Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 Název organizace: Základní škola Sídlo organizace: Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař PSČ: IČO: Přílohy: 1. Tabulková část k návrhu rozpočtu organizace na rok Oznámení o usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z Zápis z I. rozpočtového řízení 2015 Za správnost: Mgr. Jiří Doutnáč v. r., ředitel školy Praha, březen 2015

2 Obsah 1. Úvod Materiální náklady celkem: tis. Kč Spotřeba materiálu: ,- Kč Potraviny: ,- Kč Operativní evidence a drobný dlouhodobý hmotný majetek: ,- Kč Spotřeba energií: tis. Kč Ochranné pomůcky: 3 tis. Kč Nemateriální náklady celkem: tis. Kč Opravy a udržování ,- Kč: Pojistné: ,- Kč Odvoz odpadu: ,- Kč Služby pošt: 2 000,- Kč Služby telekomunikací: ,- Kč Služby peněžních ústavů: ,- Kč Cestovné: 5 000,- Kč Programy na PC: ,- Kč Náklady na reprezentaci: 6 000,- Kč Ostatní služby a náklady: ,- Kč Daně a poplatky: 2 tis. Kč Odpisy celkem: 80 tis. Kč Odpisy zařízení: ,- Kč Osobní náklady celkem: tis. Kč Mzdy: ,- Kč Ostatní platby za provedenou práci: ,- Kč Zákonné zdravotní a sociální pojištění: ,- Kč Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb: ,- Kč Zákonné pojištění zodpovědnosti zaměstnavatele: ,- Kč Ostatní neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu: 377 tis. Kč Schválené účelové dotace: 0 tis. Kč Finanční fondy organizace... 9 Použití fondu odměn... 9 Použití rezervního fondu... 9 Použití investičního fondu: ,- Kč Doplňková činnost Závěr: Rozpočet organizace na rok 2015 tabulková část Oznámení o usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 Z Zápis z I. rozpočtového řízení

3 1. Úvod Návrh rozpočtu na rok 2015 Z á k l a d n í š k o l y, P r a h a 1 0, H o r n o m ě c h o l u p s k á Návrh rozpočtu školy na rok 2015 vychází z potřeb organizace na stanovené rozpočtové období. Při sestavování rozpočtu byly respektovány související právní předpisy, zejména zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla ČR), ve znění pozdějších předpisů, zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky a vyhláška č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonů pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech). Výše jednotlivých položek rozpočtu je v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 15 k dotacím příspěvkovým organizacím na rok 2015 a zápisem z I. rozpočtového řízení na rok 2015 (stanovení závazných ukazatelů ze státního rozpočtu). Do rozpočtu jsou zahrnuty vlastní příjmy v hlavní činnosti, příspěvek na provoz od zřizovatele (městské části Praha 15), příspěvek ze státního rozpočtu, náklady na běžný provoz, příjmy a výdaje doplňkové činnosti. Při koncipování rozpočtu se vycházelo z reálných potřeb organizace a plánovaného indexu inflace. Předpokládaný objem neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2015 činí od městské části Praha 15 (příspěvek na provoz od zřizovatele) tis. Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činí tis. Kč. Vlastní příjmy jsou pro rok 2015 plánovány v rámci hlavní činnosti ve výši tis. Kč. Příjmy budou tvořeny stravným ve výši tis. Kč a školným 465 tis. Kč - příjmy za školné jsou částečnou úhradou neinvestičních nákladů na provoz 2

4 školní družiny od zákonných zástupců žáků ve výši 400,- Kč za žáka a jeden měsíc. Ostatní předpokládané příjmy jsou především úroky z bankovních účtů organizace a účastnické poplatky žáků za pobyt na školách v přírodě. Předpokládané celkové výdaje v roce 2015 jsou plánovány ve výši tis. Kč. Zdůvodnění: 2. Materiální náklady celkem: tis. Kč 1.1 Spotřeba materiálu: ,- Kč Při stanovení této položky se vycházelo z čerpání rozpočtu na rok 2014 a nutnosti zabezpečovat některé opravy vlastní činností (nutný nákup materiálu pro tyto opravy). Spotřebu materiálu bude dále především tvořit nákup drobného inventáře do tříd a odborných učeben, nákup čisticích prostředků, materiálu pro zabezpečení provozu školní kuchyně (především nádobí na vaření i na odběr stravy - talíře, skleničky, příbory, tácy pro žáky, hrnce apod.). Další součástí této položky bude nákup materiálu nutného k zabezpečení bezproblémového chodu organizace. * materiál na údržbu * jídelní a kuchyňské potřeby * čistící potřeby * materiální zabezpečení provozní a administrativní činnosti školy 1.1 Potraviny: ,- Kč Při stanovení výše těchto nákladů se vycházelo z čerpání rozpočtu v této položce v roce 2014 a propočtu porcí plánovaných obědů na rok V současnosti je stravovací norma u žáků ve věku 6 11 let (1. 5. třída) 23,- Kč, u žáků ve věku let 25,- Kč, u žáků nad 15 let, studentů SPGŠ Futurum s.r.o. a zaměstnanců 27,- Kč. Nadále se předpokládá možnost výběru obědů ze dvou jídel. * jako doposud především nákup surovin při respektování minimálního nákupu polotovarů * dále zabezpečovat možný výběr stravy ze dvou hlavních jídel 3

5 1.2 Operativní evidence a drobný dlouhodobý hmotný majetek: ,- Kč V roce 2015 činí návrh plánovaného rozpočtu v této položce částku 850 tis. Kč. Za tyto prostředky bude provedena další nejnutnější výměna nefunkčního inventáře především ve třídách, odborných pracovnách, odděleních školní kabinetech, kancelářích a ve školní jídelně. družiny, * obměna nevyhovujícího a nefunkčního inventáře v učebnách a třídách * obměna nevyhovujícího a nefunkčního inventáře v odděleních školní družiny * nákup nutných přístrojů do školní kuchyně * obměna inventáře v jednotlivých kabinetech a kancelářích 1.3 Spotřeba energií: tis. Kč Plánované náklady na jednotlivé energie ukazuje následující přehled: Druh energie: Celkem v tis. Kč vodné, stočné 175 tepelná energie plyn 32 elektrická energie 480 pohonné hmoty 5 CELKEM V celkovém rozpočtu ve spotřebě energií je zahrnuta úprava cen energií, předpokládaný index inflace i finanční dopad ve využití technologie výměníkové stanice tepelné energie a teplé vody. * maximální úspora tepelné energie * maximální úspora elektrické energie * maximální úspora teplé a studené vody 1.4 Ochranné pomůcky: 3 tis. Kč Z této položky budou hrazeny ochranné pomůcky pro provozní a obchodní pracovníky, zejména pro uklízečky a kuchařky ve školní jídelně. 4

6 3. Nemateriální náklady celkem: tis. Kč 2.1 Opravy a udržování ,- Kč: V roce 2015 budou i nadále prováděny některé další rozsáhlejší opravy. Jedná se zejména o prostory školní jídelny, odborné učebny, třídy, kabinety, prostory školní družiny, WC, rekonstrukce podlahové krytiny na chodbách učebnového pavilonu, nejnutnější opravu fasády a úpravu okolí školy. Další opravy budou prováděny nejen z hlediska nutné údržby, ale také z hlediska nutnosti zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy (náklady na periodické revize). Stanovená částka v rozpočtu na rok 2015 pokryje především běžnou údržbu. V případě nutnosti bude tato položka rozpočtu posílena z rezervního fondu. Z hlediska stanovení dalších nutných rozsáhlejších oprav je potřebné zabezpečit v nastávajícím období účelové dotace na provoz následovně: * rekonstrukce školní kuchyně * zateplení pláště učebnového pavilonu školy * běžná údržba budov školy a jejich okolí * rekonstrukce podlahové krytiny na chodbách učebnového pavilonu * vymalování prostor v budovách školy (rozsah dle rozpočtových možností) * výměna podlahové krytiny v některých dalších učebnách (nejhorší stav) * oprava nefunkčního inventáře především v jednotlivých odděleních školní družiny, třídách a učebnách * běžné opravy ve školní jídelně a kuchyni * běžná údržba výpočetní techniky 2.2 Pojistné: ,- Kč Při stanovení rozpočtu v těchto nákladech na rok 2015 se vycházelo z čerpání rozpočtu v roce 2013 a Jedná o spoluúčast na pojištění zdraví žáků. 2.3 Odvoz odpadu: ,- Kč Odvoz odpadu je zabezpečován na základě uzavřené smlouvy s Pražskými službami a. s., Pod Šancemi 444, Praha 9. Při stanovení rozpočtu v těchto nákladech se vycházelo z výše uzavřené smlouvy. 5

7 2.4 Služby pošt: 2 000,- Kč Při stanovení rozpočtu v těchto nákladech na rok 2015 se vycházelo z čerpání rozpočtu v roce 2013 a Služby telekomunikací: ,- Kč Základní škola včetně školní jídelny má k dispozici 4 telefonní linky, které jsou připojeny na telefonní ústřednu. Při telefonních hovorech lze využít provolbu bez přepojování přímo do jednotlivých kanceláří, kabinetů apod. Při stanovení rozpočtu v této položce se vycházelo z potřeb organizace a předpokládaných dalších úprav cen za telefonní služby. * prostřednictvím služeb telefonní ústředny zabezpečit přesnou evidenci především jiných než služebních hovorů * zabezpečit úhradu soukromých hovorů do pokladny organizace * při využití služeb internetu dbát o maximální využití možností vyřizování korespondence prostřednictvím elektronické pošty 2.6 Služby peněžních ústavů: ,- Kč Tato položka rozpočtu byla stanovena na základě výše poplatků České spořitelny a. s., která vede bankovní účty organizace. 2.7 Cestovné: 5 000,- Kč Tato položka byla stanovena na základě potřeb organizace z hlediska nutnosti zabezpečení hlavních úkolů na úseku provozu školy. * zabezpečení dopravy zakoupeného materiálu * zabezpečení služebních cest pracovníků školy 2.8 Programy na PC: ,- Kč Při stanovení rozpočtu v těchto nákladech na rok 2015 se vycházelo z potřeb organizace zejména hlediska využití výpočetní techniky při výuce, řízení a organizaci práce školy, školní jídelny a školní družiny. 2.9 Náklady na reprezentaci: 6 000,- Kč Těchto prostředků bude využito na občerstvení na provozních a pedagogických radách a na zasedáních školské rady během roku Předpokládá se, že ředitel organizace svolá během roku pedagogické rady 6

8 a 4 provozní porady pracovníků organizace a že se uskuteční minimálně 2 zasedání školské rady. Plánované výdaje v této položce jsou cca 19,- Kč na jednu osobu a akci. * občerstvení na pracovních poradách * občerstvení na pedagogických radách * občerstvení při zasedání školské rady 2.10 Ostatní služby a náklady: ,- Kč Při stanovení rozpočtové částky bylo vycházeno z výše čerpání rozpočtu v roce 2013 a Daně a poplatky: 2 tis. Kč Při stanovení rozpočtu v těchto nákladech na rok 2015 se vycházelo z čerpání rozpočtu roku * zabezpečit včasné úhrady poplatků ve stanovené výši 5. Odpisy celkem: 80 tis. Kč 4.1 Odpisy zařízení: ,- Kč Stanovená částka vychází z plánu odpisů hmotného investičního majetku. * těchto prostředků využít na reprodukci stávajícího investičního majetku 6. Osobní náklady celkem: tis. Kč Osobní náklady jsou hrazeny z příspěvku ze státního rozpočtu. 5.1 Mzdy: ,- Kč Plánovaná výše čerpání rozpočtu v této položce je stanovena v souladu se závaznými ukazateli (normativním rozpisem na rok 2015), které pro školu stanovil Magistrát hlavního města Prahy. Plánovaný přepočtený počet pracovníků jako závazný ukazatel je stanoven na 39,6 - tento závazný ukazatel není pro rok 2015 překračován. 5.2 Ostatní platby za provedenou práci: ,- Kč Navrhovaná výše ostatních osobních nákladů vychází z nutných potřeb školy při zajišťování provozu a výchovně vzdělávacího procesu. 7

9 * při odměňování pracovníků vycházet z platných pracovně právních a mzdových předpisů 5.3 Zákonné zdravotní a sociální pojištění: ,- Kč Tato částka byla stanovena v souladu s příslušnými zákonnými předpisy (34,00 % z celkově vyplacených mzdových prostředků). * zabezpečit včasné úhrady zákonného zdravotního a sociálního pojištění 5.4 Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb: ,- Kč Částka na tvorbu FKSP je stanovena ve výši 1 % z celkového objemu plánovaných mezd na rok * při čerpání prostředků FKSP vycházet z platných právních předpisů, zejména vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené Kolektivní smlouvy a rozpočtu FKSP na rok Zákonné pojištění zodpovědnosti zaměstnavatele: ,- Kč Částka je stanovena ve výši 0,42 % z celkového objemu plánovaných mezd na rok Ostatní neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu: 377 tis. Kč Během roku 2015 se jedná v této položce především o nákup učebnic, které odpovídají potřebám výchovně vzdělávacího procesu na škole a realizaci školního vzdělávacího programu. V případě, že ceny učebnic umožní i další čerpání této položky, budou dále nakoupeny potřebné učební pomůcky. Z této položky budou dále náklady na mzdy cvičitelů při povinném plavání žáků školy, ochranné pracovní pomůcky a pracovní oděv a náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Členění v této položce ukazuje následující tabulka (v tis. Kč): Učební pomůcky a učebnice 337 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 10 Ostatní služby 30 ONIV ze státního rozpočtu celkem: 377 8

10 * obměna stávajícího fondu učebnic * vybavení odborných učeben novými školními pomůckami * nákup výukových programů pro práci v učebně výpočetní techniky se zaměřením na co nejširší okruh vyučovaných předmětů na základní škole * úhrada školení v akreditovaných střediscích MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, především vyučujících cizích jazyků 8. Schválené účelové dotace: 0 tis. Kč V současné době organizace nemá schválené účelové dotace na rok Finanční fondy organizace Použití fondu odměn Fond odměn bude v roce 2015 použit na pokrytí překročení vyplacených mzdových prostředků (závazný ukazatel). Použití rezervního fondu Rezervní fond bude v roce 2015 v případě nutnosti použit na zabezpečení podlahové krytiny na chodbách učebnového pavilonu a oplocení sportovního areálu školy. Zejména oplocení je stářím velmi opotřebované, v některých případech je velmi zkorodované. Použití investičního fondu: ,- Kč V nastávajícím období budou použity prostředky fondu reprodukce majetku v celkové výši ,- Kč. Tyto prostředky budou použity následovně: Text Stroje a přístroje Dataprojektory, interaktivní tabule, výpočetní technika Celkem reprodukce majetku fond Částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 10. Doplňková činnost V rámci doplňkové činnosti školy budou především zabezpečovány pronájmy velké i malé tělocvičny a některých učeben. Tyto pronájmy jsou realizovány za účelem organizování tělovýchovných, sportovních a výchovně - vzdělávacích aktivit dětí, mládeže, ale i ostatních zájemců. 9

11 Dlouhodobě jsou pronajaty prostory v suterénu správní budovy vedle výměníkové stanice vodní záchranné službě ČČK (skladové prostory). Doplňková činnost bude i nadále zaměřena na zabezpečení provozu turistické ubytovny. Tento druh doplňkové činnosti byl schválen radou zastupitelstva jejím usnesením č. R-73 ze dne 10. dubna Ubytovna je zřízena zejména k zabezpečování pobytů účastníků zahraničních výměnných zájezdů organizovaných naší školou a dále pak pro dlouhodobé ubytování pedagogických pracovníků základních škol Prahy 15. V souladu se zřizovací listinou, po projednání se zřizovatelem školy, odborem školství, kultury a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 15 a po projednání v Radě školy škola pronajímá od školního roku 2005/2006 část budovy školy Střední pedagogické škole Futurum s.r.o., Hornoměcholupská 873, Praha 10. Pronajaté prostory se nalézají ve 3. patře hlavní budovy školy a ve 2. patře správní budovy. Jedná se o 11 učeben, 2 kanceláře a 7 kabinetů. Některé odborné učebny a tělocvičny školy jsou využívány společně základní školou a SPGŠ. Základní škola zabezpečuje stravování studentů a zaměstnanců SPGŠ. Vedení školy bude dbát při zabezpečování doplňkové činnosti zejména o to, aby nebyl touto činností narušován výchovně vzdělávací proces na škole. Plánované příjmy a výdaje doplňkové činnosti ukazuje následující tabulka: Položka rozpočtu Výše rozpočtu v Kč Příjmy celkem Vlastní příjmy z toho: - stravné školné nájemné ostatní - úroky, pojistné Výdaje celkem Náklady MČ celkem Materiální náklady celkem nákup materiálu potraviny OE a DHIM do 40 tis

12 Položka rozpočtu Výše rozpočtu v Kč - voda pára plyn elektrická energie Nemateriální náklady celkem opravy a udržování odvoz odpadu služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů programy PC v OE a DNIM ostatní služby a náklady Osobní náklady z toho: - mzdy OON zákonné pojištění zákonné sociální dávky (FKSP) Kooperativa Závěr: Rozpočet na rok 2015 je koncipován tak, aby pokryl základní potřeby organizace na rok

13 Příloha č Rozpočet organizace na rok 2015 tabulková část Hlavní činnost Doplňková činnost Příjmy celkem Vlastní příjmy z toho: - stravné školné nájemné ostatní - úroky, pojistné Příspěvek ÚMČ na provoz Dotace MHMP celkem Výdaje celkem Náklady MČ celkem Materiální náklady celkem nákup materiálu prádlo, oděv, obuv potraviny OE a DHIM do 40 tis voda pára plyn elektrická energie pevná paliva pohonné hmoty ochranné pomůcky Nemateriální náklady celkem opravy a udržování nájemné pojistné odvoz odpadu služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů cestovné programy PC v OE a DNIM náklady na reprezentaci ostatní služby a náklady Daně a poplatky Odpisy Náklady MHMP celkem Knihy, učební pomůcky, cestovné, ONIV, DNP Další vzdělávání pracovníků Ostatní služby Osobní náklady z toho: - mzdy OON zákonné pojištění zákonné sociální dávky (FKSP) Kooperativa Výsledek 0 0

14 Příloha č Oznámení o usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 Z

15 Příloha č Zápis z I. rozpočtového řízení

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 č.j.: 281/A.1.5/2015 Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola Kladno, C. Boudy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského č.p. 169 IČ: 603 717 57 Uherský brod,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více