ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012"

Transkript

1 MĚSTO JESENÍK ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 Městský úřad Jeseník Odbor finanční

2 Obsah: I. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Stav, struktura, změny, oceňování a inventarizace majetku města Ostatní ek. informace (finanční tok, fondy, bankovní účty, úvěry, portfolio) Zpráva o přezkoumání hospodaření města Opatření z přezkoumání hospodaření Komentář k hospodaření příspěvkových organizací Komentář k hospodaření založených organizací Komentář k podnikům v likvidaci.. 42 II. Tabulková část A. Město 1. Plnění rozpočtu příjmů, bilance všech dotací dle účelu Plnění rozpočtu běžných výdajů dle položek Plnění rozpočtu kapitálových výdajů Plnění rozpočtu běžných výdajů dle ORJ Roční účetní výkazy územního samosprávného celku Město Jeseník Finanční tok (cash flow) Finanční a peněžní fondy Bankovní účty, úvěry Vývoj dluhové služby B. Příspěvkové organizace 10. Přehled o hospodaření PO Zřízené organizace (příspěvkové) přehled o stavu majetku a fondů C. Založené organizace 12. Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, peněžní toky Technické služby Jeseník, a.s Rozvaha, výkaz zisku a ztrát Jesenické koupaliště s.r.o D. Závěrečný účet finanční vypořádání 14. Výsledek hospodaření a finanční vypořádání města a jím zřízených a založených organizací III. Hospodaření města v grafech Zpracovali: Ludmila Frenštátská, referent - zástupce vedoucího Odboru finančního, Bc. Lenka Frenclová, referent Oddělení školství, ing. Lenka Vinklerová, ekonom OSMI. Strana 2 (celkem 42)

3 1. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce Název: Město Jeseník Sídlo: Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník IČ: DIČ: CZ Právní forma: obec veřejnoprávní korporace Orgány obce: Zastupitelstvo města Jeseníku 25 členů Rada města Jeseníku 5 členů (k ) Starosta Ing. Marie Fomiczewová 1. místostarosta Ing. Libor Halas Městský úřad Jeseník vedoucí úřadu JUDr. Látal Libor Počet zaměstnanců (včetně městské policie) k : 130 osob, průměrný přepočtený: 130, Zřizovatelské a zakladatelské funkce: Příspěvkové organizace zřízené městem Jeseník 1. Pension pro seniory Jeseník, Beskydská 1298, Jeseník, IČ: Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace, 28. října 880, Jeseník, IČ: Středisko volného času DUHA Jeseník, Průchodní 154, Jeseník IČ: Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace, Lipovská 10/296, Jeseník, IČ: Základní umělecká škola Jeseník, 28. října 873, Jeseník, IČ: Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, Nábřežní 28/413, Jeseník, odloučená pracoviště: a) Boženy Němcové 23/1256, b) Průchodní 5/154, IČ: Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, Tyršova 307, Jeseník, odloučené pracoviště Dittersdorfova 1218 IČ: Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, K. Čapka 353, Jeseník, IČ: Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, Jeseník IČ: Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, Jeseník, IČ: Správa majetku města Jeseník, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 167, Jeseník IČ: Společnosti s ručením omezeným většinový podíl města Jeseník 1. Jesenické koupaliště s.r.o., Dukelská 436, Jeseník 100 % podíl města IČ: Strana 3 (celkem 42)

4 Akciové společnosti většinový podíl města Jeseník 1. Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 100 % podíl města IČ: VaK Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., Tyršova 248, Jeseník 62,883 % podíl města, IČ: Organizace pravidelně navázány na rozpočet města Jeseník smlouva na dobu neurčitou 1. Technické služby Jeseník a.s., (Mandátní smlouva správa nemovitostí, veřejná zeleň, místní komunikace, hřbitovy, veřejné osvětlení, Mandátní smlouva nakládání s komunálním a stavebním odpadem) 2. Ing. arch. Milan Matyáš, Antonínská 16, Brno výkon funkce městského architekta 3. ing. Aleš Kurečka, Nerudova 690, Jeseník, IČ: odborný lesní hospodář 4. Marcel Šos, Mahenova 624/1, Jeseník, IČ: provozovatel Informačního centra Jesenicka. Informace o účetních metodách: Používané účetní metody: Město Jeseník jako účetní jednotka postupuje dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, Českých účetních standardů č , zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v aktuálním znění pro rok 2012, vnitřních směrnic č.7/2011 O oběhu účetních dokladů, č. 3/2006 Správa, evidence a inventarizace majetku v účetní jednotce Město Jeseník, č. 5/ O zásadách inventarizace majetku a závazků, č. 8/ Pro časové rozlišování k 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 9/ Opravné položky k pohledávkám, č. 3/ O řídící kontrole, č.4/ Závazný postup účetní jednotky pro komunikaci s CSÚIS, č.6/ Podrozvaha a účtování na podrozvahových účtech, č.8/ Harmonogram účetní závěrky, č.9/2011 Směrnice o evidenci majetku a jeho odpisování, č.10/2011 Směrnice k dani z přidané hodnoty (město Jeseník je měsíčním plátcem DPH), č. 5/2012 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Jeseník, č. 6/2012 Opravné položky k pohledávkám, č. 7/2012 Přeceňování majetku na reálnou hodnotu. V roce 2012 byl pro zpracování účetních dat využíván softwarový účetní systém NAVISION firmy GEOVAP, spol. s r.o. Vymezení hlavní a hospodářské činnosti: Město účtuje samostatně o hlavní a hospodářské činnosti. Hlavní činnost zahrnuje veškeré činnosti, které pro město vyplývají ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a dále veškeré činnosti, které pro město vyplývají z dalších právních předpisů ve vazbě na plnění povinností státní správy z titulu přenesené působnosti (obec II.) a z titulu pověřené obce (obec III.). Hospodářská činnost města Jeseník byla zavedena na základě usnesení Rady města Jeseník č z Obecním živnostenským úřadem v Jeseníku byly dne vydány městu Jeseník tyto živnostenské listy s oprávněním provozovat živnosti od na dobu neurčitou: - živnostenský list č. ev zpracování mezd Strana 4 (celkem 42)

5 byl živnostenský list novelizován a aktualizován vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Činnosti, k nimž město Jeseník opravňuje uvedený živnostenský list, provádí město Jeseník pro cizí subjekty ve své hospodářské činnosti a za úplatu. Organizačně je hospodářská činnost začleněna v Městském úřadu Jeseník do odboru vnitřních věcí, ORJ Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Vývoj rozpočtu: Rozpočet města na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem města v celkovém objemu ,94 tis. Kč. Plánované příjmy rozpočtu činily ,09 tis. Kč, běžné výdaje ,94 tis. Kč a kapitálové výdaje ,00 tis. Kč. V tomto původním schváleném rozpočtu byly jako největší investiční akce schváleny: - Cyklistická stezka Bobrovník III. etapa podíl města 1,20 mil. Kč - Digitalizace kino (vlastní dofinancování k dotaci) 2,00 mil. Kč - Regionální aquapark Jeseník 10,70 mil. Kč Tento schválený rozpočet byl k upraven sedmi změnami rozpočtu a rozpočtovými opatřeními na celkový objem ,83 tis. Kč. Daňové příjmy upraveného rozpočtu se proti schválenému rozpočtu navýšily o 8 790,34 tis. Kč, nedaňové příjmy upraveného rozpočtu (mimo P 2329) se snížily o 6 430,19 tis. Kč. Podstatné snížení rozpočtu (přes 9 mil Kč, současně byly sníženy i výdaje) je patrné na P 2122 Odvody příspěvkových organizací - snížení odvodu z odpisů u PO SMMJ. K navýšení nedaňových položek (téměř 2 mil. Kč) došlo převážně na položce 2322 Přijaté pojistné náhrady havárie vozidla MP, pojistné události na nemovitostech, na položce 2229 Ostatní přijaté vratky transferů vratka příspěvku na pedagoga a na položce 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka přeplatku r za vyúčtované služby od PO SMMJ, úhrada pohřebného, příjem z vyúčtování vodného a stočného kašny za r a jiné). Upravený rozpočet kapitálových příjmů byl navýšen proti schválenému rozpočtu na položce 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku o tis. Kč dar od firmy CAMPA-NET na Regionální aquapark Jeseník, dále na položce 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich část téměř o tis. Kč (příjmy z prodejů bytů). Upravený rozpočet výdajů se zvýšil proti schválenému rozpočtu o ,89 tis. Kč, z toho investiční výdaje se zvýšily o ,27 tis. Kč a provozní výdaje se zvýšily o 8 085,62 tis. Kč. Mezi největší investiční akce, které byly zahrnuty do rozpočtu v rámci upraveného rozpočtu patří: Cyklistická stezka Jeseník Bobrovník, Hřiště u ZŠ Nábřežní, navýšení rezervy na Regionální aquapark Jeseník (příjmy z prodejů bytů a pozemků, zůstatek prostředků z r a přijetí daru od firmy CAMPA-NET), Rozvoj třídírny druhotných surovin v městě Jeseníku, Technologická centra - předfinancování akce - dotace bude poskytnuta až po ukončení akce v r (celá akce = 6,1 mil. Kč), Realizace zatrubnění vodního toku v Jeseníku, ul. Lipovská, Digitalizace kina, Lokalita Na Svahu odkup pozemků. Strana 5 (celkem 42)

6 Plnění rozpočtu rekapitulace: Plnění rozpočtu r (tis. Kč) Skutečn Schv.rozp Upr. rozp Skutečn Rozdíl 2012 sk. upr.roz. Příjmy: - daňové (daně, míst.+správ. poplatky) Nedaňové (vlastní výkony) Kapitálové (prodej majetku) Dotace Příjmy celkem: Výdaje: - běžné (provozní) kapitálové (investiční) Výdaje celkem: Financování: Příjmy: Objem příjmů za čtvrtletí r dosáhl částky ,08 tis. Kč, což představuje plnění na 99,33 % upraveného rozpočtu. Třída 1 - Daňové příjmy byly naplněny do výše ,76 tis. Kč, v porovnání s předcházejícím rokem došlo k navýšení o 8 548,94 tis. Kč. Na této skutečnosti se podílí položka 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce, která pouze uměle navyšuje příjmy, tato daň se neodvádí a stejná částka se objevuje i na straně výdajů. Mezi položky, které skutečně ovlivnily daňové příjmy patří: 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 9 936,21 tis. Kč, 1511 Daň z nemovitosti navýšení proti schválenému rozpočtu o 1 461,47 tis. Kč, 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků navýšení proti schválenému rozpočtu o 1 557,03 tis. Kč. Daňové položky, které naopak proti schválenému rozpočtu nebyly naplněny: 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1211 Daň z přidané hodnoty, 1347 Poplatky za provozovaný VHP (od loňského roku změna financování, přesun na FÚ, položka nahrazena P 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů). Třída 2 Nedaňové příjmy představují množství příjmových položek, týkajících se vlastní činnosti města. Nejvýznamnější z nich jsou (bez odvodů příspěvkových organizací): - příjmy z pronájmů budov - 4,28 mil. Kč (r. 2011: 5,13, pokles o 0,85 mil. Kč) - přijaté sankční platby - 1,77 mil. Kč (r. 2011: 1,92, pokles o 0,15 mil. Kč) - přijaté nekap. příspěvky a náhrady 3,71 mil. Kč (r. 2011: 4,31, pokles o 0,60 mil. Kč) Třída 3 - Kapitálové příjmy příjmy v r dosáhly výše ,03 tis. Kč, což je téměř o tis. méně než v r Kapitálové příjmy se převážně skládají z prodejů bytů, pozemků a přijetí investičních darů. Podrobný přehled daňových, nedaňových a kapitálových příjmů za rok 2012 podává tabulka č. 1/1 a 1/2 v tabulkové části. Třída 4 - Přijaté dotace v r příjem dotací dosáhl výše ,58 tis. Kč, v r příjem dotací byl ,17 tis. Kč, rozdíl činí ,59 tis. Kč (příjem + výplata sociálních dávek v r prostřednictvím obce, v r přesun výplaty dávek na úřady práce). Strana 6 (celkem 42)

7 K nejvýznamnějším dotacím r patří: - Revitalizace zatrubnění vodního toku v Jeseníku, ul. Lipovská 2,50 mil. Kč - Cyklistická stezka Jeseník Bobrovník 3,18 mil. Kč - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ 1,13 mil Kč - Výkon veřejné správy v ORP Jeseník 2,80 mil Kč - Sociální integrace na Jesenicku 2,37 mil. Kč - Výstavba sběrného dvora na ul. Lipovská 1,41 mil. Kč - Územní plán města Jeseník 1,32 mil. Kč - Léto v Nyse, zima v Jeseníkách-výstavba dopr. park. infrastr. 10,37 mil. Kč Bilance všech dotací dle účelu za rok 2012 podávají tabulky č. 1/3 a 1/4 v tabulkové části. Třída 5 - Běžné výdaje jsou výdaje provozního charakteru, skutečné čerpání v r dosáhlo výše ,36 tis. Kč, což je o ,80 tis. Kč méně než v r. 2011, rozdíl hlavně ovlivnil výše uvedený fakt, že výplata dávek sociální péče byla přesunuta na ÚP (téměř tis. Kč). Přehledný seznam jednotlivých výdajů členěný podle položek rozpočtové skladby je uveden v tabulkách 2/1 a 2/2, členěný podle paragrafů rozpočtové skladby je uveden v tabulkách č. 4 tabulkové části. Příspěvky poskytnuté v roce 2012 na provoz a akce příspěvkových organizací činily: mateřské školy tis. Kč základní školy tis. Kč základní umělecká škola 695 tis. Kč středisko volného času Duha tis. Kč knihovna tis. Kč městská kulturní zařízení tis. Kč správa majetku města Jeseník tis. Kč penzion pro seniory tis. Kč Příspěvky neziskovým organizacím sport, kultura tis. Kč Kapitálové výdaje čerpání v r dosáhlo hodnoty ,81, v r ,52 tis. Kč, čerpání r se téměř blíží skutečnému čerpání kapitálových výdajů r Přehled plnění rozpočtu kapitálových výdajů viz taktéž tabulka č. 3 tabulkové části závěrečného účtu. Komentář nejvýznamnější investiční akce v roce ORJ 4 Schválený rozpočet po úpravách v tis. Kč Skutečné čerpání v tis.kč 2212 PD MK 842,55 394,56 V rámci této položky byly nasmlouvány, částečně i uhrazeny, projektové dokumentace vztahující se k místním komunikacím, chodníkům, parkovištím- k nejvýznamnějším patří PD parkoviště Habrová,PD parkoviště Zlatá stezky a PD pro realizaci úprav potoka Kalvodka (zatrubnění) 2212 Cyklistická stezka Jeseník Borovník dokumentace pro stavební povolení 421,00 367,25 Jednalo se o dokumentace pro II. a III. etapu, dokončení PD bude v r Strana 7 (celkem 42)

8 2212 Cyklistická stezka Jeseník Borovník doplatek I.etapy - dotace SFDI 2.309, ,47 Etapa stavebně dokončena v r Dodavatel městu vyfakturoval dílo v objemu 6,221 mil. Kč. Na akci poskytl dotace 1 mil. Kč Olomoucký kraj a dále na etapu byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace se SFDI, z částky 3,201 mil.kč bylo v roce 2011 profinancováno 0,8 mil., v roce 2012 bylo poskytnuta zbývající částka 2,309 mil. Kč, ze která byla uhrazena faktura dodavateli Cyklistická stezka Jeseník Borovník III.etapa 2.180, ,23 Závěrečná III. etapa, úsek okolo řeky od Telecomu k mostu na ul,tyršovu. Na akci poskytl dotaci ve výši 700 tis.kč Olomoucký kraj a SFDI ve výši 876 tis.kč Realizace zatrubnění vodního toku v Jeseníku, ul. Lipovská 6.259, ,48 Na akci poskytl dotaci ve výši tis.kč Olomoucký kraj. Stavbou byla odstraněn havarijní stav zídek vodního toku, část toku byla zatrubněna. V roce 2013 je nutno vypořádat majetkoprávní vztahy odkoupit stavbou dotčené pozemky, osadit novou autobusovou zastávku, vybudovat přístupový chodník, přechod, veřejné osvětlení Hřiště u ZŠ Nábřežní -stavba - dokončení z r , ,96 Na rekonstrukci sportovního areálu v celkové hodnotě tis.kč poskytla společnost CAMPA NET a..s. dar ve výši 8 mil. Kč 3322 PD Vodní příkop-vodní tvrz 430,00 356,00 Náklady na pořízení PD pro stavební povolení obnovy vodního příkopu Regionální aquapark Jeseník 5.000, ,44 Náklady na pořízení PD pro stavební povolení a ostatní náklady související s přípravou stavby regionálního aquaparku,, z daru společnosti CAMPA NET a.s. PD bude dokončena v r Doplnění herních prvků na prostranství města 200,00 199,38 Byly doplněny herní prvky v lokalitě ul. Husova a ul.šumperská Lokalita Na Svahu 1.586, ,25 Byl proveden odkup pozemků v hodnotě tis.kč a objednána PD na zasíťování, to vše na náklady města. Následně by pozemky měly být prodány stavebníkům; celkově by výnosy z prodejů měly pokrýt náklady na odkup a zasíťování. PD na zasíťování bude dokončena v r Rozvoj třídírny druhotných surovin v městě Jeseníku 4.571,00 469,51 Akce byla zahájena v říjnu r.2012 a bude dokončena v r Investiční náklady jsou ve výši ,- vč.dph, akce je spolufinancována dotací z EU Fondu soudržnosti, prostřednictvím SFŽP, ve výši 40% ceny díla bez DPH. Na akci bude v r.2013 uplatněn odpočet DPH (vratka) v předpokládané výši 4,8 mil. Kč. Strana 8 (celkem 42)

9 Komentář nejvýznamnější opravy v roce ORJ 4 Schválený rozpočet po úpravách v tis. Kč Skutečné čerpání v tis.kč 2321 Kanalizační stoka DPD-ul.Dukelská -dokončení 151,29 151,29 Dokončení opravy kanalizační stoky, která byla spolufinancována podílově s Policií ČR, která se v r.2011 podílela na opravě částkou 280,87 tis.kč (celkové náklady 700 tis.kč) 3322 Oprava vlhkého zdiva - sanace radnice 600,00 597,00 Na opravu byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury ve výši 250 tis. Kč Demolice komínu, kotelna v areálu Moravolen ,45 739,45 Demolice z důvodu havarijního stavu. Financování: Příjmy za období čtvtletí r převyšují výdaje celkem o ,91 tis. Kč. Důvodem je příjem účelově vázaného daru ve výši tis. Kč (jeho chybné zaúčtování bude řešeno v další části tohoto materiálu), příjmy z prodeje bytů. Z dosavadních úvěrů bylo do konce roku splaceno ,72 tis. Kč, z revolvingového úvěru byly odčerpány prostředky ve výši ,04 tis. Kč, nově bylo čerpáno z úvěru na Rozvoj třídírny druhotných surovin ve městě Jeseníku 265,53 tis. Kč a z krátkodobého úvěru na Technologická centra 4 968,91 tis. Kč, zadluženost města k činí ,52 tis. Kč. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů je rovněž přehledně znázorněno v části III. Závěrečného účtu Hospodaření města v grafech. 3. Stav, struktura, změny, oceňování a inventarizace majetku města Oceňování majetku Použité způsoby: Hmotný majetek, zásoby, podíly, cenné papíry a nehmotný majetek pořizovacími cenami. Bezúplatně nabytý hmotný majetek reprodukční pořizovací cenou. Peněžní prostředky, ceniny, pohledávky a závazky jmenovitými hodnotami. Vlastní činností nebyl vytvořen žádný hmotný majetek, zásoby ani nehmotný majetek. Za úplatu nebo vkladem nebyly nabyty žádné pohledávky. Při oceňování majetku je postupováno v souladu s 25 zák. č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb. a ČÚS č Město Jeseník se jako účetní jednotka při účtování o dlouhodobém majetku řídí metodikou Jihočeského kraje a metodikou paní Schneiderové. Oceňování zásob a účtování o zásobách je způsobem B. Přepočet údajů v cizích měnách: na základě aktuálního kurzu ČNB. Strana 9 (celkem 42)

10 Inventarizace majetku V souladu s zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, podle vnitřní směrnice č. 5/2011 O zásadách inventarizace majetku a závazků, byla provedena řádná roční inventarizace majetku a závazků města. K provedení inventarizace byl vydán Příkaz starostky č. 4/2012 k provedení inventarizace majetku a závazků k , kterým byla ustanovena hlavní inventarizační komise, která inventarizaci řídila a dílčí inventarizační komise, které inventarizaci provedly. Při inventarizaci nebylo zjištěno manko, tzn., že veškerý účetně evidovaný majetek byl fyzicky nalezen a zkontrolován. Hlavní inventarizační komise vypracovala o provedené inventarizaci Souhrnnou zprávu o provedení inventarizace v účetní jednotce město Jeseník k , která obsahuje popis průběhu inventarizace, zjištění a k nim přijatá opatření. Souhrnnou zprávu o provedení inventarizace v účetní jednotce město Jeseník k , schválila rada města usnesením č.2752 dne Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné nedostatky. Souhrnná zpráva je uložena na Odboru finančním městského úřadu. Hodnota majetku města v roce 2012 a v roce předchozím je obsažena v rozvaze (viz tabulka níže). Od roku 2011 došlo, na základě Českého účetního standardu č. 708 a vnitřní směrnice rady města č. 9/2011 o evidenci majetku a jeho odpisování, k zásadní metodické změně v evidenci, oceňování a účtování majetku - majetek se odepisuje a jeho hodnota se ročně snižuje o oprávky. V roce 2012 činila hodnota oprávek dlouhodobého nehmotného majetku 11,42 mil. Kč, hodnota oprávek dlouhodobého hmotného majetku 125,74 mil. Kč. V rozvaze se tato metodická změna odrazila v hodnotě majetku brutto a netto, přičemž hodnota netto je korigována o hodnotu oprávek. Hrubé srovnání stavu majetku města k s rokem 2011 vykazuje nárůst o 188,31 mil. Kč převážně vliv nově pořízeného majetku, dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek. tis. Kč Běžné období Min. období Položka Název položky Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA AKTIVA CELKEM , , , ,90 A. Stálá aktiva , , , ,30 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,46 A.I.2. Software , , ,29 964,70 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 614, ,10 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 3 902, , , ,98 A.I.7. Nedok.dlouhodobý nehmotný majetek 151,58 151,58 962,78 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,57 A.II.1. Pozemky , , ,51 A.II.2. Kulturní předměty 2 039, , ,75 A.II.3. Stavby , , , ,25 A.II.4. Samost.movité věci a soubory mov. věcí , , , ,90 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,90 A.II.8. Nedok. dlouhodobý hmotný majetek , , ,17 Strana 10 (celkem 42)

11 A.II.10. Poskyt. zálohy na dlouh. hmot. majetek 384,00 384,00 384,00 A.III. Dlouhodobý finanční majetek , , ,50 A.III.1. Majetk. účasti v osobách s rozh. vlivem , , ,90 A.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 578,60 578,60 578,60 A.III.8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 280,00 A.IV Dlouhodobé pohledávky 1 664,93 0, ,73 457,77 A.IV.1. Poskytnuté návrat. fin.výpomoci dlouh. 441,84 0,20 441,64 396,72 A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 66,05 66,05 61,05 A.IV.6 Ostatní dlouhodobé pohledávky 1 157, ,04 B. Oběžná aktiva , , , ,60 B.I. Zásoby 18,29 18,29 16,64 B.I.2. Materiál na skladě 18,29 18,29 16,64 B.II. Krátkodobé pohledávky , , , ,09 B.II.1. Odběratelé ,50 736, , ,81 B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 801, , ,74 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,32 B.II.6. Poskyt. návratné finanční výpomoci krát. 1,43 1,43 B.II.10. Pohledávky za zaměstnanci 364,56 364,56 410,48 B.II.16. Pohledávky za ústředními vlád.inst. 89,35 89, ,47 B.II.17. Pohledávky za vybr.míst.vlád.inst. 888,88 888, ,88 B.II.25. Náklady příštích období 415,41 415,41 267,78 B.II.27. Dohadné účty aktivní 5 959, , ,83 B.II.28. Ostatní krátkodobé pohledávky 525,35 525,35 1,79 B.IV. Krátkodobý finanční majetek , , ,87 B.IV.5. Jiné běžné účty 1 715, ,40 583,13 B.IV.9. Běžný účet 275,11 275,11 126,48 B.IV.11. Základní běžný účet ÚSC , , ,14 B.IV.12. Běžné účty fondů ÚSC 1 814, , ,89 B.IV.15. Ceniny 178,80 178,80 67,23 Položka Název položky Běžné období Minulé období PASIVA PASIVA CELKEM , ,90 C. Vlastní kapitál , ,79 C.I. Jmění účetní jednotky a uprav.položky , ,62 C.I.1. Jmění účetní jednotky , ,57 C.I.3. Transfery na pořízení dlouh.majetku , ,38 C.I.6. Oceňovací rozdíly při změně metody , ,23 C.I.7. Jiné oceňovací rozdíly ,91 C.II. Fondy účetní jednotky 1 818, ,40 C.II.6. Ostatní fondy 1 818, ,40 C.III. Výsledek hospodaření , ,77 C.III.1. Výsledek hospodaření běžného ÚO , ,92 C.III.3. Nerozd.zisk, neuhraz. ztráta min. let , ,85 Strana 11 (celkem 42)

12 D. Cizí zdroje , ,11 D.II. Dlouhodobé závazky , ,75 D.II.1. Dlouhodobé úvěry , ,75 D.II.9. Ostatní dlouhodobé závazky 316,20 D.III. Krátkodobé závazky , ,36 D.III.1. Krátkodobé úvěry 4 968,91 D.III.5. Dodavatelé 4 390, ,59 D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 9 156,41 1,43 D.III.8. Závazky z dělené správy a kaucí 1 224,78 582,94 D.III.9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátk. 0 0 D.III.13. Zaměstnanci 2 537, ,55 D.III.14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 6,47 10,02 D.III.15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 1 453, ,27 D.III.16. Daň z příjmů 0 0 D.III.17. Jiné přímé daně 306,37 366,43 D.III.18. Daň z přidané hodnoty 630,64 83,56 D.III.21. Závazky k vybr.ústřed.vlád.institucím 20,00 21,53 D.III.22. Závazky k vybr.místním.vlád.institucím 0, ,79 D.III.30. Krátkodob.přijaté zálohy na transfery ,15 D.III.32. Výnosy příštích období 8, ,17 D.III.33.. Dohadné účty pasivní 2 936,47 679,60 D.III.34. Ostatní krátkodobé závazky 418, ,34 4. Ostatní ekonomické informace Finanční tok Tabulková část (tabulka č. 6 tabulkové části) obsahuje zjednodušený přehled o finančním toku města v r Z něj vyplývá, že stav finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření se navýšily ze 33,47 mil. Kč na 81,22 mil. Kč, tj. navýšení o 47,75 mil. Kč, z toho na základním běžném účtu navýšení o 47,38 mil. Kč, na účtech fondů zvýšení o 0,37 mil. Kč. Fondy Tabulka č. 7 Finanční a peněžní fondy v tabulkové části uvádí přehled finančních a peněžních fondů, které město zřídilo a používá. Depozita jsou cizí prostředky, zejména přijaté kauce a jsou zmiňována proto, aby byla ověřitelná vazba na rozvahu. Sociální fond byl zřízen usnesením orgánů města v r. 1995, v souladu se zákonem 576/1990 Sb. a zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků a slouží k pokrytí některých sociálních potřeb zaměstnanců a k podpoře kulturních a sportovních aktivit zaměstnanců města. Zdrojem fondu je příděl dle schváleného rozpočtu města a podle platné kolektivní smlouvy, v roce 2012 byl schválen v rozpočtu města jednorázový příděl ve výši 1,29 mil. Kč. Strana 12 (celkem 42)

13 Fond oprav a modernizace - byl určen k půjčkám vlastníkům obytných budov a bytů na jejich opravy a modernizaci. Poskytovaly se do výše ,- Kč se splatností 8 let. Fond byl zřízen z prostředků státních půjček. Půjčky se již neposkytují, splácení probíhá v souladu se splátkovými kalendáři. Fond ošatného pro matrikářky a oddávající členy zastupitelstva byl zřízen v roce 2006, zůstatek k činil 8,96 tis. Kč. Úvěry K mělo město nesplacené úvěry ve výši 56,43 mil. Kč, t.j navýšení oproti o 10,74 mil. Kč. Splátky půjček a úvěrů v roce 2012 činily celkem 10,92 mil. Kč V roce 2012 město přijalo nové úvěry na akce: Technologická centra (krátkodobý úvěr ve výši 5.1. mil Kč) k odčerpáno 4,97 mil. Kč Rozvoj třídírny druhotných surovin ve městě Jeseníku (dlouhodobý úvěr ve výši 14,1 mil. Kč) K odčerpáno 0,27 mil. Kč Dluhová služba, tj. poměr mezi příjmy města a splátkami jistin a úroků činí podle metodiky algoritmu SIMU 4,43% (rok ,89%) a je ovlivněna výše uvedenými jednorázovými splátkami úvěrů a půjček. Přehled o čerpání a splácení úvěrů je uveden v tabulce č. 8 dluhová služba v tabulkách č. 9 tabulkové části. Tabulka č.9/1 sestavovaná dle, dnes již neplatného usnesení vlády č. 364/2004 Sb., je uvedena pro ilustraci vývoje dluhové služby za ucelené období šesti let. 5. Zpráva o přezkoumání hospodaření města Hospodaření města za rok 2012 bylo přezkoumáno v souladu s požadavky zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dle zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání provedl Krajský úřad Olomouckého kraje na základě žádosti města ve dnech až Předmětem přezkoumání bylo zejména hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s finančními prostředky a nakládání s majetkem. Při přezkoumání hospodaření města Jeseník za rok byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) ( 10 odst. 3 písm. b) zákona): - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. Podrobněji o zjištěných nedostatcích a o přijatých opatřeních k nápravě pojednává následující zpráva o přezkumu a opatření k nápravě. Strana 13 (celkem 42)

14 Strana 14 (celkem 42)

15 Strana 15 (celkem 42)

16 Strana 16 (celkem 42)

17 Strana 17 (celkem 42)

18 Strana 18 (celkem 42)

19 Strana 19 (celkem 42)

20 Strana 20 (celkem 42)

21 Strana 21 (celkem 42)

22 Strana 22 (celkem 42)

23 Strana 23 (celkem 42)

24 Strana 24 (celkem 42)

25 Strana 25 (celkem 42)

26 Strana 26 (celkem 42)

27 Strana 27 (celkem 42)

28 Strana 28 (celkem 42)

29 Strana 29 (celkem 42)

30 Strana 30 (celkem 42)

31 6. Opatření z přezkoumání hospodaření města K odstranění nedostatků z provedeného přezkoumání hospodaření vydal tajemník MěÚ Jeseník Pokyn č. 3/2013 o přijatých nápravných opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření města za r s platností a účinností dne : Strana 31 (celkem 42)

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012

Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 Účetní závěrka a Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok:

Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok: ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145 Rozpočtový rok: 2013 Závěrečný účet Na základě zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mutěnice návrh na závěrečný účet obce

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více