VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT AEGON Pojišťovna, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005. AEGON Pojišťovna, a. s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 25 AEGON Pojišťovna, a. s.

2

3 Obsah / Contents A. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / INTRODUCTORY SPEECH FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS B. OBECNÁ ČÁST / GENERAL PHRASES 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE / PRINCIPAL DATA 2. PROFIL / PROFILE 2.1. AEGON POJIŠŤOVNA / AEGON POJIŠŤOVNA 2.2. SKUPINA AEGON / THE AEGON GROUP 3. PRODUKTOVÉ PORTFOLIO / PRODUCT PORTFOLIO 3.1. VÝVOJ PRODUKTŮ / PRODUCT DEVELOPMENT 3.2. PŘEHLED PRODUKTŮ / SUMMARY OF PRODUCTS 3.3. FONDY INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ / INVESTMENT LIFE INSURANCE FUNDS 4. STRATEGIE / STRATEGY 4.1. FILOZOFIE, KULTURA, ZÁSADY SPOLEČNOSTI / PHILOSOPHY, CULTURE, CORPORATE PRINCIPLES 4.2. ZAMĚŘENÍ NA NÁROČNĚJŠÍ KLIENTELU / ORIENTATION TOWARDS MORE DEMANDING CLIENTS 4.3. VÝCHOZÍ STRATEGICKÉ CÍLE / STARTING STRATEGIC OBJECTIVES 4.4. ZVOLENÉ PRODEJNÍ KANÁLY / SELECTED SALES CHANNELS 4.5. MARKETINGOVÁ STRATEGIE / MARKETING STRATEGY 5. OBCHODNÍ MODEL / BUSINESS MODEL 5.1. GENERÁLNÍ A OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ / GENERAL AND REGIONAL HEADQUARTERS 5.2. INTERNÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ (IDS) / INTERNAL DISTRIBUTION SYSTEM (IDS) 5.3. EXTERNÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ (EDS) A PARTNEŘI / EXTERNAL DISTRIBUTION SYSTEM (EDS) AND PARTNERS 6. OBCHODNÍ A FINANČNÍ VÝSLEDKY / COMMERCIAL AND FINANCIAL RESULTS 6.1. PRODEJ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ / SALE OF LIFE INSURANCE 6.2. PLÁNOVANÁ VÝSTAVBOVÁ ZTRÁTA / PLANNED BUILDING LOSS 6.3. CHARAKTER NÁKLADŮ / NATURE OF COSTS 6.4. VÝVOJ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU / SHARE CAPITAL DEVELOPMENT 7. INTERNÍ PROCESY / INTERNAL PROCESSES 7.1. ŘÍZENÍ KVALITY / QUALITY MANAGEMENT 7.2. CALL CENTRUM / CALL CENTRE 7.3. ŠKOLENÍ PORADCŮ / TRAINING OF COUNSELLORS 8. LIDSKÉ ZDROJE / HUMAN RESOURCES 8.1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA / ORGANIZATIONAL CHART 8.2. ZAMĚSTNANCI / EMPLOYEES 8.3. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / MEMBERS OF THE STATUTORY BODIES C. FINANČNÍ ČÁST / FINANCIAL SECTION ZPRÁVA AUDITORA / AUDITOR S REPORT ROZVAHA / BALANCE SHEET VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT / PROFIT AND LOSS STATEMENT VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU / STATEMENT OF CHANGES TO EQUITY ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI / RELATED PARTIES REPORT PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY / FOOTNOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS D. KONTAKTY / CONTACTS

4 A Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory speech from the Chairman of the Board of Directors Vážení klienti a obchodní partneři, AEGON Pojišťovna má za sebou první rok působení na českém trhu. Rok 25 před nás přitom postavil několik náročných úkolů dobudovat funkční ústředí společnosti, zprovoznit informační systém a nastavit potřebné procesy, otevřít regionální ředitelství a postavit základ interní distribuční sítě, navázat strategické vztahy s vybranými eterními zprostředkovateli a obchodními partnery a v neposlední řadě představit moderní, konkurenceschopné portfolio produktů životního pojištění a s jeho pomocí oslovit první zákazníky. S potěšením Vám nyní mohu oznámit, že se AEGON Pojišťovně podařilo všechny tyto cíle naplnit. Po tom, co jsme 23. března 25 obdrželi od ministerstva financí licenci k provozování pojišťovací činnosti, spustili jsme v dubnu 25 oficiální prodej. AEGON Pojišťovna, a. s., nabízela v roce 25 tři základní produkty: investiční životní pojištění, variabilní životní pojištění a pojištění dítěte ve dvou variantách. V září, po necelém půlroce od zahájení prodeje, jsme nabídku rozšířili o program zaměstnaneckých výhod a aktivně jsme tím vstoupili na trh korporátní klientely. A hned o dva měsíce později, v listopadu 25, jsme na českém trhu představili první zásadní inovaci. Rozšířili jsme totiž výrazně počet investičních strategií u investičního životního pojištění, které se tak s devíti fondy od čtyř nezávislých správců svými investičními možnostmi zařadilo na první místo pomyslného žebříčku v rámci celého trhu životního pojištění v České republice. Samotné zahájení prodeje, ačkoliv se může zdát jako nejzásadnější, však bylo špičkou ledovce. Hlavním cílem uplynulého roku bylo především dobudování stabilního zázemí pojišťovny, kterou jsme v České republice zakládali na zelené louce. Po otevření generálního ředitelství v Praze v říjnu roku 24 jsme veškerou svou pozornost v roce 25 zaměřili na dokončení informačního systému našeho back-office a na rozvoj interní i eterní distribuční sítě. Informační systém s funkcionalitami pro naše první produkty byl dokončen v dubnu 25 a přinesl nám významnou konkurenční výhodu nejen, že nám umožnil optimalizaci procesů ve firmě, a tím přispěl k poskytování lepších služeb zákazníkům, ale znamenal pro nás i výhodu v podobě bezchybného, nadstandardního servisu našim eterním partnerům. Jako jediná pojišťovna na trhu jsme například schopni vyplácet provize zprostředkovatelům dvakrát do měsíce. Vývoj distribuční sítě odpovídal předem stanoveným cílům, a to i přes zpřísnění legislativního prostředí, které od ledna roku 25 nově zavedlo náročné odborné testování finančních zprostředkovatelů. Podařilo se nám otevřít všech deset plánovaných regionálních ředitelství a získali jsme téměř 3 vlastních poradců. Za tento úspěch můžeme do jisté míry vděčit i tomu, že jsme se díky získané licenci mohli Dear Clients and Business Partners, AEGON Pojišťovna has completed the first year of its operation on the Czech Republic market. 25 presented us with several demanding tasks to complete the functional headquarters of the company, to put the information system in operation and adjust the necessary processes, to open the regional headquarters and build the basis of an internal distribution system, to connect strategic relations with selected eternal mediators and business partners and last but not least to introduce a modern, competitive portfolio of life insurance products and with this help address our first clients. I am very pleased to inform you that AEGON Pojišťovna has managed to fulfil all these objectives. On 23rd March 25, after we had received from the Ministry of Finance the licence for operation of insurance activities, we launched the official sale in April 25. In 25 AEGON Pojišťovna, a. s., offered three principal products: investment life insurance, variable life insurance and children s insurance in two variants. In September, in less than a half a year from commencing the start of sales, we etended our range with a program of the employee benefits and actively entered the corporate clientele market. Immediately, just two months later, in November 25, we introduced our first fundamental innovation on the Czech market. We decisively etended the number of investment strategies within the investment life insurance, which with nine funds from four independent administrators with their investment options were ranked in first place of the fictional ranking list, within the whole life insurance market in the Czech Republic. The start of business itself, although it may seem as to be the most principal, was only the tip of the iceberg. The principal aim of last year was especially the completion of the building of a stable background of the insurance company, which we had founded on a green field in the Czech Republic. After opening the general headquarters in Prague in October 24 we significantly focussed on the completion of the information system of our support office and on the development of internal and eternal distribution systems. The information system for our first products was completed in April 25 and it provided us with a meaningful competitive advantage not only in that it enabled us to continue optimizing company processes it also contributed to the provision of improved services for our customers, but it also created an advantage for us in the form of a trouble free, above-standard service to our eternal partners. For eample as the only insurance company on the market, we are able to pay commissions to our agents twice a month. The distribution system development corresponded to the determined objectives that were agreed in advance, despite the aggravation from the legislative environment, which since January 25 has introduced the demanding professional testing of financial mediators. We have succeeded 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 AEGON Pojišťovna, a. s.

5 zapojit do jejich aktivního školení. V roce 25 jsme také vytvořili samostatný profesionální tým pro korporátní klienty, který firmám od září poskytuje komplení servis v oblasti finančních zaměstnaneckých výhod. V rámci eterní distribuce jsme navázali několik významných partnerství na všech strategických úrovních. Obchodní výsledky roku 25 nás utvrdily ve správně zvolené strategii. Struktura našich zákazníků plně odpovídala avizované cílové skupině náročnějších. Naši klienti například zaplatili na pojistném životního pojištění v průměru Kč, což představuje téměř 15 Kč měsíčně. Češi přitom na pojistném životního pojištění platí v průměru jen přibližně 5 až 6 korun měsíčně. Rovněž specializace na investiční životní pojištění se ve výsledcích loňského roku výrazně projevila tento typ pojištění si vybralo celých 96 procent všech našich klientů. Už od počátku našeho působení v České republice se snažíme být jedničkou v kvalitě nabízených produktů, šíři nabízeného pojistného krytí a investičních možnostech. V roce 26 chceme představit nové produkty a inovovat ty současné. Opět se zaměříme na rozvoj interní i eterní distribuční sítě a na zvyšování úrovně poradenství. Chystáme spuštění klientského call centra, plánujeme rozšíření informačního servisu prostřednictvím našich internetových stránek a připravujeme další zkvalitnění on-line podpory pro naše obchodní partnery. Stejně jako v uplynulém roce budeme spoléhat především na vysoké pracovní nasazení a profesionalitu našich zaměstnanců a poradců, na důvěru a vzájemně prospěšnou spolupráci s našimi eterními partnery a především na přízeň našich zákazníků, která dávala celému našemu počínání v roce 25 smysl. in opening all ten planned regional headquarters and we have recruited almost 3 of our own consultants. For this success we can thank to a certain etent, the fact that due to the obtained licence, we were able to participate in their active training. In 25 we also created an independent professional team for corporate clients wich provided companies with a comple service in the sphere of employee financial benefits. Within eternal distribution we established a series of important partnerships on all the strategic levels. The trading results for 25 have firmly convinced us that we have chosen the correct strategy. Our client structure fully corresponded to the advised target group of the more demanding clientele. For eample, our clients paid for their insurance premiums on average the sum of CZK , which represents almost CZK 15 a month. However, at the same time, the inhabitants of the Czech Republic pay only an average of 5-6 CZK per month. The specialization in investment life insurance was also markedly displayed in last years results this type of insurance was selected by up to 96 percent of our clients. Already, since our operation started in the Czech Republic we have been aiming to be the umber one in terms of the quality of the offered products, the scope of insurance coverage and investment options. In 26 we would like to introduce new products and innovate eisting ones. We will again focus on the development of eternal and internal distribution systems and the improvement of the consultancy quality level. We will be launching a client call centre, we are planning the etension of the information service by means of our web site and we are also preparing further quality improvement of the on-line support for our business partners. As in the last year we will rely especially on the high work rate and professionalism of our employees and counsellors, on our confident and mutually profitable co-operation with our eternal partners and particularly on the custom of our clients, which gave purpose to all our activities in 25. JUDr. Boris Čuchran předseda představenstva a generální ředitel / The Chairman of the Board of Directors and the General Director AEGON Pojišťovna, a. s. ANNUAL REPORT 25 5

6 B Obecná část General phrases 1. Základní údaje Obchodní jméno: AEGON Pojišťovna, a. s. Sídlo: Na Pankráci 26/322, 14 Praha 4 IČ: Principal data Trade name: AEGON Pojišťovna, a. s. Registered office: Na Pankráci 26/322, 14 Prague 4 ID No.: Právní forma: akciová společnost Legal form: Joint stock company Jediný akcionář: AEGON Tsjechië Holding B.V. Sole shareholder: AEGON Tsjechië Holding B.V Základní kapitál: 38 milionů Kč Registered capital: CZK 38 million Statutární orgány Statutory bodies Představenstvo: JUDr. Boris Čuchran (předseda) Ing. Libor Nekvasil (člen) Board of Directors: JUDr. Boris Čuchran (Chairman) Ing. Libor Nekvasil (Member) Dozorčí rada: Beatri Tavaszi (člen) Marc Aleander van Weede (člen do 18. ledna 25) Dr. Gábor Kepecs (člen do 18. ledna 25) András István Vereczki (člen od 18. ledna 25) Harald Aleander Walkate (člen od 18. ledna 25) Supervisory Board: Beatri Tavaszi (Member) Marc Aleander van Weede (Member till 18th Jan.25) Dr. Gábor Kepecs (Member till 18th Jan. 25) András István Vereczki (Member since 18th Jan. 25) Harald Aleander Walkate (Member since 18th Jan. 25) Vznik: 22. září 24 Povolení k činnosti: 23. března 25 Zahájení činnosti: 1. dubna 25 Incorporated: 22nd Sep. 24 Licence for activity: 23rd Mar. 25 Commencement of Activity: 1st Apr VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 AEGON Pojišťovna, a. s.

7 2 Profil Profile 2.1. AEGON Pojišťovna AEGON Pojišťovna zahájila obchodní činnost na českém trhu v dubnu 25. Specializuje se především na prodej investičního životního pojištění. Většinu smluv uzavřela pojišťovna v roce 25 s retailovými zákazníky, od čtvrtého čtvrtletí roku 25 však životní pojištění a vybrané produkty svých partnerů poskytuje také korporátním zákazníkům v rámci programů zaměstnaneckých výhod. Obchodní činnost realizuje AEGON Pojišťovna jak prostřednictvím vlastní sítě finančních poradců, tak ve spolupráci se sítěmi eterních zprostředkovatelů. Sídlo pojišťovny je v Praze, zastoupení má také v Brně, Ostravě, Plzni, Pardubicích, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a Olomouci Skupina AEGON Světově se AEGON svou tržní hodnotou a velikostí majetku řadí mezi přední světové společnosti poskytující životní pojištění. Hlavní sídlo má v nizozemském Haagu. O spolehlivosti a finanční stabilitě AEGONu svědčí ocenění ratingem AA agenturou Standard & Poor s a zařazení mezi společnosti, jimiž se řídí výše amerického Dow-Jonesova indeu. S akciemi holdingu se obchoduje na burzách v Amsterdamu, Frankfurtu, Londýně, New Yorku, Tokiu i Curychu. Koncern AEGON působí v řadě zemí světa. Klíčové trhy společnosti tvoří Holandsko, USA, Kanada a Velká Británie. AEGON je zastoupen taktéž v zemích jako Tchaj-wan, Čína, Španělsko, Německo, Hongkong, Meiko, Itálie nebo Francie. Zvláštní pozornost si zaslouží epanze do regionu střední a východní Evropy se zázemím v Maďarsku. Od roku 23 působí AEGON i na Slovensku, kde se významně zapojil do důchodové reformy. V roce 25 vstoupil AEGON taktéž na trh v Polsku. Celosvětově AEGON zaměstnává okolo 3 tisíc lidí. Značka AEGON vznikla v roce 1983 z počátečních písmen pěti zakládajících pojišťoven: A Algemeene Friesche (vznikla r. 1844) E Eerste Nederlandsche (vznikla r. 1882) G Groot-Noordhollandsche (vznikla r. 1845) O Olveh (vznikla r. 1879) N Nillmij (vznikla r. 1859) 2.1. AEGON Pojišťovna AEGON Pojišťovna started its commercial activity on the Czech Republic market in April 25. It specializes especially in the sale of investment life insurance. The majority of contracts concluded by the insurance company in 25 was with retail clients. However since the fourth quarter of 25, the company has granted the provided life insurance and selected products to corporate clients within the employee benefits program of staff benefits. The commercial activity is implemented by AEGON Pojišťovna both by means of its own network of financial counsellors and in cooperation with the networks of eternal mediating agents. The registered office of the insurance company is in Prague, representations are also located in Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice, České Budějovice, Ústí nad Labem and Olomouc AEGON Group Globally, AEGON with its market value and property size is ranked among the global leading companies providing life insurance. The head office is in The Hague, Netherlands. AEGON s reliability and financial stability is testified with by the AA rating issued by the agency of Standard & Poor and the company ranking, by which the value of the American Dow-Jones inde is regulated. The holding shares are traded on the stock echanges in Amsterdam, Frankfurt, London, New York, Tokyo and Zurich. The AEGON business concern operates in several countries throughout the world. The company s key markets are the Netherlands, USA, Canada and Great Britain. AEGON is also represented in such countries as Taiwan, China, Spain, Germany, Hong Kong, Meico, Italy or France. A special mention is regarding the epansion into the region of Central and Eastern Europe with the background in Hungary. Since 23 AEGON has also been active in Slovakia, where it significantly participated in the pension reform. In 25 AEGON also entered the market in Poland. Worldwide, AEGON employs approimately 3, people. The trade name AEGON originated in 1983 from the initial letters of the five founding insurance companies: A Algemeene Friesche (established in 1844) E Eerste Nederlandsche (established in 1882) G Groot-Noordhollandsche (established in 1845) O Olveh (established in 1879) N Nillmij (established in 1859) AEGON Pojišťovna, a. s. ANNUAL REPORT 25 7

8 3 Produktové portfolio Product portfolio 3.1. Vývoj produktů AEGON Pojišťovna se v České republice specializuje především na prodej investičního životního pojištění. Při vstupu na tuzemský trh v dubnu 25 představila tři moderní produkty investiční životní pojištění AEGON Global, univerzální (variabilní) životní pojištění AEGON Live a dětské životní pojištění AEGON Juventus. V září 25 rozšířila portfolio o ucelený balíček finančních produktů pro podnikové programy zaměstnaneckých výhod. Na konci listopadu 25 přišla AEGON Pojišťovna u produktu AEGON Global s možností rozšíření počtu investičních fondů na devět, což bylo nejvíce na českém trhu investičního životního pojištění. Fondy byly založeny na podílových fondech čtyř nezávislých správcovských společností, čímž AEGON Pojišťovna jako první pojišťovna v České republice umožnila klientům volbu správce fondu na základě vlastního rozhodnutí. Na výrazné inovace životního pojištění se AEGON Pojišťovna plánuje zaměřit i v budoucnu. Již v roce 25 připravila a na počátek roku 26 naplánovala spuštění prodeje dalších produktů, které by měly rozšířit a zkvalitnit nabídku pojistných produktů na trhu. Jako první se na český trh chystá uvést rizikové pojištění AEGON Premium, které po americkém vzoru cenově zvýhodní lidi se zdravým životním stylem. Vedle toho poskytne nejširší pojistné krytí a umožní pojistit se i na relativně vysoké několikamilionové pojistné částky. Druhým produktem by mělo být rizikové pojištění s klesající pojistnou částkou AEGON Move s nejširším rozsahem krytí závažných onemocnění na českém trhu. Třetí novinkou bude variabilní životní pojištění k hypotékám AEGON Home s garantovanou mírou zhodnocení. Při přípravě produktů vycházela AEGON Pojišťovna z know- -how mateřské skupiny AEGON i ze specifik českého spotřebitelského trhu. Nově připravenými produkty reaguje především na tři významné současné trendy v České republice na zvyšování počtu lidí, kteří spoří či investují samostatně bez využití pojištění, na rostoucí potřebu lidí krýt rizika spojená se zadlužováním při pořizování vlastního bydlení a na růst zájmu o zdravý životní styl a boj proti kouření Product development In the Czech Republic, AEGON Pojišťovna particularly specializes in the sale of investment life insurance. Upon entry to the domestic market in April 25 the company introduced three modern products investment life insurance AEGON Global, universal (variable) life insurance, AEGON Live and childrens life insurance AEGON Juventus. In September 25 the portfolio was etended with a comprehensive range of financial products for corporate employee benefit programs. At the end of November 25 AEGON Pojišťovna provided the option of the etension of the number of investment funds to nine ones for the AEGON Global product which was the highest available number, which was the most on the Czech investment life insurance market. The funds were established in the shares funds of four independent administrators, by which AEGON Pojišťovna, as the first insurance company in the Czech Republic, gave their clients their own choice of fund administrator. AEGON Pojišťovna is going to focus as well as on future innovations in life insurance. Already in 25 the company prepared and planned for the beginning of 26 sales launch of further products which should etend and improve the quality of the offer of the available insurance products on the market. As the first item, the company will be introducing the risk insurance, AEGON Premium, based on the American system, which will be price advantageous for those people with a healthy lifestyle. Apart from this, it will provide the widest insurance coverage and will enable clients to be also insured up to relatively high (millions) amounts. Another product there should be risk insurance with a decreasing insurance amount, known as the AEGON Move which will offer with the widest range of coverage for the most significant diseases on the Czech market. The third new product will be variable life insurance for mortgages, the AEGON Home offering a guaranteed rate of appreciation in value. During preparation of the products, AEGON Pojišťovna proceeded with the know-how of the AEGON parent group as well as from the specific patterns of the Czech consumer market. The newly prepared products it react especially to three important contemporary trends in the Czech Republic to the increasing number of people who save or invest independently without utilization of insurance, to the growing need of people to cover risks related to indebtedness in acquiring their own housing and to the increase in a sound life style and the fight against smoking. 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 AEGON Pojišťovna, a. s.

9 3.2. Přehled produktů AEGON Global AEGON Global je moderní produkt investičního životního pojištění pro případ úmrtí nebo dožití, u něhož jsou prostředky na tvorbu rezervy investovány do fondů podle výběru klienta. K volbě mají zákazníci devět investičních strategií založených na fondech čtyř renomovaných, nezávislých správců. Strategii i poměr prostředků na pojištění a tvorbu rezervy lze v průběhu pojištění měnit. Pojištění lze doplnit o připojištění pro případ invalidity, smrti úrazem, následky úrazu či závažných onemocnění. V případě finančních potíží může zákazník přerušit placení pojistného, a to při zachování základní pojistné ochrany AEGON Live AEGON Live je univerzální (variabilní) životní pojištění pro případ úmrtí nebo dožití pro osoby od 15 do 7 let s volitelnou délkou doby pojištění od 5 do 6 let. Prostředky určené na tvorbu finanční rezervy jsou zhodnocovány pojišťovnou, přičemž minimální zhodnocení je garantováno v podobě technické úrokové míry. Klient rozhoduje o poměru, v kterém jsou jeho prostředky rozděleny na pojištění rizika a na tvorbu finanční rezervy vyplácené při dožití. AEGON Live lze rovněž doplnit o připojištění pro případ invalidity, smrti úrazem, následky úrazu či závažných onemocnění. Stejně tak v případě finančních potíží může zákazník přerušit placení pojistného, a to při zachování základní pojistné ochrany AEGON Juventus Dětská pojištění AEGON jsou určena pro děti a mládež do 26 let, přičemž nejpozději je možné je sjednat ve věku 15 let dítěte. Pojištění je nabízeno v univerzální i investiční variantě, podle toho je také zhodnocováno buď garantovaným výnosem, nebo podle nastavené investiční strategie. Z osobního konta si po uplynutí pojištění mohou děti nechat vyplácet stipendium, mohou peníze použít jako jeden ze zdrojů při koupi vlastního bydlení nebo na vybavení domácnosti. Vedle klasických připojištění umožňuje sjednání tzv. sirotčí renty, kdy AEGON v případě závažných zdravotních důvodů přebírá po rodiči roli plátce pojistného nebo začne dítěti vyplácet měsíční rentu AEGON Corporate Jedním z hlavních kritérií při výběru zaměstnání je pro většinu lidí získání pocitu dlouhodobé jistoty a finančního zabezpečení. Pracovní výkony zaměstnanců tedy významně ovlivňuje i kvalita zázemí, které vybraná firma dokáže vytvořit. Zaměstnanecké výhody spojené s pojištěním dnes patří mezi základní prvky motivace a stabilizace každého pracovního týmu. Při stejných nákladech má totiž klíčový zaměstnanec vyšší finanční ohodnocení, přičemž rozhodovací pravomoc zůstává v rukou zaměstnavatele. Produkty AEGON Pojišťovny poskytují zaměstnancům i zaměstnavatelům nejen stabilitu, ale i možnost daňových odpočtů Summary of products AEGON Global AEGON Global is a modern investment life insurance product for the case of death or endowment, where the means for the creation of the reserve is invested into funds according to the choice of the client. For selection, clients have nine investment strategies based on the funds of four, independent administrators. The strategy and the ratio of the means for insurance and reserve creation can be amended during the insurance period. The insurance can be supplemented with contributory insurance in the case of invalidity, accidental death, consequence of accident or serious diseases. In case of financial difficulties the client may interrupt the payment of the insurance premium, and at the same time preserve the basic insurance protection AEGON Live AEGON Live is a universal (variable) life insurance in the case of death or endowment for ages 15 to 7 years with a selectable insurance period from 5 to 6 years. The funds destined for creation of the financial reserve are appreciated in value by the insurance company, and the minimum appreciation in value is guaranteed in the form of the technical interest rate. The client can decide on the ratio, within which his/her funds will be divided into risk insurance and which to the financial reserve creation, which is paid in endowment. AEGON Live can also be completed with contributory insurance in the case of invalidity, accidental death, consequence of accident or serious diseases. As well as in the case of financial difficulties, the client can interrupt the payment of the insurance premium, and at the same time preserve the basic insurance protection AEGON Juventus AEGON insurance for children is designed for children and youth up to 26 years, and at the latest it can be agreed at the age of 15 for the child. The insurance is offered in the universal and investment versions, according to that fact it is valuated either by a guaranteed revenue or according to a set investment strategy. From their personal account after the insurance epiration then children can be paid a scholarship, they can utilize the money as one of their sources in the purchase of their own housing or for household equipment. Apart from the typical contributory insurance it makes possible to agree to the so called orphan s annuity, where in the case of serious health reasons AEGON will take over after the parent the role of the premium payer or start to pay the child a monthly annuity AEGON Corporate One of the main criteria in the selection of employment, for most people, to achieve a feeling of long time certainty and financial security. Therefore the working performance of employees is also significantly influenced by the quality of additional benefits created by the selected company. Today employee s benefits related to insurance belong to the basic elements of motivation and stabilization of every working team. In the case of identical epenses the key employee has a higher financial evaluation, and the decision making power remains in the hands of the AEGON Pojišťovna, a. s. ANNUAL REPORT 25 9

10 employer. AEGON Pojišťovna products provide both the employees and employers not only with stability, but also the possibility of ta deductions AEGON Premium* Rizikové pojištění AEGON Premium je zaměřené na klienty, kteří chtějí zajistit sebe a své blízké proti nenadálým událostem, přičemž nechtějí prostřednictvím pojištění spořit ani investovat. Na český trh přináší novinku v podobě slevy pro lidi se zdravým životním stylem. Kromě zvýhodněných sazeb nabízí AEGON Premium také širokou nabídku připojištění. Ke standardnímu pojištění pro případ smrti lze sjednat například připojištění pro případ závažného onemocnění, které pokrývá nejvíce nemocí na českém trhu celkem šestnáct. Klient se může rovněž připojistit pro případ trvalých následků úrazu, hospitalizace, operace nebo smrti následkem úrazu. Výhodou produktu je i to, že klientům umožňuje pojistit se i na velmi vysoké pojistné částky v řádu milionů korun AEGON Move* AEGON Move cílí na klienty, kteří v životním pojištění hledají cenově výhodnou, avšak širokou pojistnou ochranu. Pojistná částka u AEGON Move v průběhu pojištění lineárně klesá, pojištění je tedy vhodné k hypotékám a úvěrům, kde klientům pomáhá vyrovnat dlužné závazky v případě nenadálé události. Tou může být úmrtí nebo některé ze šestnácti závažných onemocnění. Klient se může s pomocí připojištění zprostit od placení pojistného také v případě plné invalidity a/nebo nechat pojišťovnu, ať za něj ve stejné životní situaci přebere splácení úvěru či hypotéky. Pojistné placené klientem se v průběhu pojištění nemění AEGON Home* AEGON Home je variabilní životní pojištění k hypotékám s garantovaným zhodnocením a garantovanými poplatky po celou dobu trvání pojištění. Část pojistného je určena na krytí rizika a část se klientovi spoří a zhodnocuje. V případě úmrtí klienta dojde ze strany pojišťovny k uhrazení nesplacené části hypotéky. Pokud naopak klient úvěr ve zdraví splatí, je mu vyplaceno pojistné plnění ve výši hodnoty rezervy AEGON Assistance* Na trhu ojedinělá lékařská asistence AEGON Assistance v sobě zahrnuje služby lékaře na telefonu a konzultační lékařské služby. Automaticky ji získají všichni majitelé pojistek AEGON Premium, AEGON Global, AEGON Live, AEGON Home nebo AEGON Juventus s rizikovým krytím. Lékař na telefonu volajícímu například vysvětlí příznaky jednotlivých onemocnění a poradí, jak by měl při konkrétních zdravotních potížích postupovat, pomůže s vysvětlením příčin daného onemocnění, obecných postupů léčby a její časové náročnosti, AEGON Premium* AEGON Premium risk insurance is orientated to clients who want to secure themselves and their close relatives against unepected events, and at the same time, do not want to save or invest by means of the insurance. On the Czech market a new benefit has been introduced which is in the form of a deduction for people with a healthy lifestyle. Apart from the advantageous tariffs, AEGON Premium also offers a wide range of contributory insurance. For standard life insurance it is possible to arrange, for eample, contributory insurance for the case of a serious disease, which covers the largest number of diseases on the Czech market siteen in total. A client can also make contributory insurance for a case of permanent consequences, hospitalization, operations or accidental death. The advantage of the product is that clients are also allowed to be insured for very large premiums amounting to millions of Czech crowns AEGON Move* AEGON Move targets those clients, who find life insurance favourable in terms of price and also the wide range of protection offered. The insurance premium within AEGON Move decreases in a linear manner, thus this type of insurance is suitable for mortgage loans and credits, where it helps to clients to settle any due liabilities in the case of an unepected event. This may be death or some of the siteen serious diseases. With the help of the contributory insurance the client may be released from payment of the insurance premium as in case of invalidity and/or let the insurance company assume, in the same life situation, the repayment of the credit or the mortgage loan. The insurance premium paid by the client will not change over the course of the insurance AEGON Home* AEGON Home is a variable life insurance for mortgage loans with guaranteed valuation and guaranteed charges for the whole duration of the insurance. A part of the insurance premium is determined for the risk coverage and a part is saved and valuated for the client. In case of the client s death there will be paid, from the side of the insurance company, at reimbursement of the unpaid part of the mortgage. On condition that, the client who repays the credit is in good health, the insurance benefits will be paid to him/her from the value of the reserve AEGON Assistance* AEGON Assistance is a unique medical assistance which includes the services of a doctor over the phone and medical services consultation. It is automatically acquired by all holders of AEGON Premium, AEGON Global, AEGON Live, AEGON Home, or AEGON Juventus with risk coverage. For eample, the doctor on the phone can eplain to the client the symptoms of the respective diseases and advise, how the client should, proceed, he/she can help with an eplanation of the causes of the given disease, the general procedures for treatment and its 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 AEGON Pojišťovna, a. s.

11 nabídne podrobné informace o konkrétních lécích a jejich účincích či poradí těhotným ženám a matkám po porodu. Konzultační lékařské služby ocení například klienti, kterým v zahraničí dojdou nebo doma zapomenou léky, jež v České republice pravidelně užívají, a potřebují rychle zjistit název jejich zahraniční náhražky. Poskytnou také informace o lékárnách a jejich otevíracích dobách, o lékařích a lékařských zařízeních, o lékařské pohotovosti apod. * Spuštění prodeje těchto produktů je naplánováno na počátek roku Fondy investičního životního pojištění AEGON Pojišťovna umožňuje klientům investičních životních pojištění AEGON Global a AEGON Juventus Global volbu z největšího počtu fondů, a tím i nejširší investiční možnosti u životního pojištění na domácím trhu. Pojišťovna tím naplňuje svoji dlouhodobou strategii zaměřenou na poskytování fleibilních a inovativních služeb pro náročnější klienty. Fondy investičních životních pojištění AEGON Pojišťovny investují do podílových listů otevřených podílových fondů čtyř renomovaných, nezávislých správců: Investiční kapitálová společnost KB (člen skupiny SGAM) BNP Paribas ABN AMRO Investment Funds, S.A. Investiční společnost České spořitelny Šest hlavních charakteristik fondů investičních pojištění AEGON Pojišťovny: 1. Vlastní investiční strategie možnost rozhodovat o umístění finančních prostředků mezi devět fondů investičního pojištění. Klienti sami rozhodují, jak budou jejich finanční prostředky zhodnocovány. 2. Plná finanční fleibilita a variabilita maimální fleibilita při tvorbě vlastní investiční strategie. 3. Možnost převodů mezi fondy poměr rozložení vložených finančních prostředků do jednotlivých fondů lze kdykoliv přizpůsobit aktuálním potřebám klienta a vývoji na trhu. 4. Modelace investičních potřeb oborová a teritoriální diverzifikace investic přináší nový rozměr jistoty při zhodnocování finančních prostředků. 5. Mimořádné vklady možnost mimořádných vkladů kdykoli v průběhu trvání smlouvy, přičemž vložené prostředky jsou okamžitě investovány a zhodnocovány. 6. Výběr vložených prostředků možnost odkupu části investice v průběhu trvání smlouvy, aniž by byla pojistná smlouva zrušena. time periods, and he/she can offer detailed information on the appropriate medicaments and their effect or he/she can advise pregnant women and mothers after the childbirth. Consultant medical services will be appreciated, for eample, by clients who have run out of medicaments when abroad or have forgotten at home medicaments, which they regularly take and they need to find the name of their foreign substitution. They can also provide information on pharmacies and their opening hours, doctors and medical facilities, medical stand-by duty, etc. * Launching of the sale of these products is scheduled for the beginning of Investment life insurance funds AEGON Pojišťovna enables AEGON Global and AEGON Juventus Global clients to select from the largest number of funds and thus the widest investment options within life insurance on the domestic market. The Pojišťovna thus fulfils its long-term strategy focused on the provision of fleible and innovative services for more demanding clients. The investment life insurance funds of AEGON Pojišťovna invest into the participating certificates of the open share funds of four renowned, independent administrators: Investiční kapitálová společnost KB (member of the SGAM Group) BNP Paribas ABN AMRO Investment Funds, S.A. Investiční společnost České spořitelny Si main characteristics of the investment insurance funds of AEGON Pojišťovna: 1. Own investment strategy the possibility of making decisions on allocating the financial means among nine investment insurance funds. Clients can decide by themselves how their financial means will be valuated. 2. Full financial fleibility and variability maimum fleibility in the creation of their own investment strategy. 3. Option to transfer between the funds a ratio of distribution of the deposited financial means into the appropriate funds can be accommodated to the actual needs of the client and the market development. 4. Modelling of investment needs professional and territorial diversification of investments brings a new dimension in certainty and appreciation in value of the financial means. 5. Etraordinary deposits a option of etraordinary deposits in the course of the contract duration, where the deposited means are immediately invested and valuated. 6. Collection of deposited means a possibility of a purchase of a part of the investment during the contract duration without termination of the insurance contract. AEGON Pojišťovna, a. s. ANNUAL REPORT 25 11

12 4 Strategie Strategy 4.1. Filozofie, kultura, zásady společnosti Základní obchodní filozofií AEGON Pojišťovny je orientace na klienta. Každý zákazník pojišťovny má svého individuálního finančního poradce, jehož prvořadým úkolem je trvalá péče o něj po celou dobu trvání smluvního vztahu. Hlavním cílem činnosti finančního poradce je zpřístupnit klientům veškeré aktuální informace o produktové nabídce a službách AEGON Pojišťovny i aliančních partnerů. Základy pojistných, spořicích a investičních produktů AEGON Pojišťovny stojí na fleibilitě, variabilitě a širokých investičních možnostech. Proto umožňují maimální přizpůsobení potřebám všech klientů a jejich aktuální životní i finanční situaci. Optimální finanční řešení pojišťovna navrhuje zákazníkům na základě analýzy jejich potřeb a životního stylu Zaměření na náročnější klientelu AEGON Pojišťovna se v Česku orientuje na náročnější klientelu jednotlivce i firmy která požaduje moderní produkty, širokou pojistnou ochranu a nadstandardní úroveň klientského servisu. Tomu přizpůsobuje i styl svého podnikání, zaměřený zejména na produktové inovace, individuální přístup k zákazníkům a soustavný odborný rozvoj zaměstnanců a eterních spolupracovníků. Školení přitom provádí na základě licence k provozování vzdělávací činnosti pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných služeb, kterou získala 22. června 25. Na základě výsledků výzkumu, prokazujícího zájem zvolené cílové skupiny o komplení nabídku finančních produktů, se AEGON Pojišťovna také soustředí na budování širokého produktového portfolia, které doplňuje i o vybrané produkty svých aliančních partnerů. K tomu využívá dalších licencí, o které v průběhu roku 25 zažádala a posléze je od Ministerstva financí ČR získala. Od 13. července 25 disponuje licencí k zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti služeb investičních společností a investičních fondů a dále v oblasti sjednávání bankovních účtů a kreditních karet. Licencí k prodeji důchodového pojištění disponuje od 5. září Výchozí strategické cíle Pro rok 25 si AEGON Pojišťovna stanovila jak interní, tak především eterní strategické cíle. Zájmem pojišťovny bylo a stále je poskytovat kvalitní služby a současně se stát důvěryhodným a spolehlivým partnerem pro spolupracující prodejce. To byl také jeden z důvodů rozhodnutí o implementaci moderního provozního systému plně vyhovujícího nejnáročnějším požadavkům na evidenci pojistných smluv Philosophy, culture, corporate principles The principal business philosophy of AEGON Pojišťovna is the orientation towards the client. Every customer of the insurance company has their own individual financial counsellor, whose primary task is the permanent care of the client for the whole period of the contractual relationship. The main objectives of the financial counsellor are to make available to our clients all the actual information regarding the product offer and services of AEGON Pojišťovna and the alliance partners. The basis of the insurance, saving and investment products of AEGON Pojišťovna consist of fleible, variable and wide ranging investment choices. Therefore they make the maimum possible adaptation to the needs of all our clients and their actual lifestyle and financial situation. The optimum financial solution is proposed by the insurance company on the basis of the analysis of clients needs and lifestyle Orientation to more demanding clients In the Czech Republic AEGON Pojišťovna orientates towards the more demanding clientele the individuals and the companies who demand up-to-date products, a wide range of insurance protection and an above standard level of client service. To this aim the company also adapts the style of our enterprise, orientates especially to product innovations, has an individual approach to customers and to the systematic professional development of our staff and eternal co-workers. Training is performed on the basis of the licence for operation of the educational activity for insurance mediating agents and independent liquidators of insurance services, which was taken out by the company on 22nd June 25. On the basis of research results, documenting the interest of the selected target group in a comple offer of financial products, AEGON Pojišťovna will also concentrate on the ranging product portfolio, which can also be supplemented with selected products of our alliance partners. For this, the company utilizes other licenses, for which AEGON Pojišťovna applied in the course of 25 and eventually recieved them from the Ministry of Finance of the Czech Republic. Since 13th July 25 the company has been the holder of the license for intermediary and counselling activities in the sphere of investment companies and investment funds and furthermore in the sphere of the arranging of bank accounts and credit cards. The company has had at its disposal the licence for pension insurance since 5th September Starting strategic objectives For 25, AEGON Pojišťovna set both internal, and special eternal strategic objectives. The interest of the insurance company was and still is, to provide quality services and at the same time to become a trustworthy and reliable partner for our co-operating agents. This was also one of the reasons for the decision regarding the implementation of the up-to-date operational system, which is fully suitable to the most demanding requirements for 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 AEGON Pojišťovna, a. s.

13 Spolu s tím si pojišťovna v roce 25 kladla za cíl cílevědomě pracovat na zavádění potřebných interních procesů podporujících prodejní aktivity. Součástí strategie definované pro rok 25 byl i akcionářem podporovaný finanční plán, zahrnující investice do vybudování potřebné infrastruktury a do rozvoje umožňujícího poskytování odpovídajícího servisu spolupracujícím partnerům. Mezi výstavbové aktivity patřilo nejenom pořízení potřebného vybavení, ale i personální posílení společnosti Zvolené prodejní kanály Z hlediska prodejních kanálů se měl rok 25 stát obdobím intenzivních akvizičních činností směřujících k vybudování prodejních týmů s působností a pokrytím v celé České republice. Za hlavní prodejní kanály zvolila AEGON Pojišťovna interní a eterní distribuční síť, o jejichž podporu by se mělo od roku 26 starat nově budované call centrum. Interní distribuční síť pojišťovny se na konci roku 25 skládala z deseti oblastních ředitelství, která koordinují činnost finančních poradců v jednotlivých regionech. Zásadním prodejním kanálem se pro společnost staly také makléřské sítě. V rámci eterní distribuce rozlišuje AEGON Pojišťovna tři úrovně partnerství Strategický partner, Hlavní partner a Partner. Pro každou úroveň stanovila určité minimální parametry, které musí potenciální partner splňovat. Tuto skutečnost však vyvažuje prospěch, který partnerům ze silného a dlouhodobého spojení následně plyne. AEGON Pojišťovna se v roce 25 totiž výrazně zaměřila na vytváření podmínek, které budou pro spolupracující prodejní sítě z hlediska poskytovaného servisu i z pohledu vyplácených provizí velmi atraktivní Marketingová strategie Marketingové úsilí bylo v roce 25 zaměřeno na oznámení vstupu mezinárodního finančního koncernu na český trh. Cílem bylo etablovat AEGON jako prémiovou značku se zaměřením na vyšší segment, čemuž odpovídala vysoká kvalita produktů a servisu. V dubnu 25 byla spuštěna zaváděcí kampaň, která se výrazně odlišovala od dosavadní masové komunikace ostatních pojišťoven. Kampaň trvala do června a byla velmi úspěšná při následném výzkumu bylo dosaženo 48procentní vynucené a 1procentní spontánní znalosti značky. Zavedení značky bylo podpořeno také ostatními nástroji komunikačního miu, především public relations. Na podzim 25 proběhla udržovací kampaň v podobě outdoorové reklamy a sponzorování hlavní zpravodajské relace České televize. V prosinci 25 se značka AEGON spojila se squashem, tedy sportem, který se u cílové skupiny AEGON Pojišťovny (věk 255, příjem větší než 25, střední a velká města, vzdělání střední a vyšší) těší stále větší oblibě. insurance contract records. In conjunction with this new system, in 25 the insurance company proposed to purposefully work on the introduction of the necessary internal processes promoting sales activities. As a part of the strategy defined for 25 there was also the financial plan, which was supported by shareholder, including the investment into the building of the necessary infrastructure and into the development enabling the provision of the appropriate services to our co-operating partners. Among the building activities there belonged not only the acquisition of the necessary equipment, but also a personal strengthening of the company Selected sales channels In terms of the sales channels, 25 should have become a period of intensive acquisition activities aimed at the building of sales teams with the competence and coverage of the whole Czech Republic. As the main sales channels were selected by AEGON Pojišťovna then the support for the internal and eternal distribution systems should be taken care of by the newly built call centre. At the end of 25 the internal distribution system of the insurance company consisted of ten regional headquarters, which coordinate the activity of the financial counsellors in the respective regions. The principal sales channel for the company also became the brokerage networks. Within eternal distribution AEGON Pojišťovna distinguishes three levels of partnership Strategic partner, Principal partner and Partner. For each level the company set certain minimum parameters, which the potential partner must fulfil. However, this fact is balanced by the benefit, which is subsequently gained by the partners due to a strong and long- -term connection. Thus, in 25 AEGON Pojišťovna decidely orientated to the creation of conditions, which will be very attractive for the co-operating networks in terms of the services provided and the reimbursed commissions Marketing strategy The marketing effort in 25 was focused on the announcement of the entry of the international financial concern to the Czech Republic market. The aim was to establish AEGON as the premiere brand with the orientation to a higher segment, to which would correspond the high quality of products and services. In April 25 an introductory campaign was launched, which markedly distinguished itself from the mass communication methods of other insurance companies. The campaign ran until June and was very successful upon subsequent research 48 percent of respondents learned of the brand from the campaign while 1 percent of respondents were already familiar with the brand. The introduction of the trade mark was also promoted using other instruments in the communication mi, especially public relations. In autumn 25 there a maintaining campaign was organised in the form of outdoor advertising and sponsorship of the main Česká televize news programme. In December 25 AEGON brand joined the sport of squash, which, within the target group of AEGON Pojišťovna (age 255, income higher than CZK 25, medium and large cities, secondary and higher education) enjoys still greater and greater popularity. AEGON Pojišťovna, a. s. ANNUAL REPORT 25 13

14 5 Obchodní model Business model 5.1. Generální a oblastní ředitelství AEGON Pojišťovna vznikala v České republice doslova na zelené louce, navíc v zpřísněném legislativním prostředí. Přesto se jí v roce 25 podařilo vybudovat velmi solidní základ obchodní sítě. Centrála AEGON Pojišťovny byla zřízena v Praze. V průběhu prvních devíti měsíců úspěšně založila všech deset plánovaných oblastních ředitelství, jejichž činnost nyní pokrývá celé území České republiky. Tři regionální kanceláře byly zřízeny v Praze (pro regiony Praha 1, Praha 2 a Střední Čechy), další kanceláře vznikly v Plzni (pro region Západní Čechy), v Českých Budějovicích (pro region Jižní Čechy), v Ústí nad Labem (pro region Severní Čechy), v Pardubicích (pro region Východní Čechy), v Brně (pro region Jižní Morava), v Olomouci (pro region Střední Morava) a v Ostravě (pro region Severní Morava). Oblastní kanceláře fungují zejména jako zázemí pro spolupracovníky interní distribuční sítě AEGON Pojišťovny v daném regionu Interní distribuční síť (IDS) Struktura IDS Interní distribuční síť AEGON Pojišťovny je organizována do trojstupňové struktury řízení. Na vrcholu stojí Regionální manažeři/regionální ředitelé, kteří řídí veškeré obchodní aktivity ve svěřeném regionu, odpovídají za chod regionálních kanceláří a přímo řídí své Oblastní manažery/oblastní ředitele. Ti odpovídají za nábor, vedení a následnou odbornou i metodickou podporu skupin pojišťovacích poradců Regionální mapa IDS 5.1. General and regional headquarters AEGON Pojišťovna was established in the Czech Republic literally in a green field, in addition as part of a stricter legislative environment. Despite this, in 25 the company succeeded in building a very solid trading network base. The main headquarters of AEGON Pojišťovna was established in Prague. In the course of the first nine months the company successfully founded all ten planned regional headquarters, whose activity now covers the whole territory of the Czech Republic. Three regional offices were established in Prague (for the regions of Prague 1, Prague 2 and Central Bohemia), other offices were created in Plzeň (for the region of Western Bohemia), in České Budějovice (for the region of Southern Bohemia), in Ústí nad Labem (for the region of Northern Bohemia), in Pardubice (for the region of Eastern Bohemia), in Brno (for the region of Southern Moravia), in Olomouc (for the region of Central Moravia) and in Ostrava (for the region of Northern Moravia). The regional offices especially work as support for their colleagues in the internal AEGON Pojišťovna distribution network in the given region Internal distribution system (IDS) Structure of IDS The internal distribution system of AEGON Pojišťovna is organized as a three stage structure of management. At the top are the Regional managers / Regional directors, who control all the business activities in the appropriate region and are responsible for the operation of the regional offices and directly manage their own Regional managers / Regional directors. They are responsible for the recruitment, managing and subsequent professional and methodical support of the groups of insurance counsellors Regional map of IDS DC LI TP UL JN CL SM MO TU CV LT MB JC NA ME LN SO KV KD HK JE NY RK CH RA PH PH PU 1 2 KO UO SU BR PS BE PV PZ TC PM RO KH CR OP OV KI BN SY PB HB OC NJ PJ FM DO ZR PV PR PE BK PI TA JI VS KT ST TR JH BI BM VY KM ZL PT CB UH HO ZN BV CK Praha 1 / Prague 1 Praha 2 / Prague 2 Střední Čechy / Central Bohemia Západní Čechy / West Bohemia Jižní Čechy / South Bohemia Severní Čechy / North Bohemia Východní Čechy / East Bohemia Jižní Morava / South Moravia Střední Morava / Central Moravia Severní Morava / North Moravia 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 AEGON Pojišťovna, a. s.

15 Členění pojišťovacích poradců IDS Finanční poradci jsou na základě obchodních a kvalitativních výsledků zařazeni do tří stupňů: Finanční poradce senior spolupracovník AEGON Pojišťovny trvale dosahující výborných obchodních výsledků s nadstandardním ohodnocením a s oprávněním sjednávat plný rozsah produktové nabídky. Finanční poradce stabilně produkující, ekluzivní spolupracovník AEGON Pojišťovny s oprávněním sjednávat plný rozsah produktové nabídky. Poradce základní stupeň v kariérním plánu interní distribuční sítě Eterní distribuční síť (EDS) a partneři Významnou součástí distribuční sítě AEGON Pojišťovny jsou eterní obchodní sítě a partneři, s kterými se pojišťovna snaží navázat co nejužší vztahy a podporuje je. Vybraným partnerům například nabízí nadstandardní servis v podobě zasílání pravidelných denních a týdenních reportů, nadprůměrně rychlého zpracování smluv a okamžitého zjištění jejich aktuálního stavu či operativního předkládání protinabídek pro klienty s využitím elektronické komunikace. Partneři se rovněž účastní školení a různých typů seminářů, aktivně se zapojují do nově připravovaných projektů, konzultují s pojišťovnou metodické příručky, využívají možnosti společné vizuální prezentace na propagačních materiálech i spolupráce v oblasti marketingových aktivit. Perličkou a lákadlem pro všechny partnery i pro interní poradce je možnost vyplácení provizí ve čtrnáctidenním cyklu. AEGON Pojišťovna rozlišuje tři úrovně partnerství: Strategičtí partneři Strategickým partnerem se může stát pouze společnost s nadnárodní nebo celorepublikovou působností. Kromě tohoto kritéria musí splňovat také všechny podmínky kladené na Hlavní partnery. Prvním strategickým partnerem AEGON Pojišťovny se stala v srpnu 25 společnost Broker Trust. Koncem roku 25 probíhala závěrečná jednání s Citibank Classification of insurance counsellors IDS On the basis of business and qualitative results the financial counsellors are classified into three levels: Senior financial counsellor cooperates with AEGON Pojišťovna and permanently achieves ecellent trading results with an above standard assessment and having the authorization to arrange the full scope of a product offer. Financial counsellor permanently producing, eclusively cooperates with AEGON Pojišťovna and has the authorization to arrange the full scope of a product offer. Counsellor having a basic degree in the carrier schedule of the internal distribution network Eternal distribution system (EDS) and partners An important part of the AEGON Pojišťovna distribution system is the eternal business systems and partners, with which the insurance company tries to have the closest possible relations with and provide support for. For selected partners the company offers, for eample, an above standard service in the form of sending regular daily and weekly reports, an above-average fast processing of contracts and the immediate provision of the actual status or the operative submission of the counter-offers for clients by utilization of electronic communication. Our partners also participate in training and various types of seminars, actively become involved in newly prepared projects, consult the methodical manuals, use the possibilities of joint visual presentations in advertising materials and cooperate in the sphere of the marketing activities. The icing on the cake and a major attraction for all our partners and also for our internal counsellors is the possibility of a commission repayment within a two week cycle. AEGON Pojišťovna classifies three levels of partnership: Strategic partners A strategic partner can only be a company with a multinational or nationwide sphere of activity. Apart from this criterion it must fulfil all the conditions applicable to main partners. The first strategic partner of AEGON Pojišťovna was the Broker Trust company in August 25. By the end of 25 final negotiations were in progress with Citibank. AEGON Pojišťovna, a. s. ANNUAL REPORT 25 15

16 Hlavní partneři Hlavní partner by měl svou obchodní sítí pokrývat minimálně jeden region. Neméně důležitými kritérii jsou velký obchodní potenciál, minimální stanovovaná výše obratu a vysoká kvalita služeb Main partners A main partner should cover minimally one region with its business network. A no less important criteria is a large commercial potential, minimum determined turnover amount and a high quality of service. OBCHODNÍ NÁZEV Eurocapital Czechia a. s. GLOBAL ONE společnost finančních poradců s.r.o. IBS Invest Brooker Service, s.r.o. OBLAST Praha a Střední Čechy Západní Čechy Jižní Morava TRADE NAME Eurocapital Czechia a. s. GLOBAL ONE společnost finančních poradců s.r.o. IBS Invest Brooker Service, s.r.o. REGION Prague and Central Bohemia Western Bohemia Southern Moravia Partneři Partners Partnerem se může stát firma, která náročné požadavky kladené na první dvě úrovně nesplňuje, ale ostatní kritéria ano. A company that does not fulfil the requirements applicable to the first two levels but fulfils other requirements can become a partner. OBCHODNÍ NÁZEV Blach česká pojišťovací makléřská spol. s r.o. Bravura s.r.o. EUVIN, s.r.o. Eva Vlachová Profcon F.M.Partner spol. s r.o. GARANT pojišťovací makléřská společnost, s.r.o. IN-FRAN, s.r.o. Ing. Jaroslava Šindelářová MK Brokers MONDE FINANCE s.r.o. OSOBNÍ FINANCE PLUS, a. s. Ré Group, a. s. SATUM CZECH, s.r.o. SURVEY CZ s.r.o. OBLAST Praha Jižní Morava Jižní a Střední Morava Jižní Morava Jižní Čechy Severní Morava Jižní Morava Praha České Budějovice Praha Praha Severní Morava Severní Morava Praha TRADE NAME Blach česká pojišťovací makléřská spol. s r.o. Bravura s.r.o. EUVIN, s.r.o. Eva Vlachová Profcon F.M.Partner spol. s r.o. GARANT pojišťovací makléřská společnost, s.r.o. IN-FRAN, s.r.o. Ing. Jaroslava Šindelářová MK Brokers MONDE FINANCE s.r.o. OSOBNÍ FINANCE PLUS, a. s. Ré Group, a. s. SATUM CZECH, s.r.o. SURVEY CZ s.r.o. REGION Prague Southern Moravia Southern and Central Moravia Southern Moravia Southern Bohemia Northern Moravia Southern Moravia Prague České Budějovice Prague Prague Northern Moravia Northern Moravia Prague 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 AEGON Pojišťovna, a. s.

17 6 Obchodní a finanční výsledky Commercial and financial results 6.1. Prodej životního pojištění Již první rok působení AEGON Pojišťovny na českém trhu přinesl několik nej. Klienti pojišťovny například zaplatili v roce 25 na pojistném životního pojištění v průměru Kč, což je přibližně třikrát více, než kolik činí dlouhodobý celorepublikový průměr. Vysoká byla i průměrná pojistná částka, která dosáhla Kč, a průměrná délka smlouvy 26 let. Celých 96 procent všech smluv tvořilo investiční životní pojištění Plánovaná výstavbová ztráta Hospodářský výsledek za rok 25 odráží první rok fungování společnosti jako licencované pojišťovny. Vytvořená ztráta ve výši 189 mil. Kč je pod úrovní předpokládané výstavbové ztráty, se kterou počítal obchodní plán pro rok 25. Za vytvořenou ztrátou jsou především náklady spojené s komplením budováním infrastruktury pojišťovny, náklady související s podporou obchodní služby pojišťovny a náklady na marketingové aktivity určené k zavedení zcela nové značky. Díky začlenění pojišťovny do nadnárodní skupiny AEGON a znalostem jejího know-how byl rozpočet souvisejících výstavbových nákladů dimenzován realisticky Charakter nákladů Celkový objem časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy dosáhl v roce 25 částky 119,9 mil. Kč. Přibližně polovinu z těchto nákladů společnost vynaložila na marketingové aktivity spojené zejména s úvodním obdobím prosazování značky pojišťovny a částečně i jejích prvních produktů. Významná část pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy reflektuje kompetitivní podporu prodejní sítě pojišťovny. Z celkových 7,1 mil. Kč nákladů na správní režii jsou dominantní položkou osobní náklady ve výši 39,1 mil. Kč. Nikoliv zanedbatelnou nákladovou položku tvořily odpisy z pořízeného špičkového provozního systému Vývoj základního kapitálu Jediný akcionář společnosti v souladu s přijatým plánem podpory společnosti navýšil v průběhu roku 25 základní kapitál o 29, mil. Kč. I přes realizovanou ztrátu se tak úroveň vlastního kapitálu v podstatě zdvojnásobila, když oproti 11,6 mil. Kč vykázaným v roce 24 společnost disponovala ke konci roku 25 vlastním kapitálem 22,6 mil. Kč Sales of life insurance Already, the first year of operation of AEGON Pojišťovna on the Czech market has brought a Number One. For eample, in 25 clients paid an average insurance premium of CZK 17,772 which is approimately three times more than the long term nationwide average. As well as this, the average insurance amount was also high and reached the amount of CZK 774,113 with an average contract duration period of 26 years. Ninety-si percent of all contracts taken out were life insurance investment contracts Planned building loss The economic result for 25 reflects the first year of company operation as a licensed insurance company. The incurred loss in the amount of CZK 189 million was below the level of anticipated building loss, which was accounted for the business plan for 25. The incurred loss is especially due to the costs related to the comple building of the infrastructure of the insurance company, the cost related to promotion of the business service of the insurance company and the cost of the marketing activities determined for the introduction of a completely new trade mark. Due to the association of the insurance company into the AEGON multinational group and the knowledge and know-how, the budget for the related building cost was allocated in a realistic manner Nature of costs In 25 the total volume of the accrued acquisition costs for insurance contracts reached an amount of CZK million Approimately half of this cost was incurred by the company for marketing activities especially connected to the introductory period for the enforcement of the company trade mark and partially for the first products. A meaningful part of the acquisition cost for the insurance contracts reflects the competitive support for the sales network of the insurance company. From the total amount of CZK 7.1 million of the cost for administrative epenses the dominant item was the private epenses in the amount of CZK 39.1 million. No immaterial cost item was formed due to the depreciation of the acquired operational system Share capital development During 25, in accordance with the adopted plan for the promotion of the company, the sole shareholder of the company increased the basic capital by CZK 29 million. Despite the incurred loss, the level of the equity capital in principle, therefore doubled in value, when compared to the amount of CZK 11.6 million, reported in 24. The company had in its disposal An equity capital of CZK 22.6 million at the end of 25. AEGON Pojišťovna, a. s. ANNUAL REPORT 25 17

18 7 Interní procesy Internal processes 7.1. Řízení kvality Řízení kvality věnuje AEGON celosvětově mimořádně velkou pozornost. Moderní technologickou infrastrukturu považuje AEGON za základní stavební kámen úspěšně fungující společnosti a investuje do ní nemalé finanční prostředky. V rámci řízení kvality se pojišťovna snaží především o dosažení nejvyšších kvalitativních standardů při poskytování servisu klientům i obchodním partnerům, přičemž se řídí třemi hlavními zásadami kvalitou, efektivitou a transparentností. Základem pro řízení kvality v AEGON Pojišťovně je jeden z nejmodernějších informačních systémů na českém trhu, jehož součástí jsou provozní, účetní a provizní subsystémy, které pojišťovně díky propracovanému reportingu umožňují velmi efektivní řízení a správu společnosti. Garantem jejich kvality jsou přední světoví dodavatelé informačních systémů jako CSC, Oracle nebo NESS, kteří pro pojišťovnu systém vyvíjeli a následně implementovali Call centrum Významným projektem, který AEGON Pojišťovna připravuje a jehož spuštění chystá v roce 26, je kontaktní a komunikační centrum. Hlavním úkolem tohoto centra bude zajištění podpory pro odbytové sítě a zajištění kvalitní komunikace se stávajícími i potenciálními klienty pojišťovny. Pro zajištění tohoto projektu bude vybrán dodavatel na základě výběrového řízení. Kontaktní centrum AEGON Pojišťovny bude využívat principu specializovaného call centra, kde budou profesionálně vyškolení operátoři reagovat na potřeby všech uživatelů prostřednictvím telefonu, u a dalších komunikačních kanálů. Telefonní komunikační linka pojišťovny bude využívat čísla Školení poradců AEGON Pojišťovna nabízí pojištění pro náročnější nejen z pohledu sofistikovaných produktů, ale i ve smyslu kvalitního finančního poradenství a individuálního přístupu ke klientům. Tuto obchodní filozofii AEGON Pojišťovna podporuje vlastním interním školicím centrem. V jeho rámci se tři profesionální školitelé starají o soustavný odborný rozvoj jak vlastních regionálních manažerů a poradců, tak i pracovníků eterních distribučních sítí. Důkladné školení podstupují i zaměstnanci aliančních partnerů, kteří prodávají produkty AEGON Pojišťovny. Odborní školitelé pojišťovny pravidelně rozvíjejí znalosti poradců také v oblasti neustále se měnící legislativy Quality management Globally, AEGON devotes an etraordinarily large amount of attention to quality management. The AEGON company considers the modern technological infrastructure to be the principal building block of a successfully functioning company and invests significant financial means into the infastructure. Within quality management the company especially tries to achieve the highest qualitative standards in providing services clients and business partners. The company observes three main principles quality, effectiveness and transparency. The basis for quality management at AEGON Pojišťovna is one of the most modern information systems on the Czech Republic market, whose parts are comprised of operational, accounting and commission subsystems, which, due to sophisticated reporting provide the company with very effective company management and administration. The quality guarantors are leading global information system suppliers such as CSC, Oracle and NESS, which developed and subsequently implemented the system for the insurance company Call centre An important project, which the AEGON Pojišťovna is preparing and will launch in 26, is the contact and communication centre. The main task of this centre will be the provision of the promotion for the sales network and ensuring quality communication with eisting and prospective clients of the insurance company. For the purpose of ensuring this project a contractor will be selected on the basis of the tender procedure. AEGON Pojišťovna contact centre will utilize the principle of a specialized call centre, where professionally trained operators will react to the needs of all users by means of telephone, and other communication channels. The telephone communication line for the insurance company will utilize the number Training of counsellors AEGON Pojišťovna offers insurance for the more demanding client not only in terms of the sophisticated products, but also in the sense of quality financial counselling and an individual approach to clients. AEGON Pojišťovna supports this business philosophy with its own internal centre. Within its framework, three professional trainers ensure the permanent professional development of regional managers and counsellors along with eternal distribution system staff. Thorough training is undergone by the staff of the alliance partners, who sell AEGON Pojišťovna products. The professional trainers of the insurance company regularly develop knowledge of the counsellors as well as knowledge of the sphere of constantly changing legislation. 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 AEGON Pojišťovna, a. s.

19 8 Lidské zdroje Human resources 8.1. Organizační struktura 8.1. Organizational chart VALNÁ HROMADA / GENERAL MEETING DOZORČÍ RADA / SUPERVISORY BOARD PŘEDSTAVENSTVO / BOARD OF DIRECTORS GENERÁLNÍ ŘEDITEL / CHIEF EXECUTIVE OFFICER Výbory zřizované generálním ředitelem: Výbor pro akceptaci rizik / Committee for risk acceptanc Committees established by Výbor pro správu aktiv a pasiv ALCo Chief Eecutive Officer Committee for administration of assets and liabilities ALCo Výkonný výbor vedení / Eecutive committee Divize obchod řízená ředitelem divize Sales Division reporting to Division Manager Sekretariát divize Division Secretariat Úsek interní distribuce Internal distribution section Úsek eterní distribuce Eternal distribution section Úsek podpory prodeje Sales promotion section Úsek metodiky a vzdělávání Methodology and training section Provizní úsek Commission section Regionální ředitelství a oblastní zastoupení IDS v regionech ČR Regional headquarters and regional IDS representation offices in Czech Republic Úsek generálního ředitele řízený generálním ředitelem Office of the Chief Eecutive Officer reporting to CEO Sekretariát představenstva Office of the Board of Directors Úsek řízení a vývoje produktů Product control and development section Úsek pojistné matematiky Insurance and depreciation policy section Úsek marketingu a PR Marketing and PR section Úsek lidských zdrojů a organizace HR and organisation section Interní audit / Internal audit Divize finance, administrativa a informační systémy řízená ředitelem divize Finance, Administration and IS Division reporting to the Division Manager Sekretariát divize Division Secretariat Úsek vývoje IS IS development section Úsek infrastruktury IS IS infrastructure section Úsek správy pojistných smluv a underwritingu Insurance contract and underwriting administration section Úsek Business Model Office Business model office section Úsek financí, hospodářské správy, správy aktiv a controllingu, který se člení na: Finance, operation administration, assets administration and controlling section, divided into: Oddělení účetní a hospodářské správy Accounting and finance administration section Oddělení controllingu a reportingu Controlling and reporting section Úsek klíčových zákazníků a korporátního pojištění řízený ředitelem Úseku korporátního pojištění Key-customer and corporate insurance section reporting to Corporate Insurance Section Manager Pracovníci úseku v ústředí + manager pro klíčové zákazníky Praha Central office staff + key-customer manager in Prague Manageři pro klíčové zákazníky v regionech Regional key-customer managers AEGON Pojišťovna, a. s. ANNUAL REPORT 25 19

20 8.2. Zaměstnanci Svou základní obchodní filozofii orientaci na klienta by AEGON Pojišťovna nemohla realizovat bez kvalifikovaných zaměstnanců, kteří jsou funkčním jádrem celé pojišťovny a mimo jiné vytvářejí zázemí pro rozsáhlou distribuční síť finančních poradců. Proto jim pojišťovna věnuje velkou pozornost. Zaměstnanci jsou pojišťovnou motivováni finančně i prostřednictvím zaměstnaneckých výhod typu delší dovolené, příspěvků na stravné či bezplatného poskytování nápojů na pracovišti. Pro období nejbližšího roku je záměrem společnosti dopracovat systém zaměstnaneckých benefitů na úroveň běžnou v ostatních společnostech pojišťovací skupiny AEGON. O informovanost pracovníků v ústředí i regionech se stará interní měsíčník AEGON News, který pravidelně přináší zásadní zprávy ze života a chodu společnosti. Mezi další prvky firemní kultury patří například setkávání zaměstnanců s managementem společnosti při oficiálních výročích a dalších slavnostních událostech, stejně jako pravidelná setkání na konci každého roku. K poslednímu prosincovému dni roku 25 zaměstnávala AEGON Pojišťovna 46 lidí Členové statutárních orgánů Představenstvo JUDr. Boris Čuchran, předseda představenstva a generální ředitel Boris Čuchran se narodil na Slovensku v roce V letech 199 až 1991 pracoval jako diplomat ve službách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. V roce 1993 nastoupil do francouzské pojišťovací skupiny Groupama GAN Assurance, kde působil na pozici manažera pro mezinárodní rozvoj až do roku Ve Francii pracoval i následující rok na pozici senior konzultant v Braton Associated, součásti konzultantské sítě Deloitte Consulting. Od roku 1998 působil ve vedení a vrcholných manažerských funkcích v rámci skupiny ČSOB. Do své současné pozice v AEGON Pojišťovně byl jmenován v srpnu 24. Ing. Libor Nekvasil, člen představenstva a ředitel Divize obchodu Libor Nekvasil se narodil v Kutné Hoře v roce V roce 21 působil nejprve jako výkonný manažer ve Wüstenrot Service, později jako poradce výkonného ředitele a předsedy představenstva v České pojišťovně. Od konce roku 21 pracoval na pozici předsedy představenstva a generálního 8.2. Employees Our own principal business philosophy orientation to the client then AEGON Pojišťovna could not implement without qualified staff, who are the functional core of the whole insurance company and apart from many other things, they create the support for the etensive distribution system of financial counsellors. Therefore the insurance company pays a significant attention to them. Staff are motivated financially by the insurance company as well as by means of staff benefits in the form of longer holidays, meals allowances or free drinks provision. For the net year the company intention is to complete the system of staff benefits to the level which is common in other companies of the AEGON insurance group. Staff awareness at the head quarters and the regions is taken care of by the internal monthly bulletin, the AEGON News, which regularly provides principal news from the life and operation of the company. Among other elements of corporate culture there are, for eample, the meeting of the staff with company management at the official anniversaries and other festive events, as well as regular meetings at the end of every calendar year. At the last day of December 25 AEGON Pojišťovna employed 46 staff Members of the statutory bodies Board of Directors JUDr. Boris Čuchran, The Chairman of the Board of Directors and the General Director Boris Čuchran was born in Slovakia in In the years from 199 to 1991 he worked as a diplomat in the service of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. In 1993 he joined the French insurance group Groupama GAN Assurance, where he worked in the position of manager for international development until In France he also worked in the position of senior consultant at Braton Associated, a member of the consulting network of Deloitte Consulting. Since 1998 he has been engaged in the management and senior managerial positions within the ČSOB group. He was appointed to his present position in AEGON Pojišťovna in August 24. Ing. Libor Nekvasil, Member of the Board of Directors and Manager of the Trade Division Libor Nekvasil was born in Kutná Hora in In 21 he began working as the Eecutive Manager at the Wüstenrot 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 AEGON Pojišťovna, a. s.

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva Annual Report. S námi nezůstanete nikdy sami With us, you will never stand alone.

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva Annual Report. S námi nezůstanete nikdy sami With us, you will never stand alone. Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva Annual Report S námi nezůstanete nikdy sami With us, you will never stand alone stojíme při Vás 09 Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2009 2008 2007

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

Výroční zpráva Annual Report. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň. Allianz pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva Annual Report. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň. Allianz pojišťovna, a. s. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň 04 Výroční zpráva Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / CZK Tsd. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002 zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts Stručný přehled (v mil. Kč) 2002 2001 2000 Změna / At

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Předepsané pojistné / Written premium 4 971 504 4 693 401 4 378

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

Profil společnosti Company Profile

Profil společnosti Company Profile Profil společnosti Company Profile 2 0 0 3 OBSAH CONTENTS 01 Obsah 02 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Poslání společnosti ČSOB Leasing 06 Profil 11 Základní finanční a provozní ukazatele 14 Významné

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více