Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 30 Zpracovala: Mgr. Vlasta Šafránková, ředitelka školy Mgr. Lenka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace Sídlo školy: Dr. Hrubého 2, Šternberk Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Telefon: , , Fax: Internetové stránky: Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Zástupce ředitelky: Zřizovatel: Sídlo: Mgr. Vlasta Šafránková Mgr. Lenka Hlaváčková, od na MD Mgr. Miloslav Beneš Město Šternberk Horní náměstí 16, Šternberk Školská rada: 9 členů, zřízena ke dni školní rok 2012/2013 třetí funkční období Charakteristika školy Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do školského rejstříku. Výchovně vzdělávací cíle vyplývají z postavení základní školy ve školském systému. Prvořadým úkolem školy je plnění povinné školní docházky a příprava žáků ke studiu na středních školách. Zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Budova školy je umístěna téměř ve středu města. Ke škole patří velká a malá tělocvična, které jsou s hlavní budovou propojeny. Areál školy doplňuje prostorné hřiště a školní dvůr. Školní družina je částečně umístěna v půdní vestavbě školy, některá oddělení se nacházejí v kmenových třídách. Povinnou školní docházku plnili ve škole žáci ze Šternberka a přilehlých obcí Babic, Mladějovic, Štarnova, Krakořic, Řídeče, Komárova, Lužic, Stádla, Štěpánova, Hnojic a Huzové. Škola měla devět ročníků, které se členily na první a druhý stupeň. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem ve 13 třídách a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem v 8 třídách. 3

4 Žákům a zaměstnancům školy je umožněno stravování ve školní jídelně umístěné v budově školy. Jídlo splňující zásady zdravé výživy je přiváženo ze Školní jídelny Svatoplukova ve Šternberku. Pitný režim je zajišťován pomocí automatů umístěných ve školní budově, dodávkou školního mléka a dostatečným množstvím nápojů dodávaných školní jídelnou v době školního oběda. Žáci mají možnost využít i nabídky školního bufetu. Škola se zapojila do programu Ovoce do škol určeného pro žáky 1. stupně. Vytápění všech prostor školy je napojeno na centrální plynovou kotelnu. Školní družina má samostatný plynový kotel. Prostory školní družiny jsou vybaveny klimatizací. Škola má již dvě zmodernizované odborné učebny pro výuku informatiky díky zapojení školy do projektu EU peníze školám. Ve většině učeben jsou k dispozici dataprojektory, v šesti třídách i interaktivní tabule. Pedagogickým pracovníkům je zpřístupněn internet ve sborovnách i ve všech třídách. Vyučování probíhalo v učebnách a pracovnách, které jsou účelně zařízené. Rovněž vybavení kabinetů pomůckami a didaktickou technikou je na dobré úrovni. Sbírky jsou pravidelně využívány, opravovány a doplňovány. Zmodernizovaná učebna chemie a fyziky splňuje všechny podmínky pro moderní výuku těchto předmětů na ZŠ. Kromě výše uvedených učeben má škola ještě k dispozici cvičnou kuchyni, dílny, jazykovou učebnu, učebnu pro výuku výtvarné výchovy a keramickou dílnu s vypalovací pecí. Na škole je zřízena knihovna pro učitele a knihovna pro žáky. Knižní fond je průběžně a dle potřeby obnovován a doplňován. Všechny knihy jsou označeny štítky za účelem zjednodušení výpůjčního systému. Mimořádně příznivé podmínky má škola pro výuku tělesné výchovy vzhledem ke dvěma moderním tělocvičnám a prostornému hřišti s umělým povrchem. Tělocvičny a hřiště jsou využívány nejen k výuce tělesné výchovy, ale také k mimoškolnímu využití volného času žáků a veřejnosti v době mimo školní provoz. V rozsahu stanoveném právními předpisy byly žákům bezplatně poskytnuty učebnice, učební texty a základní školní potřeby. Škola zajišťovala bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisely s výchovou a vzděláváním, soustavně vytvářela podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontrolovala jejich dodržování. Ředitelka školy ustanovila třídní učitele, správce sbírek a kabinetů, předmětové komise a metodická sdružení. Zřídila pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy byli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Po projednání s pracovníky a po schválení školskou radou byl vydán školní řád školy a byly schváleny řády odborných pracoven, kabinetů, laboratoří, tělocvičny a hřiště. 4

5 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka v ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Dr. Hrubého 2, Šternberk. Ve školním roce 2012/2013 byly nabízeny: Volitelné předměty: 7. ročník 1. blok 8. ročník 1. blok 9. ročník 1. blok 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2. blok Informatika Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk Ruský jazyk Informatika Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk Ruský jazyk Informatika Německý jazyk Ruský jazyk Domácnost Psaní na klávesnici Robotika a programování Seminář z českého jazyka Seminář z přírodovědných předmětů Sportovní aktivity Technické činnosti Výtvarné činnosti Zpěv Nepovinné předměty: ročník Náboženství ročník Sportovní a pohybové aktivity 7. ročník Seminář z anglického jazyka 5

6 3. Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2012/2013 činil celkový počet pracovníků na škole stupeň stupeň 17 vychovatelky 5 provozní zaměstnanci 8 asistent pedagoga 1 školní psycholog 1 a) Pedagogičtí pracovníci Jméno Pracovní zařazení Přidělené předměty Mgr. Beneš Miloslav zástupce ředitelky Tv, Z Mgr. Bujnochová Kateřina učitelka Čj, Hv Částková Jiřina vychovatelka ŠD Čermáková Ludmila vychovatelka ŠD Mgr. Dopitová Jarmila učitelka 1. stupeň Mgr. Dostálová Petra učitelka 1. stupeň Handlová Dana vychovatelka ŠD Mgr. Hlaváčková Lenka zástupkyně ředitelky Čj, Ov Mgr. Hnáth Leo učitel M, Z, Inf, ZI Mgr. Hnáthová Leona učitelka Aj, Ov, Pč Mgr. Jakůbek Robert učitel Čj, D, Pč, Tč Mgr. Kaňáková-Žaludová učitelka Př, Ch Hana Mgr. Konečná Irena učitelka 1. stupeň Mgr. Lančová Ilona učitelka Tv, VV, Dom, Pč Mgr. Lounová Jana učitelka M, F, ZI Mgr. Mikešová Štěpánka učitelka M, F, Pč Mgr. Mikolecká Kamila učitelka Aj, Hv Mgr. Mohaplová Simona učitelka Čj, Nj, Pč Mgr. Mondeková Michaela učitelka Tv, Aj, Př, Z Mgr. Motáňová Jitka učitelka 1. stupeň Mgr. Musilová Ladislava učitelka Hv, Aj, Rj, Vv Mgr. Nosková Jarmila učitelka 1. stupeň Mgr. Patsch Radek učitel 1. stupeň Mgr. Poláchová Helena učitelka 1. stupeň Poláchová Věra vychovatelka ŠD Mgr. Pšejová Zuzana učitelka M, Rv Mgr. Staňová Veronika školní psycholog Mgr. Svobodová Alena učitelka 1. stupeň Mgr. Šafránková Vlasta ředitelka školy M Škanderová Světlana učitelka 1. stupeň Mgr. Šrámková Denisa učitelka 1. stupeň 6

7 Študentová Zuzana vychovatelka ŠD Mgr. Tomanová Darja učitelka M, Př Mgr. Václavíková Iveta učitelka 1. stupeň Mgr. Večerková-Skyvová učitelka Aj, Vv Jana Mgr. Večerková Jitka učitelka Čj, D Mgr. Vojkůvková Alena učitelka Aj, Vv, Vl Mgr. Vytřísalová Jana učitelka 1. stupeň Mgr. Zatloukalová Jitka učitelka 1. stupeň Mgr. Zemánková Helena učitelka 1. stupeň b) Provozní zaměstnanci Ostarková Hana Mužíková Soňa Závodný Roman Šíp Jiří Králová Věra Knápková Jana Krátká Lenka Maléřová Radka Martinátová Lenka Plošticová Jana Martinátová Lenka ml. tajemnice účetní školník údržbář, topič uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Změny ve stavu pracovníků školy ukončení pracovního poměru přijetí do pracovního poměru mateřská dovolená 1 ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni

8 4. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a) Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2013/2014 proběhl dne zapsáno dětí 72 žádost o odklad PŠD 13 vyhověno žádostem o odklad PŠD 13 rozhodnutí o přijetí dítěte do ZŠ 59 b)počty žáků ve třídách Třída Počet žáků na začátku školního roku Počet žáků na konci školního roku I.A I.B II.A II.B III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C V.A V.B V.C VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem žáků

9 Změny ve stavu žáků školy Přestup z jiné školy 11 Přestup v rámci školy 0 Odchod na jinou školu 18 c) Přijímací řízení na střední školy Počet žáků, kteří ukončili PŠD v 8. ročníku v 9. ročníku Počet žáků, kteří odešli z 5. ročníku ze 7. ročníku Umístění žáků Osmileté gymnázium 11 Šestileté gymnázium 0 Čtyřleté gymnázium 6 SOŠ a SOU Vzdělání s maturitní zkouškou 26 Vzdělání s výučním listem 18 Celkem žáků 61 9

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků pololetí pololetí Celkový počet žáků Z toho Výchovná opatření Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo 6 6 Konalo opravnou zkoušku 0 2 Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ Snížené známky z Stupeň chování Stupeň Celkem zameškaných hodin Omluvených Průměr na jednoho žáka 32,93 49,47 Neomluvených Průměr na jednoho žáka 0,04 0,04 10

11 Průměry tříd v jednotlivých předmětech I. stupeň 1. pololetí Třída Český jazyk Cizí jazyky Přírodověda Vlastivěda Prvouka Matematika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná Nep.p. Celkový prospěch 1.A 1, ,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1.B 1, ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00-1,00 2.A 1, ,19 1,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,09 1,08 2.B 1, ,20 1,28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,12 3.A 1,43 1,04 1,04-1,47 1,26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 3.B 1,45 1,18 1,18-1,27 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,13 3.C 1,52 1,16 1,16-1,04 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 4.A 1,46 1,38 1,38 1,15-1,26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17 4.B 1,56 1,48 1,48 1,20-1,36 1,00 1,00 1,04 1,00 1,00 1,23 4.C 1,85 1,70 1,70 1,59-1,74 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,38 Základy informatiky 5.A 1,96 1,50 1,50 1,46 1,00 1,82 1,00 1,07 1,07 1,00 1,00 1,33 5.B 1,81 1,63 1,63 1,33 1,00 1,66 1,00 1,14 1,11 1,00 1,00 1,31 5.C 1,67 1,57 1,57 1,46 1,00 1,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,28 11

12 Průměry tříd v jednotlivých předmětech II. stupeň 1. pololetí Třída Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Základy informatiky Zeměpis Matematika VKZ Přírodopis Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti TV VP 1.blok VP 2.blok Nep..p. Průměr 6.A 2,67 2,74 2,67 1,54 1,25 2,58 2,45-1,93 2,54 1,00 1,03 1,00 1, ,88 6.B 2,23 1,96 1,63 1,23 1,23 1,86 2,30-1,63 1,83 1,00 1,00 1,00 1, ,00 1,53 7.A 2,79 2,43 2,30 1,60-2,73 2,13-1,82 2,30 1,13 1,39 1,00 1,00 1,69 1,00-1,80 7.B 2,67 2,37 1,95 1,54-2,66 2,62-1,79 2,62 1,20 1,04 1,00 1,00 1,63 1,17-1,80 Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Chemie Zeměpis Matematika Přírodopis Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti TV VP 1.blok VP2.blok. Nep. p. Průměr 8.A 2,54 2,72 2,22 1,40 2,13 2,40 2,36 1,00 1,63 2,09 1,00 1,13 1,09 1,04 1,69 1,00-1,72 8.B 2,85 2,95 2,42 1,76 2,66 2,23 2,85 1,00 1,71 2,90 1,00 1,09 1,00 1,35 2,00 1,20-1,93 9.A 2,60 2,80 2,35 1,40 2,60 2,25 2,60 1,10 1,90 2,45 1,00 1,25 1,00 1,15 1,89 1,13-1,84 9.B 2,33 1,63 1,51 1,22 2,11 1,81 2,22 1,00 1,33 2,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,64 1,00-1,49 12

13 Průměry tříd v jednotlivých předmětech I. stupeň 2. pololetí Třída Český jazyk Cizí jazyky Přírodověda Vlastivěda Prvouka Matematika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná Nep.p. Celkový prospěch 1.A 1, ,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1.B 1, ,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1, ,00 2.A 1, ,25 1,55 1,10 1,05 1,05 1,00 1,00 1,21 2.B 1, ,20 1,28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,12 3.A 1,56 1, ,52 1,43 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,21 3.B 1,50 1, ,27 1,36 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,16 3.C 1,52 1, ,32 1,36 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,18 4.A 1,57 1,61 1,19 1,30-1,73 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,26 4.B 1,56 1,60 1,20 1,28-1,36 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,22 4.C 2,26 1,92 1,76 1,80-1,80 1,00 1,00 1,00 1,07 1,00 1,51 Základy informat iky 5.A 1,92 1,64 1,28 1,25 1,00 1,96 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 1,31 5.B 2,11 1,88 1,44 1,33 1,11 1,92 1,07 1,11 1,18 1,00 1,00 1,41 5.C 2,07 2,11 1,40 1,48 1,00 1,48 1,14 1,11 1,00 1,00 1,00 1,42 13

14 Průměry tříd v jednotlivých předmětech II. stupeň 2. pololetí Třída Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Základy informatiky Zeměpis Matematika VKZ Přírodopis Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti TV VP 1.blok VP 2.blok Nep..p. Průměr 6.A 2,64 2,71 2,64 1,64 1,19 2,51 2,83-1,64 2,87 1,00 1,03 1,00 1, ,90 6.B 2,40 2,03 1,40 1,10 1,16 2,00 2,26-1,20 2,03 1,05 1,00 1,13 1, ,52 7.A 2,91 2,47 2,47 1,26-2,30 2,56-1,34 2,26 1,00 1,08 1,30 1,00 1,95 1,05 1,00 1,78 7.B 2,62 2,16 2,37 1,29-2,20 2,62-1,41 2,87 1,00 1,29 1,45 1,00 1,86 1,23-1,82 Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Chemie Zeměpis Matematika Přírodopis Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti TV VP 1.blok VP2.blok. Nep. p. Průměr 8.A 2,59 2,45 1,90 1,31 2,22 2,04 2,40 1,14 1,72 2,09 1,00 1,00 1,04 1,00 1,55 1,00-1,66 8.B 3,19 2,92 2,47 1,33 2,62 1,47 2,95 1,43 1,85 2,81 1,09 1,09 1,00 1,35 2,15 1,60-1,93 9.A 3,00 2,70 2,50 1,50 2,60 2,55 2,90 1,15 2,30 2,90 1,00 1,30 1,05 1,15 2,35 1,13-2,00 9.B 2,14 1,92 1,96 1,44 2,48 2,07 2,25 1,22 1,40 2,22 1,14 1,18 1,00 1,00 1,84 1,00-1,64 14

15 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Pro školní rok 2012/2013 zpracoval školní metodik prevence minimální preventivní program (MPP) vycházející z potřeb naší školy. Plnění MPP je založeno na spolupráci všech pracovníků školy za podpory vedení. V rámci výuky prvouky, přírodovědy, přírodopisu, chemie, výchovy ke zdraví a občanské výchovy se žáci seznámili s negativními důsledky zneužívání návykových látek a jeho dopadem na zdraví i život člověka. Na tuto problematiku však upozorňovali vyučující i v dalších předmětech. Otázce rizikového chování se dále věnovali třídní učitelé v třídnických hodinách. Všichni žáci školy se zúčastnili celoročního projektu Cesta ke zdraví Celý rok probíhal projekt Cesta ke zdraví, který byl finančně podpořen v rámci grantového řízení vypsaného MŠMT v oblasti prevence. Stěžejními body projektu byly projektové dny Vím, co jím, Žiju, (Ne)žiju zdravě, Poruchy přijmu potravy a Pohybem ke zdraví. Součástí tohoto projektu byla spousta dílčích tematických dnů, např. Pohyb do škol a První pomoc (vzdělávání pedagogů), Zubní hygiena, Odznak všestrannosti olympijských vítězů, Čas proměn, Zdravá pětka, Bacil Emil. V prevenci negativních jevů jsme se zaměřili na tyto oblasti: a) včasné odhalování nebezpečí zneužívání návykových látek osvěta pro žáky i rodiče propagace zdravého životního stylu školní poradenská služba školního metodika prevence a výchovného poradce snaha zabránit vzniku šikany a nevhodného chování mezi žáky okamžitým a důsledným řešením problému využití sociometrických testů k diagnostice třídního kolektivu prevence záškoláctví využití schránky důvěry realizace preventivních témat obsažených v ŠVP školení pedagogických pracovníků v oblasti prevence soc. patol. jevů aktualizace internetových stránek škol. metod. prev. na webu školy b) mimoškolní aktivita žáků nabídka volnočasových aktivit školní zájmové útvary organizace různých soutěží c) akce v rámci prevence spolupráce s městskou a státní policií spolupráce s hasiči kurz dopravní výchovy (4. ročník) výchovné koncerty projektové dny beseda Čas proměn (6. ročník) Bacil Emil hygienické zásady 15

16 Zubní hygiena Odznak všestrannosti olympijských vítězů projekt Cesta ke zdraví Zdravá pětka zdravá výživa Můj život v mých rukou P-centrum Olomouc 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2012/2013 účastnili v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků seminářů organizovaných vzdělávacím zařízením SCHOLA SERVIS Olomouc a NIDV Olomouc a vzdělávacími agenturami DESCARTES Olomouc a PARIS. Počet pedagogických Název semináře pracovníků, kteří se zúčastnili semináře Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi 2 SMART Klub krajská odborná konference o 5 podpoře interaktivní výuky Tvorba a modifikace her v zážitkové pedagogice 1 (20 hodin) Pracovní seminář ke Standardům pro základní 1 vzdělávání (Čj) Pracovní seminář ke Standardům pro základní 1 vzdělávání (Aj) Fimo-technika 1 Školení ICT 1 Evropské jazykové portfolio v hodinách cizího 2 jazyka Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu v roce Neklidné dítě na ZŠ 1 Projektové vyučování v praxi na ZŠ 13 Aby učení nebylo mučení aneb Dejme každému šanci prožít úspěch 17 Kurz základů první pomoci 36 Projektové vyučování 11 Specializované studium pro prevenci sociálněpatologických 1 jevů Setkání školních metodiků prevence 1 Školení ICT 1 16

17 Seminář o odpadech EKO - KOM 1 Sexuální 2 Comenia Script 1 Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi 1 Změny v právních předpisech za poslední dva roky a dokumentace školy 1 Práce s interaktivní tabulí Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce školy Název akce Matematický Klokan Kinderiáda Návštěvy městské knihovny Drakiáda Podzimní kiosk Recitační soutěž Halloweenský workshop - dlabání dýní Návštěva u hasičů Orientace v přírodě Mikulášská show na ledě Muzikál Sugar Orientační závod Plavání 2., 3. a 4. ročník Turnaj ve florbalu LVVZ 7. ročník Plavecké závody v Uničově Scio Šternberský slavíček Návštěva partnerské školy Trenčín Pan Popper a jeho tučňáci Řím Legionáři, Gladiátoři a césaroví Turnaj v malé kopané Dopravní 1. stupeň Dálný východ (Pohodáři) 2. stupeň Den Země Atletický čtyřboj Noc s Andersenem Odznak všestrannosti olymp.vítězů Vánoční jarmark Ekologické centrum Sluňákov Cimbálovka Réva Vývoj popu a rocku v české hudbě Zvířata v lese a jejich mláďata Forma realizace soutěž sportovní soutěž besedy vycházka soutěž soutěž workshop beseda mapovací kurz zábavné soutěže div. představení soutěž kurz soutěž kurz soutěž testování pěvecká soutěž výměnný pobyt filmové představení výukový program soutěž kurz beseda projektový den soutěž projekt beseda projekt výukový program výchovný koncert výchovný koncert beseda 17

18 Divoký Madagaskar Návštěva Expozice času Mc Donald s Cup Pythagoriáda diashow Motani animační programy soutěž matematická soutěž b) Další aktivity Název akce Víkendové pobyty tematické víkendy s rodiči (1.A, 5.A) - soustředění odbíjené žákyň Spaní ve škole 3.A, 3.B, 3.C Pečení vánočních perníků s rodiči (2.A, ŠD) Návštěva prezentační výstavy Scholaris v Olomouci (9. ročník) Exkurze - Praha (9. ročník) - Brno (5. ročník) - Dlouhé Stráně (5. ročník) - Praděd (4. ročník) -Javoříčko (9.ročník) - Muzeum Olomouc a Státní vědecká knihovna (8.ročník) - Vídeň Návštěva IPS Úřadu práce Olomouc (9. ročník) Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd Adopce na dálku dívky Apsy z Indie Sběr papíru Výročí 90 let založení první české školy ve Šternberku Školní výlety Dětský letní tábor c) Prezentace školy na veřejnosti Název akce Den otevřených dveří Účast v mimoškolních soutěžích Třídní besídky ke Dni matek Schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd Školní ples ve spolupráci se SRPŠ Vystoupení na geriatrickém oddělení Nemocnice Šternberk Výstavy výtvarných prací v městských galeriích Schůzka pro rodiče vycházejících žáků 9. tříd Vítání občánků na MěÚ Šternberk Klíček ke slabikáři předávání slabikářů žákům 1. tříd České Vánoce s Ježíškem (celostátní akce) 18

19 Cyklistický výlet do ZOO na Sv. Kopečku ve spolupráci se SRPŠ Návštěva dětí z mateřských škol Zápis dětí do 1. tříd Dětský den ve spolupráci se SRPŠ Příspěvky do městského a regionálního tisku Internetové stránky školy Vývěska na budově MěÚ Šternberk Školní časopis Kronika školy d) Zájmové útvary Název zájmového útvaru Počet žáků, kteří navštěvovali zájmový útvar Keramický 1.st. 24 Dramatický 1. st. 19 Sbor 12 Počítačový kroužek 7 Florbal 2. st. 17 Florbal 1. st. 20 Golf 28 Odbíjená 1. st. 28 Odbíjená 2. st. 25 Odbíjená - přípravka 28 Aerobik 1. st. 21 Aerobik 2. st. 18 Sportovní hry 17 Reedukace 13 Logopedie 10 Zobcová flétna 8 Matematika 25 Fyzika 6 e) Účast žáků v soutěžích Termín Soutěž, akce Účast a umístění Září září Atletický čtyřboj 1.st. 1.třídy - hoši: 1.místo: Mondek Ondřej 2.místo: Vereskov Dominik 3.místo: Šimek Jakub 1.třídy - dívky: 1.místo: Kuncová Barbora 19

20 Říjen 2.místo: Richterová Anežka 3.místo: Vacová Barbora 2.třídy - hoši: 1.místo: Lorenz Adam 2.místo: Stráněl Vojtěch 3.místo: Richter Josef 2.třídy - dívky: 1.místo: Šmídová Michaela 2.místo: Kuklínková Alexandra 3.místo: Schejbalová Nicol 3.třídy - hoši: 1.místo: Nesvadba Tomáš Oldřich 2.místo: Režnar Jakub 3.místo: Marghold František 3.třídy - dívky: 1.místo:Grégrová Tereza 2.místo:Voráčová Michaela 3.místo:Máčalová Veronika 4.třídy - hoši: 1.místo: Dohnal Adam 2.místo: Nedorostek Radek 3.místo: Grégr Jakub 4.třídy - dívky: 1.místo: Krejčířová Kristýna 2.místo: Krejčířová Tereza 3.místo: Čtvrtlíková Elen 5.třídy - hoši: 1.místo: Richter Lukáš 2.místo: Handl Tobiáš 3.místo: Tylšer Lukáš 5.třídy - dívky: 1.místo: Skoupá Vendula 2.místo: Krabicová Dana 3.místo: Caletková Kateřina 20

21 10.říjen Podzimní Kiosk 1.stupeň Listopad 22. listopad Prosinec 10. prosinec 13. prosinec 18. prosinec 18. prosinec 19. prosinec 19. prosinec Konverzační soutěž v NJ Olympiáda v českém jazyce školní kolo tříd Vánoční turnaj v malé kopané hala Gymnázia Šternberk Mezitřídní turnaj ve florbalu tříd a tříd Výtvarná soutěž DDM Mezitřídní turnaj ve florbalu tříd Mezitřídní turnaj ve florbalu tříd Výsledky: 1.třídy 3.místo: Mondek Ondřej 1.místo: Richterová Anežka 3.místo: Kučerová Adéla 2.třídy - 1.místo: Richter Josef 3.třídy 1.místo: Nesvadba Tomáš 3.místo: Grégrová Tereza 4.třídy 2.místo: Grégr Jakub 1.místo: Krejčířová Kristýna 2.místo: Krejčířová Tereza 5.třídy 1.místo: Handl Tobiáš 2.místo: Skoupá Vendula 3.místo: Krennbauerová Valérie 8.A 1.místo: Zemánková Pavlína 9.B 2.místo: Hanáková Valérie 8.B 3.místo: Matlaková Kateřina 9.B 1.místo: ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk 2.místo: ZŠ Svatoplukova, Šternberk 3.místo: Gymnázium Šternberk Nejlepším střelcem byl vyhlášen David Kuba z 9.A třídy: 1.místo: 7.A 2.místo: 7.B 3.místo: 6.B třídy: 1.místo: 9.A 2.místo: 8.A 3.místo: 9.B 3.kategorie (3.- 4.tř.): 1.místo: Poláčková Adéla 4.A 3.místo: Mazuryková Lia 4.A 5.kategorie: (7.- 9.tř.) 4.místo: Cena za originalitu Handlová Dominika 8.A 1.místo: 3.A 2.místo: 3.B 3.místo: 2.B 1.místo: 5.A 2.místo: 5.B 3.místo: 4.B Leden 16.leden Astronomická soutěž Kategorie třídy: 21

22 1.kolo 23.leden Plavecké závody Uničov 5.místo (Hlaváček Patrik, Mihaličková Simona, Šišmová Hana) 3.třída chlapci 25 m prsa 5.místo: Šembera Tomáš 3.třída dívky 25 m prsa 5.místo: Grégrová Tereza 4.třída chlapci 25 m prsa 1.místo: Šlezar Jiří 3.místo: Dohnal Adam 4.třída dívky 25 m prsa 1.místo: Krejčířová Kristýna 3.místo: Horáková Daniela 5.třída chlapci 50 m prsa 4.místo: Handl Tobiáš 5.třída dívky 50 m prsa 2.místo: Pachová Michaela 5.třída chlapci 50 m kraul 1.místo: Skyva Pavel 5.třída dívky 50 m kraul 1.místo: Pachová Michaela 3.místo: Čechová Anežka Štafeta 6 x 25 m Kategorie 3.třídy: 1.místo: ZŠ Svatoplukova 2.místo: ZŠ Dr. Hrubého 3.místo: ZŠ nám. Svobody 4.třídy: 1.místo: ZŠ Dr. Hrubého 2.místo: ZŠ nám.svobody 3.místo: ZŠ Svatoplukova 5.třídy 1.místo: ZŠ Dr. Hrubého 2.místo: ZŠ nám. Svobody 3.místo: ZŠ Svatoplukova 31.leden Recitační soutěž školní kolo - 1. stupeň Celkově mezi třemi školami: 1.místo: ZŠ nám. Svobody 2.místo: ZŠ Dr. Hrubého 3.místo: ZŠ Svatoplukova 1.kategorie 1.místo: Mihok Mário 2.B 2.místo: Marghold František 3.C 3.místo: Spurná Eliška 3.A 3.místo: Máčalová Veronika 3.C 2.kategorie 22

23 Únor 6.únor Konverzační soutěž v německém jazyce 7.únor Olympiáda v českém jazyce okresní kolo 20.únor Recitační soutěž městské kolo DDM Šternberk Březen 8.březen Šternberský slavíček školní kolo 23. březen Šternberský slavíček Městské kolo 1.místo: Čechová Anežka 5.C Krejčířová Tereza 3.B 2.místo: Pudlová Adéla 4.A 3.místo: Vacová Tereza 5.C Kategorie 1.B: 3.místo: Krennbauerová Valérie 8.A účast Zemánková Pavlína 9.B 1.kategorie třídy: 1.místo: Marghold František 3.C 2.kategorie třídy: 2.místo: Čechová Anežka 5.C 3.kategorie třídy: Bez umístění 4. kategorie třídy: 1.místo: Zatloukal Jan 9.B 2.místo: Krennbauerová Valérie 8.A I.Kategorie: 1. třídy 1.místo: Pudl Jan 1.A 2.místo: Marghold Petr 1.A 3.místo: Adámková Alena 1.B II.Kategorie: 2. 3.třídy 1.místo: Marghold František 3.C 2.místo: Tilšerová Tereza 2.A 3.místo: Šnýdrová Adéla 3.B Střítezská Eliška 3.C III.Kategorie: třídy 1.místo: Kořínek Ondřej 5.C 2.místo: Šenková Markéta 5.B 3.místo: Lokajová Veronika 5.A Skyva Pavel 5.A IV.Kategorie: třídy 1.místo: Krátká Iveta 7.B 2.místo: Krátká Terezie 7.A 3.místo: Pavelková Kateřina 6.B V.Kategorie: třídy 1.místo: Korená Lucie 9.A Lančová Eva 8.B 2.místo: Koňaková Božena 9.A 3.místo: Krennbauerová Valérie 8.A I.Kategorie: 1. třídy 2.místo: Marghold Petr 1.A 3.místo: Adámková Alena 1.B II.Kategorie: třídy 23

24 26. březen 26. březen Košíková dívky oblastní finále Okresní kolo fyzikální olympiády 4.místo: Střítezská Eliška 3.C III.Kategorie: třídy 1.místo: Kořínek Ondřej 5.C IV.Kategorie: třídy 1.místo: Krátká Iveta 7.B 3.místo: Pavelková Kateřina 6.B 4.místo: Krátká Terezie 7.A V.Kategorie: třídy 1.místo: Lančová Eva 8.B 5.místo: Korená Lucie 9.A 1.místo: ZŠ Šumvald 2.místo: ZŠ Dolany 3.místo: ZŠ Velká Bystřice 4.místo: ZŠ Dr. Hrubého, Štbk Úspěšní řešitelé: Hlaváček Patrik 9.A Poštulka Tomáš 9.B 27. březen Duben 3.duben 4.duben Košíková hoši okrskové kolo Košíková hoši oblastní finále Velikonoční turnaj ve florbalu (hoši 2.st.) 1.místo: ZŠ Dr. Hrubého, Štbk 2.místo: ZŠ Dolany 3.místo: ZŠ nám. Svobody, Štbk 4.místo: ZŠ Svatoplukova, Štbk 5.místo: Gymnázium Štbk 1.místo: ZŠ Velká Bystřice 2.místo: ZŠ Lutín 3.místo: ZŠ Dr. Hrubého, Šternberk 4.místo: ZŠ Uničov, Pionýrů 1.místo: ZŠ Dr. Hrubého, Štbk 2.místo: ZŠ Svatoplukova, Štbk 3.místo: Gymnázium, Štbk 4.místo: ZŠ nám. Svobody, Štbk 10.duben Astronomická soutěž Kategorie: tř. 2.místo: Skoupá Vendula 5.A Skyva Pavel 5.A Šarše Jiří 5.A 3.místo: Kořínek Ondřej 5.C Troják Michal 5.C Wellart Radovan 5.C Kategorie: tř. 2.místo: Hamrla Filip 7.B Černocká Dominika 7.B Müllerová Margot 7.B 17.duben Zelená stezka místní kolo Zlatý list I.kategorie děti do 6.třídy: 2.místo: Sadílková Nikol, Kocian Adam, Holčíková Simona (všichni 6.A) 24

25 15.duben Zeměpisná olympiáda školní kolo 25.duben Atletický čtyřboj jednotlivců tří základních škol Šternberka - II.stupeň 26.duben Atletický čtyřboj jednotlivců tří základních škol Šternberka - I.stupeň Květen 7.květen Dopravní soutěž mladých cyklistů místní kolo 16. květen 24. květen Přebor žáků škol Olomouckého kraje v orientačním běhu Astronomická soutěž Finále Praha II.kategorie děti 7. 9.tříd 4.místo: Čikl Stanislav, Korená Lucie, Matlaková Kateřina (všichni 9.A) Kategorie A 1.místo: Kocian Adam 6.A 2.místo: Hračová Michaela 6.B 3.místo: Sadílková Nikol 6.A Obšivač Jan 6.B Kategorie B 1.místo: Bořánek Michal 7.A 2.místo: Berg Dalibor 7.B 3.místo: Veverka Tomáš 7.A Kategorie C 1.místo: Šimek Martin 8.A 2.místo: Matlaková Kateřina 9.B 3.místo: Hlaváček Patrik 9.A Čikl Stanislav 9.B Doleželová Daniela 9.A Kategorie třídy: 2.místo: Žádník Ondřej 7.B 3.místo: Rabenseifnerová Vendula 6.A Kategorie třídy: 1.místo: Brablec David 9.B 4.místo: Handlová Dominika 8.A Kategorie 1.třídy 1.místo Mondek Ondřej 1.B 2.místo Šimek Jakub 1.A 2.místo Chládková Eliška 1.B 3.místo Richterová Anežka 1.A Kategorie třídy 1.místo Richter Josef 2.B 2.místo Grégrová Tereza 3.B Kategorie třídy 3.místo Richter Lukáš 1.místo Krejčířová Tereza 4.B Kategorie ročník 3.místo: Mejzlík J., Sladký L., Handlová D., Krennbauerová V. 2.místo: Michal Bořánek 7.A Poštulka Tomáš 9.B 1.místo: školní kolo 2.místo: krajské kolo 14.místo: republikové finále 25

26 květen 22. květen 28. květen 29. květen Červen 19. červen XI.Sportovního setkání dětí a mládeže partnerských měst - Kobiór (Šternberk, Dobšiná, Sajószentpeter, Kobior) Soutěžilo se v těchto sportovních odvětvích: 1/ horolezectví, 2/ šachy, 3/ lehká atletika, 4/ volejbal, 5/ malá kopaná, 6/ stolní tenis Kinderiáda - Prostějov Výtvarné soutěže DDM 2013 XII.ročník přeboru Města Šternberka žáků šternberských škol v tenise Plavecká štafeta ZŠ ve Šternberku Celkové umístění měst: 1.místo: Šternberk - Česko 2.místo: Dobšiná - Slovensko 3.místo: Sajoszentpeter - Maďarsko 4.místo: Kobior - Polsko 3.místo Kopaná - hoši 1.místo Atletika 2.místo Šachy 1.místo Volejbal - dívky 2.místo Horolezectví 1.místo Stolní tenis Družstva: 6.místo Fišerová Barbora cena poroty Kategorie: tř. dívky 2.místo(celkově): Janová Vendula 3.místo(celkově): Mólerová Natálie Kategorie: tř. hoši 2.místo(ve skupině): Záhora Jan Kategorie: tř. dívky nesoutěžily Kategorie: tř. hoši 2.místo: Bobek Stanislav (celkově) 3.místo: Kuba David (celkově) Pořadí škol: 1.místo: ZŠ nám. Svobody, Šternberk čas: 41:27,3 2.místo: ZŠ Svatoplukova, Šternberk čas: 42 : 01 3.místo: ZŠ Dr.Hrubého, Šternberk čas: 43 : 21,2 26

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk 2010 2011 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Účast žáků školy a jejich výsledky v soutěžích ve školním roce 2014/2015

Účast žáků školy a jejich výsledky v soutěžích ve školním roce 2014/2015 Účast žáků školy a jejich výsledky v soutěžích ve školním roce 2014/2015 Termín Soutěž, akce Účast a umístění Září 25. září Den soužití Turnaj v malé kopané - hoši 2.místo: Frölich V., Mejzlík J.; Bican

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk 2013 2014 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 22. srpna 2012 Č.j.: 8/2012 Jar PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 4 C) Organizace školního

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Výroční zpráva obsahuje dvě části: 1. Výroční zpráva o činnosti základní školy 2. Výroční

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více