ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012"

Transkript

1 MĚSTO JESENÍK ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 Městský úřad Jeseník Odbor finanční

2 Obsah: I. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Stav, struktura, změny, oceňování a inventarizace majetku města Ostatní ek. informace (finanční tok, fondy, bankovní účty, úvěry, portfolio) Zpráva o přezkoumání hospodaření města Opatření z přezkoumání hospodaření Komentář k hospodaření příspěvkových organizací Komentář k hospodaření založených organizací Komentář k podnikům v likvidaci.. 42 II. Tabulková část A. Město 1. Plnění rozpočtu příjmů, bilance všech dotací dle účelu Plnění rozpočtu běžných výdajů dle položek Plnění rozpočtu kapitálových výdajů Plnění rozpočtu běžných výdajů dle ORJ Roční účetní výkazy územního samosprávného celku Město Jeseník Finanční tok (cash flow) Finanční a peněžní fondy Bankovní účty, úvěry Vývoj dluhové služby B. Příspěvkové organizace 10. Přehled o hospodaření PO Zřízené organizace (příspěvkové) přehled o stavu majetku a fondů C. Založené organizace 12. Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, peněžní toky Technické služby Jeseník, a.s Rozvaha, výkaz zisku a ztrát Jesenické koupaliště s.r.o D. Závěrečný účet finanční vypořádání 14. Výsledek hospodaření a finanční vypořádání města a jím zřízených a založených organizací III. Hospodaření města v grafech Zpracovali: Ludmila Frenštátská, referent - zástupce vedoucího Odboru finančního, Bc. Lenka Frenclová, referent Oddělení školství, ing. Lenka Vinklerová, ekonom OSMI. Strana 2 (celkem 42)

3 1. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce Název: Město Jeseník Sídlo: Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník IČ: DIČ: CZ Právní forma: obec veřejnoprávní korporace Orgány obce: Zastupitelstvo města Jeseníku 25 členů Rada města Jeseníku 5 členů (k ) Starosta Ing. Marie Fomiczewová 1. místostarosta Ing. Libor Halas Městský úřad Jeseník vedoucí úřadu JUDr. Látal Libor Počet zaměstnanců (včetně městské policie) k : 130 osob, průměrný přepočtený: 130, Zřizovatelské a zakladatelské funkce: Příspěvkové organizace zřízené městem Jeseník 1. Pension pro seniory Jeseník, Beskydská 1298, Jeseník, IČ: Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace, 28. října 880, Jeseník, IČ: Středisko volného času DUHA Jeseník, Průchodní 154, Jeseník IČ: Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace, Lipovská 10/296, Jeseník, IČ: Základní umělecká škola Jeseník, 28. října 873, Jeseník, IČ: Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, Nábřežní 28/413, Jeseník, odloučená pracoviště: a) Boženy Němcové 23/1256, b) Průchodní 5/154, IČ: Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace, Tyršova 307, Jeseník, odloučené pracoviště Dittersdorfova 1218 IČ: Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, K. Čapka 353, Jeseník, IČ: Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, Jeseník IČ: Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace, Jeseník, IČ: Správa majetku města Jeseník, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 167, Jeseník IČ: Společnosti s ručením omezeným většinový podíl města Jeseník 1. Jesenické koupaliště s.r.o., Dukelská 436, Jeseník 100 % podíl města IČ: Strana 3 (celkem 42)

4 Akciové společnosti většinový podíl města Jeseník 1. Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 100 % podíl města IČ: VaK Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., Tyršova 248, Jeseník 62,883 % podíl města, IČ: Organizace pravidelně navázány na rozpočet města Jeseník smlouva na dobu neurčitou 1. Technické služby Jeseník a.s., (Mandátní smlouva správa nemovitostí, veřejná zeleň, místní komunikace, hřbitovy, veřejné osvětlení, Mandátní smlouva nakládání s komunálním a stavebním odpadem) 2. Ing. arch. Milan Matyáš, Antonínská 16, Brno výkon funkce městského architekta 3. ing. Aleš Kurečka, Nerudova 690, Jeseník, IČ: odborný lesní hospodář 4. Marcel Šos, Mahenova 624/1, Jeseník, IČ: provozovatel Informačního centra Jesenicka. Informace o účetních metodách: Používané účetní metody: Město Jeseník jako účetní jednotka postupuje dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, Českých účetních standardů č , zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v aktuálním znění pro rok 2012, vnitřních směrnic č.7/2011 O oběhu účetních dokladů, č. 3/2006 Správa, evidence a inventarizace majetku v účetní jednotce Město Jeseník, č. 5/ O zásadách inventarizace majetku a závazků, č. 8/ Pro časové rozlišování k 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 9/ Opravné položky k pohledávkám, č. 3/ O řídící kontrole, č.4/ Závazný postup účetní jednotky pro komunikaci s CSÚIS, č.6/ Podrozvaha a účtování na podrozvahových účtech, č.8/ Harmonogram účetní závěrky, č.9/2011 Směrnice o evidenci majetku a jeho odpisování, č.10/2011 Směrnice k dani z přidané hodnoty (město Jeseník je měsíčním plátcem DPH), č. 5/2012 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Jeseník, č. 6/2012 Opravné položky k pohledávkám, č. 7/2012 Přeceňování majetku na reálnou hodnotu. V roce 2012 byl pro zpracování účetních dat využíván softwarový účetní systém NAVISION firmy GEOVAP, spol. s r.o. Vymezení hlavní a hospodářské činnosti: Město účtuje samostatně o hlavní a hospodářské činnosti. Hlavní činnost zahrnuje veškeré činnosti, které pro město vyplývají ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a dále veškeré činnosti, které pro město vyplývají z dalších právních předpisů ve vazbě na plnění povinností státní správy z titulu přenesené působnosti (obec II.) a z titulu pověřené obce (obec III.). Hospodářská činnost města Jeseník byla zavedena na základě usnesení Rady města Jeseník č z Obecním živnostenským úřadem v Jeseníku byly dne vydány městu Jeseník tyto živnostenské listy s oprávněním provozovat živnosti od na dobu neurčitou: - živnostenský list č. ev zpracování mezd Strana 4 (celkem 42)

5 byl živnostenský list novelizován a aktualizován vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Činnosti, k nimž město Jeseník opravňuje uvedený živnostenský list, provádí město Jeseník pro cizí subjekty ve své hospodářské činnosti a za úplatu. Organizačně je hospodářská činnost začleněna v Městském úřadu Jeseník do odboru vnitřních věcí, ORJ Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Vývoj rozpočtu: Rozpočet města na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem města v celkovém objemu ,94 tis. Kč. Plánované příjmy rozpočtu činily ,09 tis. Kč, běžné výdaje ,94 tis. Kč a kapitálové výdaje ,00 tis. Kč. V tomto původním schváleném rozpočtu byly jako největší investiční akce schváleny: - Cyklistická stezka Bobrovník III. etapa podíl města 1,20 mil. Kč - Digitalizace kino (vlastní dofinancování k dotaci) 2,00 mil. Kč - Regionální aquapark Jeseník 10,70 mil. Kč Tento schválený rozpočet byl k upraven sedmi změnami rozpočtu a rozpočtovými opatřeními na celkový objem ,83 tis. Kč. Daňové příjmy upraveného rozpočtu se proti schválenému rozpočtu navýšily o 8 790,34 tis. Kč, nedaňové příjmy upraveného rozpočtu (mimo P 2329) se snížily o 6 430,19 tis. Kč. Podstatné snížení rozpočtu (přes 9 mil Kč, současně byly sníženy i výdaje) je patrné na P 2122 Odvody příspěvkových organizací - snížení odvodu z odpisů u PO SMMJ. K navýšení nedaňových položek (téměř 2 mil. Kč) došlo převážně na položce 2322 Přijaté pojistné náhrady havárie vozidla MP, pojistné události na nemovitostech, na položce 2229 Ostatní přijaté vratky transferů vratka příspěvku na pedagoga a na položce 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka přeplatku r za vyúčtované služby od PO SMMJ, úhrada pohřebného, příjem z vyúčtování vodného a stočného kašny za r a jiné). Upravený rozpočet kapitálových příjmů byl navýšen proti schválenému rozpočtu na položce 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku o tis. Kč dar od firmy CAMPA-NET na Regionální aquapark Jeseník, dále na položce 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich část téměř o tis. Kč (příjmy z prodejů bytů). Upravený rozpočet výdajů se zvýšil proti schválenému rozpočtu o ,89 tis. Kč, z toho investiční výdaje se zvýšily o ,27 tis. Kč a provozní výdaje se zvýšily o 8 085,62 tis. Kč. Mezi největší investiční akce, které byly zahrnuty do rozpočtu v rámci upraveného rozpočtu patří: Cyklistická stezka Jeseník Bobrovník, Hřiště u ZŠ Nábřežní, navýšení rezervy na Regionální aquapark Jeseník (příjmy z prodejů bytů a pozemků, zůstatek prostředků z r a přijetí daru od firmy CAMPA-NET), Rozvoj třídírny druhotných surovin v městě Jeseníku, Technologická centra - předfinancování akce - dotace bude poskytnuta až po ukončení akce v r (celá akce = 6,1 mil. Kč), Realizace zatrubnění vodního toku v Jeseníku, ul. Lipovská, Digitalizace kina, Lokalita Na Svahu odkup pozemků. Strana 5 (celkem 42)

6 Plnění rozpočtu rekapitulace: Plnění rozpočtu r (tis. Kč) Skutečn Schv.rozp Upr. rozp Skutečn Rozdíl 2012 sk. upr.roz. Příjmy: - daňové (daně, míst.+správ. poplatky) Nedaňové (vlastní výkony) Kapitálové (prodej majetku) Dotace Příjmy celkem: Výdaje: - běžné (provozní) kapitálové (investiční) Výdaje celkem: Financování: Příjmy: Objem příjmů za čtvrtletí r dosáhl částky ,08 tis. Kč, což představuje plnění na 99,33 % upraveného rozpočtu. Třída 1 - Daňové příjmy byly naplněny do výše ,76 tis. Kč, v porovnání s předcházejícím rokem došlo k navýšení o 8 548,94 tis. Kč. Na této skutečnosti se podílí položka 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce, která pouze uměle navyšuje příjmy, tato daň se neodvádí a stejná částka se objevuje i na straně výdajů. Mezi položky, které skutečně ovlivnily daňové příjmy patří: 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 9 936,21 tis. Kč, 1511 Daň z nemovitosti navýšení proti schválenému rozpočtu o 1 461,47 tis. Kč, 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků navýšení proti schválenému rozpočtu o 1 557,03 tis. Kč. Daňové položky, které naopak proti schválenému rozpočtu nebyly naplněny: 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1211 Daň z přidané hodnoty, 1347 Poplatky za provozovaný VHP (od loňského roku změna financování, přesun na FÚ, položka nahrazena P 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů). Třída 2 Nedaňové příjmy představují množství příjmových položek, týkajících se vlastní činnosti města. Nejvýznamnější z nich jsou (bez odvodů příspěvkových organizací): - příjmy z pronájmů budov - 4,28 mil. Kč (r. 2011: 5,13, pokles o 0,85 mil. Kč) - přijaté sankční platby - 1,77 mil. Kč (r. 2011: 1,92, pokles o 0,15 mil. Kč) - přijaté nekap. příspěvky a náhrady 3,71 mil. Kč (r. 2011: 4,31, pokles o 0,60 mil. Kč) Třída 3 - Kapitálové příjmy příjmy v r dosáhly výše ,03 tis. Kč, což je téměř o tis. méně než v r Kapitálové příjmy se převážně skládají z prodejů bytů, pozemků a přijetí investičních darů. Podrobný přehled daňových, nedaňových a kapitálových příjmů za rok 2012 podává tabulka č. 1/1 a 1/2 v tabulkové části. Třída 4 - Přijaté dotace v r příjem dotací dosáhl výše ,58 tis. Kč, v r příjem dotací byl ,17 tis. Kč, rozdíl činí ,59 tis. Kč (příjem + výplata sociálních dávek v r prostřednictvím obce, v r přesun výplaty dávek na úřady práce). Strana 6 (celkem 42)

7 K nejvýznamnějším dotacím r patří: - Revitalizace zatrubnění vodního toku v Jeseníku, ul. Lipovská 2,50 mil. Kč - Cyklistická stezka Jeseník Bobrovník 3,18 mil. Kč - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ 1,13 mil Kč - Výkon veřejné správy v ORP Jeseník 2,80 mil Kč - Sociální integrace na Jesenicku 2,37 mil. Kč - Výstavba sběrného dvora na ul. Lipovská 1,41 mil. Kč - Územní plán města Jeseník 1,32 mil. Kč - Léto v Nyse, zima v Jeseníkách-výstavba dopr. park. infrastr. 10,37 mil. Kč Bilance všech dotací dle účelu za rok 2012 podávají tabulky č. 1/3 a 1/4 v tabulkové části. Třída 5 - Běžné výdaje jsou výdaje provozního charakteru, skutečné čerpání v r dosáhlo výše ,36 tis. Kč, což je o ,80 tis. Kč méně než v r. 2011, rozdíl hlavně ovlivnil výše uvedený fakt, že výplata dávek sociální péče byla přesunuta na ÚP (téměř tis. Kč). Přehledný seznam jednotlivých výdajů členěný podle položek rozpočtové skladby je uveden v tabulkách 2/1 a 2/2, členěný podle paragrafů rozpočtové skladby je uveden v tabulkách č. 4 tabulkové části. Příspěvky poskytnuté v roce 2012 na provoz a akce příspěvkových organizací činily: mateřské školy tis. Kč základní školy tis. Kč základní umělecká škola 695 tis. Kč středisko volného času Duha tis. Kč knihovna tis. Kč městská kulturní zařízení tis. Kč správa majetku města Jeseník tis. Kč penzion pro seniory tis. Kč Příspěvky neziskovým organizacím sport, kultura tis. Kč Kapitálové výdaje čerpání v r dosáhlo hodnoty ,81, v r ,52 tis. Kč, čerpání r se téměř blíží skutečnému čerpání kapitálových výdajů r Přehled plnění rozpočtu kapitálových výdajů viz taktéž tabulka č. 3 tabulkové části závěrečného účtu. Komentář nejvýznamnější investiční akce v roce ORJ 4 Schválený rozpočet po úpravách v tis. Kč Skutečné čerpání v tis.kč 2212 PD MK 842,55 394,56 V rámci této položky byly nasmlouvány, částečně i uhrazeny, projektové dokumentace vztahující se k místním komunikacím, chodníkům, parkovištím- k nejvýznamnějším patří PD parkoviště Habrová,PD parkoviště Zlatá stezky a PD pro realizaci úprav potoka Kalvodka (zatrubnění) 2212 Cyklistická stezka Jeseník Borovník dokumentace pro stavební povolení 421,00 367,25 Jednalo se o dokumentace pro II. a III. etapu, dokončení PD bude v r Strana 7 (celkem 42)

8 2212 Cyklistická stezka Jeseník Borovník doplatek I.etapy - dotace SFDI 2.309, ,47 Etapa stavebně dokončena v r Dodavatel městu vyfakturoval dílo v objemu 6,221 mil. Kč. Na akci poskytl dotace 1 mil. Kč Olomoucký kraj a dále na etapu byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace se SFDI, z částky 3,201 mil.kč bylo v roce 2011 profinancováno 0,8 mil., v roce 2012 bylo poskytnuta zbývající částka 2,309 mil. Kč, ze která byla uhrazena faktura dodavateli Cyklistická stezka Jeseník Borovník III.etapa 2.180, ,23 Závěrečná III. etapa, úsek okolo řeky od Telecomu k mostu na ul,tyršovu. Na akci poskytl dotaci ve výši 700 tis.kč Olomoucký kraj a SFDI ve výši 876 tis.kč Realizace zatrubnění vodního toku v Jeseníku, ul. Lipovská 6.259, ,48 Na akci poskytl dotaci ve výši tis.kč Olomoucký kraj. Stavbou byla odstraněn havarijní stav zídek vodního toku, část toku byla zatrubněna. V roce 2013 je nutno vypořádat majetkoprávní vztahy odkoupit stavbou dotčené pozemky, osadit novou autobusovou zastávku, vybudovat přístupový chodník, přechod, veřejné osvětlení Hřiště u ZŠ Nábřežní -stavba - dokončení z r , ,96 Na rekonstrukci sportovního areálu v celkové hodnotě tis.kč poskytla společnost CAMPA NET a..s. dar ve výši 8 mil. Kč 3322 PD Vodní příkop-vodní tvrz 430,00 356,00 Náklady na pořízení PD pro stavební povolení obnovy vodního příkopu Regionální aquapark Jeseník 5.000, ,44 Náklady na pořízení PD pro stavební povolení a ostatní náklady související s přípravou stavby regionálního aquaparku,, z daru společnosti CAMPA NET a.s. PD bude dokončena v r Doplnění herních prvků na prostranství města 200,00 199,38 Byly doplněny herní prvky v lokalitě ul. Husova a ul.šumperská Lokalita Na Svahu 1.586, ,25 Byl proveden odkup pozemků v hodnotě tis.kč a objednána PD na zasíťování, to vše na náklady města. Následně by pozemky měly být prodány stavebníkům; celkově by výnosy z prodejů měly pokrýt náklady na odkup a zasíťování. PD na zasíťování bude dokončena v r Rozvoj třídírny druhotných surovin v městě Jeseníku 4.571,00 469,51 Akce byla zahájena v říjnu r.2012 a bude dokončena v r Investiční náklady jsou ve výši ,- vč.dph, akce je spolufinancována dotací z EU Fondu soudržnosti, prostřednictvím SFŽP, ve výši 40% ceny díla bez DPH. Na akci bude v r.2013 uplatněn odpočet DPH (vratka) v předpokládané výši 4,8 mil. Kč. Strana 8 (celkem 42)

9 Komentář nejvýznamnější opravy v roce ORJ 4 Schválený rozpočet po úpravách v tis. Kč Skutečné čerpání v tis.kč 2321 Kanalizační stoka DPD-ul.Dukelská -dokončení 151,29 151,29 Dokončení opravy kanalizační stoky, která byla spolufinancována podílově s Policií ČR, která se v r.2011 podílela na opravě částkou 280,87 tis.kč (celkové náklady 700 tis.kč) 3322 Oprava vlhkého zdiva - sanace radnice 600,00 597,00 Na opravu byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury ve výši 250 tis. Kč Demolice komínu, kotelna v areálu Moravolen ,45 739,45 Demolice z důvodu havarijního stavu. Financování: Příjmy za období čtvtletí r převyšují výdaje celkem o ,91 tis. Kč. Důvodem je příjem účelově vázaného daru ve výši tis. Kč (jeho chybné zaúčtování bude řešeno v další části tohoto materiálu), příjmy z prodeje bytů. Z dosavadních úvěrů bylo do konce roku splaceno ,72 tis. Kč, z revolvingového úvěru byly odčerpány prostředky ve výši ,04 tis. Kč, nově bylo čerpáno z úvěru na Rozvoj třídírny druhotných surovin ve městě Jeseníku 265,53 tis. Kč a z krátkodobého úvěru na Technologická centra 4 968,91 tis. Kč, zadluženost města k činí ,52 tis. Kč. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů je rovněž přehledně znázorněno v části III. Závěrečného účtu Hospodaření města v grafech. 3. Stav, struktura, změny, oceňování a inventarizace majetku města Oceňování majetku Použité způsoby: Hmotný majetek, zásoby, podíly, cenné papíry a nehmotný majetek pořizovacími cenami. Bezúplatně nabytý hmotný majetek reprodukční pořizovací cenou. Peněžní prostředky, ceniny, pohledávky a závazky jmenovitými hodnotami. Vlastní činností nebyl vytvořen žádný hmotný majetek, zásoby ani nehmotný majetek. Za úplatu nebo vkladem nebyly nabyty žádné pohledávky. Při oceňování majetku je postupováno v souladu s 25 zák. č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb. a ČÚS č Město Jeseník se jako účetní jednotka při účtování o dlouhodobém majetku řídí metodikou Jihočeského kraje a metodikou paní Schneiderové. Oceňování zásob a účtování o zásobách je způsobem B. Přepočet údajů v cizích měnách: na základě aktuálního kurzu ČNB. Strana 9 (celkem 42)

10 Inventarizace majetku V souladu s zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, podle vnitřní směrnice č. 5/2011 O zásadách inventarizace majetku a závazků, byla provedena řádná roční inventarizace majetku a závazků města. K provedení inventarizace byl vydán Příkaz starostky č. 4/2012 k provedení inventarizace majetku a závazků k , kterým byla ustanovena hlavní inventarizační komise, která inventarizaci řídila a dílčí inventarizační komise, které inventarizaci provedly. Při inventarizaci nebylo zjištěno manko, tzn., že veškerý účetně evidovaný majetek byl fyzicky nalezen a zkontrolován. Hlavní inventarizační komise vypracovala o provedené inventarizaci Souhrnnou zprávu o provedení inventarizace v účetní jednotce město Jeseník k , která obsahuje popis průběhu inventarizace, zjištění a k nim přijatá opatření. Souhrnnou zprávu o provedení inventarizace v účetní jednotce město Jeseník k , schválila rada města usnesením č.2752 dne Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné nedostatky. Souhrnná zpráva je uložena na Odboru finančním městského úřadu. Hodnota majetku města v roce 2012 a v roce předchozím je obsažena v rozvaze (viz tabulka níže). Od roku 2011 došlo, na základě Českého účetního standardu č. 708 a vnitřní směrnice rady města č. 9/2011 o evidenci majetku a jeho odpisování, k zásadní metodické změně v evidenci, oceňování a účtování majetku - majetek se odepisuje a jeho hodnota se ročně snižuje o oprávky. V roce 2012 činila hodnota oprávek dlouhodobého nehmotného majetku 11,42 mil. Kč, hodnota oprávek dlouhodobého hmotného majetku 125,74 mil. Kč. V rozvaze se tato metodická změna odrazila v hodnotě majetku brutto a netto, přičemž hodnota netto je korigována o hodnotu oprávek. Hrubé srovnání stavu majetku města k s rokem 2011 vykazuje nárůst o 188,31 mil. Kč převážně vliv nově pořízeného majetku, dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek. tis. Kč Běžné období Min. období Položka Název položky Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA AKTIVA CELKEM , , , ,90 A. Stálá aktiva , , , ,30 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,46 A.I.2. Software , , ,29 964,70 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 614, ,10 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 3 902, , , ,98 A.I.7. Nedok.dlouhodobý nehmotný majetek 151,58 151,58 962,78 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,57 A.II.1. Pozemky , , ,51 A.II.2. Kulturní předměty 2 039, , ,75 A.II.3. Stavby , , , ,25 A.II.4. Samost.movité věci a soubory mov. věcí , , , ,90 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,90 A.II.8. Nedok. dlouhodobý hmotný majetek , , ,17 Strana 10 (celkem 42)

11 A.II.10. Poskyt. zálohy na dlouh. hmot. majetek 384,00 384,00 384,00 A.III. Dlouhodobý finanční majetek , , ,50 A.III.1. Majetk. účasti v osobách s rozh. vlivem , , ,90 A.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 578,60 578,60 578,60 A.III.8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 280,00 A.IV Dlouhodobé pohledávky 1 664,93 0, ,73 457,77 A.IV.1. Poskytnuté návrat. fin.výpomoci dlouh. 441,84 0,20 441,64 396,72 A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 66,05 66,05 61,05 A.IV.6 Ostatní dlouhodobé pohledávky 1 157, ,04 B. Oběžná aktiva , , , ,60 B.I. Zásoby 18,29 18,29 16,64 B.I.2. Materiál na skladě 18,29 18,29 16,64 B.II. Krátkodobé pohledávky , , , ,09 B.II.1. Odběratelé ,50 736, , ,81 B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 801, , ,74 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,32 B.II.6. Poskyt. návratné finanční výpomoci krát. 1,43 1,43 B.II.10. Pohledávky za zaměstnanci 364,56 364,56 410,48 B.II.16. Pohledávky za ústředními vlád.inst. 89,35 89, ,47 B.II.17. Pohledávky za vybr.míst.vlád.inst. 888,88 888, ,88 B.II.25. Náklady příštích období 415,41 415,41 267,78 B.II.27. Dohadné účty aktivní 5 959, , ,83 B.II.28. Ostatní krátkodobé pohledávky 525,35 525,35 1,79 B.IV. Krátkodobý finanční majetek , , ,87 B.IV.5. Jiné běžné účty 1 715, ,40 583,13 B.IV.9. Běžný účet 275,11 275,11 126,48 B.IV.11. Základní běžný účet ÚSC , , ,14 B.IV.12. Běžné účty fondů ÚSC 1 814, , ,89 B.IV.15. Ceniny 178,80 178,80 67,23 Položka Název položky Běžné období Minulé období PASIVA PASIVA CELKEM , ,90 C. Vlastní kapitál , ,79 C.I. Jmění účetní jednotky a uprav.položky , ,62 C.I.1. Jmění účetní jednotky , ,57 C.I.3. Transfery na pořízení dlouh.majetku , ,38 C.I.6. Oceňovací rozdíly při změně metody , ,23 C.I.7. Jiné oceňovací rozdíly ,91 C.II. Fondy účetní jednotky 1 818, ,40 C.II.6. Ostatní fondy 1 818, ,40 C.III. Výsledek hospodaření , ,77 C.III.1. Výsledek hospodaření běžného ÚO , ,92 C.III.3. Nerozd.zisk, neuhraz. ztráta min. let , ,85 Strana 11 (celkem 42)

12 D. Cizí zdroje , ,11 D.II. Dlouhodobé závazky , ,75 D.II.1. Dlouhodobé úvěry , ,75 D.II.9. Ostatní dlouhodobé závazky 316,20 D.III. Krátkodobé závazky , ,36 D.III.1. Krátkodobé úvěry 4 968,91 D.III.5. Dodavatelé 4 390, ,59 D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 9 156,41 1,43 D.III.8. Závazky z dělené správy a kaucí 1 224,78 582,94 D.III.9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátk. 0 0 D.III.13. Zaměstnanci 2 537, ,55 D.III.14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 6,47 10,02 D.III.15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 1 453, ,27 D.III.16. Daň z příjmů 0 0 D.III.17. Jiné přímé daně 306,37 366,43 D.III.18. Daň z přidané hodnoty 630,64 83,56 D.III.21. Závazky k vybr.ústřed.vlád.institucím 20,00 21,53 D.III.22. Závazky k vybr.místním.vlád.institucím 0, ,79 D.III.30. Krátkodob.přijaté zálohy na transfery ,15 D.III.32. Výnosy příštích období 8, ,17 D.III.33.. Dohadné účty pasivní 2 936,47 679,60 D.III.34. Ostatní krátkodobé závazky 418, ,34 4. Ostatní ekonomické informace Finanční tok Tabulková část (tabulka č. 6 tabulkové části) obsahuje zjednodušený přehled o finančním toku města v r Z něj vyplývá, že stav finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření se navýšily ze 33,47 mil. Kč na 81,22 mil. Kč, tj. navýšení o 47,75 mil. Kč, z toho na základním běžném účtu navýšení o 47,38 mil. Kč, na účtech fondů zvýšení o 0,37 mil. Kč. Fondy Tabulka č. 7 Finanční a peněžní fondy v tabulkové části uvádí přehled finančních a peněžních fondů, které město zřídilo a používá. Depozita jsou cizí prostředky, zejména přijaté kauce a jsou zmiňována proto, aby byla ověřitelná vazba na rozvahu. Sociální fond byl zřízen usnesením orgánů města v r. 1995, v souladu se zákonem 576/1990 Sb. a zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků a slouží k pokrytí některých sociálních potřeb zaměstnanců a k podpoře kulturních a sportovních aktivit zaměstnanců města. Zdrojem fondu je příděl dle schváleného rozpočtu města a podle platné kolektivní smlouvy, v roce 2012 byl schválen v rozpočtu města jednorázový příděl ve výši 1,29 mil. Kč. Strana 12 (celkem 42)

13 Fond oprav a modernizace - byl určen k půjčkám vlastníkům obytných budov a bytů na jejich opravy a modernizaci. Poskytovaly se do výše ,- Kč se splatností 8 let. Fond byl zřízen z prostředků státních půjček. Půjčky se již neposkytují, splácení probíhá v souladu se splátkovými kalendáři. Fond ošatného pro matrikářky a oddávající členy zastupitelstva byl zřízen v roce 2006, zůstatek k činil 8,96 tis. Kč. Úvěry K mělo město nesplacené úvěry ve výši 56,43 mil. Kč, t.j navýšení oproti o 10,74 mil. Kč. Splátky půjček a úvěrů v roce 2012 činily celkem 10,92 mil. Kč V roce 2012 město přijalo nové úvěry na akce: Technologická centra (krátkodobý úvěr ve výši 5.1. mil Kč) k odčerpáno 4,97 mil. Kč Rozvoj třídírny druhotných surovin ve městě Jeseníku (dlouhodobý úvěr ve výši 14,1 mil. Kč) K odčerpáno 0,27 mil. Kč Dluhová služba, tj. poměr mezi příjmy města a splátkami jistin a úroků činí podle metodiky algoritmu SIMU 4,43% (rok ,89%) a je ovlivněna výše uvedenými jednorázovými splátkami úvěrů a půjček. Přehled o čerpání a splácení úvěrů je uveden v tabulce č. 8 dluhová služba v tabulkách č. 9 tabulkové části. Tabulka č.9/1 sestavovaná dle, dnes již neplatného usnesení vlády č. 364/2004 Sb., je uvedena pro ilustraci vývoje dluhové služby za ucelené období šesti let. 5. Zpráva o přezkoumání hospodaření města Hospodaření města za rok 2012 bylo přezkoumáno v souladu s požadavky zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dle zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání provedl Krajský úřad Olomouckého kraje na základě žádosti města ve dnech až Předmětem přezkoumání bylo zejména hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s finančními prostředky a nakládání s majetkem. Při přezkoumání hospodaření města Jeseník za rok byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) ( 10 odst. 3 písm. b) zákona): - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. Podrobněji o zjištěných nedostatcích a o přijatých opatřeních k nápravě pojednává následující zpráva o přezkumu a opatření k nápravě. Strana 13 (celkem 42)

14 Strana 14 (celkem 42)

15 Strana 15 (celkem 42)

16 Strana 16 (celkem 42)

17 Strana 17 (celkem 42)

18 Strana 18 (celkem 42)

19 Strana 19 (celkem 42)

20 Strana 20 (celkem 42)

21 Strana 21 (celkem 42)

22 Strana 22 (celkem 42)

23 Strana 23 (celkem 42)

24 Strana 24 (celkem 42)

25 Strana 25 (celkem 42)

26 Strana 26 (celkem 42)

27 Strana 27 (celkem 42)

28 Strana 28 (celkem 42)

29 Strana 29 (celkem 42)

30 Strana 30 (celkem 42)

31 6. Opatření z přezkoumání hospodaření města K odstranění nedostatků z provedeného přezkoumání hospodaření vydal tajemník MěÚ Jeseník Pokyn č. 3/2013 o přijatých nápravných opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření města za r s platností a účinností dne : Strana 31 (celkem 42)

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1 40722 Benešov nad Ploučnicí, Obec, IČ:00261181 Sestavená k : 31.12.2012

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Město Hostomice; IČO 00233269; Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice Obec nebo městská část hlavního

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více