisko odpadù v ulici Na Hrázi 270 (areál veøejnì dovolte, abych vás prostøednictvím tohoto èlánku informoval o nìkterých skuteènostech týkajících se nakládání s odpady. Od 1. ledna 1998 nabyl úèinnosti zákon è. 125/1997 Sb., o odpadech, který novì stanovil povinnosti právnickým a fyzickým osobám pøi nakládání s odpady a podmínky pro pøedcházení vzniku odpadù. Dále stanovil pravomoc a pùsobnost obcí pøi výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady. Podle 9 tohoto zákona obec (v našem pøípadì mìsto) mùže ve své samostatné pùsobnosti stanovit obecnì závaznou vyhláškou systém sbìru, tøídìní, využívání a zneškodòování komunálních odpadù vznikajících na jeho území, vèetnì míst urèených k odkládání odpadù. Touto vyhláškou mùže mìsto upravit i systém nakládání se stavebním odpadem. Fyzické osoby jsou povinny ode dne, kdy tak stanovilo mìsto vyhláškou, komunální odpad oddìlenì shromažïovat, tøídit a pøedávat k využití a zneškodnìní podle stanoveného systému, pokud neprokáží, že tento odpad využily samy nebo samy zneškodnily v souladu se zákonem. Mìsto je povinno do šesti mìsícù od nabytí úèinnosti zákona zajistit místo, kam mohou obèané odkládat nebezpeèné složky komunálního odpadu, a zajistit tyto odpady pøed odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostøedí. Samozøejmì, že výše uvedené nepostihuje celý zákon a je proto nutné si zákon pøeèíst, protože se dotýká každého, a v pøípadì sporu (napø. udìlení pokuty za nedodržování jeho zákazù) platí pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá. Mìsto Sušice využilo možnosti dané zákonem a mìstské zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 28. ledna 1998 obecnì závaznou vyhlášku è. 2/1998, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem. Vyhláška nabývá úèinnosti od 1. bøezna Celý text této vyhlášky je uveden výše. Nyní mì dovolte, abych struènì okomentoval jednotlivé její èlánky. Èlánek 1 vyhlášky stanoví co Kaleidoskop Vážení spoluobèané, tato vyhláška upravuje a pro koho je závazná. Je dùležité si všimnout, že øeší nakládání s komunálním a se stavebním odpadem vznikajícím na území mìsta a je závazná pro všechny fyzické osoby (obèany), které se na území mìsta zdržují, tj. nerozlišuje místní a rekreanty platí pro nì stejnì, ale nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby oprávnìné k podnikání, pokud pøi jejich èinnosti vzniká odpad, protože jejich povinnosti øeší pøímo zákon. Èlánek 2 vysvìtluje pojmy používané zákonem a vyhláškou. Upozoròuji pøedevším na definici odpadu a komunálního odpadu. Èlánek 3 stanovuje povinnosti fyzických osob pøi nakládání s komunálním odpadem. V této souvislosti upozoròuji na povinnosti pøevzaté ze zákona povinnost pøedcházet vzniku odpadù a povinnost tøídit odpad a pøedávat vytøídìný odpad k využití. V této souvislosti se jistì každému vybaví rùznobarevné plastové zvony umístìné po Sušici, nic nového øeknete, ale vzpomene si každý z nás také, kdy do tìchto nádob na druhotné suroviny nìco ukládal, a jestliže ano, byly to druhotné suroviny vyznaèené na kontejneru? Zkušenost je taková, že do separovaného sbìru se ukládá až 50 % jiných odpadù, což kromì toho, že je to v rozporu se zákonem a pøípadnì vyhláškou, také znaènì znehodnocuje úsilí o získání relativnì èisté složky odpadu k dalšímu využití. Èlánek 4 blíže upravuje nakládání s komunálním odpadem. Svoz komunálního odpadu v souèasnosti zajiš uje firma RUMPOLD P, s. r. o., která byla vybrána mìstem ve výbìrovém øízení podle zákona è. 119/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, a která také na základì smlouvy provádí pro mìsto vybírání ceny za svoz od obèanù. Dùležitý je zákaz umis ování odpadových nádob na veøejném prostranství a s tím související povinnost vlastníkù popø. nájemcù odpadových nádob tyto nádoby po vyprázdnìní odstraòovat z veøejného prostranství, aby nepøekážely chodcùm a vozidlùm. Samozøejmì, že se prospìšných služeb) - slouží k ukládání nebezpeèných složek komunálního odpadu (napø. olejové filtry, odpadní oleje, zbytky barev a rozpouštìdel a jejich obaly, olovìné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, záøivky, textilní materiál zneèistìný organickými škodlivinami, monoèlánky). Dále je možné zde uložit železný šrot, opotøebované pneumatiky, elektrické spotøebièe (televizory, rádia, lednice apod.), f) kontejnery na vyøazené léky v lékárnách, g) kontejnery na monoèlánky ve specializovaných obchodech. 6) Do nádob a zaøízení uvedených pod písm. a), až d), nepatøí a je zakázáno odkládat nebezpeèný odpad vytøídìný z komunálního odpadu uvedený pod písm. e), f) a g). Èlánek 5: Nakládání se stavebním odpadem 1) Stavební odpad, vzniklý pøi stavební èinnosti obèanù, popøípadì právnických nebo fyzických osob oprávnìných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerù oprávnìné osoby, které budou odvezeny a zneškodnìny na náklady fyzické osoby (obèana), právnické nebo fyzické osoby oprávnìné k podnikání. 2) Možnost zajistit si odvoz a zneškodnìní tohoto odpadu v souladu se zákonem vlastními prostøedky se nevyluèuje. Èlánek 6: Nakládání s odpadem z èištìní komunikací, údržby veøejné zelenì a høbitovù Odpad z èištìní veøejných komunikací a odpad ze høbitovù je ukládán na skládku. Bioodpad z veøejné zelenì je ukládán v kompostárnì. Èlánek 7: Prokazování využívání nebo zneškodòování odpadu fyzickými osobami 1) Fyzické osoby jsou povinny mìstu na výzvu prokázat, jakým zpùsobem komunální odpad využívají, resp. zneškodòují. 2) Za zpùsob prokázání je dle této vyhlášky považována jedna z níže uvedených možností: a) doklad o zaplacení minimálnì 27 svozù za rok, b) doklad od oprávnìných osob o odvozu nebo pøevzetí nejménì 200 kg komunálního odpadu a jeho vytøídìných složek na osobu za rok u trvale bydlících vlastníkù nemovitostí, c) doklad od oprávnìných osob o odvozu nebo pøevzetí nejménì 100 kg komunálního odpadu a jeho vytøídìných složek na osobu za rok u majitelù rekreaèních objektù. Èlánek 8: Povinnosti oprávnìné osoby 1) Provádìt sbìr, svoz a zneškodòování komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené øádnì a v souladu se zákonem a ostatními obecnì závaznými pøedpisy, touto vyhláškou. 2) Pravidelný svoz bude provádìn v dohodnutých svozových dnech a èasových intervalech. 3) Zajiš ovat èistotu v místì vyprazdòování odpadových nádob a kontejnerù bezprostøednì po svozu, tj. po jejich vyprázdnìní. 4) Zajiš ovat uložení odpadových nádob a kontejnerù na pùvodní èi smluvními stranami dohodnuté místo. 5) V pøípadì neuskuteènìní svozu vlivem nepøedvídatelných okolností oprávnìná osoba zajistí náhradní svoz. Èlánek 9: Úhrada za svoz, tøídìní a zneškodnìní komunálního odpadu Cenu za svoz, tøídìní a zneškodòování komunálního odpadu platí fyzické osoby mìstu prostøednictvím oprávnìné osoby, která je zmocnìna mìstem, ve výši, která je v souladu s ustanovením 1 odst. 2 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách. Ceník je každoroènì schvalován mìstským zastupitelstvem a zveøejnìn vyvìšením na úøední desce Mìstského úøadu, popø. v tisku. Èlánek 10: Kontrolní èinnost Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí Mìstský úøad v Sušici. Èlánek 11: Sankce Porušení povinnosti pøi nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecnì závazných právních pøedpisù 3). Èlánek 12: Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecnì závazná vyhláška o nakládání s domovním odpadem ze dne 8. prosince Èlánek 13: Úèinnost Tato vyhláška nabývá úèinnost dne 1. bøezna Vladimír Øíha, zástupce starosty vyskytnou pøípady, kdy bude nutné odpadové nádoby na veøejném prostranství ponechat (napø. majitel nádoby pro zdravotní stav nebo vìk není objektivnì schopen nádobu po vyprázdnìní uklízet, nádobu není technicky možné umístit jinam), pak je možné, aby Mìstský úøad v Sušici na základì žádosti udìlil výjimku ze zákazu a souèasnì urèil místo k trvalému umístìní odpadových nádob. Umis ování odpadových nádob na veøejném prostranství bez této výjimky bude posuzováno a postihováno jako porušení vyhlášky. Dùležité dále je, že mìsto zøizuje sbìrné støedisko odpadù v ulici Na Hrázi 270, které zaène fungovat do èervence 1998 tak, jak to ukládá mìstu zákon. Toto sbìrné støedisko bude sloužit k ukládání nebezpeèných složek komunálního odpadu, které budou zneškodòovány podle zákona. V neposlední øadì je nutné dùraznì upozornit, že je zakázáno ukládat nebezpeèný odpad jinam než pøedpokládá vyhláška v tomto èlánku. Èlánky 5 a 6 øeší velmi srozumitelnì nakládání se stavebním odpadem a odpadem z èištìní komunikací a údržby veøejné zelenì a høbitovù. Èlánek 7 vyhlášky je velmi dùležitý, protože upravuje prokazování využívání nebo zneškodòování odpadu. Jednak stanovuje povinnost obèanù (fyzických osob) na výzvu prokazovat využívání pøípadnì zneškodòování odpadù, jednak stanovuje tøi možnosti prokázání. První možností je zaplacení minimálnì 27 svozù za rok. Zde se pøedpokládá, že obèan se zapojil do systému stanoveného mìstem tøídí odpad a stanovených minimálnì 27 svozù roènì pokryje jeho produkci komunálního odpadu zbylého po vytøídìní. Druhá a tøetí možnost pøedpokládají, že obèan se z nìjakého dùvodu nezapojil do systému stanoveného mìstem a nenechává si vyvážet komunální odpad vybranou firmou, což je jeho právo a nikdo mu to nemùže, a ani nechce naøídit. Samozøejmì je nutné poèítat s tím, že se logicky vnucují otázky: Co s odpadem dìlá? Jakým zpùsobem ho likviduje? Nevytváøí nìkde protiprávnì èernou skládku? Proto je v tìchto pøípadech požadován doklad od jiných oprávnìných Karel Janda, starosta 1) napø. vyhláška è. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadù a stanoví další seznamy odpadù (Katalog odpadù), vyhláška è. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška è. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpeèných vlastností odpadù 2) zákon è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, v platném znìní 3) zákon è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, v platném znìní, zákon è. 125/1997 Sb., o odpadech osob (sbìrné suroviny, provozovatelé skládek atd.) o odvozu nebo pøevzetí nejménì 200 kg komunálního odpadu a jeho vytøídìných složek na osobu a rok u trvale bydlících vlastníkù nemovitostí a 100 kg na osobu a rok u majitelù rekreaèních objektù. Zdá se vám 200 kg a 100 kg na osobu moc a jistì se ptáte, jak jsme k nim došli. Abych pøedešel zbyteèným dohadùm k tìmto èíslùm se dopracujete následovnì: za rok 1997 bylo z území Sušice vyvezeno tun odpadù a Sušice má cca obyvatel. Když uvedená èísla vydìlíte, získáte prùmìr 232 kg na obèana, pro úèely vyhlášky byla prùmìrná produkce odpadù ponížena na 200 kg u trvale bydlících obèanù a s pøihlédnutím k sezónnosti pobytu rekreantù na 100 kg u majitelù rekreaèních objektù. Èlánek 8 vyhlášky upravuje povinnosti firmy zajiš ující svoz odpadù a asi není nutné jej zvláštì komentovat. Èlánek 9 sa zabývá úhradou za svoz odpadù, kterou platí obèané mìstu, jak již bylo výše uvedeno, prostøednictvím firmy RUMPOLD P, s. r. o. Zde je dùležité, že ceník je každoroènì schvalován mìstským zastupitelstvem, což zajiš uje kontrolu mìsta nad vývojem cen. Èlánky 10 a 12 se zabývají nepopulární, ale nutnou kontrolní a sankèní èinností. Bohužel, bez nich to nejde. Kdo nezamýšlí porušovat zákon a vyhlášku, mùže následující øádky pøeskoèit, protože tyto informace nepotøebuje. Pro ty zbylé, kterým nevadí èerné skládky, je dùležité vìdìt, že za porušení povinností pøi nakládání s komunálním a stavebním odpadem je možné udìlit fyzické osobì pokutu až do výše Kè. Zbývající èlánky 12 a 13 zrušují pøedcházející vyhlášku vydanou ještì podle starého zákona o odpadech a stanovují úèinnost vyhlášky od 1. bøezna Tolik struèný komentáø vyhlášky. Doufám, že pøispìl k jejímu lepšímu pochopení. Závìrem mi dovolte popøát nám všem a máme lesy, louky a øeky bez èerných skládek a Sušici bez pohozených odpadkù. PETR NOVÁK, tajemník MìÚ

3 Aktuality strana 3 Zasedání mìstského zastupitelstva Zpráva z 34. zasedání Mìstského zastupitelstva v Sušici ze dne Jednání øídil starosta mìsta Karel Janda. 1) MZ projednalo vyhlášku o místním poplatku za provozovaný hrací pøístroj a po diskusi schválilo roèní poplatek ve výši Kè. 2) MZ projednávalo ceny za svoz odpadu. MZ si vyžádalo podrobnìjší podklady, rozbory nákladù a rozhodlo jednání odložit na pøíští zasedání, 3) MZ vzalo na vìdomí zprávu o hospodaøení nemocnice v Sušici za rok 1997 a výhled pro rok MZ schválilo pracovní skupinu pro operativní øešení otázek nemocnice. 4) MZ odsouhlasilo vyvìšení odprodeje 23/27 domu èp. 75/I v Sušici se stpè. 78/I k.ú. Sušice na úøední desce. 5) MZ schválilo pøísedící Okresního soudu v Klatovech. 6) MZ schválilo pøípravu spolupráce v oblasti obchodování s akciemi spoleèností v oblasti energetiky s firmou Èeská finanèní poradenská a.s. Brno. Návrh zastupitelstvu bude pøedložen po projednání na finanèní komisi. MUDr. J. Prajerová, zástupce starosty Zápisy dìtí do MŠ Zápisy dìtí do MŠ v Sušici pro školní rok 1998/99 se uskuteèní ve støedu dne 11. bøezna 1998 od 8 00 do hodin Zasedání mìstské rady Zpráva ze 4. zasedání mìstské rady v Sušici ze dne Jednání øídil starosta mìsta Karel Janda. 1) MR se zabývala mandátními smlouvami Mìsta s Bytservisem a vyžádala si další podklady k jednání, které bylo odloženo na další zasedání. 2) MR projednala dopis p. K. Šafaøíka ve vìci dodržení smlouvy o pronájmu. Schválila vyvolání jednání. 3) MR vzala na vìdomí zprávu o èinnosti MìKS za rok MR povìøila øeditelku PhDr. Ludmilu Szvitkovou pøípravou možných variant povozování souèasných služeb MìKS. 4) Prodeje a pronájmy: Schválení prodeje a pronájmy i zámìry prodejù a pronájmù budou pøedloženy zastupitelstvu. 5) Bytová agenda: Na návrh VÚ Písek MR schválila pøidìlení bytu 3+1 I. kat. Volšovská 903, Sušice II, (trvale služební byt) Jitce Švecové (obèanský zamìstnanec VÚ Písek). 6) MR projednala žádost p. Chmelaøe, Nuželická 25, Sušice III, Oznámení o pøevod nájmu nebytových prostor Lidová beseda (Na Bouchalce) na pana Zdeòka Švelcha, bytem Sušice II, Kaštanová MR souhlasí s uzavøením nové nájemní smlouvy. 7) MR schválila udìlení výjimky ze stavební uzávìry na ppè. 778/3 manželùm Novákovým, bytem Sušice 1071/II, za pøedpokladu dodržení regulativu. V diskusi upozornila MUDr. Bartošová na neutìšený stav komunikace v ul. Jana Jáši. MUDr. J. Prajerová, zástupce starosty Podle zákona ÈNR è. 485/91 Sb. ze dne , kterým se mìní a doplòuje zákon ÈNR è. 367/90 Sb., 36 a, odst. 4, Mìstský úøad dává na vìdomí obèanùm zámìry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1) Odprodej podílu 23/27 domu èp. 75/I se stavební parcelou è. 78/1 k. ú. Sušice, ul. Americké armády. Vyvìšeno dne: Za Mìstský úøad v Sušici Karel Janda, starosta Oznámení Podle zákona ÈNR è. 485/91 Sb., 36 a, odst. 4, Mìstský úøad dává na vìdomí obèanùm zámìry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1) Pronájem objektu èp. 40 se stavební parcelou è. 31 k. ú. Velká Chmelná. Vyvìšeno dne: Za Mìstský úøad v Sušici Karel Janda, starosta Mìsto Sušice pøipravuje zámìr stavby patrových garáží v lokalitì sídlištì Vojtìška. Cena jednoho zavøeného garážového stání (cca 6 3 m) je kalkulována na cca 125 tis. Kè a bude závislá na celkovém poètu míst. Vážní zájemci se mohou písemnì pøihlásit do na hospodáøsko-právním odboru MìÚ Sušice, HPO, Nám. Svobody 1348/I, Sušice. Pracovníci støediska VPS Sušice dokonèili proøezávku stromù v ul. Kaštanová. Foto: v Mateøské škole 3, Tylova ul. 920, Sušice II., v Mateøské škole 4, Smetanova ul. 1095, Sušice II. Nové možnosti výstavby nájemních bytových domù v Sušici v roce 1998 V letošním roce se od našeho státu nabízí možnost zahájit výstavbu nových nájemních bytù v Sušici, a to formou státní dotace, která ovšem nepokrývá celkové investièní náklady. Mùžeme se v této fázi bavit øádovì o stovce bytù. Otázkou nadále zùstává, jakým zpùsobem dofinancovat celý zámìr (cca 400 tis. Kè na 1 bytovou jednotku velikosti 65 m 2 ). Jednou z možností je úvìr pro mìsto, avšak nejisté mohou být prostøedky na jeho placení. Daleko vhodnìjší formou mohou být následující systémy: Povolené výkopové práce Firma SPOJMONT Sušice v dobì od do v ulicích: V Rybníèkách, Villaniho, U kaplièky, Kaštanová, Na Štìbetce, Sadová Letošní listopad a prosinec byl nìèím zvláštní. Nejen proto, že vìtšina studentù septim vidìla strašáka v podobì maturitních plesù. Hledìli jsme totiž k onomu èasovému horizontu , respektive s hrùzou v oèích. A pak pøišla ona listopadová sobota, která ukázala, co v nás studentech septimy opravdu je. Tìžko mohu posuzovat, jak jste byli spokojeni vy, návštìvníci, ale myslím, že mým kolegùm spolutrpitelùm ze septimy B se maturitní ples skuteènì vyvedl. Skupina Compact se snažila, Men in black byli skvìlí, pøedtanèení bylo urèitì zajímavé a pøedvedený waltz se rozhodnì líbil. Onou tøešnièkou na dortu bylo kratièké vystoupení vicemiss ÈR za rok 1996 Zdeòky Kubelkové. A nakonec pøišlo šokující odhalení studentù septimy B v podobì pøekvapivého pùlnoèního taneèku. Podle mého názoru nasadila septima B pro další tøídy la ku hodnì vy- a) èlovìk (žadatel o byt v poøadníku) chce brzy bydlet, doplatí cenu na poøízení jednoho bytu (toho, který bude z dùvodu zástavního práva státu užívat jako nájemní po dobu 20 let), tím si pøedplatí velkou èást ceny na tento byt èi podíl na bytovém objektu, pod 20 letech má možnost za výhodných podmínek doplatit a vlastnit pøedmìtný byt èi podíl na objektu, nebo b) èlovìk (žadatel o byt v poøadníku) chce brzy bydlet, pùjèí zbývající peníze na poøízení jednoho bytu, ten bude øádnì užívat jako nájemní po dobu 20 let s tím, že pùjèka mu bude vrácena dle splátkového kalendáøe po dobu 16 let ve splátkách, které se budou rovnat PRAVIDELNÉ A VÝROÈNÍ TRHY NA SUŠICKÉM NÁMÌSTÍ Únor: 17., Bøezen: 3., 17., 31., Duben: 12. Velikonoèní, 14., 28., Kvìten: 12., 26., Èerven: 9., 23., Èervenec: 5. - Letní, 7., 21., Srpen: 4., 18., Záøí: 1., 5. a 6. Pou ový, 15., 29., Øíjen: 13., 27., Listopad: 10., 24., Prosinec: 8., 12. a 13. Vánoèní, poslední pravidelný trh v roce Tak to máme za sebou soko. Pøišel onen oèekávaný 12. prosinec a na øadì jsme byli my septima A. Nebyla to lehká role, ale snad jsme i my ukázali, že se umíme pobavit. Pøedtanèení v rytmu blues zaèalo v komorní atmosféøe, ale stejnì jako stužkování abiturientù se neslo ve slavnostní náladì. Hudební skupina Fortuna hrála velmi dobøe a snad pro všechny generace. Pùlnoèní pøekvápko rozhodnì nebylo z tìch nejideálnìjších, ale poèitadlo se našemu tøídnímu profesorovi Mazancovi urèitì líbilo. Snad i tanec profesorù bez hudebního doprovodu nebyl nezajímavý. Vždy koneckoncù šlo jen o legraci v duchu mnohaleté tradice abiturientù se slavnostní pøíchutí. Asi nejvíce se líbily pùlnoèní noviny, které možná nìkoho šokovaly, ale byly tím poselstvím, které bychom vám, budoucím abiturientùm, chtìli dát. Maturitní ples je a vždycky bude urèitou prezentací studentù jako obyèejných lidí, kteøí jsou ochotni odkrýt to nejlepší, co v nich je. Zkuste tedy i vy pøíštì ukázat vaše pøednosti, ale hlavnì zùstaòte sví. Maturitní výši nájemného s následujícím koeficientem, který má možnost mìsto využít. Pokud vás tato informace zaujala a chcete brzy bydlet, ohlašte se, prosím, písemnou formou, do pátku na MìÚ Sušice, ing. Gregor, Nám. Svobody 138, Sušice 1., heslo Mùj byt. Rozhodnutí o realizaci zámìru obdržíte v polovinì roku l998. Karel Janda, starosta mìsta Sušice ples totiž není takovým strašákem, jakým se zdá. My už ho máme za sebou. A co vy? Nás za pár týdnù èekají maturity držte nám palce. A našemu mìstu popøejme hodnì dalších hezkých maturitních plesù. PETR NOVÝ, VII. A

4 strana 4 GRATULACE Dne 6. bøezna 1998 oslaví své 70. narozeniny paní LIBUŠE TOCHÁÈKOVÁ ze Sušice. Milé mamince vše nejlepší a hodnì pevného zdraví pøejí dìti s rodinami. ÚMRTÍ Anna Jílková (1926), Sušice 1074/II Jan Kleèka (1914), Kvášòovice Marie Smíšková (1929), Svéradice 18 Anežka Holá (1931), Zbynice Marie Schwarzová (1926), Zábøeží Eleonora Hrabová (1915), Vrabcov 8 František Karlík (1916), Sušice 380/II Josef Kováøík (1926), Hrádek Rùžena Kùstková (1924), Petrovice u Sušice, Knìžice Anna Charamzová (1920), Nezdice na Šumavì Karel Heøman (1919), Kolinec Emanuel Waldmann (1909), Hartmanice, èást Javoøí Libuše Matìjovicová (1950), Kolinec Jiøina Fušèièová (1910), Sušice 856/III Anna Laòová (1926), Hartmanice 125 František Melka (1925), Sušice 972/II František Jùza (1929), Sušice 270/III Jaroslava Korcová (1942), Sušice 981/II Marie Dušková (1908), Zbynice Marie Machová (1921), Sušice 965/III Marie Brabcová (1915), Strašín 164 Magdalena Brejchová (1939), Sušice 356/II Anna Pšeidová (1917), Dobršín 23 Karolina Pfeiferová (1914), Dlouhá Ves 249 Spoleèenská kronika Nìkdy utíká èas tak rychle, že se ani vìøit nechce. V sobotu, 28. února, to bude již sedm let, co nás navždy neèekanì opustil ing. Adolf Donát, známý sušický sportovec, veterán. Znal jsem ho øadu let, proto mi dovolte nìkolik slov. Ing. Adolf Donát pracoval mnoho let ve výzkumném ústavu v Praze, pozdìji pùsobil se ženou v poboèce v Bratislavì. Již zde, jako veterán, zaèal aktivnì sportovat, jezdit na kole, na bìžkách, ale hlavnì bìhal. Nejdøíve jen tak, pro zdraví, pozdìji na závodech. Po odchodu do dùchodu se rozhodl vrátit zpìt, buï do jižních Èech (odkud pochází jeho žena), nebo na Šumavu. A tak se díky výmìnì bytù usadil nastálo v Sušici. Brzy dal dohromady partu bìžcù a chtìl pøipravit závody. Musel být tehdy nìkde organizován, pøišel proto za mnou a vstoupil do turistického odboru pøi TJ. Pøipravil a vyznaèil bìžeckou trasu v Luhu, èasto jsme ho tu mohli vidìt pøi úpravì cest. Nìkdy to opravdu nemìl lehké, bojovat tøeba proti názoru typu: Okamžitì všechny znaèky a tabulky v Luhu sundat, zamalovat, bìžci do lesa nepatøí, a si bìhají po silnici! Pan Donát pomáhal turistùm pøi organizování rùzných akcí, turisté zase pøi prvních roènících Bìhu podél Otavy. Ještì dnes si rád vzpomenu (a se mnou jistì i mnoho dalších), kdy jsme spolu mìli kontrolu pøi lyžaøském pøejezdu Jízda Povydøím na Ranklovì u Horské Kvildy. Zatímco já jsem dával razítka a obèerstvení (rum), pan Donát tu mìl první SKI Servis. Zadarmo poradil, pomohl a namazal lyže. JUBILEA bøezen let Karla Koppová Sušice, Pravdova 1066/II František Nový Sušice, Dr. E. Beneše 172/III Štìpán Drimuš Sušice, Volšovská 345/II Bohumil Mach Sušice, Scheinostova 965/II L. Sedláèková Sušice, 5. kvìtna 814/II A. Houdeèková Sušice, Palackého 229/II František Novák Sušice, Pravdova 1067/II M. Weisbauerová Sušice, Volšovská 860/II Mojmír Mašek Sušice, K Vyhlídce 352/III 80 let Anna Kalinová Sušice, Kaštanová 1159/II 85 let Petr Kotal Sušice, 5. kvìtna 469/II 93 let Josef Veith Sušice, Nádražní 520/II Pozdìji pro neshody pøešel do atletického oddílu a spolu s atlety a vojáky poøádal závod dál. Nìkolik let trávil vždy zimu na chalupì v Horské Kvildì. Jednou jsem se Jak utíká èas zdržel na bìžkách ve staré hospodì U krále Šumavy na Kvildì a pan Donát se nabídl, že mne sveze domù. Tehdy ještì pomocníci PS to zjistili a vypustili nám pneumatiky. A my jsme, za stálého nadávání, v zimì a snìhu museli pumpovat kola! V létì jsme pak jezdili autem po okolních závodech. Proto nás to všechny pøed sedmi léty nìjak zaskoèilo. Pan Donát patøil mezi naše nejlepší veterány, nìkolikrát stál na stupních vítìzù pøi mistrovství Evropy veteránù, dvakrát vyhrál ve své kategorii Bìchovice, nìkteré jeho tra ové rekordy ještì nikdo nepøekonal. Stál u zrodu soutìže Bìhy mimo dráhu na Klatovsku, byl nìkolikrát vybrán ke zdravotním a sportovním testùm. Škoda, že nás neèekanì opustil. Chtìl bych také podìkovat všem tìm ostatním, bez jejichž pomoci by závody nebyly. Pøedevším panu Blahùtovi, Nešporovi, Uhrovi, Miroslavu Houdkovi (bývalému dùstojníkovi), ale také vzpomenout dnes již nežijícího prof. Nováka a mnoho dalších. Všechny pak chci pozvat již tradiènì poslední sobotu v srpnu na sušický stadion, kde se pobìží už 18. roèník závodu na 10 km Lesem podél Otavy, zároveò jako Memoriál Ády Donáta. Chtìl bych též popøát paní Donátové hodnì zdraví a pohody v dalších letech jako èestnému hostu závodu, u jehož zrodu s manželem stáli. Vždy bìh, tøeba jen tak, pro zdraví, je to nejlepší, co mùže být. Sportu zdar a bìhu zvláš! J. KUNC Babièko Stále víc na Tì vzpomínám, èím víc mnì léta utíkají. Stále Tì ve svém srdci mám, jak dìti babièku svou mají. Zas dítìtem bych býti chtìla, schoulená, malá v klínì Tvém, bys pøíbìhy mnì vyprávìla o svém životì nelehkém. Nikdy vzpomínky nevyblednou, jak hladila jsi hlavu mou - veèer u lože mého sednou, vrací se jedna za druhou. Dotknu se šedých vlasù Tvých, co v krabièce mám po Tobì - vzpomínek, prachem zavátých, a rudých rùží na hrobì. Smrt patøí k životu, k tomu bolestnému, jak ostøí ke hrotu, jak jizvy k srdci mému. Marie MATAŠOVSKÁ PRO VOLNOU CHVÍLI V dnešní 2. èásti prvního soutìžního kola se dozvíte opìt jednu únorovou pranostiku. Pokud s námi chcete soutìžit o ètvrtletní pøedplatné do kina pro dvì osoby, zasílejte znìní obou tajenek na korespondenèním lístku na adresu redakce nejpozdìji do 6. bøezna.

5 Nad kronikou mìsta Sušice Dùm èp. 38 (1. èást) Na místì dnešního domu stával starý jednopatrový øadový dùm zvaný Gregoriadovský, se základy ze 14. století, o ètyøech okenních osách s valbovou støechou do námìstí. V pøízemí vlevo býval železáøský obchod s vrátnicemi Heinricha (Jindøicha) Kieslingera, založený v r Tento Kieslinger byl Nìmec, konkurent a pravdìpodobnì bratranec Gabriela Kieslingera v èp. 39, který s ním však styky neudržoval. Vážený pane ministøe, vím, že bìhem Vašeho života Vás moji spoluobèané oslovovali velmi hezky, pøátelsky, mnozí s láskou. Dopisy èasto nesly oslovení náš milý Jene, Jeníku! Nemohu, aè velmi rád bych i já, právì v tento èas Vás takto srdeènì oslovit. Nemohu proto, nebo v okamžiku Vaší násilné smrti jsem byl devítiletý chlapec a nehodilo by se tak uèinit. Také ne proto, ža Vám nemohu psát dopis, jako nìkomu kdo je, ale nìkomu, kdo v mém srdci je symbolem národní hrdosti, svobody a v neposlední øadì i osobností šlechetnou a laskavou. Pøestože tento mùj dopis Vám nemùže být doruèen, nebylo možné Vám jej napsat ani kdyko- Vánoèní oznamovatel r obsahuje tuto reklamu: Jindøich Kieslinger obchod železáøský v Sušici na námìstí doporuèuje jako vánoèní a novoroèní dárky stolní pøíbory, mlýnky na kávu, sekáèky na maso, veškeré nádobí kuchyòské. Ve výtisku sušického Svatoboru è. 16 z je uvedena následující nabídka: Obchod železáøský v Sušici doporuèuje svùj hojnì zásobný sklad všeho druhu železa, kuchyòského nádobí, stavebních i truhláøských potøeb jakož i velký výbìr náhrobních køížù a kamenù. Ceny mírné, obsluha øádná. Jindøich Kieslinger. Na kronikáøovì archivní fotografii z roku 1920 je zachycen pùvodní dùm s obchodem a prùjezdem. Jak vidno z pøiloženého dokumentu kronikáøova archivu, obchodní dopisy tohoto Kieslingera byly psány nìmecky. Pokraèování pøíštì. Václav CHOVÍT, kronikáø K padesátému výroèí násilné smrti Jana Masaryka Dopis, který nelze doruèit. liv døíve, pøijmìte jej, prosím, jako vyznání Vám, od tehdy školáka, který zásluhou èestných lidí ve své blízkosti vìdìl o násilí spáchaném na Vás! Bylo to násilí na celém národu, národu, ke kterému mám èest se hlásit. Chci právì v tomto listì vyjádøit svoji vdìènost všem, kteøí nám Èechùm dali svobodu. Osvobodili pravdu o Vašem životì a neštìstí, které Vás postihlo spoleènì s národem, ze kterého jste vyšel a jemuž jste sloužil. Mùžeme se pøihlásit k Vám a Vašemu odkazu. Mnozí z tìch, kteøí nemohou být již mezi námi, zanechali nám na Vás svìtlou památku, umocnìnou muèednickou smrtí právì pøed padesáti lety. A vìzte, vážený pane ministøe Masaryku, že Vaším odchodem odešla i demokracie a svoboda. Nastoupila postupující genocida národa, který jste reprezentoval ve svìtì diplomacie. Mnozí ve svém zármutku nad skonem mìli slzy za sebe i své blízké. Dobøí lidé si v tomto okamžiku uvìdomili, že koexistence s nastupujícím režimem je vylouèena, nastoupí nevolnictví a pro mnohé i otroctví v táborech nucené práce. Byl jste zlomem v pøedìlu mezi svébytností národa a jeho zajetím v následné všeobjímající diktatuøe. Málo pak na tom, že z tìch, kteøí se snad tìšili z Vaší smrti, krátce na to byli sami odsouzeni a popraveni, nezískajíce ani svou smrtí ostatnì nesmyslnou úèastenství porobených. Právì Váš skon byl snad vùbec první mezi obì mi. Následovali mnozí, ženy i muži, které jste možná i osobnì znal! Vzpomenu tøeba v jejich jménu jedné osoby, pana generála Piku. Mnozí, aby ochránili vlastní životy, odcházeli do exilu. Dlouhá cesta ke svobodì zapøíèinila, že se v den národního obrození již nemohli vrátit domù. Za všechny tyto muže vzpomenu Vašeho spolupracovníka z váleèného exilu pana Dr. Feierabenda. Dlouhou øadu jmen, které znám z literatury faktù, Vy jste znal osobnì! Velmi hezká slova nachází pro Vás pøítel z váleèných i pováleèných let a pozdìjší exulant, spisovatel a diplomat pan Fischl, žijící v Izraeli. Byli to významní lidé své doby. Z mého dopisu Vám vychází jen smutek, Vy však jste za života mìl pro každého slova povzbuzení, pøedával optimismus a veselou mysl, nadìji do pøíštích èasù! Právì proto Vaše smrt má i bude mít pro každého z nás varující memento, že svoboda je dar, pro který se musí každý den hodnì vykonat! V hluboké úctì se znamenám, vždy Váš Jiøí Sklála Zveme vás U pøíležitosti výstavy manželù Švankmajerových Animus, anima, animace probìhne v Galerii Klatovy Klenová doprovodná akce, která se koná 25. února v hodin. Tento veèer bude vìnován surrealismu, pøednášce a besedì za úèasti èlenù Surrealistické skupiny teoretika Františka Dryjeho, básníka Bruno Solaøíka a manželù Švankmajerových. Na programu budou ukázky z aktivit Surrealistické skupiny. Z historie strana 5 Stalo se v Sušici 10. bøezna 1906 Rùzné zprávy: Divadlo. Žákynì pokraèovací školy v Sušici sehrají v nedìli dne 11. bøezna pro dospìlé a v dne 12. bøezna pro mládež v pøízemní místnosti ústavu divadelní pøedstavení Poètáøky, žertovný výstup pro dvì osoby. Svatá Dorota, legenda o dvou jednáních. Zaèátek vždy o 5. hodinì odpolední. Umìlý chov lososù v Sušici. Správce tohoto zemského ústavu p. Josef Markuzzi zaslal nám zprávu, že obdržel od zemìdìlské rady král. Èeského oplozených lososových jiker, oplozených jiker obecného pstruha, které vesmìs bez porušení došly. Mimo tìch bylo vytøeno a umìle oplozeno domácích pstruhù jiker, takže celkem se nachází v ústavu oplozených jiker. Pstruzi se již líhnou a kdo jest milovníkem umìlého pìstování ryb, tomu možno nyní ústav náš každodennì navštíviti za prùvodu správce ústavu. Vlci na Sušicku. Jak v okolí sušickém, tak i v mìstì samotném kolují povìsti, že byli v lesích nedaleko Stachù, Rehberku a Stubenbachu vidìni pobíhající vlci. Ano, bylo i rozhlašováno mezi lidem, že nedaleko Stachù do školy jdoucí dìvèe a v okolí Rehbergu listonoš vlky tìmi roztrháni a sežráni byli, z listonoše dokonce zbyly prý jen jeho velké zimní kované boty. Zprávy ty dostoupily takového vrchole, že v krajinách shora jmenovaných dítky školu navštìvující které musí tamìjšími špatnými a lesními cestami ku vzdálené škole se plahoèiti v takový strach uvedeny byly, že již ani do školy jíti nechtìly. A které se ráno pøece na nejistou cestu pustily, musily býti na zpáteèní cestì uèiteli do domova jejich doprovázeny. A tu vyskytly se ještì osoby, které vlky ty vidìly a sice v blízkosti na 100 krokù, takže mohly zvíøata ta snadno popsati. Jenže popis šelem tìch se velmi rùznil. Jedni vidìli, že byl vlk ten barvy èernošedé, jiní pak udali, že byl barvy èervené a nìkteøí dokonce tvrdili, že byl strakatý. Dle nalezených stop a dalším, v tom smìru zavedeném pátrání, vyklubala se šelma, avšak životu lidskému ne nebezpeèná, totiž velký šelma lišák. Zprávy o vlcích v okolí Stachù mohly vzniknouti také èlánkem, v pražském veèerníku uveøejnìném, v nìmž stálo, že v okolí Tachau mìli býti vidìni vlci, což lehko mohli lidé pøemìniti na Stachách. Ponìvadž jak dítky školní tak i dospìlí lidé zprávami tìmi do strachu uvedeni byli, tak že i ze svých pøíbytkù vyjíti se obávali, bylo na rozšiøovaèe tìchto nepravdivých zpráv trestní oznámení hartmanickému c. k. okresnímu soudu uèinìno. Pøipravila: as Rok v pranostikách bøezen Letos si pøipomínáme již 150. výroèí narození spisovatele Šumavy Karla Klostermanna, syna MUDr. Josefa Klostermanna (lékaø významné skláøské rodiny Abelù na Hùrkách na Šumavì). (Kniha Èervánky mého mládí obsahuje vzpomínky na otce a prarodièe.) Narodil se 15. února 1848 v rakouském Haagu. Klostermann trávil své dìtství v Žichovicích, Sušici, Nezamyslicích, Kašperských Horách, studentská léta v Písku a v Klatovech. Studia lékaøství ve Vídni nedokonèil a stal se vychovatelem v Žamberku, poté redaktorem a v letech uèil na nìmecké reálce v Plzni. Jeho vstup do literatury pøedznamenaly novinové fejetony, èrty a povídky psané nìmecky, stejnì jako jeho první kniha Šumavské èrty, kterou vydal v Plzni vlastním nákladem. Èrty vzbudily zájem Václava Vlèka, redaktora mìsíèníku Osvìta, který Klostermanna získal pro trvalou spolupráci. Díky nìmu se zrodil první už èesky psaný román Ze svìta lesních samot. Za ním následovala další díla, inspirovaná Šumavou a dramatickými osu- Inzerát vydaný v únoru 1906 ve Svatoboru, èasopisu politickém, vìnovaném zájmùm Pošumaví, pro pouèení a zábavu. Název mìsíce bøezen byl pravdìpodobnì mínìn jako oznaèení stavu pøírody, doby, kdy kvetou bøízy. Èím který národ žil severnìji (ve vyšší zemìpisné šíøce), tím mìl bøezen pozdìji. Náš kalendáøový bøezen již kvìt bøízy nebere v úvahu, je posunut dopøedu. Podle K. Pejmla pøipadl prùmìrný poèátek kvìtu bøízy bìlokoré v dolním Poohøí v letech až na 17. dubna. Dodejme ale, že nìkteøí jazykovìdci spojují pùvod slova s pojmem bøezí, tj. oplodnìný, v jisté analogii k názvu mìsíce øíjna. Ve starém øímském kalendáøi, který podle povìsti zavedl již Romulus, zahajoval mìsíc bøezen nový rok. I Slované slavili nový rok v bøeznu, pøi jarní rovnodennosti. Je to pochopitelné jaro spolu s jarní rovnodenností symbolicky znamenalo nový život. Bøezen je také mìsícem poèátku polních prací a jarního úklidu v sadech, na vinicích a zahradách. A teï nìkolik bøeznových pranostik: Panská láska, ženská chu a bøeznové poèasí není stálé; Lépe od hada býti uštknut, než v bøeznu od slunce ohøát; Sníh v bøeznu škodí osení i vinné révì; Bøeznového prachu za dukát lot; V bøeznu prach co zlato a støíbro, ale sníh bývá pro osení jed. Pøipravila: Karel Klostermann spisovatel Šumavy dy jejích obyvatel. Všímal si nejen drsné pøírody, ale hlavnì spoleèenských a mravních promìn života. Jeho romány V ráji šumavském, Kam spìjí dìti, Svìták z Podlesí, Skláøi i øada povídek se øadí do proudu èeské venkovské realistické prózy z konce 19. a zaèátku 20. století. Karel Klostermann zemøel 16. èervence 1923 (letos 75. výroèí úmrtí) ve Štìkni u Strakonic a je pochován na èestném místì plzeòského ústøedního høbitova.

6 strana 6 To, co vytvoøila pøíroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvoøeno umìle. Dáme li se vést pøírodou, nemùžeme v nièem pochybit. Cicero V zimním období se èasto potýkáme s obtížemi cest dýchacích. V jednom z minulých dílù seriálu o aromaterapii jsme hovoøili o možné prevenci tìchto onemocnìní pomocí tymiánové silice. V této èásti bych se ráda zamìøila na silici citrónovou a na její uplatnìní v zimním období. Citronovník kyselý (citronovník pravý) je subtropický stálezelený keø o výšce 3 6 metrù. Vìtve má citronovník trnité s elipsovitými listy a velkými, vonnými, bílými kvìty. Citróny byly døíve bìžnì nazývané limony. Oznaèení limon pøevzaly rùzné jazyky pravdìpodobnì od národù Blízkého východu. Právì jejich prostøednictvím se citróny limony v letech našeho letopoètu dostaly do Španìlska a odtud do jižní Evropy. Ze Španìlska se díky hojným námoøním Ètenáøi nám píší Aromaterapie VI. - vùnì citrónù Na dvì stovky hudebnì, pìvecky i taneènì nadaných dìtí z dìtských domovù západoèeského regionu se setkalo v sobotu 7. února ve Smetanovì sále sušického gymnázia, aby bojovaly o co nejlepší umístìní v soutìži, která se konala pod názvem Setkání 1998 nejmilejší koncert. Klání se odehrávalo v šesti disciplinách tanec, sólový a sborový zpìv, hra na hudební nástroj jednotlivcù a hudebních skupin, divadelní vystoupení. Ve funkcích porotcù zasedli uèitelé ze Základní umìlecké školy v Sušici. Poøadatelem celé akce byl Dìtský domov Kašperské Hory, jehož zamìstnanci (i starší dìti) setkání zabezpeèili. Velký dík patøí sponozrùm, kteøí zajistili obèerstvení a drobné dárky, a sušickým školám. Motivem pro maximální výkony byla jistì i pøítomnost Èeské televize, jejíž záznam ze Setkání bychom mohli vidìt 11. dubna v poøadu Návštìvy u paní hudby (v tomto poøadu se dìti seznamují s vážnou hudbou). A jak to všechno dopadlo? V kategorii sólového zpìvu byli horkými favority sourozenci Bartošovi z Plznì ti také získali Zlaté pásmo (prvenství) a byli vybráni do finále, které se letos uskuteèní v Uherském Hradišti. Sourozenci Miroslav a Bohumila Bartošovi však byli ocenìni vícekrát Miroslav nejprve za sólový zpìv a Zlaté pásmo získal také za výpravám rozšíøily citronovníky na Americký kontinent, do Karibské oblasti a do Austrálie. V èeských zemích se první citrony objevily na trzích v 16. století. Citróny a jejich pozitivní pùsobení na èlovìka velmi záhy ocenili moøeplavci, kteøí zjistili, že citrónová š áva je dobrým lékem proti obávaným kurdìjím. Kapitán Cook zachránil mnohé své námoøníky pøed touto obávanou chorobou tím, že pøi svých dlouhých plavbách podával citrónovou š ávu. Od pùvodního slova limon je odvozeno i známé èeské slovo limonáda. Hlavním evropským pìstitelem citrónù se brzy stala Itálie. Dnes se citrony pìstují na Sicílii, ve Španìlsku, v Jižní Africe a na Pobøeží slonoviny, v Argentinì, Indii, Støední a Jižní Americe a subtropické èásti Evropy. Silice se získává z oplodí, a to technikou lisování. Citrónová silice má výraznou citrónovou vùni a øadí se k silicím se stimulujícím úèinkem. Svým pùsobením pokrývá tato silice celou øadu Setkání talentù v Sušici U pøíležitosti konání kurzu bojového chování a pøežití, který se konal zaèátkem února ve Vimperku, pøedvedla Základní kynologická organizace 301 Sušice ukázku výcviku psù. Zúèastnìní tak mohli pøihlížet pøedvedení výcviku poslušnosti podle jednotlivých kategorií, vyhledání pøedmìtù, prùzkumu terénu, vyhledání pachatele, blokování pachatele pøi útìku, zadržení pachatele na útìku a pøi útoku proti psovodovi, hru na klavír, když porotì pøedvedl tøi skladby vlastní tvorby. Jeho sestra Bohumila soutìžila spolu se svou kamarádkou v kategorii hudebních skupin a i zde získaly prvenství a vytoužený postup do celostátního kola. V sólovém zpìvu získaly Zlaté pásmo mimo B. Bartošové také Ivana Oláhová z Ostrova nad Ohøí a Kristýna a Pavla Tokárovy z Horšovského Týna. (Všichni postupují do Uh. Hradištì.) Prvenství v disciplínì divadelních vystoupení vybojovaly dìti z Karlových Varù, jako nejlepší taneèní skupinu ocenila porota dìti z Horšovského Týna a Ostrova nad Ohøí. Dìti z Dìtského domova v Kašperských Horách si rozhodnì ostudu neudìlaly a dosáhly i na místa nejvyšší. Nejlepším sólovým taneèníkem byl vyhlášen Mirek Bartoš, který pojede do Uh. Hradištì spolu s pìveckým sborem Zvoneèek a možná také s taneèním souborem LIFE (všichni z K. Hor). Z jejich umístìní se nejvíce radovala vedoucí obou souborù paní Martina Nová. Zvoneèek není v soutìžích žádným zaèáteèníkem vyhráli už tøikrát a tak na celostátním kole soutìže nebudou poprvé. Programem provázel František Maøík, obyvatel DD K. Hory, ukonèila jej slavnostním vyhlášením výsledkù Dr. Jaroslava Prajerová, zástupce sušického starosty. Ukázky výcviku psù služebních plemen zadržení pachatele na útìku se støelbou na psa i psovoda a další. Úèastníci kurzu byli seznámeni se služebními plemeny psù, rozdìlením služebních psù do jednotlivých kategorií podle urèení (strážný, hlídkový, pátrací ) a rozsahem jejich výcviku. Všichni si také vyzkoušeli na vlastní kùži zadržení psem. V besedì pøítomní projevili zájem hlavnì o metodiku a metody výcviku psù. pš žádaných úèinkù. Pøedevším osvìžuje a nervovì stimuluje. Ulevuje pøi nìkterých druzích bolesti hlavy. Výrazné je však, jak již bylo zmínìno v úvodu, její pùsobení pøi onemocnìních typických pro zimní období. Pozitivnì ovlivòuje infekce horních cest dýchacích, angínu, katar, laryngitidu, bolesti v krku a rýmu. V pøípadì ošetøování tìchto obtíží je vhodné silici volnì inhalovat z aromalampy, osvìžovaèù vzduchu èi praèek vzduchu. Možné je také silici nakapat na tampónek položený na radiátoru topení a podobnì. Pøi této aplikaci poslouží citronová silice také k desinfekci vzduchu v místnosti. Dìtem oslabeným opakovanými infekèními chorobami pomùže citrónová silice urychlit rekonvalescenci. V tom pøípadì je vhodné zvolit kromì inhalace také koupele samozøejmì tehdy, když je již dítì koupelí zdravotnì schopné. Koupel pøipravíme rozøedìním 3 kapek citrónové silice na vanu. Silici je nutno rozpustit v troše mléka a teprve potom vylít do vany. GO 98 Ve ètvrtek 12. února se na Okresním úøadì v Klatovech uskuteènilo setkání vystavovatelù našeho regionu na brnìnském veletrhu cetovního ruchu GO 98 k vyhodnocení úèasti na této mezinárodní akci. Shromáždìní uvítal vedoucí Referátu kultury Jaroslav Hamberger a potom se slova ujal pøednosta OÚ Ivan Petrù. Vyzdvihl dùležitost cestovního prùmyslu jako jednoho z nejdlùležitìjších Ve Støedním odborném uèilišti zemìdìlském byla v úterý 10. února pøipravena zajímavá pøednáška èeského zástupce firmy VOITH ing. Petra Doláka. Firma VOITH se mimo jiné zabývá výrobou retardérù pro nákladní auta a autobusy. Retardér je pomocná brzda, umožòuje brzdìní bez použití provozních brzd a tím prodlužuje jejich životnost a zvyšuje bezpeènost jízdy. Po tøíhodinové pøednášce následovala živá diskuse. Za Ve vanì ponecháme dítì asi 20 minut a poté je zabalíme do osušky a i s ní uložíme alespoò na hodinu do postele. Pro takovouto posilující koupel mùžeme použít i kombinaci citrónu s tymiánem èi levandulí. Celkový poèet kapek pro malé dìti by však nikdy nemìk pøesáhnout 3 kapky. Citrónová silice velmi dobøe snáší kombinování s jinými silicemi. Vhodné jsou silice z ostatních citrusù, tymiánová silice, eukalyptová silice a podobnì. V každé smìsi se však bude citrónová silice prosazovat svou výraznou vùní. Snad právì proto však mùže pøinést do našich domovù pøíjemnou náladu a užiteèné pùsobení zvláštì v zimním období, kdy jsme stále ohroženi infekèními chorobami. Pøíroda je pøeci nevyèerpatelnou studnicí látek, které se nám snaží život zpøíjemnit a obohatit. Proè tedy nevyzkoušet svìží vùni citrónové silice a snad i sami poznat, že v jejím pøípadì nejde pouze o krásnou vùni? Vždy dáme li se vést pøírodou, nemùžeme pochybit. bn faktorù rozvoje okresu. Podìkoval úèastníkùm za prezentaci a zároveò se podivil nad pomìrnì malým zájmem soukromých podnikatelù podílet se na tak významných akcích. Své zastoupení pøi této pøíležitosti mìla Sušice a sušický region. Se slovy pøednosty musíme s politováním souhlasit i my. Kdo neinvestuje do své reklamy, pøipravuje o výdìlek pøedevším sám sebe. Úèast všech vystavovatelù byla iniciována OÚ Klatovy, referátem kultury. sm SOUz Sušice pøipravuje cyklus vzdìlávacích pøednášek Ráda bych se ještì vrátila k pøedstavení pana Donutila. Bylo vynikající, smíchy breèeli snad všichni pøítomní. Já miluji vtipy o policajtech a tìch jsem si užila dost. A teï si pøedstavte, že po tomto uchechtaném pøedstavení jedeme domù a hned za Sušicí nás zastaví policejní hlídka! Oceòuji jejich práci a došlo mi, že zøejmì nìkoho hledají. Musím se však pøiznat, že jakmile nás pøíslušník zastavil a posvítil nám baterkou do auta, zaèala jsem se dusit smíchy. Chechtala jsem se tak, že se manžel musel dvakrát zmínku jistì stojí, že naše zemìdìlské uèilištì je první školou v republice, kde se tato pøednáška uskuteènila. Mimo žákù nástavbového studia byli pøítomni i zástupci ÈSAD Sušice a již vyuèení frekventanti této atraktivní školy. Dík pochopení a zájmu vedení školy se pøipravují další pøednášky s pøedními odborníky a první v øadì bude pravdìpodobnì firma SHELL sm Smích znovu na scénu! ptát o co jde, protože neslyšel co mu policista øíká. Asi ze mnì mìli šok oba, kdybych sedìla za volantem, budu podezøelá z alkoholismu, ale dostala jsem záchvat smíchu, který prostì nešel nijak zastavit. Naši kluci, kteøí sedìli vzadu se jako na povel pøidali ke mì a tak jsme se smáli tøi! Pokynem ruky jsme byli posláni dál (aè jsem se tomu dost divila, protože jsem èekala nejménì pokutu za výsmìch). Byl to zrovna ten nejsympatiètìjší policista ze Sušice a tak se mu ještì dodateènì omlouvám. mb Recept na netradièní rychlé koblihy: 60 dkg hladké mouky, 1 / 4 l mléka, 1 vejce, sùl, vrchovatá lžíce cukru, 2 dkg droždí. Zadìláme polotuhé tìsto, necháme vykynout a lžící vykrajujeme koblížky, které smažíme. Mažeme sladkým snìhem. Tvarohové koblížky I: 1 / 4 kg tvarohu, 10 lžic mléka, 3 celá vejce, 20 dkg pol. mouky, špetka soli a 1 kypøící prášek. Pøipravíme hladké tìsto a lžící tvoøíme koblížky, které smažíme. Musí plavat, nabydou a mohou ztrácet tvar. Horké obalujeme v cukru se skoøicí. Jedí se horké. (Smažíme-li v menším množství oleje, budou jako placièky, které potøeme marmeládou.) Tvarohové koblížky II: 1 tvaroh, 22 dkg hl. mouky, 3 vajíèka, 1 kypøící Pod poklièkou Trochu sladkého pro mlsný jazyk je Když se øekne Amerika, každému se hned vybaví v mysli objevitel a moøeplavec Kryštof Kolumbus. Na jeho vìènou památku tu dnes máme Kolumbii a protože chtìl objevit novou cestu do Indie, zaèalo se øíkat pùvodním obyvatelùm Indiáni. Ale všechno to bylo trochu jinak. Když se Kolumbus vylodil, nebyl první. Na bøehu ho již vítali tøi Stacháci, svìtáci, cirkusáci. Jeden uèil Indiány na harmoniku, druhý na housle a tøetí, pùvodem odkudsi z Pohorska, uèil Indiány dìlat døeváky a nùšky. Øíká se, že si tohle údajnì vymyslel sám spisovatel Klostermann, aby trochu Stacháky pozlobil. Za to prý nesmìl nìjaký èas ve Stachách do hospody! Bylo to však opravdu úplnì jinak! Kdo projíždìl nìkdy Chodskem a Domažlicemi jistì ví, kde je Koloveè. Vìtší vesnice (vlastnì mìsteèko) nedaleko Domažlic. Koloveè byla vždy vyhlášena øemeslníky. Hrnèíøství, truhláøství a obuvnictví, pozdìji výroba kartáèù. Kdo by prášek, 5 lžic mléka, 2 lžíce rumu, rozinky. Smícháme a zvolna smažíme. Minikoblížky: 25 dkg pol. mouky, 2 vajíèka, 2 lžíce cukru, 5 dkg rozinek, 1 lžíce vanilkového cukru, 1 kypøící prášek. Smícháme v polotuhé tìsto, lžièkou krájíme noèky a smažíme ve vyšší vrstvì oleje. Sypeme cukrem, nebo poléváme èokoládou. Doleèky: 1 / 2 kg polohrubé mouky, 1 / 4 l mléka, 4 dkg droždí, 2 lž. cukru, 1 lž. másla, 1 vejce, sùl. Vypracované tìsto kyne asi hodinu. Poté tvarujeme a smažíme. Z tohoto posledního receptu se dají dìlat výborné sanìžky. Rozválíme placku, vykrajujeme kroužky a smažíme. Horké hodnì obalujeme v cukru. Jedla jsem je v Moskvì, jsou výborné a strašnì se po nich tloustne. M. BUBENÍKOVÁ Kolumbovo vejce dnes neznal koloveèskou keramiku. Obyvatelùm Kolovèe se odpradávna øíkalo KOLOFAN- TI. Když prý plul Kolumbus do Ameriky, Kolofanti už byli z Ameriky dávno zpátky doma. A tak první objevili Ameriku a celou Novou zemi Chodové. Koloveè je dnes vyhlášena nejen keramikou, ale je tu také další zajímavost. Stojí tu starý mlýn, kde se již mnoho let místo obilí melou staré báby na mladice. Mlýn je stále udržován a vždy jednou roènì pøi oslavách je uveden do provozu. Závìrem jednu pøíhodu. Kdysi pøi jarmarku se v Kolovèi potkal náhodou spisovatel Karel Èapek se spisovatelem Èapkem Chodem. Já jsem Èapek Chod, pøedstavil se. A já zase Èapek Lenochod, pøedstavil se druhý. Škoda jen, že koloveèský mlýn nestojí nìkde na Otavì u Sušice, tøeba na Fufernách. Stála by tam jistì dlouhá fronta. Nìkdy bych se tam postavil nejradìj i já. Ale takhle nezbývá, než Hurá do Kolovèe! JOSEF KUNC

7 Zveme vás do kina... Titanic Duben 1912, pøístav Southampton, Anglie. V pravé poledne odrazí od mola ke své první plavbì do New Yorku luxusní zaoceánský parník pyšné dílo lidské inteligence a zruènosti. Složení cestujících je rùzné od nejbohatších lidí Ameriky, britských aristokratù a pøedstavitelù støedního stavu, po chudáky, kteøí doufají v lepší život v Novém svìtì. A pøichází katastrofa. Ocelový gigant se neodvolatelnì blíží k místu, na kterém bude lidská víra v technický pokrok rozdrcena nemilosrdnou silou pøírody. Titanic je strhující film. S maximálním využitím nových technologií navazuje na nejlepší tradice klasického filmového vyprávìní. Scénáristou a režisérem filmu je James Cameron, mistr svého oboru, který na projektu pracoval 5 let a výsledek stojí za to. Jako zajímavost uvádíme, že natáèení se zúèastnila skupina èeských kaskadérù, jejichž profesionalita je vysoce cenìna (po natáèení Titanicu si je vybral S. Spielberg do svého nového filmu). Titanic je velkolepý, zábavný dojemný, výbornì obsazený, ovìnèený mezinárodními cenami (Zlatý globus), v diváckém smyslu slova nejlepší film posledních let. Užijte si ho. Sušické sbory reprezentují S blížícím se jarem se sušické pìvecké sbory dìtské i Svatobor, chystají opìt vyjet do èeských mìst i zahranièí a pøedstavit se novému publiku. Sborový zpìv, jak známo, má v našem mìstì dlouholetou tradici a souèasní zpìváci jí dìlají èest. Jaký tedy bude program? Sušický dìtský sbor: 14. bøezna uspoøádají Vèelky koncert v partnerském Kötztingu bøezna se hlavní sbor zúèastní pøehlídky v Tachovì dubna vystoupí sbor v moravském Šumperku kvìtna uvidí sbor Vèelky v Liberci 30. èervna až 5. èervence Sušický dìtský sbor bude reprezentovat své mìsto na zájezdu do Francie Samozøejmì, že i sušiètí pøíznivci sborového zpìvu uvidí dìtské sbory z jiných mìst, které na oplátku vystoupí u nás: kvìtna koncert šumperského sboru èervna vystoupení libereckých dìtí A koneènì jedna z vrcholných akcí dìtského sborového zpìvu ve dnech 22. až 24. kvìtna se v Sušici bude konat již 2. Festival dìtských sborù pod názvem Kraj, kde voní tráva zúèastní se zpìváci z Francie a Dánska, z Tachova, Pardubic, Plznì, Horažïovic, Zlivi u Èeských Budìjovic a samozøejmì Sušiètí. V rámci festivalu se mùžeme tìšit na 4 koncerty. Ani smíšený pìvecký sbor Svatobor nezùstane za dìtmi pozadu. Hned 23. bøezna uspoøádá koncert v Klatovech, v srpnu pak navštíví spøátelený sbor v Dánsku, který v Sušici uspoøádá svùj koncert v kvìtnu (20. 5.). Dalším hostem Svatoboru bude v Sušici italský mužský pìvecký sbor z Roveretta, který nám svým koncertem zpøíjemní zaèátek kvìtna. Svatobor pøipravuje i další program, o nìmž vás budeme vèas informovat. sz Pokud vyslovím jméno Brainworker, urèitì si každý místní rockový pøíznivec (a doufám, že nejen ten) vybaví èermenskou skupinu, která ve zdejším regionu odehrála øadu koncertù a každoroènì se podílí na poøádání festivalu Bouda Open Air, který probíhá na venkovních prostorech poblíž jejich zkušebny. Po hudební stránce je skupina všem, kteøí se s ní setkali naživo, dostateènì známá, ale možná vás bude zajímat i to, co se z pódia nedozvíte. Nìjaké informace z tohoto tábora pøinášely prùbìžnì zprávy v pøechozích dílech tohoto publicistického seriálu, ale doposud nejucelenìjší obraz duše Brainworker, pøenesený na novinový papír, máte právì pøed sebou. Pøed zapoèetím výletu do historie, souèasnosti i budoucnosti skupiny dodám, že se skládá z tìchto person: Jeòýk Míèka zpìv, Radek Toman Levièák basa, Petr Turek kytara a zpìv, František Knetl Kulturní støedisko v Horažïovicích zve všechny pøíznivce divadla na XV. západoèeskou oblastní pøehlídku amatérského divadla pátek 13. bøezna v hod. Antonín Procházka S tvojí dcerou ne Divadelní soubor Žlutièan Žlutice sobota 14. bøezna v hod. William Gobson Dva na houpaèce Divadlo Dialog Plzeò sobota 14. bøezna ve hod. Claude Magnier Vìno sleèny Laury Divadelní soubor Žumbera Plzeò sobota 14. bøezna v hod. Aldo de Benedetti Tøicet vteøin lásky Divadlo Propadlo Plzeò sobota 14. bøezna ve hod. Oldøich Danìk Ètyøicet zlosynù a jedno neviòátko Divadelní studio D 3 Karlovy Vary nedìle 15. bøezna ve hod. - Dùm dìtí Tajemství Helšaftu Loutkoherecká skupina Rolnièka nedìle 15. bøezna ve hod. Slavnostní zakonèení a vyhlášení vítìze nominovaného na Národní pøehlídku Divadelní Tøebíè. Všechna pøedstavení se konají v kulturním domì, loutkové divadlo v Domì dìtí a mládeže. Vstupné - dospìlí 30 Kè, dìti a dùchodci 20 Kè. V DDM vstupné dobrovolné. Kultura strana 7 sobota 7. bøezna JESUS CHRIST SUPERSTAR VERZE 97 Odjezd autobusu ze Sušice nábøeží ve hod. Zaèátek pøedstavení v hod. Cena zájezdu je 520 Kè (doprava, vstupenka). Doprodej posledních volných míst ihned v kanceláøi MKS, Sokolovna, 1. poschodí, tel. 0187/ nedìle 8. bøezna Snìhurka Balet v DJKT v Plzni. Odjezd autobusu ve od ZŠ Lerchova ul. v Sušici. Zaèátek pøedstavení ve hod. Zadáno pro ZŠ Lerchova ul. nedìle 15. bøezna F. Lehár Paganini Opereta DJKT v Plzni. Odjezd autobusu v hod. z nábøeží v Sušici. Zaèátek pøedstavení v hod. Cena bude upøesnìna dle ceny vstupenky. Pøihlášky v kanceláøi MKS, tel.0187/ nedìle 22. bøezna Dracula Muzikál Kongresový sál Paláce kultury Praha. Odjezd autobusu v hod. z nábøeží v Sušici. Zaèátek pøedstavení v hod. Zadáno pro nemocnici s poliklinikou Sušice. nedìle 19. dubna J. K. Tyl Palièova dcera Praha Národní dívadlo. Hrají: I. Janžurová, V. Galatíková, Z. Bydžovská, V. Postránecký, O. Kaiser, A. Švehlík, J. Vala a další. Odjezd autobusu v hod. z nábøeží v Sušici. Zaèátek pøedstavení ve hod. Cena zájezdu: 290, 280, 270, 245 Kè (dle ceny vstupenky). Cena zahrnuje vstupenku a dopravu. Pøihlášky v kanceláøi MKS, tel. 0187/ Vyprodáno! Sušický rockový puls VII. (1/1998) Brainworker Život mozkových dìlníkù kytara, Tony Polák zpìv a Pavel Kotál bicí. (Ke kapele patøí ještì Štera, který obvykle plní funkci bodyguarda.) Nyní mi dovolte pøedložit jednu pozvánku: A teï zpátky k BRAIN- WORKER. Za dvì pøímé pøedchùdkynì Brainworker se dají považovat formace Kroky Filipa Šrámka a Duševní kolaps. První jmenovaná vznikla již roku 1990, aby po té druhé, nìkdy v roce 1995 mohli zaèít cvièit a tvoøit samotní Brainworker. Tato základní fakta o kapele si lze dát dohromady po prolistování kronikou Boudy, V pátek 13. bøezna 1998 vystoupí v Husovì sále sušické Sokolovny tyto hudební formace: PROMISES /Doom metal? Doom rock? Dost! KLATOVY/ BRAINWORKER /Pùvodní Hop crash, ÈERMNÁ/ ALLHALLOWS /Big beat opláchnutý severskou vlnou, ŽICHOVICE/ Projekt 100 nedìle 1. bøezna Sbìrné surovosti Sladké hry minulého léta Dva snímky režiséra Juraje Herze promítané v rámci pøehlídky jako pásmo. Sbìrné surovosti (1965) jsou jednou z nejlepších filmových adaptací díla Bohumila Hrabala, která se od doby svého vzniku nedostala do širší distribuce a nyní tedy máme jedineènou možnost film zhlédnout. Sladké hry minulého léta (1969) je snímkem inspirovaným eroticky ladìnou povídkou Guy de Maupassanta Muška a vznikl jako projekt slovenské televize. V roce 1970 získal na televizním festivalu v Monte Carlu nejvyšší ocenìní Grand Prix a Zlatou nymfu za kameru. Na plátnì uvidíme i známé slovenské herce Františka Veleckého, Milana Lasicu nebo Júlia Satinského. ÈSSR, 97 min., pøístupný. 2. bøezna Vertigo Slavná psychoanalytická detektivka o muži, který trpìl nepøekonatelným strachem z výšek a tak mìl poskytnout alibi jednomu vražednému komplotu. V dobì svého vzniku (1958) zùstal film nedocenìn, jeho motiv záhadná žena, k níž mužský hrdina vzplane nekontrolovatelnou vášní se dnes objevuje v øadì úspìšných filmù. Dnes je snímek považován za základní dílo svìtového mistra hororu Alfreda Hitchcocka a do našich kin pøichází ve zvukovì i obrazovì rekonstruované podobì. V hlavních rolích uvidíte Kim Novakovou a Jamese Stewarta. Milovníkùm støíbrného plátna by tedy film nemìl uniknout, už i proto, že v našich kinech nebyl dosud nikdy promítán. Udìlejte si èas, bude to stát za to. USA 1958, titulky, 124 min., od 12 let. úterý 3. bøezna Nostalgie Renomovaný ruský tvùrce Andrej Tarkovskij natoèil film ve spolupráci s jedním z nejlepších italských scénáristù Toninem Guerrou v roce 1983, který zcela akceptoval Tarkovského požadavek na zvýraznìní typicky ruských psychologických rysù ve smyslu hledání základních hodnot života, pouta k rodné zemi. Koncepci filmu uvádìl Tarkovský v roce 1982 v Itálii takto: Je to film o sovìtském intelektuálovi, uznávaném univerzitním profesorovi dìjin italské architektury. Poprvé má pøíležitost na vlastní oèi vidìt všechny památné stavby, které zatím poznával jen prostøednictvím knih a reprodukcí. Ale za svého pobytu v Itálii si uvìdomuje, že žádné umìlecké dílo nelze zprostøedkovat, vyložit, poznat, nepatøí-li èlovìk sám ke kultuøe, která toto dílo vytvoøila. Vzdává se tedy úmyslu napsat uèebnici a rozhoduje se místo toho vypovìdìt ètenáøi svou lidskou zkušenost setkání s Italem, který v malé toskánské obci sedm let zavíral svou rodinu doma, v naprosté odlouèenosti od ostatních, aby ji uchránil pøed koncem svìta, o jehož blízkosti je pøesvìdèen. Po dokonèení filmu se Tarkovský pøiznává: Chtìl jsem analyzovat stav ducha a pocity sovìtského intelektuála v cizinì, èili v dané chvíli své vlastní. Film se stal výrazem mého duševního stavu, mého utrpení ozvìnou pocitu èlovìka, který opustil svou vlast. Velmi zajímavý film, který má všechny znaky umìleckého díla, vypovídajícího o problémech a pocitech souèasného èlovìka. Snímek byl ocenìn cenou FIPROSCI za autorský film a cenou ekumenické poroty na MFF v Cannes Itálie/SSSR 1983, titulky, 127 min., pøístupný. Vážení filmoví diváci, pro všechny filmy pøehlídky PRO- JEKT 100 bylo stanoveno nižší vstupné, než je dnes v kinech obvyklé. Èlenové našeho Filmového klubu zaplatí tedy za vstupenku 26 Kè, ostatní 30 Kè. Pokud si v pokladnì kina nebo v kanceláøi MKS zakoupíte permanentní vstupenku na všech 10 pøedstavení Projektu 100, zaplatíte pouze 190 Kè. V pokladnì kina nebo v kanceláøi MKS dostanete za 10 Kè Filmové listy s podrobnými informacemi a zajímavostmi k PROJEKTu 100 a dalším filmùm a bezplatnì kompletní program pøehlídky. Èerpáno z filmového èasopisu Cinema a informaèních materiálù filmových distributorù. sz Boudníku, což také uèinil bubeník Pavel Kotál a ke vzniku skupiny doplnil: Brainworker jsem založil s naším nynìjším baskytaristou Radkem, který hrál tehdy na kytaru. Postupnì zaèali pøicházet další dùležití èlenové. Vznik kapely však datuje až nástup Honzy, který jako první dobøe zazpíval naší základní písnièku, pøevzatou vìc od RATM. Samotný Brainworker existuje tøi roky, ale souèasná sestava funguje necelý rok. Kapela se od svých zaèátkù vìnuje hudebnímu stylu, který si kluci sami zaškatulkovali slovy Hop crash, aby se vyhnuli zobecòování jejich pùvodní produkce. Náš styl je zamíchaný guláš, ale v podstatì jde o big beat, k nìmuž naše znìní svádìjí kytary. Máme za to, že to není vùbec špatný smìr, aè je slovy nevysvìtlitelný, osvìtluje žánrové rozpoložení Radek a Petr se ujímá úvahy nad textovou stránkou kompozic: Naše texty se nedají zaøadit BRAINWORKER na festivalu Bouda Open Air III. v roce obecnì, ale dá se øíci, že jsou rozliènými úvahami nebo popisy rùzných událostí. Nejvíce se mi líbí texty songù Svìdomí a Modøe natøená. Druhá jmenovaná skladba je napøíklad o psychické krizi... O dalším životì, tvorbì, plánovaných akcích i problémech kapely Brainworker se mùžete informovat v dalším èísle SN. FBB

8 strana 8 Zasloužené výhry sušických hokejistù Sport Nìco z dìjin a událostí SK Sušice Další dvì kola okresního pøeboru Strakonicka mužù v ledním hokeji má za sebou TJ Sušice a HC Horažïovice. Po dlouhé dobì se sušiètí hokejisté pøedstavili na domácím stadionu, dokázali porazit tým Pøeš ovic 4:2 a posunuli se na sedmou pøíèku tabulky. Bohužel podpoøit je pøišla jen hrstka 50 fanouškù. V dalším kole hráli opìt ve Strakonicích, kde nastoupili v derby proti HC Horažïovice. I tentokráte se z vítìzství a dvou bodù radovala Sušice, když svého soupeøe deklasovala výsledkem 10:2. Zisk dvou bodù pøitom pro sušické borce znamenal skok o jednu pøíèku dopøedu, když je šestá se ztrátou jednoho bodu na Katovice. TJ Sušice TJ Pøeš ovice 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Domácí vedli 1:0 už v první minutì, kdy se trefil Murcko, Sušiètí žáci si pøivezli z Domažlic zlato Výbornì si na turnaji v sálové kopané mladších žákù, který uspoøádala Jiskra Domažlice, vedli mladí fotbalisté TJ Sušice. V turnaji ani jednou neprohráli, v pìti zápasech inkasovali pouze jeden jediný gól a odvezli si zlato. Na turnaji se kromì reprezentantù TJ Sušice pøedstavily týmy Støíbra, Kdynì, Horšovského Týna, Bìlé nad Radbuzou a poøádající Jiskry. Sušice si poradila se Støíbrem 4:0, poté porazila Kdyni 4:1, následnì deklasovala výsledkem 9:0 tým Horšovského Týna a brankový pøídìl žákovskému týmu Bìlé nad Radbuzou dokonce zaookrouhlila na deset. V koneèném zúètování tak Sušice obsadila první místo bez ztráty bodu a s vynikajícím skóre 21:1, druzí skonèili domácí fotbalisté Jiskry Domažlice s jednou porážkou, tøetí bylo Støíbro, ètvrtá pøíèka patøila Kdyni, pátý byl Horšovský Týn a poslední skonèilo mužstvo Bìlé nad Radbuzou, které v prùbìhu celého turnaje nedalo ani jednu branku, zato ètyøiadvacet jich inkasovala, z toho od Sušice zmínìných deset branek. Sušice na bronzové pøíèce Žáci ZŠ Lerchova ulice Sušice obsadili tøetí místo v okresním finále žákù tøíd základních škol okresu Klatovy v sálové kopané, které se uskuteènilo v Kolinci. Na prvním místì skonèila ZŠ Školní ulice Nýrsko, druzí byli žáci ZŠ Tolstého ulici Klatovy. Ètvrtá pøíèka ve finále patøila ZŠ Blatenská ulice Horažïovice. Výsledky družstva ZŠ Lerchova ulice Sušice: ZŠ Lerchova Sušice ZŠ Tolstého Klatovy 1:5, ZŠ Lerchova Sušice ZŠ Školní ul. Nýrsko 1:1, ZŠ Lerchova Sušice ZŠ Blatenská Horažïovice 5:0. Pøátelský fotbal dorostu Dorostenci TJ Sušice v rámci zimní pøípravy absolvovali také nìkolik pøípravných zápasù. Zde jsou jejich výsledky: TJ Sušice dorost Start VD Luby 0:3 (0:2). Sušiètí dorostenci na škvárovém høišti v Klatovech pøíliš nepøesvìdèili a po nevýrazném výkonu prohráli. TJ Sušice dorost TJ Žichovice 1:3 (0:0). Sušiètí dorostenci byli lepším týmem. Žichovice snižovaly až v úplném závìru zápasu na koneèných 1:3. a v páté minutì už vedli 2:0, když tentokráte se do listiny støelcù zapsal Svoboda. Na rozdíl branky snížily Pøeš ovice v 15. minutì. Druhá tøetina byla vyrovnaná a hosté dokonce pøi pøesilové høe vyrovnali. Sušice ve snaze zvítìzit si vytvoøila øadu šancí, ale promìnila jen jednu tøi minuty pøed koncem druhé tøetiny skoroval Kopp. Závìr patøil domácímu celku, za který na koneèných 4:2 upravil v 53. minutì Kozel. HC Horažïovice TJ Sušice 2:10 (0:1, 2:7, 0:2). V tradièním derby byla Sušice stejnì jako v minulém klání lepší. Nekompletní Horažïovice držely kontakt se soupeøem jen v první tøetinì, v druhé èásti inkasovaly sedmkrát a bylo rozhodnuto. V týmu Sušice se støelecky daøilo Klementovi a Kalnému, kteøí v zápase zaznamenali hattrick, o další branky se podìlili: Kozel, Jùn, Vladimír Pitel a Hy ha. SUŠICKÁ EXTRALIGA PRACUJÍCH se chýlí ke svému závìru, když poslední kolo ligy je na programu 4. bøezna. Støetne se v nìm v tabulce druhý tým SKP Sušice s vedoucím družstvem Starých pánù Sušice. Výsledky: Staøí páni Sušice Sokol Týnec 5:3. Sušická stavební Staøí páni Sušice 3:8. Solo Sušice Kalovy team Sušice 5:2. Sokol Týnec SKP Sušice 0:8. O jasné vítìzství v tabulce druhého týmu SKP Sušice se svými brankami zasloužili: Marek a Hrabý po 2, Havel, Uxa, Šmat V. a Kopp. PØÁTELSKÝ HOKEJ V dalším pøátelském klání porazili hokejisté TJ Sušice své tradièní rivaly ze Startu VD Luby na domácím stadionu 6:4. V pøedchozích duelech Sušice vždy prohrála, tentokráte si však vítìzství vzít nenechala. Po první tøetinì vedli domácí 3:1, ve druhé tøetinì dokonce zvýšili svùj náskok až na rozdíl pìti branek 6:1. Luby v závìru korigovaly na koneèných 6:4. Branky za domácí tým TJ Sušice dali: Pitel V. 2, Otta, Macháèek, Urbánek a Niebauer. PØIJÏTE FANDIT Již tøetí roèník hokejového turnaje mužù chystá zítra oddíl TJ Sušice na svém stadionu. V tradièním klání O pohár Sklárny Annín A. Rückl a synové se pøedstaví již tradièní soupeøi. Kromì dvou domácích týmù TJ Sušice a TJ Sušice senioøi se v zápasech pøedstaví také švýcarský tým SC Uettendorf a nìmecký klub Rancinger Devills. Turnaj odstartuje prvním zápasem v 8.00 hodin ráno. Na programu je sedm zápasù, které se budou hrát na tøikrát patnáct minut èistého èasu. Neváhejte a pøijïte se podívat. Na podkladì dochovaných archivních dokumentù byl nìkolika místními nadšenci a milovníky sportu založen ve mìstì v roce 1912 fotbalový klub, který záhy poèal zapouštìt své koøeny do veøejného života. U jeho zrození a kolébky stáli tehdy pan Žaloudek jako iniciátor a spoluzakladatel, dlouholetý sekretáø klubu Hugo Gans jako financier spoluzakladatel a první pøedseda klubu, Picka, MUDr. Balcar, Puchar a první èlenové výboru Svoboda, Eber, Dr. Weger, G. Gans, J. Fürt, J. Koèárek, Ad. Živný, R. Barth a Oto Polák. Tento výbor vydal ku svému dvacetiletému trvání èinnosti klubu pamìtní list, ve kterém uvedl statistiku svých fotbalových mužstev až do jeho 20. jubilea, které oslavovali v roce Pøipomenu jen, že od založení klubu do skonèení první svìtové války nebylo možno statistiku dostateènì pøesnì zjistit, jelikož se nìkteøí funkcionáøi po skonèení války do Sušice nevrátili a bylo tìžko záznamy doplnit. Evidentní však bylo, že první svìtová válka na dlouhé ètyøi roky rozvoj a rozkvìt klubu zarazila a navíc si vyžádala i obìti z øad mladého nového klubu. Jak tato první kronika, která byla v roce 1932 ukonèena uvádí, bylo za tato uplynulá léta registrováno celkem 119 hráèù. Pochopitelnì nelze pro velký poèet všechny vyjmenovat, uvedu však jen ty nejúspìšnìjší, Bronzové mužstvo ZŠ Lerchova ul. Sušice. Horní øada zleva: Jiøík, Nemrava, Ludvík, Soukup, Koèí, Živèák. Dolní øada zleva: Marek, Prchlík, Kahoun, Musil. Sušice získala prvenství Celkovým vítìzem zimního fotbalového turnaje ve Strakonicích se stali fotbalisté divizní TJ Sušice, když ve finále porazili Prachatice 2:0. Sušice tak v prùbìhu celého turnaje ani jednou neprohrála. V úvodním kole Sušice zdolala úèastníka oblastního pøeboru jižních Èech, Písek, 2:1, pak vyhrála nad Èížovou 2:0 (opìt oblastní pøebor jižních Èech), následovala výhra nad domácím divizním SK Strakonice 3:1 a v posledním kole základní èásti turnaje porazila i Protivín 3:1 (úèastník I. A tøídy). V základní skupinì Sušice ovšem nesehrála zápas s Prachaticemi, protože v øádném termínu soupeø odmítl kvùli terénu škvárové høištì ve Strakonicích nastoupit a pak nesouhlasil ani se zápasem v náhradním termínu. Utkání proto bylo kontumováno ve prospìch Sušice 3:0. Tito dva soupeøi se nicménì pøece jen utkali, a to v samotném finále. Úspìšnìjší byla nakonec Sušice a radovala se z vítìzství. Pøejme Sušici, aby tak, jak jí vyšlo turnajové finále s Prachaticemi, vyšel i mistrovský divizní zápas s tímto soupeøem. Dorostenci na sálovce v Plzni poslední Peèlivì se na jarní èást mistrovské divizní sezony pøipravují i dorostenci TJ Sušice, kteøí pod vedením svého trenéra Jaroslava Staòka absolvovali turnaj v sálové kopané v hale Lokomotivy Plzeò. Sešla se zde silná konkurence osmi mužstev, mezi nimiž nechybìly ani dva týmy ligové Viktorie Plzeò, divizního FK Ostrov èi FC Pøíbram. Zároveò zde startovala také mužstva oblastního pøeboru FSC Bolevec a SK Cheb, posledním úèastníkem pak byl západoèeský výbìr patnáctiletých. Hrálo se ve dvou skupinách systémem každý s každým. Sušice, která do Plznì kvùli velké marodce pøijela jen s osmi hráèi mladšího dorostu, byla nalosována do skupiny A, v níž ji èekaly zápas s Viktorií Plzeò A, FK Ostrov a FSC Bolevec. Sušiètí fotbalisté bohužel nastoupili v letošní zimní pøípravì na prvním turnaji v sálové kopané této úrovnì, a tak se jim pøíliš nedaøilo. V úvodním duelu Sušice remizovala s Ostrovem 0:0, v následném zápase pak podlehla favorizované Viktorce 0:4 a v posledním zápase skupiny remizovala s Bolevcem 3:3. Tyto výsledky Sušici vynesly umístìní na poslední 4. pøíèce tabulky. RALLYE ŠOU BLOVICE 98 Pro fanoušky automobilových soutìží pøipravili agilní poøadatelé z Autoklubu Blovice velmi zajímavou akci. V sobotu 7. bøezna poøádají již III. roèník Rallye Šou Blovice, který se letos jede jako volný motoristický podnik v rallye. Závod startuje v 9 00 hodin na tradièním okruhu na letišti u obce Komorno. Potom se jezdci pøesunou na rychlostní zkoušku Blovice Struhaøe, kterou absolvují dvakrát se starty v a hodin. Posledním rychlostním testem bude ve hodin opìt okruhová zkouška u Komorna. Pohled do startovní listiny prozrazuje, že vìtšina jezdcù otestuje nové stroje pøed nadcházející kteøí za oddíl odehráli nejvíce rokù, zápasù a v neposlední øadì nastøíleli soupeøùm nejvíce branek. Pøíznivcùm a ètenáøùm pro informaci uvádím, že první èíslo znamená odehrané sezony, druhé zápasy a další poèet vstøelených branek. Hráè Puchar za oddíl odehrál 13 rokù, 287 zápasù a nastøílel 327 branek. Tento vynikající fotbalista byl vychován, jak kronika uvádí, ve vídeòském klubu BAG a do našeho mìsta a klubu pøišel po první svìtové válce a stal se u nás po dlouhá léta nejlepším hráèem a støelcem mužstva. Následoval ho Vanìk Jos , Fuchs Fr , Šebesta Ant , Švarc Karel , Dach Fr , Tichý Fr , Tichý Ant , Sternschuss , Šašek Jar , Konvalinka Em , Bartùnìk Po tìchto dlouhých letech nebudu pochopitelnì uvádìt ani symbolicky jména hráèù všech mužstev od roku , protože pøíznivcùm ani ètenáøùm by dnes nic neøíkala. Uvedu proto jen hráèe mužstva v roce 1932, v dobì kdy oslavovali své 20. výroèí. Mužstvo tehdy tvoøili: Žaloudek, Š astný, Tichý Fr. Vanìk Teo., Lávièka, Skolek, Vondroušek, Volmùt, Novotný, Matouš, Konvalinka, Daneš. Jak první pamìtní list informoval, je tato doba pro nìkoho v životì obèanském krátká, ale pøedlouhá v životì sportovním. Nyní budeme pokraèovat z materiálù získaných od kronikáøù, ale úvodem je tøeba podotknout, že nebyly provádìny tak preciznì, jako je uvádìl autor kroniky do uvedeného roku Kopanou jako její skalní pøíznivec sleduji od svých dìtských let, stále jí fandím a nepøestávám ji sledovat.trochu mì mrzí, že ku své nelibosti musím uznat to málo populární poøekadlo starší generace Bože jak ten èas letí za pravdivé. Domnívám se, jsem o tom pøesvìdèen, že opravdový pøíznivec naší kopané musí bezesporu vìdìt, že pøed pìti léty, v roce 1992, vydalo vedení oddílu další pamìtní list, nebo kopaná u nás oslavovala další významné jubileum osmdesátileté trvání. Dnes pøedpokládám, že ne každý pøíznivec ví, proto rád všem zapomnìtlivým pøipomenu, že v uplynulém roce sušická kopaná mìla (již bez oslav) 85. narozeniny. Musím jen konstatovat, že toto údobí je relativnì dlouhá doba, proto nemohlo býti žádným pøekvapením, že za své existence prožívala dlouhá léta na výsluní, ale pravdou také zùstává, že se ocitla až na chvostu fotbalových soutìží v okresním pøeboru. Jak kroniky dokladují, mužstva SK Sušice prošla všemi tøídami soutìží kopané, až do divize. Ve mìstì zùstala jedním z hlavních sportù a brzo dosáhla nevídané obliby u øady obèanù, kteøí rádi trávili a dosud tráví nedìlní odpoledne na høišti a podporují své mužstvo v bojích se soupeøi. Na základì získaných dokumentù a své pamìti, vynasnažím se ve struènosti seznámit pøíznivce kopané s její historií a dosaženými úspìchy. V roce 1925 byl zvolen nový výbor oddílu kopané, jehož èleny se stali: Bláhovec, Cink, Veber, Hloušek, Dolanský, Dach, Tichý, Šlechta, Vanìk, Vlèek, Fuchs, Živný, Eger, Žaloudek, Dr. Balcar, Puchar a Šmíd. Souèasnì od tohoto roku hrálo první mužstvo do roku 1929 I. B. tøídu s tímto širším kádrem hráèù: Hálek, Loukota, Voráè, Tichý, Boublík, Vondroušek, Švarc, Šebesta, Tichý Fr., Veber, Dach, Sternschuss, Živný, Tichý J., Puchar, Šlechta, Konvalinka, Vanìk, Koš álek, Dolanský, Matouš, Skala, Snopek, Lávièka, Bartùnìk, Hrach, Š astný, ing. Majer, Novotný, Daneš, Votava a Volmùt. Od roku 1930, za doby fašistické okupace za druhé svìtové války, byla kopaná v našem mìstì na vysoké úrovni. Mužstva hrála nepøetržitì až do roku 1941 I. A. tøídu, což v té dobì bylo velkým úspìchem. Bylo by však vùèi vedení oddílu nespravedlivé nezmínit se také o dorostenecké kopané, která u nás zaznamenala nevídaného vzestupu, nebo dorostenci se stali v roce 1940 mistrem jihoèeské fotbalové župy. O tento neoèekávaný úspìch mladých hráèù se zasloužili: Pùrok, Hájek, Martan, Zíka, Kotoun, Zroun, Filinger, Šperl, Pavlovský, Prantl, Švelch, Urban, Míèka a Vanìk. Ještì i v dalších dorosteneckých roènících do roku 1944 byli perspektivní hráèi jako Holeèek, Hrabý, Valdman, Brejcha Fr., Brechja K., Švelch. Nutno pøiznat, že jen o málo pozdìji byli nìkteøí dorostenci z tìchto celkù stavìni do prvního již divizního mužstva a nìkteøí z nich byli dokonce i posilou. Bezesporu nebylo pochyb o tom, že úspìch dorosteneckého celku svìdèil o dobré metodické práci vedení oddílu. Mimoøádného a kýženého úspìchu pro naše mìsto dosáhli naši fotbalisté v soutìžním roèníku , kdy se stali k radosti funkcionáøù a pochopitelnì i svých pøíznivcù vítìzem jihoèeské fotbalové župy a vybudovali si vytoužený postup do divize èeského venkova. Pokraèování pøíštì B. JELÍNEK sezónou. Mezi pøihlášenými dominuje posádka Škoda Motorsport Triner Hùlka s vozem Škoda Octavia Kit Car. Zajímavou podívanou slibuje též úèast Trojana ml. (Toyota Celica), Klokoèky (Mitsubishi EVO III), Petáka (Proton Wira EVO III) a mladého Pecha (Subaru Impresa EVO IV.). Loòské vítìzství bude obhajovat Pech starší s vozem Lancia Delta EVO II. Také Sušicko bude mít na startu svého zástupce, protože mezi pøihlášenými se objevuje i Jaroslav Kalný z Èimic. Tento loòský mistr Evropy v rallyecrossu pojede s vozem Peugeot 205 Rallye. VK

9 strana 12 Kultura Oblastní kulturní pøehled od 28. února do 6. bøezna 1998 SUŠICE Program kina Zaèátky pøedstavení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Tituly oznaèené uvádíme premiérovì. Podrobné informace o zajímavých filmech uvádíme na str (ètvrtek sobota) Titanic Velký milostný pøíbìh, napínavé drama, dobrodružství a katastrofa vše se odehrává na palubì legendární zaoceánské lodi. Režisérem filmu je James Cameron napø. Vetøelec, Terminátor aj. USA, titulky, 200 min., pøístupný (nedìle) Projekt 100 Sladké hry minulého léta Film režiséra Juraje Herze na motivy povídky Guy de Maupassanta. Hlavní cena na festivalu v Monte Carlu Sbìrné surovosti Jedna z nejlepších adaptací díla B. Hrabala, poprvé v distribuci v èeských kinech. ÈSSR 1965, 1969, pøístupný, celkem 97 min () Projekt 100 Vertigo Slavný film Alfreda Hitchcocka uvádìný v nové zvukové a obrazové rekonstruované verzi. USA, titulky, 124 min., od 12 let (úterý) Projekt 100 Nostalgie Poslední film významného svìtového režiséra A. Tarkovského, velká cena na MFF v Cannes Itálie/SSSR 1983, titulky, 127 min., pøístupný (støeda) Rozpoutané peklo Dramatický pøíbìh obyvatel mìsteèka na úpatí zdánlivì vyhaslé sopky podává výpovìï o jednom z nejnièivìjších pøírodních živlù. USA, titulky, 109 min., od 12 let (ètvrtek pátek) Pøísnì dùvìrné Kriminální pøíbìh soustøedìný na korupci a vzrùstající kriminalitu v období rozvoje Los Angeles ve svìtovou metropoli. Vynikající obsazení Kim Basingerová, Kevin Spacey a Dany DeVito. USA, titulky, od 12 let (sobota nedìle) Sedm Naposledy uvádíme jeden z nejúspìšnìjších thrillerù o dvojici detektivù pátrajících po pachateli vražd inspirovaných sedmi hlavními høíchy. V hl. rolích Brad Pitt a M. Freeman. USA, titulky, 127 min., od 15 let. Spoleèenská zábava Dancing club Granát, nám. Svobody pátek a sobota hod. Diskotéky. Do hod. vstup zdarma. Hotel Paleèek pátek 27. února ve hod. Taneèní veèer. Hraje skupina p. Brabce Sokolovna sobota 28. února Velký reprezentaèní ples DEA Mineraloel ÈR a MKS Sušice. Vyprodáno! sobota 7. bøezna K tanci i poslechu Skladby 60. až 80. let uvádí Jiøí Machatý v pøíjemném klubovém prostøedí. Vstupné 25 Kè. sobota 14. bøezna Josefská taneèní zábava pøi dechovce Hraje Solovaèka ze Sušice. Vstupné 50 Kè. Zahajujeme pravidelné poøádání taneèních zábav pøi dechovce. Divadlo, zábavné poøady Sokolovna Husùv sál pátek 13. bøezna v hod. Rockový koncert 9. bøezna v hod. Jen kostel, postel a plotna Tøi italské grotesky uvádí divadlo Dagmar. Pøedplatné sk. P/3, doprodej vstupenek v kanceláøi MKS Sokolovna velký sál úterý 17. bøezna v hod. Láskyplné karamboly aneb Co muži nevìdí a ženy nepøiznají Michaela Dolinová a Jiøí Datel Novotný. Pøedplatné, prodej vstupenek v kanceláøi MKS nedìle 22. bøezna v hod. Dívèí dechová kapela Èeské buchty Vstupné 90, 80, 70 Kè. Pøedprodej vstupenek v kanceláøi MKS. Pøipravujeme: sobota 28. bøezna v hod. Benefièní folkový koncert na podporu kampanì Hnutí Duha Kašperské Hory nad zlato. Úèinkuje: Štìpán Rak a Alfréd Strejèek, Vladimír Merta, Pepa Nos, Oldøich Janota, Slávek Janoušek a jiní. Vstupné v pøedprodeji 80 Kè, pøed koncertem 100 Kè. Pøedprodej vstupenek v kanceláøi MKS a CK Tempo Tours Sušice. støeda 22. dubna Severní vítr je krutý. Hudební poøad Jaroslava Uhlíøe. Výstavy FOTO FIŠER nám. Svobody Výstava fotografií NICARAGUA II. Autor: Jiøí Šebesta. Dìtské poøady Sokolovna Husùv sál každý pátek v hod Honza a zlá princezna Zakletý princ Princezna Vèelka Honza kováø a èert Pøipravujeme: Sokolovna Velký sál støeda 25. bøezna Okresní kolo v recitaci dìtí a mládeže úterý 21. dubna Pavel Novák poøady pro dìti. Tìlovýchova, sport, relaxace Tìlocvik pro tìhotné ženy Sokolovna úterý hod. Relax klub posilovna Františka Procházky 119, tel zacvièit v posilovnì si mùžete: pátek a hod. nedìle hod. Za hodinu zaplatíte pøedplatné 18 Kè, mìsiènì 210 Kè ètvrtletnì 480 Kè v dobì provozu posilovny lze využít solárium 1 min. 1,50 Kè. Možnost pronájmu sportovní haly dle dohody. Informace Mìstská knihovna, tel odd. pro dospìlé vèetnì oddìlení nauèné literatury, èasopisy, støeda, pátek 8 12 a hod. oddìlení pro dìti, støeda, pátek hod. v období prázdnin hod. Rozhledna Svatobor, tel otevøeno dennì hod. Vstupné 5 Kè dospìlí, dìti a dùchodci 3 Kè, dìti do 6 let zdarma Mìstské kulturní støedisko Sokolovna pøedprodej vstupenek na kulturní akce, tel ètvrtek a hod. redakce SN tel Sokolovna tel Pokladna kina otevøena od hod., tel HARTMANICE Muzea, výstavy Muzeum Dr. Šimona Adlera otevøeno støeda nedìle hod. Stálá expozice vìnovaná židovské komunitì regionu. Informaèní støedisko NP Šumava nachází se ve stejné budovì. HORAŽÏOVICE Kino Otava (pátek ; sobota a ) Král džungle Bláznivá komedie s opièím mužem a krásnou dívkou v nesnázích. USA, dabing, pøístupný ( ; úterý a ) Muži v èerném Sci fi z produkce Stevena Spielberga. USA, dabing, od 12 let (støeda ; ètvrtek a ) Z džungle do džungle Americká komedie. USA, dabing, pøístupný (pátek sobota v ) Herkules Animovaný film o dobrodružství antického hrdiny. USA, dabing (pátek sobota ve ) Èeská soda Nejlepší èeská filmová legrace všech dob! ÈR, pøístupný (pátek sobota ve ) Svatba mého nejlepšího pøítele Romantická komedie s Julií Robertsovou v hl. roli. USA, titulky, pøístupný. Pøedprodej vstupenek v kinì Otava až pátek 9 12 a hod., jednu hodinu pøed zaèátkem pøedstavení. Spoleèenská zábava Kulturní dùm sobota 28. února ve hod. Rockový bál Hrají skupiny Staøí psi a The Stars z Plznì. Vstupné 80 Kè. Pøedprodej vstupenek v kinì Otava. sobota 7. bøezna od do hod. Diskomaratón hitù Agentura DISK CENTRUM Praha uvádí velkou show. Vstupné 50 Kè. sobota 21. bøezna ve hod. Josefovská taneèní zábava Hraje skupina Melodion ze Strakonic. Vstupné 50 Kè, pøedprodej v kinì Otava. Programy pro dìti Dùm dìtí a mládeže Loutkové divadlo Rolnièka pátek Jak švec èerta ošidil pátek Drak sobota 29. února ve hod. Dìtský karneval. Hraje Fortuna, pøedtanèení, soutìže, hry, vyhodnocení masek, vystoupení MISS Poupì. Vstupné 20 Kè. Informace Pøedprodej vstupenek na všechny kulturní akce i filmová pøedstavení v kinì Otava (hlavní vchod), tel pátek 9 12 a hod. Ve stejnou dobu je otevøena pùjèovna videokazet. Mìstské muzeum tel. 0187/ SRNÍ Hotel Srní, tel Vyhøívaný bazén každý den hod. Prodej vstupenek v recepci dìti do 10 let 25 Kè, dospìlí 50 Kè Sauna až pátek hod. Poplatek dospìlí 50 Kè/hod., dìti 30/hod. Posilovna až pátek hod. Automatický kuželník støeda až nedìle hod. možnost obèerstvení, 100 Kè/hod. Kuleèník støeda až nedìle hod. Masáže až pátek hod. ŽELEZNÁ RUDA úterý sobota nedìle Muzeum 9 12 a hod hod. strana 9 KLATOVY Galerie U bílého jednorožce Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová Animus, anima, animace 1. retrospektivní pøehlídka tvorby. Potrvá do 29. bøezna. Pøednášky Nový vzdìlávací projekt Cesty k porozumìní øeèi souèasného výtvarného umìní. Cyklus pøednášek a výstav pro žáky, studenty i dospìlé. Projekt je zamìøen zejména na rozvíjení citlivosti a tvùrèího myšlení jako základního pøedpokladu komunikace mezi souèasným umìním a divákem. úterý 24. bøezna (1. stupeò ZŠ) a (2. st. ZŠ, studenti) Psychologie vnímání umìleckého díla První pøednáška nového cyklu. Komponovaný poøad diaprojekce, hudba, mluvené slovo Radim Vašinka. Koncerty nedìle 15. bøezna v hod. II. matiné Jana Nováková housle, Petr Novák klavír Program: B. Smetana, J. S. Bach, F. Chopin, J. Suk nedìle 22. bøezna v hod. III. matiné koncert žákù ZUŠ Kdynì a jejich hostù Program: Z. Fibich, W. A. Mozart, J. S. Bach, A. Dvoøák, B. Smetana ÚØEDNÍ HODINY pro vyøizování vašich záležitostí Sušice Mìstský úøad tel hod. støeda hod. pátek a hod. úterý a ètvrtek nejsou úøední dny Úøad práce tel (radnice 1. poschodí) úterý hod. støeda pátek hod. ètvrtek není úøední den Referát státní sociální podpory OÚ tel (budova polikliniky na námìstí ve dvoøe) støeda pátek hod. úterý a ètvrtek není úøední den Vyøizuje se: porodné, rodièovský pøíspìvek, pøíspìvek pìstounské péèe, zaopatøovací pøíspìvek, pohøebné, pøídavek na dítì, sociální pøíplatek, pøíspìvek na bydlení, pøíspìvek na dopravu Notáø (radnice 2. patro) hod. Katastrální úøad tel (radnice pøízemí) hod. støeda Finanèní úøad tel , , (nemovitosti). Klostermannova ul. 629 (za bývalou divizí), støeda Pasové oddìlení Klatovy pracovištì Sušice Policie ÈR jako pravidelný ètrnáctideník vydává Mìstské kulturní støedisko v Sušici. Øídí redakèní rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištìní pøíspìvky pisatelù podle potøeb SN. Pøíspìvky pøedstavují názory a postoje pisatelù. Adresa redakce: MKS, T.G.M. 120/I, Sušice, tel Aktuální informace o mìstì na INTERNETU: Odpovìdný redaktor PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 4,80 Kè. Náklad výtiskù. Povoleno OÚ Klatovy pod è.j. 72/ /92. dennì Dopravní inspektorát Klatovy pracovištì Sušice budova Policie ÈR každé sudé úterý hod.

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech.

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Obce Horní Krupá o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Obecní zastupitelstvo v Hradešicích vydává podle 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002 2002 - č. 1 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Rumburk. - zrušena OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více