NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008"

Transkript

1 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390 xxxx 1121 Daň z přidané hodnoty 2256 xxxx 1211 Daň z nemovitostí 400 xxxx 1511 Odvody za odnětí zemědělské půdy 32 xxxx 1334 Poplatky za komunální odpad 352 xxxx 1337 Poplatky za psy 12 xxxx 1341 Spr. poplatky (ověřování apod.) 5,7 xxxx 1361 C E L K E M 5509, Nedaňové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 Přijaté splátky půjček od obyv. 30 xxxx 2460 Podíl vlastních prací při ochr. lesních kultur Zemědělství - pronájem pozemků Ost. zeměd. a ost. činnost - pozemky ost. nemovitosti přijaté pojistné náhrady přísp. a náhrady Lesnictví - produkční činnost Pronájem lesních a ost. pozemků Vratka přeplatku ze zrušené náj. smlouvy Podíl na výtěžku hon. společenstva a fin. příspěvek Třebovka - přijaté nekapit. příspěvky a náhrady RŠOV - popl. za semináře, zájezdy ap Ob. knihovna s čítárnou - podíl vl. mat. a prací Inzerce v Koclířovském zpravodaji KD - příjmy z vl. služeb (ob. ples) nájemné přijaté příspěvky a náhrady Sport. zařízení - přijaté příspěvky a náhrady Zájmová činnost - posk. služeb a prodej Zdrav. středisko - pronájem nebyt. prostor Bytové hospodářství - nájemné, kauce úroky ze splátek nemovitostí přijaté pojistné náhrady přijaté přísp. a náhrady FRB - přijaté úroky z účtu Nekapitálové přísp. a náhrady - veřejné osvětlení Hřbitovní poplatky Služby poskytované v obci Nebytové prostory - příjmy z pronájmu přijaté příspěvky a náhrady Přijaté příspěvky za tříděný odpad od obyvatel Uložení neinert. odpadů na ob. skládce Přijaté sankční platby Alej dřevin - prodej sadebního materiálu Veřejná zeleň - poskytování služeb Azylový dům - nájemné DPS - nájemné a služby přijaté příspěvky a náhrady OÚ - příjmy z posk. služeb a výrobků přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Ost. nahodilé nedaňové příjmy OÚ Stránka 1

2 Přijaté úroky z běžného účtu Příjmy z dividend C E L K E M Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje a splátky ost. nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního hm. investičního majetku C E L K E M Přijaté dotace a převody z fondů Dotace na veř. správu a školství 89,3 xxxx 4112 Dotace na zalesňování zemědělské půdy 0 xxxx 4113 Ostatní neinvestiční dotace ze st. rozpočtu 200 xxxx 4116 Neinvestiční dotace od Krajského úřadu Pk 0 xxxx 4122 Investiční dotace od Krajského úřadu Pk 0 xxxx 4222 Převody z vlastních fondů - FRB 0 xxxx 4139 C E L K E M 289, ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Výdaje - zemědělství a ZPF Zalesňování zemědělské půdy - nákup materiálu Sazenice les. stromků, ochr. prostředky apod Nákup pozemků - úroky z úvěru poplatky z úvěrového účtu Zemědělství - studie, konzultace nákup služeb a práce platby daní a poplatků Areál ŽV - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) el. energie poradenské služby a dokumentace nákup služeb a práce opravy a udržování Vynětí ze ZPF - platby poplatků, daně z převodu nemov Nákup pozemků - obec C E L K E M Výdaje - lesnictví Produkční činnost - ost. osobní výdaje (DPP) nákup materiálu pohonné hmoty a maziva nákup služeb a práce občerstvení brigádníků Odb. lesní správce - studie, konzultace Lesní hospodářství - nájemné za půdu C E L K E M Výdaje - průmysl a ost. odvětví hospodářství Obnovitelné zdroje - poradenské služby, studie Komunikace - ost. osobní výdaje (DPP) opravy a zimní údržba Čekárny - ost. osobní výdaje (DPP) nákup materiálu Stránka 2

3 - opravy a udržování Investiční opravy - vodovodní řad (projekt. dokumentace) C E L K E M Výdaje - služby pro obyvatelstvo Předškolní zařízení - ost. osobní výdaje neinvestiční úroky z úvěru popl. z úvěr. účtu nákup služeb, práce platby daní a popl invest. výstavba vč. PD C E L K E M ZŠ - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) opravy a udržování věcné dary přísp. na dojíždějící žáky neiv. příspěvky zřízeným PO C E L K E M RŠOV - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) sociální pojištění za zaměstnance zdravotní pojištění za zaměstnance drobný hmotný majetek nákup ostatního materiálu služby pošt telefonní poplatky a internet školení a vzdělávání nákup služeb, práce programové vybavení pohoštění a občerstvení přístroje a zařízení Provoz kina - nákup ost. materiálu Obecní knihovna - ost. osobní výdaje knihy, uč. pomůcky, tisk investiční výstavba Místní rozhlas - drobný hmotný majetek opravy a udržování nákup investičního majetku Kocl. zpravodaj - služby pošt nákup služeb a práce KD - ost. osobní výdaje (DPP) nákup ostatního materiálu vodné el. energie pevná paliva telefonní poplatky a internet školení a vzdělávání nákup služeb, práce opravy a udržování pohoštění a občerstvení věcné dary C E L K E M SPOZ a ost. - nákup materiálu nákup služeb pohoštění a občerstvení věcné dary příspěvky při narození dětí a ZŠ TJ a sport - prádlo, oděv a obuv nákup materiálu vodné el. energie opravy a udržování Ost. tělových. činnost - neinv. dotace a příspěvky Areál volného času - ost. osobní výdaje (DPP) nákup služeb a práce Stránka 3

4 Zájmová činnost - el. energie nákup služeb a práce věcné dary KM, ČZS, OS Pohoda - neinvestiční dotace a příspěvky C E L K E M Bytové hospodářství - ost. osobní výdaje (DPP) nákup ostatního materiálu úroky z investičních úvěrů vodné el. energie pevná paliva telefonní poplatky bankovní poplatky (úvěry) dokumentace a studie školení a vzdělávání nákup služeb a práce opravy a udržování C E L K E M FRB - bankovní popl neinv. půjčky obyv C E L K E M Veř. osvětlení - ost. osobní výdaje (DPP) el. energie opravy a udržování Pohřebnictví - ost. osobní výdaje (DPP) nákup služeb a práce opravy a udržování Změna ÚPO Koclířov - služby pošt Územní rozvoj - poradenské služby a studie nákup služeb a práce Sl. obce - ost. osobní výdaje (DPP) drobný hmotný majetek nákup ostatního materiálu vodné el. energie nákup pohonných hmot a maziv bankovní služby a poplatky poradenské služby a studie školení a vzdělávání nákup služeb a práce opravy a udržování pohoštění a občerstvení neinvestiční příspěvky a náhrady neinv. dotace občanským sdružením ost. neinv. dotace neziskovým organizacím ost. neinvestiční dotace a příspěvky inv. výstavba a rekonstrukce (čp. 130 a ost.) C E L K E M Svoz komunálního odpadu - drobný hmotný majetek nákup ost. materiálu nákup služeb a práce Skládkování - poradenské služby a studie Ochrana půdy a spodní vody - průzkumy, studie Ochrana přírody - ost. osobní výdaje (DPP) vodné Veřejná zeleň - ost. osobní výdaje (DPP) nákup materiálu pohonné hmoty a maziva poradenské služby a studie nákup služeb a práce opravy a udržování AD - ost. osobní výdaje (DPP) nákup služeb a práce opravy a udržování neinv. dotace občanským sdružením DPS - ost. osobní výdaje (DPP) Stránka 4

5 - nákup ostatního materiálu úroky z hypotečního úvěru vodné el. energie pevná paliva bankovní služby a poplatky poradenské služby a studie nákup služeb a práce opravy a udržování poskytnuté neinvestiční příspěvky Ost. neinvestiční dotace ost. neziskovým organizacím Požární ochrana - ostatní platy (refundace) prádlo, oděv a obuv drobný hmotný majetek nákup ostatního materiálu vodné pohonné hmoty a maziva nákup služeb a práce opravy a udržování cestovné pohoštění a občerstvení věcné dary ostatní neinvestiční příspěvky platby daní a poplatků C E L K E M CELKEM SLUŽBY PRO OBYV Výdaje - všeob. veřejná správa a služby OZ - refundace mezd odměny členů zastupitelstev obcí sociální pojištění za zaměstnance zdravotní pojištění za zaměstnance pracovní oděv a obuv služby pošt přísp. na telefonní poplatky poradenské služby, studie školení a vzdělávání cestovné pohoštění a občerstvení C E L K E M OÚ - platy zaměstnanců (OÚ a VPP) ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) sociální pojištění za zaměstnance zdravotní pojištění za zaměstnance ostatní pojistné zaměstnavatele (úrazové) ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, pracovní pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup ostatního materiálu úroky z úvěru (rekonstrukce stáv. části OÚ) vodné el. energie pevná paliva služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací bankovní poplatky a služby poradenské služby a posudky školení a vzdělávání zpracování PC dat nákup služeb práce opravy a udržování cestovné pohoštění a občerstvení Stránka 5

6 - věcné dary neinvestiční dotace obcím (přestupková komise) nákup kolků platby daní a poplatků investiční oprava domu čp. 123 (OÚ a MŠ+ zahr) Služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce Převody vlastním fondům - FRB Ost. finanční operace - vratky jiným rozpočtům Finanční vypořádání z minulých let - přeplatky dotací C E L K E M CELKEM OZ, OÚ A OST FINANCOVÁNÍ P O L O Ž K A R 2008 Úč. položka Běžný účet Fond rozvoje bydlení Splátky půjček obyvatelům Úvěr - rek. a dostavba MŠ, ob. knihovna s čít Úvěr - hypoteční na dům čp Úvěr - výstavba 4 b. j. v domě čp Úvěr - hypoteční na dostavbu DPS čp Úvěr - nákup restit. nároků k převodu pozemků Úvěr - stavební úpravy a dostavba MŠ Úvěr - rekonstrukce a oprava stáv. části OÚ C E L K E M ,00 xxxxx CELKOVÝ PŘEHLED O ROZPOČTU P O L O Ž K A Návrh Čerp ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 9340 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 7863 FINANCOVÁNÍ ing. Stanislav Telec místostarosta obce Bohumil Kysílko starosta obce Vyvěšeno dne Sejmuto dne: Stránka 6

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2013

Rozpočet města Nová Role na rok 2013 Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol. 2. Návrh (v Kč) ZBÚ 231.0100 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více