Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014"

Transkript

1 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov : Jana Paclíková, členka rady Jiří Tesař, starosta obce Členové dozorčí rady: Ing. Miroslav Bačovský Ing. Romana Kulhanová Jiří Svoboda Omluveni: Vladimír Kaderka, člen dozorčí rady Ing. Jan Látal, člen dozorčí rady Program jednání: 1. Projednání ekonomického výsledku roku Řešení neuhrazených závazků faktur po lhůtě splatnosti 3. Chod společnosti v roce Různé Jednatel společnosti Ing. Telec přítomné přivítal, nechal schválit program jednání. Připomněl, že za Obec Koclířov hlasuje starosta obce se souhlasem rady obce, proto je toto jednání vedeno zároveň jako mimořádné jednání rady. Za ALTENERGII Develop hlasuje pan Martin Valter. Volba předsedy valné hromady: Návrh Martin Hofman. Ad 1) Martin Hofman sdělil přítomným, že na valnou hromadu je předložena ekonomická rozvaha, která zatím není úplná. Připomínky ze strany ALTENERGIE Develop budou zaslány em jednateli Ing. Telcovi. Strana 1 (celkem 5)

2 Rozvaha je neúplná hlavně, protože není dokončená. Uvedl, že ze strany ALTENERGIE Develop byl závazek (30% ze ,- Kč) společnosti WIND Servis CZ s.r.o. uhrazen. Jde o částečnou úhrady původní půjčky. Paní Paclíková uvedla, že v účetnictví není uvedeno jako vklad, ale také jako půjčka. Nelze vložit bez navýšení základního kapitálu, jde vyřešit půjčkou, poté se půjčka vyplatí z dividend. Obec Koclířov by jako druhý společník měl postupovat stejně se zbytkem původní půjčky. Starosta obce se ptá, zda Organizační řád a výkonná část organizačního řádu jsou platné, neboť ukládají schválení výdajů nad valnou hromadou. Na základě této informace Martin Hofman nechá hlasovat valnou hromadu, zda souhlasí s tím, že byla uhrazena část závazku společnosti WIND Servis CZ s.r.o. pokladním dokladem. Před hlasováním informuje všechny společníky o úmyslu snížit závazek společnosti SEKO v termínu splatnosti tedy do konce roku Valná hromada souhlasí s úhradou části závazku společnosti WIND Servis pokladním dokladem, formou smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností ALTENERGIE Develop a společností SEKO Koclířov dne s 6% úrokem a splatností do Tímto se uvádí do souladu bod ve výkonné části organizačního řádu společnosti SEKO Koclířov, ve kterém je uvedeno, že proplacení účetních dokladů v hodnotě nad Kč musí být schváleno valnou hromadou společnosti SEKO Koclířov. Ad 2) Ing. Telec sdělil, že v současné chvíli má společnost nesplacené závazky vůči společnosti WIND Servis CZ s.r.o. ve výši Kč se splatností , vůči společnosti HIKELE stavební firma s.r.o. ve výši Kč a splatností do a vůči společnosti ALTENERGIE Develop ve výši Kč se splatností Jiné závazky zatím nejsou evidovány. Martin Hofman se ptá hlavního společníka, zda byl nějak řešen v orgánech obce návrh, který vzešel z posledního společného jednání v Jevíčku (znění návrhu bylo přečteno ze zápisu z jednání). Starosta sdělil, že tato záležitost byla projednávána v radě obce. Rada obce pověřila Ing. Telce a Ing. Bačovského jednáním s panem Hikelem. RO č. 20 ze dne usnesení 82a a 82b. Z jednání s panem Hikelem není žádný zápis, když jsem ho dnes kontaktoval, sdělil mi, že nemá zájem. Ing. Bačovský a Ing. Telec sdělili, že jednání proběhla, byly předány i nějaké doklady. Vždy jsme z jednání odcházeli bez zápisu, neboť jsme k tomu neměli mandát vystupovat za obec Koclířov. Nicméně pan Hikele vždy potvrdil zájem, byť ne bez výhrad (např. vůči leasingové smlouvě). Pan Hikele byl seznámen s postupem společnosti SEKO Koclířov projednání valnou hromadou a poté projednání v orgánech obce. Ing. Bačovský dále sdělil, že v návaznosti na jednání rady obce byl pověřen prověřením ekonomické situace společnosti SEKO Koclířov. Zpráva byla předložena radě obce dne a nyní byl její závěr přítomným přečten a koresponduje s výše uvedeným. Strana 2 (celkem 5)

3 Martin Hofman potvrdil, že o jednáních s panem Hikelem ví, proto se ptá, jaký je postoj hlavního společníka. Případně jakou má představu o placení závazků. Pokud by společnost HIKELE stavební firma s.r.o. na společnost SEKO platební rozkaz, byli bychom ve velkých problémech. Starosta obce sdělil, že neměl pro další jednání žádné průkazné podklady. Obec Koclířov nemá žádné přímé závazky, všechny jsou přes společnost SEKO. Martin Hofman připomněl, že obec Koclířov zrušila usnesením zastupitelstva 7/4 z roku 2013 založení společnosti SEKO. Zástupce obce Koclířov pan Tesař prověří usnesení 7/ o revokaci usnesení 8/ a dá na vědomí jednatelům společnosti SEKO, jak celou záležitost řešit. Martin Hofman sdělil názor, že společnost SEKO je ze strany majoritního vlastníka nefunkční, obec zrušila své stanovisko, kde souhlasí se založením SEKO Koclířov, a nedala to vědět společníku ani jiným organizacím. Ing. Bačovský vyslovil názor, že jde pouze o úlet, neboť kdyby to byl ze strany obce úmysl, pak by nebyly ze strany obce konány další úkony. Martin Hofman shrnul situaci tak, že je spousta rozporů, které je nutné vyřešit, a nevíme, jak řešit závazky společnosti. Neměli bychom hledat, kdo udělal chybu, ale jak ji řešit. Ing. Bačovský doplnil, že pochybení není jen na straně obce Koclířov. Jednání, která proběhla ve věci BPS nevedla k jednotnému přístupu, ale naopak. Pokud jde o požadavek společnosti ALTENERGIE Develop na úhradu nákladů projektu BPS, i ten byl projednán v radě obce, ale bez konkrétních podkladů není možné jej postoupit zastupitelstvu. Martin Hofman sdělil, že je prokazatelné kolik nákladů hradil majoritní vlastník, kolik SEKO a kolik minoritní vlastník. Všichni víme, že jde o miliony. My jsme neučinili nic, co by mělo za následek zastavení stavby BPS. S M Develop navrhlo Kč, přestože zaplatilo mnohem víc. Na jednání jsme se shodli na tom, že je to vstřícný krok. Ing. Bačovský doplnil, že onen milion korun nezpochybňuje, dokáže si představit, že jde o mnohem vyšší částku. Martin Hofman se znovu ptá, jakým způsobem navrhuje majoritní vlastník řešení závazků? Společnost WIND Servis s.r.o. ústně požaduje projednání uznání závazků. Na základě ústní žádosti od společnosti WIND Servis s.r.o. nechává jednatel společnosti SEKO hlasovat o požadavku společnosti WIND Servis s.r.o, jenž se týká písemného uznání závazků společnosti SEKO na společnost WIND Servis s.r.o. v současně dlužné částce Kč. Valná hromada souhlasí s uznáním závazků vůči společnosti WIND Servis s.r.o. ve výši Kč a to za předpokladu, že tento požadavek bude doručen písemně ze společnosti WIND Servis s.r.o.. Ing. Telec vznesl dotaz, zda bude společnost souhlasit s uznáním dluhu pana Hikeleho. Martin Valter potvrdil, že za společnost ALTENERGII Develop ano. Jednatel společnosti Martin Hofman upozorňuje na to, že by společnost SEKO Koclířov měla z vlastní iniciativy hledat řešení narovnání závazků s Janem Hikelem, případně prodloužení smluvní splatnosti. Jednatel společnosti Ing. Stanislav Telec poukázal na závazek společnosti SEKO Koclířov vyplývající ze smlouvy mezi společností SEKO Koclířov a Janem Hikelem ze dne , kdy poukázal na fakt, že Strana 3 (celkem 5)

4 o této záležitosti jednal s panem Janem Hikelem, který mu sdělil, že je ochoten vstoupit do jednání o prodloužení splatnosti závazku, avšak rád by od společnosti SEKO slyšel jakýkoliv návrh. Stanislav Telec dále požádal majoritního vlastníka Obec Koclířov o návrh stanoviska na prodloužení splatnosti smluvního vztahu a také požádal o vyjádření minoritního vlastníka společnost ALTENERGII Develop. Společnost ALTENERGIE Develop se odkázala na svůj návrh ze zápisu z jednání konaného dne v případě nemožnosti akceptace tohoto návrhu společnost ALTENERGIE Develop navrhuje uznání závazku vůči společnosti Jan Hikele a sjednání možnosti prodloužení termínu splatnosti smluvního vztahu smlouvy o dílo ze dne na opravu střechy seníku na st.p.č. 630 za cenu Kč bez DPH. Starosta obce navrhuje splácení závazků z výnosů společnosti SEKO Koclířov. Martin Hofman sdělil, že s tímto návrhem nesouhlasí, neboť SEKO musí tvořit rezervní fondy nejen společnosti ale i rezervní fond FVE. Vzhledem k výši závazků, je nemožné všechny výnosy dávat na závazky, vychází to na splatnost cca 10.5 let, během kterých bychom neměli finance na případné opravy FVE. Ze zkušeností může sdělit, že společnost WIND Servis s.r.o. na tento návrh nepřistoupí. Minoritní vlastník žádá majoritního vlastníka o možnost projednání a návrhu úhrady závazku vůči společnosti WIDS Servis s.r.o. a společnosti Jan Hikele. Jiří Svoboda doplnil, že na splátkách leasingu v roce 2014 zaplatí společnost SEKO cca 139 tisíc a výtoč roku 2013 je cca 179 tisíc, z těchto čísel je jasné, že splácení je téměř nemožné. Ad 3) Návrh minoritního vlastníka společnost: nechat společnost v útlumu vyrovnat závazky a zabývat se provozem FVE. Starosta doplnil, že pokud by se nabízelo prodat FVE či celou společnost SEKO Koclířov s.r.o. musí to schválit zastupitelstvo obce. Valná hromada schvaluje chod společnosti SEKO Koclířov v roce 2014 směřující k řešení úhrady všech závazků, na jejichž způsobu je zapotřebí souhlas zastupitelstva Obce Koclířov a minoritního vlastníka. Dále valná hromada schvaluje řádný provoz FVE o výkonu 30kW v roce 2014 a s tím spojenou řádnou administrativu tak, aby byl dodržen způsob chování se řádného hospodáře. Ad 4) Ing. Telec se tázal, zda lze prodat jen FVE nebo celou společnost SEKO Koclířov. Odpověď: Vzhledem k tomu, že SEKO Koclířov je držitelem licence, není možné prodat jen FVE, protože by ji nebylo možné provozovat. Jednání bylo ukončeno v 19:20. Zápis vyhotovila: Ing. Romana Kulhanová Za obec Koclířov Za ALT ENERGIE Develop Strana 4 (celkem 5)

5 Jiří Tesař, starosta obce Martin Valter, jednatel Strana 5 (celkem 5)

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: MUDr. Bouchal, Mgr. Tlačil 34. zasedání

Více

Z Á P I S č. 6 / 2010

Z Á P I S č. 6 / 2010 Z Á P I S č. 6 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. 10. 2010 v klubovně Kulturního domu Koclířov K bodu 4/1: Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil p. Jaromír Lenoch, starosta obce,

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 5. zasedání zastupitelstva. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Z á p i s z 2. zasedání konaného dne 20. 12. 2010

Z á p i s z 2. zasedání konaného dne 20. 12. 2010 Městská část Praha 13 Zastupitelstvo městské části Z á p i s z 2. zasedání konaného dne 20. 12. 2010 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu jednání je uložen v oddělení

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně ZÁPIS ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo, konaného dne

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

P o z v á n k a. na řádnou valnou hromadu. společnosti eidentity a.s., IČO 271 12 489 se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 00

P o z v á n k a. na řádnou valnou hromadu. společnosti eidentity a.s., IČO 271 12 489 se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 00 P o z v á n k a na řádnou valnou hromadu společnosti eidentity a.s., IČO 271 12 489 se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci, Jednořadá

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.d.dlugošová, p.h.kovářová, p.b.wolf, p.l.vorel, p.m.topinková,

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava zastupitelstvo městského obvodu Zápis 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Místo konání: Kulturní dům

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Městský obvod Ostrava-Jih zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Schůze se konala: v zasedací místnosti ÚMOb Ostrava-Jih

Více

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina K bodu č. 1 Zahájení Ing. Ondřej Hudec zahájil II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Strana první 1. Firma a sídlo společnosti I. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: EKOKLIMA akciová společnost (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 02.05.2011 Přítomni: Dále Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S - strana první - N 328/2005 NZ 316/2005 S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne 14.07.2005, slovy čtrnáctého července roku dvou tisícího pátého, mnou JUDr. Vlastou Audyovou, notářkou v

Více