UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY"

Transkript

1 UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo šestý den stvoení. Vzpomenete si, co bylo stvoeno v šestém dni? Nejprve byla stvoena šelma a potom lovk. Genesis 1:24: ekl též Bh: Vydej zem duši živou, jednu každou podlé pokolení jejího, hovada a zemplazy, i zv zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak. (V eštin tady nemáme slovo šelma, ale v hebrejštin je.) Genesis 1:25-28: I uinil Bh zv zemskou podlé pokolení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich, i všeliký zemplaz podlé pokolení jeho. A vidl Bh, že bylo dobré. ekl opt Bh: Uime lovka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a a panují nad rybami moskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zemplazem hýbajícím se na zemi. I stvoil Bh lovka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvoil jej, muže a ženu stvoil je. A požehnal jim Bh, a ekl jim Bh: Plotež se a rozmnožujte se, a naplte zemi, a podmate ji, a panujte nad rybami moskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živoichem hýbajícím se na zemi. Když se podíváme dál, do knihy Zjevení vzpomenete si, co se dje v šestém dni Zjevení? Víte, že kniha Zjevení je také rozdlena na sedm období, i když se jim neíká den. tete tam o sedmi trubkách, sedmi peetích, sedmi koflících nebo sedmi andlech, kteí letí nebem. Jako by historie lidstva nebo historie konce byla rozdlena do sedmi dn, tak jak to bylo na zaátku. A víte, co bylo šestý den, nebo v šestou dobu knihy Zjevení? Šelma a lovk syn pacholík. Tyto dv vci se také stanou v jeden den. Stanou se bhem šesté doby Zjevení. Nejdíve je stvoena šelma. Všimnte si, že Bh v Genesis lovku ekl, aby panoval nad šelmami a zemplazy. Ale o dv nebo ti kapitoly dál zemplaz vítzí nad lovkem. Pestože Bh ekl, aby lovk panoval 1

2 nad hadem, had svede lovka a pemže ho. Stane se pravý opak Božího zámru. Had panuje nad lovkem. Když si projdeme knihu Zjevení, dje se úpln stejná vc. Z moe vystupuje šelma a je napsáno, že jí je dáno zvítzit nad svatými. Svatí jsou pod mocí šelmy, ale jenom do asu. Nakonec dochází k vítzství lovka nad šelmou. Ješt než k tomu dojdu, chtl bych vás povzbudit v jedné vci. Protože se nacházíme v takovém zvláštním období, prostudujte si, co se má dít. Je to nco, co je ped námi. Nevím, co každý z nás vlastn ekáme. Nicmén Bh to všechno zjevil. Je pekvapivé, že nejvíc prostoru ve Zjevení je vnováno šestce, šestému období. Hodn se také píše o samém konci. Ale žádná jiná trubka nemá tolik prostoru jako šestá. Chtl jsem, abychom se podívali na to, co je ped námi. A potom bych se chtl ptát, co slyšíme. Protože jak víme, bratr ducille ml vizi, ve které se ho Bh ptal: Chtl bys vdt o velké atomové válce, která bude v roce 2008? Bratr ducille íkal: Ano, chtl. Pak došlo k njakému vyrušení a rozhovor nebyl dokonen. Bh chtl nco íct. Modleme se za to, co nám Bh chce íct ohledn toho, co je ped námi. Zamím se nyní na šesté období Zjevení, na jeho hlavní rysy. Je to podle mého názoru období, ve kterém žijeme, které je nyní ped námi. A v roce 2008, nebo pozdji. Urit však pijde. Nejdíve se podíváme do 9. kapitoly knihy Zjevení. Až budeme íst, budu dávat draz na uritá slova, která poukazují na to, co máme ekat a co máme dlat. Bh dává v šestém období, v šesté dob Zjevení nápovdu, co máme dlat a na co si máme dávat pozor. Šestý andl zatroubil šestý den. Zjevení 9:13-14: Tedy šestý andl zatroubil, i slyšel jsem hlas jeden ze ty roh oltáe zlatého, kterýž jest ped obliejem Božím, koucí k šestému andlu, kterýž ml troubu: Rozvž ty tyi andly, kteíž jsou u vzení pi veliké ece Eufrates. První slovo, které chci zdraznit, je Eufrat a to, že odtamtud máme ekat vtšinu vcí, duchovn (a možná i fyzicky) eeno. V podstat i to, co se stalo ped sedmi lety (teroristické útoky v USA 11. záí 2001), pochází z této oblasti. Je to oblast islámu, kde dneska sídlí Irák, Írán, Sýrie, tyto státy. Odtud ekáme mnoho problém. To je první vc. Zjevení 9:15-16: I rozvázáni jsou ti tyi andlé, kteíž byli pipraveni k hodin, a ke dni, a k msíci, a k roku, aby zmordovali tetí díl lidí. 2

3 A byl poet vojska lidu jízdného dvstkrát tisíc tisíc; nebo slyšel jsem poet jejich. Další vc: a v tomto nebo v jiném roce, v konkrétním msíci, dni a hodin se má stát nco, co bude mít obrovský dopad na celý svt. Nevím, jestli tetina lidu je tetina populace, ale má se stát nco tohoto typu. Andlé z Eufratu jsou pipraveni spustit nco, co má zniit tetinu lidí nebo-li lovka. A te trochu více k této válce nebo k tomuto zniení. Zjevení 9:17: A též vidl jsem u vidní, kon a ti, kteíž sedli na nich, mli pancíe ohnivé a hyacintové a z síry. Hlavy pak tch ko byly jako hlavy lvové, a z úst jejich vycházel ohe, a dým, a síra. Ze síry!! Takže kon a ti, kteí na nich sedli, mli pancíe z tchto tí složek: ohe, hyacint a síra. Z úst koní vycházel ohe, dým a síra. Zjevení 9:18: A tímto trojím zmordována jest tetina lidu, totiž ohnm, a dýmem, a sirou, kteréž vycházely z úst jejich. Možná by byl nkdo schopnjší íct, co je to za látky. V každém pípad síra, ohe a dým mluví o zkáze skrze silný ohe. Zjevení 9:19: Nebo moc jejich jest v ústech jejich a v ocasích jejich; ocasové zajisté jejich jsou podobni hadm, majíce hlavy, jimiž škodí. A te dál, Zjevení 9:20 a 21: Jiní pak lidé, kteíž nejsou zmordováni tmi ranami, neinili pokání z skutk rukou svých, aby se neklanli áblm, a modlám zlatým, a stíbrným, a mdným, i kamenným, i devným, kteréžto ani hledti nemohou, ani slyšeti, ani choditi. Aniž inili pokání z vražd svých, ani z trávení svých, ani z smilstva svého, ani z krádeží svých. Jiní lidé (a to je velmi zvláštní), jiní lidé neinili pokání z trávení, což je arodjnictví, kouzelnictví. Neinili pokání ti, kteí pežili. Zkáza je první vcí, která se dje v šesté dob, nebo jak to nazvat, v šesté trubce Zjevení. Chci íct, že to, co íká bratr ducille, je pesn popsáno na tomto míst. My se potebujeme modlit za jediné jak je to s námi, jak je to s tímto místem, kde žijeme. Jaký má Bh zámr teba s eskou republikou, když nás sem postavil. Každá trubka má ohraniené místo v Písmu, zaíná a koní konkrétním veršem a pak je ohlášena další. Šestá trubka nekoní devátou kapitolou. Desátá kapitola je vsuvka a 11. kapitola v podstat navazuje na konec 3

4 9. kapitoly. Od 1. až do 14. verše se tam nadále píše o šesté trubce. Tuto ást nebudu íst, jen vyberu pár verš, ale mluví se stále o stejné dob. Nkdy slyším nkteré lidi hovoit o tom, že bude atomová válka a že to znamená konec svta. Chci íct, že to není konec svta. Ano, pijde velká zkáza, tetina bude zniena, a je to cokoliv, ale svt potom njakým zpsobem pokrauje dál. Je to dobe vidt na tom, když vládne šelma. Za její vlády je uritý typ blahobytu, protože se kupuje a prodává, a dokonce je možné zabránit nkterým lidem, aby kupovali a prodávali. To znamená, že nedochází k úplnému zniení, svt se nevrací do doby ledové. Funguje všechno dál, funguje internet, funguje spojení, tak jak jsme zvyklí. Jenom pijde uritý otes na celou zemi. Takže v 11. kapitole pokrauje šestá trubka. Zpoátku se tady nco dje v církvi. Bh mí církev a hledá zlato. Z toho vyplývá jeden dležitý bod pro nás, jak se pipravit: mjme zlato. Protože zlato zajišuje ochranu, zajišuje typ ochrany, kterou nikde jinde nenajdete. První pouení nebo ukazatel toho, co mžeme dlat: sehnat si zlato, mít zlato, protože Bh ho hledá. Kde najde zlato, tam poskytuje zvláštní ochranu. Dále v kapitole se pak objevují dva svdkové a 3 ½ roku chodí po této zemi. Nejenom, že slouží, ale jsou do urité míry soudem pro bezbožnost. To znamená, že ve svém život pemohli bezbožnost, aby se mohli stát soudem bezbožnosti. Slouží 3 ½ roku a potom v 7. verši je napsáno: Ale když dokonají svdectví své, šelma vystupující z propasti válku povede proti nim, a zvítzí nad nimi, i zmorduje je. Zjevení 11:8-12: A ležeti budou tla jejich mrtvá na ryncích msta velikého, kteréž slove duchovn Sodoma a Egypt, kdežto i Pán náš ukižován jest. A vídati budou mnozí z pokolení, a z lidu, a z jazyk, i z národ tla jejich mrtvá za pl tvrta dne, ale tl jejich mrtvých nedadí pochovati v hrobích. Anobrž ti, kteíž pebývají na zemi, radovati se budou nad nimi a veseliti se, a dary budou posílati jedni druhým; nebo ti dva proroci trápili ty, jenž pebývají na zemi. Ale po pl tvrtu dni duch života od Boha poslaný vstoupil do nich, i postavili se na nohách svých, a báze veliká spadla na ty, kteíž je vidli. Potom slyšeli hlas veliký s nebe, koucí k nim: Vstupte sem! I vstoupili na nebe v oblace, a hledli na n nepátelé jejich. A te 13. verš v kontrastu s tím, co se stalo v 9. kapitole, když došlo k válce. Zjevení 11:13: A v tu hodinu stalo se zem tesení veliké, a desátý díl msta padl, a zbito jest v tom zem tesení sedm tisíc lidu, a jiní zstrašeni jsou, a vzdali slávu Bohu nebeskému. Teprve když 4

5 uvidli tuto demonstraci života, kdy Bh vzkísil mrtvé ped jejich oima, mnozí dostali strach a zaali chválit Boha. Ani zkáza mnohdy nepohne lovka k pokání, ale když uvidí Boha, tak i ti, kteí byli do té doby zarputilí, vzdají Bohu slávu. Zjevení 11:14: Bída druhá pominula, a aj, tetí bída pijde rychle. Bída druhá pominula (což je jiný termín pro šestého andla s trubkou) a pichází tetí bída, troubí sedmý andl. Tady koní šestá trubka. Vidíte, že bhem jednoho období se na svt djí naprosto rozdílné vci a všechny se do nj musí asov vejít. První vc, kterou jsme etli od Eufratu pichází zkáza na celý svt. Podle mého názoru tam, kam nedopadnou bomby, nastane ekonomická krize. Pak se nicmén stane nco, co dá svt do poádku, a pijde šelma. O šelm se píše detailnji ve 13. kapitole Zjevení. Opt je to doba šesté trubky, šestý den Zjevení. Do tohoto období se musí asov vejít válka ne dlouhá, jako byla napíklad druhá svtová, ale krátká, jednorázová, vládne šelma a zárove chodí po svt dva svdkové a dlají problémy zlému a šelm. Nco se pekrývá, nco následuje po sob. To všechno se stane ped vzkíšením, které nastává až pi poslední, sedmé trubce. Pojme se podívat krátce do 13. kapitoly na šelmu. Zjevení 13:2: Byla pak šelma ta, kterouž jsem vidl, podobná pardovi, a nohy její jako nedvdí, a ústa její jako ústa lvová. I dal jí drak sílu svou, a trn svj, a moc velikou. Moje otázka je, jak si tuto šelmu pedstavujete prakticky? Je to organizace, která vládne nad národy? Nebo jak to vnímáte? Jak si ji já pedstavuji v této chvíli na prvním míst je to njaký duch. Je to velmi silná myšlenka, která ovládne svt, jako teba na zaátku komunismu. To byla šelma. Protože myšlenka, která dokáže shromáždit lidi do jedné skupiny nebo do jedné vlády, je nco tak silného, co ovládne, peválcuje celý svt, veškeré myšlení lidí. Všimnte si, že dál se píše, že lidé se klanli té šelm. Klant se nemu asto znamená, že m to musí absolutn zaujmout, celou mou mysl. Naplnit m to tak, že jsem ochotný se tomu klant. Podle m to není tak, že se lidé budou chodit klant k njakému pomníku, ale že to je myšlenka nebo idea, která je tak silná, že se jí lidé duchovn pokloní, že ji budou uctívat. Nicmén potom dál 5

6 v knize Zjevení je napsáno, že šelma se nakonec stane jedním z král. To je hodn zvláštní, protože tady teme, že šelma nese ty krále na sob. A nenese jen ty krále, ale nese také ženu nevstku. A pak nkde dál ve Zjevení se píše, že jeden z tch král se stal šelmou, jako kdyby se stal úplným obrazem ábla, ábelské šelmy na zemi. Tak to jen pro doplnní. Pemýšlejme o tchto obrazech prakticky, protože ne vše je alegorie nebo symbol. Co je zde popisováno jako šelma, má v našem svt konkrétní podobu. teme dál, Zjevení 13:3: A vidl jsem, ano jedna z hlav jejích jako zbitá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy divivši se všecka zem, šla za tou šelmou. Celá zem se divila a šla za tou šelmou. Co se stalo nebo co to je, že celý svt je piveden k údivu nad uzdravením neho, co nemlo žít, tak že ji následují? Co to je, co tak zachvátí, tak pekvapí svt, že bude následovat šelmu? Nco, co bylo ztraceno a uzdravilo se. Nevím, nechám to jako otazník, jako nco, o em mžeme pemýšlet. Zjevení 13:4: A klanli se drakovi, kterýž dal moc šelm; a klanli se šelm, kouce: Kdo jest podobný té šelm? Kdo bude moci bojovati s ní? Tento verš íká, že se klanli draku. Celá zem se klanla draku, který dal moc šelm. Njakým zpsobem bude tato šelma vojensky nejsilnjší. Kdo je podobný té šelm? Jako kdyby ješt nikdy nic takového v historii svta nebylo. Zjevení 13:5: I dána jsou jí ústa mluvící veliké vci a rouhání, a dána jí moc vládnouti za tyidceti a dva msíce. Jsou jí dána ústa, ústa rouhání. Co si myslíte, že jsou v tomto pípad ústa? Podle m to je propaganda nebo schopnost šíit uritou myšlenku. Ta ústa mluví veliké vci a rouhání. Zjevení 13:6: Protož otevela ústa svá k rouhání se Bohu, aby se rouhala jménu jeho, i stánku jeho, i tm, kteíž pebývají na nebi. Rouhat se Jeho jménu znamená dlat vci proti Božímu charakteru, proti Boží spravedlnosti. Je to velmi silná, velice silná propaganda vcí, které nejsou Boží jméno. aby se rouhala jménu jeho, i stánku jeho, i tm, kteíž pebývají na nebi. Tm, kteí dlají Boží vci, tm, kteí chodí spravedliv. Nemyslete hned na apoštola Pavla, ale na nkoho mezi námi, kdo dlá vci z Boha, a proto je v nebi. Šelmu to bude nesmírn dráždit. Takže 6

7 dráždit šelmu je dobe, nebo špatn? Je to dobe, protože to znamená, že chodíme v nebi. Zjevení13:7: Dáno jí i bojovati s svatými a pemáhati je; a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad rozliným jazykem, i nad národem. Šelm je dáno pemáhat svaté. Mám tady poznámku, že v etin je spíš pemoci. Je jí dána moc. Mít kontrolu nad každým národem, jazykem to je nejvtší totalita, jaká kdy byla. Doposud to byly bloky, ve kterých existovala nad lidmi kontrola. Ale te to bude kontrola nad celým svtem, nad každým jazykem. A 8. verš: Protož klanti se jí budou všickni, kteíž pebývají na zemi, jichžto jména nejsou napsaná v knihách života Beránka, toho zabitého od poátku svta. Budou se jí klant ti, kteí pebývají na zemi, to znamená ti, kteí nepebývají na nebi. Zjevení 13:9-10: Má-li kdo uši, slyš. Jestliže kdo do vzení povede, do vzení pjde; zabije-li kdo meem, musí meem zabit býti. Zde jest trplivost a víra svatých. Takže to je šelma, která vládne 42 msíc. Má omezenou dobu psobnosti, jen 3 ½ roku, a je to nkde v období šesté trubky. Vidíte, že se dje mnoho vcí v docela krátkém asovém úseku, bhem nkolika let. Zabývám se tím tak obšírn jenom proto, abychom vdli, co mžeme ekat, abychom možná pemýšleli o tom, co bude nejdív, co bude potom. Jaké budou souvislosti, jaké následky atd. V druhé polovin 13. kapitoly se mluví o druhé šelm. Víte, že existují dv šelmy? První má zuby, kouše, a druhá je náboženská. Pipravuje cestu pro první šelmu. Protože ta s velkými zuby se tžko pijímá. Je poteba nejdíve poslat nkoho, kdo uhladí cestu a pipraví lidi. Rychle vám to tady petu. Je tam nkolik vcí, o kterých pemýšlím stále dokola. Nevím pesn, co znamenají. Ale už je as, abychom to pomalu zaali vidt. Zjevení 13:11: Potom vidl jsem jinou šelmu vystupující z zem, a mla dva rohy, podobné rohm Beránkovým, ale mluvila jako drak. Šelma ze zem. Ta první byla odkud? Ta byla z moe nebo jinde z propasti. Tato je ze zem. Rohy Beránkovy, ale ústa jako drak. Vždycky je to tak. Kdykoliv pišel nkdo takový k moci, a už to byl Hitler, nebo komunismus, vždycky tam byli dva. Ten, kdo pipravil cestu, kdo vypadal jako Beránek, a druhý s ústy jako drak. Poslouchejte, co dlá tato šelma. 7

8 Zjevení 13:12: Kterážto všecku moc první šelmy provozuje ped tváí její; a psobí to, že zem i ti, kteíž pebývají na ní, klanjí se šelm té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla. To je velmi zvláštní. Je tady nco, njaký duchovní vliv organizace, která provozuje moc první šelmy. Realizuje ji a psobí to, že se lidé první šelm klanjí. Vypadá jako Beránek, vypadá dobe, vypadá, jako že je to ta správná vc, ale ústa má draí. Zjevení 13:13-14: A iní divy veliké, takže i ohni rozkazuje sstupovati s nebe na zem ped obliejem mnohých lidí. A svodí ty, jenž pebývají na zemi, tmi divy, kteréžto dáno jí initi ped obliejem šelmy, íkající obyvatelm zem, aby udlali obraz šelm, kteráž mla ránu od mee, a ožila zase. íká obyvatelm zem, aby udlali obraz šelm. Zjevení 13:15: I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to zpsobila, kteížkoli neklanli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni. Co je ten obraz, který udlají ti, co žijí na zemi? Obraz pak ožije, dostane ducha od té druhé šelmy a bude zpsobovat, aby ti, kteí se jí neklanjí, byli zabiti. Zvláštní, že? A další, 16. verš íká: A rozkazuje všechnm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby mli znamení na pravé ruce své, aneb na elích svých, Obraz, který lidé udlali, který ožil skrze tu druhou šelmu, rozkazuje všem. Zjevení 13:17 a 18: A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, anebo poet jména jejího. Tu jest moudrost. Kdo má rozum, setiž poet šelmy. Nebo jest poet lovka, a jesti poet ten šest set šedesáte a šest. Haleluja! Ve Zjevení 16 se píše o šestém koflíku. Takže mluvíme o 6. andlu, o 6. peeti, o 6. koflíku. Hádejte, o kom se tam bude mluvit, když je to šestka? O šelm. Takže Zjevení 16:12-14: Šestý pak andl vylil koflík svj na tu velikou eku Eufrates, i vyschla voda její, aby pipravena byla cesta králm od východu slunce. A vidl jsem, ano z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vyšli ti duchové neistí, podobní žabám. Nebo jsou duchové ábelští, ješto iní divy a chodí mezi krále zemské a všeho svta, aby je shromáždili k boji, k tomu velikému dni Boha všemohoucího. 8

9 Vylil koflík na velkou eku Eufrat, aby pipravil cestu králm od východu. To asi nebudou hodní a dobí králové. Z úst falešného proroka, což je ta druhá šelma, vyšli ti neistí duchové. Tady je další obraz, že nkde na svt je síla, která svádí vdce zem, aby bojovali proti jménu Boha, aby bojovali proti Bohu samému. K tomu dojde až pozdji, pi sedmé trubce. Armagedon vlastn ani poádn nezane. Shromáždí se na urité místo, obklíí Boží msto a Bh sám je znií. K válené konfrontaci zde ani nedojde. Chci peíst ješt jeden verš, který se týká šestého koflíku. Ten nám íká, co máme dlat. Je pekvapující, že se tento verš nachází zrovna tady. Zjevení 16:15 a 16: Aj, picházím jako zlodj. Blahoslavený, kdož bdí a ostíhá roucha svého, aby nah nechodil, aby nevidli hanby jeho. I shromáždil je na místo, kteréž slove Židovsky Armageddon. Jako by uprosted verš o Armagedonu pišel verš odjinud, na jiné téma, o tom, že pichází jako zlodj. My si máme hlídat roucho. Chci nás povzbudit k tomu, abychom ostíhali své roucho, abychom ostíhali svoji spravedlnost, abychom nechodili nazí. Má to souvislost. To, že ti žáby shromažují krále svta proti Bohu a proti Jeho Beránkovi, má nco spoleného s tím, že: 1. On pichází jako zlodj, v této dob pichází jako zlodj. 2. Potebujeme mít roucha v poádku, ostíhat svá roucha. Mám tady jeden lánek, který vám asi už dnes nepetu. Je o tom, že asi ped rokem pijala Evropská rada rezoluci, která varuje, aby se ve školách neuil kreacionismus nebo inteligentní design. Jsou tam ustanovení, která nás skuten pekvapí. Nikde se o tom nemluví. Je tam eeno, že ti, kteí zastávají kreacionismus, stvoení, jsou nebezpeím pro demokracii. V tom lánku je analýza, že dokonce ani vi islamistickému terorismu nebyla nikdy vydána tak ostrá rezoluce jako vi tmto kesanm. V podstat jen názor, který budete vyuovat své dti, je oznaen jako nebezpeí pro demokracii. To má hodn blízko k tomu, aby tito lidé byli oznaeni, jak to známe z minula, za nebezpeí, za tídního nepítele. Za nkoho, kdo nemá právo tady být. Kdyby nkdo ml zájem, mohu ten lánek namnožit. Je opravdu pekvapující, když uprosted hovor o demokracii je nco takového schváleno. Z našich poslanc pi Evropské rad pravicoví hlasovali proti, levicoví pro. Uvádím to jen jako ukázku, jak je možné v relativn krátké dob vytvoit nepítele, kterého stojí za to stíhat nebo pronásledovat. Pokud má šelma dobrou propagandu, to jsou 9

10 ústa, tak podle m není problém z tchto lidí udlat nco jako stvry. Pibarvit vci, dát pár špatných píklad, teba týrání dtí atd., atd. To je jenom pro ukázku, jakým zpsobem to mže fungovat. Je toho hodn. Myslím, že se k tomu musíme postupn vracet, protože se jedná o období, ve kterém žijeme. Je to nco, co nás eká. Chtl jsem dneska udlat jenom takový letmý prez obdobím, ve kterém jsme, a co se v nm má všechno stát. Mám njakou pedstavu, jak to má probíhat, ale teba není správná. Urit stojí za to o tom popovídat. O em jiném máme mluvit, než o tom, co se dje, o em ti druzí ped námi mohli sice pemýšlet, ale v podstat se jich to tolik netýkalo, protože žili v jiné dob. Šelma, pestože vychází z propasti nebo z moe až te a vládne 3 ½ roku v šesté trubce, je tady už velice dlouho. V rzných formách pracuje ve skrytu. Komunismus, nacismus, rzní Hitlerové, to byly její produkty. Ale ta samá šelma te vyjde ven, vyjde na povrch a zplodí ješt rafinovanjší nebo komplexnjší totalitu, než byly všechny pedtím. Není to však nic jiného. Všechny pokusy nco ve svt omezovat, ovládnout vci na svt, rzné enviromentální totality atd., to všecko je stejná šelma. Chtl bych pro povzbuzení peíst, jak šelma skoní. Zjevení 19, od 11. verše: I vidl jsem nebe otevené, a aj, k bílý, a ten, jenž sedl na nm, sloul Vrný a Pravý, a kterýž v spravedlnosti soudí i bojuje. Oi pak jeho byly jako plamen ohn, a na hlav jeho korun množství, a ml jméno napsané, kteréhož žádný neví, než on sám. A byl odín v roucho pokropené krví, a slove jméno jeho Slovo Boží. A rytístvo nebeské jelo za ním na bílých koních, jsouce odíni v kment bílý a istý. Byli obleeni kmentem bílým a istým. Mluvil jsem o tom, že si máme zachovat istá roucha. V tomto verši jsme vidli, jak to dopadne s tmi, kteí si roucha zachovali v istot. A z úst jeho vycházel me ostrý, aby jím bil všecky národy. Nebo on bude je spravovati prutem železným; on i pres vína hnvu a prchlivosti Boha všemohoucího tlaiti bude. Z jeho úst vycházel ostrý me, aby jím bil národy. Nepedstavujme si me, ale Boží slovo. On nebude jenom pást, ale bude i soudit. A má na rouchu a na bedrách svých napsané jméno: Král král a Pán pán. I vidl jsem jednoho andla, an stojí v slunci, a zkikl hlasem velikým, ka všechnm ptákm, kteíž létali po prosted nebes: Pojte a shromažte se k veei velikého Boha, Co myslíte, že to je za 10

11 veei? abyste jedli tla král, a tla hejtman, a tla silných, a tla ko, i tch, kteíž na nich sedí, a tla všech svobodných i služebník, i malých i velikých. I vidl jsem šelmu a krále zem a vojska jejich, ani se sjeli, aby bojovali s tím, kterýž sedl na koni, a s rytístvem jeho. Aby bojovali s Tlem Kristovým, s Beránkem, nebo s ženichem a s nevstou. I jata jest šelma, a s ní falešný prorok ten, kterýž iníval divy ped ní, jimiž svodil ty, kteíž pijali znamení šelmy a kteíž se klanli obrazu jejímu. I uvrženi jsou oba za živa do jezera ohnivého, hoícího sirou... Ped ní to je ta druhá šelma, která vystupuje ze zem. A jiní zbiti jsou meem toho, kterýž sedl na koni, vycházejícím z úst jeho. A všickni ptáci nasyceni jsou tly jejich. A potom pichází jiný andl, který zajme draka a sváže ho na tisíc let. To je konec této šelmy. Ješt se o tom píše v 17. kapitole od 11. verše: A šelma, kteráž byla a není, ona jest osmý, a z sedmi jest, i na zahynutí jde. Jeden podruhé ožil a stal se osmým, pestože jich je sedm, protože je to ten samý. Šelma, která byla a není. Deset pak roh, kteréžs vidl, jesti deset král, kteíž ješt království nepijali, ale pijmou moc jako králové, jedné hodiny spolu s šelmou. Ti jednu radu mají, a sílu i moc svou šelm dadí. Ti bojovati budou s Beránkem, a Beránek zvítzí nad nimi, nebo Pán pán jest a Král král, i ti, kteíž jsou s ním, povolaní, a vyvolení, a vrní. Ti, kteí jsou s Ním. Víte, jací jsou ti, kteí jsou s Ním? Povolaní, vyvolení a vrní. Nejdíve je povolání, pak je vyvolení a pak už je vrnost až do konce. Ta zpeeuje vyvolení a pozvání, které bylo od zaátku. Takže králové budou bojovat s Beránkem a Beránek nad nimi, nad tou šelmou, zvítzí. Pro dnešek to asi staí. Chtl bych vám to dát jako téma na pemýšlení. Jsme v dob, kdy se tyto vci budou dít, kdy Eufrat spustí zkázu zem, kdy se objeví šelma, která sjednotí celý svt a získá nad ním úplnou kontrolu. Když jsem vám íkal o kreacionismu, pemýšlel jsem o tom, jestli se lidem vyplatí stát za pravdou. Protože stát za pravdou bude pinejmenším nepohodlné. I za komunismu to bylo pro mnoho lidí rozhodnutí, zda mít píjemný život, nebo jít dlat nejhe placenou práci. Co bychom si dnes vybrali my na jejich místech? Když jsme tak zvyklí na pohodlí! 11

12 Pemýšlejme o tom tímto zpsobem, protože brzo mže pijít okamžik, kdy se budeme muset rozhodnout. Budeme sami, nikdo nás nebude vidt, a budeme se muset rozhodnout, jestli stát za pravdou, která s sebou nese nco nepíjemného nebo i smrt. Nebo jestli maliko slevit a íct teba: S tou evolucí to není tak úpln mimo, konec konc, je to jenom názor. Rozumíte tomu? Tak o tom pemýšlejme tímto zpsobem. Chci íct, že se vyplatí jít s Bohem, s Beránkem, že to stojí za ta píkoí, která mohou pijít. To je svdectví Bible. Asi to do této míry neznáme, nikdy jsme nestáli ped otázkou života nebo smrti. Ale svdectví tch, kteí to zažili, je jednoznané. Hledejme zlato, protože Bh bude hledat zlato. Za druhé si hlídejme roucha, abychom je mli istá. Abychom je mli, abychom nebyli nazí. Protože ten den pichází jako zlodj. Otázka: Z toho logicky vyplývá, že šelma povstává až potom, co njaká tragédie smete uritou ást populace. Pak povstane a bude mít moc. Odpov: Pesn tak to vidím. Jako by svtová tragédie umožnila nkomu pevzít moc, protože v tu chvíli to bude pijatelné. Vznikne k tomu pádný dvod. Dvod více se sjednotit, aby se už nikdy neopakovala svtová válka. Tak vznikla Evropská unie. V jiné podob, zdaleka ne tak jako je dnes. Jmenovalo se to tehdy Evropské spoleenství. Na za- átku byla myšlenka, že musíme sjednotit celou Evropu, aby k válce už nikdy nedošlo. To otevelo cestu šelm, aby se stalo nco horšího s mnoha horšími dsledky. Amen. 12

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

POVAHA ORLA BILL BRITTON

POVAHA ORLA BILL BRITTON POVAHA ORLA BILL BRITTON Bouková mrana se zlovstn valila pes Western Hills, když vtom blesk proal oblohu. Dole v syt zeleném údolí sedli u stodoly dva ptáci. Zdánliv sob podobní, ve skutenosti však rozdílní

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

http://www.jib.cz od A až do Z

http://www.jib.cz od A až do Z od A až do Z Uživatelská píruka Národní knihovna, 2004 Jednotná informaní brána (JIB) nabízí jednotný a snadný pístup k rzným informaním zdrojm, nap. katalogm knihoven, lánkovým bibliografickým a plnotextovým

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN D u b e n 2 0 0 4 3 ! "# $% % &! % # " # ' %($ %$ $! ) & $ ' %$ ' %# #! '!'! *# # #! $$ $ #!!# $*$% %%#$$% +' %# $,-!" # $$%& %'( " ) '*'$ +, $-&. / * $ ''! 0! "#$% # 1**$ "+, 2&2*

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Pítomni: Hosté: Omluveni: Jan Pecina, Martin Musil, Ing. Petr Stank, Ing. Miloš Šabata, Antonín Pešek, Jaroslava Hanzalová,

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ % " & &"'(() *! ! " # P. Janusz Łomzik

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ %  & &'(() *! !  # P. Janusz Łomzik 1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # # $ % " & &"'(() *! P. Janusz Łomzik "*+ "",!!" #$ %&' (!' ) &* +#, -.!!" $ / $- 0 &0!# 1' 2*$"&$$$ "' '' $&&- '!' '-$& "$*'&*&**" * "

Více

E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004

E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004 E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004 Jubilejní, tetí setkání evropských a eských jezdc se konalo opt ve Sportovním centru v Brandýse nad Labem. Toto setkání by však nebylo

Více

Vážení a milí vedoucí KMF jižní Moravy

Vážení a milí vedoucí KMF jižní Moravy METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 100 íjen 2006 Vydává oblastní komise mládeže SF Brno Pedseda OKM a redaktor KURÝRA: RNDr. Zdenk Oká, Slámova 39, 61800 Brno Neprodejné

Více

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005) SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128.

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128. Excel 2010 podrobný prvodce Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Prhonu 22, Praha 7 jako svou 4128. publikaci Odpovdný redaktor Pavel Nmeek Sazba Tomáš Brejcha Poet stran

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Závrená práce. Obsah. Stáž KAM Malenovice. Knowhow Tensingového vedoucího. Knowhow Tensingového vedoucího Jií Folta

Závrená práce. Obsah. Stáž KAM Malenovice. Knowhow Tensingového vedoucího. Knowhow Tensingového vedoucího Jií Folta Stáž KAM Malenovice Závrená práce Knowhow Tensingového vedoucího Obsah K emu mi to je?...3 Výzvy a Povzbuzování...4 Síla pozitivního oekávání...5 Titanic...5 Umní zptné vazby...7 Aktivní naslouchání...7

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více

P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3

P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3 ! " #$ %&'( ) *+#,-. / 0#0 1 20 3 4# 5, 6 7 #, !" #$%&' Vážení pátelé, v poslední dob jsem astokrát pemítal o tom, kolik energie je teba vynakládat na

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více