ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy. Schválila: Mgr. Fronika Burešová..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013. Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy. Schválila: Mgr. Fronika Burešová.."

Transkript

1 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/ 31, příspěvková organizace IČO: , PSČ tel., fax: , organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. Pr., vložce číslo 616 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy podpis Schválila: Mgr. Fronika Burešová.. ředitelka školy Podpis Předkládá: Mgr. Fronika Burešová.. ředitelka školy Podpis Razítko organizace Jablonec nad Nisou dne

2 Zpráva o činnosti organizace za rok Všeobecná část 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci Název organizace: Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Sídlo organizace: Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31 IČO organizace: Právní forma organizace: příspěvková organizace Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola praktická Základní škola speciální Přípravný stupeň základní školy speciální Školní družina Speciálně pedagogické centrum Zařízení školního stravování Na základě každoročně uděleného souhlasu krajského úřadu v Liberci poskytuje škola výchovu a vzdělání dětem v přípravné třídě. 1.2 Charakteristika a úkoly organizace Stupeň poskytovaného vzdělání Obor vzdělání Základní Základní škola Základní škola speciální Vzdělávací program Školní vzdělávací program C/01, Základní škola, verze Příloha č. 2: ŠVP pro přípravnou třídu pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Školní vzdělávací program B/01, Základní škola speciální, verze Vzdělávací program pomocné školy. Schváleno MŠMT ČR, č. j: /97-22 s platností od dobíhající program Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy. Schváleno MŠMT ČR, č. j.: / s platností od jako učební dokument dobíhající program Vzdělávání podle 42 Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením podle ustanovení 42 zák. č.561/2004 Sb. 2

3 Výuka probíhá ve třech budovách pronajatých magistrátem města Jablonce nad Nisou: Liberecká 1734/ třída ZŠ praktická, 1 třída ZŠ speciální a ředitelství školy, Josefa Hory 33 6 tříd ZŠ speciální, 1 třída přípravného stupně ZŠ speciální, školní výdejna, Polní 10 2 třídy ZŠ speciální, 2 přípravné třídy, SPC, školní jídelna. Základní škola praktická poskytuje: vzdělávání a výchovu lehce mentálně postiženým žákům a žákům postiženým souběžně více vadami, autismem, v přípravných třídách vzdělání a výchovu předškolním dětem. Základní škola speciální poskytuje: vzdělávání a výchovu dětem a žákům středně těžce, těžce a hluboce mentálně postiženým, dětem a žákům s autismem, dětem a žákům postiženým souběžně více vadami. Speciálně pedagogické centrum poskytuje: diagnostickou, poradenskou a terapeutickou péči dětem a žákům mentálně postiženým a postiženým souběžně více vadami od 3 do 26 let. 1.3 Údaje o žácích školy Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu Základní škola praktická ,1 Přípravné třídy pro děti se ,0 sociálním znevýhodněním Základní škola speciální ,5 Přípravný stupeň ZŠ speciální Žáci vzdělávaní dle Celkem ,2 Školní družina Počet oddělení Počet dětí a žáků Průměr dětí a žáků na oddělení ,5 Ve školním roce 2013/2014 nastoupilo do 1. třídy 5 žáků. 3

4 1.4 Údaje o pracovnících organizace Přehled pracovníků: Fyzické osoby celkem: 56 z toho ženy 45 z toho důchodci 4 z toho začínající pedagogové 1 z toho ostatní pracovníci 10 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Odborná a pedagogická způsobilost Počet pracovníků VŠ pedagogické a Sppg (Mgr., PhDr., PaedDr.) 14 VŠ pedagogické a Sppg (Bc.) 5 VŠ pedagogické (Mgr.) 5 VŠ (ing., RSDr.) 2 ÚSO pedagogické s maturitou a Sppg 2 ÚSO pedagogické 3 ÚSO 4 ÚSO + kurz asistent pedagoga v rozsahu 120 hodin 8 SO s výučním listem + kurz asistenta pedagoga v rozsahu hodin Základní (2 asistenti pedagoga veřejně prospěšné práce) 2 CELKEM 46 Věková skladba pedagogických pracovníků: do 30 let do 40 let do 55 let nad 55 let 6 pedagogů 8 pedagogů 23 pedagogů 9 pedagogů 4

5 2. Hospodářská část 2.1 Hlavní činnost organizace Příjmy a výdaje zabezpečující hlavní činnost a) Dotace poskytnuté MŠMT MŠMT v roce 2013 poskytlo škole tuto dotaci: přímé výdaje na vzdělávání ve výši Kč Nevyčerpané finanční prostředky na zákonné odvody pojistného ve výši ,47 Kč byly převedeny v částce ,49 Kč do ostatních neinvestičních výdajů na pokrytí náhrad za pracovní neschopnost a nákup učebních pomůcek a ve výši 662,98 Kč na dofinancování zákonných odvodů do FKSP. Nevyčerpané prostředky na platy ve výši 0,37 Kč byly vráceny zpět na účet Libereckého kraje z důvodu spoluúčasti na spolufinancování projektu EU Poradenství v Libereckém kraji, kde rozpočet přímých výdajů určený na mzdové prostředky je rozepsán dle jednotlivých pracovníků na desetinná místa a nelze tak výši platů zaokrouhlovat. další jednotlivé účelové dotace neinvestice: 1. Financování asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2013, dotace činila celkem Kč, z toho Kč mzdy, Kč odvody 35%. Tato dotace MŠMT nepokryla veškeré mzdové náklady na tyto asistenty pracující na celkový úvazek 2,0. Zbývající mzdové náklady ve výši Kč, které nebylo možné pokrýt z této dotace, byly financovány z přímých výdajů na vzdělávání, z toho Kč na platy, Kč na odvody 35% a Kč náhrady za prvních 21 dní pracovní neschopnosti. 2. Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013, finanční prostředky dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty ve výši Kč na realizaci vzdělávacího programu psychologa. 3. Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013, výše dotace činila Kč. Z dotace byly pořízeny dvě sady závěsných kurtů ke zvedacímu zařízení pro těžce kombinovaně postižené žáky v uvedené výši. Viz příloha č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v r b) Příspěvky od zřizovatele a ostatních poskytovatelů Zřizovatel škole schválil rozpočet ve výši Kč na provoz včetně příspěvku na odpisy DHM ve výši Kč. Během roku 2013 byl rozpočet provozního příspěvku upraven navýšením na o částku Kč na odpisy dlouhodobého hmotného majetku dle požadavku organizace. 5

6 Poskytnutý a schválený rozpočet příspěvku na provoz k tak činil Kč, z toho Kč na odpisy movitého majetku. Příspěvek na odpisy nebyl čerpán v plné výši, v souladu s odpisovým plánem organizace na rok 2013 byla vrácena zpět zřizovateli částka Kč. Do roku 2009 nám na základě naší žádosti Město Jablonec nad Nisou poskytovalo finanční příspěvek na provoz detašovaného pracoviště J. Hory 33. V letech 2004 až 2007 výše příspěvku činila Kč a v následujících letech 2008 a 2009 byl příspěvek navýšen na částku Kč. Od roku 2010 nemáme poskytnutý příspěvek čím nahradit. Jako každoročně se i letos organizace snažila další finanční prostředky získat prostřednictvím grantů. V roce 2013 byly zrealizovány 2 projekty pod názvem: Kroužky pro šikovné ruce Projekt schválil LK v rámci programu č. 10 Grantového fondu kraje, ve výši Kč. Naše organizace se podílela na tomto projektu částkou Kč. Doprava žáků na veletrh EDUCA 2013 Liberecký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu LK ve výši Kč. V rámci této dotace bylo vyčerpáno pouze 546 Kč v souladu s podmínkami čerpání. Škole zároveň byly poskytnuty účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Programu resortu školství, mládeže a zaměstnanosti na uskutečnění dalších 2 projektů, které byly schváleny Zastupitelstvem LK dne a s termínem realizace do pod názvem: Komplexní metodika pro práci s dětmi se SVP, dotace ve výši Kč Z celkové výše dotace bylo v roce 2013 vyčerpáno Kč. Zajištění péče o děti a žáky se SVP, výše dotace činí Kč V daném roce byla dotace použita ve výši Kč na nákup didaktických pomůcek k výuce pracovního vyučování a k zajištění speciální pedagogické péče. V polovině roku 2011 byl naší škole schválen projekt v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách s názvem Učení nás baví, výše dotace činila Kč. V kalendářním roce 2013 bylo v rámci tohoto projektu čerpáno celkem Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy na: ostatní osobní náklady správu serveru preventivní specifické programy pořízení dlouhodobého drobného majetku režijní materiál, poštovné 6

7 Po přípravách v roce 2009 jsme se v roce 2010 stali partnery projektu OŠMTS KÚ LK (v rámci projektu OP vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami ) s názvem Poradenství v Libereckém kraji. Realizace tohoto projektu byla k ukončena. V roce 2013 bylo v rámci tohoto projektu čerpáno celkem ,43 Kč, z toho: přímé výdaje činily ,73 Kč o mzdové náklady (platy, zákonné odvody, náhrady za pracovní neschopnost) speciálních pedagogů, fyzioterapeutů, psychoterapeutů a techniků, pracujících celkem na úvazek 3,00, o ostatní osobní náklady, o zákonné pojištění, o náhrady za prvních 21 dní pracovní neschopnosti, o nákup pomůcek pro terapie, nepřímé výdaje ve výši ,70 Kč o bankovní poplatky z projektového účtu, o nájemné, o spotřeba energií, o ostatní osobní náklady včetně zákonných odvodů. Z důvodu nedostatečného krytí rozpočtu na platy pracovníků se naše škola z vlastního rozpočtu podílela na mzdových nákladech projektu EU Poradenství v LK částkou ,28 Kč. V souladu se závěrečným vyúčtováním projektu Poradenství v Libereckém kraji celková výše způsobilých výdajů připadající na podíl naší školy činila ,95 Kč. Tato výše představovala součet přímých nákladů, nepřímých nákladů stanovených procentuální sazbou bez příjmů, kterými jsou úroky vzniklé na našem zvláštním projektovém účtu. V průběhu realizace projektu nám byly poskytnuty zálohové platby ve výši ,59 Kč. Nezúčtované finanční prostředky v celkové výši 9 909,64 Kč byly vráceny na účet Libereckého kraje. V minulých letech naše škola podávala projekty na financování dvou asistentů pedagoga zajišťujících osobní asistenci dětí a žáků. Od listopadu roku 2010 tří asistentů pracujících celkem na úvazek 1,4 zajišťujících kromě vzdělávacích i bazální potřeby kombinovaně postižených dětí. Tito asistenti byli řazeni dle aktuálního katalogu prací jako další asistenti pedagoga. V souvislosti s platností nového zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách se změnila celá koncepce poskytování příspěvku na tuto péči. Platností tohoto zákona naše organizace zůstala bez možnosti získat finanční prostředky formou grantů. Současný stav se v r řešil formou smluvního vztahu dohody se Sdružením DIANA, které získalo finanční prostředky od rodičů postižených dětí navštěvujících naši školu. Sdružení DIANA zajistilo krytí mzdových nákladů asistentů pedagoga ve výši Kč, z toho Kč na platy, Kč na odvody 35% a Kč na náhrady za prvních 21 dní pracovní neschopnosti. Viz příloha č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů. 7

8 c) Výsledek hospodaření Organizace k dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši ,87 Kč. Škola dosáhla k zlepšeného výsledku hospodaření. Snahou o vytvoření kladného výsledku hospodaření byla nutnost uhradit ztrátu hospodaření minulých let. Ztráta vznikla v roce 2012 z důvodu vysokých úhrad za energie, především tepla a úhrady za nenaplnění podmínky zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti, o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. Zřizovateli byla předložena žádost s návrhem na rozdělení a převod zlepšeného výsledku hospodaření ve výši ,87 Kč následovně: částkou ,47 Kč do rezervního fondu částkou 6 300,00 Kč do fondu odměn částkou ,40 Kč k pokrytí neuhrazené ztráty minulých let Viz příloha č. 3: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkové organizace. d) Peněžní fondy Fond odměn Fond odměn nebyl v r tvořen žádnými zdroji. Fond kulturních a sociálních potřeb Zdrojem tvorby FKSP byly základní příděly ve výši 1% za každý kalendářní měsíc. Z celkové částky vynaložené na platy činily ,87 Kč. Čerpání fondu ve výši Kč bylo použito na neinvestiční výdaje dle vnitřní organizační směrnice Pravidla čerpání FKSP v souladu s vyhláškou MF ČR č.114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb. Fond rezervní Rezervní fond byl v r použit ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2012 ve výši Kč. Investiční fond Zdrojem tvorby investičního fondu byly pouze odpisy dlouhodobého movitého majetku dle odpisového plánu organizace na r ve výši Kč. Viz příloha č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace. e) Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Fond rezervní, fond odměn a fond reprodukce majetku Tyto fondy byly v r plně finančně kryty. Fond kulturních a sociálních potřeb Konečný zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k není shodný se stavem na účtu. Stav fondu na konci kalendářního roku je vždy vyšší. Nelze realizovat převod základního přídělu za měsíc prosinec, který je znám až v lednu na základě vyplacených mezd. 8

9 Současně není ani technicky možné, aby poplatky a úroky z účtu FKSP za měsíc prosinec byly převedeny, jsou též známy až v prvním měsíci následujícího roku. Běžný účet FKSP k je nižší o tyto nepřevedené finanční prostředky: tvorba FKSP 12/2013 úroky z účtu FKSP za 4. Q/2013 ponížené o poplatky z účtu FKSP za 4.Q/2013 příjmy FKSP ponížené o výdaje z pokladny za 4.Q/2013 příspěvky na obědy za 4. Q/2013 neuhrazené rekreace zaměstnanci vyplacené bezúročné půjčky FKSP zaměstnancům z BÚ Viz příloha č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům. f) Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v r Přehled nákladů Celková výše nákladů v r činila celkem ,64 Kč. Do nákladů jsou zahrnuty: spotřeba materiálu a energie: o nákup potravin do ŠJ, veškerého materiálu (režijní, kancelářský, apod.), učebnice, knihy do učitelské a žákovské knihovny, materiál na výuku a ostatní nezbytné školní potřeby, osobní ochranné pracovní prostředky, léky a zdravotnický materiál, časopisy, nákup pohonných hmot do služebního vozu, o spotřeba energií. služby: opravy a udržování dlouhodobého majetku a drobného majetku, cestovné, ostatní cestovní náhrady, nájemné, telefonní poplatky, služby pošt, odvoz komunálního odpadu, přeprava obědů do výdejny, údržba programového vybavení, služby zpracování dat, internet, služby správy počítačové učebny, servis kopírovacích strojů, školení a vzdělávání, zajištění plaveckého výcviku žáků, náklady na reprezentaci, bankovní poplatky osobní náklady: platy, ostatní osobní náklady, zákonné odvody pojistného, tvorba FKSP, zákonné pojištění, zajištění závodní preventivní péče, náhrady za prvních 21 dní pracovní neschopnosti. Pozn.: v účetnictví jsou analyticky vedeny osobní náklady na: asistenty pedagoga zajišťující osobní asistenci, asistenty pedagoga pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním asistenty pedagoga v rámci veřejně prospěšných prací mzdové prostředky pracovníků pracujících v rámci projektu EU pod názvem Poradenství v Libereckém kraji : o přímé výdaje o nepřímé výdaje o mzdové prostředky pracovníků pracujících v rámci projektu EU pod názvem Učení nás baví, o mzdové prostředky zaměstnanců hrazených z rozpočtu přímých NIV 9

10 ostatní náklady z činnosti: pojištění majetku a žáků odpisy dlouhodobého hmotného majetku: odpisy movitého majetku dle odpisového plánu organizace, náklady z drobného dlouhodobého majetku: učební pomůcky, drobný dlouhodobý majetek, výukový software. Přehled výnosů Celková výše výnosů v r činila celkem ,51 Kč. Do výnosů jsou zahrnuty: tržby z prodeje služeb: o poskytování školního stravování a závodního stravování zaměstnancům ve vlastním zařízení o poskytování zájmového vzdělávání pobyt ve družině za úplatu ostatní výnosy: o připsané úroky z běžných účtů o příjmy od žáků za ztrátu a poškození učebnic o finanční prostředky poskytnuté Sdružením rodičů a přátel postižených a handicapovaných dětí DIANA se sídlem v Jablonci n. N. Tyto finanční prostředky nám byly poukazovány na základě smluvního vztahu - dohody. o finanční příspěvky poskytnuté Úřadem práce v Jablonci n.n. na vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací o ostatní finanční prostředky, granty a dotace: zúčtování realizace okresního kola Sportovních her mládeže příspěvky a dotace na provoz: přímé náklady na vzdělávání, účelové dotace, příspěvek na provoz a odpisy DHM od zřizovatele, dotace na projekty z EU, granty. Viz příloha č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce g) Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k Závazky po lhůtě splatnosti k Organizace má na základě dokladové inventury k evidovány závazky v celkové výši 776,36 Kč, z toho: nepřevedené úroky z účtu FKSP za 4.Q/13 ve výši 85,96 Kč, které budou v následujícím roce převedeny na účet FKSP a řádně přeúčtovány, chybně zúčtované platby v rámci organizace ve výši 690,40 Kč, které budou v následujícím roce odepsány. Pohledávky po lhůtě splatnosti k Organizace má na základě dokladové inventury k evidovány pohledávky ve výši ,41 Kč, z toho: nepřevedené poplatky z účtu FKSP za 4.Q/13 ve výši 585 Kč, platby faktur ve výši ,10 Kč za potraviny, byly dodavateli uhrazeny 2x, chybně proúčtovaná reklama za mailbox ve výši 254,99 Kč, 10

11 doplatek Úřadu práce v Jablonci nad Nisou za řádně předložené vyúčtování dle pracovního výkazu na základě uzavřené smlouvy ve výši 491 Kč, přeplatek vzniklý při vyúčtování zálohově placených časopisů za r ve výši 91,50 Kč, dobropisy r za servis kopírovacích strojů zn. Minolta ve výši 1 472,80 Kč. Výše uvedené pohledávky budou v průběhu následujícího roku vymáhány, řádně proúčtovány či vypořádány dle směrnice Rady LK č.3/2004 upravující pravidla správy a nakládání s pohledávkami LK. Viz příloha č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k h) Plán investic organizace na rok 2013 Organizace v roce 2013 plánovala čerpat finanční prostředky fondu na pořízení dlouhodobého majetku: mycího stroje pro sklo a bílé nádobí plynový sporák s elektrickou troubou V souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č.1/2012 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ze dne byla vypsána tato veřejná zakázka malého rozsahu: nákup velkokapacitních kuchyňských spotřebičů do školní kuchyně, tj. kombinovaného sporáku a myčky nádobí, který byl zrealizován v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na základě třetí výzvy. Dvě z nich proběhly již v předchozím kalendářním roce a nebylo možné je uskutečnit. Důvodem bylo nesplnění podmínek zadání uvedené ve výzvě. V rámci veřejné zakázky malého rozsahu škola v daném roce uzavřela kupní smlouvu na dodání a instalaci: - mycího stroje pro sklo a bílé nádobí v pořizovací ceně Kč - plynového sporáku s elektrickou troubou v pořizovací ceně Kč s datem realizace do Viz příloha č. 9: Plán investic organizace na rok 2013 skutečnost. i) Obdržené dary v roce 2013 Naše škola v daném roce neobdržela žádné věcné dary ani účelové finanční dary. Viz příloha č. 10: Přehled obdržených darů za období leden - prosinec Doplňková činnost organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace má zřizovatelem povoleny tyto doplňkové činnosti: 11

12 Hostinská činnost Činnost neprovozujeme, z důvodu nevyhovujících prostorových podmínek i nedostatečného vybavení školní kuchyně pro vysoký počet vlastních strávníků. Poskytování sociální služby - osobní asistence Činnost neprovozujeme z důvodů časových a provozních. 2.3 Výsledky inventarizace za rok 2013 Ke dni byly provedeny dle organizační směrnice Příkaz ředitelky školy k provedení inventarizací v r v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.270/2010 Sb, o inventarizaci majetku závazků. a) fyzická inventarizace: 1. dlouhodobého majetku: dlouhodobý hmotný majetek DHM, dlouhodobý drobný hmotný majetek DDHM, dlouhodobý drobný nehmotný majetek DDNM, dlouhodobý drobný majetek v OTE. 2. materiálových zásob: potraviny, čisticí prostředky, ostatní materiálové zásoby. 3. peněžních prostředků v pokladně. b) dokladová inventarizace: 1. majetkových účtů DHM,DNM,DDHM,DDNM. 2. účtů materiálových zásob potraviny, čistící a ostatní materiálové prostředky. 3. peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech. 4. pohledávek a závazků. 5. přechodných účtů aktivních a pasivních a ostatních aktiv a pasiv, u kterých nelze provést fyzickou inventarizaci. Při porovnání výsledků fyzické inventury se stavem účetním nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Viz příloha č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci ke dni Plnění nápravných opatření Základní škole v Jablonci nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvkové organizaci nebyla uložena Radou Libereckého kraje žádná nápravná opatření. 12

13 2.5 Přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2013 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů Tabulka č. 3: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkové organizace za rok 2013 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2013 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci ke dni Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2013 skutečnost Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů leden - prosinec 2013 Příloha č. 11: Výkaz zisku a ztráty sestavený k Příloha č. 12: Rozvaha sestavená k Příloha č. 13: Příloha k Příloha č. 14: Výkaz P1-04 za čtvrtletí r Příloha č. 15: Protokol č.: SOALT/3838/2013 Příloha č. 16: Protokol o kontrolním zjištění č. KHSLB 25340/2013 Příloha č. 17: Protokol o kontrolním zjištění č. KHSLB 25339/2013 Příloha č. 18: Protokol o kontrolním zjištění č. KHSLB 25341/2013 Příloha č. 19: Protokol o kontrolním zjištění č. KHSLB 25338/ Doklady Výsledky kontrol Na Základní škole v Jablonci nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvkové organizaci v r proběhly tyto kontroly: 1) Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou Termín kontroly: Protokol čj.: SOALT/3838/2013 Předmět kontroly: o Odborná správa písemností organizace (Existence normy pro spisovou službu, její aktuálnost a aplikace v praxi. Vedení podacího protokolu. Předávání písemností do spisovny, systém ukládání písemností ve spisovně, evidence a uchovávání písemností v elektronické podobě. Úplnost skartačního řízení, pravidelnost předávání archiválií do SOkA.) o Kontrola prostor spisovny. o Kontrola péče o archiválie, které nejsou uložení v SOkA. 2) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Územní pracoviště Jablonec nad Nisou Termín kontroly:

14 Provozovna: Výdejna - Josefa Hory 33, Jablonec nad Nisou Protokol o kontrolním zjištění č. KHSLB 25340/2013 Předmět a účel kontroly: o Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle Nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin, Nařízení ES č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v pozdějším znění a zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. 3) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Územní pracoviště Jablonec nad Nisou Termín kontroly: Provozovna: ZŠ Polní 10, Jablonec nad Nisou (detašované pracoviště) Protokol o kontrolním zjištění č. KHSLB 25339/2013 Předmět a účel kontroly: o Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhl. č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky 343/2009 Sb. 4) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Územní pracoviště Jablonec nad Nisou Termín kontroly: Provozovna: ZŠ Josefa Hory 33, Jablonec nad Nisou (detašované pracoviště) Protokol o kontrolním zjištění č. KHSLB 25341/2013 Předmět a účel kontroly: o Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojení s vyhl. č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky 343/2009 Sb. 5) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Územní pracoviště Jablonec nad Nisou Termín kontroly: Provozovna: Školní jídelna Polní 10, Jablonec nad Nisou (detašované pracoviště) Protokol o kontrolním zjištění č. KHSLB 25338/2013 Předmět a účel kontroly: o Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle Nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin, Nařízení ES č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v pozdějším znění a zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. 14

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace IČ: 47813563 1 A) Základní údaje o organizaci Název organizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více