o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení"

Transkript

1 Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok

2 . Obecná část:.. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček IČO : IZO : Škola sdružuje:. Speciální základní škola IZO: Školní klub IZO: Školní jídelna IZO: Výroční zpráva je zpracována za Speciální školu, Školní klub není provozován. Datum vydání posledního rozhodnutí: Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení s účinností od , č.j /02-2 ze dne Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha, Mariánské náměstí 2.2. Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon ředitel: Mgr. Stanislava Prouzová, tel statutární zástupce: Mgr. Zuzana Dolejší fax: tel. čísla: , Vzdělávací program školy: Obecná škola, č.j.: 2 035/97-20

3 .4. Stručná charakteristika školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení sídlí v areálu bývalého SOU Stavebního, U Boroviček, Praha 6, Řepy. Areál tvoří 3 samostatné budovy umístěné v oplocené zahradě. Budova A hlavní budova Speciální ZŠ zde se nachází ředitelství školy, kancelář hospodářky školy, sborovna, kmenových učeben, 4 odborné učebny učebna jazyků, počítačová učebna, multimediální učebna, dílna. Jsou zde kabinety učitelů. Budova B v přízemí je školní kuchyně a jídelna, kancelář vedoucí školní jídelny, vrátnice. První a druhé patro má v pronájmu Dům dětí a mládeže. Část druhého patra zaujímá knihovna Spec. ZŠ. K této budově těsně přiléhá plynová kotelna. Budova C v přízemí této budovy disponuje Spec. ZŠ třemi učebnami. V rámci rekonstrukce celé budovy byla v průběhu měsíců července a srpna vyměněna okna a zrekonstruováno přízemí budovy, kde jsou odborné učebny. Byla zde vybudována cvičná školní kuchyňka. Jednu učebnu využívá DDM jako keramickou dílnu pro svoji zájmovou činnost. První a druhé patro má v pronájmu Domov mládeže se sídlem ředitelství Praha 6 Dejvice, Studentská 0. Část pokojů slouží jako ubytovna pro učitele Spec. ZŠ, případně učitele z jiných škol. V areálu školy je také asfaltové hřiště a malá posilovna..4.. Škola nemá vlastní tělocvičnu. Výuka tělesné výchovy probíhá převážně v tělocvičně Sokola Břevnov, ulice Heleny Malířové 4/279. Dále využíváme asfaltové hřiště v areálu školy, které však není zcela vyhovující a plánujeme jeho rekonstrukci. Chtěli bychom vybudovat běžeckou dráhu a doskočiště.5. Údaje o pracovnících školy.5. Personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby/ z toho externisté k přep. pracovníci k fyzické osoby / z toho externisté k přep. pracovníci pedagogičtí (vč. ředitele) 8,598 6,563 8,598 6,429 nepedagogičtí* - provozní 7 5,626 7,667 5,958 - THP 2,406 2,406 - ŠJ 3,29 2, ,688 Celkem 30,87 26,279 3,265 26,48 *pracovníci provozní, THP, ŠJ uvést samostatně včetně vymezení činností 2

4 .5.2. Věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let včetně 3 až 40 let 4 až 50 let 5 až 60 let nad 60 let z toho důchodci Počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: 38,263 Z toho průměrný věk žen: 36, Kvalifikace pedagogických pracovníků k Vzdělání Typ školy Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické s DPS bez DPS VOŠ pedagogická Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Ing. s DPS VOŠ nepedagogického směru bez DPS Vzdělání Typ školy Střední odborné s maturitou pedagogického směru Střední odborné s maturitou nepedagogického směru s DPS bez DPS Aprobovanost výuky v % Počet Celkem % z celkového počtu pracovníků Aprobovaných 63,2 Neaprobovaných 36, Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce počet: 3 důvody: mateřská dovolená zaměstnání v zahraničí finanční důvody.5.6. Nově přijatí absolventi učitelského studia počet: 4 obor: speciální pedagogika aprobace český jazyk, francouzský jazyk aprobace tělesná výchova aprobace dějepis, psychopedie 3

5 .5.7. Nově přijatí absolventi neučitelského studia počet: obor: sociální pedagogika.5.8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Typy studia semináře: jednodenní dvou a vícedenní kurzy: jednodenní dvou a vícedenní Počet akcí zaměření akcí Nová koncepce děj. Škol.protidrogových Koordinátorů Škol.vých.poradců PC kvadriometrie PC tabul.kalkulátor PC Modul Z Výuka AJ počet účastníků vzdělávací instituce SPC Praha Prevcentrum Praha 6 Pg-psych.por. Praha 6 ZŠ Petřiny Jih, Šentrochova 2, Praha 6 SPC Praha DPS 0 školský management 2 rozšiřování aprobace 2 jiné (uvést jaké) Vysokoškolské studium - spec.ped. 2 - obor.stud. Ped.f. UK, Praha Ped.f. UK, Praha Univ. J.A.Komenského Ped.f. UK, Praha FF, UK, Praha.6. Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.prahy), z toho počet nově přijatých Kraj počet žáků Z toho nově přijatých Středočeský kraj Žáci - cizí státní příslušníci: Stát počet žáků.8. Výuka cizích jazyků: Typ školy (součást) jazyk počet žáků Spec. ZŠ anglický 4 Spec. ZŠ německý 5.9. Školní stravování Kapacita počet stravovaných žáků/dětí Z toho z jiných škol

6 .0. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: Místo pobytu počet dětí/žáků hodnocení Nuzerov u Sušice ŠVP + zážitkový kurz pro 6. ročníky žáky i rodiči hodnoceno velmi kladně Bedřichov Lyžařský výcvikový kurz - úspěšný 25 v Jizer.horách Sklárna Otvovice 42 Žáci byli seznámeni s technologiemi výroby sklář. výrobků Věznice Plzeň, Bory 24 Spojeno s besedou prevence patologických jevů Věznice Vinařice 22 Spojeno s besedou prevence patologických jevů.. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj. a signaturu) Ve školním roce neproběhla na škole kontrola ČŠI kontrola plnění povinnosti plátců pojistného na veřejné zdrav. pojištění, provedená VZP ČR bez závad.2. Účast školy v soutěžích vědomostní: olympiády v českém jazyce, matematice dějepisná soutěž soutěž Jak znám svoji vlast sportovní: mezitřídní soutěže v floorbalu a ringu umělecké: 0.3. Zahraniční kontakty Stát Velká Británie Charakter kontaktu Poznávací zájezd spojený s výukou jazyka.4. Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce s SPC, PPP: Již od svého založení škola úzce spolupracuje s pracovníky Pedagogickopsychologické poradny v Praze 6, Vokovická 32, zejm. s Mgr. Marií Kopovou, která zároveň plní funkci školního psychologa a je k dispozici pravidelně dvakrát v měsíci žákům a jejich rodičům i učitelům. Sleduje vývoj žáků v průběhu celé školní docházky /tj ročník/. Spolupracuje s výchovnou poradkyní v oblasti kariérního poradenství..5. Integrace Vzhledem ke skutečnosti, že na naší škole je vyšší koncentrace problémových žáků a žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, probíhá soustavně všestranná pomoc třídních učitelů, výchovné poradkyně, drogové preventistky i školní psycholožky. K integraci přispívá soustavná spolupráce se zákonnými zástupci žáků..6. Ekologická výchova Výchova a vzdělávání v oblasti environmentální osvěty je začleněna v rámci jednotlivých předmětů, zejména přírodopis, zeměpis, tělesná výchova, občanská výchova, výtvarná výchova. Současně realizujeme pravidelně exkurze a výlety do CHKO, po kterých následuje beseda v rámci školy..7. Pedagogická a osobní asistence V současné době není třeba práce asistenta na naší škole. 5

7 .8 Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání. PC školení Kvadriometrie 3 pedagogové PC školení Tabulkový kalkulátor 5 pedagogů PC školení Modul Z 5 pedagogů Dyskorunka (výstava a seminář) 6 pedagogů Life RESCUE záchranáři Praha o.s. školení první pomoci 9 pedagogů Výuka anglického jazyka pedagog Nová koncepce dějepisu tvorba RVP pedagog Školský management 2 pracovníci /ředitelka + zást. řed./ Vysokoškolské studium - Speciální pedagogika rozš. aprobace pedagog - Oborové studium 2 pedagogové - Rozšiřující aprobační studium pedagog.9. Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce, vzájemná setkávání s dětmi z Dětského domova z Vrbna pod Pradědem vánoční besídka s programem tradiční oslava MDD ( této akce se zúčastnilo 320 žáků z jiných škol ) návštěvy plaveckého bazénu bruslení na zimním stadionu výstava vánočních tradic hipoterapie návštěva Národního muzea návštěva Technického muzea filmové představení Palác Flora plavba lodí Vltava Čertovka ZOO Praha Břevnovský klášter exkurze Náprstkovo muzeum výstava o Egyptě Letecké muzeum Kbely účast na Bambiriádě výstava Z. Buriana v Jízdárně Pražského Hradu školení první pomoci.20. Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Probíhá spolupráce s kurátory pro děti a mládež městské části Prahy 7 Řepy (besedy, setkání s rodiči v rámci třídních schůzek).2. Rada školy V červnu 2005 byli navrženi a představeni kandidáti do Rady školy volba a zahájení činnosti proběhne na začátku školního roku Speciální mateřská škola není součástí našeho zařízení 6

8 3. Speciální základní škola 3.. Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k Počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem k k Průměrný počet žáků k na třídu: na učitele: I. stupeň II. stupeň průměr za školu 0,72,72 I. stupeň II. stupeň průměr za školu 0 7,6 7, Počet žáků, kteří ukončili školní docházku v 9. ročníku: 33 žáků v nižším ročníku (ve kterém): 2 žáci (v 8 ročníku) 3.5. Chování velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé ročník I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí počet % počet % počet % počet % počet % počet % ,6 22 7, , ,0 28 2,7 4 3,2 7 5, , , ,9 5 4,0 5 3,9 3 2,4 3 2, , ,3 5 4,0 2,6 3 2,4 2,6 celkem 05 84, ,9 4,2 6 2,5 6 4,8 6 4, Zameškané hodiny k / /2005 omluvené neomluvené Celkem

9 Nejčastěji řešené výchovné problémy: Neplnění školních povinností, zapomínání domácích úkolů a pomůcek, nekázeň 3.7. Prospěch I. pololetí II. pololetí počet žáků % počet žáků % Prospěli II. st , , Z toho s vyznam. 5 4,0 2,6 Neprospěli II. st. 8 4,4 4 3, Klasifikováni - II.st , ,2 Klasifik. celkem 24 99, ,2 Neklasifik. - II. st. 0,8 0,8 Neklasif..celkem 0,8 0, Celkový průměr prospěchu. pololetí 2. pololetí II. stupeň 2,23 2,9 celkový průměr 2,23 2, Přípravná třída pro děti se sociálním znevýhodněním - počet dětí, asistent učitele apod. Není zřízena 3.9. Školní družina školní klub Není provozován počet oddělení počet žáků počet žáků na vychovatele školní družina školní klub Zvláštní škola 5. Pomocná škola 6. Speciální střední škola 7. Internát 8. Speciálně pedagogické centrum V Praze dne: 0. října 2005 Mgr. Stanislava Prouzová ředitelka školy 8

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola Výro ní Výroční zpráva školy za za školní rok 26 28 27 29 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 8. 16.1.27 1. 29 1 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007-2008 Č. j. GOA/650/An/2008. Obecná část.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Výroční zpráva schválena radou školy dne 2. 10. 2006 Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Výroční zpráva školy za školní rok 2005/2006 Praha srpen 2006 vypracovala : PaedDr. Iva Křivánková 1. Obecná část

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2005/2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZŠ Škvorec, okres Praha - východ. Za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZŠ Škvorec, okres Praha - východ. Za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ Škvorec, okres Praha - východ Za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva schválena radou školy dne 22. 10. 2012 Výroční

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva školy 2013-2014 Č. j. GOA/551/An/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2010/2011 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu

Více

Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2005/2006 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol

Více

Výroční zpráva 2009-2010

Výroční zpráva 2009-2010 1 Výroční zpráva 2009-2010 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (struktura v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) (veškeré údaje uvádějte podle

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více