Účetní metody dlouhodobých stavebních zakázek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní metody dlouhodobých stavebních zakázek"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Účetní metody dlouhodobých stavebních zakázek Diplomová práce Autor: Ján Kovalčík Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Odborný konzultant: Ing. Eva Sládková K103 Katedra financí a ekonomie Praha Duben, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 30. Dubna 2015 Ján Kovalčík

3 Poděkování: Tímto bych rád poděkoval paní doc. Ing. Haně Březinové CSc. za odborné a vstřícné vedení mé diplomové práce, za pomoc při výběru téma a za rady při konzultacích a zpracování této práce. Dále bych rád poděkoval paní Ing. Evě Sládkové, mé odborné konzultantce, za zhodnocení a pomoc s dokončením této diplomové práce.

4 Anotace Tato diplomová práce se zaobírá možnostmi použití různých účetních metod pro účtování dlouhodobých stavebních zakázek sjednaných za pevnou cenu, jakožto specifických účetních případů přesahujících jedno účetní období. Jde o metody, které se řídí podle Českých účetních standardů, Mezinárodních standardů účetního výkaznictví nebo Amerických všeobecně uznávaných účetních principů. Pro jejich srovnání jsou účetní metody těchto standardů popsány v teoretické části této práce a v praktické části použity na stejném příkladném zadání a porovnány. Ačkoliv výsledné účetní výkazy při použití různých účetních metod dle předpokladu dosáhly shody, jejich průběh během výstavby se značně lišil. Klíčová slova: účetnictví, účetní metody, České účetní standardy, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, Mezinárodní účetní standardy, Americké všeobecně uznávané účetní principy Annotation: This diploma thesis deals with the possibility of using different accounting methods to account long-term contracts concluded for a fixed price, as specific accounting cases exceeding one accounting period. It is about methods, which are governed by the Czech Accounting Standards, International Financial Reporting Standards or American Generally Accepted Accounting Principles. For their comparison are accounting methods of these standards described in the theoretical part of this thesis and used on the same exemplary assignment and compared in the practical part. Although the resulting financial reports by using different accounting standards as assumed reached consensus, their progress during construction were markedly different. Key words: accounting, accounting methods, Czech Accounting Standards, IFRS, IAS, US GAAP

5 Obsah Úvod... 7 Zvolené metody zpracování Teoretická část Základy účetnictví Česká legislativa Český účetní standard Český účetní standard Mezinárodní účetní standardy Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a IFRS Americké všeobecně uznávané účetní principy Metody stanovení výnosů Metoda nedokončené výroby Metoda procenta dokončení Metoda nulového zisku Metoda dokončené zakázky Praktická část Zadání Metoda nedokončené výroby Metoda procenta dokončení Metoda nulového zisku Metoda dokončené zakázky Porovnání metod Porovnání výsledků Vyhodnocení metod

6 Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Seznam použitých obrázků Seznam použitých grafů Seznam použitých tabulek

7 Úvod Tato diplomová práce pojednává o možnosti použití různých účetních metod v dlouhodobých stavebních zakázkách sjednaných za pevnou cenu. Těchto metod je několik a mají přesně dané účetní postupy. Některé účetní jednotky v České republice jsou povinny vést účetnictví ve více formách, a proto můžou nastat odlišnosti v chápání jejich účetního výkaznictví. Tělo práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se bude zabývat zejména rešerši legislativy a literatury, ze které budou v jednotlivých podkapitolách popsány základy účetnictví, účetní systémy, jejich pole působnosti a zákonné nařízení. Dále zde budou popsané teoretické účetní postupy jednotlivých účetních metod. V praktické části budou tyto metody aplikovány na stejné příkladné zadání dlouhodobé stavební zakázky, která bude sjednaná za pevnou cenu, s vyobrazením jejich odlišného dopadu na účetní výkaznictví a hospodářský výsledek projektu v jednotlivých účetních obdobích. V poslední podkapitole bude pak znázorněno porovnání získaných výsledků, na základě kterých pak bude provedeno celkové porovnání těchto metod. Cílem diplomové práce je seznámení s problematikou vedení účetnictví dle různých účetních metod. V rámci tohoto cíle budou tyto metody popsány a aplikovány na stejnou dlouhodobou stavební zakázku s hypotetickým předpokladem jejich odlišného dopadu na účetní výkaznictví a případně jejich vzájemné porovnání. 7

8 Zvolené metody zpracování Pro zpracování této diplomové práce byly použity metody rešerše legislativy, komparace, explanace a analogie. Zejména zpracovaná teoretická část této diplomové práce je založena na metodě rešerše legislativy, jelikož problematika týkající se různých účetních systému a metod je obsáhle popsána v literatuře a její použití je definované v zákonech. V praktické části se pak využívá metody komparativní, kdy na stejném zadání dlouhodobé stavební zakázky budeme pozorovat odlišnost výsledků v různých modelových situacích a budeme je navzájem porovnávat. Pomocí metody explanace bude vysvětlen vznik těchto odlišností a pomocí metody analogie, která přímo navazuje na metodu komparace, budou odvozeny výsledky této práce. 8

9 1. Teoretická část Jak již z názvu tématu vyplývá, bude se tato diplomová práce zaobírat zejména účetnictvím a různými účetními systémy, využívající jiné metody účetního výkaznictví pro dlouhodobé stavební zakázky. Pochopení těchto odlišností je důležité pro správné interpretace a vyhodnocování nejen projektů probíhajících v České republice, ale také v zahraničí. Z důvodu stále větší globalizace a sjednocování národních a nadnárodních práv a zákonů, jako v případě Evropské unii, je snaha o odstranění odlišností a sjednocení všech účetních systémů. Nicméně dalo by se říct, že je to běh na dlouhou trať a ustanovení celosvětově platných standardů je zatím pouze vymezeným cílem světových odborníků. Globalizace však přináší i další efekt, a to jak narůstající se podíl zahraničních firem na českém trhu a zároveň narůstající podíl českých obchodních korporací na celosvětových finančních trzích, tak i na zvyšující se spoluúčasti některých specializovaných firem na konkrétních projektech v zahraničí. V krátkosti lze naznačit, že se z velké části jedná o mezinárodní účasti na projektech. A tady přesně vznikají situace, kde rozdílné účetní systémy můžou způsobit nejasnosti ohledně výkaznictví a tím zkreslovat hospodářské výsledky projektů, ale také vytváří prostor pro cílené zkreslovaní a nadhodnocování nebo podhodnocování výnosů z projektů. V této teoretické části budou představeny základy účetnictví, legislativa České republiky a české účetní standardy a dále pak dva největší světové účetní systémy. Jde o mezinárodní účetní standardy IFRS 1 a Americké všeobecně uznávané účetní principy US GAAP 2. Pro přiblížení dané problematiky čitateli, bude nejprve krátká podkapitola, která představí základní pojmy vymezující principy účetnictví, dokumenty tvořící účetní závěrku a stručný všeobecný popis účetních standardů. 1.1 Základy účetnictví V této kapitole jsou v krátkosti představené a zpřehledněné všeobecné základní pojmy, principy a cíle účetnictví tak, jak se dají chápat pro všechny účetní systémy na světě. Je to 1 IFRS angl. International Financial Reporting Standards Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2 US GAAP angl. United States Generally Accepted Accounting Principles Americké všeobecně uznávané účetní principy 9

10 z toho důvodu, že celá diplomová práce se bude zabývat problematikou v této oblasti a toto jsou základy, které mají všechny účetní systémy používané ve světě společné. Co je to účetnictví? Účetnictví je informační systém. 3 Jde o informační systém, který je jasně definovaný, obrazotvorný, zaznamenávající jednotlivé procesy, kterého cílem je vykreslování vývoje v ekonomice, podnikání a politice. Poskytuje informace jak o jednotlivých účetních jednotkách, tak o celkové finanční situaci podniku na daném trhu. Tento systém je využíván pro dva základní účely. První účel je pro potřebu státu, kdy jde o dohlížení, zda se daná účetní jednotka řídí zákonem danými pravidly účetního systému a z toho plynoucí nařízenou daňovou povinnost. Druhý účel je pro vlastní orientaci na samotném trhu. Pro potřeby trhu je informační systém důležitý zejména při oceňování podniků, ale i pro vyhodnocování, porovnávání a rozhodování o využívání investičních příležitostí a podstupování rizika spojeného s podnikáním. Z pohledu zadávajícího investora jde o spokojenost z realizovaných investičních příležitostí a tím hledání spolehlivého dodavatele, který se bude na těchto investičních příležitostech podílet. Z pohledu jednotlivých dodavatelů se dá tento systém využít pro ujištění o solventnosti investora, jde-li o právnickou osobu, a zda je schopen plnit jeho závazky vzniklé vzájemnou spolupráci. Co je to účtování? Účtování je fyzické zaúčtování účetních případů do účetních knih dle účetních dokladů. 4 V podstatě se jedná o činnost, kterou musí provádět účetní jednotky na základě zákona, a při které se musí dodržovat účetní principy a zásady. Mezi nejzákladnější účetní principy patří akruální princip. Ten nařizuje důsledky transakcí či jiných událostí zaúčtovat do období, k němuž se věcně vztahují. Základní zásady účetnictví pak jsou věrný a poctivý obraz, srovnatelnost, uspořádání a značení položek a stálost metod. Dodržení těchto principů a zásad lze docílit, účtuje-li účetní jednotka na základě uzákoněných a definovaných metod a standardů. Účetní knihy pak tvoří veškeré informace o hospodaření podniku a na jejich základě se tvoří účetní závěrka. 3 BŘEZINOVÁ Hana, doc. Ing. CSc., Finanční účetnictví [Přednáška], 2013, s. 2 4 BŘEZINOVÁ Hana, doc. Ing. CSc., Finanční účetnictví [Přednáška], 2013, s

11 Co je účetní závěrka a čím je tvořena? Účetní závěrka je soubor účetních výkazů, které jsou k rozvahovému dni za účetní období sestavovány danou účetní jednotkou. Účetní závěrka je tvořená účetními výkazy, a to Rozvahou (Bilance), Výkazem zisku a ztrát (Výsledovka), Přehledem o peněžních tocích (Cash Flow), Přehledem o změnách vlastního kapitálu a Přílohou. 5 Účetní jednotky sestavují účetní závěrku, respektive konsolidovanou účetní závěrku jako nedílný celek v případech stanovených zákonem. Některé účetní jednotky můžou být povinny tuto sestavenou závěrku zveřejnit. Rozvaha je výkaz o stavu majetku účetní jednotky v momentě jejího sestavení. Dělí se na aktiva a pasiva. Aktiva se můžou brát jako reálný majetek, kterým účetní jednotka disponuje, pasiva zase vykazují fiktivní majetek neboli zdroje, odkud jsou aktiva financovány. Platí zde bilanční princip, čili aktiva se vždy musí rovnat pasivům. Přehledné znázornění základních položek, ze kterých se rozvaha sestavuje, je znázorněno v Tabulce č. 1. Tabulka č. 1 - Základní rozvaha Rozvaha Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál Dlouhodobý hmotný majetek Základní kapitál Fondy - rezervní, kapitálové, ze Dlouhodobý nehmotný majetek zisku Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření Oběžná aktiva Cizí zdroje Pohledávky Dlouhodobé závazky Zásoby Krátkodobé závazky Peněžní prostředky Výkaz zisku a ztrát, zkráceně výsledovka, udává výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření je z hlediska podnikání jeden z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů, na kterém se zakládá většina hodnocení daného podniku. Vyjadřuje stav, zda podnik 5 BŘEZINOVÁ Hana, doc. Ing. CSc., Finanční účetnictví [Přednáška], 2013, s

12 prosperuje a zda se mu daří dosahovat zisku. Navíc pro podniky, které trvale vykazují zisk, to přináší řadu výhod, jako jsou například menší problémy při obstarávání úvěrů a jiných forem cizího kapitálu pro financování svých investičních plánů. Výsledek hospodaření se jednoduše spočítá odečtením všech nákladů od všech výnosů v daném účetním období (Tabulka č. 2). Výsledek hospodaření se nám promítá do rozvahy na stranu pasiv jako forma vlastního kapitálu. Tabulka č. 2 - Výkaz zisku a ztrát Náklady Zisk (Ztráta) Výkaz zisku a ztrát Výnosy Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích neboli Cash Flow. Tento výkaz poskytuje informace o pohybu hotovostních peněz v pokladně a na bankovních účtech. Cash Flow také může udávat, v závislosti k jaké činnosti podnikání se vztahuje. Podle toho se dělí na provozní, finanční nebo investiční Cash Flow. Jeho konečný stav zahrnuje peníze v hotovosti a na bankovním účtu účetní jednotky na začátku účetního období, od kterých se odečtou všechny výdaje a připočítají všechny příjmy za dané účetní období. V rozvaze jsou zastoupeny jako peněžní prostředky. Přehledná schéma účetního výkazu Cash Flow je znázorněná v Tabulce č. 3. Tabulka č. 3 - Přehled o peněžních tocích Počáteční stav Výdaje Přehled o peněžních tocích Příjmy Konečný stav Účetním jednotkám může být v rámci účetní závěrky uložená povinnost přiložit taky Přehled o změnách vlastního kapitálu. Ten přikládají tehdy, když to splňuje podmínky ustanovené v zákoně. Příloha je část účetní závěrky, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v ostatních účetních výkazů účetní závěrky. Většinou jde o popisování použitých metod a standardů při uzavírání účetních knih a sestavování uzávěrky, popřípadě odůvodnění proč byly tyto metody použity. 12

13 Co jsou to účetní standardy a jaký je jejich cíl? Účetní standardy jsou sjednocené postupy účtování definované vyhláškami a vyžadované zákonem. Cílem účetního standardu je stanovit základní postupy účtování za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách. V praxi jde o to, že je to zaužívaný povinný systém, který se musí v účetnictví dodržovat, aby na jeho základě bylo možné získávat pravdivé a přesné informace, které je možné navzájem porovnávat a vyhodnocovat pro potřeby jak státu, tak jiných dotčených fyzických nebo právnických osob. Toto porovnávání se může provádět jak v rámci jedné účetní jednotky během několika let, tak mezi účetními jednotkami navzájem. V účetnictví se musí všechny účetní jednotky řídit standardizovanými postupy, v různých zemích jsou však tyto standardy definovány odlišně a tím vzniká možnost zkresleného pojetí jednotlivých účetních výkazů a položek. 1.2 Česká legislativa Na konci roku 1991 vstoupil v platnost zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 6, který byl schválen dne 12. prosince Tento zákon dle 40 nabyl účinnosti 1. ledna 1992, kterým se zároveň dle 39 zrušilo dosavadní nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1989 Sb., o informační soustavě organizací. V České republice se ty účetní jednotky, které jsou právnické osoby se sídlem na území ČR, nebo zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, musí tímto zákonem řídit a to dle 2 tohoto zákona o účetnictví. Zákon o účetnictví z roku 1991 byl dodnes celkem dvacet osm krát novelizován pomocí 29 schválených novel. Hlavní problematiky, kterou se zaobírá tato diplomové práce, se týkají pouze tři z nich, ostatní novely byly pouze doplňující nebo nahrazovaly některé zastaralé pojmy. Přehledný seznam všech novel můžeme vidět v Tabulce č. 4. Tři podstatné novely, které v souladu s právem Evropské unie sebou přinesly do zákonů pojem Mezinárodní účetní standardy, jsou v této tabulce silně zvýrazněné a dále jsou blíže rozepsané v podkapitole ČESKO. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. [cit ]. Dostupný z: 13

14 Tabulka č. 4 - Novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Č. Novela Č. Novela 1 Zákon č. 117 / Zákon č. 296 / Zákon č. 227 / Zákon č. 348 / Zákon č. 492 / Zákon č. 126 / Zákon č. 353 / Zákon č. 304 / Zákon č. 437 / Zákon č. 227 / Zákon č. 257 / Zákon č. 230 / Zákon č. 669 / Zákon č. 410 / Zákon č. 179 / Zákon č. 188 / Zákon č. 495 / Zákon č. 355 / Zákon č. 57 / Zákon č. 428 / Zákon č. 81 / Zákon č. 167 / Zákon č. 230 / Zákon č. 239 / Zákon č. 264 / Zákon č. 503 / Zákon č. 69 / Zákon č. 344 / Zákon č. 261 / 2007 Zdroj: ZÁKONY PRO LIDI. Souvislosti [Online] [cit ]. Dostupný z: [cit ] Dle 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vydává ministerstvo České účetní standardy 7. Tyto standardy se vydávají z důvodu dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek. Standardy stanoví zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování. Vybrané účetní jednotky postupují podle standardů vždy. Ostatní účetní jednotky se mohou od standardů odchýlit, pokud tím zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Odchylku od standardů a její důvody jsou ostatní účetní jednotky povinny uvést v příloze účetní závěrky. Použití standardů účetními jednotkami se považuje za naplnění účetních metod podle tohoto zákona a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. Pravidla pro tvorbu a vydávání standardů může ministerstvo stanovit prováděcím právním předpisem. Vydávání nových účetních standardů a změny, respektive rušení některých stávajících účetních standardů oznamuje ministerstvo ve Finančním zpravodaji. Ministerstvo vede registr vydaných standardů. České 7 ČESKO. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 36 odst. 1. [cit ]. Dostupný z: 14

15 účetní standardy jsou tedy součástí české legislativy a nesmí být v rozporu se zákonem o účetnictví. V současné době je platných celkem 91 účetních standardů, které se dělí na šest podskupin podle předmětu činnosti účetní jednotky. Seznam všech Českých účetních standardů můžeme vidět v Tabulce č. 5. Upravující vyhláška 500/2002 Sb. Tabulka č. 5 Seznam Českých účetních standardů Použití standardů podle předmětu činnosti České účetní standardy pro podnikatele České účetní standardy pro finanční 501/2002 Sb. instituce České účetní standardy pro 502/2002 Sb. pojišťovny České účetní standardy pro 503/2002 Sb. zdravotní pojišťovny 504/2002 Sb. 410/2009 Sb. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky Standardy Počet standardů 001 až 009 a 011 až až 103 a 105 až až ,302,305,307,310,31 2 až až až Zdroj: Ministerstvo financí České republiky. Účetní standardy [Online] [cit ]. Dostupný z: 8 Pod záštitou vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 8, je vydáno celkem dvacet dva Českých účetních standardů pro podnikatele 9. Protože problematika této diplomové práce se zaobírá dlouhodobými stavebními zakázkami, budeme se zabývat právě těmi standardy, které stanovují účetní postupy pro tuto podnikatelskou oblast. Seznam všech dvaadvaceti Českých účetních standardů pro podnikatele je obsažen v Tabulce č ČESKO. Vyhláška č 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. [cit ]. Dostupný z: 9 Ministerstvo financí České republiky. Účetní standardy [Online] [cit ]. Dostupný z: 15

16 Tabulka č. 6 - Seznam Českých účetních standardů pro podnikatele Standard Název Standardu Standard Název Standardu 001 Účty a zásady účtování na účtech 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 014 Dlouhodobý finanční majetek 003 Odložená daň 015 Zásoby 004 Rezervy 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 005 Opravné položky 017 Zúčtovací vztahy 006 Kursové rozdíly 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob Operace s cennými papíry a podíly 009 Deriváty Operace s podnikem Náklady a výnosy 020 Konsolidace Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 012 Změny vlastního kapitálu 023 Přehled o peněžních tocích Zdroj: BUSINESS CENTER. České účetní standardy pro podnikatele [ ]. Popisování všech účetních standardů není z předmětu problematiky dlouhodobých stavebních zakázek relevantní a bylo by to velice obsáhle, proto budou zmíněny zejména dva důležité České účetní standardy dále značeny jako zkratka ČÚS 10 a to standard ČÚS Zásoby a standard ČÚS Náklady a Výnosy. 10 ČÚS Český účetní standard 11 ČESKO. Český účetní standard pro podnikatele č. 015 Zásoby. [cit ]. Dostupný z: 12 ČESKO. Český účetní standard pro podnikatele č. 019 Náklady a výnosy. [cit ]. Dostupný z: 16

17 1.2.1 Český účetní standard 015 Tento účetní standard je zaměřen na docílení souladu při používání účetních metod v položce C.I. Zásoby, která obsahuje mimo jiné položky C.I.1. Materiál, C.I.2. Nedokončená výroba a C.I.3. Výrobky. V oddílu třetím tohoto standardu - Oceňování se čtvrtý odstavec zaobírá vysvětlením pojmu Vlastní náklady. Ty se stanovují v podmínkách technické přípravy výroby a na jejich základě se kalkulují výše nákladů. Pro zakázkovou výrobu nebo výrobu, kdy délka výroby přesahuje jeden rok, čili dlouhodobá zakázka, mohou účetní jednotky oceňovat zásoby vlastní výroby položkami přímých nákladů, výrobních a správních režií. Toto se týká i dlouhodobých stavebních zakázek. Ve čtvrtém oddílu Postup účtování jsou pak vymezeny dva způsoby jak provádět účtování o pořízení a úbytku zásob. Jde o způsob A a B, účetní jednotka si může vybrat, kterým způsobem se bude řídit. Tyto postupy jsou více rozepsané v kapitole Český účetní standard 019 Tento účetní standard je zaměřen na docílení souladu při používání účetních metod a základních postupů účtování nákladů a výnosů účetními jednotkami. Vymezuje obsah účtové třídy 5 a účtové třídy 6. Účtová třída 5 obsahuje náklady, účetní případy se na jednotlivé účty této třídy účtují narůstajícím způsobem v rámci jednoho účetního období. Účtová třída 6 se vztahuje k výnosům a podobně jako v případě účtové třídy 5 se účetní případy účtují narůstajícím způsobem. Na každém vystaveném daňovém dokladu je vyznačena daň z přidané hodnoty, která se neúčtuje jako součást účtové třídy 6, ale účtuje se přímo ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 Zúčtování daní a dotací. Oddíl třetí a čtvrtý tohoto standardu se přímo věnuje postupu účtování nákladů a výnosů. Všechny zůstatky v účtové třídě 5 se při uzavírání knih a sestavování účetní závěrky převádějí na vrub příslušného účtu účtové skupiny 71 Účet zisku a ztrát a všechny zůstatky v účtové třídě 6 se převádějí ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 71. Jinak řečeno se tím vytváří výsledovka, ze které vychází hospodářský výsledek, který se pak zaúčtuje v pasivech rozvahy. Postupy účtování v účtové třídě 5 se také odvíjí v závislosti na tom, jaký způsob účtování se zvolil pro účtování o zásobách, definovaný ve standardu ČÚS 015 Zásoby (Kap ). Pro účely této diplomové práce jsou použity zejména účtové skupiny nákladů 50 Spotřebované nákupy a 52 Osobní náklady a účtové skupiny výnosů 60 Tržby za vlastní výkony a zboží a 611 Změny stavu zásob vlastní činnosti. 17

18 Účetní metoda, podle které se účtují dlouhodobé stavební zakázky, se řídí těmito dvěma standardy ČÚS 015 a ČÚS 019 a nazývá se Metoda nedokončené výroby. Více o postupech účtování dle této metody bude popsáno v kapitole Mezinárodní účetní standardy V roce 1973 z důvodu globalizace kapitálových trhů byl devíti zeměmi vytvořen Mezinárodní výbor pro účetní standardy neboli IASC 13 a to na podnět návrhu, který byl podán na desátém zasedání Světového kongresu účetních (WCA 14 ), které se konalo v roce 1972 v Austrálii. Tento výbor byl tedy založen rok poté ve Velké Británii, a to se souhlasem Austrálie, Francie, Japonska, Kanady, Mexika, Německa, Nizozemska, Spojených státu Amerických a Velké Británie. Jeho primárním cílem byly práce na vytvoření a zlepšení harmonizačních pravidel a účetních standardů a zajistit jejich celosvětové použití pomocí formulování a publikování účetních standardů a pravidel pro vykazování v zájmu široké veřejnosti. IASC nebyl jediný profesionální světový účetní orgán, ale byl propojen s dalšími, jako např. Mezinárodní federace účetních (IFAC 15 ). Při prvních pokusech o vytvoření základních univerzálních standardů se odborníci snažili zakomponovat všechny účetní praktiky v jednotlivých zemích, čímž vznikla příliš obsáhlá a nejednoznačná pravidla, které se stali cílem velké kritiky. Proto se v roce 1987 změnila strategie vývoje na zpřesňování a postupné dotváření vlastních použitelných principů. IASC byl však nevládní organizace, k prosazování svých standardů neměl pravomoc a byla nutná i spolupráce více států. Proto v devadesátých letech vznikla blízka spolupráce mezi IASC a Mezinárodní organizací komisí cenných papírů (IOSCO 16 ), která měla na rozdíl od IASC světový vliv v pozici zástupce regulátorů trhů jako SEC v USA, ASIC v Austrálii a mnoho dalších a zároveň velký zájem aby účetní výkaznictví vykazovalo úplné porovnatelné informace. IOSCO se tak zasadilo o nejvíce zásluh na prosazování účetních standardů. V roce 1995 se tato spolupráce stala formální a začaly připravovat takové standardy, které by bylo možné uplatnit v podnicích z různých států kótovaných na burze. Když na konci roku 1998 výbor splnil cíl a tyto standardy vytvořil, IOSCO v návaznosti na to v roce 2000 vydalo 13 IASC angl. International Accounting Standards Committee Mezinárodní výbor pro účetní standardy 14 WCA angl. World Congress of Accountants Světový kongres účetních 15 IFAC angl. International Federation of Accountants Mezinárodní federace účetních 16 IOSCO angl. International Organization of Securities Commissions Mezinárodní organizace komisí cenných papírů 18

19 doporučení všem, aby vyžadovali po emitentech cenných papírů na burzách vykazování podle standardů IAS 17. IASC celkem vytvořil 41 standardů IAS 1 až IAS 41, které byly časem novelizovány, slučovány nebo nahrazovány, 28 z nich mají účinnost ještě dnes a dva z nich budou 1. ledna 2017 zrušeny a nahrazeny novým standardem. Jde o standardy týkající se téze této diplomové práce, a to IAS 11 Dlouhodobé zakázky a IAS 18 Výnosy. V roce 2001 byl IASC reorganizován na Radu pro Mezinárodní účetní standardy (IASB 18 ). Nově jsou taky místo klasických IAS vydávány IFRS 19. IFRS je zkratka pro anglický název International Financial Reporting Standards, což v českém překladu znamená Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Standardy IFRS vznikly po více než třicetiletém snažení o sjednocení různých pravidel účetního výkaznictví používaným v jednotlivých zahraničních státech. Na rozdíl od IAS se IFRS, jak vyplívá už z názvu, nevztahuje na přímé účtování, ale na výkaznictví. Další vlastností IFRS je, že pod tento název nyní spadají všechny dosud vydané a platné standardy a interpretace, které byly vydány, i když se původní značení zachovaly. Do současnosti bylo vydáno celkem 15 standardů IFRS 20, z toho dva standardy ještě v době zpracovávání této diplomové práce nenabyli účinnosti. Jde o nově vydaný standard IFRS 14 Regulační odkladné účty 21, který nabyde účinnosti 1. ledna 2016 a standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky 22, který nabyde účinnosti 1. ledna Mezinárodní účetní standard IFRS 15 sloučí a nahradí stávající standardy IAS 11 a IAS 18. V době zpracovávání této diplomové práce jsou však pořád účinné, proto se metoda účtování bude odkazovat právě na ně. Vykazování dlouhodobých stavebních zakázek se řídí již zmíněnými mezinárodními účetními standardy IAS 11 a IAS 18, které poskytují dokonce dvě různé účetní metody, a to Metodu procenta dokončení a Metodu nulového zisku. Více o těchto metodách účetního vykazování bude znázorněno v kapitole a V roce 2002 se přidala na stranu IASB Evropská unie nařízením 1606/2002 o užívání IFRS pro společnosti emitující cenné papíry kótované na Evropském regulovaném trhu. Na základě tohoto požadavku ze strany Evropské unie, kdy nařízení nabylo účinnosti v roce 17 IAS angl. International Accounting Standards Mezinárodní účetní standardy 18 IASB angl. International Accounting Standards Board Rada pro Mezinárodní účetní standardy 19 IFRS angl. International Financial Reporting Standards Mezinárodní standardy finančního výkaznictví 20 IFRS. Seznam vydaných standardů IFRS, IAS, IFRIC a SIC k 1. lednu IFRS Foundation [cit ]. Dostupný z: 21 IFRS 14 angl. Regulatory Deferral Accounts Regulační odkladné účty (Český oficiální překlad v době zpracovávání diplomové práce není k dispozici) [15. dubna 2015] 22 IFRS 15 angl. Revenue from Contracts with Customers Výnosy ze smluv se zákazníky (Český oficiální překlad v době zpracovávání diplomové práce není k dispozici) [15. dubna 2015] 19

20 2005, muselo necelých společností, které byly obchodovatelné na burzách v členských státech začít předkládat své výkazy v souladu s mezinárodními normami. Pro ty ostatní je zveřejňování účetních závěrek dle IFRS pouze dobrovolné, nicméně trend počtu takových jednotek je s časem rostoucí. Posledními, neméně důležitými součástí mezinárodních účetních standardů jsou interpretace vydaných standardů. Požadavky kladené standardy nejsou definovány stoprocentně a při vydání nových standardů můžou vznikat problémy a nesprávné interpretace. Proto vznikla potřeba vytvářet přímé účetní pravidla, které jsou na tyto problémy zaměřené a definují přesné účetní postupy v takovýchto případech. Tuto tvorbu měl na starosti Stálý interpretační výbor (SIC 23 ), který byl v roce 2002 nahrazen Výborem pro interpretace standardů mezinárodního účetního výkaznictví neboli IFRIC 24. Tyto interpretace se dají dohledat pod stejným názvem SIC a IFRIC Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a IFRS Česká republika jako členský stát Evropské unie se musí řídit společnými pravidly a zákony, které jsou na nadnárodní úrovni a byly schváleny Evropským parlamentem. Mezi ně patří i směrnice a nařízení, které se týkají změn zaužívaných účetních systému a standardů v jednotlivých členských státech. Tato nařízení mají za úkol sjednotit a zpřehlednit účetní výkaznictví aby při mezinárodním obchodním styku bylo možné vycházet z pravdivých a přesných údajů, které se můžou v rámci investičních příležitostí porovnávat. Z toho důvodu byly poslaneckou sněmovnou přijímány a schvalovány novely, na základě kterých byly tato nařízení zakomponována do české legislativy. První zmínka o mezinárodních účetních standardů v zákoně o účetnictví byla v novelizačním zákoně č. 353/2001 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2002 a kterým se změnil zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 25. Jde o část první 19 odst. 9, který povoluje účetním jednotkám poskytovat kromě účetní závěrky sestavené podle zákona č. 563/1991 Sb., také účetní záznamy nesoucí informace sestaveny na základě mezinárodních účetních standardů nebo jiných mezinárodně uznávaných účetních zásad. Pro konsolidující účetní jednotky je povoleno namísto účetních 23 SIC angl. Standing Interpretation Committee Stálý interpretační výbor 24 IFRIC angl. International Financial Reporting Interpretations Committee Výbor pro interpretace standardů mezinárodního účetního výkaznictví 25 ČESKO. Zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. [cit ]. Dostupný z: 20

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Harmonizace účetnictví v rámci EU

Harmonizace účetnictví v rámci EU Harmonizace účetnictví v rámci EU 1. Úvod Základní funkcí účetnictví je získávání, třídění a vyhodnocování informací o finanční situaci a výkonnosti podniku, věrné zobrazení ekonomické reality tak, aby

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? #

Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? # Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? # Václav Černý * Důvod účtování Změny stavu vnitropodnikových zásob Článek je věnován problematice účetního řešení věcné neshody mezi náklady (druhově členěnými

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům P Ř Í L O H A Základní teze k prováděcím předpisům 1. Základní teze k připravovanému návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz Bilanční princip Rozpis rozvahy do rozvahových účtů Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech Výkaz zisku

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 7 a 8 a 9 Cestovní náklady

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví EVROPSKÉ ÚČETNICTVÍ Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Požadavky na ukončení předmětu 50 % účast Prezentace (jedna povinná + další,

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 52 43 Změna Českého účetního standardu č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2012 dle 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka je zpracována v souladu s vyhláškou

Více

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb.

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Název Českého účetního 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU 1. Úvod... 1 2. Postavení SME v EU... 2 3. Politika EU vůči SME a její podpora... 2 4. Podpora SME prostřednictvím daně z přidané hodnoty...

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 2 Účetní výkaznictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz Bilanční princip Rozpis rozvahy do rozvahových účtů Vliv hospodářských

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o.

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o. Nová koncepce účetnictví veřejné správy po 1.1.2010 v praxi pro p.o. Prosinec 2009 Ing. Hana Juráňová Příprava ÚSC na změny Aplikace změn účetních postupů Požadavky na software - základní - převodový můstek

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací. Petr Vácha

Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací. Petr Vácha Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací Petr Vácha Předseda výboru pro účetní výkaznictví KAČR Partner, EY 7. ročník odborného semináře Národní účetní

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Účetnictví ve veřejném sektoru Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. E-mail: hanaj@econ.muni.cz Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více