Naučíme se biblický verš: Setba i ţeň a chlad i ţár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naučíme se biblický verš: Setba i ţeň a chlad i ţár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1."

Transkript

1 OBŠ1 SZ Z / LEKCE 4 N O E Genesis 6 9,19 Naučíme se biblický verš: Setba i ţeň a chlad i ţár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1. Mojžíšova 8,22 1. Porozumění textu 1.1 Souvislosti/Obsah Protoţe jsou lidé tak zlí (obzvlášť zřetelné je to v oblasti sexu), lituje Bůh, ţe je stvořil. Rozhodne se lidstvo zničit katastrofou potopy. Pro svůj bohabojný ţivot se Noe dozví o Boţím úmyslu o 120 let dříve. Dostane za úkol postavit záchrannou loď (archu), aby mohli všichni, kdo budou v arše, Boţí soud přeţít. Protoţe lidé Noemovu poselství nevěří, zachrání se jen jeho rodina a určitý počet zvířat z kaţdého druhu. Po soudu uzavře Bůh s Noem a všemi ţivými tvory smlouvu (9,9 10). Na znamení smlouvy rozklene Bůh na obloze duhu. Viz také Mt 24,37; Lk 17,26 27; Žd 11,7; 1 Pt 3,20; Iz 54, Osoby Bůh: svatý, spravedlivý a milující Bůh, jehoţ slovo se vyplní. Noe: (= útěcha, pokoj), syn Lámecha, doţil se 950 let (Gn 9,29). 120 let kázal soud a milost ( kazatel spravedlnosti 2 Pt 2,5), věřící, spravedlivý, bohabojný muţ (Gn 6,9/ Ţd 11,7). synové Noema: Šém, Chám a Jefet. Noemova žena a tři snachy. bezbožní lidé: Gn 6,1 7, zajímavé je, co se říká v 5. verši o srdci člověka. 1.3 Místa/Prostředí Jako konkrétní místo je uvedeno pohoří Ararat (Gn 8,4) v blízkosti jezera Van v Arménii 1.4 Doba 1656 let po stvoření Adama, asi let př. Kr. Noe byl v arše celkem 1 rok a 10 dnů (srov. Gn 7,11 a 13 s Gn 8,13 14) Boţí div. 1.5 Vysvětlení pojmů 6,14 archa: (lat. arca = skříň); materiál: goferové dřevo (Luther překládá: jedlové dřevo), rozměry: 135 m dlouhá, 22,5 m široká, 13,5m vysoká, jestliţe 1 loket = 45 cm. To je při třech patrech obytná plocha přes 9000 m2 (!!!) (dětem čísla řeknou málo, proto je lépe uvést známé moţnosti srovnání, např. fotbalové hřiště, čtyřpatrový dům pro více rodin...). Prostorově odpovídá asi 522 ţelezničním kontejnerům, váha asi 30 tisíc tun. Není uvedeno, ţe by měla archa kormidlo. Mohla tedy jen plynout po vodě. Kurs, směr, rychlost a cíl byly v Boţí ruce. 6,17 potopa světa: velká, přetrvávající záplava; Bůh potopu oznámil předem (6,17). Podle Gn 2,5 pravděpodobně aţ do časů Noemových dosud nepršelo. Také proto nemohli jeho vrstevníci pochopit, ţe staví tak obrovskou loď na souši a ne, jak bylo jinak běţné, u moře. Tím více byli lidé zděšeni, kdyţ přišel první déšť. Pro Pána Jeţíše je potopa světa historickou událostí (Mt 24,38). I z toho je patrné, ţe tato biblická zpráva není jen nějakou pověstí nebo mýtem, ale ţe je pravdivá. Tento Boţí soud uzavřel jeden úsek lidských dějin a umoţnil nový začátek. 1

2 2. Hlavní myšlenka a aplikace HM: Bůh soudí a zachraňuje. A: Hledej u Boha záchranu i ty. 3. Rybičky Úvahy nad situaci dítěte Děti jsou dobrými pozorovateli. Odmalička se učí tím, ţe pozorují. Kdyţ si tříleté dítě hraje s panenkami, mluví s nimi podobně jako jeho rodiče s ním. Často slyšíme stejné slovní obraty v rozhovoru mezi dítětem a panenkou. Ale nejen hovor, dítě napodobuje celý styl chování. Proto je tak důleţité, aby rodiče, učitelé atd. dávali dětem dobrý příklad. Takovým příkladem je Noe. Představíme dětem příkladné chování Noemovo a zdůrazníme zvlášť jeho vztah k Bohu. Jako člověk, který se bojí Boha a poslouchá ho, ţije Noe chtě nechtě jinak neţ lidé v jeho okolí. Toto důleţité zjištění děti při svém pozorování udělají poměrně brzo. Jak rostou, poznávají, zda se dospělí chovají doopravdy jako křesťané. Zde máme velkou odpovědnost. Pozor na to, abychom Boţí soud příliš nevyšperkovali. Hlavně u malých dětí bychom neměli moc zdůrazňovat hrůzy potopy, ale tím víc poukazovat na moţnost záchrany a na chování Noemovo. NÁVRHY PROVEDENÍ 3.1 Úvod Ukáţeme dětem obrázek archy (viz 1SZ 4/2c). Příběh je známý, nejdřív jim dáme moţnost vyprávět ho vlastními slovy Hádanka: Kde zvířátka najdeme v Bibli? Vyprávíme a necháme děti hádat, o kterou osobu se jedná (viz 1SZ 4/1, najdete i v prezentaci). Řešení: Jonáš, Eliáš, Noe, Eva, Petr, Samson. 3.2 Biblický příběh S pomocí obrázků (1SZ 4/2) vyprávíme biblický příběh s následujícími důrazy: Špatnost lidí jako protiklad ke spravedlnosti Noemově. Bůh vidí, mluví, varuje, oznamuje soud a moţnost záchrany. Co udělá Noe s Boţími pokyny? Je poslušný. Reakce lidí: umíme si představit, ţe se mu smějí, mají ho za blázna. Noe věří Bohu, vejde dveřmi do archy (poukázání na J 10,9, Jeţíš jako jediné dveře). Bůh dveře zavře, tzn. jedině Bůh je můţe znovu otevřít (pozdě!). Noe a jeho rodina jsou během Boţího soudu v arše. Chování Noema po opuštění archy: postavil Bohu oltář (vděčnost). Bůh uzavírá s Noem smlouvu, duha je dodnes jejím viditelným znamením (viz také bod 6). 3.3 Utvrzení Děti si opakují příběh s pomocí kvizu (připravit otázky a vizuální pomůcky pro flanelovou tabuli, pro kaţdou skupinu např. archu a zvířátka (1SZ-4/3). Za kaţdou správnou odpověď dostane skupina ke své arše zvířátko) Tvoříme společně obrázek (např. na balicí papír či tapetu). Namalujeme krajinu a nalepíme archu a zvířátka - viz 1SZ-4/3. Alternativa: kaţdé dítě si vytvoří takový obrázek pro sebe na čtvrtku A Vyrobíme archu z kulatého papírového talíře. S pomocí šablony (1SZ-4/4) nakreslíme archu a vystřihneme její horní část (nejlépe noţem). Horní polovina okraje talíře vytvoří duhu (vybarvíme), ze spodní poloviny bude voda (vybarvíme). Loď i duhu pak přehneme nahoru podle obrázku, obrázek tak bude stát. 2

3 4. Rybky Úvahy nad situaci dítěte Noe ţil jinak křesťané ţijí jinak. Mnohé děti proţívají v tomto směru napětí. Kdyţ se ve škole přiznají k Jeţíši Kristu, brzo stojí stranou kolektivu. Proto jim chceme dodat odvahu Noemovým příkladem. Bůh odměňuje člověka, který důsledně ţije pro něho. Dnes je stále více moderní ţít jinak, odlišně. Musíme jim objasnit, ţe nejde o to být z principu odlišný, jít v zásadě do opozice, ale ţít tak, jak Bůh ustanovil ve svém slově. NÁVRHY PROVEDENÍ 4.1 Úvod Děti ve skupinách dostanou tuţku a papír, ve vymezeném čase mají sepsat co nejvíce pojmů k heslu voda Zeptáme se dětí, kdo byl v Bibli první stavitel lodě a první mořeplavec, popíšeme archu a přejdeme k příběhu Protoţe jde o příběh poměrně dobře známý, zařadíme před vlastní vyprávění kviz (např. z otázek, na které lze odpovědět ano/ne) a zpracujeme tak několik základních údajů z příběhu - viz také Biblický příběh Viz Podrobněji probereme následující body: Odkud se bere v člověku zlo? (viz lekce 2 a Gn 6,5, zlé srdce, stav hříchu, Mt 15,19) Bůh oznamuje soud a milost. Boţí přesné pokyny a Noemova poslušnost (6,14+22) Noemovo poselství (2 Pt 2,5) Noemova vytrvalost a trpělivost. Noemova víra (Ţd 11,7): důvěřuje Bohu bezpodmínečně, např. staví na suchu, i kdyţ tam není ţádná voda. Zvláště bychom se měli věnovat Noemovým vlastnostem a nakonec poznamenat, ţe to jsou ctnosti hodné následování: víra, bázeň, čistota, věrnost, poslušnost, píle, vytrvalost, trpělivost Utvrzení Vyrábíme: Na čtvrtku lepíme archu ze zápalek Zpracování tabulky (srovnání tenkrát/dnes). Tabulka nám ukazuje, ţe je to vţdycky Bůh, kdo jedná (tabulku děti dostanou s tučně předtištěnou legendou, ostatní vyplňujeme společně s dětmi): V době Noemově Dnes Stav člověka Myšlenky jeho srdce jsou jen zlé (Gn 6,5) Všichni zhřešili (Ř 3,23) Boží varování Boží cesta záchrany Bylo dost času; stavba archy trvala 120 let, byla zřetelným a viditelným varováním. Plán záchrany a pokyny pocházely od Boha (stav. materiál, zásoba potravin, Gn 6,14nn). Kolikrát jsme slyšeli Boţí zvěst a varování? (Ţd 3,7) Lidé mají bibli, kromě toho na Boha ukazuje stvoření. (Ř 1,20 22) Bůh naplánoval a připravil předpoklady i pro naši záchranu. (Ef 2,8 10) Boží pozvání Platilo pro kaţdého, v arše bylo dost místa. Existoval jen jeden vchod do archy: dveře. Všichni, kdo vešli do archy, byli zachráněni. Pán Jeţíš je dveřmi. (J 10,9) Skrze víru v Pána Jeţíše můţe kaţdý být spasen. (Jan 3,16) Boží soud dva druhy lidí: a) v arše, zachránění b) mimo archu, ztraceni dva druhy lidí: a) věřící, zachráněni b) nevěřící, ztraceni (J 3,36) 3

4 4.3.3 Hra zvířecí páry : Kaţdé dítě dostane kartičku s názvem nebo obrázkem zvířete (můţeme pouţít kartičky zvířecího pexesa), kaţdé zvíře se přitom vyskytuje dvakrát. Na povel se pak musí páry vyhledat, nesmí však mluvit, dovoleny jsou jen zvuky a pohyby. Pár, který se našel, se posadí. Alternativa: Všechny děti stojí v kruhu, uprostřed leţí bonbon. Učitel řekne jméno zvířete, a kdo ze dvojice se bonbonu zmocní rychleji, můţe si jej nechat. Sám proti proudu plout *1 Toho, kdo věří *4 I kdyţ bouřka domem třese *2 5. Návrhy písní 6. Pomůcka k učení biblického verše Verš je výrokem o Boţí smlouvě s Noem. Dodnes se kaţdý můţe přesvědčit o jeho pravdivosti. S pomocí obrázků se ho snadno naučíme (1SZ-4/5). B o ž í z a s l í b e n í : Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1. Mojžíšova 8,22 4

5 1SZ 4/1 5

6 1SZ 4/1 6

7 1SZ 4/2 7

8 1SZ 4/2 8

9 1SZ 4/3 9

10 1SZ 4/3 10

11 1SZ 4/4 11 Tim 2,2 o.s.

12 1SZ 4/5 12 Tim 2,2 o.s.

starší žáci PoznejBibli / 3

starší žáci PoznejBibli / 3 Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Noe a potopa - Stavba archy Máte ve škole pravidla? Většinou nemáme

Více

Naučíme se biblický verš: Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Jeremjáš 17,7. 1. Porozumění textu

Naučíme se biblický verš: Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Jeremjáš 17,7. 1. Porozumění textu OBŠ1 NZ / LEKCE 10 T O N O U C Í P E T R Matouš 14,22-33 Naučíme se biblický verš: Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Jeremjáš 17,7 1. Porozumění textu 1.1 Souvislosti/Obsah

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Nabídka věčného ţivota

Nabídka věčného ţivota Nabídka věčného ţivota Smyslem ţivota je ţivot neztratit Radim Passer 9 9. Radim Passer Nabídka věčného ţivota Smyslem ţivota je ţivot neztratit Milost vám a pokoj. Tolik to kaţdý člověk potřebuje, milost

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Obor: Učitelství náboţenství a Katechetika kombinované studium Jurková Renata Modlitba v dnešní rodině Diplomová

Více

Proč je tolik církví?

Proč je tolik církví? Proč je tolik církví? Smysl a poslání církve dnes Radim Passer 23 23. Radim Passer Proč je tolik církví? Smysl a poslání církve dnes My jsme se v naší minulé přednášce zabývali tématem, jestli Pán Bůh

Více

Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1. D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda

Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1. D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1 Stará a nová smlouva (vybráno z knihy Sobota v Kristu) D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda Obsah: Stará smlouva... 2 Základ staré smlouvy = Desatero přikázání...

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Pneumatosféra. aneb. Duchovní svět ku pomoci

Pneumatosféra. aneb. Duchovní svět ku pomoci Pneumatosféra aneb Duchovní svět ku pomoci József Farkas (1971) 2 OBSAH: Pneumatosféra I.... 5 Pneumatosféra II.... 11 Pneumatosféra a křesťanství... 17 Pneumatosféra a psychoterapie... 23 Bezpodmínečné

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Pohádky nejen pro děti

Pohádky nejen pro děti Karel Makoň Pohádky nejen pro děti 1990-1991 Autor zakazuje jakékoliv úpravy textu (včetně gramatických) V závorce jsou texty určené převážně pro dospělého vykladače. (Začato v Ošelíně 25. srpna 1990)

Více

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ Kurs Omega Praktický výcvik zakladatelů sborů ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ ve spolupráci s PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin

Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot Kenneth E. Hagin 1 Předmluva Ţijeme v době, kdy není čas na to, hrát si na církev, nebo na zahrávání si s ďáblovými triky v našich ţivotech. Jsou tu poslední dny.

Více

PŘÍRUČKA PRO UČITELE 1. LIST JANŮV

PŘÍRUČKA PRO UČITELE 1. LIST JANŮV PŘÍRUČKA PRO UČITELE 1. LIST JANŮV Tyto příručky pro učitele by měly sloužit pouze vedoucímu studia. Příručky pro učitele obsahují: Průvodce lekcí Je míněn jako pomoc učiteli při vedení lekce, avšak nemá

Více

Katecheze pro děti (1. a 2. stupeň ZŠ)

Katecheze pro děti (1. a 2. stupeň ZŠ) Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro děti (1. a 2. stupeň ZŠ) Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry

Více

Desatero KatecheticKá příručka 2013

Desatero KatecheticKá příručka 2013 Desatero Katechetická příručka 2013 2 3 6 16 27 37 47 57 69 81 91 99 108 Úvodní slovo Jak s přípravkou pracovat Preambule Tomáš Trusina První přikázání Matěj Opočenský Druhé přikázání Elen Plzáková Třetí

Více

Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství

Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství Moje Inspirace Existuje něco víc, neţ jen náboţenství 1 NĚCO SCHÁZÍ Vítejte! V tomto dokumentu bych Vám chtěla představit a přiblíţit toho, kdo mě inspiruje v celém ţivotě. Je to Bůh. Ano, vím, asi to

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Lucie Muchová Modlitba v rodině Katedra: Filozofie a teologie Vedoucí: Mgr. Petr Jandejsek, M.A. 2013 Prohlašuji, že jsem

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení 07/2012 úvodník napsali vyučování Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 narozeniny oznámení Ovoce pyšného srdce úvodník Řekl sis:»hle, pobil jsem Edómce.«Proto

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství praţského č. j. 1803/94

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE

O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE VERITATIS SPLENDOR Encyklika Jana Pavla II. O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE z 6. srpna 1993 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství praţského č. j. 2001/94 ze

Více

Biblické texty pro každý den Ztiš se Pozvi Hospodina Čti Zamysli se Prober to s Hospodinem Podtrhni, zapisuj týden 25.-31.10.

Biblické texty pro každý den Ztiš se Pozvi Hospodina Čti Zamysli se Prober to s Hospodinem Podtrhni, zapisuj týden 25.-31.10. Biblické texty pro každý den Ztiš se najdi si místo a čas, kde se můţeš ztišit, kde můţeš být sám. Pomoci Ti můţe zapálená svíčka, ikona, prostý kříţ. Něco na čem můţe spočinout Tvůj pohled a co Ti připomíná

Více