Zdenìk Rumler a sklo. O sportovním areálu a ostatním

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdenìk Rumler a sklo. O sportovním areálu a ostatním"

Transkript

1 4/ února 1998 Cena 4,80 Kè Co tomu øíkáte? Vážení podnikatelé, pøíznivci našeho mìsta a regionu, vážení sušiètí obèané. V závìru loòského roku uspoøádalo Mìsto Sušice a Mìstské kulturní støedisko setkání nejvìtších podnikatelù našeho regionu, aby je informovalo o zámìrech v oblasti rozvoje nabídky kulturních a spoleèenských aktivit pro obyvatele i návštìvníky mìsta, o plánech na dovybavení a rozvoj kulturních zaøízení, zejména sušické Sokolovny a aby je požádalo o pomoc a spolupráci. Všichni zúèastnìní mìli dostatek pochopení pro to, že nejenom obec, ale i obèané a podniky mohou pøispìt k rozvoji svého mìsta radou, prací i penìzi. Na zmínìném setkání jsme slíbili, že podnikatele a celou veøejnost se zámìry rozvoje seznámíme a založíme zvláštní úèet, na kterém se budou soustøeïovat finanèní prostøedky pro kulturní zaøízení mìsta. Každý z vás si mùže vybrat, na co by chtìl pøispìt, jak by se chtìl plánovaného rozvoje zúèastnit a MKS bude v Sušických novinách pravidelnì zveøejòovat a skládat úèty z hospodaøení se získanými prostøedky. První odezva na zmínìné setkání se již objevila Šumavaplan Sušice a sklárny Antonín Rückl a synové v Annínì vìnovaly na náš úèet desetitisícové vklady, které jsou urèeny jednak na zajištìní kulturních akcí, jednak na zlepšení vybavení Sokolovny. Svým pøíspìvkem se tedy zmínìné firmy pøipojily k naší výzvì na získání finanèních prostøedkù a vytvoøily tak pøíklad hodný následování. Jaké jsou tedy oblasti rozvoje kulturního života mìsta, v nichž bychom potøebovali vaši pomoc: Sokolovna jsou dostateènì známy okolnosti, za jakých se Mìsto Sušice stalo vlastníkem a MKS provozovatelem tohoto, alespoò v budoucnosti, doufáme kulturního domu mìsta. Do souèasné doby již byly z mìstského rozpoètu vynaloženy znaèné prostøedky na dokonèení nebo údržbu základních podmínek fungování budovy dokonèení støechy, oprava kotelny, oprava parketu v hlavním sálu apod. V souèasné dobì je nejnovìjším a nejvìtším problémem provozu Sokolovny celková rekonstrukce jevištì, jehož veškerá zaøízení jsou podle poslední revize nevyhovující, nebezpeèná a neopravitelná. Budeme-li tedy chtít alespoò v budoucnosti poøádat divadelní a jiná pøedstavení, je nutno krok za krokem jevištì opravit, což pøedstavuje miliónové èástky. Kulturní léto již v letošním roce, ale i v dalších letech bychom rádi pøipravili zajímavý letní program pro sušickou veøejnost i návštìvníky mìsta na námìstí, pøípadnì na dalších zajímavých místech by se mohly konat koncerty všech hudebních žánrù, folklórní vystoupení, šermíøské souboje a tak dále. Vaše pøíspìvky proto mohou být využity na úhradu nezbytných nákladù tìchto poøadù, a tak pøispìt k oživení a zvýšení atraktivnosti Sušice a okolí. Taneèní klub Fialka pøi MKS a pøípravka taneèní školy vaše pøíspìvky pomohou lepší reprezentaci taneèních párù na soutìžích, zajištìní kvalitních podmínek pro výuku. Žáci taneèní školy vám odmìnou nabízejí pøedtanèení na plesech, výroèních schùzích, setkáních zamìstnancù a podobných pøíležitostech. Prostøedky získané za tato vystoupení jsou rovnìž formou finanèní pomoci taneèní škole. Jak vidíte, finanèních prostøedkù je tøeba hodnì a vytváøení nebo zlepšování prostøedí pro poøádání kulturních programù, kurzù, vzdìlávacích akcí, poøadù pro dìti, divadelních pøedstavení a koncertù dává základ pro co nejširší nabídku kulturního a spoleèenského vyžití vás, sušických obèanù, i návštìvníkù našeho mìsta a Šumavy. Turisty stále více láká nejen pøíjemné ubytování a dobrá strava, ale hlavnì pøírodní krásy a zajímavá sportovní, kulturní a spoleèenská nabídka. Pøijedou, stráví zde dovolenou a budou-li spokojeni, pøijedou znovu a prospìch to pøinese nám všem. Závìrem bych chtìla dodat, že jakýkoli námìt, jakákoli forma pomoci èi spolupráce bude vždy vítána, rádi s vámi budeme hovoøit o tom, co v naší nabídce postrádáte, jakou zábavu, formu vzdìlávání, spoleèenskou akci byste v Sušici uvítali. Udìláme pak co je v našich silách a možnostech, abychom èinnost MKS zamìøili podle vašich pøání a požadavkù. Obracejte se na nás písemnì, osobnì nebo telefonicky, èekáme na vaše námìty. Mìstské kulturní støedisko, ul. TGM 120, Sušice (Sokolovna), tel., fax 0187/526682, tel. 0187/526629, Finanèní pøíspìvky poukazujte: IPB, a. s. Sušice, è. ú /5100 PhDr. Ludmila Szvitková, øeditelka MKS Sušice Zdenìk Rumler a sklo Pokud zasvìcené titulek zmátl, vìzte, že se jedná o vernisáž dvou výstav. V 16. února v 17. hodin byla v galerii Muzea Šumavy na Kašperských Horách slavnostnì zahájena výstava obrazù a kreseb Zdeòka Rumlera, spojená s výstavou výrobkù ze souèasné tvorby sklárny Annín. Zdenìk Rumler je autorem, který ve svých dílech pøináší upøímnou výpovìï o zvoleném tématu. Vytváøí vlastní model krajiny nepatetické, zdánlivì obyèejné, krajiny domova. Atraktivní spojení tìchto šumavských expozic stojí jistì za zhlédnutí. K návštìvì Muzea Šumavy do Kašperských Hor vás zve Unie výtvarných umìlcù Plzeòska, Sklárny Antonín Rückl a synové a samozøejmì Muzeum Šumavy, a to až do 2. kvìtna, kdy bude tato výstava ukonèena. O sportovním areálu a ostatním Musím se pøiznat, že takovou reakci na výzvu smìrem k obèanùm mìsta v oblasti pøípravy zámìru Sportovního areálu jsem neèekal. Proto tento èlánek, proto s tímto názvem, nikoli doplnìk, ale teèka. Svým prvotním èlánkem jsem chtìl oslovit veškeré fandy sportu a oddechu v Sušici, aby pøišli s konstruktivními návrhy nejen v oblasti samotných staveb, ale i v oblasti ideové, tradicionální i místní. Proto zaèínám zeširoka. Doufám, že se shodneme, když si stanovíme tento cíl: Mìsto Sušice jako skuteèná brána do srdce Šumavy, mìsto letovisko, mìsto èisté produkce, rozmanitých a kvalitních služeb, prosperující mìsto. K tomuto cíli vede dlouhá a trnitá cesta. Nutno vyvolat zvýšení zájmu. Jeden z pøedpokladù, jak zvýšit zájem o Sušici v tom dobrém slova smyslu, je tvorba podmínek pro vstup potencionálních investorù do této lokality, která s sebou mùže pøinést další vazby a služby. Sportovní areál jako celek (tím myslím plochy od Pøíkop až na Páteèek) nemùže být závislý pouze na aktivitách souèasných vlastníkù a koordinátorù (ti jsou dnes zákonitì neproduktivní), ale i napø. na uvážlivých investorech a budoucích provozovatelích. Tyto investory èi spoluinvestory musíte vhodnou formou najít a oslovit. Jaké by to bylo, kdybychom jen tak povídali a neèinili? Žádný zodpovìdný investor se nedá pøesvìdèit jen tak. I proto Mìsto Sušice vypsalo veøejnou obchodní soutìž, aby nalezlo autora a projektanta za skuteènì nejvýhodnìjších podmínek. Proto jsme dle výsledkù soutìže objednali zpracování veškerých možných variant, které by do budoucna znamenaly zásadní úspory provozních nákladù, které dnes i v ostatních provozech táhnou mìsto ke dnu. Proto bych rád vybral pouze nejvhodnìjší variantu, abychom mohli oslovovat investory. Proto chceme najít nejvhodnìjší lokalitu, abychom pomohli živit i ostatní služby (ubytování, hotely ). Proto je projekt zatím objednán pouze do fáze vydání územního rozhodnutí, aby se zbyteènì neprojektovalo s pøedstihem, dokud nebudou ovìøeny zdroje a prostøedky. I proto byl první èlánek, aby bylo co nejvíc podnìtù nejen pro stavby, ale i pro území, abychom mìli možnost vyslechnout názory a použít ty, které skuteènì obohacují. Zatím však shledávám zhrzení a pochybování. No, pravda, každý nech vysloví jakýkoli názor. Samozøejmì, že komunikace jsou hrozné, samozøejmì, že s nemocnicí ještì je a bude boj, samozøejmì, že mìsto je v potížích, samozøejmì, že Nutno však hledìt na celek a o tom bude i letošní mìstský rozpoèet (alespoò doufám). Nelze jen minimalizovat investice, nutno zefektivnit vnitøní prostor a rezervy, což s sebou pøináší nepopulární opatøení i zpìtné investice, které se musí vyplatit. U akce typu Sportovní areál pøedpokládám vynaložit prostøedky z rozpoètu mìsta do pøípravy a myšlenky, z vlastních zdrojù na realizaci mùžeme využít nástrojù mìsta a souèasné nemovitosti (=pozemky). To není, alespoò vìøím, krvavý øez. Nebylo by snad pohodlnìjší èekat, kdo a co k nám pøijde? Karel Janda, starosta Mìsta Sušice Podle posledního šetøení kvality péèe v NsP Sušice procentuálnì spokojenost pacientù stoupla oproti prvnímu prùzkumu, kdy se údaje pohybovaly v prùmìru okolo 90 % (prùmìr ze všech oddìlení NsP), o necelé jedno procento. Poslední šetøení prokázalo, že spokojenost pacientù s péèí v nemocnici se nyní pohybuje v rozmezí od 78 do 100 %. Stoprocentní spokojenost dosahují pouze zdravotní sestry v chování, 98 % pacientù je spokojených s chováním a zájmem sester, 97 % s léky PØEÈTÌTE SI Spokojenost nemocných s kvalitou péèe v NsP Sušice a lékaøskou péèí, s úklidem v nemocnici je spokojeno 96 % pacientù. 83 % nemocných je spokojeno s buzením, informacemi lékaøù a v rozmezí % se pohybují aspekty jako strava, riziko lékaøù aj. Pochvaly, které pacienti v prùbìhu prùzkumu vyjádøili, se týkají v nejvìtší míøe lidského pøístupu a jednání s pacienty chirurgického oddìlení, hned za ním následuje gynekologicko-porodnické oddìlení, poté RTO a interní odd. vp, as V záøí nastoupí do sušických základních škol 152 prvòáèkù Zápis do školy pro nìkoho velká chvíle, pro jiného starosti i pochybování. To se ale ve vìtšinì týká rodièù dìti se na zápis do školy tìší. Pøipadá jim jako dobrodružství, které jim otevøe cestu do velkého svìta. Jak dopadly zápisy do sušických základních škol letos? Informovali jsme se na jednotlivých školách a tady je struèná statistika: ZŠ Komenského ZŠ Lerchova ZŠ Masarykova celkem na druhé stranì si pøeètìte novou vyhlášku o odpadech zprávy z jednání mìstské rady a mìstského zastupitelstva na stranì 3 dopis Janu Masarykovi str. 5 informace o filmové pøehlídce Projekt 100 a o novince Titanic str. 7 Sušický rockový impuls VII. str. 7 sportovní aktuality kam za kulturním i sportovním vyžitím Poèet dìtí poèet odklady poèet u zápisu zapsaných prvních tøíd Dárcùm krve Plánované odbìry krve probìhnou v bøeznu ve stanovených termínech v dobì od do hodin na tìchto místech: Sušice Dùm - Penzion pro dùchodce Dùm - Penzion pro dùchodce Hartmanice Základní škola

2 strana 2 Obecnì závazná vyhláška è. 2/1998 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mìstské zastupitelstvo v Sušici schválilo na svém zasedání dne 28. ledna 1998 podle ustanovení 9 odst. 1 zákona ÈNR è. 125/1997 Sb. o odpadech, v souladu s ustanovením 14 odst. 1 písm. r), 16 a 36 odst. 1 písm. f) zákona ÈNR è. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku: Èlánek 1: Závaznost vyhlášky 1) Tato vyhláška øeší nakládání s komunálním odpadem, vznikajícím na území Mìsta Sušice (dále jen mìsto ), stanovením systému jeho sbìru, tøídìní, využívání a zneškodòování, vèetnì míst urèených k odkládání odpadù. 2) Tato vyhláška dále upravuje systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území mìsta. 3) Dále stanoví zpùsob prokazování využívání nebo zneškodòování komunálního odpadu vznikajícího na území mìsta pøi èinnosti fyzických osob, pro které nejsou právními pøedpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadù vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnìných k podnikání. 4) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území mìsta trvalé nebo pøechodné bydlištì a pro další osoby, které se na území mìsta zdržují. Èlánek 2: Základní pojmy 1) Odpad je movitá vìc, která se pro vlastníka stala nepotøebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit nebo která byla vyøazena na základì zvláštního právního pøedpisu. Okruh vìcí, které se považují za odpad, je uveden v pøíloze è. 1 zákona è. 125/1997 Sb., o odpadech. 2) Nebezpeèný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpeèných vlastností uvedených v pøíloze è. 2 zákona è. 125/1997 Sb., o odpadech, (napø. výbušnost, hoølavost, oxidaèní schopnost, schopnost uvolòovat pøi styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, akutní toxicita, žíravost, infekènost, radioaktivita). 3) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území mìsta pøi èinnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními pøedpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadù vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnìných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající pøi èištìní veøejných komunikací a prostranství, pøi údržbì veøejné zelenì vèetnì høbitovù. 4) Objemný odpad je komunální odpad, který nelze vzhledem k nìkterým jeho vlastnostem (napø. velikost, hmotnost) shromažïovat v bìžných sbìrných odpadových nádobách. 5) Nakládání s odpady je jejich shromažïování, sbìr, výkup, tøídìní, pøeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodòování. 6) Pùvodcem odpadu je právnická osoba, pokud pøi její èinnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávnìná k podnikání, pøi jejíž podnikatelské èinnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území mìsta, který má pùvod v èinnosti fyzických osob, na nìž se nevztahují povinnosti pùvodce, se za pùvodce odpadu považuje mìsto. Mìsto se stává pùvodcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad uloží na místì k tomu urèeném. Mìsto se souèasnì stane vlastníkem tohoto odpadu. Èlánek 3: Povinnosti fyzických osob pøi nakládání s komunálním odpadem 1) Fyzické osoby jsou povinny pøedcházet vzniku odpadù, omezovat jejich množství a nebezpeèné vlastnosti. 2) S komunálním odpadem lze nakládat pouze zpùsobem stanoveným zákonem è. 125/1997 Sb., o odpadech (dále jen zákon ), pøedpisy vydanými k jeho provedení 1) a touto vyhláškou. Fyzické osoby jsou povinny ode dne úèinnosti této vyhlášky komunální odpad oddìlenì shromažïovat, tøídit a pøedávat k využití a zneškodnìní podle systému stanoveného vyhláškou, pokud neprokáží, že odpad využily samy nebo samy zneškodnily v souladu se zákonem. Èlánek 4: Nakládání s komunálním odpadem 1) Sbìr, svoz, tøídìní a zneškodòování komunálního odpadu od fyzických osob zajiš uje oprávnìná osoba, vybraná mìstem podle zvláštních pøedpisù 2), dle smluvnì dohodnutého systému. 2) Odpad je povoleno ukládat pouze do nádob a zaøízení urèených ke shromažïování odpadù. Do nádob lze ukládat pouze tu složku komunálního odpadu, která je na nádobì jednoznaèným zpùsobem vyznaèena. Pokud není na nádobì vyznaèena žádná složka komunálního odpadu, má se za to, že je do ní ukládán komunální odpad, který zbyl po vytøídìní (napø. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, plastické hmoty, kuchyòské odpady). 3) Nádoby na odpad je zakázáno umis ovat na veøejném prostranství, kromì doèasného umístìní odpadových nádob urèených k vyprázdnìní. Výjimku z tohoto ustanovení mùže v odùvodnìných pøípadech povolit Mìstský úøad v Sušici, který souèasnì urèí místo k trvalému umístìní odpadových nádob na veøejném prostranství. 4) Odpadové nádoby musí být vlastníkem, popø. nájemcem po vyprázdnìní odstranìny z veøejného prostranství co nejdøíve, aby nepøekážely chodcùm a vozidlùm. 5) Pro shromažïování a tøídìní komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto sbìrné nádoby a zaøízení: a) sbìrné odpadové nádoby (popelnice, kontejnery) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytøídìní, vyprazdòování (svoz) tìchto sbìrných odpadových nádob se provádí podle dohodnutého harmonogramu 27, 42, 52 nebo 104 roènì, b) velkoobjemové kontejnery na bioodpad (listí, tráva, vìtvièky) - slouží k ukládání bioodpadu, vyprazdòování tìchto sbìrných nádob se provádí podle zveøejnìného harmonogramu, c) velkoobjemové kontejnery na objemný odpad - slouží k ukládání objemného odpadu, vyprazdòování kontejnerù se provádí podle zveøejnìného harmonogramu, d) kontejnery na tøídìný odpad (napø. zvony, plastové nádoby, kovové kontejnery) - slouží k ukládání jednotlivých vytøídìných složek komunálního odpadu s cílem získat zdroje druhotných surovin papíru, sklad, PET lahví (do doby zajištìní plného sbìru vytøídìní umìlých hmot), e) sbìrné støedisko odpadù v ulici Na Hrázi 270 (areál veøejnì dovolte, abych vás prostøednictvím tohoto èlánku informoval o nìkterých skuteènostech týkajících se nakládání s odpady. Od 1. ledna 1998 nabyl úèinnosti zákon è. 125/1997 Sb., o odpadech, který novì stanovil povinnosti právnickým a fyzickým osobám pøi nakládání s odpady a podmínky pro pøedcházení vzniku odpadù. Dále stanovil pravomoc a pùsobnost obcí pøi výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady. Podle 9 tohoto zákona obec (v našem pøípadì mìsto) mùže ve své samostatné pùsobnosti stanovit obecnì závaznou vyhláškou systém sbìru, tøídìní, využívání a zneškodòování komunálních odpadù vznikajících na jeho území, vèetnì míst urèených k odkládání odpadù. Touto vyhláškou mùže mìsto upravit i systém nakládání se stavebním odpadem. Fyzické osoby jsou povinny ode dne, kdy tak stanovilo mìsto vyhláškou, komunální odpad oddìlenì shromažïovat, tøídit a pøedávat k využití a zneškodnìní podle stanoveného systému, pokud neprokáží, že tento odpad využily samy nebo samy zneškodnily v souladu se zákonem. Mìsto je povinno do šesti mìsícù od nabytí úèinnosti zákona zajistit místo, kam mohou obèané odkládat nebezpeèné složky komunálního odpadu, a zajistit tyto odpady pøed odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostøedí. Samozøejmì, že výše uvedené nepostihuje celý zákon a je proto nutné si zákon pøeèíst, protože se dotýká každého, a v pøípadì sporu (napø. udìlení pokuty za nedodržování jeho zákazù) platí pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá. Mìsto Sušice využilo možnosti dané zákonem a mìstské zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 28. ledna 1998 obecnì závaznou vyhlášku è. 2/1998, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem. Vyhláška nabývá úèinnosti od 1. bøezna Celý text této vyhlášky je uveden výše. Nyní mì dovolte, abych struènì okomentoval jednotlivé její èlánky. Èlánek 1 vyhlášky stanoví co Kaleidoskop Vážení spoluobèané, tato vyhláška upravuje a pro koho je závazná. Je dùležité si všimnout, že øeší nakládání s komunálním a se stavebním odpadem vznikajícím na území mìsta a je závazná pro všechny fyzické osoby (obèany), které se na území mìsta zdržují, tj. nerozlišuje místní a rekreanty platí pro nì stejnì, ale nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby oprávnìné k podnikání, pokud pøi jejich èinnosti vzniká odpad, protože jejich povinnosti øeší pøímo zákon. Èlánek 2 vysvìtluje pojmy používané zákonem a vyhláškou. Upozoròuji pøedevším na definici odpadu a komunálního odpadu. Èlánek 3 stanovuje povinnosti fyzických osob pøi nakládání s komunálním odpadem. V této souvislosti upozoròuji na povinnosti pøevzaté ze zákona povinnost pøedcházet vzniku odpadù a povinnost tøídit odpad a pøedávat vytøídìný odpad k využití. V této souvislosti se jistì každému vybaví rùznobarevné plastové zvony umístìné po Sušici, nic nového øeknete, ale vzpomene si každý z nás také, kdy do tìchto nádob na druhotné suroviny nìco ukládal, a jestliže ano, byly to druhotné suroviny vyznaèené na kontejneru? Zkušenost je taková, že do separovaného sbìru se ukládá až 50 % jiných odpadù, což kromì toho, že je to v rozporu se zákonem a pøípadnì vyhláškou, také znaènì znehodnocuje úsilí o získání relativnì èisté složky odpadu k dalšímu využití. Èlánek 4 blíže upravuje nakládání s komunálním odpadem. Svoz komunálního odpadu v souèasnosti zajiš uje firma RUMPOLD P, s. r. o., která byla vybrána mìstem ve výbìrovém øízení podle zákona è. 119/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, a která také na základì smlouvy provádí pro mìsto vybírání ceny za svoz od obèanù. Dùležitý je zákaz umis ování odpadových nádob na veøejném prostranství a s tím související povinnost vlastníkù popø. nájemcù odpadových nádob tyto nádoby po vyprázdnìní odstraòovat z veøejného prostranství, aby nepøekážely chodcùm a vozidlùm. Samozøejmì, že se prospìšných služeb) - slouží k ukládání nebezpeèných složek komunálního odpadu (napø. olejové filtry, odpadní oleje, zbytky barev a rozpouštìdel a jejich obaly, olovìné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, záøivky, textilní materiál zneèistìný organickými škodlivinami, monoèlánky). Dále je možné zde uložit železný šrot, opotøebované pneumatiky, elektrické spotøebièe (televizory, rádia, lednice apod.), f) kontejnery na vyøazené léky v lékárnách, g) kontejnery na monoèlánky ve specializovaných obchodech. 6) Do nádob a zaøízení uvedených pod písm. a), až d), nepatøí a je zakázáno odkládat nebezpeèný odpad vytøídìný z komunálního odpadu uvedený pod písm. e), f) a g). Èlánek 5: Nakládání se stavebním odpadem 1) Stavební odpad, vzniklý pøi stavební èinnosti obèanù, popøípadì právnických nebo fyzických osob oprávnìných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerù oprávnìné osoby, které budou odvezeny a zneškodnìny na náklady fyzické osoby (obèana), právnické nebo fyzické osoby oprávnìné k podnikání. 2) Možnost zajistit si odvoz a zneškodnìní tohoto odpadu v souladu se zákonem vlastními prostøedky se nevyluèuje. Èlánek 6: Nakládání s odpadem z èištìní komunikací, údržby veøejné zelenì a høbitovù Odpad z èištìní veøejných komunikací a odpad ze høbitovù je ukládán na skládku. Bioodpad z veøejné zelenì je ukládán v kompostárnì. Èlánek 7: Prokazování využívání nebo zneškodòování odpadu fyzickými osobami 1) Fyzické osoby jsou povinny mìstu na výzvu prokázat, jakým zpùsobem komunální odpad využívají, resp. zneškodòují. 2) Za zpùsob prokázání je dle této vyhlášky považována jedna z níže uvedených možností: a) doklad o zaplacení minimálnì 27 svozù za rok, b) doklad od oprávnìných osob o odvozu nebo pøevzetí nejménì 200 kg komunálního odpadu a jeho vytøídìných složek na osobu za rok u trvale bydlících vlastníkù nemovitostí, c) doklad od oprávnìných osob o odvozu nebo pøevzetí nejménì 100 kg komunálního odpadu a jeho vytøídìných složek na osobu za rok u majitelù rekreaèních objektù. Èlánek 8: Povinnosti oprávnìné osoby 1) Provádìt sbìr, svoz a zneškodòování komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené øádnì a v souladu se zákonem a ostatními obecnì závaznými pøedpisy, touto vyhláškou. 2) Pravidelný svoz bude provádìn v dohodnutých svozových dnech a èasových intervalech. 3) Zajiš ovat èistotu v místì vyprazdòování odpadových nádob a kontejnerù bezprostøednì po svozu, tj. po jejich vyprázdnìní. 4) Zajiš ovat uložení odpadových nádob a kontejnerù na pùvodní èi smluvními stranami dohodnuté místo. 5) V pøípadì neuskuteènìní svozu vlivem nepøedvídatelných okolností oprávnìná osoba zajistí náhradní svoz. Èlánek 9: Úhrada za svoz, tøídìní a zneškodnìní komunálního odpadu Cenu za svoz, tøídìní a zneškodòování komunálního odpadu platí fyzické osoby mìstu prostøednictvím oprávnìné osoby, která je zmocnìna mìstem, ve výši, která je v souladu s ustanovením 1 odst. 2 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách. Ceník je každoroènì schvalován mìstským zastupitelstvem a zveøejnìn vyvìšením na úøední desce Mìstského úøadu, popø. v tisku. Èlánek 10: Kontrolní èinnost Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí Mìstský úøad v Sušici. Èlánek 11: Sankce Porušení povinnosti pøi nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecnì závazných právních pøedpisù 3). Èlánek 12: Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecnì závazná vyhláška o nakládání s domovním odpadem ze dne 8. prosince Èlánek 13: Úèinnost Tato vyhláška nabývá úèinnost dne 1. bøezna Vladimír Øíha, zástupce starosty vyskytnou pøípady, kdy bude nutné odpadové nádoby na veøejném prostranství ponechat (napø. majitel nádoby pro zdravotní stav nebo vìk není objektivnì schopen nádobu po vyprázdnìní uklízet, nádobu není technicky možné umístit jinam), pak je možné, aby Mìstský úøad v Sušici na základì žádosti udìlil výjimku ze zákazu a souèasnì urèil místo k trvalému umístìní odpadových nádob. Umis ování odpadových nádob na veøejném prostranství bez této výjimky bude posuzováno a postihováno jako porušení vyhlášky. Dùležité dále je, že mìsto zøizuje sbìrné støedisko odpadù v ulici Na Hrázi 270, které zaène fungovat do èervence 1998 tak, jak to ukládá mìstu zákon. Toto sbìrné støedisko bude sloužit k ukládání nebezpeèných složek komunálního odpadu, které budou zneškodòovány podle zákona. V neposlední øadì je nutné dùraznì upozornit, že je zakázáno ukládat nebezpeèný odpad jinam než pøedpokládá vyhláška v tomto èlánku. Èlánky 5 a 6 øeší velmi srozumitelnì nakládání se stavebním odpadem a odpadem z èištìní komunikací a údržby veøejné zelenì a høbitovù. Èlánek 7 vyhlášky je velmi dùležitý, protože upravuje prokazování využívání nebo zneškodòování odpadu. Jednak stanovuje povinnost obèanù (fyzických osob) na výzvu prokazovat využívání pøípadnì zneškodòování odpadù, jednak stanovuje tøi možnosti prokázání. První možností je zaplacení minimálnì 27 svozù za rok. Zde se pøedpokládá, že obèan se zapojil do systému stanoveného mìstem tøídí odpad a stanovených minimálnì 27 svozù roènì pokryje jeho produkci komunálního odpadu zbylého po vytøídìní. Druhá a tøetí možnost pøedpokládají, že obèan se z nìjakého dùvodu nezapojil do systému stanoveného mìstem a nenechává si vyvážet komunální odpad vybranou firmou, což je jeho právo a nikdo mu to nemùže, a ani nechce naøídit. Samozøejmì je nutné poèítat s tím, že se logicky vnucují otázky: Co s odpadem dìlá? Jakým zpùsobem ho likviduje? Nevytváøí nìkde protiprávnì èernou skládku? Proto je v tìchto pøípadech požadován doklad od jiných oprávnìných Karel Janda, starosta 1) napø. vyhláška è. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadù a stanoví další seznamy odpadù (Katalog odpadù), vyhláška è. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška è. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpeèných vlastností odpadù 2) zákon è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, v platném znìní 3) zákon è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, v platném znìní, zákon è. 125/1997 Sb., o odpadech osob (sbìrné suroviny, provozovatelé skládek atd.) o odvozu nebo pøevzetí nejménì 200 kg komunálního odpadu a jeho vytøídìných složek na osobu a rok u trvale bydlících vlastníkù nemovitostí a 100 kg na osobu a rok u majitelù rekreaèních objektù. Zdá se vám 200 kg a 100 kg na osobu moc a jistì se ptáte, jak jsme k nim došli. Abych pøedešel zbyteèným dohadùm k tìmto èíslùm se dopracujete následovnì: za rok 1997 bylo z území Sušice vyvezeno tun odpadù a Sušice má cca obyvatel. Když uvedená èísla vydìlíte, získáte prùmìr 232 kg na obèana, pro úèely vyhlášky byla prùmìrná produkce odpadù ponížena na 200 kg u trvale bydlících obèanù a s pøihlédnutím k sezónnosti pobytu rekreantù na 100 kg u majitelù rekreaèních objektù. Èlánek 8 vyhlášky upravuje povinnosti firmy zajiš ující svoz odpadù a asi není nutné jej zvláštì komentovat. Èlánek 9 sa zabývá úhradou za svoz odpadù, kterou platí obèané mìstu, jak již bylo výše uvedeno, prostøednictvím firmy RUMPOLD P, s. r. o. Zde je dùležité, že ceník je každoroènì schvalován mìstským zastupitelstvem, což zajiš uje kontrolu mìsta nad vývojem cen. Èlánky 10 a 12 se zabývají nepopulární, ale nutnou kontrolní a sankèní èinností. Bohužel, bez nich to nejde. Kdo nezamýšlí porušovat zákon a vyhlášku, mùže následující øádky pøeskoèit, protože tyto informace nepotøebuje. Pro ty zbylé, kterým nevadí èerné skládky, je dùležité vìdìt, že za porušení povinností pøi nakládání s komunálním a stavebním odpadem je možné udìlit fyzické osobì pokutu až do výše Kè. Zbývající èlánky 12 a 13 zrušují pøedcházející vyhlášku vydanou ještì podle starého zákona o odpadech a stanovují úèinnost vyhlášky od 1. bøezna Tolik struèný komentáø vyhlášky. Doufám, že pøispìl k jejímu lepšímu pochopení. Závìrem mi dovolte popøát nám všem a máme lesy, louky a øeky bez èerných skládek a Sušici bez pohozených odpadkù. PETR NOVÁK, tajemník MìÚ

3 Aktuality strana 3 Zasedání mìstského zastupitelstva Zpráva z 34. zasedání Mìstského zastupitelstva v Sušici ze dne Jednání øídil starosta mìsta Karel Janda. 1) MZ projednalo vyhlášku o místním poplatku za provozovaný hrací pøístroj a po diskusi schválilo roèní poplatek ve výši Kè. 2) MZ projednávalo ceny za svoz odpadu. MZ si vyžádalo podrobnìjší podklady, rozbory nákladù a rozhodlo jednání odložit na pøíští zasedání, 3) MZ vzalo na vìdomí zprávu o hospodaøení nemocnice v Sušici za rok 1997 a výhled pro rok MZ schválilo pracovní skupinu pro operativní øešení otázek nemocnice. 4) MZ odsouhlasilo vyvìšení odprodeje 23/27 domu èp. 75/I v Sušici se stpè. 78/I k.ú. Sušice na úøední desce. 5) MZ schválilo pøísedící Okresního soudu v Klatovech. 6) MZ schválilo pøípravu spolupráce v oblasti obchodování s akciemi spoleèností v oblasti energetiky s firmou Èeská finanèní poradenská a.s. Brno. Návrh zastupitelstvu bude pøedložen po projednání na finanèní komisi. MUDr. J. Prajerová, zástupce starosty Zápisy dìtí do MŠ Zápisy dìtí do MŠ v Sušici pro školní rok 1998/99 se uskuteèní ve støedu dne 11. bøezna 1998 od 8 00 do hodin Zasedání mìstské rady Zpráva ze 4. zasedání mìstské rady v Sušici ze dne Jednání øídil starosta mìsta Karel Janda. 1) MR se zabývala mandátními smlouvami Mìsta s Bytservisem a vyžádala si další podklady k jednání, které bylo odloženo na další zasedání. 2) MR projednala dopis p. K. Šafaøíka ve vìci dodržení smlouvy o pronájmu. Schválila vyvolání jednání. 3) MR vzala na vìdomí zprávu o èinnosti MìKS za rok MR povìøila øeditelku PhDr. Ludmilu Szvitkovou pøípravou možných variant povozování souèasných služeb MìKS. 4) Prodeje a pronájmy: Schválení prodeje a pronájmy i zámìry prodejù a pronájmù budou pøedloženy zastupitelstvu. 5) Bytová agenda: Na návrh VÚ Písek MR schválila pøidìlení bytu 3+1 I. kat. Volšovská 903, Sušice II, (trvale služební byt) Jitce Švecové (obèanský zamìstnanec VÚ Písek). 6) MR projednala žádost p. Chmelaøe, Nuželická 25, Sušice III, Oznámení o pøevod nájmu nebytových prostor Lidová beseda (Na Bouchalce) na pana Zdeòka Švelcha, bytem Sušice II, Kaštanová MR souhlasí s uzavøením nové nájemní smlouvy. 7) MR schválila udìlení výjimky ze stavební uzávìry na ppè. 778/3 manželùm Novákovým, bytem Sušice 1071/II, za pøedpokladu dodržení regulativu. V diskusi upozornila MUDr. Bartošová na neutìšený stav komunikace v ul. Jana Jáši. MUDr. J. Prajerová, zástupce starosty Podle zákona ÈNR è. 485/91 Sb. ze dne , kterým se mìní a doplòuje zákon ÈNR è. 367/90 Sb., 36 a, odst. 4, Mìstský úøad dává na vìdomí obèanùm zámìry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1) Odprodej podílu 23/27 domu èp. 75/I se stavební parcelou è. 78/1 k. ú. Sušice, ul. Americké armády. Vyvìšeno dne: Za Mìstský úøad v Sušici Karel Janda, starosta Oznámení Podle zákona ÈNR è. 485/91 Sb., 36 a, odst. 4, Mìstský úøad dává na vìdomí obèanùm zámìry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1) Pronájem objektu èp. 40 se stavební parcelou è. 31 k. ú. Velká Chmelná. Vyvìšeno dne: Za Mìstský úøad v Sušici Karel Janda, starosta Mìsto Sušice pøipravuje zámìr stavby patrových garáží v lokalitì sídlištì Vojtìška. Cena jednoho zavøeného garážového stání (cca 6 3 m) je kalkulována na cca 125 tis. Kè a bude závislá na celkovém poètu míst. Vážní zájemci se mohou písemnì pøihlásit do na hospodáøsko-právním odboru MìÚ Sušice, HPO, Nám. Svobody 1348/I, Sušice. Pracovníci støediska VPS Sušice dokonèili proøezávku stromù v ul. Kaštanová. Foto: v Mateøské škole 3, Tylova ul. 920, Sušice II., v Mateøské škole 4, Smetanova ul. 1095, Sušice II. Nové možnosti výstavby nájemních bytových domù v Sušici v roce 1998 V letošním roce se od našeho státu nabízí možnost zahájit výstavbu nových nájemních bytù v Sušici, a to formou státní dotace, která ovšem nepokrývá celkové investièní náklady. Mùžeme se v této fázi bavit øádovì o stovce bytù. Otázkou nadále zùstává, jakým zpùsobem dofinancovat celý zámìr (cca 400 tis. Kè na 1 bytovou jednotku velikosti 65 m 2 ). Jednou z možností je úvìr pro mìsto, avšak nejisté mohou být prostøedky na jeho placení. Daleko vhodnìjší formou mohou být následující systémy: Povolené výkopové práce Firma SPOJMONT Sušice v dobì od do v ulicích: V Rybníèkách, Villaniho, U kaplièky, Kaštanová, Na Štìbetce, Sadová Letošní listopad a prosinec byl nìèím zvláštní. Nejen proto, že vìtšina studentù septim vidìla strašáka v podobì maturitních plesù. Hledìli jsme totiž k onomu èasovému horizontu , respektive s hrùzou v oèích. A pak pøišla ona listopadová sobota, která ukázala, co v nás studentech septimy opravdu je. Tìžko mohu posuzovat, jak jste byli spokojeni vy, návštìvníci, ale myslím, že mým kolegùm spolutrpitelùm ze septimy B se maturitní ples skuteènì vyvedl. Skupina Compact se snažila, Men in black byli skvìlí, pøedtanèení bylo urèitì zajímavé a pøedvedený waltz se rozhodnì líbil. Onou tøešnièkou na dortu bylo kratièké vystoupení vicemiss ÈR za rok 1996 Zdeòky Kubelkové. A nakonec pøišlo šokující odhalení studentù septimy B v podobì pøekvapivého pùlnoèního taneèku. Podle mého názoru nasadila septima B pro další tøídy la ku hodnì vy- a) èlovìk (žadatel o byt v poøadníku) chce brzy bydlet, doplatí cenu na poøízení jednoho bytu (toho, který bude z dùvodu zástavního práva státu užívat jako nájemní po dobu 20 let), tím si pøedplatí velkou èást ceny na tento byt èi podíl na bytovém objektu, pod 20 letech má možnost za výhodných podmínek doplatit a vlastnit pøedmìtný byt èi podíl na objektu, nebo b) èlovìk (žadatel o byt v poøadníku) chce brzy bydlet, pùjèí zbývající peníze na poøízení jednoho bytu, ten bude øádnì užívat jako nájemní po dobu 20 let s tím, že pùjèka mu bude vrácena dle splátkového kalendáøe po dobu 16 let ve splátkách, které se budou rovnat PRAVIDELNÉ A VÝROÈNÍ TRHY NA SUŠICKÉM NÁMÌSTÍ Únor: 17., Bøezen: 3., 17., 31., Duben: 12. Velikonoèní, 14., 28., Kvìten: 12., 26., Èerven: 9., 23., Èervenec: 5. - Letní, 7., 21., Srpen: 4., 18., Záøí: 1., 5. a 6. Pou ový, 15., 29., Øíjen: 13., 27., Listopad: 10., 24., Prosinec: 8., 12. a 13. Vánoèní, poslední pravidelný trh v roce Tak to máme za sebou soko. Pøišel onen oèekávaný 12. prosinec a na øadì jsme byli my septima A. Nebyla to lehká role, ale snad jsme i my ukázali, že se umíme pobavit. Pøedtanèení v rytmu blues zaèalo v komorní atmosféøe, ale stejnì jako stužkování abiturientù se neslo ve slavnostní náladì. Hudební skupina Fortuna hrála velmi dobøe a snad pro všechny generace. Pùlnoèní pøekvápko rozhodnì nebylo z tìch nejideálnìjších, ale poèitadlo se našemu tøídnímu profesorovi Mazancovi urèitì líbilo. Snad i tanec profesorù bez hudebního doprovodu nebyl nezajímavý. Vždy koneckoncù šlo jen o legraci v duchu mnohaleté tradice abiturientù se slavnostní pøíchutí. Asi nejvíce se líbily pùlnoèní noviny, které možná nìkoho šokovaly, ale byly tím poselstvím, které bychom vám, budoucím abiturientùm, chtìli dát. Maturitní ples je a vždycky bude urèitou prezentací studentù jako obyèejných lidí, kteøí jsou ochotni odkrýt to nejlepší, co v nich je. Zkuste tedy i vy pøíštì ukázat vaše pøednosti, ale hlavnì zùstaòte sví. Maturitní výši nájemného s následujícím koeficientem, který má možnost mìsto využít. Pokud vás tato informace zaujala a chcete brzy bydlet, ohlašte se, prosím, písemnou formou, do pátku na MìÚ Sušice, ing. Gregor, Nám. Svobody 138, Sušice 1., heslo Mùj byt. Rozhodnutí o realizaci zámìru obdržíte v polovinì roku l998. Karel Janda, starosta mìsta Sušice ples totiž není takovým strašákem, jakým se zdá. My už ho máme za sebou. A co vy? Nás za pár týdnù èekají maturity držte nám palce. A našemu mìstu popøejme hodnì dalších hezkých maturitních plesù. PETR NOVÝ, VII. A

Vojtìška II?; komu patøí pozemek za internátem? Již dlouhou dobu se na nìm nic nedìje, èiní spíše dojem. Nejsem statistický úøad, ale mohu øíci,

Vojtìška II?; komu patøí pozemek za internátem? Již dlouhou dobu se na nìm nic nedìje, èiní spíše dojem. Nejsem statistický úøad, ale mohu øíci, 6/98 27. bøezna 1998 Cena 4,80 Kè Kde nás bota tlaèí? Nejen o padlých sušických pomnících se starostou mìsta Pokud chceme z našeho mìsta vybudovat pøíjemné až lázeòské støedisko, mìli bychom se orientovat

Více

4. MAJÁLES studentù Gymnázia. Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem

4. MAJÁLES studentù Gymnázia. Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem 9/98 8. kvìtna 1998 Cena 4,80 Kè Podìkování studentùm Gymnázia Sušice Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem pøíspìvek ve výši 13 852,70 Kè od studentù

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká 4 IX. roèník Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká Vážení spoluobèané, rád bych vás informoval o jednom zámìru, který zøejmì nebude pøíliš populárním, ale pøedpokládám, že jsme od

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více