DODATEK a. IKE SMLOUVfi O NAJMU NEBYTOVYCH PROSTOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEK a. IKE SMLOUVfi O NAJMU NEBYTOVYCH PROSTOR"

Transkript

1 DODATEK a. IKE SMLOUVfi O NAJMU NEBYTOVYCH PROSTOR Smluvni strany: 1. A - T spol. s r. o. se sidlem Zilinsk^ 216, Praha Korespondencnf adresa : MydUhki 938/2, AS ic : DiC: CZ , OR KS PlzeiS odd. C, vlo2ka jednajici Jifim Soprem, jednatelem dile jen pronajimater' se dnesniho dne dohodly na tomto dodatku 6. ke smlouvs o najmu nebytovych prostor ze dne , kde pfedmstem oajmaie 6&st vyrobni zateplene haly na adrese A, Mydl^ska 938/2 na stavebni parcele v katastrdlnlm lizemi AS o vymfife podlahov6 plochy 152,4 m^. Tiinto dodatkem se mfeni ei.vi.smby.takto: pronajimatel nebude nad&le poskytovat zdroje pitn6 a u2itkov6 vody CI. C. VII tfhrada zandjem. Takto: 1.Uhrada za ndjem se stanovi dohodou smiuvnfch stran na obdobi kalendifniho roku ve v^si: Polovina haly die il. II, odst ,- Ki Celkemzarok ,-K«+ DPH 2. mgsidnf spldtky tedy 5inl: 8.000,- Ki + DPH. Ostatnf smluvnf ujedn^f zusti&vajl beze zmin. Tato dohoda nab^d ucinnosti dnem 1. ledna 2013 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nich^ kaidd strana obdrii po jednom originalnim vyhotovenf. V A3i dne 29. Prosince 2012 Zasllatiradrasa: Mydlafdka 2, A jco: daf231685, PIC: CZ2Sg3l6BS najemce Miroslav Tkadlec

2 AS-ETspbl.s r. o. MvdiaMcA2.AS Tel Fax354S SMLOUVA O NAJMU NEBYTOVYCH PROSTOR Smluvni strany: 1. A -ET spol. s r.o., MydiSfsk^ 938/2, ICO , DlC CZ , OR KS Plzeii odd. C, vlo2ka C zastoupeni. Ing.Vdclavem Jefkem, jednatelem, Jilfm Soprem, jednatelem d^e jen..pronajimatel" uzavfrajf v souladu s ustanovenim 720 ob6ansk6ho z&oniku, podle ustanovem' 3 z^ona M6/1990Sb, 0 najmu a podndjmu nebytovych prostor, ve znsnl pozdejsich zmsn a doplflku, tuto smlouvu 0 ndjmu nebj^ov^ch prostor: I. PffedmSt smlouvy. 1. PfedmStem teto smlouvy je nijem nebytovych prostor pro ij ely t6to ndjemnf smlouvy za podminek dme stanovenych. 11. Vymezeni pfedm^tn nsjmu. 1. Pronajimatel je vlastnikem v^^obni zateplene haly na adrese AS, Mydl^ski 93S/2, na stavebni patcele fi.3208,katastrdlni tizemi A viz pfiloien^ geometrick^ plin (ddle jen hala*'), Pronajimatel pfenecha ndjemci do uiivini levou polovinu haly s vymsrou jeji podlahov6 plochy 152,4 m^ za lidelem podnildnl v souladu s Jivnostenskjhn opravnsnfm. 2. Pronajimatel umo&ii ndjemci u^fv^f spolein^ch socidlnlch zafizeni v budovs 5.p.938/2. - ^ - - HI Doha trvdnl nijmu. 1. Mjem se sjedndvd na dobu neur itou od Pronajimatel je oprivnsn ndjem jednostranns vypovgdst, pakli2e ndjeince bude ddle nez 30 dnd V prodleiu's placenfm ndjmu nebo slu&b s m'm spojenych. 3. V;ypovSdni Ihto se sjedndvd 6 mssicfi a to od prvnfho dne nasledujlciho mssice po dorucenl vypovfidi^ IV. Pr^va ai povinnosti najemce. 1. Ndjemce se zavazuje, ie bude nebj^ove prostory u^ivat Mdnym zpusobem pouze pro za-

3 2 AS-ETsDols r. o. Mvdiatsk^Z.A Tel3S Fi«3M as-ei0.as-et.(a jistsni pfedrastu sv6 cinnosti. 2. Najemce neni oprivnsn provddst v pronajatych prostordch stavebni 6pravy popfipads jin^ podstatn6 zm&iy bez pfsenm^ho souhlasu pronajfmatele. Pokud budou po2adovan6 staveb- ' nf upravy %yeadovat podle stavebnlho z^ona souhlasne stanovisko stavebniho lifadu, po- Hida o nij z povfifeni pronajimatele s^ najemce. V takovem pfipads vyda pronajimatel podminsn:^ plsemn;^ souhlas, vfizan;^ na souhlasn^ stanovisko stavebmlio ufadu. Pisemn;^ souhlas, respektive podmingny pfsenmy souhlas pronajimatel vydd, budou-li stavebni upravy pro ndjemce nezbyta^, aby mohl nebytov6 prostory MdnS u2ivat pro zajistsn pfedra^tu sv6 Cinnosti a pokud jejich provedenim nedojde k poruseni prdv tfetich osob nebo opravnsn^ch vyzlianuiych zajmfi pronajimatele. 3. Ndjemce se zavazuje dodr^ovat domovni a dopravni im., protipo^ami smsmice, platan pro areil MydlSska 938/2, A a dodrfovat pfisiu n6 z^onn6 normy k ochrans avotniho prostfedf. 4. Mjemce se zavazuje, 2e do 30 dnfi po podepsdni teto smlouvy vstoupi do jednam' spfislusnymi ufady k vypracovfini zpiisobu naklddfci s odpady. 5. Ndjemce je povinen provddst odvoz odpadu, vzuikl6ho na zsklads plnsrii pfedmstu jeho Cinnosti na vlastni ndklady, zarovefl je povinen zajisfovat vlastnlmi silami uklid pronajatych prostor. 6. Najemce je povinen udr&vat pronajat^ nebytove prostory a jejich vybaveni a zafizeni v provozuschopn6m stavu a zaji t'ovat jejich bsinou lidr^bu na vlastni ndklady. 7. Mjemce odpovid^ pronajimateli za kody, kter6 by mu vznikly v souvislosti s uitvaiiim prostor podle smlouvy v dftsledku Cinnostf nebo jedninl jeho zamsstnanc4 nebo tfetich osob, kter6 se zdriuji ve v^obnlm aredlu Mydldfskd 938/2, AS za ucelem ndvstsvy prostor,u2fvanych ndjemcem. 8. Ndjemce neni oprdvnsn ke vstupu do jin^ch nei pronajatych prostor, co± se tykd i tfetich osob, kter6 se zdrzuji v pronajatych prostor&ch za licelem ndvstsvy ndjemce. 9. Ndjemce je povinen se nezdriovat v pronajatych prostordch v dobfe, kterd bude stanovena zvldstnl dohodou o pracovm' a mimopracovni dobc, a stptsobu otevfrdni aredlu v miraopracovni dobc, zejm6na pro vjezd a vyjezd vozidel. V. Prdva a povinnosti pronajfmatele. 1. Do pronajatych prostor mohou vstupovat pouze osoby, povsfene pisemnc pronajimatelem a to pouze za pfftoranosti ndjemce, nebo jim povsfen^ osoby. VI. Sluiby. 1. Zdroj pito^ vody je v provozni budovg g.p. 93S/2. 2. Zltoj u2isoy6 vody pro technologick6 6 eiy zaveden do prostoru haly st.p vn. tfhrada za ndjem. 1. Uhrada za ndjem se stanovi dohodou smluvnlch stran na obdobi kaienddfniho roku ve vysi: polovina haly die illh, odst ,-Kc

4 3 Aii-ETspol.s r. o. Mvdidfski2. AS Tel Fax S. ; as-et(3i^-<:lcz Celkem za rok ,-Ke + DPH 19% 2. MesiCni spmtky tedy iini: ,- Ki +19% DPH. 3. V t^to lihradg nenf zahmuta lihrada za pfipadn^ sluiby. yih. tjhrada za sluiby. l.tlhrada za elektfiinu btide provdd6iia die msfeni podruzn^ho elektromsru a za ceny, vytictovan^ dodavatelem. Piatebnf podminky. 1. TJhrada za ndjem podle il.vii. bude hrazenanazdkladsfaktury.vydan^ pronajfmatelem, aje splataddo 15,dne bs2n6ho mssfce. 2. Uhrada za slu2by je splatnd do 15,dne bs2n6ho mssfce na zdklads t^2e faktury. 3. trhrady budou provddcny pfevodem na lifiet pronajfmatele. Den splatnosti je ten, kdy je idstka pfipsdna na licet pronajflnatele, nebo slo2ena v hotovosti v pokladns firmy pronajfmatele. X. Spoleifnd astanovenf. 1. V pfipads pfed6asn6ho ukonsenl ndjmu bude vzdjemn6 vypofdddnl smiuvnfch stran provedeno do 10 6nA. 2. Ceny, uveden6 v 6.VII. a VIll. jsou platn6 pro hiiay kalenddfm' rok. Vzdy do pfedloii pronajfmatel ndjemci k odsouhlaseni ndvrh nov^ch ceii, platri^ch pro dalsi kalenddfni rok, pn5em2 pffpadn^ Zv^Seni tschto cen nesmf byt: a) u ndjemn^ho procentudlns vy f ne^ mlra inflace v CR za pfedchozi rok, zji tsnd z obecng uzndvan;ych zdrojfi. b) u sluieb ne2 je moino dolo^tpfislusnym rozhodnutim o zmcns cen dodavatelu medif. V pffpade zv^genf ceny zemnfho plynu bude limcme navysena i cena iidjmu. 3. Nedojde-li do 30 dnii po pfedlozem' ndvrhu pronajfmatele ndjemci podle bodu 2 k dohods navrhovan6m zvysenl ceny ndjemn^ho nebo smeb, zakladd takovd skute5nost prdvo pronajimateli ddt ndjemci vypov6d' z ndjmu, kter^ je pfedmfitem t^to smlouvy, pficemf vypovsdni Ihuta pro tento pffpmi eini 1 kalenddfni mssic. 4. V pffpads prodlenf delsim tiex 30 dnh po IhutS splatnosti uhrad za sluibyje pronajimatel oprdvnsh pferusit poskytovdnf slu2eb, ami by tfm byla dotcena pbvinnost ndjemce hradit ndjemn6 z nebj^ovych prostor. 5. Pokud v t6to smlouvg neni stanqveno jinak, H( Se prdvnij^^ linslusnymi'usth^^ zdkona i. 116/1990lSb. o ndjmu a podndjmu nebytovych prostor, ve znsni pozd6j ich zmsn a dopliikfi a podle obcanskdho zdkoniku. 6. Smlouvu je mozno cdsnit 6i doplfiovat jen piseranymi dodatky. 7. Tato smiouva se vjdiotovuje ve dvou stejnopisech, pn6em2 ka2d^ takov6 vyhotovenf md stejnou platnost. 8. Tato smiouva nab^d licinnosti dnem jejiho podpisu smluvnlmi stranami. 9. O pfevzeti pronajatych prostor ndjemcem sepisf pronajfmatel s ndjemcem zdpis, kde bude stanoven termin zahdjeni povinnosti hradit ndjem a slu2by.

5 M - ET spol. s r. o. Mvdlifski 2. A Tel Fax S. as-etfaas-etcz XI. ZvldStnf ustanovenl 1. sanitimf zafizeni odpovidaji pfedpisto stanovenym Hygienickym ustavem a ustavem Po2dmi oclirany ( phpadn^ ndmady na lipravy jsou hrazeny pronajfmatelem). 2. Sanitarm' mf staosti v Wavnf budovfi smi b^t spoluuifvdny. 3. Budova je pojistgna ( poji t6ni proti pozaru, celkove pojistcnl budovy ), tato pojistsni jdou na vrub pronajfmatele. VASi, dne A ET spol.^.o. Myaiafska As /,, ter.:354 52^995 lco:>gs23lfe5. p(cxsz252316es ndjemce

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu nebytových prostor: Článek I.

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu nebytových prostor: Článek I. Smlouva č. NPÚ 381 2012 Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, Územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12, PSč 702 00 Ostrava-Přívoz

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM PRONAJÍMATEL: se sídlem orgánů: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: zastoupený: Městská část Praha 8 Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, Česká spořitelna,

Více

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku 1. Bytové družstvo se sídlem: jednající: - předsedou představenstva - místopředsedou (členem) představenstva

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9, 602 00 Brno Jednající

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor, zařízení a poskytování dalších služeb

Smlouva o podnájmu nebytových prostor, zařízení a poskytování dalších služeb Smlouva o podnájmu nebytových prostor, zařízení a poskytování dalších služeb Smluvní strany: 1) Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o. p. s., se sídlem: České Budějovice, Na Zlaté stoce

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích.

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích 1. Zadavatel: Obec Malenice, IČO 00251461, DIČ CZ00251461, Na

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602 Rozhodnutí Statutárního města Liberec na pronájem nebytového prostoru č.406/1 v budově Matoušova 406, Liberec 3 na základě rozhodnutí rady města usnesení č /2011 ze dne.2011 Zveřejněno:... N á j e m n

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více