Výroční zpráva. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Zpracovala: Mgr. Vlasta Šafránková, ředitelka školy Mgr. Lenka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace Sídlo školy: Dr. Hrubého 2, Šternberk Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Telefon: , , Fax: Internetové stránky: Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Zástupce ředitelky: Zřizovatel: Sídlo: Mgr. Vlasta Šafránková Mgr. Lenka Hlaváčková Mgr. Miloslav Beneš Město Šternberk Horní náměstí 16, Šternberk Školská rada: 9 členů, zřízena ke dni Charakteristika školy Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do školského rejstříku. Výchovně vzdělávací cíle vyplývají z postavení základní školy ve školském systému. Prvořadým úkolem školy je plnění povinné školní docházky a příprava žáků ke studiu na středních školách. Zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Budova školy je umístěna téměř ve středu města. Ke škole patří velká a malá tělocvična, které jsou s hlavní budovou propojeny. Areál školy doplňuje prostorné hřiště a školní dvůr. Školní družina je částečně umístěna v půdní vestavbě školy, některá oddělení se nacházejí v kmenových třídách. Povinnou školní docházku plnili ve škole žáci ze Šternberka a přilehlých obcí Babic, Mladějovic, Štarnova, Krakořic, Řídeče, Komárova, Lužic, Stádla, Štěpánova, Hnojic a Huzové. Škola měla devět ročníků, které se členily na první a druhý stupeň. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem ve 13 třídách do konce prvního pololetí a od druhého pololetí byly tři první třídy z organizačních důvodů sloučeny do dvou prvních tříd. Druhý stupeň tvořil šestý až devátý ročník v 9 třídách. Žákům a zaměstnancům školy je umožněno stravování ve školní jídelně umístěné v budově školy. Jídlo splňující zásady zdravé výživy je přiváženo 3

4 ze Školní jídelny Svatoplukova ve Šternberku. Pitný režim je zajišťován pomocí automatů umístěných ve školní budově, dodávkou školního mléka a dostatečným množstvím nápojů dodávaných školní jídelnou v době školního oběda. Žáci mají možnost využít i nabídky školního bufetu. Škola se zapojila do programu Ovoce do škol určeného pro žáky 1. stupně. Vytápění všech prostor školy je napojeno na centrální plynovou kotelnu. Školní družina má samostatný plynový kotel. Prostory školní družiny jsou vybaveny klimatizací. Škola má dvě zmodernizované odborné učebny pro výuku informatiky. Ve většině učeben jsou k dispozici dataprojektory, v osmi třídách i interaktivní tabule. Pedagogickým pracovníkům je zpřístupněn internet ve sborovnách i ve všech třídách. Vyučování probíhalo v učebnách a pracovnách, které jsou účelně zařízené. Rovněž vybavení kabinetů pomůckami a didaktickou technikou je na dobré úrovni. Sbírky jsou pravidelně využívány, opravovány a doplňovány. Zmodernizovaná učebna chemie a fyziky splňuje všechny podmínky pro moderní výuku těchto předmětů na ZŠ. Kromě výše uvedených učeben má škola ještě k dispozici cvičnou kuchyni, dílny, jazykovou učebnu s interaktivní tabulí, učebnu pro výuku výtvarné výchovy a keramickou dílnu s vypalovací pecí. Na škole je zřízena knihovna pro učitele a knihovna pro žáky. Knižní fond je průběžně a dle potřeby obnovován a doplňován. Všechny knihy jsou označeny štítky za účelem zjednodušení výpůjčního systému. Mimořádně příznivé podmínky má škola pro výuku tělesné výchovy vzhledem ke dvěma moderním tělocvičnám a prostornému hřišti s umělým povrchem. Tělocvičny a hřiště jsou využívány nejen k výuce tělesné výchovy, ale také k mimoškolnímu využití volného času žáků a veřejnosti v době mimo školní provoz. V rozsahu stanoveném právními předpisy byly žákům bezplatně poskytnuty učebnice, učební texty a základní školní potřeby. Škola zajišťovala bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisely s výchovou a vzděláváním, soustavně vytvářela podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontrolovala jejich dodržování. Ředitelka školy ustanovila třídní učitele, správce sbírek a kabinetů, předmětové komise a metodická sdružení. Zřídila pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy byli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Po projednání s pracovníky a po schválení školskou radou byl vydán školní řád školy a byly schváleny řády odborných pracoven, kabinetů, laboratoří, tělocvičny a hřiště. 4

5 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka v ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Dr. Hrubého 2, Šternberk. Ve školním roce 2013/2014 byly nabízeny: Volitelné předměty: 7. ročník 1. blok Německý jazyk Ruský jazyk 8. ročník 1. blok Německý jazyk Ruský jazyk 9. ročník 1. blok Informatika 7. ročník 8. ročník 9. ročník Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk Ruský jazyk 2. blok Domácnost Informatika Psaní na klávesnici Robotika a programování Seminář z přírodovědných předmětů Sportovní aktivity Výtvarné činnosti Zpěv Nepovinné předměty: ročník Náboženství ročník Sportovní a pohybové aktivity 5

6 3. Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2013/2014 činil celkový počet pracovníků na škole stupeň stupeň 19 vychovatelky 5 provozní zaměstnanci 8 asistent pedagoga 2 školní psycholog 1 a) Pedagogičtí pracovníci Jméno Pracovní zařazení Přidělené předměty Mgr. Beneš Miloslav zástupce ředitelky Tv, Z Částková Jiřina vychovatelka ŠD Čermáková Ludmila vychovatelka ŠD Mgr. Dopitová Jarmila učitelka 1. stupeň Mgr. Dostálová Petra učitelka 1. stupeň Ellnerová Jitka asistent pedagoga Handlová Dana vychovatelka ŠD Mgr. Hlaváčková Lenka zástupkyně ředitelky Čj, Ov Mgr. Hnáth Leo učitel M, Z, Inf, ZI, Rob Mgr. Hnáthová Leona učitelka Aj Mgr. Jakůbek Robert učitel Čj, D, Pč, Tč Mgr. Kaňáková Hana učitelka Př, Hv, SPř, Zp Mgr. Keclíková Ludmila učitelka Čj, Ov, Pč Mgr. Konečná Irena učitelka 1. stupeň Konečná Kateřina asistent pedagoga Mgr. Lančová Ilona učitelka Tv, Dom, Pč, VkZ, SpA Mgr. Lounová Jana učitelka M, F, ZI Mgr. Mikešová Štěpánka učitelka M, F, ZI, PnK Mgr. Mikolecká Kamila učitelka Aj, Hv, Pč Mgr. Mohaplová Simona učitelka Čj, Nj, Dom Mgr. Mondeková Michaela učitelka Tv, Př, Z, VkZ Mgr. Motáňová Jitka učitelka 1. stupeň Mgr. Musilová Ladislava učitelka Hv, Aj, Rj Mgr. Nosková Jarmila učitelka 1. stupeň Mgr. Patsch Radek učitel 1. stupeň Mgr. Poláchová Helena učitelka 1. stupeň Poláchová Věra vychovatelka ŠD Mgr. Procházková Jitka učitelka Aj Mgr. Skyvová Jana učitelka Aj Mgr. Staňová Veronika školní psycholog Mgr. Svobodová Alena učitelka 1. stupeň 6

7 Mgr. Šafránková Vlasta ředitelka školy M Mgr. Škanderová Světlana učitelka 1. stupeň Študentová Zuzana vychovatelka ŠD Mgr. Tomanová Darja učitelka M, Ch Mgr. Václavíková Iveta učitelka 1. stupeň Mgr. Večerková Jitka učitelka Vv Mgr. Vojkůvková Alena učitelka Aj, Vv, D, Pč Mgr. Vytřísalová Jana učitelka 1. stupeň Mgr. Zatloukalová Jitka učitelka 1. stupeň Mgr. Martin Zelený učitel TV-D Mgr. Zemánková Helena učitelka 1. stupeň b) Provozní zaměstnanci Ostarková Hana Mužíková Soňa Závodný Roman Šíp Jiří Knápková Jana Krátká Lenka Maléřová Radka Martinátová Lenka tajemnice účetní školník údržbář, topič uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Změny ve stavu pracovníků školy ukončení pracovního poměru 1 ke dni ke dni ke dni ke dni přijetí do pracovního poměru 4 ke dni ke dni ke dni

8 4. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a) Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2014/2015 proběhl dne zapsáno dětí 79 žádost o odklad PŠD 12 vyhověno žádostem o odklad PŠD 12 rozhodnutí o přijetí dítěte do ZŠ 67 b) Počty žáků ve třídách Třída Počet žáků na začátku školního roku Počet žáků na konci školního roku I.A I.B I.C 20 0 * II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B V.C VI.A VI.B VI.C VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem žáků * organizační změna ředitelky školy: třída I.C rozdělena do tříd I.A a I.B 8

9 Změny ve stavu žáků školy Přestup z jiné školy 5 Přestup v rámci školy 19 Odchod na jinou školu 18 c) Přijímací řízení na střední školy Počet žáků, kteří ukončili PŠD v 8. ročníku v 9. ročníku Počet žáků, kteří odešli z 5. ročníku ze 7. ročníku Umístění žáků Osmileté gymnázium 9 Šestileté gymnázium 0 Čtyřleté gymnázium 6 SOŠ a SOU Vzdělání s maturitní zkouškou 25 Vzdělání s výučním listem 10 Celkem žáků 50 9

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků pololetí pololetí Celkový počet žáků Z toho Výchovná opatření Snížené známky z chování Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo 9 4 Konalo opravnou zkoušku 0 3 Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ 6 6 Stupeň Stupeň Celkem zameškaných hodin Omluvených Průměr na jednoho žáka 30,37 36,78 Neomluvených Průměr na jednoho žáka 0,01 0,23 10

11 Průměry tříd v jednotlivých předmětech I. stupeň 1. pololetí Třída Český jazyk Cizí jazyky Přírodověda Vlastivěda Prvouka Matematika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná Nepovinný předmět Celkový prospěch 1.A 1, ,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.B 1, ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00-1,00 1.C 1, ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00-1,00 2.A 1, ,07 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 2.B 1, ,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.A 1,54 1, ,50 1,50 1,00 1,18 1,09 1,00 1,00 1,21 3.B 1,66 1, ,29 1,58 1,00 1,04 1,00 1,00 1,00 1,22 4.A 1,47 1,27 1,19 1,38-1,33 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,19 4.B 1,73 1,17 1,13 1,26-1,34 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,18 4.C 1,60 1,40 1,32 1,32-1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,22 Základy informatiky 5.A 1,39 1,50 1,21 1,17 1,00 1,46 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17 5.B 1,69 1,69 1,24 1,44 1,00 1,52 1,00 1,00 1,06 1,00 1,00 1,26 5.C 2,03 2,17 1,69 1,55 1,00 2,03 1,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,45 11

12 Průměry tříd v jednotlivých předmětech II. stupeň 1. pololetí Třída Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Základy informatiky Zeměpis Matematika Výchova ke zdraví Přírodopis 6.A 2,51 2,00 1,63 1,03 1,00 2,00 2,22-1,48 1,88 1,00 1,00 1,29 1, ,54 6.B 2,25 2,20 1,75 1,12 1,20 1,95 2,20-1,45 1,95 1,00 1,16 1,00 1, ,56 6.C 2,04 2,16 1,76 1,08 1,08 1,76 2,00-1,60 2,08 1,00 1,04 1,00 1, ,00 1,50 7.A 2,71 2,77 2,51 1,45-2,41 2,93-2,06 2,90 1,00 1,03 1,48 1,00 2,27 1,24-2,00 7.B 2,46 2,06 1,60 1,06-1,50 2,06-1,40 2,43 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,30 1,00 1,52 Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná VP 1. blok VP 2. blok Nepovinný předmět Průměr Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Chemie Zeměpis Matematika Výchova Ke zdraví Přírodopis Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná VP 1. blok VP 2. blok Nepovinný předmět Průměr 8.A 2,84 2,40 2,00 1,32 2,68 2,36 2,44 1,16 1,72 2,48 1,00 1,00 1,04 1,00 2,20 1,00 1,00 1,83 8.B 2,66 2,04 2,41 1,37 2,41 1,87 2,33 1,25 1,79 2,58 1,00 1,00 1,08 1,00 1,74 1,00-2,26 9.A 2,57 2,47 1,66 1,09 2,09 2,09 2,57 1,05 1,42 2,00 1,19 1,14 1,00 1,00 1,85 1,00-1,63 9.B 2,94 2,68 2,42 1,47 2,73 2,36 2,78 1,84 1,59 2,84 1,00 1,26 1,00 1,00 2,30 1,00-1,98 12

13 Průměry tříd v jednotlivých předmětech I. stupeň 2. pololetí Třída Český jazyk Cizí jazyky Přírodověda Vlastivěda Prvouka Matematika 1.A 1, ,00 1,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1.B 1, ,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1, ,01 2.A 1, ,06 1,17 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 2.B 1, ,11 1,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 3.A 1,45 1, ,40 1,50 1,04 1,09 1,40 1,00 1,00 1,23 3.B 1,81 1, ,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,27 4.A 1,63 1,40 1,54 1,54-1,63 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 4.B 1,54 1,18 1,18 1,13-1,27 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 4.C 1,56 1,52 1,32 1,32-1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,23 Základy informatiky Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná Nepovinný předmět Celkový prospěch 5.A 1,57 1,60 1,21 1,17 1,00 1,57 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,21 5.B 1,82 2,00 1,41 1,37 1,00 1,89 1,13 1,00 1,06 1,00 1,00 1,37 5.C 2,21 2,17 1,53 1,64 1,10 1,71 1,00 1,00 1,03 1,00 1,00 1,44 13

14 Průměry tříd v jednotlivých předmětech II. stupeň 2. pololetí Třída Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Základy informatiky Zeměpis Matematika Výchova Ke zdraví Přírodopis 6.A 2,51 2,05 1,70 1,18 1,00 2,03 2,11-1,33 1,92 1,00 1,00 1,00 1, ,52 6.B 2,39 2,34 2,00 1,26 1,04 2,34 2,21-1,69 2,00 1,00 1,00 1,21 1, ,65 6.C 2,20 2,40 1,88 1,28 1,16 1,84 2,16-1,76 2,20 1,00 1,08 1,16 1, ,00 1,62 7.A 2,77 2,74 2,19 1,25-2,38 2,90-1,93 2,61 1,00 1,00 1,16 1,00 2,40 1,16-1,91 7.B 2,30 1,76 1,53 1,00-1,60 2,06-1,23 1,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,72 1,08 1,00 1,44 Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná VP 1. blok VP 2. blok Nepovinný předmět Průměr Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Chemie Zeměpis Matematika Výchova Ke zdraví Přírodopis Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná VP 1. blok VP2. blok Nepovinný předmět Průměr 8.A 2,80 2,44 2,00 1,16 2,68 2,16 2,48 1,12 2,16 2,52 1,00 1,12 1,24 1,00 2,50 1,00 1,00 1,87 8.B 2,91 2,20 2,33 1,20 2,54 2,16 2,54 1,33 1,87 2,33 1,00 1,04 1,12 1,00 2,02 1,60-1,83 9.A 2,52 2,61 1,90 1,04 2,33 2,19 2,14 1,10 1,66 2,04 1,00 1,14 1,00 1,00 1,93 1,00-1,66 9.B 2,84 2,89 2,84 1,68 2,73 1,94 2,84 1,21 1,84 2,84 1,00 1,15 1,26 1,10 2,28 1,00-1,99 14

15 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Pro školní rok 2013/2014 zpracoval školní metodik prevence minimální preventivní program (MPP) vycházející z potřeb naší školy. Plnění MPP je založeno na spolupráci všech pracovníků školy za podpory vedení. Primární prevence rizikového chování byla realizována v rámci výuky prvouky, přírodovědy, přírodopisu, chemie, výchovy ke zdraví a občanské výchovy. Velký důraz je v prevenci kladen mimo jiné na zdravý životní styl (zdravý způsob života, péče o zdraví, bezpečné sexuální chování, rizika zneužívání návykových látek a jeho dopad na zdraví i život člověka), posilování mezilidských vztahů, osobní bezpečnost. Na tuto problematiku upozorňovali vyučující i v dalších předmětech. Otázce rizikového chování se dále věnovali třídní učitelé v třídnických hodinách. První pololetí dobíhal projekt Cesta ke zdraví, který byl finančně podpořen v rámci grantového řízení vypsaného MŠMT v oblasti prevence. V rámci projektu proběhly projektové dny pro celou školu na téma Pohybem ke zdravému životnímu stylu. Součástí projektu byla spousta dílčích tematických dnů Zubní hygiena, Odznak všestrannosti olympijských vítězů, Čas proměn. Druhým projektem, který jsme realizovali, bylo (Bez)starostné mládí?. Tento projekt byl finančně podpořen v rámci grantového řízení vypsaného Městem Šternberk v programu prevence kriminality Naše město. Primárním cílem projektu bylo zmírnit rizika výskytu sociálně patologických jevů a zvýšení odolnosti či nácviku odmítání vůči těmto jevům. V rámci tohoto projektu se žáci vybraných ročníků zúčastnili preventivních programů z nabídky Sdružení D a P-centra. V prevenci rizikového chování jsme se zaměřili na tyto oblasti: a) primární prevence rizikového chování osvěta pro žáky a rodiče propagace zdravého životního stylu školní poradenská služba školního metodika prevence, výchovného poradce a školního psychologa předcházení a snaha zabránit vzniku rizikového chování mezi žáky okamžitým a důsledným řešením problémů využití testů k diagnostice třídního klimatu prevence záškoláctví využití schránky důvěry realizace témat primární prevence rizikového chování obsažených v ŠVP a MPP školení pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování aktualizace internetových stránek školního metodika prevence na webu školy b) mimoškolní aktivita dětí nabídka volnočasových aktivit školní zájmové útvary organizace různých í víkendové pobyty rodičů s dětmi 15

16 c) realizované aktivity v prevenci rizikového chování adaptační kurz pro žáky 6. ročníku program v P-centru Naše třída, naše parta a Drogy jako (ne)moc (7. a 9. ročník) projektové dny vzdělávací program Internetová gramotnost program UP Olomouc (Ne)bezpečný sex (8. a 9. ročník) přednášky s besedou Příběhy bezpráví (9. ročník) program Zdravé zuby týden zdravých svačinek přednáška Čas proměn (6. ročník) preventivní program Méďové (3. ročník) preventivní program Jonathan a RSB (4. ročník) projekt Odznak všestrannosti olympijských vítězů spolupráce s Policií ČR a městskou policií spolupráce s hasiči projekty Ovoce do škol a Mléko do škol kurz dopravní výchovy (4. ročník) Projekt Cesta ke zdraví Projekt (Bez)starostné mládí? třídní klima dotazník školního psychologa 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2013/2014 účastnili v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků seminářů organizovaných vzdělávacím zařízením SCHOLA SERVIS Olomouc a NIDV Olomouc a vzdělávacími agenturami DESCARTES Olomouc a PARIS. Počet pedagogických Název semináře pracovníků, kteří se zúčastnili semináře Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi 2 SMART Klub krajská odborná konference o 3 podpoře interaktivní výuky Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART 2 Board Odpovědnost při výkonu práce pedagoga Pedagog 18 mezi paragrafy Rozumíme penězům 4 Matematika činnostně ve 2.ročníku 2 Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky 1 Moderní mikroskopie, fyzikálně chemické a 1 16

17 chemicko-fyzikální souvislosti Elektřina kolem nás, radioaktivita, fyzikální experimenty se zvukovou kartou PC 2 Jaderná energetika v roce 2014, jaké jsou mantinely pro energetickou koncepci ČR? 2 Competitions and Games in English Lessons 1 Funny and Effective English for primary students 1 Školení tvorby tiskových sestav v systému Škola OnLine 1 Repetitorum terénní přírodovědy aneb stopě na stopě 3 Finanční gramotnost pro učitele ZŠ 1 Písmo Comenia Script 1 Setkání školních metodiků prevence 1 Školení ICT 1 Seminář o odpadech EKO KOM 1 Sexuální 2 Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy 2 Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu v roce Hry a tance s písničkou 1 Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL 1 EVVO: Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky a Rostliny, které ovlivnily svět 1 Etická pro učitele 2 Praktické využití internetu ve výuce ČJ a literatury 1 Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky 1 Metod. výuky němčiny jako druhého cizího jazyka 1 Mluvím, mluvíš, mluvíme? 1 Vánoční inspirace 1 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce školy Název akce Matematický Klokan Návštěvy městské knihovny Drakiáda Podzimní park Recitační Halloweenský workshop dlabání dýní Návštěva u hasičů Forma realizace besedy vycházka workshop beseda 17

18 Tenisový turnaj Orientace v přírodě mapovací kurz Mikulášská show na ledě zábavné e Jarní Kiosk Plavání 2., 3. a 4. ročník kurz Turnaj ve florbalu LVVZ 7. ročník kurz Plavecké závody v Uničově Scio testování Šternberský slavíček pěvecká Návštěva partnerské školy Trenčín výměnný pobyt Seiferos výukový program Koncert pěveckého sboru vystoupení Turnaj v malé kopané Dopravní 1. stupeň kurz Omán (Pohodáři) 2. stupeň beseda Den Země projektový den Atletický čtyřboj Kuličkiáda Modrý tygr filmové představení Noc s Andersenem projekt Odznak všestrannosti olymp. vítězů beseda Vánoční jarmark projekt Ekologické centrum Sluňákov výukový program 90. léta ve světové rockové hudbě výchovný koncert Život a hudba ve Velké Británii výchovný koncert Recitál ke Dni matek vystoupení Zvířata v lese a jejich mláďata beseda Diashow Motani - Mexiko beseda Obrazy z války třicetileté výukový program Návštěva Expozice času animační programy Velikonoční salón výukový program Zelená stezka Mc Donald s Cup Pythagoriáda matematická Malá chemická olympiáda Plavecká štafeta šternberských škol Příběhy bezpráví beseda Dny evropského dědictví výukový program Miniolympiáda v anglickém jazyce 18

19 b) Další aktivity Název akce Víkendové pobyty tematické víkendy s rodiči (2.A) - soustředění odbíjené žákyň Spaní ve škole 1.A,B, 4.A,B,C, 6.A,B, 7.B Pečení vánočních perníků s rodiči (1.A,B, ŠD) Návštěva prezentační výstavy Scholaris v Olomouci (9. ročník) Exkurze - Praha (9. ročník) - Dlouhé Stráně (5. ročník) - Praděd (4. ročník) - Muzeum Olomouc a Státní vědecká knihovna (8.ročník) - Vídeň Návštěva IPS Úřadu práce Olomouc (9. ročník) Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd Adopce na dálku dívky Apsy z Indie Sběr papíru Školní výlety Dětský letní tábor Ozdravný pobyt v Chorvatsku c) Prezentace školy na veřejnosti Název akce Den otevřených dveří Účast v mimoškolních ích Třídní besídky ke Dni matek Schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd Školní ples ve spolupráci se SRPŠ Vystoupení na geriatrickém oddělení Nemocnice Šternberk Výstavy výtvarných prací v městských galeriích Schůzka pro rodiče vycházejících žáků 9. tříd Vítání občánků na MěÚ Šternberk Klíček ke slabikáři předávání slabikářů žákům 1. tříd České Vánoce s Ježíškem vypouštění balónků Cyklistický výlet do ZOO na Sv. Kopečku ve spolupráci se SRPŠ Návštěva dětí z mateřských škol Zápis dětí do 1. tříd Příspěvky do městského a regionálního tisku Internetové stránky školy Vývěska na budově MěÚ Šternberk Školní časopis Kronika školy 19

20 d) Zájmové útvary Název zájmového útvaru Počet žáků, kteří navštěvovali zájmový útvar Keramický kroužek 1.st. 26 Dramatický kroužek 1. st. 12 Sbor 30 Počítačový kroužek 15 Informatika 1. st. 10 Florbal 2. st. 20 Golf 15 Odbíjená 1. st. 15 Odbíjená 2. st. 8 Odbíjená - přípravka 25 Aerobik 1. st. 21 Aerobik 2. st. 9 Aerobik 19 Sportovní hry 19 Reedukace 10 Logopedie 16 Zobcová flétna 4 e) Účast žáků v ích Termín Soutěž, akce Účast a umístění Září září Atletický čtyřboj 1. stupeň 1.třídy - hoši: 1.místo: Mondek Tomáš 2.místo: Čtvrtlík Roman 3.místo: Lorenc David 1.třídy - dívky: 1.místo: Látalová Markéta 2.místo: Jakůbková Anna 3.místo: Zatloukalová Kristýna 2.třídy - hoši: 1.místo: Mondek Ondřej 2.místo: Šimek Jakub 3.místo: Vereskov Dominik 2.třídy - dívky: 1.místo: Kuncová Barbora 2.místo: Richterová Anežka 3.místo: Chládková Eliška 3.třídy - hoši: 1.místo: Richter Josef 2.místo: Lorenc Adam 3.místo: Odstrčil Roman 3.třídy - dívky: 20

21 1.místo: Grégrová Kristýna 2.místo: Kuklínková Alexandra 3.místo: Mazuryková Anatolia 4.třídy - hoši: 1.místo: Marghold František 2.místo: Režnar Jakub 3.místo: Nesvadba Tomáš Oldřich 4.třídy - dívky: 1.místo: Grégrová Tereza 2.místo: Máčalová Veronika 3.místo: Janová Vendula 5.třídy - hoši: 1.místo: Grégr Jakub 2.místo: Tesař Jakub 3.místo: Grégr Lukáš 5.třídy - dívky: 1.místo: Krejčířová Kristýna 2.místo: Pospíšilová Adéla 3.místo: Krejčířová Tereza Říjen 10.říjen Podzimní park 1. stupeň Listopad 13.listopad Astronomická olympiáda školní kolo Výsledky: 1.třídy 1.místo: Spurný Šimon 2.místo: Mondek Tomáš 1.místo: Janulíková Barbora 2.místo: Balcárková Eliška 3.místo: Jakůbková Anna 2.třídy - 1.místo: Šimek Jakub 2.místo: Vereskov Dominik 1.místo: Richterová Anežka 3.třídy 1.místo: Richter Josef 4.třídy 2.místo: Nesvadba Tomáš O. 3.místo: Rabenseifner Matěj 1.místo: Grégrová Tereza 3.místo: Máčalová Veronika 5.třídy 1.místo: Grégr Jakub 1.místo: Krejčířová Kristýna 2.místo: Krejčířová Tereza Kategorie G-H (6.- 7.ročník): 1.místo: Patsch Tomáš 2.místo: Vrana Miloslav Kategorie E-F (8.- 9.ročník): 1.-2.místo: Stavaričová Tereza 1.-2.místo: Bican Alexandr 3.místo: Špundová Adéla 4.místo: Černocká Dominika 21

22 20.listopad Prosinec 5.prosinec Turnaj ZŠ ve volejbale smíšených družstev Turnaj v přehazované - 2. stupeň (všichni postup do krajského kola) 1.místo: ZŠ Dr.Hrubého 2, Šternberk (Šarnik M., Soldánová K., Krennbauerová V., Leitl D., Štefan J., Sedlář J., Bican A., Hračová M., Palůchová A., Višňovská Adéla) Kategorie třídy: 1.místo: 6.A tým 1 2.místo: 6.C tým 1 3.místo: 7.B tým 1 Kategorie třídy: 1.místo: 9.A tým 1 2.místo: 9.A tým 2 3.místo: 8.B tým 1 10.prosinec Olympiáda v českém jazyce školní kolo tříd 10.prosinec Vánoční turnaj v malé kopané tř. hala Gymnázia Šternberk 14.leden Recitační školní kolo 2. stupeň 16.prosinec Vánoční turnaj v ringu tříd 17.prosinec Vánoční turnaj ve florbalu tříd hala Gymnázia Šternberk 17.prosinec Vánoční turnaj v přehazované tříd 1.místo: Chytková Martina 2.místo: Hanáková Valérie 3.místo: Šimek Martin 1.místo: ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk (Šarník M., Leitl D., Plachý D., Šemet E., Štefan J., Frölich V., Šimek M., Bican A., Záhora T., Obšivač J.) kategorie: třída 1.místo: Marghold A., Čechová A., Stejskalová S. kategorie: třída 1.místo: Klimeš D., Reichová K., Grygar D. 2.třídy: 1.místo: 2.B (Vrbka, Sobotová) 2.místo: 2.A (Šimek, Hrušková) 3.místo: 2.B (Mondek, Kochová) 3.třídy: 1.místo: 3.B (Lorenc, Novák) 2.místo: 3.B (Odstrčil, Marečková) 3.místo: 3.B (Gerža, Petřeková) 1.místo: ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk (Šarník M., Leitl D., Šemet E., Štefan J., Frölich V., Šimek M., Sedlář J., Handl T., Procházka A.) 4.třídy: 1.místo: 4.A (Pryč, Rabenseifner, Segéňová, Janová) 22

23 18.prosinec Sportovní den 2. stupně projektový den Leden 15.leden 28.leden 29.leden Astronomická 1. kolo Nejlepší chemik regionální finále Plavecké závody Uničov 2.místo: 4.A (Ševčík, Režnar, Voráčová, Groerová) 3.místo: 4.B (Korený, Veselský, Štrambachová, Tiefenbach) 5.třídy: 1.místo: 5.C (Hužva,Grégr, J.,Marečková, Czabeová) 2.místo: 5.A (Dohnal, Grégr L., Čtvrtlíková, Lindušková) 3.místo: 5.B (Sedlařík, Vlček, Krejčířová K., Krejčířová T.) 1.místo: 9.A 2.místo: 6.A 3.místo: 7.A Žáci ili v devíti sportovních disciplínách a taneční sestavě. V jednotlivých činnostech se museli prostřídat všichni žáci. Kategorie tř.: 4.místo: družstvo Patsch T., Švub M., Grégr J. Kategorie tř.: 6.místo: družstvo Obšivač J.,Poštulka L., Jurča M. 14.místo: Soldánová Kristýna 16.místo: Vašíčková Naděžda 20.místo: Čiklová Petra Kategorie - 3.třída hoši prsa: 2.místo: Odstrčil Roman 3.místo: Knob Vladimír Kategorie - 3.třída dívky prsa: 3.místo: Kuklínková Alexandra Kategorie - 4.třída hoši prsa: 4.místo: Rýznar Vladimír Kategorie - 4.třída dívky prsa: 4.místo: Voráčová Michaela Kategorie - 5.třída hoši prsa: 1.místo: Dohnal Adam Kategorie - 5.třída dívky prsa: 1.místo: Krejčířová Kristýna Kategorie - 5.třída hoši kraul: 1.místo: Dohnal Adam Kategorie - 5.třída dívky kraul: 1.místo: Blechtová Adriana 23

24 30.leden Únor 12.únor 19.únor 19.únor 19.únor Březen 12.březen 12.březen Recitační školní kolo - 1. stupeň Olympiáda v německém jazyce okresní kolo Recitační městské kolo DDM Šternberk Olympiáda AJ okresní kolo Pythagoriáda školní kolo Košíková hoši okrskové kolo Olympiáda v německém jazyce krajské kolo kategorie: třída 1.místo: Marghold Petr 2.místo: Horáková Karolína 3.místo: Mihok Mário kategorie: třída 1.místo: Marghold František Střítezská Eliška 2.místo: Kovaříková Sára 3.místo: Čtvrtlíková Elen 2.místo: Krennbauerová Valérie kategorie: třída 3.místo: Schejbalová Nikol kategorie: třída 1.místo: Marghold František 2.místo: Čtvrtlíková Elen kategorie: třída 2.místo: Čechová Anežka 3.místo: Margholdová Anežka kategorie: třída 3.místo: Krennbauerová Valérie kategorie: třída 1.místo: Holčíková Simona kategorie: třída 18.místo: Čiklová Petra kategorie: 6.třída 1.místo: Vrbka Ondřej 2.místo: Čechová Anežka, Gajdoš Jiří kategorie: 7.třída 1.místo: Fišerová Barbora 2.místo: Sadílková Nikol, Palůchová Alexandra kategorie: 8.třída 1.místo: Hamrla Filip 2.místo: Pryč Jan 3.místo: Bořánek Michal, Burianová Ludmila, Černocká Dominika 4.místo 5.místo: Krennbauerová Valérie 24

25 19.březen 19.březen 20.březen 22.březen 23.březen Šternberský slavíček školní kolo Astronomická Košíková dívky oblastní finále Šternberský slavíček městské kolo Jarní běh Tyršovými sady I.kategorie: 1.třídy: 1.místo: Schweiner F. 2.místo: Nikl P. 2.místo: Dunajová A. 3.místo: Látalová M. II.kategorie: 2.třídy: 1.místo: Chládková E. 2.místo: Šubrtová L. 3.místo: Pudl J. 3.místo: Horáková K. III.kategorie: 4. 5.třídy: 1.místo: Šnýdrová A. 2.místo: Patsch T. 2.místo: Gáborová V. 3.místo: Szépeová A. 3.místo: Krejčířová K. IV.kategorie: 6. 7.třídy: 1.místo: Pavelková K. 2.místo: Stejskalová S. 3.místo: Hamrlová A. V.kategorie: 8. 9.třídy: 1.místo: Krátká I. 1.místo: Lančová E. 2.místo: Krátká T. 3.místo: Krennbauerová V. kategorie: třídy: 4.místo: Vrbka O., Krabicová D., Jořenek J. 5.místo: Wellart R., Vychodilová K., Čechová A. kategorie: třídy: 4.místo: Obšivač J., Poštulka L., Jurča M. 2.místo kategorie 1.třídy: 2.místo: Látalová M. kategorie třídy: 5.místo: Šubertová L. kategorie třídy: 1.místo: Gáborová V. 3.místo: Szépeová A. kategorie třídy: 1.místo: Krátká I. kategorie třída dívky: 2.místo: Rabenseifnerová V. kategorie třída hoši: 25

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Účast žáků školy a jejich výsledky v soutěžích ve školním roce 2014/2015

Účast žáků školy a jejich výsledky v soutěžích ve školním roce 2014/2015 Účast žáků školy a jejich výsledky v soutěžích ve školním roce 2014/2015 Termín Soutěž, akce Účast a umístění Září 25. září Den soužití Turnaj v malé kopané - hoši 2.místo: Frölich V., Mejzlík J.; Bican

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk 2010 2011 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk 2012 2013 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-14/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 307 745 Základní škola Zlín, Okružní 4685,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více