Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 30 Zpracovala: Mgr. Vlasta Šafránková, ředitelka školy Mgr. Lenka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace Sídlo školy: Dr. Hrubého 2, Šternberk Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Telefon: , , Fax: Internetové stránky: Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Zástupce ředitelky: Zřizovatel: Sídlo: Mgr. Vlasta Šafránková Mgr. Lenka Hlaváčková, od na MD Mgr. Miloslav Beneš Město Šternberk Horní náměstí 16, Šternberk Školská rada: 9 členů, zřízena ke dni školní rok 2012/2013 třetí funkční období Charakteristika školy Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do školského rejstříku. Výchovně vzdělávací cíle vyplývají z postavení základní školy ve školském systému. Prvořadým úkolem školy je plnění povinné školní docházky a příprava žáků ke studiu na středních školách. Zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Budova školy je umístěna téměř ve středu města. Ke škole patří velká a malá tělocvična, které jsou s hlavní budovou propojeny. Areál školy doplňuje prostorné hřiště a školní dvůr. Školní družina je částečně umístěna v půdní vestavbě školy, některá oddělení se nacházejí v kmenových třídách. Povinnou školní docházku plnili ve škole žáci ze Šternberka a přilehlých obcí Babic, Mladějovic, Štarnova, Krakořic, Řídeče, Komárova, Lužic, Stádla, Štěpánova, Hnojic a Huzové. Škola měla devět ročníků, které se členily na první a druhý stupeň. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem ve 13 třídách a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem v 8 třídách. 3

4 Žákům a zaměstnancům školy je umožněno stravování ve školní jídelně umístěné v budově školy. Jídlo splňující zásady zdravé výživy je přiváženo ze Školní jídelny Svatoplukova ve Šternberku. Pitný režim je zajišťován pomocí automatů umístěných ve školní budově, dodávkou školního mléka a dostatečným množstvím nápojů dodávaných školní jídelnou v době školního oběda. Žáci mají možnost využít i nabídky školního bufetu. Škola se zapojila do programu Ovoce do škol určeného pro žáky 1. stupně. Vytápění všech prostor školy je napojeno na centrální plynovou kotelnu. Školní družina má samostatný plynový kotel. Prostory školní družiny jsou vybaveny klimatizací. Škola má již dvě zmodernizované odborné učebny pro výuku informatiky díky zapojení školy do projektu EU peníze školám. Ve většině učeben jsou k dispozici dataprojektory, v šesti třídách i interaktivní tabule. Pedagogickým pracovníkům je zpřístupněn internet ve sborovnách i ve všech třídách. Vyučování probíhalo v učebnách a pracovnách, které jsou účelně zařízené. Rovněž vybavení kabinetů pomůckami a didaktickou technikou je na dobré úrovni. Sbírky jsou pravidelně využívány, opravovány a doplňovány. Zmodernizovaná učebna chemie a fyziky splňuje všechny podmínky pro moderní výuku těchto předmětů na ZŠ. Kromě výše uvedených učeben má škola ještě k dispozici cvičnou kuchyni, dílny, jazykovou učebnu, učebnu pro výuku výtvarné výchovy a keramickou dílnu s vypalovací pecí. Na škole je zřízena knihovna pro učitele a knihovna pro žáky. Knižní fond je průběžně a dle potřeby obnovován a doplňován. Všechny knihy jsou označeny štítky za účelem zjednodušení výpůjčního systému. Mimořádně příznivé podmínky má škola pro výuku tělesné výchovy vzhledem ke dvěma moderním tělocvičnám a prostornému hřišti s umělým povrchem. Tělocvičny a hřiště jsou využívány nejen k výuce tělesné výchovy, ale také k mimoškolnímu využití volného času žáků a veřejnosti v době mimo školní provoz. V rozsahu stanoveném právními předpisy byly žákům bezplatně poskytnuty učebnice, učební texty a základní školní potřeby. Škola zajišťovala bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisely s výchovou a vzděláváním, soustavně vytvářela podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontrolovala jejich dodržování. Ředitelka školy ustanovila třídní učitele, správce sbírek a kabinetů, předmětové komise a metodická sdružení. Zřídila pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy byli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Po projednání s pracovníky a po schválení školskou radou byl vydán školní řád školy a byly schváleny řády odborných pracoven, kabinetů, laboratoří, tělocvičny a hřiště. 4

5 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka v ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Dr. Hrubého 2, Šternberk. Ve školním roce 2012/2013 byly nabízeny: Volitelné předměty: 7. ročník 1. blok 8. ročník 1. blok 9. ročník 1. blok 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2. blok Informatika Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk Ruský jazyk Informatika Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk Ruský jazyk Informatika Německý jazyk Ruský jazyk Domácnost Psaní na klávesnici Robotika a programování Seminář z českého jazyka Seminář z přírodovědných předmětů Sportovní aktivity Technické činnosti Výtvarné činnosti Zpěv Nepovinné předměty: ročník Náboženství ročník Sportovní a pohybové aktivity 7. ročník Seminář z anglického jazyka 5

6 3. Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2012/2013 činil celkový počet pracovníků na škole stupeň stupeň 17 vychovatelky 5 provozní zaměstnanci 8 asistent pedagoga 1 školní psycholog 1 a) Pedagogičtí pracovníci Jméno Pracovní zařazení Přidělené předměty Mgr. Beneš Miloslav zástupce ředitelky Tv, Z Mgr. Bujnochová Kateřina učitelka Čj, Hv Částková Jiřina vychovatelka ŠD Čermáková Ludmila vychovatelka ŠD Mgr. Dopitová Jarmila učitelka 1. stupeň Mgr. Dostálová Petra učitelka 1. stupeň Handlová Dana vychovatelka ŠD Mgr. Hlaváčková Lenka zástupkyně ředitelky Čj, Ov Mgr. Hnáth Leo učitel M, Z, Inf, ZI Mgr. Hnáthová Leona učitelka Aj, Ov, Pč Mgr. Jakůbek Robert učitel Čj, D, Pč, Tč Mgr. Kaňáková-Žaludová učitelka Př, Ch Hana Mgr. Konečná Irena učitelka 1. stupeň Mgr. Lančová Ilona učitelka Tv, VV, Dom, Pč Mgr. Lounová Jana učitelka M, F, ZI Mgr. Mikešová Štěpánka učitelka M, F, Pč Mgr. Mikolecká Kamila učitelka Aj, Hv Mgr. Mohaplová Simona učitelka Čj, Nj, Pč Mgr. Mondeková Michaela učitelka Tv, Aj, Př, Z Mgr. Motáňová Jitka učitelka 1. stupeň Mgr. Musilová Ladislava učitelka Hv, Aj, Rj, Vv Mgr. Nosková Jarmila učitelka 1. stupeň Mgr. Patsch Radek učitel 1. stupeň Mgr. Poláchová Helena učitelka 1. stupeň Poláchová Věra vychovatelka ŠD Mgr. Pšejová Zuzana učitelka M, Rv Mgr. Staňová Veronika školní psycholog Mgr. Svobodová Alena učitelka 1. stupeň Mgr. Šafránková Vlasta ředitelka školy M Škanderová Světlana učitelka 1. stupeň Mgr. Šrámková Denisa učitelka 1. stupeň 6

7 Študentová Zuzana vychovatelka ŠD Mgr. Tomanová Darja učitelka M, Př Mgr. Václavíková Iveta učitelka 1. stupeň Mgr. Večerková-Skyvová učitelka Aj, Vv Jana Mgr. Večerková Jitka učitelka Čj, D Mgr. Vojkůvková Alena učitelka Aj, Vv, Vl Mgr. Vytřísalová Jana učitelka 1. stupeň Mgr. Zatloukalová Jitka učitelka 1. stupeň Mgr. Zemánková Helena učitelka 1. stupeň b) Provozní zaměstnanci Ostarková Hana Mužíková Soňa Závodný Roman Šíp Jiří Králová Věra Knápková Jana Krátká Lenka Maléřová Radka Martinátová Lenka Plošticová Jana Martinátová Lenka ml. tajemnice účetní školník údržbář, topič uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Změny ve stavu pracovníků školy ukončení pracovního poměru přijetí do pracovního poměru mateřská dovolená 1 ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni ke dni

8 4. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a) Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2013/2014 proběhl dne zapsáno dětí 72 žádost o odklad PŠD 13 vyhověno žádostem o odklad PŠD 13 rozhodnutí o přijetí dítěte do ZŠ 59 b)počty žáků ve třídách Třída Počet žáků na začátku školního roku Počet žáků na konci školního roku I.A I.B II.A II.B III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C V.A V.B V.C VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem žáků

9 Změny ve stavu žáků školy Přestup z jiné školy 11 Přestup v rámci školy 0 Odchod na jinou školu 18 c) Přijímací řízení na střední školy Počet žáků, kteří ukončili PŠD v 8. ročníku v 9. ročníku Počet žáků, kteří odešli z 5. ročníku ze 7. ročníku Umístění žáků Osmileté gymnázium 11 Šestileté gymnázium 0 Čtyřleté gymnázium 6 SOŠ a SOU Vzdělání s maturitní zkouškou 26 Vzdělání s výučním listem 18 Celkem žáků 61 9

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků pololetí pololetí Celkový počet žáků Z toho Výchovná opatření Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo 6 6 Konalo opravnou zkoušku 0 2 Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ Snížené známky z Stupeň chování Stupeň Celkem zameškaných hodin Omluvených Průměr na jednoho žáka 32,93 49,47 Neomluvených Průměr na jednoho žáka 0,04 0,04 10

11 Průměry tříd v jednotlivých předmětech I. stupeň 1. pololetí Třída Český jazyk Cizí jazyky Přírodověda Vlastivěda Prvouka Matematika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná Nep.p. Celkový prospěch 1.A 1, ,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1.B 1, ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00-1,00 2.A 1, ,19 1,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,09 1,08 2.B 1, ,20 1,28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,12 3.A 1,43 1,04 1,04-1,47 1,26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 3.B 1,45 1,18 1,18-1,27 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,13 3.C 1,52 1,16 1,16-1,04 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 4.A 1,46 1,38 1,38 1,15-1,26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17 4.B 1,56 1,48 1,48 1,20-1,36 1,00 1,00 1,04 1,00 1,00 1,23 4.C 1,85 1,70 1,70 1,59-1,74 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,38 Základy informatiky 5.A 1,96 1,50 1,50 1,46 1,00 1,82 1,00 1,07 1,07 1,00 1,00 1,33 5.B 1,81 1,63 1,63 1,33 1,00 1,66 1,00 1,14 1,11 1,00 1,00 1,31 5.C 1,67 1,57 1,57 1,46 1,00 1,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,28 11

12 Průměry tříd v jednotlivých předmětech II. stupeň 1. pololetí Třída Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Základy informatiky Zeměpis Matematika VKZ Přírodopis Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti TV VP 1.blok VP 2.blok Nep..p. Průměr 6.A 2,67 2,74 2,67 1,54 1,25 2,58 2,45-1,93 2,54 1,00 1,03 1,00 1, ,88 6.B 2,23 1,96 1,63 1,23 1,23 1,86 2,30-1,63 1,83 1,00 1,00 1,00 1, ,00 1,53 7.A 2,79 2,43 2,30 1,60-2,73 2,13-1,82 2,30 1,13 1,39 1,00 1,00 1,69 1,00-1,80 7.B 2,67 2,37 1,95 1,54-2,66 2,62-1,79 2,62 1,20 1,04 1,00 1,00 1,63 1,17-1,80 Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Chemie Zeměpis Matematika Přírodopis Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti TV VP 1.blok VP2.blok. Nep. p. Průměr 8.A 2,54 2,72 2,22 1,40 2,13 2,40 2,36 1,00 1,63 2,09 1,00 1,13 1,09 1,04 1,69 1,00-1,72 8.B 2,85 2,95 2,42 1,76 2,66 2,23 2,85 1,00 1,71 2,90 1,00 1,09 1,00 1,35 2,00 1,20-1,93 9.A 2,60 2,80 2,35 1,40 2,60 2,25 2,60 1,10 1,90 2,45 1,00 1,25 1,00 1,15 1,89 1,13-1,84 9.B 2,33 1,63 1,51 1,22 2,11 1,81 2,22 1,00 1,33 2,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,64 1,00-1,49 12

13 Průměry tříd v jednotlivých předmětech I. stupeň 2. pololetí Třída Český jazyk Cizí jazyky Přírodověda Vlastivěda Prvouka Matematika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti Tělesná Nep.p. Celkový prospěch 1.A 1, ,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1.B 1, ,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1, ,00 2.A 1, ,25 1,55 1,10 1,05 1,05 1,00 1,00 1,21 2.B 1, ,20 1,28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,12 3.A 1,56 1, ,52 1,43 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,21 3.B 1,50 1, ,27 1,36 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,16 3.C 1,52 1, ,32 1,36 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,18 4.A 1,57 1,61 1,19 1,30-1,73 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,26 4.B 1,56 1,60 1,20 1,28-1,36 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,22 4.C 2,26 1,92 1,76 1,80-1,80 1,00 1,00 1,00 1,07 1,00 1,51 Základy informat iky 5.A 1,92 1,64 1,28 1,25 1,00 1,96 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 1,31 5.B 2,11 1,88 1,44 1,33 1,11 1,92 1,07 1,11 1,18 1,00 1,00 1,41 5.C 2,07 2,11 1,40 1,48 1,00 1,48 1,14 1,11 1,00 1,00 1,00 1,42 13

14 Průměry tříd v jednotlivých předmětech II. stupeň 2. pololetí Třída Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Základy informatiky Zeměpis Matematika VKZ Přírodopis Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti TV VP 1.blok VP 2.blok Nep..p. Průměr 6.A 2,64 2,71 2,64 1,64 1,19 2,51 2,83-1,64 2,87 1,00 1,03 1,00 1, ,90 6.B 2,40 2,03 1,40 1,10 1,16 2,00 2,26-1,20 2,03 1,05 1,00 1,13 1, ,52 7.A 2,91 2,47 2,47 1,26-2,30 2,56-1,34 2,26 1,00 1,08 1,30 1,00 1,95 1,05 1,00 1,78 7.B 2,62 2,16 2,37 1,29-2,20 2,62-1,41 2,87 1,00 1,29 1,45 1,00 1,86 1,23-1,82 Český jazyk Cizí Jazyky Dějepis Občanská Chemie Zeměpis Matematika Přírodopis Fyzika Hudební Výtvarná Pracovní činnosti TV VP 1.blok VP2.blok. Nep. p. Průměr 8.A 2,59 2,45 1,90 1,31 2,22 2,04 2,40 1,14 1,72 2,09 1,00 1,00 1,04 1,00 1,55 1,00-1,66 8.B 3,19 2,92 2,47 1,33 2,62 1,47 2,95 1,43 1,85 2,81 1,09 1,09 1,00 1,35 2,15 1,60-1,93 9.A 3,00 2,70 2,50 1,50 2,60 2,55 2,90 1,15 2,30 2,90 1,00 1,30 1,05 1,15 2,35 1,13-2,00 9.B 2,14 1,92 1,96 1,44 2,48 2,07 2,25 1,22 1,40 2,22 1,14 1,18 1,00 1,00 1,84 1,00-1,64 14

15 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Pro školní rok 2012/2013 zpracoval školní metodik prevence minimální preventivní program (MPP) vycházející z potřeb naší školy. Plnění MPP je založeno na spolupráci všech pracovníků školy za podpory vedení. V rámci výuky prvouky, přírodovědy, přírodopisu, chemie, výchovy ke zdraví a občanské výchovy se žáci seznámili s negativními důsledky zneužívání návykových látek a jeho dopadem na zdraví i život člověka. Na tuto problematiku však upozorňovali vyučující i v dalších předmětech. Otázce rizikového chování se dále věnovali třídní učitelé v třídnických hodinách. Všichni žáci školy se zúčastnili celoročního projektu Cesta ke zdraví Celý rok probíhal projekt Cesta ke zdraví, který byl finančně podpořen v rámci grantového řízení vypsaného MŠMT v oblasti prevence. Stěžejními body projektu byly projektové dny Vím, co jím, Žiju, (Ne)žiju zdravě, Poruchy přijmu potravy a Pohybem ke zdraví. Součástí tohoto projektu byla spousta dílčích tematických dnů, např. Pohyb do škol a První pomoc (vzdělávání pedagogů), Zubní hygiena, Odznak všestrannosti olympijských vítězů, Čas proměn, Zdravá pětka, Bacil Emil. V prevenci negativních jevů jsme se zaměřili na tyto oblasti: a) včasné odhalování nebezpečí zneužívání návykových látek osvěta pro žáky i rodiče propagace zdravého životního stylu školní poradenská služba školního metodika prevence a výchovného poradce snaha zabránit vzniku šikany a nevhodného chování mezi žáky okamžitým a důsledným řešením problému využití sociometrických testů k diagnostice třídního kolektivu prevence záškoláctví využití schránky důvěry realizace preventivních témat obsažených v ŠVP školení pedagogických pracovníků v oblasti prevence soc. patol. jevů aktualizace internetových stránek škol. metod. prev. na webu školy b) mimoškolní aktivita žáků nabídka volnočasových aktivit školní zájmové útvary organizace různých soutěží c) akce v rámci prevence spolupráce s městskou a státní policií spolupráce s hasiči kurz dopravní výchovy (4. ročník) výchovné koncerty projektové dny beseda Čas proměn (6. ročník) Bacil Emil hygienické zásady 15

16 Zubní hygiena Odznak všestrannosti olympijských vítězů projekt Cesta ke zdraví Zdravá pětka zdravá výživa Můj život v mých rukou P-centrum Olomouc 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2012/2013 účastnili v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků seminářů organizovaných vzdělávacím zařízením SCHOLA SERVIS Olomouc a NIDV Olomouc a vzdělávacími agenturami DESCARTES Olomouc a PARIS. Počet pedagogických Název semináře pracovníků, kteří se zúčastnili semináře Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi 2 SMART Klub krajská odborná konference o 5 podpoře interaktivní výuky Tvorba a modifikace her v zážitkové pedagogice 1 (20 hodin) Pracovní seminář ke Standardům pro základní 1 vzdělávání (Čj) Pracovní seminář ke Standardům pro základní 1 vzdělávání (Aj) Fimo-technika 1 Školení ICT 1 Evropské jazykové portfolio v hodinách cizího 2 jazyka Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu v roce Neklidné dítě na ZŠ 1 Projektové vyučování v praxi na ZŠ 13 Aby učení nebylo mučení aneb Dejme každému šanci prožít úspěch 17 Kurz základů první pomoci 36 Projektové vyučování 11 Specializované studium pro prevenci sociálněpatologických 1 jevů Setkání školních metodiků prevence 1 Školení ICT 1 16

17 Seminář o odpadech EKO - KOM 1 Sexuální 2 Comenia Script 1 Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi 1 Změny v právních předpisech za poslední dva roky a dokumentace školy 1 Práce s interaktivní tabulí Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce školy Název akce Matematický Klokan Kinderiáda Návštěvy městské knihovny Drakiáda Podzimní kiosk Recitační soutěž Halloweenský workshop - dlabání dýní Návštěva u hasičů Orientace v přírodě Mikulášská show na ledě Muzikál Sugar Orientační závod Plavání 2., 3. a 4. ročník Turnaj ve florbalu LVVZ 7. ročník Plavecké závody v Uničově Scio Šternberský slavíček Návštěva partnerské školy Trenčín Pan Popper a jeho tučňáci Řím Legionáři, Gladiátoři a césaroví Turnaj v malé kopané Dopravní 1. stupeň Dálný východ (Pohodáři) 2. stupeň Den Země Atletický čtyřboj Noc s Andersenem Odznak všestrannosti olymp.vítězů Vánoční jarmark Ekologické centrum Sluňákov Cimbálovka Réva Vývoj popu a rocku v české hudbě Zvířata v lese a jejich mláďata Forma realizace soutěž sportovní soutěž besedy vycházka soutěž soutěž workshop beseda mapovací kurz zábavné soutěže div. představení soutěž kurz soutěž kurz soutěž testování pěvecká soutěž výměnný pobyt filmové představení výukový program soutěž kurz beseda projektový den soutěž projekt beseda projekt výukový program výchovný koncert výchovný koncert beseda 17

18 Divoký Madagaskar Návštěva Expozice času Mc Donald s Cup Pythagoriáda diashow Motani animační programy soutěž matematická soutěž b) Další aktivity Název akce Víkendové pobyty tematické víkendy s rodiči (1.A, 5.A) - soustředění odbíjené žákyň Spaní ve škole 3.A, 3.B, 3.C Pečení vánočních perníků s rodiči (2.A, ŠD) Návštěva prezentační výstavy Scholaris v Olomouci (9. ročník) Exkurze - Praha (9. ročník) - Brno (5. ročník) - Dlouhé Stráně (5. ročník) - Praděd (4. ročník) -Javoříčko (9.ročník) - Muzeum Olomouc a Státní vědecká knihovna (8.ročník) - Vídeň Návštěva IPS Úřadu práce Olomouc (9. ročník) Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd Adopce na dálku dívky Apsy z Indie Sběr papíru Výročí 90 let založení první české školy ve Šternberku Školní výlety Dětský letní tábor c) Prezentace školy na veřejnosti Název akce Den otevřených dveří Účast v mimoškolních soutěžích Třídní besídky ke Dni matek Schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd Školní ples ve spolupráci se SRPŠ Vystoupení na geriatrickém oddělení Nemocnice Šternberk Výstavy výtvarných prací v městských galeriích Schůzka pro rodiče vycházejících žáků 9. tříd Vítání občánků na MěÚ Šternberk Klíček ke slabikáři předávání slabikářů žákům 1. tříd České Vánoce s Ježíškem (celostátní akce) 18

19 Cyklistický výlet do ZOO na Sv. Kopečku ve spolupráci se SRPŠ Návštěva dětí z mateřských škol Zápis dětí do 1. tříd Dětský den ve spolupráci se SRPŠ Příspěvky do městského a regionálního tisku Internetové stránky školy Vývěska na budově MěÚ Šternberk Školní časopis Kronika školy d) Zájmové útvary Název zájmového útvaru Počet žáků, kteří navštěvovali zájmový útvar Keramický 1.st. 24 Dramatický 1. st. 19 Sbor 12 Počítačový kroužek 7 Florbal 2. st. 17 Florbal 1. st. 20 Golf 28 Odbíjená 1. st. 28 Odbíjená 2. st. 25 Odbíjená - přípravka 28 Aerobik 1. st. 21 Aerobik 2. st. 18 Sportovní hry 17 Reedukace 13 Logopedie 10 Zobcová flétna 8 Matematika 25 Fyzika 6 e) Účast žáků v soutěžích Termín Soutěž, akce Účast a umístění Září září Atletický čtyřboj 1.st. 1.třídy - hoši: 1.místo: Mondek Ondřej 2.místo: Vereskov Dominik 3.místo: Šimek Jakub 1.třídy - dívky: 1.místo: Kuncová Barbora 19

20 Říjen 2.místo: Richterová Anežka 3.místo: Vacová Barbora 2.třídy - hoši: 1.místo: Lorenz Adam 2.místo: Stráněl Vojtěch 3.místo: Richter Josef 2.třídy - dívky: 1.místo: Šmídová Michaela 2.místo: Kuklínková Alexandra 3.místo: Schejbalová Nicol 3.třídy - hoši: 1.místo: Nesvadba Tomáš Oldřich 2.místo: Režnar Jakub 3.místo: Marghold František 3.třídy - dívky: 1.místo:Grégrová Tereza 2.místo:Voráčová Michaela 3.místo:Máčalová Veronika 4.třídy - hoši: 1.místo: Dohnal Adam 2.místo: Nedorostek Radek 3.místo: Grégr Jakub 4.třídy - dívky: 1.místo: Krejčířová Kristýna 2.místo: Krejčířová Tereza 3.místo: Čtvrtlíková Elen 5.třídy - hoši: 1.místo: Richter Lukáš 2.místo: Handl Tobiáš 3.místo: Tylšer Lukáš 5.třídy - dívky: 1.místo: Skoupá Vendula 2.místo: Krabicová Dana 3.místo: Caletková Kateřina 20

21 10.říjen Podzimní Kiosk 1.stupeň Listopad 22. listopad Prosinec 10. prosinec 13. prosinec 18. prosinec 18. prosinec 19. prosinec 19. prosinec Konverzační soutěž v NJ Olympiáda v českém jazyce školní kolo tříd Vánoční turnaj v malé kopané hala Gymnázia Šternberk Mezitřídní turnaj ve florbalu tříd a tříd Výtvarná soutěž DDM Mezitřídní turnaj ve florbalu tříd Mezitřídní turnaj ve florbalu tříd Výsledky: 1.třídy 3.místo: Mondek Ondřej 1.místo: Richterová Anežka 3.místo: Kučerová Adéla 2.třídy - 1.místo: Richter Josef 3.třídy 1.místo: Nesvadba Tomáš 3.místo: Grégrová Tereza 4.třídy 2.místo: Grégr Jakub 1.místo: Krejčířová Kristýna 2.místo: Krejčířová Tereza 5.třídy 1.místo: Handl Tobiáš 2.místo: Skoupá Vendula 3.místo: Krennbauerová Valérie 8.A 1.místo: Zemánková Pavlína 9.B 2.místo: Hanáková Valérie 8.B 3.místo: Matlaková Kateřina 9.B 1.místo: ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk 2.místo: ZŠ Svatoplukova, Šternberk 3.místo: Gymnázium Šternberk Nejlepším střelcem byl vyhlášen David Kuba z 9.A třídy: 1.místo: 7.A 2.místo: 7.B 3.místo: 6.B třídy: 1.místo: 9.A 2.místo: 8.A 3.místo: 9.B 3.kategorie (3.- 4.tř.): 1.místo: Poláčková Adéla 4.A 3.místo: Mazuryková Lia 4.A 5.kategorie: (7.- 9.tř.) 4.místo: Cena za originalitu Handlová Dominika 8.A 1.místo: 3.A 2.místo: 3.B 3.místo: 2.B 1.místo: 5.A 2.místo: 5.B 3.místo: 4.B Leden 16.leden Astronomická soutěž Kategorie třídy: 21

22 1.kolo 23.leden Plavecké závody Uničov 5.místo (Hlaváček Patrik, Mihaličková Simona, Šišmová Hana) 3.třída chlapci 25 m prsa 5.místo: Šembera Tomáš 3.třída dívky 25 m prsa 5.místo: Grégrová Tereza 4.třída chlapci 25 m prsa 1.místo: Šlezar Jiří 3.místo: Dohnal Adam 4.třída dívky 25 m prsa 1.místo: Krejčířová Kristýna 3.místo: Horáková Daniela 5.třída chlapci 50 m prsa 4.místo: Handl Tobiáš 5.třída dívky 50 m prsa 2.místo: Pachová Michaela 5.třída chlapci 50 m kraul 1.místo: Skyva Pavel 5.třída dívky 50 m kraul 1.místo: Pachová Michaela 3.místo: Čechová Anežka Štafeta 6 x 25 m Kategorie 3.třídy: 1.místo: ZŠ Svatoplukova 2.místo: ZŠ Dr. Hrubého 3.místo: ZŠ nám. Svobody 4.třídy: 1.místo: ZŠ Dr. Hrubého 2.místo: ZŠ nám.svobody 3.místo: ZŠ Svatoplukova 5.třídy 1.místo: ZŠ Dr. Hrubého 2.místo: ZŠ nám. Svobody 3.místo: ZŠ Svatoplukova 31.leden Recitační soutěž školní kolo - 1. stupeň Celkově mezi třemi školami: 1.místo: ZŠ nám. Svobody 2.místo: ZŠ Dr. Hrubého 3.místo: ZŠ Svatoplukova 1.kategorie 1.místo: Mihok Mário 2.B 2.místo: Marghold František 3.C 3.místo: Spurná Eliška 3.A 3.místo: Máčalová Veronika 3.C 2.kategorie 22

23 Únor 6.únor Konverzační soutěž v německém jazyce 7.únor Olympiáda v českém jazyce okresní kolo 20.únor Recitační soutěž městské kolo DDM Šternberk Březen 8.březen Šternberský slavíček školní kolo 23. březen Šternberský slavíček Městské kolo 1.místo: Čechová Anežka 5.C Krejčířová Tereza 3.B 2.místo: Pudlová Adéla 4.A 3.místo: Vacová Tereza 5.C Kategorie 1.B: 3.místo: Krennbauerová Valérie 8.A účast Zemánková Pavlína 9.B 1.kategorie třídy: 1.místo: Marghold František 3.C 2.kategorie třídy: 2.místo: Čechová Anežka 5.C 3.kategorie třídy: Bez umístění 4. kategorie třídy: 1.místo: Zatloukal Jan 9.B 2.místo: Krennbauerová Valérie 8.A I.Kategorie: 1. třídy 1.místo: Pudl Jan 1.A 2.místo: Marghold Petr 1.A 3.místo: Adámková Alena 1.B II.Kategorie: 2. 3.třídy 1.místo: Marghold František 3.C 2.místo: Tilšerová Tereza 2.A 3.místo: Šnýdrová Adéla 3.B Střítezská Eliška 3.C III.Kategorie: třídy 1.místo: Kořínek Ondřej 5.C 2.místo: Šenková Markéta 5.B 3.místo: Lokajová Veronika 5.A Skyva Pavel 5.A IV.Kategorie: třídy 1.místo: Krátká Iveta 7.B 2.místo: Krátká Terezie 7.A 3.místo: Pavelková Kateřina 6.B V.Kategorie: třídy 1.místo: Korená Lucie 9.A Lančová Eva 8.B 2.místo: Koňaková Božena 9.A 3.místo: Krennbauerová Valérie 8.A I.Kategorie: 1. třídy 2.místo: Marghold Petr 1.A 3.místo: Adámková Alena 1.B II.Kategorie: třídy 23

24 26. březen 26. březen Košíková dívky oblastní finále Okresní kolo fyzikální olympiády 4.místo: Střítezská Eliška 3.C III.Kategorie: třídy 1.místo: Kořínek Ondřej 5.C IV.Kategorie: třídy 1.místo: Krátká Iveta 7.B 3.místo: Pavelková Kateřina 6.B 4.místo: Krátká Terezie 7.A V.Kategorie: třídy 1.místo: Lančová Eva 8.B 5.místo: Korená Lucie 9.A 1.místo: ZŠ Šumvald 2.místo: ZŠ Dolany 3.místo: ZŠ Velká Bystřice 4.místo: ZŠ Dr. Hrubého, Štbk Úspěšní řešitelé: Hlaváček Patrik 9.A Poštulka Tomáš 9.B 27. březen Duben 3.duben 4.duben Košíková hoši okrskové kolo Košíková hoši oblastní finále Velikonoční turnaj ve florbalu (hoši 2.st.) 1.místo: ZŠ Dr. Hrubého, Štbk 2.místo: ZŠ Dolany 3.místo: ZŠ nám. Svobody, Štbk 4.místo: ZŠ Svatoplukova, Štbk 5.místo: Gymnázium Štbk 1.místo: ZŠ Velká Bystřice 2.místo: ZŠ Lutín 3.místo: ZŠ Dr. Hrubého, Šternberk 4.místo: ZŠ Uničov, Pionýrů 1.místo: ZŠ Dr. Hrubého, Štbk 2.místo: ZŠ Svatoplukova, Štbk 3.místo: Gymnázium, Štbk 4.místo: ZŠ nám. Svobody, Štbk 10.duben Astronomická soutěž Kategorie: tř. 2.místo: Skoupá Vendula 5.A Skyva Pavel 5.A Šarše Jiří 5.A 3.místo: Kořínek Ondřej 5.C Troják Michal 5.C Wellart Radovan 5.C Kategorie: tř. 2.místo: Hamrla Filip 7.B Černocká Dominika 7.B Müllerová Margot 7.B 17.duben Zelená stezka místní kolo Zlatý list I.kategorie děti do 6.třídy: 2.místo: Sadílková Nikol, Kocian Adam, Holčíková Simona (všichni 6.A) 24

25 15.duben Zeměpisná olympiáda školní kolo 25.duben Atletický čtyřboj jednotlivců tří základních škol Šternberka - II.stupeň 26.duben Atletický čtyřboj jednotlivců tří základních škol Šternberka - I.stupeň Květen 7.květen Dopravní soutěž mladých cyklistů místní kolo 16. květen 24. květen Přebor žáků škol Olomouckého kraje v orientačním běhu Astronomická soutěž Finále Praha II.kategorie děti 7. 9.tříd 4.místo: Čikl Stanislav, Korená Lucie, Matlaková Kateřina (všichni 9.A) Kategorie A 1.místo: Kocian Adam 6.A 2.místo: Hračová Michaela 6.B 3.místo: Sadílková Nikol 6.A Obšivač Jan 6.B Kategorie B 1.místo: Bořánek Michal 7.A 2.místo: Berg Dalibor 7.B 3.místo: Veverka Tomáš 7.A Kategorie C 1.místo: Šimek Martin 8.A 2.místo: Matlaková Kateřina 9.B 3.místo: Hlaváček Patrik 9.A Čikl Stanislav 9.B Doleželová Daniela 9.A Kategorie třídy: 2.místo: Žádník Ondřej 7.B 3.místo: Rabenseifnerová Vendula 6.A Kategorie třídy: 1.místo: Brablec David 9.B 4.místo: Handlová Dominika 8.A Kategorie 1.třídy 1.místo Mondek Ondřej 1.B 2.místo Šimek Jakub 1.A 2.místo Chládková Eliška 1.B 3.místo Richterová Anežka 1.A Kategorie třídy 1.místo Richter Josef 2.B 2.místo Grégrová Tereza 3.B Kategorie třídy 3.místo Richter Lukáš 1.místo Krejčířová Tereza 4.B Kategorie ročník 3.místo: Mejzlík J., Sladký L., Handlová D., Krennbauerová V. 2.místo: Michal Bořánek 7.A Poštulka Tomáš 9.B 1.místo: školní kolo 2.místo: krajské kolo 14.místo: republikové finále 25

26 květen 22. květen 28. květen 29. květen Červen 19. červen XI.Sportovního setkání dětí a mládeže partnerských měst - Kobiór (Šternberk, Dobšiná, Sajószentpeter, Kobior) Soutěžilo se v těchto sportovních odvětvích: 1/ horolezectví, 2/ šachy, 3/ lehká atletika, 4/ volejbal, 5/ malá kopaná, 6/ stolní tenis Kinderiáda - Prostějov Výtvarné soutěže DDM 2013 XII.ročník přeboru Města Šternberka žáků šternberských škol v tenise Plavecká štafeta ZŠ ve Šternberku Celkové umístění měst: 1.místo: Šternberk - Česko 2.místo: Dobšiná - Slovensko 3.místo: Sajoszentpeter - Maďarsko 4.místo: Kobior - Polsko 3.místo Kopaná - hoši 1.místo Atletika 2.místo Šachy 1.místo Volejbal - dívky 2.místo Horolezectví 1.místo Stolní tenis Družstva: 6.místo Fišerová Barbora cena poroty Kategorie: tř. dívky 2.místo(celkově): Janová Vendula 3.místo(celkově): Mólerová Natálie Kategorie: tř. hoši 2.místo(ve skupině): Záhora Jan Kategorie: tř. dívky nesoutěžily Kategorie: tř. hoši 2.místo: Bobek Stanislav (celkově) 3.místo: Kuba David (celkově) Pořadí škol: 1.místo: ZŠ nám. Svobody, Šternberk čas: 41:27,3 2.místo: ZŠ Svatoplukova, Šternberk čas: 42 : 01 3.místo: ZŠ Dr.Hrubého, Šternberk čas: 43 : 21,2 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Obsah I. Charakteristika školy str.3 II. Vzdělávací koncepce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy:

Výroční zpráva o činnosti školy: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více