KATASTR NEMOVITOSTI TI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATASTR NEMOVITOSTI TI."

Transkript

1 'i1..i--: : < Vyski Skla bdilski - Technickf univezia Osava Hnick - gelgicki fakula nsiu ged6zie a dilnih mdiicvf KATASTR NEMOVTOST T. ( uiebni exfy ) VSB - TU Osava 2001 Pf. ng. Jsef Nvdk, CSc.

2 Kaas nemvisi je sub fdaji nemvisech, key zahlnuje: F. supis nemvisi,. ppis nemvisi, gedeickd a plhve udeni nemvisf,. evidenci vlasnickych a jinych vdcnli ch p6v k nemvisem, evidence dalsich piiv k nemvisem (pdle kaas6lnih z6kna). Kaas nemvisi je zdjem infmaci, ked sluzi k:. chand pdv k nemvisem, p daivd a pplakvd idely (dai z nemvisi), : : f. k chane Zivnih psiedi, chand zemdddlskdh a lesnih pidnih fndu,. chand nesndh bhasvi,. chand kulunich pamdek,. p zvj fzemi, k ceiv6ni nemvisi (BPE), p idely vddeckd, hspdaisk6 a saisickd, p vbu dalsich infmadnich sys6mi. 2. Piedm6 evidence v kaasu nemvisi (KN) Piedmdem evidence v KN jsu: a) pzemky v pdbd pzemkvych a savebnich pacel, b) budvy spjen6 se zemi pevnym zakladem:. budvy, keym se piiddluje ppisnd neb evidendni disl. ' c) d) budvy, lceym se nepiideluje ppisnd neb evidendni disl a ked nejsu piislu5ensvim jind savby evidvand na6.le pacele, byu a nebyve psy ymezen6 jak jednky pdle zikna 72llgg4 Sb. ve m6ni pzddjsich piedpisi v budv6ch, zesavdnd budy, piivndn6 sba), byy a nebyve vlasnik neb jin6

3 T e) zesavdne bud,uy, byy a nebyvd psy (v suvislsi se vznikem, zmdnu neb zinikem vdcndh p6va k nim), 0 savby spjene se zemi pevnfm z6kladem, nichz sanvi zvli5ni piedpis. V kaasu nemvisi se neeviduji zv. dbnd savby (zasavdn6 plcha mensi nel 16 m7. Nemvisi se v kaasu nemvisf eviduji pdle kaasiilnich izemi. Nemvisi dilezid z hlediska bany, vniinih pi6dku a bezpednsi se eviduji zpisbem dhdnuym s piislu5nlmi g6ny siini sp6y (minisesv bany, minisesv vnia a minisesv spavedlnsi). 3. Evidence vlasnickych a jinfch v6cnych piv k nemvisem vi. dalsich piv k nemvisem pdle kaasflnih zikna K nemvisem se v KN zapisuji: p6vni vdahy zapisvand pdle zikna (, Sb. ve mdni pzdejsich piedpisi, p6v hspdaieni s majekem s6u,. p5v valdh uzivini nemvisi,. sp6va nemvisi ve vlasnicvi s6u,. p6vndni messk;fch ddsi Pahy hspdaii se sv6ienym majekem mdsa Pahy,. p6vndni messkych d6si zv. saud"nich mds hspdaii se svdienym majekem sau6nich mes, p6vneni zpdvd a piisp vkve ganizace dizen bcf, messku d6si m6sa Pahy neb saudnih mdsa hspdaii s majekem bce, piislu5ns k ganiza(,ni slzce p6vnick6 sby a veduci d ganizadni slzky je p6vndn nakliida s nemvisi evidvanu v KN jmdnem pivnick6 sby, dalsi skuednsi pdle pvahy evidvane vdci, ked jsu na zikladl kaasilnih zakna bsahem kaasu. 4. Obsah kaasu nemvisf Kaas nemvisi bsahuj e :. gemeickd a plhvd udeni kaas6lnih uzemi, gemeickd a plhve udeni nemvisi (budvy, pzemku),

4 . duhy pzemki, disla a vf mdy pacel,. ppisn6 a evidendnf cisla budv, vybane daje zpisbu chany a lyuzii nemvis[,. disla byf a nebyvych psi, pjmenviini nebyych psu,. idaje p daive udely (dai z nemvisi),. idaje, kee umziuji ppjeni sjinfmi infmadnfmi sysdmy (y, ked maji vzah k bsahu kaasu),. idaje p6vnich vzazich k nemvisem,. idaje vlasnicich, spluvlasnicich a jinf ch pdvnenyci sb6ch,. idaje dalsich p6vech k nemvisem kaas6lnih zakna,. idaje pdbnfch plhvfch bdyfch plich (P PBP),. idaje misnim a pmisnim n6zvslvi. 5. Kaasflni pef a jeh bsah Obsah kaasu nemvisi je uspi6d6n v kaas6lnich pe6ech pdle kaasdlnich izemi'. Kaasdlni pe6 je ucelene echnickd dil, kee se skl6d6 z piesnd definvanych sudisi. Kaas6lni pei vii: a) sub eedeickych infbmaci-zahnuje kaas6lni mapu a ve sanvenlch kaasalnich izemich ijeji diselnd vyjadieni, b) sub ppisnich infmaci - zahnuje idaje kaasdlnich izemich, paceldch, savbdci, byech a nebyych psech, vlasnicich a jinfch p6vndnych, pd,vnich vzazich a dal5ich pdvech uvedenych v kaas6lnim ziknd, c) suhnnd piehledy pidnim fndu z fdajfi KN, d) dkumenace vysledki Seieni a mdieni p vedeni a bnvu subu gedeickych infmaci vd. seznamu misnih a pmisnih ndzvslvi, e) sbika lisin -'zahmuje zhdnui s6nich g6ni, smiuy a jind lisiny, na jejichz pdklade byl pveden z.6pis d kaasu nemvisi. O - l-,?.:).-l i -Ae-E.. Z:.*)i,5:= i -+.:-c:ui ;-:"ic*, --$'- '-;s'::t: \ )i $,;,C;*.i-f G-l*\\,) -a-., i,1 )-{.::,{-.,u...e,.,*'.t'

5 T : 6. Zfpis idaii pivnich vzazfch a iin{ch idaji d kaasu V lisin6ch (veiejnych lisiniich), ked jsu pdkladem p z6pis d KN, museji bli znadeny: a) pzemky pacelnim dislem s uvedenim n6nu kaas6lnih izemi (k.f ), v k.i., kde jsu pzemky vedeny ve dvu diselnych iaddch ez idajem pzemkvd neb savebni pacele, b) pzemky. ked jsu evidviiny zv. zjedndu5en'im zpisbem pacelnim dfslem pdle diiv6jsi pzemkvd evidence j.: pzemkvy kaas, piidelvy pe6, n scelvaci pe6. s uvedenim niizvu k.i. c) budw - znadeni pzemku, na ndmz jsu psaveny, dislem ppisnym, dislem evidendnim ppi. zpisbem jeh yuzii, d) =zesavdnd bud{ - znadenim pzemku, na nemz jsu zesaveny a znadenim, Ze se jedn6 zesavdnu budlu, e) by a nebyvd psy madenim budvy, v niz jsu vymezeny, dislem byu neb nebyvdh psu, ppi. pjmenv6nim nebyv6h psu neb ppisem umisdni v budvd, 0 zesaveny by a nebyvy ps madenim pzemku, na nemz je dm s byy a nebyvymi psami zesav6n. Jinak idaje bdbne jak v piedchzim piipade. JesliZe md by d6s pzemku sludena d pzemku susednih, neb m6-i zvice d6si vzniknu nvy pzemek je piipusnd 6Z madeni piev6ddne d6si v lisine pismenem male abecedy (a, b, c...) s dkazem na gemeickli plan, keym je lymezena. Kaas6lni fiad pvede: a) vklad idajf p6vnich vzl'azch d kaasu na z6.klad6 pavmcndh zdnui pvleni vkladu ke dni, kdy mu byl en niivh duden,

6 T : T b) c) ziznamem idaji p6vnich vazich d KN (d 30 dnfi) p dudeni zhdnui g6nu s6ni sp6y neb jind lisiny, keii sv6dduje di pvzuje p6vni vahy, pzn6mku v KN (d 30 dnf) p dudeni lisiny zpisbild k vyznadenf pzn6mky v KN. pzn6mku kaas6lni iiad zu5i (d 30 dni) p dudeni lisiny, na zhklade niz divdy p lyznadeni pzn6mky pminuly. : l l Vzik, zmdna a z6nlk pdvnih vzahu na zikladd piivni skuednsi neb jednsanndh p6vnih fknu, ke6 nelze dlzi. mhu by d KN zapsiiny puze na zakladd svdddeni ve fme n6isk6h z6pisu neb na zakladd sudnfh smiu. P z6pis nvych saveb, edln6 dddlvanych nemvisi, jakz i vecn6h biemene k d6si pzemku d KN, musi by piedlzen dz semeicky pl6n (nedddlielnd: sudds lisiny), u nych saveb GZ dklad piideleni ppisndh di evidendnih disla, u zesavdnych budv, byi a nebyljch psu dz desn6 phl6seni vlasnika ( zesavdnsi) s veienym pdpisem. Piivni vziay k nemvisi nemhu by ddeny: evizi udaj v KN,. pavu chyb v kaasiilnim pe6u,. bnva kaasdlnih pe6u. Jejich zm6na musi by dlzena lisinu. Jak vlasnik nv6 savbv. ke6 je piedmdeni evidence v KN, se zapisuje savebnik, ke,-i je uveden v klaudadnim zhdnui, neni-li jinu lisinu pk6zin, Ze vlasnikem je n6kd jinf. Vlasnikem zesavdnd budvy se zapisuje savebnik (ak, jak je uveden ve savebnim pvleni), neni-li jinu lisinu pkazan, Le vlasnikem je n6kd jiny. Z6pis iinf ch idaj a ieiich zmdn se pv6di na zaklad6: a) hl65enim vlasnika neb jin6h p6vnen6h. Piilha musi bsahva zhdnuf neb suhlas piislusndh sanih ganu, b) zhdnui, suhlasu neb zn6meni vydandh piislu5nym sdnim g6nem. Jin6 idaje nez idaje p6vnich vdazich, zavazne idaje kaasu a udaje plhvem udeni nemvisi a kaasalnich izemi je mzn pievzi zjinfch infmadnich sysdmf, egisf, ejsiikfi neb evidenci veiejn6 spiy, spliujf-li nize uvedene pdminky:

7 : l a) zapisem d nich dch6zi ke vzniku skuecnsi' nich uvedenj'ch, b) idaje v nich uvedend pzivaji chany dbe viy a pavdivsi dch udaj' 7. Revize idaii v KN Kaasalni iiad eviduje sulad idaji kaasu se skuednym savem v eenu' Revizi KN vyhasuje piisusnli kaas6ni iiad pde piebv. pv6di ji za sudinnsi bci' s'nich g6ni, vlasniki a jinf ch p'vnenych (ppi. jejich zasupcfi). Zjisi-li nesulad v udajich kaasu, pjedns zpisb jeh dsaneni' v'-isledku ev\ze kaasu se sepise pkl' key se ulzi d sbiky lisin' i Na pisemny n6,h vlasnika neb jin6h pivn6n6h neb i bez n6vhu pavi kaasalni iiad chybnd udaje v KN, he6 vznikly: a) zieimym mvlem pii vedeni a bnve kaasu' b) nepiesnsi pii pdbnem mdien i, zbazeni piedmeu v kaas6lni map6 a pii ypcu ymd (mezni dchylky jsu d6ny pv6deci vyhls5ku)' Kaas6lni iiad pavi chybnd idaje v KN, kee vznikly nesp6vnsmi v lisin6ch' na zaklad. pa^ lisiny pveden. im, kd lisinu vyhvil neb im' kd je p'vnn lisinu pv6s. zn6meni pav. dudi kaas6ni iiad vlasnikvi neb jin6mu p6vn n6mu' 9. Vlasnik. iinv pivnenf' bec' sini s6n ve vzahu ke KN Vlasnik a jini p6vneni jsu pvinni: a) zfdasni se na vynu ka' uiadu jednani' b) znadi ve sanven6 db6 vayn zpisbem na vlasni nikad nespn6 hanice sv''ich pzemk. Neznaduji se hanice pzemk' kee jsu sludey d vdsich celki a hanice duh pzemk ehz vlasnika neb jin6h pivnn6h' c)nalyzvinidplnichybdjiciidajeadsanichybyvjimivyhvenfchlisin6ch d) h'si kaas6nimu iiadu m6nv idaj KN, ked se dqfkaji jejich nemvisi' piedlzi iisinu, ke6 u zmenu dkl6di' e)nalyzv6nipiedlzi(d30dni)piislu5nelisinypzdpisdkn. 6.

8 Obce: a) vyhlasuji na zaklade zns,meni kaas6lnih uiadu zahijeni evize KN a bnvy kaas6lnihpe6u, vysilaji sve z6supce, splupacuji pii zajis'viini vlasniki a jinych pdvn6ny, b) peduji vald zadeni uzemnich hanic bci a navyz.ini kaasiilnih iiadu je znadi u6enym zpfisbem. Pkud bec neznadi hanice mfize KU zhdnu, Ze d6 hanice vyznali na n6klad bce, c) splupacuji s KU pii pv6ddni evize KN a bnvy kaas6lnih pe6u, d) zzsilaji KU sv6 zhdnui ykajici se nemvisi, vydani pii vyknu silni sp6vy v pienesend pisbnsi, e) yjadfuji se ke zmen6m v pmisnim n6zvslvi. Sfni sfn: a) splupacuje s KU pii vyknu sdnf spivy na iseku KN, b) jsu pvinny dsani chyby v lisin6ch, ke6 piedlzily k zapisu d KN, c) pskyuji bezplane idaje KJ zinfmadnich sys6m (dn6 disla, eo, valy pby, diselne kdy k.i., ppisn6 a evidendni disla budv). 10. Obnva kaasdlnfh peiu (K0) Pd im pjmem zumime lyhveni nv6h subu gedeickfch infmaci (ve fmd gafickdh pdiadvdh subu) a nv6h subu ppisnych infmaci kaas6lnih pe6u. Kaasiilni pe6 se bnvuje zpavidla v zsahu kaasiilnih izemi. Obnu kaas6lnih pe6u zahiji KU bez n6vhu. KU m6 pii bnvd mamvaci pvinns vidi bci. Pii bnvd KO se d kaasiilni mapy dpliuji pacely zemedelskfch a lesnich pzemki, kee jsu dsud evidvdny zv. zjedndusenym zpfsbem. Obnvu KO je mzn pvds:. nvym mapvinim, piepacvdnim subu gedeickych infmaci, na pdkladd vysledkf pzemkvych ipav.

9 10.1 Obnva kaasilnih peiu nwm mapvfnim Pdminka p nvd mapvdni: K bnve kaas6lnih pe6u se piisupi pdle kaasiilnih z6kna: a) pkud gemeickd a plhvd udeni nemvisi v dsledku znadndh pdu zmdn nevyhluje, b) pkud gemeickd a plhve udeni nemvisi je nedsaedn6 piesnsi (napi. izemi s piiddlqim pe6em), c) pkud nevyhwje meiik kaas6lni mapy sudasndmu vedeni KN (s6hvd mdiika), d) nia neb pskzeni kaasillnih peiiu (neni mzn6 eknsukce z dkumenvanyich pdklad). ZjiS'vdni pubdhi hanic (difve misni Seieni). Pd im pjmem zumime: a) zjis'v5.ni pubehu luanic izemnich spiivnich jednek (kaj, kesi, bci), b) zji5'v6ni pubdhu hanic kaasdlnich izemi, c) zjis'v6ni pubdhu hanic pzemki a vn6j5ih bvdu saveb. Pii zji5'v6ni pubehu hanic lze veiva i dals( idaje, kee jsu bsahem KN (napi. adesy, eo, dnd disla apd.). ZjiS'v6ni pubdhu hanic pv6di kmise slzend z pacvnik piislusndh kaas6lnih iiadu, zasupci bce a dalsich gini udenych kaasilnim fiadem. Zji5'vini pubehu hanic se pv6di za fidasi pzvanych vlasniki a jinfch p6vndnych (kmunikace, vdni ky apd.). O ysledcich zji5'viini pubehu hanic se sepise pkl, v ndmz vlasnici a jini pdvn6ni svzuji suhlas s pubehem vlasnickfch hanic v ednu. Pkud djde k zpu v vzeni vlasniki a jinych pdvnenyich vyznadi se v bnvendm kaasiilnim pe6u y hanice jak spmd. Za plane se pvazuji y, ke6 jsu bsazeny v kaasiilnim pe6u Obnva kaasilnih pe{u piepacvfnim Pii bnvd kaasiilnih pedu (KO) se piev6df kaas6lni mapa zgafickd fmy d fmy gafi ck6h pdiadvdh subu.

10 Pii bnv6 KO se vypdu a d KN zavedu vymdv pacel ypden6 ze suiadnic (zv. lichbdznikvy vzec) gafickeh pdiadvdh subu, pkud diive nebyly udeny piesndji (z fdaji piim mdienych v ednu Obnva kaasflnih pe6u na pdklad6 Wsledki nzemkwch fpav Pii bnve KO se yuziji v'-isledky kmplexnich pzemkv'-ich fpav (pdle zikna ( Sb. ve zneni pzddjsich piedpisi). Za gemeickd a plhve udeni pzemku se v m piipad6 pklddd udeni vau, zndu a plhy pzemku suiadnicemi bdi (lmvych bdi) pdle schv6leneh pjeku pzemk jch ipav. Pii m ypu bnvy KO nepbih6 namikv6 iizeni N:lmikvd iizeni Kaasdlni fiad vylzi sub gedeickych infmacf a sub ppisnjch infmaci v bci k veiejnemu nahlednui. Obec znami emin a dbu ylzeni kaasiilnih pedu. Sudasnd zn6mi emin, kdy kaas6lni pe6 nabude plansi (emin uduje piislusny kaasd,lni fiad). Vlasnici a jinf piivn ni mhu pda n6miky pi bsahu vylzen6h kaasdlnih pe6u. O nimik6ch zhduje piislu5ny kaas6lni iiad. Odvlani pi zhdnui kaasdlnih iiadu je mzn pda izemne pifslu5n6mu ZK (zememiiicky a kaasdlnf inspek6) Vyhl{5eni plansi bnven6h kaas{lnih pe{u Kaas6lni uiad vyhl6si plans bnvendh kaas6lnih peiiu, pkud nebyly ve sanvend lhe pddny nimiky, byl ndmikiich pavmcn6 zhdnu. Dnem yhldseni plansi bnvendh kaasdlnih pe6u se dsavadni kaasdlni peii siiv6 neplany. Vyband ddsi neplaneh kaas6lnihc peiiu maji valu dkumendni hdnu a jsu achivaliemi (pdie zdkna achivnicvi). 11. Gedeick6 p6ce, semeickf l{n Gedeick6 p6ce p KN sluzi k: 'vyvilieni m6iic\i ch pdkladi p pv6ddni zndn v subu gedeickjch infnnaci,

11 bnvd subu gedeickych infmaci, vyydv6ni hanic pzemk. Gemeickym zkladem gedeickjch paci jsu bdy plhvdh bdvdh ple, udend v S-JTSK. Zmd,ny v subu gedeickych infmaci lze zpacva v jindm suiadnicvdm sysdmu (v zpu s vl. naiizenim d. l16l1995 Sb.) v fzemich, kde plni funkci kaasdlni mapy diive vyhven6 mapa v jind zbazvaci susave (gusebegsk6, sva5dpansk6). Gemeicky pl6nje neddelielnu suddsi lisin, pdle nichz mii by pveden zdpis d KN, je-li pieba piedm6 zdpisu zbazi d kaasiilni mapy. Gemeicky plan neni nund,yhvi v piipade, kdy jsu d kaas6lni mapy dpliv6ny pacely na zikladd upiesndni di eknsukce pifddlfi (asi 13 / uzemi). V dch piipadech budu pacely d kaas6lni mapy zbazeny na ziklad6 upiesn6n6h piiddlvdh pl6nu. Gemeicky pl6n musi bli veien, Ze s.fmi n6lezismi a piesnsi dpvid6 planym piedpisim a paien suhlasem kaas6lnih uiadu s dislvdnim pacel. 12. s idai s kaas i fdai z kaasu nemvisf Z vazne idaje KN p p6vni fkny s nemvismi: pacelni disl fiednduch6, s pdlmenim), gemeickd udeni nemvisi (udeni vau a zmeunemvisi, lymezen;f ch j ej ich hanicemi v zbazvaci vine), nazev kaas6l nih izemf, gemeickd udeni kaas6lnih izemi (udeni vau vymezeny'ch jejich hanicemi v zbazvaci vind). a zmeu kaas6lnih zemi, Cesky KN j. veiejny (pincip veiejnsi) akaldy m6 pilv za piimnsi pacvnika KU nahlize a piizva si z n6h p svu piebu pisy, vypisy neb n6dy. Veiejns KN je 10

12 mzn mezi jen z divdfi sanvenfch zaknem (napi. plmba pii vkladu nemvisi d KN). P6va k idajim v KN vykndv6 eesky iiad zemdmdiicky a kaasiini (1UZK). Udaje KN lze uzi jen k idehim uvedenym v kaasdlnim z6kne (chana piiv k nemvisem, p daiv6 a pplakvd idely, k cluan6 Zivnih psiedi, k chand zemdddlskdh a lesnih pidnih fndu, nesndh bhasvi ad.). Pskyvdni fdaj z KN KU na pldd,ini yhvi ze subu gedeickych infmaci (SG) a subu ppisnych infmaci (SP): l-ipis z kaasu nemvisi (b. 7 ),. pis neb kpii, c idenifikaci pacel. Vy5e uvedend dkumeny jsu veiejnymi lisinami, jeslize jsu paieny daumem vyhveni, azikem KU a pdpisem. Pkazuji sav nemvisi evidvany k dau jeh lyhveni. K idajfim KN vedenym ve fmd pdiadv'-ich subu (zv. zdknaleny SKN) mze kaldy ziska ddikly piisup pmci pdiadvd sid (za iplau a za pdminek, ked sanvi piislusny piedpis). 13. Pu5eni piidku na iseku KN Pu5eni pi6dku na useku KN se dpusf en, kd: na pakvanu vyzvu KU se nedsavi k jedn6.ni, na vyzvlni KU nemadi sanvenym zpisbem n. nespmd vlasnickd hanice pzemk, ' na vymlni nepiedlzi ve sanvend lhfi6 piislu5ne lisiny a gemeickd plany p z6pis d KN (vd. dsandni chyb v lisindch), nenahldsi zneny idaji ykajicfch se nemvisi, jejich je vlasnikem (hla5vaci pvinns), 1

13 VYPS Z KATASTRU NEMOVTOSTi k dau : Aa2 Jl:.12 Oi':es: 3708 Kn6iiZ Obec: Ceechvice Ka. 0:emi : 6L1628 Ceechvi.ce Llsc vlasnicvi: 4G9 V ka. izehi lsu pzenky wedeny ve dvu ij.selnych iadich (S.= savebni pacea) v';ascn)k, j ny apavneny., ^:. ^--,,^ vajlill^< P!dvu CeskA epubli.ka OSJM Kpeckf MaLj.n a Kpecka Jindiiika, N6.6si l.(iu vj, / ua nelz,spiy, xenv.is-i ze v-iasnicv sju denifika J. / O ,/0418 Pdil /2 /2. pzeej<wy fnd eesk6 epu-bliky, Ve Sne6k6ch c.p. 33, 110 OO Paha 1 S.P = s.c_le-ne jndni lven v f s C i nanieli L/2 Pn: aml' L'ynea n2] Duh pzemku Jpisc: vyu: L i Zp1sb chiani 43/2 891 na ch5n6n6 blas-l zem6d6lskf fnd kajinn6 -fv. zna, pldni Pczenky ve zjecindujene evidenci Pdce-la Dil TyT) - pace)y pi,d VynEa n2] E!, dence nemv'jsi PUvAOn7 ka. uzeni (EN) ZbUY 483 P = pdvnj. vzahy lsu dcieny zndnu B1 JJ-na pava - Bez zapj.su Omezenj vlascnick6ha pava - aei-zapg \J7ne zaplsy - Bez zipisu L NaDyydcl. uly d jne pdkjady zapisu Sm.Luva pievdu ne.mvisi Rf 1039,/1921 Kupni a davaci snluva ze egsvan s.a.nin naisevim dne 22.!?.lg7L dne 2{ , p : sjm Kpeckj, Mal.in a Kpecka Jindii.ka, "6.u".?";-' 1015, kadiii. SB-uva davaci ze d.n 23.1.L972 Yiu. z / 198 s-708 Re/ea:6a32L/4ds /048 P: CeskA ep.:.blika Oh.l,i5eni spay nemvesi epubliky zn. 489/2OOL Pawz:267 /L972 L-z z/l9-vd Ra/e: l l Pzenkvy fde ze dne , pzemk4j, fnci iesk6 f i-i. pzeed(vy fnd eesk6 epu-bliky, Ve Snedkich d.p.?? 11n ^^ Paha 1 vzeil bn va n:;'ch eklg ic.ich j ednek ( BFiJ)--i L-LO/VUL-Q6 Re/ e: 4579i072 N EN Pacela Lqs/ z B PEJ q?nq1 <?nq1 Vim' a n2 l vl zld> 483 Kaas:elni uac v KndiZi, Ri.zei PL: Vyhaven: 1G. A jl : 42 Vyhvi : Nvn6 ffaina Pdpis, azik: UD Vypis z kaasu nemvisi (ukazka) 12

14 hl6si KU nepavdivd idaje k zdpisu d KN, nepdvn6n6 zmdni idaje v KN, pskdi kaas6lni pe6, p5kdi neb nep6vndnd piemisi mdiicku znadku bdu ppbp, uzije fdaji KN k jinfm idehim, nez definuje kaas6lni zilkn(zv. del KN), Siii idaje KN bez suhlasu CUZK. Pu5eni pi6dku na seku KN -' piesupek (KU uddli pkuu). 13. ZjednduSeni evidence pzemki Zem6ddlskd a lesnf pzemky, jejichz hanice v ednu neexisuji a jsu sludeny d zv. vdsich pidnich celki se eviduji d dby jejich zbazeniv kaas6lni mape (asi v ce 2006), nejpzddji d ukndeni pzemkych pav (pdle zikna E. 284llggl pzemkych fpavdch a pzemk"-ich iiadech ve m6ni pzddjsich piedpisi) zjedndusenym zpisbem s yuzifm:. byvaldh pzemkvdh kaasu pdle zakna E. 177/1927,. pzemkvd knihy,. piidelvdh pe6u,. pe6u scelvacih iizeni. Udaje zjedndu5enevidence se pvazuji za sudiis kaasiiluh pe6u. Ta sudds bsahuje: pacelnf disl pdle diivdjsi pzemkvd evidence. pivdni neb zbykvu vymdu, idaje vlasniku, idaje BPEJ, ienadni z6kes pacel z gaficke d6si diivejsich pzemkvych piehled pacel). (gafickj ' J

15 Lieaua z6,kn ( sb., ( kaasdlni zikn ) ve zn6ni pzdejsich piedpisi VyhldSka euzcd. 190/1996 Sb., ve zndni pzddjsich piedpisi

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 0.01.2015 13:35:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.04.2014 07:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 30 INS 8988 / 2012 pr AK2H inslvence v..s. Vlastník, jiný právněný

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru prkazující stav evidvaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 727415 Žižkv List vlastnictví: 11603 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

leo: 00578398 ROZVAHA. BILANGE l. Dlouhodobf nehmotnf majetek 1. Nehmotne viisledky vyzkumu a vyvoje I 748 958,96 N6zev: Obec Kostelec Obdobi: 1212014

leo: 00578398 ROZVAHA. BILANGE l. Dlouhodobf nehmotnf majetek 1. Nehmotne viisledky vyzkumu a vyvoje I 748 958,96 N6zev: Obec Kostelec Obdobi: 1212014 Licence: DHO YCRGURXA / RXA (0s0 / 000) ROZVAHA. BLANGE 0emni samsprdvn celky, svaky bci, reginlni rady reginu sudrinsti (v Kd, s piesnsti na dv desetinn mista) Obdbi: 0 le: 009 Nev: Obec Kstelec iis/

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

š ě ě č š š š ů š Í š ň ě š šč š Ť š ě č č š č ó č č š č ě ů ň ě š č ě ů ž š ň ž ň č ě ě ž ě ž ě š ď ě ě š ž ž Ř č ě č š ů ů ě š š č ě ě Ž Í š ě ě ů ů š ž ů ů ů Í ě š ě ů ž š ů ž ů ď ě ž ž ě ěž šť ž č

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9. C.j. VPSA-305/EU-2015/OVZI Praha, 30. bfezna 2015 Pocet listu: 5 Pfilohy: 7/>4^ n

Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9. C.j. VPSA-305/EU-2015/OVZI Praha, 30. bfezna 2015 Pocet listu: 5 Pfilohy: 7/>4^ n DY90P00054A4 Vyssi plicejni skla Ministerstva vnitra v Praze Pd Tabrem 102/5 190 24 Praha 9 C.j. VPSA-05/EU-2015/VZI Praha, 0. bfezna 2015 Pcet listu: 5 Pfilhy: 7/>4^ n ZPRAVA PSUZENI A HDNCENI NABIDEK

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Informační list 6/2005

Informační list 6/2005 Infrmační list 6/2005 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VNOROVY Dne 15.10.2005 v dbě d 9.00 d 11.00 hdin se uskuteční sběr nebezpečnéh dpadu na parkvišti u základní škly. Odlžit zde můžete televizry, ledničky,

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy Pravidla pr MethanCity: Bd bnvy 1. Obecná pravidla pr všechny účastníky LARPu 2. Herní předměty 3. Idezlčiny 4. Zbraně a munice 5. Zásahvé bdy, zranění a bj 6. Agónie a léčení 7. Smrt a respawn 8. Ozáření

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Znalecký posudek číslo 1230-47/11

Znalecký posudek číslo 1230-47/11 Ing. Jsef CUPAL - znalecký psudek č. 1230-47/11 11. dubna 2011 Znalecký psudek čísl 1230-47/11 O ceně spluvlastnickéh pdílu veliksti 1/2 na nemvitstech zapsaných na listu vlastnictví č. 3055 a na listu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j StatutSrni m6sto Ostrava mestskf obvod SlezskS Ostrava zastupitelstvo mestsk6ho obvodu Statut6rni rn6eto Usnesenl Ing. Antonin Ma5talit starosta I i j t/,/l T- MUDr. Hana HerSkov5 mfstosta rostka t-, Mestski

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více