ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012"

Transkript

1 MĚSTO JESENÍK ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 Městský úřad Jeseník Odbor finanční

2 Obsah: I. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Stav, struktura, změny, oceňování a inventarizace majetku města Ostatní ek. informace (finanční tok, fondy, bankovní účty, úvěry, portfolio) Zpráva o přezkoumání hospodaření města Opatření z přezkoumání hospodaření Komentář k hospodaření příspěvkových organizací Komentář k hospodaření založených organizací Komentář k podnikům v likvidaci.. 42 II. Tabulková část A. Město 1. Plnění rozpočtu příjmů, bilance všech dotací dle účelu Plnění rozpočtu běžných výdajů dle položek Plnění rozpočtu kapitálových výdajů Plnění rozpočtu běžných výdajů dle ORJ Roční účetní výkazy územního samosprávného celku Město Jeseník Finanční tok (cash flow) Finanční a peněžní fondy Bankovní účty, úvěry Vývoj dluhové služby B. Příspěvkové organizace 10. Přehled o hospodaření PO Zřízené organizace (příspěvkové) přehled o stavu majetku a fondů C. Založené organizace 12. Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, peněžní toky Technické služby Jeseník, a.s Rozvaha, výkaz zisku a ztrát Jesenické koupaliště s.r.o D. Závěrečný účet finanční vypořádání 14. Výsledek hospodaření a finanční vypořádání města a jím zřízených a založených organizací III. Hospodaření města v grafech Zpracovali: Ludmila Frenštátská, referent - zástupce vedoucího Odboru finančního, Bc. Lenka Frenclová, referent Oddělení školství, ing. Lenka Vinklerová, ekonom OSMI. Strana 2 (celkem 42)

3 1. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce Název: Město Jeseník Sídlo: Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník IČ: DIČ: CZ Právní forma: obec veřejnoprávní korporace Orgány obce: Zastupitelstvo města Jeseníku 25 členů Rada města Jeseníku 5 členů (k ) Starosta Ing. Marie Fomiczewová 1. místostarosta Ing. Libor Halas Městský úřad Jeseník vedoucí úřadu JUDr. Látal Libor Počet zaměstnanců (včetně městské policie) k : 130 osob, průměrný přepočtený: 130, Zřizovatelské a zakladatelské funkce: Příspěvkové organizace zřízené městem Jeseník 1. Pension pro seniory Jeseník, Beskydská 1298, Jeseník, IČ: Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace, 28. října 880, Jeseník, IČ: Středisko volného času DUHA Jeseník, Průchodní 154, Jeseník IČ: Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace, Lipovská 10/296, Jeseník, IČ: Základní umělecká škola Jeseník, 28. října 873, Jeseník, IČ: Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, Nábřežní 28/413, Jeseník, odloučená pracoviště: a) Boženy Němcové 23/1256, b) Průchodní 5/154, IČ: Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, Tyršova 307, Jeseník, odloučené pracoviště Dittersdorfova 1218 IČ: Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, K. Čapka 353, Jeseník, IČ: Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, Jeseník IČ: Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, Jeseník, IČ: Správa majetku města Jeseník, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 167, Jeseník IČ: Společnosti s ručením omezeným většinový podíl města Jeseník 1. Jesenické koupaliště s.r.o., Dukelská 436, Jeseník 100 % podíl města IČ: Strana 3 (celkem 42)

4 Akciové společnosti většinový podíl města Jeseník 1. Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 100 % podíl města IČ: VaK Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., Tyršova 248, Jeseník 62,883 % podíl města, IČ: Organizace pravidelně navázány na rozpočet města Jeseník smlouva na dobu neurčitou 1. Technické služby Jeseník a.s., (Mandátní smlouva správa nemovitostí, veřejná zeleň, místní komunikace, hřbitovy, veřejné osvětlení, Mandátní smlouva nakládání s komunálním a stavebním odpadem) 2. Ing. arch. Milan Matyáš, Antonínská 16, Brno výkon funkce městského architekta 3. ing. Aleš Kurečka, Nerudova 690, Jeseník, IČ: odborný lesní hospodář 4. Marcel Šos, Mahenova 624/1, Jeseník, IČ: provozovatel Informačního centra Jesenicka. Informace o účetních metodách: Používané účetní metody: Město Jeseník jako účetní jednotka postupuje dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, Českých účetních standardů č , zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v aktuálním znění pro rok 2012, vnitřních směrnic č.7/2011 O oběhu účetních dokladů, č. 3/2006 Správa, evidence a inventarizace majetku v účetní jednotce Město Jeseník, č. 5/ O zásadách inventarizace majetku a závazků, č. 8/ Pro časové rozlišování k 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 9/ Opravné položky k pohledávkám, č. 3/ O řídící kontrole, č.4/ Závazný postup účetní jednotky pro komunikaci s CSÚIS, č.6/ Podrozvaha a účtování na podrozvahových účtech, č.8/ Harmonogram účetní závěrky, č.9/2011 Směrnice o evidenci majetku a jeho odpisování, č.10/2011 Směrnice k dani z přidané hodnoty (město Jeseník je měsíčním plátcem DPH), č. 5/2012 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Jeseník, č. 6/2012 Opravné položky k pohledávkám, č. 7/2012 Přeceňování majetku na reálnou hodnotu. V roce 2012 byl pro zpracování účetních dat využíván softwarový účetní systém NAVISION firmy GEOVAP, spol. s r.o. Vymezení hlavní a hospodářské činnosti: Město účtuje samostatně o hlavní a hospodářské činnosti. Hlavní činnost zahrnuje veškeré činnosti, které pro město vyplývají ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a dále veškeré činnosti, které pro město vyplývají z dalších právních předpisů ve vazbě na plnění povinností státní správy z titulu přenesené působnosti (obec II.) a z titulu pověřené obce (obec III.). Hospodářská činnost města Jeseník byla zavedena na základě usnesení Rady města Jeseník č z Obecním živnostenským úřadem v Jeseníku byly dne vydány městu Jeseník tyto živnostenské listy s oprávněním provozovat živnosti od na dobu neurčitou: - živnostenský list č. ev zpracování mezd Strana 4 (celkem 42)

5 byl živnostenský list novelizován a aktualizován vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Činnosti, k nimž město Jeseník opravňuje uvedený živnostenský list, provádí město Jeseník pro cizí subjekty ve své hospodářské činnosti a za úplatu. Organizačně je hospodářská činnost začleněna v Městském úřadu Jeseník do odboru vnitřních věcí, ORJ Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Vývoj rozpočtu: Rozpočet města na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem města v celkovém objemu ,94 tis. Kč. Plánované příjmy rozpočtu činily ,09 tis. Kč, běžné výdaje ,94 tis. Kč a kapitálové výdaje ,00 tis. Kč. V tomto původním schváleném rozpočtu byly jako největší investiční akce schváleny: - Cyklistická stezka Bobrovník III. etapa podíl města 1,20 mil. Kč - Digitalizace kino (vlastní dofinancování k dotaci) 2,00 mil. Kč - Regionální aquapark Jeseník 10,70 mil. Kč Tento schválený rozpočet byl k upraven sedmi změnami rozpočtu a rozpočtovými opatřeními na celkový objem ,83 tis. Kč. Daňové příjmy upraveného rozpočtu se proti schválenému rozpočtu navýšily o 8 790,34 tis. Kč, nedaňové příjmy upraveného rozpočtu (mimo P 2329) se snížily o 6 430,19 tis. Kč. Podstatné snížení rozpočtu (přes 9 mil Kč, současně byly sníženy i výdaje) je patrné na P 2122 Odvody příspěvkových organizací - snížení odvodu z odpisů u PO SMMJ. K navýšení nedaňových položek (téměř 2 mil. Kč) došlo převážně na položce 2322 Přijaté pojistné náhrady havárie vozidla MP, pojistné události na nemovitostech, na položce 2229 Ostatní přijaté vratky transferů vratka příspěvku na pedagoga a na položce 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka přeplatku r za vyúčtované služby od PO SMMJ, úhrada pohřebného, příjem z vyúčtování vodného a stočného kašny za r a jiné). Upravený rozpočet kapitálových příjmů byl navýšen proti schválenému rozpočtu na položce 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku o tis. Kč dar od firmy CAMPA-NET na Regionální aquapark Jeseník, dále na položce 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich část téměř o tis. Kč (příjmy z prodejů bytů). Upravený rozpočet výdajů se zvýšil proti schválenému rozpočtu o ,89 tis. Kč, z toho investiční výdaje se zvýšily o ,27 tis. Kč a provozní výdaje se zvýšily o 8 085,62 tis. Kč. Mezi největší investiční akce, které byly zahrnuty do rozpočtu v rámci upraveného rozpočtu patří: Cyklistická stezka Jeseník Bobrovník, Hřiště u ZŠ Nábřežní, navýšení rezervy na Regionální aquapark Jeseník (příjmy z prodejů bytů a pozemků, zůstatek prostředků z r a přijetí daru od firmy CAMPA-NET), Rozvoj třídírny druhotných surovin v městě Jeseníku, Technologická centra - předfinancování akce - dotace bude poskytnuta až po ukončení akce v r (celá akce = 6,1 mil. Kč), Realizace zatrubnění vodního toku v Jeseníku, ul. Lipovská, Digitalizace kina, Lokalita Na Svahu odkup pozemků. Strana 5 (celkem 42)

6 Plnění rozpočtu rekapitulace: Plnění rozpočtu r (tis. Kč) Skutečn Schv.rozp Upr. rozp Skutečn Rozdíl 2012 sk. upr.roz. Příjmy: - daňové (daně, míst.+správ. poplatky) Nedaňové (vlastní výkony) Kapitálové (prodej majetku) Dotace Příjmy celkem: Výdaje: - běžné (provozní) kapitálové (investiční) Výdaje celkem: Financování: Příjmy: Objem příjmů za čtvrtletí r dosáhl částky ,08 tis. Kč, což představuje plnění na 99,33 % upraveného rozpočtu. Třída 1 - Daňové příjmy byly naplněny do výše ,76 tis. Kč, v porovnání s předcházejícím rokem došlo k navýšení o 8 548,94 tis. Kč. Na této skutečnosti se podílí položka 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce, která pouze uměle navyšuje příjmy, tato daň se neodvádí a stejná částka se objevuje i na straně výdajů. Mezi položky, které skutečně ovlivnily daňové příjmy patří: 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 9 936,21 tis. Kč, 1511 Daň z nemovitosti navýšení proti schválenému rozpočtu o 1 461,47 tis. Kč, 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků navýšení proti schválenému rozpočtu o 1 557,03 tis. Kč. Daňové položky, které naopak proti schválenému rozpočtu nebyly naplněny: 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1211 Daň z přidané hodnoty, 1347 Poplatky za provozovaný VHP (od loňského roku změna financování, přesun na FÚ, položka nahrazena P 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů). Třída 2 Nedaňové příjmy představují množství příjmových položek, týkajících se vlastní činnosti města. Nejvýznamnější z nich jsou (bez odvodů příspěvkových organizací): - příjmy z pronájmů budov - 4,28 mil. Kč (r. 2011: 5,13, pokles o 0,85 mil. Kč) - přijaté sankční platby - 1,77 mil. Kč (r. 2011: 1,92, pokles o 0,15 mil. Kč) - přijaté nekap. příspěvky a náhrady 3,71 mil. Kč (r. 2011: 4,31, pokles o 0,60 mil. Kč) Třída 3 - Kapitálové příjmy příjmy v r dosáhly výše ,03 tis. Kč, což je téměř o tis. méně než v r Kapitálové příjmy se převážně skládají z prodejů bytů, pozemků a přijetí investičních darů. Podrobný přehled daňových, nedaňových a kapitálových příjmů za rok 2012 podává tabulka č. 1/1 a 1/2 v tabulkové části. Třída 4 - Přijaté dotace v r příjem dotací dosáhl výše ,58 tis. Kč, v r příjem dotací byl ,17 tis. Kč, rozdíl činí ,59 tis. Kč (příjem + výplata sociálních dávek v r prostřednictvím obce, v r přesun výplaty dávek na úřady práce). Strana 6 (celkem 42)

7 K nejvýznamnějším dotacím r patří: - Revitalizace zatrubnění vodního toku v Jeseníku, ul. Lipovská 2,50 mil. Kč - Cyklistická stezka Jeseník Bobrovník 3,18 mil. Kč - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ 1,13 mil Kč - Výkon veřejné správy v ORP Jeseník 2,80 mil Kč - Sociální integrace na Jesenicku 2,37 mil. Kč - Výstavba sběrného dvora na ul. Lipovská 1,41 mil. Kč - Územní plán města Jeseník 1,32 mil. Kč - Léto v Nyse, zima v Jeseníkách-výstavba dopr. park. infrastr. 10,37 mil. Kč Bilance všech dotací dle účelu za rok 2012 podávají tabulky č. 1/3 a 1/4 v tabulkové části. Třída 5 - Běžné výdaje jsou výdaje provozního charakteru, skutečné čerpání v r dosáhlo výše ,36 tis. Kč, což je o ,80 tis. Kč méně než v r. 2011, rozdíl hlavně ovlivnil výše uvedený fakt, že výplata dávek sociální péče byla přesunuta na ÚP (téměř tis. Kč). Přehledný seznam jednotlivých výdajů členěný podle položek rozpočtové skladby je uveden v tabulkách 2/1 a 2/2, členěný podle paragrafů rozpočtové skladby je uveden v tabulkách č. 4 tabulkové části. Příspěvky poskytnuté v roce 2012 na provoz a akce příspěvkových organizací činily: mateřské školy tis. Kč základní školy tis. Kč základní umělecká škola 695 tis. Kč středisko volného času Duha tis. Kč knihovna tis. Kč městská kulturní zařízení tis. Kč správa majetku města Jeseník tis. Kč penzion pro seniory tis. Kč Příspěvky neziskovým organizacím sport, kultura tis. Kč Kapitálové výdaje čerpání v r dosáhlo hodnoty ,81, v r ,52 tis. Kč, čerpání r se téměř blíží skutečnému čerpání kapitálových výdajů r Přehled plnění rozpočtu kapitálových výdajů viz taktéž tabulka č. 3 tabulkové části závěrečného účtu. Komentář nejvýznamnější investiční akce v roce ORJ 4 Schválený rozpočet po úpravách v tis. Kč Skutečné čerpání v tis.kč 2212 PD MK 842,55 394,56 V rámci této položky byly nasmlouvány, částečně i uhrazeny, projektové dokumentace vztahující se k místním komunikacím, chodníkům, parkovištím- k nejvýznamnějším patří PD parkoviště Habrová,PD parkoviště Zlatá stezky a PD pro realizaci úprav potoka Kalvodka (zatrubnění) 2212 Cyklistická stezka Jeseník Borovník dokumentace pro stavební povolení 421,00 367,25 Jednalo se o dokumentace pro II. a III. etapu, dokončení PD bude v r Strana 7 (celkem 42)

8 2212 Cyklistická stezka Jeseník Borovník doplatek I.etapy - dotace SFDI 2.309, ,47 Etapa stavebně dokončena v r Dodavatel městu vyfakturoval dílo v objemu 6,221 mil. Kč. Na akci poskytl dotace 1 mil. Kč Olomoucký kraj a dále na etapu byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace se SFDI, z částky 3,201 mil.kč bylo v roce 2011 profinancováno 0,8 mil., v roce 2012 bylo poskytnuta zbývající částka 2,309 mil. Kč, ze která byla uhrazena faktura dodavateli Cyklistická stezka Jeseník Borovník III.etapa 2.180, ,23 Závěrečná III. etapa, úsek okolo řeky od Telecomu k mostu na ul,tyršovu. Na akci poskytl dotaci ve výši 700 tis.kč Olomoucký kraj a SFDI ve výši 876 tis.kč Realizace zatrubnění vodního toku v Jeseníku, ul. Lipovská 6.259, ,48 Na akci poskytl dotaci ve výši tis.kč Olomoucký kraj. Stavbou byla odstraněn havarijní stav zídek vodního toku, část toku byla zatrubněna. V roce 2013 je nutno vypořádat majetkoprávní vztahy odkoupit stavbou dotčené pozemky, osadit novou autobusovou zastávku, vybudovat přístupový chodník, přechod, veřejné osvětlení Hřiště u ZŠ Nábřežní -stavba - dokončení z r , ,96 Na rekonstrukci sportovního areálu v celkové hodnotě tis.kč poskytla společnost CAMPA NET a..s. dar ve výši 8 mil. Kč 3322 PD Vodní příkop-vodní tvrz 430,00 356,00 Náklady na pořízení PD pro stavební povolení obnovy vodního příkopu Regionální aquapark Jeseník 5.000, ,44 Náklady na pořízení PD pro stavební povolení a ostatní náklady související s přípravou stavby regionálního aquaparku,, z daru společnosti CAMPA NET a.s. PD bude dokončena v r Doplnění herních prvků na prostranství města 200,00 199,38 Byly doplněny herní prvky v lokalitě ul. Husova a ul.šumperská Lokalita Na Svahu 1.586, ,25 Byl proveden odkup pozemků v hodnotě tis.kč a objednána PD na zasíťování, to vše na náklady města. Následně by pozemky měly být prodány stavebníkům; celkově by výnosy z prodejů měly pokrýt náklady na odkup a zasíťování. PD na zasíťování bude dokončena v r Rozvoj třídírny druhotných surovin v městě Jeseníku 4.571,00 469,51 Akce byla zahájena v říjnu r.2012 a bude dokončena v r Investiční náklady jsou ve výši ,- vč.dph, akce je spolufinancována dotací z EU Fondu soudržnosti, prostřednictvím SFŽP, ve výši 40% ceny díla bez DPH. Na akci bude v r.2013 uplatněn odpočet DPH (vratka) v předpokládané výši 4,8 mil. Kč. Strana 8 (celkem 42)

9 Komentář nejvýznamnější opravy v roce ORJ 4 Schválený rozpočet po úpravách v tis. Kč Skutečné čerpání v tis.kč 2321 Kanalizační stoka DPD-ul.Dukelská -dokončení 151,29 151,29 Dokončení opravy kanalizační stoky, která byla spolufinancována podílově s Policií ČR, která se v r.2011 podílela na opravě částkou 280,87 tis.kč (celkové náklady 700 tis.kč) 3322 Oprava vlhkého zdiva - sanace radnice 600,00 597,00 Na opravu byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury ve výši 250 tis. Kč Demolice komínu, kotelna v areálu Moravolen ,45 739,45 Demolice z důvodu havarijního stavu. Financování: Příjmy za období čtvtletí r převyšují výdaje celkem o ,91 tis. Kč. Důvodem je příjem účelově vázaného daru ve výši tis. Kč (jeho chybné zaúčtování bude řešeno v další části tohoto materiálu), příjmy z prodeje bytů. Z dosavadních úvěrů bylo do konce roku splaceno ,72 tis. Kč, z revolvingového úvěru byly odčerpány prostředky ve výši ,04 tis. Kč, nově bylo čerpáno z úvěru na Rozvoj třídírny druhotných surovin ve městě Jeseníku 265,53 tis. Kč a z krátkodobého úvěru na Technologická centra 4 968,91 tis. Kč, zadluženost města k činí ,52 tis. Kč. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů je rovněž přehledně znázorněno v části III. Závěrečného účtu Hospodaření města v grafech. 3. Stav, struktura, změny, oceňování a inventarizace majetku města Oceňování majetku Použité způsoby: Hmotný majetek, zásoby, podíly, cenné papíry a nehmotný majetek pořizovacími cenami. Bezúplatně nabytý hmotný majetek reprodukční pořizovací cenou. Peněžní prostředky, ceniny, pohledávky a závazky jmenovitými hodnotami. Vlastní činností nebyl vytvořen žádný hmotný majetek, zásoby ani nehmotný majetek. Za úplatu nebo vkladem nebyly nabyty žádné pohledávky. Při oceňování majetku je postupováno v souladu s 25 zák. č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb. a ČÚS č Město Jeseník se jako účetní jednotka při účtování o dlouhodobém majetku řídí metodikou Jihočeského kraje a metodikou paní Schneiderové. Oceňování zásob a účtování o zásobách je způsobem B. Přepočet údajů v cizích měnách: na základě aktuálního kurzu ČNB. Strana 9 (celkem 42)

10 Inventarizace majetku V souladu s zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, podle vnitřní směrnice č. 5/2011 O zásadách inventarizace majetku a závazků, byla provedena řádná roční inventarizace majetku a závazků města. K provedení inventarizace byl vydán Příkaz starostky č. 4/2012 k provedení inventarizace majetku a závazků k , kterým byla ustanovena hlavní inventarizační komise, která inventarizaci řídila a dílčí inventarizační komise, které inventarizaci provedly. Při inventarizaci nebylo zjištěno manko, tzn., že veškerý účetně evidovaný majetek byl fyzicky nalezen a zkontrolován. Hlavní inventarizační komise vypracovala o provedené inventarizaci Souhrnnou zprávu o provedení inventarizace v účetní jednotce město Jeseník k , která obsahuje popis průběhu inventarizace, zjištění a k nim přijatá opatření. Souhrnnou zprávu o provedení inventarizace v účetní jednotce město Jeseník k , schválila rada města usnesením č.2752 dne Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné nedostatky. Souhrnná zpráva je uložena na Odboru finančním městského úřadu. Hodnota majetku města v roce 2012 a v roce předchozím je obsažena v rozvaze (viz tabulka níže). Od roku 2011 došlo, na základě Českého účetního standardu č. 708 a vnitřní směrnice rady města č. 9/2011 o evidenci majetku a jeho odpisování, k zásadní metodické změně v evidenci, oceňování a účtování majetku - majetek se odepisuje a jeho hodnota se ročně snižuje o oprávky. V roce 2012 činila hodnota oprávek dlouhodobého nehmotného majetku 11,42 mil. Kč, hodnota oprávek dlouhodobého hmotného majetku 125,74 mil. Kč. V rozvaze se tato metodická změna odrazila v hodnotě majetku brutto a netto, přičemž hodnota netto je korigována o hodnotu oprávek. Hrubé srovnání stavu majetku města k s rokem 2011 vykazuje nárůst o 188,31 mil. Kč převážně vliv nově pořízeného majetku, dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek. tis. Kč Běžné období Min. období Položka Název položky Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA AKTIVA CELKEM , , , ,90 A. Stálá aktiva , , , ,30 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,46 A.I.2. Software , , ,29 964,70 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 614, ,10 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 3 902, , , ,98 A.I.7. Nedok.dlouhodobý nehmotný majetek 151,58 151,58 962,78 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,57 A.II.1. Pozemky , , ,51 A.II.2. Kulturní předměty 2 039, , ,75 A.II.3. Stavby , , , ,25 A.II.4. Samost.movité věci a soubory mov. věcí , , , ,90 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,90 A.II.8. Nedok. dlouhodobý hmotný majetek , , ,17 Strana 10 (celkem 42)

11 A.II.10. Poskyt. zálohy na dlouh. hmot. majetek 384,00 384,00 384,00 A.III. Dlouhodobý finanční majetek , , ,50 A.III.1. Majetk. účasti v osobách s rozh. vlivem , , ,90 A.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 578,60 578,60 578,60 A.III.8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 280,00 A.IV Dlouhodobé pohledávky 1 664,93 0, ,73 457,77 A.IV.1. Poskytnuté návrat. fin.výpomoci dlouh. 441,84 0,20 441,64 396,72 A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 66,05 66,05 61,05 A.IV.6 Ostatní dlouhodobé pohledávky 1 157, ,04 B. Oběžná aktiva , , , ,60 B.I. Zásoby 18,29 18,29 16,64 B.I.2. Materiál na skladě 18,29 18,29 16,64 B.II. Krátkodobé pohledávky , , , ,09 B.II.1. Odběratelé ,50 736, , ,81 B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 801, , ,74 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,32 B.II.6. Poskyt. návratné finanční výpomoci krát. 1,43 1,43 B.II.10. Pohledávky za zaměstnanci 364,56 364,56 410,48 B.II.16. Pohledávky za ústředními vlád.inst. 89,35 89, ,47 B.II.17. Pohledávky za vybr.míst.vlád.inst. 888,88 888, ,88 B.II.25. Náklady příštích období 415,41 415,41 267,78 B.II.27. Dohadné účty aktivní 5 959, , ,83 B.II.28. Ostatní krátkodobé pohledávky 525,35 525,35 1,79 B.IV. Krátkodobý finanční majetek , , ,87 B.IV.5. Jiné běžné účty 1 715, ,40 583,13 B.IV.9. Běžný účet 275,11 275,11 126,48 B.IV.11. Základní běžný účet ÚSC , , ,14 B.IV.12. Běžné účty fondů ÚSC 1 814, , ,89 B.IV.15. Ceniny 178,80 178,80 67,23 Položka Název položky Běžné období Minulé období PASIVA PASIVA CELKEM , ,90 C. Vlastní kapitál , ,79 C.I. Jmění účetní jednotky a uprav.položky , ,62 C.I.1. Jmění účetní jednotky , ,57 C.I.3. Transfery na pořízení dlouh.majetku , ,38 C.I.6. Oceňovací rozdíly při změně metody , ,23 C.I.7. Jiné oceňovací rozdíly ,91 C.II. Fondy účetní jednotky 1 818, ,40 C.II.6. Ostatní fondy 1 818, ,40 C.III. Výsledek hospodaření , ,77 C.III.1. Výsledek hospodaření běžného ÚO , ,92 C.III.3. Nerozd.zisk, neuhraz. ztráta min. let , ,85 Strana 11 (celkem 42)

12 D. Cizí zdroje , ,11 D.II. Dlouhodobé závazky , ,75 D.II.1. Dlouhodobé úvěry , ,75 D.II.9. Ostatní dlouhodobé závazky 316,20 D.III. Krátkodobé závazky , ,36 D.III.1. Krátkodobé úvěry 4 968,91 D.III.5. Dodavatelé 4 390, ,59 D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 9 156,41 1,43 D.III.8. Závazky z dělené správy a kaucí 1 224,78 582,94 D.III.9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátk. 0 0 D.III.13. Zaměstnanci 2 537, ,55 D.III.14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 6,47 10,02 D.III.15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 1 453, ,27 D.III.16. Daň z příjmů 0 0 D.III.17. Jiné přímé daně 306,37 366,43 D.III.18. Daň z přidané hodnoty 630,64 83,56 D.III.21. Závazky k vybr.ústřed.vlád.institucím 20,00 21,53 D.III.22. Závazky k vybr.místním.vlád.institucím 0, ,79 D.III.30. Krátkodob.přijaté zálohy na transfery ,15 D.III.32. Výnosy příštích období 8, ,17 D.III.33.. Dohadné účty pasivní 2 936,47 679,60 D.III.34. Ostatní krátkodobé závazky 418, ,34 4. Ostatní ekonomické informace Finanční tok Tabulková část (tabulka č. 6 tabulkové části) obsahuje zjednodušený přehled o finančním toku města v r Z něj vyplývá, že stav finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření se navýšily ze 33,47 mil. Kč na 81,22 mil. Kč, tj. navýšení o 47,75 mil. Kč, z toho na základním běžném účtu navýšení o 47,38 mil. Kč, na účtech fondů zvýšení o 0,37 mil. Kč. Fondy Tabulka č. 7 Finanční a peněžní fondy v tabulkové části uvádí přehled finančních a peněžních fondů, které město zřídilo a používá. Depozita jsou cizí prostředky, zejména přijaté kauce a jsou zmiňována proto, aby byla ověřitelná vazba na rozvahu. Sociální fond byl zřízen usnesením orgánů města v r. 1995, v souladu se zákonem 576/1990 Sb. a zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků a slouží k pokrytí některých sociálních potřeb zaměstnanců a k podpoře kulturních a sportovních aktivit zaměstnanců města. Zdrojem fondu je příděl dle schváleného rozpočtu města a podle platné kolektivní smlouvy, v roce 2012 byl schválen v rozpočtu města jednorázový příděl ve výši 1,29 mil. Kč. Strana 12 (celkem 42)

13 Fond oprav a modernizace - byl určen k půjčkám vlastníkům obytných budov a bytů na jejich opravy a modernizaci. Poskytovaly se do výše ,- Kč se splatností 8 let. Fond byl zřízen z prostředků státních půjček. Půjčky se již neposkytují, splácení probíhá v souladu se splátkovými kalendáři. Fond ošatného pro matrikářky a oddávající členy zastupitelstva byl zřízen v roce 2006, zůstatek k činil 8,96 tis. Kč. Úvěry K mělo město nesplacené úvěry ve výši 56,43 mil. Kč, t.j navýšení oproti o 10,74 mil. Kč. Splátky půjček a úvěrů v roce 2012 činily celkem 10,92 mil. Kč V roce 2012 město přijalo nové úvěry na akce: Technologická centra (krátkodobý úvěr ve výši 5.1. mil Kč) k odčerpáno 4,97 mil. Kč Rozvoj třídírny druhotných surovin ve městě Jeseníku (dlouhodobý úvěr ve výši 14,1 mil. Kč) K odčerpáno 0,27 mil. Kč Dluhová služba, tj. poměr mezi příjmy města a splátkami jistin a úroků činí podle metodiky algoritmu SIMU 4,43% (rok ,89%) a je ovlivněna výše uvedenými jednorázovými splátkami úvěrů a půjček. Přehled o čerpání a splácení úvěrů je uveden v tabulce č. 8 dluhová služba v tabulkách č. 9 tabulkové části. Tabulka č.9/1 sestavovaná dle, dnes již neplatného usnesení vlády č. 364/2004 Sb., je uvedena pro ilustraci vývoje dluhové služby za ucelené období šesti let. 5. Zpráva o přezkoumání hospodaření města Hospodaření města za rok 2012 bylo přezkoumáno v souladu s požadavky zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dle zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání provedl Krajský úřad Olomouckého kraje na základě žádosti města ve dnech až Předmětem přezkoumání bylo zejména hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s finančními prostředky a nakládání s majetkem. Při přezkoumání hospodaření města Jeseník za rok byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) ( 10 odst. 3 písm. b) zákona): - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. Podrobněji o zjištěných nedostatcích a o přijatých opatřeních k nápravě pojednává následující zpráva o přezkumu a opatření k nápravě. Strana 13 (celkem 42)

14 Strana 14 (celkem 42)

15 Strana 15 (celkem 42)

16 Strana 16 (celkem 42)

17 Strana 17 (celkem 42)

18 Strana 18 (celkem 42)

19 Strana 19 (celkem 42)

20 Strana 20 (celkem 42)

21 Strana 21 (celkem 42)

22 Strana 22 (celkem 42)

23 Strana 23 (celkem 42)

24 Strana 24 (celkem 42)

25 Strana 25 (celkem 42)

26 Strana 26 (celkem 42)

27 Strana 27 (celkem 42)

28 Strana 28 (celkem 42)

29 Strana 29 (celkem 42)

30 Strana 30 (celkem 42)

31 6. Opatření z přezkoumání hospodaření města K odstranění nedostatků z provedeného přezkoumání hospodaření vydal tajemník MěÚ Jeseník Pokyn č. 3/2013 o přijatých nápravných opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření města za r s platností a účinností dne : Strana 31 (celkem 42)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Rozvaha ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ Syntetický BĚŽNÉ účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM

Rozvaha ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ Syntetický BĚŽNÉ účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti ní jednotky, IČ Příloha č. 1 k vyhlá. 1 2 3 BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM součet A. a B. součet A. a B. součet A. a B. A. Stálá aktiva součet

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: ,

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: , ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADĚJOVICE ZA ROK 2015 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů OBECNÉ ÚDAJE Název: Sídlo: Obec Radějovice

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Městská část Praha Čakovice nám. 25. března 121/1, Praha 9

Městská část Praha Čakovice nám. 25. března 121/1, Praha 9 Příloha č. 1 Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2010 Městská část Praha Čakovice nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2010 Městská část Praha Čakovice

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2012 dle 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka je zpracována v souladu s vyhláškou

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Vysoká Srbská, 1 54931 Vysoká Srbská, Obec, IČ:00273228 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč Závěrečný účet hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2007 Upravený rozpočet města Rtyně v Podkrkonoší předpokládal: - příjmy 37 119,23 tis. Kč - výdaje 34 849,90 tis. Kč - financování -2 269,33

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 19008892.34 6289426.35 12719465.99 18621000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 19008892.34 6289426.35 12719465.99 18621000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Soběšín, 28509 Soběšín, Obec, IČ:00498581 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě

Více

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k 312014 Číslo položky Syntetický účet 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM 3 664 384,17

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Svazek obcí Mezihoří, 66 68334 Nemotice, Obec, IČ:75070065 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kč A K T

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2012 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh na závěrečný

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více