Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská PRAHA - LIBUŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ"

Transkript

1 Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš. ZAØAZENÍ: II/IO15 UMÍSTÌNÍ: Kraj: HMP, obec: Praha, katastr: Libuš, parc. è. 557/1 PØÍSLUŠNÝ ÚØAD: MHMP OZNAMOVATEL: Mìstská èást Praha - Libuš, Praha 4 - Libuš IÈ: PROSTØEDKY EU : ne ZPRACOV A TEL OZNÁMENÍ: ing.arch. Zdenìk Køíž STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: starosta MÈ Petr Mráz ÚDAJE O ZÁMÌRU: ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš. Jde o výstavbu sportovištì na vlastním pozemku. Zámìr je v souladu s platným územním plánem (viz. pøíloha). Na výstavbu pøidìlil MHMP investièní dotaci. V souèasné dobì je vybudováno oplocení (stavba na ohlášení). Bankovní spojení: ÈS Praha 4 è.ú /0800 IÈO DIÈ CZO tel: det.prac fax sekr.: pracovištì: K Lukám 664, Praha 4

2

3

4

5 Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic PRAHA - LIBUŠ - Stavby: Opìrná zeï, RTÙ. Stavba dvou høiš s umìlou trávou a objektu (sociální zaøízení, místnost pro správce a sklad). Pøeložky sítí (VO - ostatní pøeložky budou v rámci "Prodloužení Mílové"), vybudování pøípojek vody, kanalizace a elektro. Výstavba navazuje na stavbu "prodloužení ulice Mílová vè. pøeložek inženýrských sítí" - investor OMI MRMP, zajiš uje ZA VOS s.r.o. Parcela byla zamìøena a bylo provedeno i vytýèení v terénu. Souèasný stav je louka - trávník. Nejsou zde žádné stromy ani keøe. V KN ostatní plocha - jiná plocha Høištì budou velikosti 18 x 9 m, 22 x 14 m, objekt - místnost pro správce, sociální zaøízení pro návštìvníky, sklad sportovních potøeb 8,9 x 6,4 m. Celková zastavìná plocha m2, z toho vlastní plocha sportoviš 819 m2 a provozní budova 57 m2. Obestavìný prostor provozní budovy 257 m3. Plocha je ze tøí stran omezena komunikací, ze ètvrté strany je dosud nezastavìná stavební parcela pro RD (vydáno ÚR). Vlastník této parcely bude úèastníkem územního a stavebního øízení. Komunikace: ze severu Klokotská, z východu Mílová, ze západu "prodloužení Mílové". Jde o nekryté sportovištì pøedevším pro potøeby pøilehlého panelového sídlištì. Výstavba byla zahájena 2006 (oplocení na ohlášení), vlastní sportovištì se pøedpokládá 2007, objekt Po územním øízení (umístìní staveb) probìhne stavební øízení. Územnì samosprávný celek je MÈ Praha - Libuš (investor a budoucí provozovatel). Potøeba energií (elektro) a vody - sociální zaøízení (3 x WC - muži, ženy, správce). VSTUPY: Pùda: není ZPF Pitná voda: v dobì výstavby z veøejného vodovodu, v bìžném provozu totéž. Bilance (správce a návštìvníci) max. denní , max. hodinová 1601, max. roèní spotøeba vody 170 m3. Deš ová voda: Likvidace vsakem na pozemku - vsakovací jímky na pozemku Bankovní spojení: tel: ÈS Praha è.ú /0800 det.prac IÈO faxsekr.: DIÈ CZO sprava. ma j pracovištì: K Lukám 664, Praha 4

6 Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic PRAHA - LIBUŠ Kanalizace: Splaškové vody z provozní budovy (WC - pøípojkou napojení do kanalizaèní stoky. Vytápìní a pøíprava TUV : Pouze v objektu správce. Elektrické lokální. Elektro : Objekt správce a venkovní osvìtlení. Instalovaný výkon 20k W, maximální výkon 8 kw. Doprava: Doprava v klidu - 4 parkovací místa ( z toho 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu) na stávající komunikaci Mílová. Nároky na dopravní infrastrukturu nejsou, pøedpokládá se že vìtšina návštìvníkù bude z (pøedevším panelových) domù v pìším dosahu. ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ: Plocha urèená pro sport. Vedle komunikace (není pøíliš zatížená dopravou - není prùjezdná). Nejde o záplavové území. Není v soustavì NA TURA Lokalita na okraji obytného území. Východnì je areál bývalých Vodních staveb (území služeb a nerušící výroby). Jde o trávník bez trvalých porostù. Sportovištì životní prostøedí okolí výraznì neovlivní. Zneèištìní ovzduší: PM 10 : hodnoty v oblasti ~g/m3, limit je 41,6 ~g/m3 NO x : hodnoty v oblasti ~g/m3, imisní limit 30 ~g/m3 IHd - index kvality ovzduší - ovzduší vyhovující. Plošné zdroje zneèištìní: pouze v dobì výstavby a v omezené míøe (terénní úpravy). Liniové zdroje: emise z dopravy. Jde o klidový prostor bez prùjezdné dopravy a minimem cílové dopravy. Bodové zdroje: vytápìní objektu správce bude elektrické lokální. Hluk automobilové do12ravy : doprava den - nejzatíženìjší podél komunikací Libušská a Dobronická (podél komunikací 50,0-54,9 db, pøímo silnice Dobronická a Libušská do 75 db). Ve vnitrobloku (situování budovaného sportovištì) hluk pod 50 db. Pøedpokládá se pouze hluk pøi vlastní sportovní èinnosti, automobilovou dopravou. Nepøedpokládá se zvýšení zátìže Zdroj èíselných údajù: A TEM Bankovní spojení: ÈS Praha 4 è.ú /0800 IÈO DIÈ CZO tel: det.prac fax sekr.: pracovištì: K Lukám 664, Praha 4

7 Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic PRAHA - LIBUŠ VLIV NA VEØEJNÉ ZDRAVÍ: Negativním úèinkem mùže být pouze hluk pøi vlastní sportovní èinnosti. Pøíznivé úèinky spoèívají v nabídce sportovních ploch. Nepøedpokládá se zvýšení zátìže automobilovou dopravou. Lze pøedpokládat kladný vliv na veøejné zdraví. DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE: Jde o vybudování malého nekrytého sportovištì (2 høištì, kanceláø správce) na rohu ulice Mílové a Klokotské, na kraji panelového sídlištì. Jde o stávající trávník urèený územním plánem pro zøízení sportovištì. Nebudou kácena trvalé porosty, nebudou žádné demolice. Malá pøízemní nepodsklepená stavba domku 8,9 x 6,4 m, výška 3-4 m (pultová støecha) s místností pro správce, WC a skladem sportovních potøeb. Není pøedpokládán trvalý denní pobyt správce. Vodovodní pøípojka, kanalizaèní pøípojka, pøípojka elektro, terénní úpravy, ochranné sítì a osvìtlení sportovištì. Jedno høištì velikosti 14 x 22 m (basketbal), druhé 9 x 18 m (nohejbal).obì høištì z umìlého trávníku. Pozemek je oplocen, pro vstup bude sloužit branka a brána na jižní stranì. Doprava v klidu: 4 parkovací místa na komunikaci, z toho jedno pro osoby se sníženou pohyblivostí. Výstavbou by nemìlo dojít ke zhoršení životního prostøedí v místì. Bankovní spojení: ÈS Praha 4 È.Ú /0800 IÈO DIÈ CZO tel: det.prac fax sekr.: spra va. ma j pracovištì: K Lukám 664, Praha 4

8 MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 12 úøad MÌSTSKÉ ÈÁSTI ODBOR VÝSTAVBY I Úøad mìstské èásti Praha - Libuš Odbor správy majetku a investic Praha 4 ~ váš DOPIS ZNAÈKY lze DNE NAŠE ZNAÈKA VYST /Ni VYØIZUJE / LINKA Ing.Nitkulincová tel PRAHNDATUM VÌC Výstavba nekrytého víceúèelového sportovištì KIokotská Byla pøedložena žádost o vyjádøení k zámìru výstavby nekrytého víceúèelového sportovištì Klokotská, na pozemku è. parc. 557/1 k. ú. Libuš, v Praze 4 - Libuši, vzhledem k územnímu plánu. K žádosti sdìlujeme: Dle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je pozemek è. parc. 557/1 v k.ú. Libuš souèástí území SP - sloužící sportu. Podle vyhlášky è. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy o závazné èásti územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znìní pozdìjších pøedpisu, je území sloužící sportu vymezeno pro sport a tìlovýchovu. Výstavba sportovištì je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy. Ing. Danuše Majofová, V.f. vedoucí odboru výstavby k~ ~ ( Sídlo: Pracovištì: Bankovní spojení: èíslo úètu: Písková830/25, 14312Praha412 Hausmannova 3013 a 3014, Praha 4-Modøany Èeská spoøitelna Praha /0800 tel tel IÈO: fax:

9 .- -,; :,-,'..,.. -.:.. :-:-;':-:"=::: :;= :o,s-j! MÈ Praha - Libuš Praha - Libuš Váš dopis zn. SZn. S-MHMP /2006/1/00PNI/ST Vyøizuje/linka Ing. Stehlíková /4217 Datum Vìc: Víc(:úèelové sportovištì Klokotská - stanovisko orgánu ochrany pøírody pocj1e 45i odst. 1 zákona è. 114/1992 Sb. k ovlivnìní evropsky významných lokalit a ptaèích oblastí Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OOP MHMP), jako orgán ochrany pøírody pøíslušný podle ust. 77a odst. 3 písmo w) zákona è.114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní (dále jen zákon), po posouzení zámìru "Víceúèelové sportovištì Klokotská" doruèeného dne vydává v souladu s ust. 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Uvedený zámìr nemùže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptaèí oblasti. Toto je vyjádøení podle 154 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, v platném znìní. Co: adresát spis v V odpovìdi, prosím, uvádìjte naše èíslo jednací. ". ja+ Ir/t 7 Ing. arch. Jan W i n k I e r øeditel odboru Magistrát hl. m. Prahy odbor ochrany prostøedf Mariánské nám. 2 Praha 1 /14/ Sídlo: MariáJl':'S námìstí 2,11001 Pra11a 1 Pracovíštì: Ju,.,:mannova 35, Prall;! oop(éj : :yofprague.cz tel.: fax:

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 24. 2. 2006 Stanovisko k

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na celou sezónu Setkání s

Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na celou sezónu Setkání s ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS L I B U Š a P Í S N I C E Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na

Více

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO , HLAVNí MESTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTRED( Váš dopis zn. SZn. Vyrizujeninka S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911 Datum 30.10.2009 ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí

Více

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Králický zpravodaj 7/2005-1 Èervenec 2005/èíslo 7 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

SZn. S-MHMP-61014/2011/00PNI/EIA/760-2/Lin. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO

SZn. S-MHMP-61014/2011/00PNI/EIA/760-2/Lin. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO ~, HLAVNí MESTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTREDí Váš dopis zn SZn S-MHMP-61014/2011/00PNI/EIA/760-2/Lin Vyrizuje/linka Bc Linda / 5911 Datum 352011 ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík Králický zpravodaj 05/2004-1 Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Franz Jentschke èestným obèanem Králík Zastupitelstvo mìsta Králíky se na svém zasedání dne 13.4.2004 rozhodlo udìlit

Více

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam. RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Průmyslová hala a příjezdová komunikace tiskárny Finidr (Český Těšín)

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní identifikaèní údaje...4 Zveøejòované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát...6 Pøíloha k úèetní závìrce...8

Více

oddìlení územního plánování a regionálního rozvoje.:,.

oddìlení územního plánování a regionálního rozvoje.:,. Odbor stavební úøad oddìlení územního plánování a regionálního rozvoje.:,. dle rozdìlovníku Vaše èj. Naše èj 5MBK 8296/2009 Vyøizuje: Tel.: Fax: E-mail: Ing.arch. Zita Øehùøková 516775712 516775 186 rehurkova@blansko.cz

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox003bv8t* MUPOX003BV8T Vaše zn.: ze

Více

A120 MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZLIČÍN

A120 MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZLIČÍN AGE project,s.r.o., www.ageproject.cz, ageproject@ageproject.cz STUDIE K PŘEDBĚŽNÉMU PROJEDNÁNÍ A. Průvodní zpráva A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.2. A.3. AGE project,s.r.o., www.ageproject.cz, ageproject@ageproject.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více