o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1, Praha 6 - Řepy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 - Řepy"

Transkript

1 Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček, Praha 6 - Řepy školní rok 2008 / 2009

2 . Obecná část základní údaje o škole.. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy posoudilo dne žádost Hlavního města Prahy, se sídlem Praha, Mariánské náměstí 2, které je zřizovatelem právnické osoby s názvem Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček, se sídlem Praha 6 Řepy, U Boroviček /648, jako dalšího účastníka řízení, ze dne ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s 43 odst. 2 a podle 49 odst. 4 zákona č. 56/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů o změně názvu na název Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 = Řepy, U Boroviček. IČO: IZO: Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček - schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/4 ze dne nabyla účinnosti dnem schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 33/0 ze dne nabyla účinnosti dnem schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 36/2 ze dne nabyla účinnosti dnem Ředitel a statutární zástupci ředitele Mgr. Stanislava Prouzová, ředitelka školy tel , tel./fax Mgr. Zuzana Dolejší zástupkyně ředitelky tel , Školská rada - složení a hodnocení činnosti: Školská rada byla zřízena ke dni V současné době je složena ze dvou zástupců pracovníků školy pedagogů, dvou zástupců z řady rodičů, jednoho zástupce úřadu MČ Praha 7 Řepy a jednoho zástupce zřizovatele školy MHMP. Zasedá pravidelně každých čtvrt roku. Rada školy byla průběžně informována o hospodaření školy s přidělenými finančními prostředky, byla seznámena ředitelkou školy s proběhlými kontrolami a jejich výsledky. Členové rady se zúčastnili některých školních kulturních a sportovní akcí. Mimo jiné se také zabývali úspěšností umístění žáků v následujícím studiu na středních školách a středních odborných učilištích. Zápisy z jednotlivých zasedání jsou zveřejněny na webových stránkách školy - kde je možno i podávat podněty pro projednání ve školské radě. Strana: 2

3 .4.Výchovně vzdělávací program : Obecná škola, č.j.:2 035/97 20 SPUN,CJ_ZSUBP /2007 podle tohoto programu probíhala výuka 8. a 9.ročníku podle tohoto programu probíhala výuka 6. a 7.ročníku.5.Stručná charakteristika školy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení sídlí v areálu U Boroviček, Praha 6 Řepy. Školní areál tvoří tři samostatné budovy umístěné v oplocené zahradě. Budova A Budova B hlavní budova Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček, Praha 6 - Řepy zde se nachází ředitelství školy, kancelář hospodářky školy, sborovna, 2 kmenových učeben, počítačová učebna, 2 pracovny speciálních pedagogů, kabinety učitelů v přízemí je školní kuchyně a jídelna, kancelář vedoucí školní jídelny, vrátnice. V prvním a ve druhém patře sídlí Dům dětí a mládeže. Část druhého patra zaujímá školní knihovna. K této budově těsně přiléhá plynová kotelna. Budova C - v přízemí této budovy využíváme tři odborné učebny a cvičnou školní kuchyňku. Zbývající prostory využívá DDM. První a druhé patro je detašované pracoviště Domova mládeže se sídlem ředitelství v Praha 6 Dejvicích, Studentská 0. Část pokojů slouží jako ubytovna pro učitele ZŠ a učitele z jiných škol..6.tělocvična, hřiště Škola nemá vlastní tělocvičnu. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně Sokola Břevnov, ulice Heleny Malířové 4/279. Dále využíváme asfaltové hřiště v areálu školy, některé sportovní činnosti realizujeme v blízké přírodní rezervaci Hvězda. Do budoucna počítáme s úpravou stávajícího hřiště, případně s výstavbou malé tělocvičny..7.školní družina školní klub Školní klub nepracuje.. 2. Údaje o pracovnících školy 2..Personální zabezpečení Pracovníci k fyzické osoby/ z toho externisté k přep. pracovníci k fyzické osoby/ z toho externisté k přep. pracovníci pedagogičtí 2 6, ,357 (vč. ředitele) nepedagogičtí* - 6 5, ,625 provozní - THP 2,406 2,406 - ŠJ 3 2,5 3 2,5 Celkem 32 26, ,888 *pracovníci provozní, THP, ŠJ uvést samostatně včetně vymezení činností 2.2. Věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let včetně 3 až 40 let 4 až 50 let 5 až 60 let nad 60 let z toho důchodci Počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: 4,2. Z toho žen: 4,7. Strana: 3

4 2.3. Kvalifikace pedagogických pracovníků k Vzdělání Typ školy Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Ing s DPS bez DPS VOŠ pedag ogická VOŠ nepedagogic kého směru s DPS bez DPS Vzdělání Typ školy Střední odborné s maturitou pedagogického směru Střední odborné s maturitou nepedagogického směru s DPS bez DPS Aprobovanost výuky v % Počet Celkem % z celkového počtu pracovníků Aprobovaných 66,0 Neaprobovaných 34, Odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku počet: Nově přijatí absolventi učitelského studia v průběhu školního roku počet: 2.7. Nově přijatí absolventi neučitelského studia v průběhu školního roku počet: 0 Strana: 4

5 2.8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia semináře: jednodenní dvou a vícedenní počet akcí zaměření akcí Nápravy poruch učení Nápravy dyskalkulie Bakaláři vedení školních matrik Škol.protidrogových koordinátorů Škol.vých.poradců Školení.pomoci počet účastníků vzdělávací instituce NIDV NIDV Bakaláři Prevcentrum Praha 6 Pg-psych.por. Praha 6 Life Rescue kurzy jednodenní dvou a vícedenní DPS rozšiřování aprobace Trénink mozku I, II 0 Mgr.Jana Nožková Specializační studium -etopedie Výchovné poradenství Bakalářské studium spec.pg. PF UK Praha 2 Univerzita J.A. Komenského Praha PF TU Liberec PF UK Praha 3. Údaje o žácích 3.. Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.prahy), z toho počet nově přijatých Kraj počet žáků Z toho nově přijatých Středočeský kraj Žáci - cizí státní příslušníci: Stát Ukrajina Slovensko počet žáků 3.3. Výuka cizích jazyků: Typ školy (součást) jazyk počet žáků Anglický Kurzy na doplnění základního vzdělání, počet účastníků: Školní stravování Kapacita počet stravovaných žáků/dětí Z toho z jiných škol Strana: 5

6 3.5. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: Místo pobytu počet dětí/žáků hodnocení Zážitkový kurz 92 Splněny plánované výstupy. Lyžařský kurz 8 Všichni absolventi si osvojili techniku lyžování 3.6. Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem K K Počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem K K Průměrný počet žáků k na třídu: I. stupeň II. stupeň průměr za školu 0,45, na učitele: I. stupeň II. stupeň průměr za školu 0 6,6 6, Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v 9. ročníku: 32 v nižším ročníku (ve kterém): žák ukončil devítiletou docházku v 8.ročníku Strana: 6

7 4. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol Kontrola ČŠI ve školním roce 2008/09 se neuskutečnila. Ve školním roce 2008/09 proběhla kontrola Úřadu práce hl.města Prahy pobočka v Praze 5 s předmětem plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele dle příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti, dodržování 8, 82, 83. Nebyly shledány žádné závady. Ve školním roce 2008/09 proběhly dodržování zákona č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví kontroly provedla pracovnice Hygienické stanice hl.m.prahy.při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 5. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 5.. Výchovné a kariérní poradenství Činnost, spolupráce s SPC, PPP: Na škole celoročně pracuje výchovná poradkyně, která koordinuje řešení výchovných problémů žáků, vykonává poradenskou činnost v oblasti volby povolání pro žáky, úzce spolupracuje i s jejich rodiči. Zároveň ve škole již dlouhodobě působí školní psycholog Mgr. Marie Kopová. Ve školním roce 2008/09 jsme započali s diagnostikou specifických poruch učení a následnými reedukacemi těchto poruch. Reedukace provádí speciální pedagog, který o jednotlivých postupech informuje ostatní pedagogy, ale zároveň i rodiče žáků. Při této činnosti je informovanost rodičů nezbytná, protože na práci ve škole navazuje domácí procvičování a další příprava Ekologická výchova Ekologická výchova je realizována zejména v předmětech přírodopis, občanská nauka, zeměpis, ale i ve výchovách výtvarné, tělesné,rodinné. Zároveň pravidelně realizujeme exkurze a výlety zaměřené na problematiku ekologie např. exkurze do úpravny pitné vody, exkurze do čistírny odpadních vod, exkurze a přednášky centra třídění odpadů. Samozřejmostí je i třídění odpadů v jednotlivých třídách. Třídění odpadů jsme věnovali i samostatný projekt Pedagogická a osobní asistence Ve školním roce 2008/ 09 pracovala ve škole pedagogická asistentka. Věnovala se žákům,kterým na základě odborného posudku SPC byla doporučena práce s asistentem.. Strana: 7

8 5.5. Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce vzájemná setkávání s dětmi z Dětského domova z Vrbna pod Pradědem pravidelná vystoupenížáků v LDN Karla Boromejského, Praha 6 - Řepy tradiční oslava MDD ( této akce se zúčastnilo 500 žáků z jiných škol ) ZOO Praha adopce psouna prériového,pravidelné návštěvy ZOO školení první pomoci návštěva ekologického dvora účast na přednášce o ekologii a na přednášce o likvidaci jaderných odpadů výstava vánočních tradic bruslení na zimním stadionu školní vánoční besídka s programem exkurze do Muzea hl.města Prahy exkurze do Městské knihovny muzikál Rychlé šípy hipoterapie Divadlo Bratří Formanů návštěvy filmových představení Břevnovský klášter exkurze účast na Bambiriádě Muzeum voskových figurín uspořádání slavnostní akademie k 0. výročí založení školy uspořádání sportovního dne projektový den Sport branný týden exkurze do sklárny 5.6. Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Soustavně probíhá spolupráce s kurátory pro děti a mládež městské části Prahy 7 Řepy a kurátory MČ Praha 6. Dále spolupracujeme s OS Mise, Prevcentrem (problematika drogové prevence, problematika mezilidských vztahů), s OS Prak velmi významnou akcí, kterou toto sdružení zajišťuje pro naše žáky, jsou exkurze do věznic a následné besedy k této problematice. Na tyto aktivity navazují besedy s rodiči, a to nejen v rámci standartních třídních schůzek Školní družina školní klub počet oddělení počet žáků počet žáků na vychovatele školní družina školní klub Strana: 8

9 V příloze je uvedena výroční zpráva o hospodaření. Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 68, odst., zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Pedagogická rada Výroční zprávu schválila dne Praze dne Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Prouzová Strana: 9

10 Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA - ekonomická část - školní rok 2008 / 2009 Strana: 0

11 Ekonomická část výroční zprávy šk. rok 2008/09 A) PŘÍJMY Strana:

12 B) VÝDAJE Neinvestiční výdaje celkem (v tis. Kč) K K Platy zaměstnanceů OON Mzdové prostředky celkem Zákonné pojištění a FKSP Nákup materiálu celkem Nákup vody, paliv, energie celkem Nákup služeb celkem Opravy a udržování Cestovné Ostatní náklady Odpisy Náklady celkem Čerpání přidělených prostředků bylo rovnoměrné v průběhu celého období. Pozn.: /* Součástí dotace od zřizovatele byly i finanční prostředky na mimořádné odměny. Strana: 2

13 Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2008 Bilance všech nákladů organizace hrazených z HMP a z dalších zdrojů 2008 skutečnost Kryto rozpočtem Celkem HMP(SR) HMP Kryto dalšími zdroji: UZ UZ 0009 Mzdové prostředky Mzdové prostředky celkem 722, ,00 42,00 0,00 5 Platy zaměstnanců 7 6, ,00 42,00 52 Ostat. osob. náklady 60,00 60, Odstupné 0,00 59 Platy za odvedenou práci 0,00 Zákonné pojištění a FKSP 2 Zákonné pojištění a FKSP 2 58, ,00 53,00 0,00 52 Sociální pojištění 75,00 67,00 98, Zdravotní pojištění 653,00 606,00 47, Ost. poj. hraz. zaměstnavatelem 0, Povin. poj. placené zaměstnavat. 20,00 20, Převody FKSP 30,00 22,00 8,00 ONIV 3 Nákup materiálu celkem 905,00 23,00 347,00 435,00 53 Potraviny 435,00 435, Ochranné pomůcky 6,00 6, Léky a zdravot. materiál 0, Prádlo, oděv, obuv 0, Učebnice, šk.potř.zdarma 0, Knihy, učeb.pomůcky, tisk 67,00 65,00 2, Drobný hmot.inv.a nein.majetek 0,00 30,00 80, Ostatní spotřeba materiálu 287,00 28,00 259,00 4 Nákup vody, paliv, energie celkem 528,00 0,00 528,00 0,00 55 Voda 78,00 78, Teplo 0, Plyn 246,00 246, Pevná paliva 0, Elektrická energie 04,00 04, Pohonné hmoty 0, Spotřeba paliv a energie 0,00 5 Nákup služeb celkem 730,00 265,00 465,00 0,00 56 Služby pošt 4,00 4, Služby telekomunikací 49,00 49,00 Strana: 3

14 563 - poplatky za internet 9,00 9, Nájemné 74,00 74, Nájemné za půdu 0, Konzultac. porad. a práv.služby 0,00 0, Služby, školení a vzdělávání 38,00 9,00 9, Služby zprac. dat 0, Ostatní služby 47,00 65,00 252, přísp. na strav. zaměstnanců 0, Programové vybavení 9,00 7,00 2, Nájem za nájem s právem koupě 0, Účastnické popl. na konference 0, Ostatní nákupy 0,00 6 Ostatní 385,00 0,00 385,00 0, Spotřeba zboží k dalš. prodeji 0,00 57 Opravy a udržování 99,00 99, Cestovné tuzem. i zahr. 4,00 4, Ostatní cest. náhrady 0, Pohoštění 0, Platby daní a poplatků (silnič.) 0, Platby daní a poplatků (nemovit.) 0, Platby daní a polatků (ostat.) 0, Spotřeba kolků 0, Úhrady sankcí 0,00 59 Zaplac. sankce související s nákupy. 0, Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postižené 0,00 54 Úroky 0, Úroky a ostat. fin. náklady 0, Bankovní výlohy 25,00 25, Ostat. neinvest. transfery obyv. 0, Ostat. neinvest náklady 0, Pojištění majetku, pov. ručení 3,00 3, Odpisy dlouhodobého majetku 26,00 26,00 Ostatní* 0,00 Ostatní* 0,00 7 ONIV Celkem ( ) 3548,00 388, ,00 435,00 0 NIV CELKEM (+2+7) 3287, , ,00 435,00 Strana: 4

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola Výro ní Výroční zpráva školy za za školní rok 26 28 27 29 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 8. 16.1.27 1. 29 1 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007-2008 Č. j. GOA/650/An/2008. Obecná část.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, č.ú. 0131628359, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č.j.194 /2006 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A šk. r. 2005/2006

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Výroční zpráva školy za školní rok 2005/2006 Praha srpen 2006 vypracovala : PaedDr. Iva Křivánková 1. Obecná část

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2010/2011 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 0/03 Výroční zpráva školy 0-03 Č. j. GOA/67/An/03. Obecná část. Přesný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Čj.: 2014/46 ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Příbram IV, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2013/2014 V Příbrami 2014- Strana

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01133/08-06 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 1 Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen 2011-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy logopedické Olomouc za školní rok 2011/2012 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Školní 147, 790 65 Žulová

Školní 147, 790 65 Žulová VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽULOVÁ, OKRES JESENÍK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní 147, 790 65 Žulová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více