Svatopluk Gech: VÝLETY PANA BROUKA. WAKI AnATPL F. TOPI KNIHKUPEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatopluk Gech: VÝLETY PANA BROUKA. WAKI AnATPL F. TOPI KNIHKUPEC"

Transkript

1 =00 fto -CO

2

3

4 ^D

5 WAKI AnATPL F. TOPI KNIHKUPEC Svatopluk Gech: VÝLETY PANA BROUKA

6

7

8 SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA, DÍL IX. VÝLETY PANA BROUKA. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC

9 VtLETY PANA BROUKA Napsal SVATOPLUK ECH. V PRAZK NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC

10 Tiskem eské graf. sp»l.»unie«v Praze.

11 PRAVÝ VÝLET PANA BROUKA DO MSlCE. Svatopluk ech: Sebrané spisy IX.

12 Tato práce vyšla v prvním (illustr.) vydání r. 1888; vydání tetí r

13 zvolal : Vejdte PEDMLUVA (k vydání prvn'mu). Nkdo zaklepal prudce na dvée a nežli jsem vrazil již do pokoje lovk spíše malý! než veliký, ale slušn vypouklého bicha, na nmž po huaté plišové vest splýval tžký zlatý etz od hodinek s etnými pívsky v podob plmsík. I jinak jevil jeho odv solidní krasocit zámožného pražského mšana a kruhovitá, ist oholená, v rzných odstínech ervené barvy záící tvá byla plna té ušlechtilé dstojnosti, kterou propjuje toliko knihovní vlastnictví típatrového domu.,,mám est mluviti s panem redaktorem?" zaal píchozí zdvoilými sice slovy, ale tónem, který nevstil nic dobrého. Hlasatelkami blízké boue byly také tlusté, zaervenalé ruce s masivními zlatými prsteny; nebo pravice tepetala se prudce ped mýma oima, a levice pohrávala si keovit s pívsky hodinek, že stíbrné ty plmsíky zvun o sebe cinkaly.,,ceho si pejete, pane?" odtušil jsem klidn.,,jsem pan Brouek - Matj Brouek pražský mšan a majitel domu típatrového domíi bez krejcaru dluh. Mám dvanáct partají, samé 1*

14 : poádné nájemníky totiž až na jednoho malíe ale jinak samé poádné nájemníky mezi nimi radu vrchního zemského soudu vrchního, prosím. Požívám všeobecné vážnosti a nemohu strpti, aby se ledajaký pobéhlík otíral o mou est, kterou jsem nenašel na ulici a nikomu neukradl ano! aby m nazýval masti mysti mystifi hm hm aby m stavl na praný hloupými povídakam^i o m- síci, na kterých není ani slova pravdy.",, Brouek Brouek " bruel jsem pro sebe a zpytoval svdomí, až mi napadl nešastný,, Výlet pán Broukv do msíce" od B. Rouška, fantastická cestopisná rta, kterou jsem loni ve slabé chvíli do,, Kvt" pijal. Byl jsem bohužel s tím Rouškem nikdo nemíchej si ho s obasným pseudonymem mladého básníka, jehož nedávno vydaná sbírka verš uinila znanou sensaci byl jsem tedy s tím Rouškem ponkud spátelen a ml i trochu útrpnost s jeho pochybnou existencí. Mohl si dobýt ve svt teplého místeka a státi se užiteným lenem lidské spolenosti, ale das mu napískal, aby se dal do psaní verš a povídek, nesvdomití recensenti a pátelé ho pochválili a osud jeho byl speetn. Te mu arci prosvitlo s šedými vlasy (a pleší, ješt k tomu!) poznání, že prohloupil a zabloudil, ale již je pozd. Leckdy jsem mu íkal v dvrné chvíli,,milý Roušku, dej si už pokoj s tím psaním! Uznáváš sám, že jsi byl odjakživa jen duch prostední a že ti nyní sestárlému selhává i ta špetka dvtipu a fantasie. Hle, jsou tu kolem spisovatelé, ped nimiž se v úct uklánií, a ti, si jen, co se píše o ivšech. Celá naše literatura je veliké nic, smšné fiasko, nafouklá bublina, kterou jsme si chválili jako pestro-

15 skvoucí div a která se nám pojednou rozplaskla v trochu mydlinek. Tak se píše a pidává se rada:, Zahote své dtinské foukaky, necht si své mýdlo a chopte se užitenjších vcí! Potebuje-h národ etby, vyhoví mu zatím peklady z literatury svtové a naše kritické jeremiády, po ase pak možná, že pece nkdo eskou literární káru z bláta vytáhne. Známe sami ve svém užším kroužku nkolik hlav, které by mohly asem nco kloudného vykonati.' ^ Vidíš, milý Roušku, tak se mluví o celém našem' hteráctvu co tu chceš tedy ty, který konen sám uznáváš, že nejsi žádné zvláštní lumen! Slyš, kamaráde, dbej mé upímné rady: Zanech jalového márání a ohlédni se po nem jiném! Jsi arci už hezky stár, ale snad se pece nkde doškemráš teplého koutku. Neotálej, dej se do toho hned! Hle, pjím ti svj nový erný odv jsme stejné velikosti teba i své salonní rukaviky a chceš-li, i svou bílou kravatu. Nelituj ponížených poklon, poukazuj na své skromtié zásluhy jsou bez fráse velice skromné dlej hodn plativý obliej a snad si pece vzpomenou na nkterou prázdnou židli v n- jakém národním ústav, kterou by mohli milostiv vyplniti tvou neúhlednou osobou." Tak mluvíval jsem nešastníkovi do duše. On pešlapoval obyejn mlky pede mnou, hryzl si nehty a zatím již opt pemýšlel, jak by mne njakou novou škrábanicí napálil. Tak dostal m i loni. Jednoho dne pibelhal se ten literární invalida ke mn s okem divn záícím a zaal blouzniti o nové vci, kterou hodlá napsati. Takovým bývá vždycky když se v jeho mozku vyhraní jakž takž obrys no-

16 vého výtvoru. Hledíš-li pak clo jeho radostn vzrušené tváe, posloucháš-li jeho nadšená slova, uvíš opravdu, že chová v hlav dílo znamenit, kter teba jen hoditi na papír, aby rázem ztekl hrad nesmrtelnosti. Tentokráte lioroval o njak,, skvostn humoresce" nebo,, výtené satie" nebo duchapln,, komické fantasii" ci co to mlo býti, a pinášel prozatím první kapitolu, kterou mi hned peetl. Poznal jsem z ní, že byl hrdinou Rouškový nov práce jakýs Matj Brouek, pražský domácí pán, který se dostal z hradanské hospdky,,na vikárce" nepochopitelným zpsobem na mésíc. Co tam vidl a zažil, mlo následovati v ostatních kapitolách. Nikdo nepope, že z oho zaátku mohlo se vyvinouti všechno a tudíž i skuten nco dobrého, a Roušek mluvil o tom budoucím v narážkách tak oslujících, blýskaje zárove oima tak mnohoslibn, až mi konen vnutil bláhovou myšlénku, že v nm opravdu vzí eský Sv.ift s Cervantesem a Rabelaisem pohromad. Ba omámil m tou mrou, že jsem se od nho dal s osudnou první kapitolou hned eskortovati do tiskárny. Musil arci písahati, že celý ostatní rukojíis jistojist dodá v osmi dnech. Ale co jsou písahy Rouškový! Všechno dopadlo jak obyejné. Místo celého rukopisu dostal jsem za msíc s nouzí druhou kapitolu. A každou následující musil jsem z nho v poslední chvíli výhrožiti, vyžebrati, vybdovati. S hodnotou díla bylo ješt he. Originální, vtipná, skvlá práce zstala v hlav Rouškov a na papíe objevila se mdlá, nejapná míchanina špatn pochopených a nesprávn opsaných výatk z vdeckých knih (Roušek a vda i).

17 " " žalostných vtip a zubožených reminiscencí na cizí humoristy. Nešastný autor vyjevil mi už po tetí kapitole, že se mu celá vc nadobro zhnu3íl:i, a mne spadl opravdu balvan s prsou, když konené svému politování hodnému plodu zlomil vaz náhlým závrkem, v nmž málo vtipn prohlásil celý výlet do m- síce za bídnou mystifikaci, kterou mu pan Brouek na nos povsil. Potšil jsem se, že shovívavé tenástvo zamhouí oko a že celá ta vc klesne v zasloužené zapomenutí. A hle! tu stojí pede mnou živá, kárající upomínka na onen hích. Pes to vše neubránil jsem se úsmvu pi polúedu na rozileného pana domácího.,,ah picházíte asi k vli té nešastné msíní historii,,ano, k vli té pleskanici, která se mi teprve nyní dostala do rukou. Nestarám! se o všelijaké plátky nevdl jsem ani, že je váš asopis na svt ale vera pinesl pan officiál ke, kohoutovi' tu istou vc,, Mírnte se, pane! Vaše rozilení je zcela zbytené. Náhodou jmenujete se také Brouek dokonce i Matj Brouek a náhodou jste také '*,,Náhodou?!" vpadl mi do ei pan Brouek v neumenšeném hnvu.,,snad mi nechcete namluvit, že má njaký druhý Matj Brouek také típatrový dm na Starém mst, že je také svobodný, že chodí se mnou,na vikárku' k Wurflovi a ke,kohouto\ i', že si koupil jako já knížku o msíci he?" Tak nápadná shoda m arci zarazila. Proklatý Roušek! K vli vtšímu pohodlí sebral i svého

18 " hrdinu prost v nejbližším hostinci i popis tváe dosti se shoduje,,ale milý píteli," chlácholil jsem rozzlobeného hosta;,, kdyby nakrásn spisovatel byl užil vaší vzácné osoby, což na tom? Byl by to prost nevinný žertík. Vždy pece nikdo nebude myslit, že byste byl chtl nkomu vážn namluvit, že jste meškal na msíci,,ale já jsembylopravdunamsíci!" odsekl drazn pan Brouek, vypjav prsa a vztyiv hlavu Ṁžete si pedstavit, kterak jsem na nho vyvalil oci. Hledal jsem v jeho oblieji známky žertu a nenašed jich, nabyl jsem pesvdení, že mám ped sebou šílence, který si popletl rozum tením Rouškový msíní slátaniny, což by nebylo nic podivného. Ale kdož vylíí teprve mj úžas, když se pan Brouek vytasil s nezvratnými dkazy svého pobytu na msíci, kteréžto dkazy laskavý tená najde na posledních stránkách této knihy! Dlouho zdráhal jsem se uviti vci tak neslýchané, až konen d- kazy ty nad slunce jasnjší zaplašily poslední stín pochybnosti. Pak uznal jsem ovšem za svou svatou povinnost nejen dáti panu Broukovi náležité dostiuinní, nýbrž podati zárove žasnoucímu svtu pravdivou zprávu o msíních jeho objevech a píhodách, kteréž se mají k pošetilým smyšlenkám Rouškový mystifikace jako dílo nesmrtelné k dtinské karikatue. Již vidím v duchu radostný poplach, jaký knížka moje vzbudí po národ našem, jakou závistí naplní niše odprce. Konen, konen podailo se lov-

19 ! enstvu prolomiti hráz, která iiás tolik vk dlila od ostatního obyvatelstva všehomíra na dalekém svt, kam dosud jen skrovnikou mrou vnikal zrak badajících hvzdá, stanula poprvé *) i noha lidská a to noha prostého obana eského, který tím' daleko pevýšil slávu samého Kolumba Na konec podotýkám, že jsem toto dílko sestavil spolen s panem Broukem ve dlouhé ad konferencí, k nimž nám pan Wúrfl s nevšední ochotou své místnosti propjil. Jest to plod mnohých probdných nocí, které jsme nezištn obtovali prospchu lovenstva a sláv jména eského. Na královském hrad pražském, na vikárce v den sv. arch. Michala..s: C. *) V jednom pražském žurnále potloukaly se sice letos v dob okurek zprávy o njakém cizím turistovi na obžnici Venuši; ale dostaí, povíme-li, že ty zprávy pocházely z Ameriky! Mimochodem konstatuji, že byl mj msíní cestopis (vyjma úvod a doušku za první kapitolou) napsán díve než onen americký humbug, což dosvdí nakladatel a illustrátor této knihy.

20 1. (Poetické líení noci a svatovítského chrámu. - tená seznamuje se s duševním životem pana Brouka Pelud zemtesení. Pessimistické rozjímání o zemi. Pepodivný zpsob, jakým se dostal pan Brouek na msíc.) Byla jasná letní noc. Velebný kolos svatovítský koupal ve stíbrné zái štíhlé svoje pilíe a kvtnaté fialy, své lehké oblouky s ozdobou kamenných krajek a vrhal na osvtlené svoje plochy fantastické stíny onch kamenných úpon a kmen, že vypadal jako bájený chrám duch, utkaný z kouzelných svit a mystického šera. V posvátném klidu dímala zde ta zkamenlá hymna minulosti uprosted mrtvého okolí; jen ze dvou oken starého stavení v tsné ulice, táhnoucí se za chrámem podél Jeleního píkopu, záilo ješt pozdní svtlo a zavznly rušivé zvuky. Zavrzly totiž dvée vedoucí na ulici a z nitra ozvalo se:,,no tedy s Pánembohem, pane Wúrfl!",, Šastnou dobrou noc, pane domácí! Rate nás brzy zase navštívit!" odpovdl druhý hlas. Na ulici vystoupila ponkud hápavým krokem tajeplná postava mužská, zahalená -- Však nikoli!

21 11 Vidím, že jsem z \cného úvodu bezdky shupnul do stízhvé prosy a proto mohiu již prost íci, že pan Brouek opustil známou hradanskou hospdku,,na vikárce" a zvolna se vracel ku svému obydlí, ležícímu nkde na Starém mst. Vracel se nad obyej pozd; ale nepipouštl si proto žádných starostí doma za gardinami oekávala ho pouze,,sirá poduška", kterou však zatvrzelý náš panic, básníkovi navzdor, nikdy,,neskrápl hokými slzami". Pan Matj Brouek je sioe domácím pánem, ale nenáleží dokonce k tm nadutým prázdným mchm, za jaké hladomiví spisovatelé z nízké závisti pány domácí šmahem vydávají. Má pirozený dvtip a od terminu k terminu nazbyt asu, aby vdomosti své v nejrznjších smrech rozšioval. iní tak poetického, trochu romanticky zbar- ovšem bez urité soustavy jako tkavý ochotník, dle nahodilých podnt a chvilkových libstek. Následkem toho kupí se v jeho knihovn velmi míchaná spolenost : knížka o chovu kanárk vedle mystérií svobodného zednáství, egyptský sná vedle díla o moderních soustavách kanalisace, návod k domácí výrob likér vedle Hýnova Dušesloví zkušebného pouení o zákonu poplatkovém vedle djin španlské inkvisice atd. A stejn pestrá sms vdomostí tísní se v jeho hlav. Ale má pi tom zdravý a dosti veselý názor života, který jen výjimkou bývá zakalen stínem pessimismu. Pak arci posuzuje velmi písn a nkdy s ízným sarkasmem denní události, nedostatky obecní správy, zízení spolenosti, nové zákony a jiné záležitosti veejné. Ostatn mnívá se i v takových pípadech jeho škarohlídství pozvolna v jasnjší a nadjnjší rozmar, ím astji se plní

22 12 vysoká sklenice s lesklým cínovým víkem, za kterou obyejn mívá své pouné pednášky. Dnes pišel náš hrdina k panu Wúrflovi v neobyejn pochmurné nálad, jejímž pvodem byl jeden z jeho nájemník, svého povolání malí; podrobnosti této afféry sotva by tenáe zajímaly a proto je pomíjím mlením. Ponvadž nenalezl pan domácí tentokrát v hostinci Wúrflov ani sourodé spolenosti, zasedl si mlky do kouta jako fakir a vytáhl z kapsy populární spisek o msíci, jejž sob následkem nové vdecké libstky cestou na Hradany koupil. Zabral se do té knížky a hle! s každou kapitolou, kterou pravideln ukonil zvoláním :,, Ješt jednu, pane Wrfl," snášela se s nadzemských onch oblastí nová krpj balšámu v jeho rozrušenou duši. Když byla knížka konen dotena, shledal, že zbyl v hospdce s hostinským samoten. Poruiv si novou sklenici, zapedl se s panem Wrflem v živou debattu o soustav kráter msíních a pronesl na konec pevné pesvdení, že msíc navzdor nevícím uencm hostí živé bytosti, což pan Wrfl s nápadným mrknutím na hodiny drazn potvrdil. Pan Brouek zaal i snášeti dvody pro svj náhled, ale pohledy hostinského na hodiny opako- \ aly se tak hust a okázale, že host nemohl nepoznati tendence jejich., Ukonil tedy svj výklad posledním douškem a vyšel do lunojasné noci. Venku zastavil se ped chrámem. Byl patrn uchvácen velebnou jeho krásou v magickém osvtlení msíním. Klonil se tu na právo, tu na levo, jako by krásné jednotlivosti vznešené stavby oceoval z rzných stran; chvílemi prohýbal se daleko na zad, jako by chtl prozpytovati nejvyšší hroty v ko-

23 13 runé kamenného obra, a chvílemi nachyloval se zase hluboko v ped, jako by vzdával hold pokory velebnému jeho majestátu. Ale pojednou upoutal všechnu jeho pozornost zvláštní úkaz. Zpozoroval divnou nejistotu a pohyblivost obrys: pímky se jaksi kolísaly a vlnily, kivky se lámaly, pilíe pohybovaly se k sob a od sebe jako štíhlé kmeny lesní vtrem; sama vž úastnila se patrným kolísáním v obecném vzruchu, jejž tžko bylo vysvtliti jinak než náhlým zemtesením... Pan Brouek ucítil sám na sob podobné kolébání a jat bázní spchal odtud. Brzy však se upokojil. Úkaz onen byl zejm pouhý pelud. Zvolna kráel dále kolem svatojirského kostela mezi pošmournými budovami smrem ke starým zámeckým schodm a prodlužoval si požitek romantické noní procházky astými oklikami s jedné strany ulice na druhou. Pohled jeho zatoulal se bezdky k obloze hvzdnaté a spoinul na krásném úplku. Klidn a sniv shlížela dol ta tajemná stíbrná tvá s neuritými rysy, jež vynikaly jen slab z osvtleného tere jako vtlaené kresby hostie. Pro pana Brouka mly arci nyní, co se stal hvzdáským ochotníkem, zcela jiný význam. Pedstavoval si v nich ohromná pohoí, rozsáhlé doliny, vyhaslé sopky, zející rozsedliny. Pes to ustoupil opt brzy vdecký interes poetickému dojmu, s nímž se mísil pocit lehké bázn. Pan Brouek ml totiž nkteré podivnstky, mezi nimiž byla utkvlá myšlénka, že náleží k lidem podrobeným tajemnému pitažlivému kouzlu msíce. Neml k domnnce své jiného podkladu mimo ten, že probudil se nkolikrát místo v posteli vedle ní na podlaze. Ale pes to zavíral vždy na noc peliv devné okenice,

24 ! 14 aby nepronikla do ložnice ani nitka potmšilé stíbrné píze, která by jej spícího mohla vytáhnouti kams na vtrné štíty dom a voditi po úzkých ímsách nad strašlivou propastí. I te prochvla jím na chvíli ona bláhová báze. Ale pak si pipomenul, že bdí, že v plném sebevdomí údy své ovládá a není tedy v onom bezbranném, trpném stavu, v nmž nebeský zákeník pepadává své obti. Upokojiv se, pohledl domnlému nepíteli smle v tvá a brzy smíil se s ním tou mrou, že v nm nalézal iré zalíbení. Obrat ten zrail se v úvahách, jež cestou polohlasn pronášel. Nevypadáš zle, ty bledý brachu tam nahoe Usmíváš se tak tiše a spokojen, jako bys neml ani zdání o starostech^ a trampotách, jejichž domo- Ó jist, že jsou tvoji obyvatelé vem jest naše zem! šastnjší nežli my ubozí pozemšané. Na tob není asi dom, které by svým majitelm pinášely více svízel a mrzutosti než potšení, na tob není mizerných mazal a barvokaz, kteí patí do blázince nebo do kriminálu, a ne do poádného domu, kde od nich domácí grešli inže neuvidí a za to zakusí zlosti, až ho svt omrzí. Ty neznáš jist advokátv a berních úad, tvoji bydlitelé neztrpují si navzájem živobytí uskoky a pomluvami, šejdístvím a darebáctvím všeho druhu. Na tob nevycházejí noviny, které by tenái každodenn kazily snídaní a bouily žlu politickými jcremiadam.i a polemikami, zprávami o uprchlých zlodjích a nevypátraných vraždách, o podvodných bankrotech a zasedáních íšské rady. Ostatn a na tob jakkoli, he nežh u nás nemže býti najisto. Na zemi je už k zoufání: všude lakotná rvaka o sousto chleba, boj stavu proti stavu, záš

25 15 národu proti národu, válka všech proti všem. Každý den njaké neštstí na dráze nebo njaký nový zákon lovk by už vru nejlépe uinil, kdyby dal té blátivé kouli s Pánembohem! Za této pessimistické samomluvy došel pan Brouek starých zámeckých schod. Pes nízkou ze zadíval se dol, kde tmla se spousta dom, z níž trely rznotvárné vže a vížky do jasné záe msíní. Avšak jen chvilku bavil se tímto pohledem; pak vzhledl opt ku msíci, jat nyní skuten jakousi kouzelnou pitažlivou mocí. Skoro se ostýchám napsati, co následovalo. Vím, že jsou vdecké pedsudky píliš mocné, než aby nkdo mé historii uvil a nenazval ji hloupou báchorkou. Ale nemohu k vli pedsudkm tm líiti vc jinak, nežli jak se skuten sbhla. Pan Brouek vylezl na ze a kráel s okem stále na msíc upeným zvolna po ní. Pod tou zdí táhne se po svahu hradanského návrší njaká rozsáhlá panská zahrada, v hoejší píkejší ásti terasovit upravená a na jednom míst opatená dvojitými kamennými schody, jež v odstavcích od sebe se rozbíhají a zase sbíhají, vroubeny jsouce prolamovaným kamenným zábradlím v barokovém vkusu. Vedou vzhru k malému zahradnímu domku, jenž vystavn jest u samé zdi. Možná, že mj popis není zcela pesný; ale nejsem Zolistou, abych k vli dokonalé vrnosti v nejlepším odložil péro a bžel díve na Hradany podívat se na ty schody a na ten domek. Pan Brouek kráel tedy po zdi k domku. Nevím, je-li stecha jeho nad onu ze tak málo povýšena, že se na ni lovk bez obtíže dostati mže. Jisto jest pouze, že pan Brouek na dotené steše

26 16 vskutku se ocítil. Vylezl na její heben a posadiv se tam rozkromo, obemknul železnou vtrnou korouhviku. Oko jeho bylo dosud nezdolnou mocí upoutáno k lun a se smsí hrzy a zvláštní rozkoše zaal brzy pociovat na celém tle psobení magické síly. Proti vli zaaly se rozkroené nohy zdvihati na zad, výš a výše, již nesedl jízdmo, nýbrž ležel na biše vodorovn na hebenu stechy, drže se rukama pevn korouhviky ; ale v zadu zdvihaly se zvolna jeho nohy do vzduchu, již zdvihal se i dík; již celé tlo, taženo silou nezdolnou, vznášelo se kolmo, hlavou dol a nohama k nebesm, v povtí nad stechou pavilonu a toliko natažené ruce držely se keovit hrotu v- trné korouhviky. Avšak jejich síla byla slabá proti neznámé moci; pustily se posléze a Newtonova dvtipná vdecká stavba rozpadá se tím v bídné trosky pan Brouek p a d a 1 s úžasnou rychlostí nikoli k zemi, nýbrž smrem od zem do nesmírného prostoru svtového. S dsným chvatem zapadala pod ním Praha do hlubiny, mizela se všemi podrobnostmi krajiny v jednotvárném povrchu velikého kruhu, který se rozšioval víc a více ale pan Brouek nevidl již nieho, nebo smysly jeho obestela mrákota. tená již asi tuší z nadpisu, kam pan Brouek dopadl. Ano, pan domácí probudil se ze své mrákoty na msíci. Tuto první kapitolu a ásten i druhou pevzal autor s nkterými potebnými zmnami z falešného cestopisu Roušková, ponvadž se jakž takž shodovaly s pravdou. Ale všechno, pravšechno ostatní, co týž cestopis blábolí o msíních trpaslících a píhodách pana Brouka na lun, byly pouhé, istonité, ne-

27 : 17 smyslné a nestydaté výmysly Rouškový, jež dstojn korunoval kapitolou poslední, kdež neostýchal se pronésti toto podlé obvinní,,milí tenáové! Stal jsem se obtí mystifikace, která hledá sob rovné v djinách naší literatury. Slyšte! Z celé historie výletu Matje Brouka do msíce jest pravda jen tolik, že lovk ten kdysi po plnoci skuten vyšel hápavým krokem z Wúrflovy hospdky na Hradanech, že klikatou poutí ku starým zámeckým schodm vnoval krásnému úplku zmatený monolog, že bezúeln vylezl na ze, dlící tyto schody od njaké vrchnostenské zahrady a že spadl nepadal však proti zákonm pírody nahoru do širého prostoru svtového, nýbrž zcela pirozen doldo eené panské zahrady, kde se k ránu probudil s nejšedivjším rozmarem na svt. Vše, pravím : vše ostatní jest pouhá, irá, nestoudná lež, holá nejapná smyšlenka, kterou mi jmenovaný Matj Brouek s neslýchanou drzostí povsil na nos jedin za itím úelem, aby se mi,,u kohouta" a,,na vikárce" mezi dstojnými sebe pátely na vrch hlavy vysmál. Dostalo se mi práv nezvratných dkaz, že bídný ten lhá o msíc nikdy ani z daleka nezavadil a že msícovatost jeho oblieje, jakož i záivost jeho nosu nesouvisí nikterak s nebeským oním svtlem, nýbiž s ním docela jiným. A já bloud vil mu jako písmu svatému, nastavoval za nho prsa oštpm uenc! Arci, kdož mohl tušiti ábelský klam za tou boubelatou tváí, která vypadá jako vtlená svatá prostota, a za tma Svatopluk ech: Sebrané spisy IX. ^

28 18 vodnatýma, bled modrýma oima, které zdají se hlásat ; V sud pravda!" Všechny své vlastní lži, kterými snažil se vydati v posmch osobu pana Brouka a veliké jeho objevy, neostýchal se takto zlopovstný onen Roušek k dovršení své drzosti pipsati na vrub napadené obti! Avšak ponechám již takové jednání spravedlivému soudu všech slušných lidí a podám tenástvu v následujících kapitolách pravdivé vylíení toho, co vše pan Brouek na msíci vidl i zažil a jak se nazpt na zemkouli dostal.

29 II. (Procitnutí Neobyejné úkazy pírodní a pochybnosti pana Brouka. Zem msícem. Falešné váhy na msíci. Elegické rozjímání. Pan domácí taní kankán. Kam se až dostaly Wíirflovy uzenky. - Logické kotrmelce pana Brouka s eííektním zakonením kapitoly.) Když mrákoty pana domácího minuly, shledal, ze leží na dn jakési skalní rokle. Nad sebou pak uvidl pekrásnou noní oblohu s jasnými hvzdami a srpovitým msícem. Ale srp ten byl úžasn veliký a tak podivn zbarvený, že pan Brouek nedvoval svým oím. Akoliv si je chtl pouze promnouti, udeil se do nich prudce rukama. A když potom usedl, podivil se, s jakou neobyejnou pružností skoro samodk se vztyila, ba spíše vymrštila hoejší polovice jeho tla.,,co se to dje se mnou?" pomyslil si s úžasem a znovu rozhlížel se vkol. Nemýlil se prve. Sedí opravdu v okrouhlé rokli, jejíž dno uprosted se vypíná ve skalní kužel, tak že tvar kotliny dosti se podobá obrácené form na bábovky. Hornina, z níž 2*

30 20 jest složena, záí v nejjasnjším svtle denním rozlinými krásnými barvami ; ale nahoe rozpíná se tmavá, ba erná obloha noní, v níž myriády hvzd planou bájeným leskem jako tpytné démanty, rozseté po smutením rouchu. Mezi nimi svítí onen podivný plmsíc pan Brouek nevidl jaktživ msíc tak veliký a k tomu není tenhle ani stíbrný ani zlatý, nýbrž ku podivu pestrý; málem bys ekl, že hledíš z povzdálí na pkný, zpola zastený glóbus. Pan domácí zavrtl hlavou, a to mimo vli tak prudce, že by si málem šíji byl vyvrtknul.,,pane Bože, co je to se mnou?" mluvil k sob jako bych ml pomaten.,,jsem dnes jako splašený, v tle tisíc ábl. A kde to jsem? Nebe plno hvzd a zde v té rokli bílý den jak to možná? A tenhle msíc kdo vidl kdy takový hrozitánský a takový strakatý msíc! Mám njaký zteštný sen anebo jsem ztratil rozum?" Pan Brouek byl skuten jako v Jiíkov vidní. Konen soustedil všechny myšlénky na otázku, co se.s ním dalo, než upadl v bezvdomí nebo spaní, které skonilo tímto úžasným procitnutím. pi- Napjal pamt a brzy zachytil vdí nitku : pomnl si rozmluvu s panem Wurflem o lun a zastávku ped svatovítským chrámem. Ostatní vzpomínky byly trochu kolísavé a nejisté, ale pece podailo se mu stopovati svoji pou ku starým zámeckým schodm, apostrofu, kterou vnoval msíci, chzi po hebenu zdi, slezeni zahradního domku a co následovalo, než úžasný pád do nesmírné hloubky i vlastn výšky pozbavil ho smysl.

31 " 21 A te prošlehla mu hlavou hrzná myšlénka, že byl magickou silou, jíž se od jakživa tak obával, skuten vytažen až na lunu, kterou za své noní pouti na úkor zem tak nadšen velebil. Bránil se té dobrodružné myšlénce. Vždy nikdy ani neslyšel ani neetl, že by byl msíc nkoho vytáhl výše než leda na štít njaké stechy. A pak co by tomu eklo uení o pitažlivosti zem?,,ne, ne!" konejšil se,,,je to myšlénka bláznovská! Vším je zajisté vinno jen to ertovské Wúrflovo pivo. Pokejme, podívám se na manšetu! Hm, deset árek Inu, ovšem, te je všechno jasné." Ale pece nebylo nic jasné. Co pan Brouek spatoval, mohlo arci za pozemských pomr býti leda výtvorem chorobn podráždné obraznosti nebo smyslového klamu; avšak pan domácí cítil, že má hlavu a smysly zcela v poádku, že je úpln stízliv, ba že navzdor onm desíti árkám na manšet netrpí ani nejmenší stopou njaké kocoviny.,,é!" zvolal a vyal si notný záhlavek, akoliv se chtl jen lehce udeiti v elo,,,snad mi pomže Sáhl do náprsní kapsy pro knížku o msíci, t níž u Wrfla etl, ale ruka zajela tam bezdky s takovou prudkostí, že podšívku protrhla a knížka trhlinou na klín vypadla.,,kýho výra!" zabruel pan domácí.,,což mám najednou rtu místo krve v žilách? Musím se krotit!" Ale navzdor tomu pedsevzetí pleskl se otevenou knihou, kterou chtl jen ku tení zvednouti, siln do nosu. Když ji chtl odšinouti, octla se zase až

32 22 na klín a dosti dlouho trvalo, než ji vpravil do náležité distance, aby mohl pohodln ísti. Utekl se k této knize, ponvadž ji na zemi peetl jen povrchn. Brzy našel tam, že na msíní obloze záí i ve dne hvzdy s koulí nebo srpem zem svorn vedle slunce. A kde je toto? Poobrátiv se trochu, spatil na hvzdnaté obloze skuten i slunce vlastn nespatil, ponvadž musil zavíti oi ped úžasn mocnou, oslepující jeho záí, úinkující jak ohromné, nad pomyšlení silné elektrické svtlo. Již nebylo pochybnosti, že pan Brouek skuten dostal se na msíc.,,ó bože, bože, co jsi to na mne dopustil?" zaúpl.,,na msíci! To strašné! To sahá vru nad lidský rozum. A pece nemohu o tom již pochybovat, 'i^ahle rokle je patrn jedním z tch drobných kráteíkú, kterými je místy povrch msíce tak hust obsypán jako dolíky po neštovicích. A tamhle ten plmsíc je vlastn zem. Ach, bože, kdo si mohl pomyslit, že budu jednou na ni pohlížeti s msíce, že se pro mne stane sama msícem a s výše nebeské bude se ukrutn posmívati mému neštstí!" Znovu dal se do knihy, najde-li tam snad njakou útchu, ale když se doetl, že pitažlivost msíce iní jen šestinu pozemské, že tudíž našich 6 kilogramu váží tam pouze jeden kilogram, odložil knihu s hlubokým povzdechem :,,Ach, nyní pochopuji, pro jsem se knihou praštil do nosu. Zdvihal jsem ji touž silou jako na zemi a ona je zatím zde na msíci šestkrát lehí."

33 23 Nebudu dále líiti sms trapných myšlének a pocit, jež nitrem Broukovým víily, a podám toliko závrek jeho samomluvy:,,zde tedy sedíš, chudáku, opuštn a samoten, na cizím, neznámém svt, více než mil vzdálen od zem, na kterou se již nikdy více nevrátíš. Hle, tam pedaleko v nesmírném prostranství nebeském na tom divném plmsíci, který je vlastn zemí, leží kdesi Praha, stojí tvj dm a snad klepe práv v tu chvíli hospodyn s ranní kávou na tvoji ložnici... Nedouká se, nedovolá se... Dá vypáiti dvée : postel nedotknutá, po pánovi ani stopy... Nastane hledání po mst pátrání, vyšetování snad padne i na Wúrfla podezení, 7e mne obral a vyhodil nkam do Jeleního píkopu a koncem konc rozmnoží moje aféra hezkou již adu nevysvtlených vražd a neštstí. V mém krásném dom budou hospodaiti roztomilí moji píbuzní, které jsem na zemi míval nejradji hodn daleko od sebe. Peníze, kterými' jsem si pojistil slavný poheb, jsou marn vyhozeny. Ni prostý kížek nezstane po mn na zemi; památka moje zajde tam beze stopy. Leda že snad nkdy moji staí kamarádi, jdouce za jasné noci od,, kohouta" nebo od Wúrfla, mezi sebou prohodí:,,bylo to dnes pivko co? Na tom by ani nebožtík Brouek neshledal chybiky..." A nebudou tušiti, že ubohý Brouek šplhá zatím po msíních kráterech na krásném úplku k nmuž sniv vzhlížejí na hvzdnatou oblohu ^" Pan Brouek zaslzel a oddal se zcela svému žalu. Ale po chvíli ohlásil se jiný pocit : nehorázný hlad.,,zde toho kamení se nenajím," pravil k sob pan domácí.,, Pedevším je teba, abych vylezl z té proklaté žumpy a rozhlédl se trochu dále po msíci."

34 24 Vstal ba pkn vstal! jako pružcový mí vysoko od pdy. A chtje se piblížiti ke svahu kráteru, inil to vtrnými poskoky a smlými pirouettami, za které by se nemusil stydti ani Mošna. Jeho pozemští pátelé byli by ustrnuli, kdyby byli spatili obtylou a rozšafnou osobu pana domácího taniti nejsvižnjší paížský kankán. Vyskoil, vymrštil se,,uf! Uf! Prožluklá msíní lehkost!" oddychoval si náš bezdný taneník, když pivedl své tlo jakž takž do rovnováhy. Vzpomnl si pi tom na odloženou knihu. Zvedl ji a vstril do pravé náprsní kapsy, ponvadž levá jak víme byla protržena. Ale tu zavadil o jakýs bahk. Vytáhl jej a vzkikl radostí. Za své poslední osudné návštvy u Wiirfla sndl dva párky vídeských uzenek s kenem. Ponvadž byly výtené, poruil si da apo a dal si zabahti ješt tyi párky do papíru pro domácí požitek. Tyto tyi párky objevily se te ped radostným jeho zrakem. Prohledal na spch i ostatní kapsy. Na zub nenašel tam sice již nieho, ale pesvdil se s potšením i podivením, že pi dsném pádu na msíc neztratil ani zbla : tobolka, hodinky s pívsky tehdáž nebyly to ješt stíbrné plmsíky nž s vývrtkou, pivomr a gumová páska s porcelánovým knoflíkem k oznaení sklenice, zkrátka všechno bylo na svém míst. Pan Brouek dal se s chutí do uzenek. Ale ponvadž se mu lehké nohy ustavin plašily a jídlo pi tanci nevaln se daí, uvelebil se opt na zemi

35 25 i vlastn na msíci, ovšem s náležitou opatrností, aby píliš prudkým nárazem ás k sezení nejpotebniší snad vážn nepoškodil. Náš hrdina mžikem slupl ti párky, ale u tvrtého se náhle zarazil. Napadlo mu totiž :,,Což mají-li snad pece uenci pravdu, že není na msíci žádného zvíectva ani rostlinstva? ím bych se tu pak živil? Ó, bože! Musil bych bídn zahynouti hladem a zálove žízní, ponvadž prý tu není také ani krpje vody, neku-li piva!" Pi té myšlénce ztrnul pan domácí ledovým dechem hrzy. Ale za chvilku se vzpamatoval.,,ne, tak zle nebude! Uenci se mohou mýlit! Ba, vru, mýlí se šeredn se mýlí. Však jsem si myslil vždycky: což mohou páni professoi vdt o msíci, o který z nich žádný ani nohou nezavadil. A tu je dkaz : povídají, že zem všecko k sob pitahuje a mne pustila až na msíc! Povídají dále, že prý není na msíci žádného vzduchu. Kdyby to byla pravda, nemohl bych zde dýchati a hle! jsem dosud bohudíky živ a zdráv!" Tato úvaha potšila pana Brouka nad míru.,,tedy žádné píhšné strachy, Matji!" povzbudil se skoro vesele.,,ten poslední párek schováš sice pro kmotra Píhodu; ale na nejhorší nemusíš ješt pomýšlet. Je-li na msíci vzduch, je tu jist také voda, a je-li zde voda, jsou tu i byliny a dojista i zvíata. Ba, svou hlavu dávám v sázku, že zde žijí také njací rozumní tvorové, jako jsme my lidé na zemi. Vždy to dá rozum, že musí být msíc obydlen. K emu pak by jinak byl? Ci snad jen k tomu, aby nahlížel

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 3 4 0 2 Alfred de Musset Gamiani

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Moji přátelé, společníci a učitelé

Moji přátelé, společníci a učitelé PRVNÍ KAPITOLA Moji přátelé, společníci a učitelé Zpoza stromů se vynořil anděl a světlo, které ho obklopovalo, stále sílilo. Anděl se zjevil v lidské podobě. Byl vysoký a elegantní. Vycházela z něho záře,

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ MOTTO: Báseň je ten svitek celulózy, filmové celulózy, celulózy. Název je to světlo v magické krabici, černé, magické krabici, krabici. A vy jste bílé plátno. Ale někdy také

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

ZIMA. Anežka Pražáková

ZIMA. Anežka Pražáková Konečně na nás dýchla zima a přinesla s sebou tuny sněhu. Střechy domů jsou pocukrované bílým práškem. Když začne padat sníh, nastoupí bílá tma. Sněhová peřina pokryla celé město. Sníh se za svitu měsíce

Více

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 8 Příloha Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 1.1. části rostliny vykazující šedé zbarvení 1.1.1. terminologicky (paličkovice šedá,

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY

Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY Nová vlna 2013 Copyright Daniela Kováøová, 2007, 2013 Photo Pavel Janouškovec, 2003-2013 Copyright Nová vlna, Praha, 2007, 2013 ISBN 978-80-85845-14-3 Tyto povídky jsou

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

ONDŘEJ HLOŽEK otluky

ONDŘEJ HLOŽEK otluky ONDŘEJ HLOŽEK otluky ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ ISBN: 978-80-87843-01-7 1 Ondřej Hložek (*1986, Opava) Autor poezie, pořadatel literárních akcí a animátor v kulturním dění. V roce 2011 vydalo nakladatelství Dalibora

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Text díla (Svatopluk Čech: Pravý výlet pana Broučka do Měsíce), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.

Text díla (Svatopluk Čech: Pravý výlet pana Broučka do Měsíce), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. Znění tohoto textu vychází z díla Pravý výlet pana Broučka do Měsíce tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím F. Topiče v roce 1888 (ČECH, Svatopluk. Pravý výlet pana Broučka do Měsíce. 1. vyd. Praha : F.

Více

Svatopluk Čech Pravý výlet pana Broučka do Měsíce 1

Svatopluk Čech Pravý výlet pana Broučka do Měsíce 1 Svatopluk Čech Pravý výlet pana Broučka do Měsíce 1 Předmluva. Někdo zaklepal prudce na dvéře, a nežli jsem zvolal: Vejděte!, vrazil již do pokoje člověk spíše malý než veliký, ale slušně vypouklého břicha,

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název : Malý princ, Antoine de Sain - Exupéry Autor: Mgr. Jitka Řádková Ročník: 3. ročník

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

Ohlédnutí za technikou pro život

Ohlédnutí za technikou pro život Ohlédnutí za technikou pro život Program je uren pro studenty oboru technická a informaní výchova. Jeho absolvováním mžete získat nkteré poznatky o historii techniky, kterou bžn užíváte. Pedevším nám jde

Více

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád.

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 5 800044 640164 Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 1 24.5.2008 Po těžkém životě častokrát

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Klasické pohádky. Ropucha. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Ropucha. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Ropucha Page 1/5 Studna byla hluboká, proto musilo být také lano na vytahování vody hodně dlouhé. Když přehazovali okov s vodou přes roubení studny, hřídel se těžce otáčela. Slunce se

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více