Výroční zpráva. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Zpracovala: Mgr. Vlasta Šafránková, ředitelka školy Mgr. Lenka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace Sídlo školy: Dr. Hrubého 2, Šternberk Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Telefon: , , Fax: Internetové stránky: Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Zástupce ředitelky: Zřizovatel: Sídlo: Mgr. Vlasta Šafránková Mgr. Lenka Hlaváčková Mgr. Miloslav Beneš Město Šternberk Horní náměstí 16, Šternberk Školská rada: 9 členů, zřízena ke dni Charakteristika školy Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do školského rejstříku. Výchovně vzdělávací cíle vyplývají z postavení základní školy ve školském systému. Prvořadým úkolem školy je plnění povinné školní docházky a příprava žáků ke studiu na středních školách. Zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Budova školy je umístěna téměř ve středu města. Ke škole patří velká a malá tělocvična, které jsou s hlavní budovou propojeny. Areál školy doplňuje prostorné hřiště a školní dvůr. Školní družina je částečně umístěna v půdní vestavbě školy, některá oddělení se nacházejí v kmenových třídách. Povinnou školní docházku plnili ve škole žáci ze Šternberka a přilehlých obcí Babic, Mladějovic, Štarnova, Krakořic, Řídeče, Komárova, Lužic, Stádla, Štěpánova, Hnojic a Huzové. Škola měla devět ročníků, které se členily na první a druhý stupeň. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem ve 13 třídách do konce prvního pololetí a od druhého pololetí byly tři první třídy z organizačních důvodů sloučeny do dvou prvních tříd. Druhý stupeň tvořil šestý až devátý ročník v 9 třídách. Žákům a zaměstnancům školy je umožněno stravování ve školní jídelně umístěné v budově školy. Jídlo splňující zásady zdravé výživy je přiváženo 3

4 ze Školní jídelny Svatoplukova ve Šternberku. Pitný režim je zajišťován pomocí automatů umístěných ve školní budově, dodávkou školního mléka a dostatečným množstvím nápojů dodávaných školní jídelnou v době školního oběda. Žáci mají možnost využít i nabídky školního bufetu. Škola se zapojila do programu Ovoce do škol určeného pro žáky 1. stupně. Vytápění všech prostor školy je napojeno na centrální plynovou kotelnu. Školní družina má samostatný plynový kotel. Prostory školní družiny jsou vybaveny klimatizací. Škola má dvě zmodernizované odborné učebny pro výuku informatiky. Ve většině učeben jsou k dispozici dataprojektory, v osmi třídách i interaktivní tabule. Pedagogickým pracovníkům je zpřístupněn internet ve sborovnách i ve všech třídách. Vyučování probíhalo v učebnách a pracovnách, které jsou účelně zařízené. Rovněž vybavení kabinetů pomůckami a didaktickou technikou je na dobré úrovni. Sbírky jsou pravidelně využívány, opravovány a doplňovány. Zmodernizovaná učebna chemie a fyziky splňuje všechny podmínky pro moderní výuku těchto předmětů na ZŠ. Kromě výše uvedených učeben má škola ještě k dispozici cvičnou kuchyni, dílny, jazykovou učebnu s interaktivní tabulí, učebnu pro výuku výtvarné výchovy a keramickou dílnu s vypalovací pecí. Na škole je zřízena knihovna pro učitele a knihovna pro žáky. Knižní fond je průběžně a dle potřeby obnovován a doplňován. Všechny knihy jsou označeny štítky za účelem zjednodušení výpůjčního systému. Mimořádně příznivé podmínky má škola pro výuku tělesné výchovy vzhledem ke dvěma moderním tělocvičnám a prostornému hřišti s umělým povrchem. Tělocvičny a hřiště jsou využívány nejen k výuce tělesné výchovy, ale také k mimoškolnímu využití volného času žáků a veřejnosti v době mimo školní provoz. V rozsahu stanoveném právními předpisy byly žákům bezplatně poskytnuty učebnice, učební texty a základní školní potřeby. Škola zajišťovala bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisely s výchovou a vzděláváním, soustavně vytvářela podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontrolovala jejich dodržování. Ředitelka školy ustanovila třídní učitele, správce sbírek a kabinetů, předmětové komise a metodická sdružení. Zřídila pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy byli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Po projednání s pracovníky a po schválení školskou radou byl vydán školní řád školy a byly schváleny řády odborných pracoven, kabinetů, laboratoří, tělocvičny a hřiště. 4

5 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka v ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Dr. Hrubého 2, Šternberk. Ve školním roce 2013/2014 byly nabízeny: Volitelné předměty: 7. ročník 1. blok Německý jazyk Ruský jazyk 8. ročník 1. blok Německý jazyk Ruský jazyk 9. ročník 1. blok Informatika 7. ročník 8. ročník 9. ročník Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk Ruský jazyk 2. blok Domácnost Informatika Psaní na klávesnici Robotika a programování Seminář z přírodovědných předmětů Sportovní aktivity Výtvarné činnosti Zpěv Nepovinné předměty: ročník Náboženství ročník Sportovní a pohybové aktivity 5

6 3. Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2013/2014 činil celkový počet pracovníků na škole stupeň stupeň 19 vychovatelky 5 provozní zaměstnanci 8 asistent pedagoga 2 školní psycholog 1 a) Pedagogičtí pracovníci Jméno Pracovní zařazení Přidělené předměty Mgr. Beneš Miloslav zástupce ředitelky Tv, Z Částková Jiřina vychovatelka ŠD Čermáková Ludmila vychovatelka ŠD Mgr. Dopitová Jarmila učitelka 1. stupeň Mgr. Dostálová Petra učitelka 1. stupeň Ellnerová Jitka asistent pedagoga Handlová Dana vychovatelka ŠD Mgr. Hlaváčková Lenka zástupkyně ředitelky Čj, Ov Mgr. Hnáth Leo učitel M, Z, Inf, ZI, Rob Mgr. Hnáthová Leona učitelka Aj Mgr. Jakůbek Robert učitel Čj, D, Pč, Tč Mgr. Kaňáková Hana učitelka Př, Hv, SPř, Zp Mgr. Keclíková Ludmila učitelka Čj, Ov, Pč Mgr. Konečná Irena učitelka 1. stupeň Konečná Kateřina asistent pedagoga Mgr. Lančová Ilona učitelka Tv, Dom, Pč, VkZ, SpA Mgr. Lounová Jana učitelka M, F, ZI Mgr. Mikešová Štěpánka učitelka M, F, ZI, PnK Mgr. Mikolecká Kamila učitelka Aj, Hv, Pč Mgr. Mohaplová Simona učitelka Čj, Nj, Dom Mgr. Mondeková Michaela učitelka Tv, Př, Z, VkZ Mgr. Motáňová Jitka učitelka 1. stupeň Mgr. Musilová Ladislava učitelka Hv, Aj, Rj Mgr. Nosková Jarmila učitelka 1. stupeň Mgr. Patsch Radek učitel 1. stupeň Mgr. Poláchová Helena učitelka 1. stupeň Poláchová Věra vychovatelka ŠD Mgr. Procházková Jitka učitelka Aj Mgr. Skyvová Jana učitelka Aj Mgr. Staňová Veronika školní psycholog Mgr. Svobodová Alena učitelka 1. stupeň 6

7 Mgr. Šafránková Vlasta ředitelka školy M Mgr. Škanderová Světlana učitelka 1. stupeň Študentová Zuzana vychovatelka ŠD Mgr. Tomanová Darja učitelka M, Ch Mgr. Václavíková Iveta učitelka 1. stupeň Mgr. Večerková Jitka učitelka Vv Mgr. Vojkůvková Alena učitelka Aj, Vv, D, Pč Mgr. Vytřísalová Jana učitelka 1. stupeň Mgr. Zatloukalová Jitka učitelka 1. stupeň Mgr. Martin Zelený učitel TV-D Mgr. Zemánková Helena učitelka 1. stupeň b) Provozní zaměstnanci Ostarková Hana Mužíková Soňa Závodný Roman Šíp Jiří Knápková Jana Krátká Lenka Maléřová Radka Martinátová Lenka tajemnice účetní školník údržbář, topič uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Změny ve stavu pracovníků školy ukončení pracovního poměru 1 ke dni ke dni ke dni ke dni přijetí do pracovního poměru 4 ke dni ke dni ke dni

8 4. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a) Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2014/2015 proběhl dne zapsáno dětí 79 žádost o odklad PŠD 12 vyhověno žádostem o odklad PŠD 12 rozhodnutí o přijetí dítěte do ZŠ 67 b) Počty žáků ve třídách Třída Počet žáků na začátku školního roku Počet žáků na konci školního roku I.A I.B I.C 20 0 * II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B V.C VI.A VI.B VI.C VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem žáků * organizační změna ředitelky školy: třída I.C rozdělena do tříd I.A a I.B 8

9 Změny ve stavu žáků školy Přestup z jiné školy 5 Přestup v rámci školy 19 Odchod na jinou školu 18 c) Přijímací řízení na střední školy Počet žáků, kteří ukončili PŠD v 8. ročníku v 9. ročníku Počet žáků, kteří odešli z 5. ročníku ze 7. ročníku Umístění žáků Osmileté gymnázium 9 Šestileté gymnázium 0 Čtyřleté gymnázium 6 SOŠ a SOU Vzdělání s maturitní zkouškou 25 Vzdělání s výučním listem 10 Celkem žáků 50 9

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků pololetí pololetí Celkový počet žáků Z toho Výchovná opatření Snížené známky z chování Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo 9 4 Konalo opravnou zkoušku 0 3 Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ 6 6 Stupeň Stupeň Celkem zameškaných hodin Omluvených Průměr na jednoho žáka 30,37 36,78 Neomluvených Průměr na jednoho žáka 0,01 0,23 10

11 Průměry tříd v jednotlivých předmětech I. stupeň 1. pololetí Třída Český jazyk Cizí jazyky Přírodověda Vlastivěda Prvouka Matematika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná Nepovinný předmět Celkový prospěch 1.A 1, ,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.B 1, ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00-1,00 1.C 1, ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00-1,00 2.A 1, ,07 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 2.B 1, ,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.A 1,54 1, ,50 1,50 1,00 1,18 1,09 1,00 1,00 1,21 3.B 1,66 1, ,29 1,58 1,00 1,04 1,00 1,00 1,00 1,22 4.A 1,47 1,27 1,19 1,38-1,33 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,19 4.B 1,73 1,17 1,13 1,26-1,34 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,18 4.C 1,60 1,40 1,32 1,32-1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,22 Základy informatiky 5.A 1,39 1,50 1,21 1,17 1,00 1,46 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17 5.B 1,69 1,69 1,24 1,44 1,00 1,52 1,00 1,00 1,06 1,00 1,00 1,26 5.C 2,03 2,17 1,69 1,55 1,00 2,03 1,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,45 11

12 Průměry tříd v jednotlivých předmětech II. stupeň 1. pololetí Třída Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Základy informatiky Zeměpis Matematika Výchova ke zdraví Přírodopis 6.A 2,51 2,00 1,63 1,03 1,00 2,00 2,22-1,48 1,88 1,00 1,00 1,29 1, ,54 6.B 2,25 2,20 1,75 1,12 1,20 1,95 2,20-1,45 1,95 1,00 1,16 1,00 1, ,56 6.C 2,04 2,16 1,76 1,08 1,08 1,76 2,00-1,60 2,08 1,00 1,04 1,00 1, ,00 1,50 7.A 2,71 2,77 2,51 1,45-2,41 2,93-2,06 2,90 1,00 1,03 1,48 1,00 2,27 1,24-2,00 7.B 2,46 2,06 1,60 1,06-1,50 2,06-1,40 2,43 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,30 1,00 1,52 Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná VP 1. blok VP 2. blok Nepovinný předmět Průměr Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Chemie Zeměpis Matematika Výchova Ke zdraví Přírodopis Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná VP 1. blok VP 2. blok Nepovinný předmět Průměr 8.A 2,84 2,40 2,00 1,32 2,68 2,36 2,44 1,16 1,72 2,48 1,00 1,00 1,04 1,00 2,20 1,00 1,00 1,83 8.B 2,66 2,04 2,41 1,37 2,41 1,87 2,33 1,25 1,79 2,58 1,00 1,00 1,08 1,00 1,74 1,00-2,26 9.A 2,57 2,47 1,66 1,09 2,09 2,09 2,57 1,05 1,42 2,00 1,19 1,14 1,00 1,00 1,85 1,00-1,63 9.B 2,94 2,68 2,42 1,47 2,73 2,36 2,78 1,84 1,59 2,84 1,00 1,26 1,00 1,00 2,30 1,00-1,98 12

13 Průměry tříd v jednotlivých předmětech I. stupeň 2. pololetí Třída Český jazyk Cizí jazyky Přírodověda Vlastivěda Prvouka Matematika 1.A 1, ,00 1,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1.B 1, ,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1, ,01 2.A 1, ,06 1,17 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 2.B 1, ,11 1,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 3.A 1,45 1, ,40 1,50 1,04 1,09 1,40 1,00 1,00 1,23 3.B 1,81 1, ,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,27 4.A 1,63 1,40 1,54 1,54-1,63 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 4.B 1,54 1,18 1,18 1,13-1,27 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 4.C 1,56 1,52 1,32 1,32-1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,23 Základy informatiky Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná Nepovinný předmět Celkový prospěch 5.A 1,57 1,60 1,21 1,17 1,00 1,57 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,21 5.B 1,82 2,00 1,41 1,37 1,00 1,89 1,13 1,00 1,06 1,00 1,00 1,37 5.C 2,21 2,17 1,53 1,64 1,10 1,71 1,00 1,00 1,03 1,00 1,00 1,44 13

14 Průměry tříd v jednotlivých předmětech II. stupeň 2. pololetí Třída Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Základy informatiky Zeměpis Matematika Výchova Ke zdraví Přírodopis 6.A 2,51 2,05 1,70 1,18 1,00 2,03 2,11-1,33 1,92 1,00 1,00 1,00 1, ,52 6.B 2,39 2,34 2,00 1,26 1,04 2,34 2,21-1,69 2,00 1,00 1,00 1,21 1, ,65 6.C 2,20 2,40 1,88 1,28 1,16 1,84 2,16-1,76 2,20 1,00 1,08 1,16 1, ,00 1,62 7.A 2,77 2,74 2,19 1,25-2,38 2,90-1,93 2,61 1,00 1,00 1,16 1,00 2,40 1,16-1,91 7.B 2,30 1,76 1,53 1,00-1,60 2,06-1,23 1,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,72 1,08 1,00 1,44 Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná VP 1. blok VP 2. blok Nepovinný předmět Průměr Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Chemie Zeměpis Matematika Výchova Ke zdraví Přírodopis Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná VP 1. blok VP2. blok Nepovinný předmět Průměr 8.A 2,80 2,44 2,00 1,16 2,68 2,16 2,48 1,12 2,16 2,52 1,00 1,12 1,24 1,00 2,50 1,00 1,00 1,87 8.B 2,91 2,20 2,33 1,20 2,54 2,16 2,54 1,33 1,87 2,33 1,00 1,04 1,12 1,00 2,02 1,60-1,83 9.A 2,52 2,61 1,90 1,04 2,33 2,19 2,14 1,10 1,66 2,04 1,00 1,14 1,00 1,00 1,93 1,00-1,66 9.B 2,84 2,89 2,84 1,68 2,73 1,94 2,84 1,21 1,84 2,84 1,00 1,15 1,26 1,10 2,28 1,00-1,99 14

15 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Pro školní rok 2013/2014 zpracoval školní metodik prevence minimální preventivní program (MPP) vycházející z potřeb naší školy. Plnění MPP je založeno na spolupráci všech pracovníků školy za podpory vedení. Primární prevence rizikového chování byla realizována v rámci výuky prvouky, přírodovědy, přírodopisu, chemie, výchovy ke zdraví a občanské výchovy. Velký důraz je v prevenci kladen mimo jiné na zdravý životní styl (zdravý způsob života, péče o zdraví, bezpečné sexuální chování, rizika zneužívání návykových látek a jeho dopad na zdraví i život člověka), posilování mezilidských vztahů, osobní bezpečnost. Na tuto problematiku upozorňovali vyučující i v dalších předmětech. Otázce rizikového chování se dále věnovali třídní učitelé v třídnických hodinách. První pololetí dobíhal projekt Cesta ke zdraví, který byl finančně podpořen v rámci grantového řízení vypsaného MŠMT v oblasti prevence. V rámci projektu proběhly projektové dny pro celou školu na téma Pohybem ke zdravému životnímu stylu. Součástí projektu byla spousta dílčích tematických dnů Zubní hygiena, Odznak všestrannosti olympijských vítězů, Čas proměn. Druhým projektem, který jsme realizovali, bylo (Bez)starostné mládí?. Tento projekt byl finančně podpořen v rámci grantového řízení vypsaného Městem Šternberk v programu prevence kriminality Naše město. Primárním cílem projektu bylo zmírnit rizika výskytu sociálně patologických jevů a zvýšení odolnosti či nácviku odmítání vůči těmto jevům. V rámci tohoto projektu se žáci vybraných ročníků zúčastnili preventivních programů z nabídky Sdružení D a P-centra. V prevenci rizikového chování jsme se zaměřili na tyto oblasti: a) primární prevence rizikového chování osvěta pro žáky a rodiče propagace zdravého životního stylu školní poradenská služba školního metodika prevence, výchovného poradce a školního psychologa předcházení a snaha zabránit vzniku rizikového chování mezi žáky okamžitým a důsledným řešením problémů využití testů k diagnostice třídního klimatu prevence záškoláctví využití schránky důvěry realizace témat primární prevence rizikového chování obsažených v ŠVP a MPP školení pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování aktualizace internetových stránek školního metodika prevence na webu školy b) mimoškolní aktivita dětí nabídka volnočasových aktivit školní zájmové útvary organizace různých í víkendové pobyty rodičů s dětmi 15

16 c) realizované aktivity v prevenci rizikového chování adaptační kurz pro žáky 6. ročníku program v P-centru Naše třída, naše parta a Drogy jako (ne)moc (7. a 9. ročník) projektové dny vzdělávací program Internetová gramotnost program UP Olomouc (Ne)bezpečný sex (8. a 9. ročník) přednášky s besedou Příběhy bezpráví (9. ročník) program Zdravé zuby týden zdravých svačinek přednáška Čas proměn (6. ročník) preventivní program Méďové (3. ročník) preventivní program Jonathan a RSB (4. ročník) projekt Odznak všestrannosti olympijských vítězů spolupráce s Policií ČR a městskou policií spolupráce s hasiči projekty Ovoce do škol a Mléko do škol kurz dopravní výchovy (4. ročník) Projekt Cesta ke zdraví Projekt (Bez)starostné mládí? třídní klima dotazník školního psychologa 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2013/2014 účastnili v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků seminářů organizovaných vzdělávacím zařízením SCHOLA SERVIS Olomouc a NIDV Olomouc a vzdělávacími agenturami DESCARTES Olomouc a PARIS. Počet pedagogických Název semináře pracovníků, kteří se zúčastnili semináře Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi 2 SMART Klub krajská odborná konference o 3 podpoře interaktivní výuky Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART 2 Board Odpovědnost při výkonu práce pedagoga Pedagog 18 mezi paragrafy Rozumíme penězům 4 Matematika činnostně ve 2.ročníku 2 Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky 1 Moderní mikroskopie, fyzikálně chemické a 1 16

17 chemicko-fyzikální souvislosti Elektřina kolem nás, radioaktivita, fyzikální experimenty se zvukovou kartou PC 2 Jaderná energetika v roce 2014, jaké jsou mantinely pro energetickou koncepci ČR? 2 Competitions and Games in English Lessons 1 Funny and Effective English for primary students 1 Školení tvorby tiskových sestav v systému Škola OnLine 1 Repetitorum terénní přírodovědy aneb stopě na stopě 3 Finanční gramotnost pro učitele ZŠ 1 Písmo Comenia Script 1 Setkání školních metodiků prevence 1 Školení ICT 1 Seminář o odpadech EKO KOM 1 Sexuální 2 Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy 2 Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu v roce Hry a tance s písničkou 1 Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL 1 EVVO: Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky a Rostliny, které ovlivnily svět 1 Etická pro učitele 2 Praktické využití internetu ve výuce ČJ a literatury 1 Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky 1 Metod. výuky němčiny jako druhého cizího jazyka 1 Mluvím, mluvíš, mluvíme? 1 Vánoční inspirace 1 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce školy Název akce Matematický Klokan Návštěvy městské knihovny Drakiáda Podzimní park Recitační Halloweenský workshop dlabání dýní Návštěva u hasičů Forma realizace besedy vycházka workshop beseda 17

18 Tenisový turnaj Orientace v přírodě mapovací kurz Mikulášská show na ledě zábavné e Jarní Kiosk Plavání 2., 3. a 4. ročník kurz Turnaj ve florbalu LVVZ 7. ročník kurz Plavecké závody v Uničově Scio testování Šternberský slavíček pěvecká Návštěva partnerské školy Trenčín výměnný pobyt Seiferos výukový program Koncert pěveckého sboru vystoupení Turnaj v malé kopané Dopravní 1. stupeň kurz Omán (Pohodáři) 2. stupeň beseda Den Země projektový den Atletický čtyřboj Kuličkiáda Modrý tygr filmové představení Noc s Andersenem projekt Odznak všestrannosti olymp. vítězů beseda Vánoční jarmark projekt Ekologické centrum Sluňákov výukový program 90. léta ve světové rockové hudbě výchovný koncert Život a hudba ve Velké Británii výchovný koncert Recitál ke Dni matek vystoupení Zvířata v lese a jejich mláďata beseda Diashow Motani - Mexiko beseda Obrazy z války třicetileté výukový program Návštěva Expozice času animační programy Velikonoční salón výukový program Zelená stezka Mc Donald s Cup Pythagoriáda matematická Malá chemická olympiáda Plavecká štafeta šternberských škol Příběhy bezpráví beseda Dny evropského dědictví výukový program Miniolympiáda v anglickém jazyce 18

19 b) Další aktivity Název akce Víkendové pobyty tematické víkendy s rodiči (2.A) - soustředění odbíjené žákyň Spaní ve škole 1.A,B, 4.A,B,C, 6.A,B, 7.B Pečení vánočních perníků s rodiči (1.A,B, ŠD) Návštěva prezentační výstavy Scholaris v Olomouci (9. ročník) Exkurze - Praha (9. ročník) - Dlouhé Stráně (5. ročník) - Praděd (4. ročník) - Muzeum Olomouc a Státní vědecká knihovna (8.ročník) - Vídeň Návštěva IPS Úřadu práce Olomouc (9. ročník) Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd Adopce na dálku dívky Apsy z Indie Sběr papíru Školní výlety Dětský letní tábor Ozdravný pobyt v Chorvatsku c) Prezentace školy na veřejnosti Název akce Den otevřených dveří Účast v mimoškolních ích Třídní besídky ke Dni matek Schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd Školní ples ve spolupráci se SRPŠ Vystoupení na geriatrickém oddělení Nemocnice Šternberk Výstavy výtvarných prací v městských galeriích Schůzka pro rodiče vycházejících žáků 9. tříd Vítání občánků na MěÚ Šternberk Klíček ke slabikáři předávání slabikářů žákům 1. tříd České Vánoce s Ježíškem vypouštění balónků Cyklistický výlet do ZOO na Sv. Kopečku ve spolupráci se SRPŠ Návštěva dětí z mateřských škol Zápis dětí do 1. tříd Příspěvky do městského a regionálního tisku Internetové stránky školy Vývěska na budově MěÚ Šternberk Školní časopis Kronika školy 19

20 d) Zájmové útvary Název zájmového útvaru Počet žáků, kteří navštěvovali zájmový útvar Keramický kroužek 1.st. 26 Dramatický kroužek 1. st. 12 Sbor 30 Počítačový kroužek 15 Informatika 1. st. 10 Florbal 2. st. 20 Golf 15 Odbíjená 1. st. 15 Odbíjená 2. st. 8 Odbíjená - přípravka 25 Aerobik 1. st. 21 Aerobik 2. st. 9 Aerobik 19 Sportovní hry 19 Reedukace 10 Logopedie 16 Zobcová flétna 4 e) Účast žáků v ích Termín Soutěž, akce Účast a umístění Září září Atletický čtyřboj 1. stupeň 1.třídy - hoši: 1.místo: Mondek Tomáš 2.místo: Čtvrtlík Roman 3.místo: Lorenc David 1.třídy - dívky: 1.místo: Látalová Markéta 2.místo: Jakůbková Anna 3.místo: Zatloukalová Kristýna 2.třídy - hoši: 1.místo: Mondek Ondřej 2.místo: Šimek Jakub 3.místo: Vereskov Dominik 2.třídy - dívky: 1.místo: Kuncová Barbora 2.místo: Richterová Anežka 3.místo: Chládková Eliška 3.třídy - hoši: 1.místo: Richter Josef 2.místo: Lorenc Adam 3.místo: Odstrčil Roman 3.třídy - dívky: 20

21 1.místo: Grégrová Kristýna 2.místo: Kuklínková Alexandra 3.místo: Mazuryková Anatolia 4.třídy - hoši: 1.místo: Marghold František 2.místo: Režnar Jakub 3.místo: Nesvadba Tomáš Oldřich 4.třídy - dívky: 1.místo: Grégrová Tereza 2.místo: Máčalová Veronika 3.místo: Janová Vendula 5.třídy - hoši: 1.místo: Grégr Jakub 2.místo: Tesař Jakub 3.místo: Grégr Lukáš 5.třídy - dívky: 1.místo: Krejčířová Kristýna 2.místo: Pospíšilová Adéla 3.místo: Krejčířová Tereza Říjen 10.říjen Podzimní park 1. stupeň Listopad 13.listopad Astronomická olympiáda školní kolo Výsledky: 1.třídy 1.místo: Spurný Šimon 2.místo: Mondek Tomáš 1.místo: Janulíková Barbora 2.místo: Balcárková Eliška 3.místo: Jakůbková Anna 2.třídy - 1.místo: Šimek Jakub 2.místo: Vereskov Dominik 1.místo: Richterová Anežka 3.třídy 1.místo: Richter Josef 4.třídy 2.místo: Nesvadba Tomáš O. 3.místo: Rabenseifner Matěj 1.místo: Grégrová Tereza 3.místo: Máčalová Veronika 5.třídy 1.místo: Grégr Jakub 1.místo: Krejčířová Kristýna 2.místo: Krejčířová Tereza Kategorie G-H (6.- 7.ročník): 1.místo: Patsch Tomáš 2.místo: Vrana Miloslav Kategorie E-F (8.- 9.ročník): 1.-2.místo: Stavaričová Tereza 1.-2.místo: Bican Alexandr 3.místo: Špundová Adéla 4.místo: Černocká Dominika 21

22 20.listopad Prosinec 5.prosinec Turnaj ZŠ ve volejbale smíšených družstev Turnaj v přehazované - 2. stupeň (všichni postup do krajského kola) 1.místo: ZŠ Dr.Hrubého 2, Šternberk (Šarnik M., Soldánová K., Krennbauerová V., Leitl D., Štefan J., Sedlář J., Bican A., Hračová M., Palůchová A., Višňovská Adéla) Kategorie třídy: 1.místo: 6.A tým 1 2.místo: 6.C tým 1 3.místo: 7.B tým 1 Kategorie třídy: 1.místo: 9.A tým 1 2.místo: 9.A tým 2 3.místo: 8.B tým 1 10.prosinec Olympiáda v českém jazyce školní kolo tříd 10.prosinec Vánoční turnaj v malé kopané tř. hala Gymnázia Šternberk 14.leden Recitační školní kolo 2. stupeň 16.prosinec Vánoční turnaj v ringu tříd 17.prosinec Vánoční turnaj ve florbalu tříd hala Gymnázia Šternberk 17.prosinec Vánoční turnaj v přehazované tříd 1.místo: Chytková Martina 2.místo: Hanáková Valérie 3.místo: Šimek Martin 1.místo: ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk (Šarník M., Leitl D., Plachý D., Šemet E., Štefan J., Frölich V., Šimek M., Bican A., Záhora T., Obšivač J.) kategorie: třída 1.místo: Marghold A., Čechová A., Stejskalová S. kategorie: třída 1.místo: Klimeš D., Reichová K., Grygar D. 2.třídy: 1.místo: 2.B (Vrbka, Sobotová) 2.místo: 2.A (Šimek, Hrušková) 3.místo: 2.B (Mondek, Kochová) 3.třídy: 1.místo: 3.B (Lorenc, Novák) 2.místo: 3.B (Odstrčil, Marečková) 3.místo: 3.B (Gerža, Petřeková) 1.místo: ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk (Šarník M., Leitl D., Šemet E., Štefan J., Frölich V., Šimek M., Sedlář J., Handl T., Procházka A.) 4.třídy: 1.místo: 4.A (Pryč, Rabenseifner, Segéňová, Janová) 22

23 18.prosinec Sportovní den 2. stupně projektový den Leden 15.leden 28.leden 29.leden Astronomická 1. kolo Nejlepší chemik regionální finále Plavecké závody Uničov 2.místo: 4.A (Ševčík, Režnar, Voráčová, Groerová) 3.místo: 4.B (Korený, Veselský, Štrambachová, Tiefenbach) 5.třídy: 1.místo: 5.C (Hužva,Grégr, J.,Marečková, Czabeová) 2.místo: 5.A (Dohnal, Grégr L., Čtvrtlíková, Lindušková) 3.místo: 5.B (Sedlařík, Vlček, Krejčířová K., Krejčířová T.) 1.místo: 9.A 2.místo: 6.A 3.místo: 7.A Žáci ili v devíti sportovních disciplínách a taneční sestavě. V jednotlivých činnostech se museli prostřídat všichni žáci. Kategorie tř.: 4.místo: družstvo Patsch T., Švub M., Grégr J. Kategorie tř.: 6.místo: družstvo Obšivač J.,Poštulka L., Jurča M. 14.místo: Soldánová Kristýna 16.místo: Vašíčková Naděžda 20.místo: Čiklová Petra Kategorie - 3.třída hoši prsa: 2.místo: Odstrčil Roman 3.místo: Knob Vladimír Kategorie - 3.třída dívky prsa: 3.místo: Kuklínková Alexandra Kategorie - 4.třída hoši prsa: 4.místo: Rýznar Vladimír Kategorie - 4.třída dívky prsa: 4.místo: Voráčová Michaela Kategorie - 5.třída hoši prsa: 1.místo: Dohnal Adam Kategorie - 5.třída dívky prsa: 1.místo: Krejčířová Kristýna Kategorie - 5.třída hoši kraul: 1.místo: Dohnal Adam Kategorie - 5.třída dívky kraul: 1.místo: Blechtová Adriana 23

24 30.leden Únor 12.únor 19.únor 19.únor 19.únor Březen 12.březen 12.březen Recitační školní kolo - 1. stupeň Olympiáda v německém jazyce okresní kolo Recitační městské kolo DDM Šternberk Olympiáda AJ okresní kolo Pythagoriáda školní kolo Košíková hoši okrskové kolo Olympiáda v německém jazyce krajské kolo kategorie: třída 1.místo: Marghold Petr 2.místo: Horáková Karolína 3.místo: Mihok Mário kategorie: třída 1.místo: Marghold František Střítezská Eliška 2.místo: Kovaříková Sára 3.místo: Čtvrtlíková Elen 2.místo: Krennbauerová Valérie kategorie: třída 3.místo: Schejbalová Nikol kategorie: třída 1.místo: Marghold František 2.místo: Čtvrtlíková Elen kategorie: třída 2.místo: Čechová Anežka 3.místo: Margholdová Anežka kategorie: třída 3.místo: Krennbauerová Valérie kategorie: třída 1.místo: Holčíková Simona kategorie: třída 18.místo: Čiklová Petra kategorie: 6.třída 1.místo: Vrbka Ondřej 2.místo: Čechová Anežka, Gajdoš Jiří kategorie: 7.třída 1.místo: Fišerová Barbora 2.místo: Sadílková Nikol, Palůchová Alexandra kategorie: 8.třída 1.místo: Hamrla Filip 2.místo: Pryč Jan 3.místo: Bořánek Michal, Burianová Ludmila, Černocká Dominika 4.místo 5.místo: Krennbauerová Valérie 24

25 19.březen 19.březen 20.březen 22.březen 23.březen Šternberský slavíček školní kolo Astronomická Košíková dívky oblastní finále Šternberský slavíček městské kolo Jarní běh Tyršovými sady I.kategorie: 1.třídy: 1.místo: Schweiner F. 2.místo: Nikl P. 2.místo: Dunajová A. 3.místo: Látalová M. II.kategorie: 2.třídy: 1.místo: Chládková E. 2.místo: Šubrtová L. 3.místo: Pudl J. 3.místo: Horáková K. III.kategorie: 4. 5.třídy: 1.místo: Šnýdrová A. 2.místo: Patsch T. 2.místo: Gáborová V. 3.místo: Szépeová A. 3.místo: Krejčířová K. IV.kategorie: 6. 7.třídy: 1.místo: Pavelková K. 2.místo: Stejskalová S. 3.místo: Hamrlová A. V.kategorie: 8. 9.třídy: 1.místo: Krátká I. 1.místo: Lančová E. 2.místo: Krátká T. 3.místo: Krennbauerová V. kategorie: třídy: 4.místo: Vrbka O., Krabicová D., Jořenek J. 5.místo: Wellart R., Vychodilová K., Čechová A. kategorie: třídy: 4.místo: Obšivač J., Poštulka L., Jurča M. 2.místo kategorie 1.třídy: 2.místo: Látalová M. kategorie třídy: 5.místo: Šubertová L. kategorie třídy: 1.místo: Gáborová V. 3.místo: Szépeová A. kategorie třídy: 1.místo: Krátká I. kategorie třída dívky: 2.místo: Rabenseifnerová V. kategorie třída hoši: 25

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk 2012 2013 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Obsah I. Charakteristika školy str.3 II. Vzdělávací koncepce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní škola Na Výsluní Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem Stará

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 400 11 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/ 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/ 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/ 2014 říjen 2014 Mgr. Svatopluk Vlk www.zshaskova.cz strana 1 Obsah Výroční zpráva je zpracována v souladu s vyhláškou č. 15/ 2005 Sb., ve znění novely č. 225/

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více