ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR"

Transkript

1 ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR Marie Padrtová Klíčová slova: IFRS, dotace, IAS 20, emitent cenných papírů Key words: IFRS, grant, IAS 20, issuer of securities JEL Classification: M41, H20 Abstrakt Účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů, mají povinnost sestavovat účetní závěrku dle IFRS. Podmínky vykazování dotací a zveřejňování informací o poskytnutých dotací stanoví IAS20. Cílem tohoto příspěvku je ověřit, zda podniky povinné sestavovat účetní závěrku dle IFRS zveřejňují povinné údaje týkající se dotací, a zda při tom dodržují pravidla určená standardem IAS 20. Za tímto účelem byly stanoveny 3 hypotézy, jejichž ověření bylo založeno na zkoumání účetní závěrky za rok 2011 u 34 společností, z nich 14 bylo prokazatelně příjemcem dotace. Dvě ze tří definovaných hypotéz se dle zvolených parametrů podařilo ověřit. Emitenti cenných papírů, kteří sestavují účetní závěrky dle s IFRS, zveřejňují účetní pravidla přijatá pro státní dotace. Zveřejněná účetní pravidla přijatá pro státní dotace jsou v souladu s IFRS. Poslední hypotéza dle zvolených parametrů ověřená nebyla. Emitenti cenných papírů, kteří sestavují účetní závěrky dle s IFRS tedy, nezveřejňují povahu a rozsah státních dotací odpovídajícím způsobem. Abstract Accounting units which are the issuer of securities listed on a regulated securities market, have an obligation to prepare financial statements in accordance with IFRS. Terms of grants reporting and of disclosure of subsidies are determined by IAS20. The aim of this paper is to verify whether firms required to prepare their financial statement up to IFRS publish obligated data related to received subsidies and whether they respect the rules specified by standard IAS20. For this purpose 3 hypotheses were formulated, whose verification was based on the examination of the financial statements for the year 2011 in 34 companies, of which 14 companies were proven to be grant beneficiary. Two of the three defined hypotheses were verified according to selected parameters. Issuers of securities, who prepare financial statements in accordance with IFRS, publish accounting policy adopted for government grants. Disclosed accounting policy adopted for government grants are in accordance with IFRS. The last hypothesis was not verified according to selected parameters. Issuers of securities who prepare financial statements in accordance with IFRS, therefore, do not disclose the nature and extent of government grants accordingly. 867

2 Úvod V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie jsou Mezinárodní standardy účetního výkaznictví povinně platné pro všechny účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů. Mnohé z těchto podniků jsou příjemci státních dotací či podpor. Mezinárodní účetní standard IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory stanoví způsoby vykazování přijatých dotací a údaje, které je příjemce dotace povinen zveřejnit ve své účetní závěrce. Cílem tohoto příspěvku je ověřit, zda podniky povinné sestavovat účetní závěrku dle IFRS zveřejňují povinné údaje týkající se dotací, a zda při tom dodržují pravidla určená standardem IAS Materiál V roce 2000 vyhlásila Evropská komise tzv. novou harmonizační strategii, která obsahovala zásadní koncepční změnu. Evropská komise dospěla k rozhodnutí, že by nebylo efektivní vytvářet nový samostatný systém standardů, když vhodný soubor nadnárodních standardů již byl vytvořen a neustále se zdokonaluje. Za nástroj regulace evropského účetnictví byly zvoleny IFRS (Dvořáková, 2009, str. 4). V současnosti existují tři významné linie mezinárodní účetní harmonizace. Jedná se o Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS (International Financial Reporting Standards), účetní směrnice Evropské unie konkrétně 4., 7. a 8. direktiva) a Všeobecně uznávané účetní standardy Spojených států amerických US GAAP (United States Generally Accepted Accouting Principles). (Dvořáková, 2009, str. 3) IFRS a americké US GAAP jsou si podobné a lze je považovat za jeden systém. (Jílek, 2011, str.15) I když koncepční rámce obou soustav mají mnoho společných prvků, v určitých případech se liší. (Jílek, 2011, str. 52) IFRS jsou vyvíjeny s deklarovaným záměrem usnadnit vývoj globálního účetního systému. IFRS jsou méně popisné než US GAAP. (Jílek, 2011, str. 52) V roce 2006 se IASB a FASB dohodly na konvergenci IFRS a US GAAP tím, že podepsaly dohodu o spolupráci. Cílem je odstranit všechny podstatné rozdíly mezi IFRS a US GAAP, a poté standardy vytvářet společně. Projekt konvergence se postupně naplňuje. (Jílek, 2011, str. 52) Do roku 2005 používalo IFRS jako svůj základní účetní systém pouze asi 300 společností, a to obvykle jen po několik let. Počínaje rokem 2005 se tento počet zvýšil na asi Převážně se jednalo o emitenty kótovaných cenných papírů ve 25 zemích EU (Jílek, 2011, str. 15), neboť směrnice Evropské komise stanoví, že všechny společnosti kotované na regulovaném trhu cenných papírů mají od roku 2005 při sestavování konsolidovaných účetních závěrek povinnost dodržovat IFRS. V roce 2009 celkem 117 zemí světa požadovalo či umožňovalo sestavení účetní závěrky podle IFRS včetně Austrálie, Nového Zélandu a Ruska. (Jílek, 2011, str.15) V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie jsou Mezinárodní standardy účetního výkaznictví povinně platné pro všechny účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů. Regulovaným trhem se v České republice rozumí Burza cenných papírů a RMS systém. Tyto účetní jednotky mají povinnost podle IFRS účtovat a sestavovat účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a 868

3 výroční zprávy. Konsolidující účetní jednotky, které nejsou emitentem cenných papírů na regulovaném trhu cenných papírů, si mohou zvolit, zda sestaví konsolidovanou účetní závěrku a výroční zprávy podle IFRS či podle českých účetních standardů. IAS 20 se používá při účtování a vykazování státních dotací a při zveřejňování jiných forem státní podpory. Státní dotace je standardem definována jako podpora státu ve formě převodu prostředků ve prospěch účetní jednotky výměnou za minulé nebo budoucí splnění určitých podmínek týkajících se provozních činností účetní jednotky. Státní dotace se nevykazují, dokud neexistuje přiměřená jistota, že účetní jednotka splní s nimi spojené podmínky a že dotace budou přijaty. (IASB, 2005, str. 1059) Dle IAS20 se státní dotace zahrnuje do výkazu zisků a ztrát období, v němž byly vynaloženy náklady, které má daná dotace kompenzovat. Státní dotace, která se stane pohledávkou jako náhrada za již vzniklé náklady nebo již utrpěné ztráty nebo za účelem poskytnutí okamžité finanční podpory účetní jednotce s žádnými budoucími souvisejícími náklady, se uzná jako výnos období, ve kterém se stane pohledávkou. IAS 20 rozlišuje dotace vztahující se k aktivům a dotace na úhradu nákladů. Dotace vztahující se k aktivům jsou státní dotace, jejichž základní podmínkou je, že účetní jednotka oprávněná k jejich získání musí koupit, postavit nebo jinak získat dlouhodobá aktiva (Jílek, 2011, str. 133). IAS 20 definuje dva způsoby, kterými lze dotace vztahující se k aktivům vykazovat. Dotace se vykazují v rozvaze buď uvedením dotace jako výnosu příštích období, nebo odečtením dotace při stanovení účetní hodnoty aktiva. Dotace na úhradu nákladů jsou státní dotace jiné než dotace vztahující se k aktivům. Pro dotace na úhradu nákladů připadají opět v úvahu dva způsoby vykazování. A to uvedení dotace ve výsledovce jako zvýšení výnosů (odděleně, nebo jako ostatní výnosy ), nebo krácením vykazovaných nákladů, které byly vynaloženy v souvislosti s přijetím dotace. IAS 20 dále ukládá podnikům povinnost zveřejňovat: a) účetní pravidla přijatá pro státní dotace včetně metod vykázání uplatněných v účetní závěrce; b) povahu a rozsah státních dotací vykázaných v účetní závěrce a označení ostatních forem státní podpory, z nichž má účetní jednotka přímý prospěch; c) nesplněné podmínky a jiné nepředvídané okolnosti vztahující se ke státní podpoře, která byla vykázána. (IASB, 2005, str. 1063) 2. Hypotézy H 1 Emitenti cenných papírů, kteří sestavují účetní závěrky dle s IFRS, zveřejňují účetní pravidla přijatá pro státní dotace. H 2 Zveřejněná účetní pravidla přijatá pro státní dotace jsou v souladu s IFRS. H 3 Emitenti cenných papírů, kteří sestavují účetní závěrky dle s IFRS, zveřejňují povahu a rozsah státních dotací. 869

4 3. Metodika Pro ověření stanovené hypotézy budou zkoumány účetní závěrky účetních jednotek, které jsou emitenty cenný papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů. Účetní závěrky budou staženy na webových stránkách ČNB, na nichž jsou emitenti cenných papírů povinni účetní závěrky zveřejňovat. Aby bylo dosaženo homogenního vzorku emitentů, budou z výzkumu vyloučeny bankovní instituce, města a státní organizace. Zbývající emitenti budou rozděleni do 3 základních skupin: a. Emitent, jehož účetní závěrka za sledované období není dostupná b. Emitent, který nebyl ve sledovaném období příjemcem státní dotace (nebylo zjištěno přijetí dotace) c. Emitent, který byl ve sledovaném období příjemcem státní dotace. Lze očekávat určité procento nepřesnosti v rozdělení emitentů do skupiny b. a c. Emitenti, kteří nevykážou dotace v účetní závěrce budou automaticky zařazeni do kategorie b, protože nelze ověřit, zda jsou příjemcem dotace, avšak tuto informaci neuvádějí. U Emitentů, kteří byli ve sledovaném období příjemci státní dotace, bude dále zjišťováno, zda: A. byla zveřejněna účetní pravidla přijatá pro státní dotace včetně metod vykázání uplatněných v účetní závěrce. Vzhledem k tomu, že IAS20 nabízí, jak v případě dotací vztahujících s k aktivům tak v případě dotace na úhradu nákladů, dvě varianty účtování, bude zkoumána též zvolená varianta účtování. A1 zvolené pravidlo pro účtování o dotaci vztahující se k aktivům A2 zvolené pravidlo vztahující se k účtování dotací na úhradu nákladů B. jsou zveřejněná účetní pravidla v souladu s IAS 20 C. byla zveřejněna povaha a rozsah státních dotací Zjištěné výsledky budou vztaženy k celkovému počtu hodnocených společností. Formulované hypotézy budou považovány za ověřené, pokud podíl společností, jejichž výsledky budou vykázány v souladu s hypotézou, přesáhne 75 % z celkového počtu zkoumaných společností. Sledovaným obdobím je rok Výsledky Z celkového počtu emitentů, byly vyloučeny bankovní instituce, města a státní organizace, které nebyly vhodné pro zvolený výzkum. Jedná se o celkem 22 institucí. Zkoumaný vzorek byl tímto redukován na 38 institucí. Účetní závěrka byla dostupná pouze u 31 organizací ze zkoumaného vzorku, z nichž u 12 bylo identifikováno přijetí dotace. Společnosti, jejichž účetní závěrka nebyla dostupná, nedodržely povinnost zveřejnit účetní závěrku, kterou jim ukládá IFRS. Dvě z devatenácti institucí, u kterých nebylo zjištěno přijetí dotace, uváděly v účetní závěrce účetní metody pro účtování dotací. Není možné ověřit, zda tyto dvě společnosti byly příjemci dotace a uvedly pouze metody pro účtování dotací, ale nikoli povahu a rozsah přijatých dotací, či zda v roce 2011 příjemci dotace nebyly a metody pro účtování dotací v účetní závěrce uvádějí nad rámec povinných údajů. 870

5 V druhé části výzkumu bylo tedy hodnoceno 12 institucí, u kterých bylo zjištěno přijetí dotace. A 83 % institucí zveřejnilo v účetní závěrce účetní pravidla účtování dotací. Dvě společnosti z 12 neuvedly žádná pravidla účtování. A1 Všech 9 společností, které uváděly pravidla pro účtování o dotaci vztahující se k aktivům, zvolilo způsob vykázání odečtením dotace při stanovení účetní hodnoty aktiva. A2 Všech 7 společností, které uvedly pravidla pro účtování o dotaci na úhradu nákladů, zvolilo způsob vykázání uvedením dotace ve výsledovce jako zvýšení výnosů. B Zveřejněná pravidla byla u všech 10 institucí v souladu s IAS20. Z 90 % však byla zveřejněná pravidla velmi obecná a jejich dodržení nebylo možné v rámci účetní závěrky ověřit. C Povahu přijatých dotací popsalo v příloze účetní závěrky 66,67 % společností. Rozsah dotace uvedlo 66,67 % z 12 hodnocených společností. 5. Diskuze Ze získaných výsledků vyplývá, že hypotézy H 1 a H 2 lze považovat za ověřené. Společnosti, které jsou emitenty veřejně obchodovaných cenných papírů, zveřejňují v rámci účetní závěrky pravidla přijatá pro účtování o dotacích a tyto pravidla jsou v souladu s IFRS. Zároveň je však třeba konstatovat, že tyto společnosti uvádějí pravidla pro účtování jen velmi obecně, velmi často citují IAS 20. Přičemž zvolený způsob účtování není možné v závěrce ověřit. Pro účtování o dotaci vztahující se k aktivům využívá 100 % společností odečtení dotace při stanovení účetní hodnoty aktiva. Z rozvahy tedy nelze zjistit skutečná hodnota dotace. Pro účtování o dotaci na úhradu nákladů, zvolilo 100 % společností způsob vykázání uvedením dotace ve výsledovce jako zvýšení výnosů. Přičemž převážná většina zahrnula dotace do položky Ostatní výnosy, což opět neumožňuje zjistit výši dotaci. Pouze jedna ze zkoumaných společností uváděla výnosy z dotace odděleně. Hypotézu H 3 se zvoleným postupem ověřit nepodařilo. Protože povahu přijaté dotace popsalo v příloze účetní závěrky 66,67 % společností a rozsah dotace také pouze 66,67 % společností. Závěr Přestože jsou společnosti, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů, povinny sestavovat účetní závěrku dle IFRS již od roku 2005, provedený výzkum prokázal, že podmínky IAS 20 nejsou uspokojivým způsobem naplňovány. Zkoumané společnosti obstály v případě uvádění účetní metody a jejich souladu s IFRS. Je však třeba konstatovat, že přijaté metody popisují jen velmi obecně a zpravidla není možné v rámci účetní závěrky ověřit, zda je přijatá metoda správně aplikovaná. Výzkum též prokázal, že významná část zkoumaných společností nezveřejňuje dostatečným způsobem rozsah a povahu přijatých dotací. 871

6 Není zřejmé, zda jsou nedostatky ve vykazování státních dotací, zapříčiněny neznalostí, opomenutím či neochotou povinné informace zveřejnit. Literatura [1] DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2. Aktualizované a rozšířené vyd. Brno: Computerpress, a. s., s. ISBN [2] IASB, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS TM ) 2005 včetně Mezinárodních účetních standardů (IAS TM ) a interpretací k 1. Lednu 2005, IASCF s ISBN X. [3] ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Seznam finančních nástrojů dle čl. 11 Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 (xls, 55 kb) [online]. ČNB [ ]. Dostupné z: w.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/seznamy/ostatni_seznamy/ [4] JÍLEK, Josef. a Jitka SVOBODOVÁ. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví Vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN Ing. Marie Padrtová, Externí doktorandka Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Vedoucí ekonomického oddělení VŠTE ČB Okružní 10, České Budějovice 872

Písemná práce k modulu Mezinárodní účetní a daňové standardy

Písemná práce k modulu Mezinárodní účetní a daňové standardy The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Mezinárodní účetní a daňové standardy Mezinárodní harmonizace účetnictví a její předpokládaný

Více

PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS

PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS Dagmar Čespivová Klíčová slova: rozvaha, účetní závěrka, mezinárodní standardy účetního výkaznictví, zákon o účetnictví, harmonizace, aktivum Key

Více

VYKAZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ DLE ČESKÉ ÚČETNÍ ÚPRAVY A IFRS

VYKAZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ DLE ČESKÉ ÚČETNÍ ÚPRAVY A IFRS VYKAZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ DLE ČESKÉ ÚČETNÍ ÚPRAVY A IFRS Lucie Bartůňková ÚVOD Rysem současné evropské, ale i světové ekonomiky je růst globalizace a s tím související nadnárodní integrace trhů. V návaznosti

Více

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS Bc. Alena Konečná Diplomová práce 213 s ABSTRAKT Cílem diplomové práce je převod českých účetních výkazů společnosti

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

KONVERGENCE IFRS A US GAAP V OBLASTI VÝPŮJČNÍCH NÁKLADŮ

KONVERGENCE IFRS A US GAAP V OBLASTI VÝPŮJČNÍCH NÁKLADŮ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LVII 2 Číslo 3, 2009 KONVERGENCE IFRS A US GAAP V OBLASTI VÝPŮJČNÍCH

Více

Účetnictví malých a středních podniků

Účetnictví malých a středních podniků Účetnictví malých a středních podniků Bakalářská práce Eva Šmatláková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing.

Více

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Recognition of Equity According to Czech and International Rules

Více

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory IAS 20 Mezinárodní účetní standard 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory [Novelizace standardu - v odstavcích 14 a 15 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský výsledek", v odstavci

Více

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ Lucie Bartůňková ÚVOD S procesem integrace a globalizace světového obchodu a kapitálových trhů úzce souvisí

Více

Účetní metody dlouhodobých stavebních zakázek

Účetní metody dlouhodobých stavebních zakázek Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Účetní metody dlouhodobých stavebních zakázek Diplomová práce Autor: Ján Kovalčík Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Odborný

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti

Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti Bc. Lucie Maňáková D Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Hlavním

Více

Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS Autor: Petr Strnad Vedoucí bakalářské práce: Školní rok:

Více

Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová

Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je srovnání českého a amerického

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score

Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score Účetní výkazy dle IFRS a ní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score Kubíčková Dana Abstrakt Finanční výkazy sestavené dle IFRS podávají jinou výpověď o finanční

Více

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě HARMONIZACE ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A JEJÍ VLIV NA VELIKOST DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ 1 IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Abstrakt Příspěvek je

Více

KOMPARACE METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ, BANK A POJIŠŤOVEN V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPARACE METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ, BANK A POJIŠŤOVEN V ČESKÉ REPUBLICE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 13 Číslo 6, 2010 KOMPARACE METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ, BANK A POJIŠŤOVEN V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS Dana Dvořáková Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS aktualizované a rozšířené vydání BizBooks Brno 2014 Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS

Více

Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví

Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

EKONOMICKÝ (ÚČETNÍ) SOFTWARE - VÝZNAMNÁ SLOŢKA NEHMOTNÉHO MAJETKU PODNIKU

EKONOMICKÝ (ÚČETNÍ) SOFTWARE - VÝZNAMNÁ SLOŢKA NEHMOTNÉHO MAJETKU PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ (ÚČETNÍ) SOFTWARE - VÝZNAMNÁ SLOŢKA NEHMOTNÉHO MAJETKU PODNIKU Accounting Software - important part in Intangibles of

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. The analysis of the accounting system and economy of the company

Více

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1 odst. 1 Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. v čl. 2 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní: Článek 1 odst. 2 Členské státy mohou povolit nebo nařídit, aby do ročních účetních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Ústav aplikovaných disciplín. Ing. Alena Klapalová

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Ústav aplikovaných disciplín. Ing. Alena Klapalová VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Ústav aplikovaných disciplín Ing. Alena Klapalová TRANSFORMACE ÚČETNÍHO SYSTÉMU DLE ČESKÉ LEGISLATIVY NA LEGISLATIVU PLATNOU V EVROPSKÉ UNII TRANSFORMATION

Více

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú ÚČETNÍ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK Jana Hakalová, Alžběta

Více

Předmluva. V Praze, dne 1. října 2010. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze, dne 1. října 2010. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2010 2 Předmluva V Praze, dne 1. října 2010 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikáni SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB The

Více

Vykazování podle IFRS for SMEs ve společnosti XY, a.s. případová studie Reporting Under IFRS for SMEs in Company XY, Inc.

Vykazování podle IFRS for SMEs ve společnosti XY, a.s. případová studie Reporting Under IFRS for SMEs in Company XY, Inc. Vykazování podle IFRS for SMEs ve společnosti XY, a.s. případová studie Reporting Under IFRS for SMEs in Company XY, Inc. A Case Study Šteker Karel, Struhařová Kateřina Abstrakt Cílem článku je posoudit

Více