KATASTR NEMOVITOSTI TI.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATASTR NEMOVITOSTI TI."

Transkript

1 'i1..i--: : < Vyski Skla bdilski - Technickf univezia Osava Hnick - gelgicki fakula nsiu ged6zie a dilnih mdiicvf KATASTR NEMOVTOST T. ( uiebni exfy ) VSB - TU Osava 2001 Pf. ng. Jsef Nvdk, CSc.

2 Kaas nemvisi je sub fdaji nemvisech, key zahlnuje: F. supis nemvisi,. ppis nemvisi, gedeickd a plhve udeni nemvisf,. evidenci vlasnickych a jinych vdcnli ch p6v k nemvisem, evidence dalsich piiv k nemvisem (pdle kaas6lnih z6kna). Kaas nemvisi je zdjem infmaci, ked sluzi k:. chand pdv k nemvisem, p daivd a pplakvd idely (dai z nemvisi), : : f. k chane Zivnih psiedi, chand zemdddlskdh a lesnih pidnih fndu,. chand nesndh bhasvi,. chand kulunich pamdek,. p zvj fzemi, k ceiv6ni nemvisi (BPE), p idely vddeckd, hspdaisk6 a saisickd, p vbu dalsich infmadnich sys6mi. 2. Piedm6 evidence v kaasu nemvisi (KN) Piedmdem evidence v KN jsu: a) pzemky v pdbd pzemkvych a savebnich pacel, b) budvy spjen6 se zemi pevnym zakladem:. budvy, keym se piiddluje ppisnd neb evidendni disl. ' c) d) budvy, lceym se nepiideluje ppisnd neb evidendni disl a ked nejsu piislu5ensvim jind savby evidvand na6.le pacele, byu a nebyve psy ymezen6 jak jednky pdle zikna 72llgg4 Sb. ve m6ni pzddjsich piedpisi v budv6ch, zesavdnd budy, piivndn6 sba), byy a nebyve vlasnik neb jin6

3 T e) zesavdne bud,uy, byy a nebyvd psy (v suvislsi se vznikem, zmdnu neb zinikem vdcndh p6va k nim), 0 savby spjene se zemi pevnfm z6kladem, nichz sanvi zvli5ni piedpis. V kaasu nemvisi se neeviduji zv. dbnd savby (zasavdn6 plcha mensi nel 16 m7. Nemvisi se v kaasu nemvisf eviduji pdle kaasiilnich izemi. Nemvisi dilezid z hlediska bany, vniinih pi6dku a bezpednsi se eviduji zpisbem dhdnuym s piislu5nlmi g6ny siini sp6y (minisesv bany, minisesv vnia a minisesv spavedlnsi). 3. Evidence vlasnickych a jinfch v6cnych piv k nemvisem vi. dalsich piv k nemvisem pdle kaasflnih zikna K nemvisem se v KN zapisuji: p6vni vdahy zapisvand pdle zikna (, Sb. ve mdni pzdejsich piedpisi, p6v hspdaieni s majekem s6u,. p5v valdh uzivini nemvisi,. sp6va nemvisi ve vlasnicvi s6u,. p6vndni messk;fch ddsi Pahy hspdaii se sv6ienym majekem mdsa Pahy,. p6vndni messkych d6si zv. saud"nich mds hspdaii se svdienym majekem sau6nich mes, p6vneni zpdvd a piisp vkve ganizace dizen bcf, messku d6si m6sa Pahy neb saudnih mdsa hspdaii s majekem bce, piislu5ns k ganiza(,ni slzce p6vnick6 sby a veduci d ganizadni slzky je p6vndn nakliida s nemvisi evidvanu v KN jmdnem pivnick6 sby, dalsi skuednsi pdle pvahy evidvane vdci, ked jsu na zikladl kaasilnih zakna bsahem kaasu. 4. Obsah kaasu nemvisf Kaas nemvisi bsahuj e :. gemeickd a plhvd udeni kaas6lnih uzemi, gemeickd a plhve udeni nemvisi (budvy, pzemku),

4 . duhy pzemki, disla a vf mdy pacel,. ppisn6 a evidendnf cisla budv, vybane daje zpisbu chany a lyuzii nemvis[,. disla byf a nebyvych psi, pjmenviini nebyych psu,. idaje p daive udely (dai z nemvisi),. idaje, kee umziuji ppjeni sjinfmi infmadnfmi sysdmy (y, ked maji vzah k bsahu kaasu),. idaje p6vnich vzazich k nemvisem,. idaje vlasnicich, spluvlasnicich a jinf ch pdvnenyci sb6ch,. idaje dalsich p6vech k nemvisem kaas6lnih zakna,. idaje pdbnfch plhvfch bdyfch plich (P PBP),. idaje misnim a pmisnim n6zvslvi. 5. Kaasflni pef a jeh bsah Obsah kaasu nemvisi je uspi6d6n v kaas6lnich pe6ech pdle kaasdlnich izemi'. Kaasdlni pe6 je ucelene echnickd dil, kee se skl6d6 z piesnd definvanych sudisi. Kaas6lni pei vii: a) sub eedeickych infbmaci-zahnuje kaas6lni mapu a ve sanvenlch kaasalnich izemich ijeji diselnd vyjadieni, b) sub ppisnich infmaci - zahnuje idaje kaasdlnich izemich, paceldch, savbdci, byech a nebyych psech, vlasnicich a jinfch p6vndnych, pd,vnich vzazich a dal5ich pdvech uvedenych v kaas6lnim ziknd, c) suhnnd piehledy pidnim fndu z fdajfi KN, d) dkumenace vysledki Seieni a mdieni p vedeni a bnvu subu gedeickych infmaci vd. seznamu misnih a pmisnih ndzvslvi, e) sbika lisin -'zahmuje zhdnui s6nich g6ni, smiuy a jind lisiny, na jejichz pdklade byl pveden z.6pis d kaasu nemvisi. O - l-,?.:).-l i -Ae-E.. Z:.*)i,5:= i -+.:-c:ui ;-:"ic*, --$'- '-;s'::t: \ )i $,;,C;*.i-f G-l*\\,) -a-., i,1 )-{.::,{-.,u...e,.,*'.t'

5 T : 6. Zfpis idaii pivnich vzazfch a iin{ch idaji d kaasu V lisin6ch (veiejnych lisiniich), ked jsu pdkladem p z6pis d KN, museji bli znadeny: a) pzemky pacelnim dislem s uvedenim n6nu kaas6lnih izemi (k.f ), v k.i., kde jsu pzemky vedeny ve dvu diselnych iaddch ez idajem pzemkvd neb savebni pacele, b) pzemky. ked jsu evidviiny zv. zjedndu5en'im zpisbem pacelnim dfslem pdle diiv6jsi pzemkvd evidence j.: pzemkvy kaas, piidelvy pe6, n scelvaci pe6. s uvedenim niizvu k.i. c) budw - znadeni pzemku, na ndmz jsu psaveny, dislem ppisnym, dislem evidendnim ppi. zpisbem jeh yuzii, d) =zesavdnd bud{ - znadenim pzemku, na nemz jsu zesaveny a znadenim, Ze se jedn6 zesavdnu budlu, e) by a nebyvd psy madenim budvy, v niz jsu vymezeny, dislem byu neb nebyvdh psu, ppi. pjmenv6nim nebyv6h psu neb ppisem umisdni v budvd, 0 zesaveny by a nebyvy ps madenim pzemku, na nemz je dm s byy a nebyvymi psami zesav6n. Jinak idaje bdbne jak v piedchzim piipade. JesliZe md by d6s pzemku sludena d pzemku susednih, neb m6-i zvice d6si vzniknu nvy pzemek je piipusnd 6Z madeni piev6ddne d6si v lisine pismenem male abecedy (a, b, c...) s dkazem na gemeickli plan, keym je lymezena. Kaas6lni fiad pvede: a) vklad idajf p6vnich vzl'azch d kaasu na z6.klad6 pavmcndh zdnui pvleni vkladu ke dni, kdy mu byl en niivh duden,

6 T : T b) c) ziznamem idaji p6vnich vazich d KN (d 30 dnfi) p dudeni zhdnui g6nu s6ni sp6y neb jind lisiny, keii sv6dduje di pvzuje p6vni vahy, pzn6mku v KN (d 30 dnf) p dudeni lisiny zpisbild k vyznadenf pzn6mky v KN. pzn6mku kaas6lni iiad zu5i (d 30 dni) p dudeni lisiny, na zhklade niz divdy p lyznadeni pzn6mky pminuly. : l l Vzik, zmdna a z6nlk pdvnih vzahu na zikladd piivni skuednsi neb jednsanndh p6vnih fknu, ke6 nelze dlzi. mhu by d KN zapsiiny puze na zakladd svdddeni ve fme n6isk6h z6pisu neb na zakladd sudnfh smiu. P z6pis nvych saveb, edln6 dddlvanych nemvisi, jakz i vecn6h biemene k d6si pzemku d KN, musi by piedlzen dz semeicky pl6n (nedddlielnd: sudds lisiny), u nych saveb GZ dklad piideleni ppisndh di evidendnih disla, u zesavdnych budv, byi a nebyljch psu dz desn6 phl6seni vlasnika ( zesavdnsi) s veienym pdpisem. Piivni vziay k nemvisi nemhu by ddeny: evizi udaj v KN,. pavu chyb v kaasiilnim pe6u,. bnva kaasdlnih pe6u. Jejich zm6na musi by dlzena lisinu. Jak vlasnik nv6 savbv. ke6 je piedmdeni evidence v KN, se zapisuje savebnik, ke,-i je uveden v klaudadnim zhdnui, neni-li jinu lisinu pk6zin, Ze vlasnikem je n6kd jinf. Vlasnikem zesavdnd budvy se zapisuje savebnik (ak, jak je uveden ve savebnim pvleni), neni-li jinu lisinu pkazan, Le vlasnikem je n6kd jiny. Z6pis iinf ch idaj a ieiich zmdn se pv6di na zaklad6: a) hl65enim vlasnika neb jin6h p6vnen6h. Piilha musi bsahva zhdnuf neb suhlas piislusndh sanih ganu, b) zhdnui, suhlasu neb zn6meni vydandh piislu5nym sdnim g6nem. Jin6 idaje nez idaje p6vnich vdazich, zavazne idaje kaasu a udaje plhvem udeni nemvisi a kaasalnich izemi je mzn pievzi zjinfch infmadnich sysdmf, egisf, ejsiikfi neb evidenci veiejn6 spiy, spliujf-li nize uvedene pdminky:

7 : l a) zapisem d nich dch6zi ke vzniku skuecnsi' nich uvedenj'ch, b) idaje v nich uvedend pzivaji chany dbe viy a pavdivsi dch udaj' 7. Revize idaii v KN Kaasalni iiad eviduje sulad idaji kaasu se skuednym savem v eenu' Revizi KN vyhasuje piisusnli kaas6ni iiad pde piebv. pv6di ji za sudinnsi bci' s'nich g6ni, vlasniki a jinf ch p'vnenych (ppi. jejich zasupcfi). Zjisi-li nesulad v udajich kaasu, pjedns zpisb jeh dsaneni' v'-isledku ev\ze kaasu se sepise pkl' key se ulzi d sbiky lisin' i Na pisemny n6,h vlasnika neb jin6h pivn6n6h neb i bez n6vhu pavi kaasalni iiad chybnd udaje v KN, he6 vznikly: a) zieimym mvlem pii vedeni a bnve kaasu' b) nepiesnsi pii pdbnem mdien i, zbazeni piedmeu v kaas6lni map6 a pii ypcu ymd (mezni dchylky jsu d6ny pv6deci vyhls5ku)' Kaas6lni iiad pavi chybnd idaje v KN, kee vznikly nesp6vnsmi v lisin6ch' na zaklad. pa^ lisiny pveden. im, kd lisinu vyhvil neb im' kd je p'vnn lisinu pv6s. zn6meni pav. dudi kaas6ni iiad vlasnikvi neb jin6mu p6vn n6mu' 9. Vlasnik. iinv pivnenf' bec' sini s6n ve vzahu ke KN Vlasnik a jini p6vneni jsu pvinni: a) zfdasni se na vynu ka' uiadu jednani' b) znadi ve sanven6 db6 vayn zpisbem na vlasni nikad nespn6 hanice sv''ich pzemk. Neznaduji se hanice pzemk' kee jsu sludey d vdsich celki a hanice duh pzemk ehz vlasnika neb jin6h pivnn6h' c)nalyzvinidplnichybdjiciidajeadsanichybyvjimivyhvenfchlisin6ch d) h'si kaas6nimu iiadu m6nv idaj KN, ked se dqfkaji jejich nemvisi' piedlzi iisinu, ke6 u zmenu dkl6di' e)nalyzv6nipiedlzi(d30dni)piislu5nelisinypzdpisdkn. 6.

8 Obce: a) vyhlasuji na zaklade zns,meni kaas6lnih uiadu zahijeni evize KN a bnvy kaas6lnihpe6u, vysilaji sve z6supce, splupacuji pii zajis'viini vlasniki a jinych pdvn6ny, b) peduji vald zadeni uzemnich hanic bci a navyz.ini kaasiilnih iiadu je znadi u6enym zpfisbem. Pkud bec neznadi hanice mfize KU zhdnu, Ze d6 hanice vyznali na n6klad bce, c) splupacuji s KU pii pv6ddni evize KN a bnvy kaas6lnih pe6u, d) zzsilaji KU sv6 zhdnui ykajici se nemvisi, vydani pii vyknu silni sp6vy v pienesend pisbnsi, e) yjadfuji se ke zmen6m v pmisnim n6zvslvi. Sfni sfn: a) splupacuje s KU pii vyknu sdnf spivy na iseku KN, b) jsu pvinny dsani chyby v lisin6ch, ke6 piedlzily k zapisu d KN, c) pskyuji bezplane idaje KJ zinfmadnich sys6m (dn6 disla, eo, valy pby, diselne kdy k.i., ppisn6 a evidendni disla budv). 10. Obnva kaasdlnfh peiu (K0) Pd im pjmem zumime lyhveni nv6h subu gedeickfch infmaci (ve fmd gafickdh pdiadvdh subu) a nv6h subu ppisnych infmaci kaas6lnih pe6u. Kaasiilni pe6 se bnvuje zpavidla v zsahu kaasiilnih izemi. Obnu kaas6lnih pe6u zahiji KU bez n6vhu. KU m6 pii bnvd mamvaci pvinns vidi bci. Pii bnvd KO se d kaasiilni mapy dpliuji pacely zemedelskfch a lesnich pzemki, kee jsu dsud evidvdny zv. zjedndusenym zpfsbem. Obnvu KO je mzn pvds:. nvym mapvinim, piepacvdnim subu gedeickych infmaci, na pdkladd vysledkf pzemkvych ipav.

9 10.1 Obnva kaasilnih peiu nwm mapvfnim Pdminka p nvd mapvdni: K bnve kaas6lnih pe6u se piisupi pdle kaasiilnih z6kna: a) pkud gemeickd a plhvd udeni nemvisi v dsledku znadndh pdu zmdn nevyhluje, b) pkud gemeickd a plhve udeni nemvisi je nedsaedn6 piesnsi (napi. izemi s piiddlqim pe6em), c) pkud nevyhwje meiik kaas6lni mapy sudasndmu vedeni KN (s6hvd mdiika), d) nia neb pskzeni kaasillnih peiiu (neni mzn6 eknsukce z dkumenvanyich pdklad). ZjiS'vdni pubdhi hanic (difve misni Seieni). Pd im pjmem zumime: a) zjis'v5.ni pubehu luanic izemnich spiivnich jednek (kaj, kesi, bci), b) zji5'v6ni pubdhu hanic kaasdlnich izemi, c) zjis'v6ni pubdhu hanic pzemki a vn6j5ih bvdu saveb. Pii zji5'v6ni pubehu hanic lze veiva i dals( idaje, kee jsu bsahem KN (napi. adesy, eo, dnd disla apd.). ZjiS'v6ni pubdhu hanic pv6di kmise slzend z pacvnik piislusndh kaas6lnih iiadu, zasupci bce a dalsich gini udenych kaasilnim fiadem. Zji5'vini pubehu hanic se pv6di za fidasi pzvanych vlasniki a jinfch p6vndnych (kmunikace, vdni ky apd.). O ysledcich zji5'viini pubehu hanic se sepise pkl, v ndmz vlasnici a jini pdvn6ni svzuji suhlas s pubehem vlasnickfch hanic v ednu. Pkud djde k zpu v vzeni vlasniki a jinych pdvnenyich vyznadi se v bnvendm kaasiilnim pe6u y hanice jak spmd. Za plane se pvazuji y, ke6 jsu bsazeny v kaasiilnim pe6u Obnva kaasilnih pe{u piepacvfnim Pii bnvd kaasiilnih pedu (KO) se piev6df kaas6lni mapa zgafickd fmy d fmy gafi ck6h pdiadvdh subu.

10 Pii bnv6 KO se vypdu a d KN zavedu vymdv pacel ypden6 ze suiadnic (zv. lichbdznikvy vzec) gafickeh pdiadvdh subu, pkud diive nebyly udeny piesndji (z fdaji piim mdienych v ednu Obnva kaasflnih pe6u na pdklad6 Wsledki nzemkwch fpav Pii bnve KO se yuziji v'-isledky kmplexnich pzemkv'-ich fpav (pdle zikna ( Sb. ve zneni pzddjsich piedpisi). Za gemeickd a plhve udeni pzemku se v m piipad6 pklddd udeni vau, zndu a plhy pzemku suiadnicemi bdi (lmvych bdi) pdle schv6leneh pjeku pzemk jch ipav. Pii m ypu bnvy KO nepbih6 namikv6 iizeni N:lmikvd iizeni Kaasdlni fiad vylzi sub gedeickych infmacf a sub ppisnjch infmaci v bci k veiejnemu nahlednui. Obec znami emin a dbu ylzeni kaasiilnih pedu. Sudasnd zn6mi emin, kdy kaas6lni pe6 nabude plansi (emin uduje piislusny kaasd,lni fiad). Vlasnici a jinf piivn ni mhu pda n6miky pi bsahu vylzen6h kaasdlnih pe6u. O nimik6ch zhduje piislu5ny kaas6lni iiad. Odvlani pi zhdnui kaasdlnih iiadu je mzn pda izemne pifslu5n6mu ZK (zememiiicky a kaasdlnf inspek6) Vyhl{5eni plansi bnven6h kaas{lnih pe{u Kaas6lni uiad vyhl6si plans bnvendh kaas6lnih peiiu, pkud nebyly ve sanvend lhe pddny nimiky, byl ndmikiich pavmcn6 zhdnu. Dnem yhldseni plansi bnvendh kaasdlnih pe6u se dsavadni kaasdlni peii siiv6 neplany. Vyband ddsi neplaneh kaas6lnihc peiiu maji valu dkumendni hdnu a jsu achivaliemi (pdie zdkna achivnicvi). 11. Gedeick6 p6ce, semeickf l{n Gedeick6 p6ce p KN sluzi k: 'vyvilieni m6iic\i ch pdkladi p pv6ddni zndn v subu gedeickjch infnnaci,

11 bnvd subu gedeickych infmaci, vyydv6ni hanic pzemk. Gemeickym zkladem gedeickjch paci jsu bdy plhvdh bdvdh ple, udend v S-JTSK. Zmd,ny v subu gedeickych infmaci lze zpacva v jindm suiadnicvdm sysdmu (v zpu s vl. naiizenim d. l16l1995 Sb.) v fzemich, kde plni funkci kaasdlni mapy diive vyhven6 mapa v jind zbazvaci susave (gusebegsk6, sva5dpansk6). Gemeicky pl6nje neddelielnu suddsi lisin, pdle nichz mii by pveden zdpis d KN, je-li pieba piedm6 zdpisu zbazi d kaasiilni mapy. Gemeicky plan neni nund,yhvi v piipade, kdy jsu d kaas6lni mapy dpliv6ny pacely na zikladd upiesndni di eknsukce pifddlfi (asi 13 / uzemi). V dch piipadech budu pacely d kaas6lni mapy zbazeny na ziklad6 upiesn6n6h piiddlvdh pl6nu. Gemeicky pl6n musi bli veien, Ze s.fmi n6lezismi a piesnsi dpvid6 planym piedpisim a paien suhlasem kaas6lnih uiadu s dislvdnim pacel. 12. s idai s kaas i fdai z kaasu nemvisf Z vazne idaje KN p p6vni fkny s nemvismi: pacelni disl fiednduch6, s pdlmenim), gemeickd udeni nemvisi (udeni vau a zmeunemvisi, lymezen;f ch j ej ich hanicemi v zbazvaci vine), nazev kaas6l nih izemf, gemeickd udeni kaas6lnih izemi (udeni vau vymezeny'ch jejich hanicemi v zbazvaci vind). a zmeu kaas6lnih zemi, Cesky KN j. veiejny (pincip veiejnsi) akaldy m6 pilv za piimnsi pacvnika KU nahlize a piizva si z n6h p svu piebu pisy, vypisy neb n6dy. Veiejns KN je 10

12 mzn mezi jen z divdfi sanvenfch zaknem (napi. plmba pii vkladu nemvisi d KN). P6va k idajim v KN vykndv6 eesky iiad zemdmdiicky a kaasiini (1UZK). Udaje KN lze uzi jen k idehim uvedenym v kaasdlnim z6kne (chana piiv k nemvisem, p daiv6 a pplakvd idely, k cluan6 Zivnih psiedi, k chand zemdddlskdh a lesnih pidnih fndu, nesndh bhasvi ad.). Pskyvdni fdaj z KN KU na pldd,ini yhvi ze subu gedeickych infmaci (SG) a subu ppisnych infmaci (SP): l-ipis z kaasu nemvisi (b. 7 ),. pis neb kpii, c idenifikaci pacel. Vy5e uvedend dkumeny jsu veiejnymi lisinami, jeslize jsu paieny daumem vyhveni, azikem KU a pdpisem. Pkazuji sav nemvisi evidvany k dau jeh lyhveni. K idajfim KN vedenym ve fmd pdiadv'-ich subu (zv. zdknaleny SKN) mze kaldy ziska ddikly piisup pmci pdiadvd sid (za iplau a za pdminek, ked sanvi piislusny piedpis). 13. Pu5eni piidku na iseku KN Pu5eni pi6dku na useku KN se dpusf en, kd: na pakvanu vyzvu KU se nedsavi k jedn6.ni, na vyzvlni KU nemadi sanvenym zpisbem n. nespmd vlasnickd hanice pzemk, ' na vymlni nepiedlzi ve sanvend lhfi6 piislu5ne lisiny a gemeickd plany p z6pis d KN (vd. dsandni chyb v lisindch), nenahldsi zneny idaji ykajicfch se nemvisi, jejich je vlasnikem (hla5vaci pvinns), 1

13 VYPS Z KATASTRU NEMOVTOSTi k dau : Aa2 Jl:.12 Oi':es: 3708 Kn6iiZ Obec: Ceechvice Ka. 0:emi : 6L1628 Ceechvi.ce Llsc vlasnicvi: 4G9 V ka. izehi lsu pzenky wedeny ve dvu ij.selnych iadich (S.= savebni pacea) v';ascn)k, j ny apavneny., ^:. ^--,,^ vajlill^< P!dvu CeskA epubli.ka OSJM Kpeckf MaLj.n a Kpecka Jindiiika, N6.6si l.(iu vj, / ua nelz,spiy, xenv.is-i ze v-iasnicv sju denifika J. / O ,/0418 Pdil /2 /2. pzeej<wy fnd eesk6 epu-bliky, Ve Sne6k6ch c.p. 33, 110 OO Paha 1 S.P = s.c_le-ne jndni lven v f s C i nanieli L/2 Pn: aml' L'ynea n2] Duh pzemku Jpisc: vyu: L i Zp1sb chiani 43/2 891 na ch5n6n6 blas-l zem6d6lskf fnd kajinn6 -fv. zna, pldni Pczenky ve zjecindujene evidenci Pdce-la Dil TyT) - pace)y pi,d VynEa n2] E!, dence nemv'jsi PUvAOn7 ka. uzeni (EN) ZbUY 483 P = pdvnj. vzahy lsu dcieny zndnu B1 JJ-na pava - Bez zapj.su Omezenj vlascnick6ha pava - aei-zapg \J7ne zaplsy - Bez zipisu L NaDyydcl. uly d jne pdkjady zapisu Sm.Luva pievdu ne.mvisi Rf 1039,/1921 Kupni a davaci snluva ze egsvan s.a.nin naisevim dne 22.!?.lg7L dne 2{ , p : sjm Kpeckj, Mal.in a Kpecka Jindii.ka, "6.u".?";-' 1015, kadiii. SB-uva davaci ze d.n 23.1.L972 Yiu. z / 198 s-708 Re/ea:6a32L/4ds /048 P: CeskA ep.:.blika Oh.l,i5eni spay nemvesi epubliky zn. 489/2OOL Pawz:267 /L972 L-z z/l9-vd Ra/e: l l Pzenkvy fde ze dne , pzemk4j, fnci iesk6 f i-i. pzeed(vy fnd eesk6 epu-bliky, Ve Snedkich d.p.?? 11n ^^ Paha 1 vzeil bn va n:;'ch eklg ic.ich j ednek ( BFiJ)--i L-LO/VUL-Q6 Re/ e: 4579i072 N EN Pacela Lqs/ z B PEJ q?nq1 <?nq1 Vim' a n2 l vl zld> 483 Kaas:elni uac v KndiZi, Ri.zei PL: Vyhaven: 1G. A jl : 42 Vyhvi : Nvn6 ffaina Pdpis, azik: UD Vypis z kaasu nemvisi (ukazka) 12

14 hl6si KU nepavdivd idaje k zdpisu d KN, nepdvn6n6 zmdni idaje v KN, pskdi kaas6lni pe6, p5kdi neb nep6vndnd piemisi mdiicku znadku bdu ppbp, uzije fdaji KN k jinfm idehim, nez definuje kaas6lni zilkn(zv. del KN), Siii idaje KN bez suhlasu CUZK. Pu5eni pi6dku na seku KN -' piesupek (KU uddli pkuu). 13. ZjednduSeni evidence pzemki Zem6ddlskd a lesnf pzemky, jejichz hanice v ednu neexisuji a jsu sludeny d zv. vdsich pidnich celki se eviduji d dby jejich zbazeniv kaas6lni mape (asi v ce 2006), nejpzddji d ukndeni pzemkych pav (pdle zikna E. 284llggl pzemkych fpavdch a pzemk"-ich iiadech ve m6ni pzddjsich piedpisi) zjedndusenym zpisbem s yuzifm:. byvaldh pzemkvdh kaasu pdle zakna E. 177/1927,. pzemkvd knihy,. piidelvdh pe6u,. pe6u scelvacih iizeni. Udaje zjedndu5enevidence se pvazuji za sudiis kaasiiluh pe6u. Ta sudds bsahuje: pacelnf disl pdle diivdjsi pzemkvd evidence. pivdni neb zbykvu vymdu, idaje vlasniku, idaje BPEJ, ienadni z6kes pacel z gaficke d6si diivejsich pzemkvych piehled pacel). (gafickj ' J

15 Lieaua z6,kn ( sb., ( kaasdlni zikn ) ve zn6ni pzdejsich piedpisi VyhldSka euzcd. 190/1996 Sb., ve zndni pzddjsich piedpisi

TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ. (se zapracovanými p ipomínkami)

TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ. (se zapracovanými p ipomínkami) Odbr dzru a kntrly ve ejné správy Ministerstv vnitra Praha NOVELA ZÁKON O ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELCÍCH TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ (se zapracvanými p ipmínkami) pdle stavu k 18. b eznu 2011 1 OBSAH: ÁST

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

cesr(ar Y'O SPORITELl{A evidenčníčís (pr interní ptiebu ČeskéspÍitj ny, a's'l. Sm uva 039617 4479 věru č. 10559/í 4lLcD firma: síd : tč: česká spiitelna, a.s. bchdní Praha 4, brachtva 1929162, PsČ 14 45244782

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více

-" uvedenlfch v md stfinosti ze dne 10.11.2011.

- uvedenlfch v md stfinosti ze dne 10.11.2011. g\ (\{ rct I 0 e!4. (T u)rt.}>() F-- (\,t O\O.!')

Více

OBSAH: --- --'-- --rrsoot.sr.o. bkn@bkn.cz www.bkn.cz

OBSAH: --- --'-- --rrsoot.sr.o. bkn@bkn.cz www.bkn.cz OBSAH: D.1.1. s 01 STAVEBN upnnw v.d. t.01 - pracvtsre AUTMBtt-. gru D.1.1.1. STAVEBNE xrusrnurcrui nesrrui A TECHNTKA prsrnei STAVEB D.1.1.1.1. TECHNCKA ZPRAVA D.1.1.1.2. p0rys 1.Np - srrvn.rici srnv

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

:;i;1,r' *";*,ffi"*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o.

:;i;1,r' *;*,ffi*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o. -lqilr ry Gil F-F5 i SI evrpr ffijt; irm-,,r*i. :;i;1,r' *";*,ffi"*0 IVSTICF DO ROZVOJ VZDLAVAf esfvnl Raneldi SxtuizaJZDY, s.r.. Srbskd 53 61200 rn e- m ai I : inf@sk In i za-i ezdv.z www- skl n i zaj

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

VYROCNI ZPRAVA O CINNOSTI SKOLY 20r2t2013

VYROCNI ZPRAVA O CINNOSTI SKOLY 20r2t2013 Zhkldni Skl, Liberec, Kplick6h 384, piispvkvd rgnizce Kplick6h 384, 463 l2libercc 23 Tel. : 485 134 626, www.zs-kplickeh.cz, skl@zs-kplickeh.cz VYROC ZPRAVA O COST SKOLY 20r2t2013 zprcvl: Mgr. Pvel Zernik

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více