Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s."

Transkript

1 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s

2

3 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA ZPRÁVA DOZORÈÍ RADY PROFIL SPOLEÈNOSTI VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 PØEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEÈNOSTI V ROCE 2011 SPOLEÈNOST JAKO ZAMÌSTNAVATEL OSTATNÍ ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA PØÍLOHA K ÚÈETNÍ ZÁVÌRCE ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

4 Úvodní slovo øeditele Vážené dámy a pánové, rok 2010 byl pro akciovou spoleènost AKCENTA ENERGIE a.s. druhým rokem dodávek elektøiny našim zákazníkùm pùsobícím v celé øadì oborù - od výroby, pøes obchod a služby až po veøejné a správní organizace. V praxi to pak pro celý náš realizaèní tým znamenalo získání øady neocenitelných zkušeností z trhu s elektøinou, navíc poznamenaném ekonomickou krizí. Ty nám mimo jiné umožnily prohlubování vztahù se souèasnými zákazníky a obchodními partnery, kteøí již naše služby využívají a svými požadavky nám je pomáhají dále rozvíjet a zlepšovat. Naèerpané zkušenosti však také využijeme pøi získávání nových zákazníkù a obchodních partnerù v roce 2011, kteøí jsou dùležití pro rùst spoleènosti. Výše uvedené by ovšem nebylo možné bez týmu vynikajících spolupracovníkù a podpory skupiny AKCENTA, kterým bych chtìl tímto za vše podìkovat. A co nás èeká v roce 2011? Hlavním cílem bude další zvýšení poètu zákazníkù a zároveò snaha o výraznìjší nárùst objemù obchodované elektøiny. Dùležitou èástí této èinnosti bude i zefektivnìní procesu nákupu a prodeje elektøiny s cílem snížit vynaložené jednotkové náklady. Z významných událostí pro rok 2011 bych rád jmenoval historicky první audit spoleènosti a také nadcházející implementaci nového informaèního systému pro obchodování s elektøinou, od kterého si slibujeme zejména další zkvalitnìní a optimalizaci procesù a funkcionalit jak pro samotné obchodování, tak pro podporu zákazníkù. To vše bude probíhat na pozadí každodenních èinností spojených se standardním bìhem spoleènosti. Jsem plnì pøesvìdèen, že pro dosažení uvedených stanovených cílù máme k dispozici všechny pøedpoklady i schopnosti. Pøeji vám všem další úspìšný rok. Pavel Maxa 02

5 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Základní informace o spoleènosti Obchodní firma: AKCENTA ENERGIE, a.s. Sídlo družstva: U Vršovického høbitova 554/ Praha 10 - Michle Èeská republika IÈ: DIÈ: CZ Spoleènost je zapsána u: Mìstského soudu v Praze, oddíl B znaèka Datum zapsání: 22. srpna 2007 Základní kapitál: ,- CZK Statutární orgány: pøedstavenstvo a dozorèí rada Poèet zamìstnancù: 9 Bankovní spojení: Èeská spoøitelna, èíslo úètu /0800 Kontaktní adresa: Goèárova tøída 312/ Hradec Králové Kontakty:

6 Orgány spoleènosti, organizaèní struktura Organizaèní struktura k AKCENTA ENERGIE a.s. Pøedstavenstvo: Milan Lacina - pøedseda pøedstavenstva Ing. Milan Lacina - místopøedseda pøedstavenstva Miroslav Pech - èlen pøedstavenstva Dozorèí rada: Milan Veselý - pøedseda dozorèí øady Vìra Šimková - èlen dozorèí rady Josef Dvoøák - èlen dozorèí rady Dozorèí rada Milan Lacina Pøedseda pøedstavenstva Pøedstavenstvo spoleènosti Ing. Milan Lacina Místopøedseda pøedstavenstva Miroslav Pech Èlen pøedstavenstva Ing. Pavel Maxa Výkonný øeditel Finance a správa Trading Prodej Finance Podpora prodeje 04

7 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Zpráva pøedstavenstva za rok 2010 Vážené dámy, vážení pánové, pøedkládáme Vám komplexní informaci spoleènosti AKCENTA ENERGIE a.s. o aktivitách pøedstavenstva za rok Zpráva výstižnì obsahuje hlavní oblasti, které v uplynulém roce øešilo jak pøedstavenstvo tak celá spoleènost. Èinnost pøedstavenstva Pøedstavenstvo se scházelo v pravidelných mìsíèních intervalech na zasedáních pøedstavenstva v souladu se Stanovami spoleènosti. Øádných zasedání pøedstavenstva bylo v roce 2010 celkem 12. Na svých zasedáních se pøedstavenstvo zabývalo základními otázkami chodu spoleènosti, jakými byly napø. èinnost spoleènosti vùèi veøejnosti, nabídka produktù spoleènosti, rozšíøení aktivit spoleènosti v rámci Èeské, ale i Slovenské republiky; návrh na inovaci SW pro podporu èinnosti spoleènosti atd. Z každého zasedání pøedstavenstva byl poøízen zápis. Stanovená usnesení byla pravidelnì na zasedáních pøedstavenstva kontrolována. Pøedstavenstvo se pøi své èinnosti taktéž zabývalo kontrolou dodržování všech legislativních norem, pøedevším Energetického zákona, vyhlášky MPO i Regulaèního úøadu (ERÚ) a Cenových rozhodnutí ERÚ. Rovnìž dohlíželo na dodržování etiky obchodního jednání pøi vstupu na trh. AKTIVITY A HOSPODAØENÍ SPOLEÈNOSTI Aktivity spoleènosti Dne 28. èervna 2010 se konala valná hromada spoleènosti, která na svém jednání schválila zprávu o podnikatelské èinnosti spoleènosti za rok 2009, vzala na vìdomí zprávu dozorèí rady o kontrolní èinnosti spoleènosti v roce 2009 a schválila øádnou úèetní závìrku spoleènosti za uplynulý rok. Dále taktéž rozdìlila zisk roku Hospodaøení s majetkem spoleènosti V souladu s dlouhodobým zámìrem a strategií spoleènosti AKCENTA ENERGIE a.s. nebyly v roce 2010 realizovány žádné klíèové investice. Vývoj v objemu služeb Spoleènost vykazovala k závìru roku prodej elektøiny koncovým zákazníkùm ve výši 60 Gwh. Hospodaøení a stav majetku spoleènosti Hospodaøení spoleènosti bylo v roce 2010 v souladu s dlouhodobou strategií spoleènosti s vykázaným ziskem ve výši tis. Kè pøed zdanìním. Podrobnosti o hospodaøení jsou obsaženy v pøiložených úèetních výkazech. Dùležité skuteènosti nastalé v roce 2010 Z dùležitých skuteèností lze jmenovat rozhodnutí o pokraèování a rozšíøení spolupráce s partnerem na Slovensku uèinìné zaèátkem roku, následuje ukonèení èinnosti na PXE. V druhé polovinì roku pak výmìna core informaèního systému díky oèekávanému vyššímu zájmu klientù. Ke konci roku pak vstup do DPH skupiny a navázání spolupráce o poskytování outsourcingu vybraných služeb dceøinou spoleèností AKCENTA LOGISTIC, a.s. Návrh pøedstavenstva na rozdìlení zisku za rok 2010 Spoleènost vykázala za úèetní období zisk po zdanìní ve výši 825 tis. Kè, který bude následnì rozdìlen takto: - pøídìl do rezervního fondu ve výši 45 tis. Kè - pøevod na úèet nerozdìleného zisku ve výši 780 tis. Kè V Hradci Králové dne 30. èervna 2011 Milan Lacina v.r. pøedseda pøedstavenstva Ing. Milan Lacina v.r. místopøedseda pøedstavenstva 05

8 Zpráva dozorèí rady Zpráva dozorèí rady Dozorèí rada zajiš ovala plnìní úkolù, které jí vyplívají z obecnì závazných právních pøedpisù a stanov AKCENTA ENERGIE a. s. Dozorèí rada dohlížela na výkon pùsobnosti a uskuteèòování podnikatelské èinnosti spoleènosti. Dozorèí rada pøezkoumala øádnou úèetní závìrku a zprávu o vztazích AKCENTA ENERGIE a. s. za rok 2010 a po jejím pøezkoumání konstatuje, že pøedepsané úèetní záznamy a evidence byly øádnì vedeny v souladu se skuteèností a obecnì závaznými právními pøedpisy, jakož i vnitropodnikovými pøedpisy spoleènosti AKCENTA ENERGIE a. s. Spoleènost podniká v rámci legislativních norem vymezených zejména v Energetickém zákonu, vyhlášky MPO a ERU. Dozorèí rada posoudila výsledek hospodaøení spoleènosti AKCENTA ENERGIE a. s. vyjma pøihlédnutí ke stanovisku a výroku auditorù týkající se správnosti vykázaného hospodáøského výsledku dle úèetních výkazù k dle platných norem pro úèetnictví. Po zhodnocení výsledkù hospodaøení spoleènosti AKCENTA ENERGIE a. s. za rok 2010 dozorèí rada dospìla k následujícímu stanovisku: Dozorèí rada doporuèuje valné hromadì spoleènosti AKCENTA ENERGIE a. s. schválit øádnou úèetní závìrku spoleènosti AKCENTA ENERGIE a. s. za rok V Praze dne 8. èervna 2011 Milan Veselý Pøedseda dozorèí rady AKCENTA ENERGIE a. s. 06

9 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Profil spoleènosti PRODUKTY A SLUŽBY Hlavním pøedmìtem nabídky zákazníkùm jsou dodávky elektøiny s pøevzetím odpovìdnosti za odchylku. Cenová nabídka pro zákazníky nízkého napìtí je založena na cenících zveøejnìných mj. na webových stránkách spoleènosti. Ceníky respektují místo odbìru a k nìmu pøíslušnou cenu za distribuci jednotlivých operátorù regionálních distribuèních soustav a ostatní regulované platby. Cenová nabídka pro odbìratele ze sítí vysokého napìtí je kalkulována individuálnì na základì tvaru odbìrového diagramu. Zákazníkùm spoleènosti i potenciálním zákazníkùm poskytujeme poradenství týkající se cenových a organizaèních otázek pøi odbìru elektøiny a rovnìž pøi administrativì spojené se zmìnou dodavatele. Pro podporu prodeje elektøiny jsou zákazníkùm k dispozici na webové stránce ceníky, návrhy smluv a návody pro zákazníky, jak postupovat pøi zmìnì dodavatele a jakou podporu jim spoleènost poskytuje. Spoleènost využívá k pøímému oslovení potenciálních zákazníkù také své smluvní zástupce. 07

10 Významné události roku 2010 Leden bylo rozhodnuto o pokraèování a rozšíøení spolupráce s partnerem na Slovensku a zároveò bylo rozhodnuto o pøestìhování organizaèní složky spoleènosti z Nitry do Košic Únor po reálném zhodnocení obchodních pøíležitostí a nákladù, ve srovnání s jinými obchodními kanály (BC, DT OTE, Brookers ), bylo rozhodnuto o ukonèení èinnosti na PXE Bøezen spoleènost v rámci dalšího zlepšování kvality poskytovaných služeb zprovoznila nový design svých internetových stránek Duben byla zahájena úzká spolupráce se zástupci sdružení oborových zákazníkù pro které spoleènost pøipravuje individuální øešení dle specifik zákazníkova oboru èinnosti Èerven úèetní systém spoleènosti prošel dalším rozvojem, který pøináší nové rozšíøení funkcí a automatizace, zejména pak procesù fakturace a správy pohledávek Záøí na základì nárùstu objemù elektøiny i poètu klientù bylo rozhodnuto o pøípravì projektu rozšíøení informaèního systému pro obchodování s elektøinou ve spoleènosti Listopad v souladu s projektem rozšíøení informaèního systému probíhala jednání s hlavními kandidáty na dodavatele systému pro obchodování s elektøinou ve spoleènosti Prosinec skupinová registrace k DPH (spoleènosti AKCENTA ENERGIE, a.s., AKCENTA CZ,a.s., AKCENTA LOGISTIC, a.s. a AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo) s úèinností od , kde spoleènost je zastupujícím èlenem Prosinec rozhodnutí o outsourcingu nìkterých servisních oddìlení ve spoleènosti s úèinností AKCENTA LOGISTIC, a.s. od do spoleènosti Pøedpokládaný vývoj spoleènosti v roce 2011 Spoleènost AKCENTA ENERGIE bude i v roce 2011 nabízet kvalitní služby postavené na osobním pøístupu k zákazníkùm. Jejich další zkvalitnìní a rozvoj je postaven na zavedení pøímé podpory pro obchod s elektøinou v roce 2011 implementací vhodného IT systému. Ten by mìl usnadnit rutinní práce, snížit rizika obchodní i administrativní, usnadnit analýzy a podpoøit zefektivnìní procesu, který zaèíná oslovením potencionálního zákazníka až po samotnou realizaci kontraktu. Spoleènost AKCENTA ENERGIE chce také i v roce 2011 dále maximálnì využívat výhody plnì liberalizovaného prostøedí trhu s elektøinou v Èeské republice, mezi které patøí dostateèný prostor a pøíležitost zvýšení poèetu klientù, i objemu prodávané elektøiny. Zároveò bude analyzovat možnosti expanze na okolní trhy, konkrétnì na slovenský. 08

11 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Spoleènost jako zamìstnavatel Spoleènost AKCENTA ENERGIE a.s. pokraèovala i v roce 2010 v dalším zvyšování kvality svých služeb klientùm. Dùležitým pilíøem byli v tomto smìru pøedevším naši vysoce kvalifikovaní zamìstnanci, kteøí si svoji odbornost neustále zvyšují na odborných školeních a kurzech. Individuální pøístup k našim klientùm je to, co nás odlišuje od konkurence, proto pøikládáme velký význam také kvalitnímu proškolování našich obchodních partnerù, kteøí pùsobí po celé republice a jsou v neustálém kontaktu jak se stávajícími, tak potenciálními klienty. Nedílnou souèástí vnitøní firemní politiky je posilování firemní kultury, loajality zamìstnancù a jejich identifikace se spoleèností. V tomto smìru spoleènost AKCENTA ENERGIE staví na otevøené komunikaci uvnitø spoleènosti, rozvoji týmové spolupráce a detailnì rozpracovaném motivaèním programu, díky kterému má každý zamìstnanec zpìtnou vazbu o plnìní svých pracovních povinností. Firemní kulturu dotváøí také øada mimopracovních sportovních a kulturních akcí poøádaných bìhem roku pro zamìstnance. Spoleènost AKCENTA ENERGIE si i pøes své relativnì krátké pùsobení na trhu vydobyla místo významného zamìstnavatele na Královéhradecku. Proto hodláme i nadále v naší personální politice pokraèovat a díky správnì motivovaným zamìstnancùm poskytovat našim klientùm kvalitní služby. 09

12 Ostatní OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ, VÝZKUM A VÝVOJ Èinnost spoleènosti AKCENTA ENERGIE a.s. nemá vliv na životní prostøedí. Spoleènost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti životního prostøedí ani v oblasti výzkumu a vývoje. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI VZNIKLÉ PO DATU ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY Spoleènost øídí od na základì plné moci Tomáš Bìlina, MSc, øeditel spoleènosti. Nahradil tak pana Ing. Pavla Maxu, který se nyní vìnuje øízení podpory prodeje elektøiny z pozice zástupce øeditele spoleènosti. 10

13 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za úèetní období 2010 Pøedstavenstvo spoleènosti AKCENTA ENERGIE, a.s. vyhotovuje v souladu s požadavkem 66a odst. 9 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znìní (dále jen ObZ ), tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, panem Milanem Lacinou, RÈ /0617, bydlištìm Tábor, Èekanická 325 (dále též ovládající osoba ) a ovládanou osobou, spoleèností AKCENTA ENERGIE, a.s., se sídlem Praha 10, U Vršovického høbitova 554, PSÈ , IÈ , zapsanou v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze oddíl B, vložka (dále též ovládaná osoba ), za úèetní období roku Zpráva také obsahuje informaci o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Propojenými osobami k jsou: - spoleènost AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo, se sídlem Hradec Králové, Goèárova tøída 312, PSÈ (dále též ASUD ) - spoleènost AKCENTA CZ a.s., se sídlem Praha 10, Michle, U Vršovického høbitova 554/10, PSÈ (dále též ACZ ) - spoleènost AKCENTA GROUP SE, se sídlem Praha 10, Michle, U Vršovického høbitova 554/10, PSÈ (dále též AG ) - spoleènost AVAIN a.s., se sídlem Praha 10, Michle, U Vršovického høbitova 554/10, PSÈ (dále též AV ), do 22. záøí 2010, kdy došlo k prodeji 100% akcií tøetí osobì - spoleènost FPSROK, spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, Pražské Pøedmìstí, Goèárova tøída 312/52, PSÈ (dále též F ) - spoleènost PRUM INVEST s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Pražské Pøedmìstí, Goèárova tøída 312/52, PSÈ (dále též PI ), 15.listopadu 2010, kdy došlo k prodeji 100% podílu tøetí osobì - spoleènost TESTAMADO, a.s., se sídlem Tábor, Tø.9.kvìtna 693, PSÈ (dále též T ) - spoleènost PROAKCENT a.s., se sídlem Hradec Králové, Goèárova tøída 312, PSÈ (dále též PA ) - spoleènost AKCENTA LOGISTIC, a.s., se sídlem Hradec Králové, Goèárova tøída 312, PSÈ (dále též AL ) Výše obchodního podílu ovládající osoby k 31. prosinci 2010 v uvedených spoleènostech je následující: ASUD 98,82%, ACZ 100%, AG 100%, AV 0%, F 100%, PI 0%, T 100%. PA 90%, AL 90% Zpráva obsahuje informace o tom, jaké smlouvy byly uzavøeny mezi tìmito osobami v úèetním období roku 2010, jaké jiné právní úkony byly uèinìny mezi propojenými osobami v jejich zájmu a informace o všech ostatních opatøeních, která byla v zájmu nebo na popud tìchto osob pøijata nebo uskuteènìna ovládanou osobou. Zpráva se vyhotovuje písemnì a je souèástí výroèní zprávy podle zvláštního právního pøedpisu. 11

14 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za úèetní období 2010 Uzavøené smlouvy a dohody Obchodní vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou byly v úèetním období roku 2010 urèeny následujícími smlouvami a na základì smluv byla poskytnuta následující plnìní: Název smlouvy Protistrana Popis pøedmìtu plnìní Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo nájemné Hradec Králové ASUD nájemné Košice/ dodatek doba neurèitá Obchodní vztahy mezi ovládanou osobou a osobami propojenými byly v úèetním období roku 2010 urèeny následujícími smlouvami a na základì smluv byla poskytnuta následující plnìní: Název smlouvy Protistrana Popis pøedmìtu plnìní Smlouva o pøefakturaci služeb Smlouva o nájmu osobního automobilu Smlouva o nájmu osobního automobilu Smlouva o pøefakturaci služeb a o zrušení Smlouvy o pøefakturaci služeb Smlouva o poskytnutí služeb AKCENTA CZ, a.s. AKCENTA CZ, a.s. AKCENTA CZ, a.s. AKCENTA CZ, a.s. AKCENTA LOGISTIC, a.s. pøefakturace služeb - zálohy voda, elektrická energie, teplo, odpad nájemné automobil TOYOTA COROLLA 9A nájemné automobil VOLKSWAGEN BORA 7A pøefakturace služeb poskytování služeb ve skupinì Právní úkony a ostatní opatøení Jiné právní úkony, než výše uvedené smlouvy nebyly v zájmu ovládající osoby uèinìny, stejnì tak nebyla ovládanou osobou na popud ovládající osoby uèinìna žádná významná opatøení. Pøedstavenstvo ovládané osoby prohlašuje, že ovládané osobì nevznikla z výše uvedených smluv, ostatních opatøení a úkonù nebo z jiných pøijatých nebo poskytnutých plnìní žádná újma. Dne rozhodl jediný akcionáø spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. o: a) zprávì o èinnosti akciové spoleènosti za rok 2009 b) schválení roèní úèetní závìrky za rok 2009 c) projednání výroèní zprávy rok 2009 d) schválení rozdìlení zisku rok 2009 Dne rozhodl jediný akcionáø spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. o: a) zmìnì v obsazení orgánù V Praze dne 31. bøezna 2011 Milan Lacina v.r. pøedseda pøedstavenstva Ing. Milan Lacina v.r. místopøedseda pøedstavenstva 12

15 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Rozvaha 13

16 14 Rozvaha

17 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Rozvaha 15

18 16 Rozvaha

19 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výkaz ziskù a ztráty 17

20 18 Výkaz ziskù a ztráty

21 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Pøíloha k úèetní závìrce za rok

22 Pøíloha k úèetní závìrce za rok

23 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Pøíloha k úèetní závìrce za rok

24 22 Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2010

25 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Pøíloha k úèetní závìrce za rok

26 Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2010 Dozorèí rada Milan Lacina Pøedseda pøedstavenstva Pøedstavenstvo spoleènosti Ing. Milan Lacina Místopøedseda pøedstavenstva Miroslav Pech Èlen pøedstavenstva Ing. Pavel Maxa Výkonný øeditel Finance a správa Trading Prodej Finance Podpora prodeje 24

27 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Pøíloha k úèetní závìrce za rok

28 26 Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2010

29 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Pøíloha k úèetní závìrce za rok

30 28 Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2010

31 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Pøíloha k úèetní závìrce za rok

32 30 Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2010

33 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Pøíloha k úèetní závìrce za rok

34 32 Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2010

35 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Pøíloha k úèetní závìrce za rok

36 34 Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2010

37 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Pøíloha k úèetní závìrce za rok

38 36 Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2010

39 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Pøíloha k úèetní závìrce za rok

40 38 Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2010

41 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Pøíloha k úèetní závìrce za rok

42 40 Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2010

43 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Pøíloha k úèetní závìrce za rok

44 42 Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2010

45 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Zpráva nezávislého auditora 43

46 44 Zpráva nezávislého auditora

47 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 45

48 AKCENTA ENERGIE, a.s. Goèárova tøída 312/ Hradec Králové Èeská republika tel.: internet:

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Motto: Neexistuje nic skuteènì cenného, èeho mùže být dosaženo bez práce a bez námahy. Joseph Addison 1 Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové ukazatele

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva 04 Základní údaje o spoleènosti 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 08 Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti 11 Zpráva

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 0 0 5 Obsah Slova øeditelù - slovo generálního øeditele - slovo obchodního øeditele - slovo finanèního øeditele - slovo projekèního øeditele - slovo technického øeditele - slovo øeditele

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY

OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 1. ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI...4 3. ORGÁNY SPOLEÈNOSTI stav k 31.12.2011...5 3.1 Valné hromady spoleènosti...5 3.2 Pøedstavenstvo...5

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Obsah 2 Slovo generálního øeditele. Architekt komunikaèních infrastruktur. 3 Zpráva pøedstavenstva Zpráva dozorèí rady

VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Obsah 2 Slovo generálního øeditele. Architekt komunikaèních infrastruktur. 3 Zpráva pøedstavenstva Zpráva dozorèí rady Architekt komunikaèních infrastruktur VÝROÈNÍ ZPRÁVA 21 Obsah 2 Slovo generálního øeditele 3 Zpráva pøedstavenstva Zpráva dozorèí rady 4-5 Slova øeditelù sekcí - obchodní, finanèní, projekèní, technické

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

V roční zpráva 2014 ýroční zpráva 2014 www.klementas.cz

V roční zpráva 2014 ýroční zpráva 2014 www.klementas.cz Výroční zpráva 2014 www.klementas.cz Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 Pøedstavenstvo spoleènosti pøedkládá valné hromadì tuto Zprávu o podnikatelské èinnosti

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1 11 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. VÝSLEDKY ROKU 2011 3. INVESTICE A TECHNOLOGIE 4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJÙ 5. ØÍZENÍ JAKOSTI 6. STRATEGIE PRO ROK 2012 7. ZPRÁVA

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec. Výroèní zpráva. k úèetní závìrce za období od 1. 1.2006 do 31. 12.2006

Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec. Výroèní zpráva. k úèetní závìrce za období od 1. 1.2006 do 31. 12.2006 ~ KANALIZACE A VODOVODY Starý Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec Plzenec,a.s. Výroèní zpráva k úèetní závìrce za období od 1. 1.2006 do 31. 12.2006 Obsah: 1. t:harakteristika 4 spoleènosti - identifikaèní

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více