KATASTR NEMOVITOSTI TI.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATASTR NEMOVITOSTI TI."

Transkript

1 'i1..i--: : < Vyski Skla bdilski - Technickf univezia Osava Hnick - gelgicki fakula nsiu ged6zie a dilnih mdiicvf KATASTR NEMOVTOST T. ( uiebni exfy ) VSB - TU Osava 2001 Pf. ng. Jsef Nvdk, CSc.

2 Kaas nemvisi je sub fdaji nemvisech, key zahlnuje: F. supis nemvisi,. ppis nemvisi, gedeickd a plhve udeni nemvisf,. evidenci vlasnickych a jinych vdcnli ch p6v k nemvisem, evidence dalsich piiv k nemvisem (pdle kaas6lnih z6kna). Kaas nemvisi je zdjem infmaci, ked sluzi k:. chand pdv k nemvisem, p daivd a pplakvd idely (dai z nemvisi), : : f. k chane Zivnih psiedi, chand zemdddlskdh a lesnih pidnih fndu,. chand nesndh bhasvi,. chand kulunich pamdek,. p zvj fzemi, k ceiv6ni nemvisi (BPE), p idely vddeckd, hspdaisk6 a saisickd, p vbu dalsich infmadnich sys6mi. 2. Piedm6 evidence v kaasu nemvisi (KN) Piedmdem evidence v KN jsu: a) pzemky v pdbd pzemkvych a savebnich pacel, b) budvy spjen6 se zemi pevnym zakladem:. budvy, keym se piiddluje ppisnd neb evidendni disl. ' c) d) budvy, lceym se nepiideluje ppisnd neb evidendni disl a ked nejsu piislu5ensvim jind savby evidvand na6.le pacele, byu a nebyve psy ymezen6 jak jednky pdle zikna 72llgg4 Sb. ve m6ni pzddjsich piedpisi v budv6ch, zesavdnd budy, piivndn6 sba), byy a nebyve vlasnik neb jin6

3 T e) zesavdne bud,uy, byy a nebyvd psy (v suvislsi se vznikem, zmdnu neb zinikem vdcndh p6va k nim), 0 savby spjene se zemi pevnfm z6kladem, nichz sanvi zvli5ni piedpis. V kaasu nemvisi se neeviduji zv. dbnd savby (zasavdn6 plcha mensi nel 16 m7. Nemvisi se v kaasu nemvisf eviduji pdle kaasiilnich izemi. Nemvisi dilezid z hlediska bany, vniinih pi6dku a bezpednsi se eviduji zpisbem dhdnuym s piislu5nlmi g6ny siini sp6y (minisesv bany, minisesv vnia a minisesv spavedlnsi). 3. Evidence vlasnickych a jinfch v6cnych piv k nemvisem vi. dalsich piv k nemvisem pdle kaasflnih zikna K nemvisem se v KN zapisuji: p6vni vdahy zapisvand pdle zikna (, Sb. ve mdni pzdejsich piedpisi, p6v hspdaieni s majekem s6u,. p5v valdh uzivini nemvisi,. sp6va nemvisi ve vlasnicvi s6u,. p6vndni messk;fch ddsi Pahy hspdaii se sv6ienym majekem mdsa Pahy,. p6vndni messkych d6si zv. saud"nich mds hspdaii se svdienym majekem sau6nich mes, p6vneni zpdvd a piisp vkve ganizace dizen bcf, messku d6si m6sa Pahy neb saudnih mdsa hspdaii s majekem bce, piislu5ns k ganiza(,ni slzce p6vnick6 sby a veduci d ganizadni slzky je p6vndn nakliida s nemvisi evidvanu v KN jmdnem pivnick6 sby, dalsi skuednsi pdle pvahy evidvane vdci, ked jsu na zikladl kaasilnih zakna bsahem kaasu. 4. Obsah kaasu nemvisf Kaas nemvisi bsahuj e :. gemeickd a plhvd udeni kaas6lnih uzemi, gemeickd a plhve udeni nemvisi (budvy, pzemku),

4 . duhy pzemki, disla a vf mdy pacel,. ppisn6 a evidendnf cisla budv, vybane daje zpisbu chany a lyuzii nemvis[,. disla byf a nebyvych psi, pjmenviini nebyych psu,. idaje p daive udely (dai z nemvisi),. idaje, kee umziuji ppjeni sjinfmi infmadnfmi sysdmy (y, ked maji vzah k bsahu kaasu),. idaje p6vnich vzazich k nemvisem,. idaje vlasnicich, spluvlasnicich a jinf ch pdvnenyci sb6ch,. idaje dalsich p6vech k nemvisem kaas6lnih zakna,. idaje pdbnfch plhvfch bdyfch plich (P PBP),. idaje misnim a pmisnim n6zvslvi. 5. Kaasflni pef a jeh bsah Obsah kaasu nemvisi je uspi6d6n v kaas6lnich pe6ech pdle kaasdlnich izemi'. Kaasdlni pe6 je ucelene echnickd dil, kee se skl6d6 z piesnd definvanych sudisi. Kaas6lni pei vii: a) sub eedeickych infbmaci-zahnuje kaas6lni mapu a ve sanvenlch kaasalnich izemich ijeji diselnd vyjadieni, b) sub ppisnich infmaci - zahnuje idaje kaasdlnich izemich, paceldch, savbdci, byech a nebyych psech, vlasnicich a jinfch p6vndnych, pd,vnich vzazich a dal5ich pdvech uvedenych v kaas6lnim ziknd, c) suhnnd piehledy pidnim fndu z fdajfi KN, d) dkumenace vysledki Seieni a mdieni p vedeni a bnvu subu gedeickych infmaci vd. seznamu misnih a pmisnih ndzvslvi, e) sbika lisin -'zahmuje zhdnui s6nich g6ni, smiuy a jind lisiny, na jejichz pdklade byl pveden z.6pis d kaasu nemvisi. O - l-,?.:).-l i -Ae-E.. Z:.*)i,5:= i -+.:-c:ui ;-:"ic*, --$'- '-;s'::t: \ )i $,;,C;*.i-f G-l*\\,) -a-., i,1 )-{.::,{-.,u...e,.,*'.t'

5 T : 6. Zfpis idaii pivnich vzazfch a iin{ch idaji d kaasu V lisin6ch (veiejnych lisiniich), ked jsu pdkladem p z6pis d KN, museji bli znadeny: a) pzemky pacelnim dislem s uvedenim n6nu kaas6lnih izemi (k.f ), v k.i., kde jsu pzemky vedeny ve dvu diselnych iaddch ez idajem pzemkvd neb savebni pacele, b) pzemky. ked jsu evidviiny zv. zjedndu5en'im zpisbem pacelnim dfslem pdle diiv6jsi pzemkvd evidence j.: pzemkvy kaas, piidelvy pe6, n scelvaci pe6. s uvedenim niizvu k.i. c) budw - znadeni pzemku, na ndmz jsu psaveny, dislem ppisnym, dislem evidendnim ppi. zpisbem jeh yuzii, d) =zesavdnd bud{ - znadenim pzemku, na nemz jsu zesaveny a znadenim, Ze se jedn6 zesavdnu budlu, e) by a nebyvd psy madenim budvy, v niz jsu vymezeny, dislem byu neb nebyvdh psu, ppi. pjmenv6nim nebyv6h psu neb ppisem umisdni v budvd, 0 zesaveny by a nebyvy ps madenim pzemku, na nemz je dm s byy a nebyvymi psami zesav6n. Jinak idaje bdbne jak v piedchzim piipade. JesliZe md by d6s pzemku sludena d pzemku susednih, neb m6-i zvice d6si vzniknu nvy pzemek je piipusnd 6Z madeni piev6ddne d6si v lisine pismenem male abecedy (a, b, c...) s dkazem na gemeickli plan, keym je lymezena. Kaas6lni fiad pvede: a) vklad idajf p6vnich vzl'azch d kaasu na z6.klad6 pavmcndh zdnui pvleni vkladu ke dni, kdy mu byl en niivh duden,

6 T : T b) c) ziznamem idaji p6vnich vazich d KN (d 30 dnfi) p dudeni zhdnui g6nu s6ni sp6y neb jind lisiny, keii sv6dduje di pvzuje p6vni vahy, pzn6mku v KN (d 30 dnf) p dudeni lisiny zpisbild k vyznadenf pzn6mky v KN. pzn6mku kaas6lni iiad zu5i (d 30 dni) p dudeni lisiny, na zhklade niz divdy p lyznadeni pzn6mky pminuly. : l l Vzik, zmdna a z6nlk pdvnih vzahu na zikladd piivni skuednsi neb jednsanndh p6vnih fknu, ke6 nelze dlzi. mhu by d KN zapsiiny puze na zakladd svdddeni ve fme n6isk6h z6pisu neb na zakladd sudnfh smiu. P z6pis nvych saveb, edln6 dddlvanych nemvisi, jakz i vecn6h biemene k d6si pzemku d KN, musi by piedlzen dz semeicky pl6n (nedddlielnd: sudds lisiny), u nych saveb GZ dklad piideleni ppisndh di evidendnih disla, u zesavdnych budv, byi a nebyljch psu dz desn6 phl6seni vlasnika ( zesavdnsi) s veienym pdpisem. Piivni vziay k nemvisi nemhu by ddeny: evizi udaj v KN,. pavu chyb v kaasiilnim pe6u,. bnva kaasdlnih pe6u. Jejich zm6na musi by dlzena lisinu. Jak vlasnik nv6 savbv. ke6 je piedmdeni evidence v KN, se zapisuje savebnik, ke,-i je uveden v klaudadnim zhdnui, neni-li jinu lisinu pk6zin, Ze vlasnikem je n6kd jinf. Vlasnikem zesavdnd budvy se zapisuje savebnik (ak, jak je uveden ve savebnim pvleni), neni-li jinu lisinu pkazan, Le vlasnikem je n6kd jiny. Z6pis iinf ch idaj a ieiich zmdn se pv6di na zaklad6: a) hl65enim vlasnika neb jin6h p6vnen6h. Piilha musi bsahva zhdnuf neb suhlas piislusndh sanih ganu, b) zhdnui, suhlasu neb zn6meni vydandh piislu5nym sdnim g6nem. Jin6 idaje nez idaje p6vnich vdazich, zavazne idaje kaasu a udaje plhvem udeni nemvisi a kaasalnich izemi je mzn pievzi zjinfch infmadnich sysdmf, egisf, ejsiikfi neb evidenci veiejn6 spiy, spliujf-li nize uvedene pdminky:

7 : l a) zapisem d nich dch6zi ke vzniku skuecnsi' nich uvedenj'ch, b) idaje v nich uvedend pzivaji chany dbe viy a pavdivsi dch udaj' 7. Revize idaii v KN Kaasalni iiad eviduje sulad idaji kaasu se skuednym savem v eenu' Revizi KN vyhasuje piisusnli kaas6ni iiad pde piebv. pv6di ji za sudinnsi bci' s'nich g6ni, vlasniki a jinf ch p'vnenych (ppi. jejich zasupcfi). Zjisi-li nesulad v udajich kaasu, pjedns zpisb jeh dsaneni' v'-isledku ev\ze kaasu se sepise pkl' key se ulzi d sbiky lisin' i Na pisemny n6,h vlasnika neb jin6h pivn6n6h neb i bez n6vhu pavi kaasalni iiad chybnd udaje v KN, he6 vznikly: a) zieimym mvlem pii vedeni a bnve kaasu' b) nepiesnsi pii pdbnem mdien i, zbazeni piedmeu v kaas6lni map6 a pii ypcu ymd (mezni dchylky jsu d6ny pv6deci vyhls5ku)' Kaas6lni iiad pavi chybnd idaje v KN, kee vznikly nesp6vnsmi v lisin6ch' na zaklad. pa^ lisiny pveden. im, kd lisinu vyhvil neb im' kd je p'vnn lisinu pv6s. zn6meni pav. dudi kaas6ni iiad vlasnikvi neb jin6mu p6vn n6mu' 9. Vlasnik. iinv pivnenf' bec' sini s6n ve vzahu ke KN Vlasnik a jini p6vneni jsu pvinni: a) zfdasni se na vynu ka' uiadu jednani' b) znadi ve sanven6 db6 vayn zpisbem na vlasni nikad nespn6 hanice sv''ich pzemk. Neznaduji se hanice pzemk' kee jsu sludey d vdsich celki a hanice duh pzemk ehz vlasnika neb jin6h pivnn6h' c)nalyzvinidplnichybdjiciidajeadsanichybyvjimivyhvenfchlisin6ch d) h'si kaas6nimu iiadu m6nv idaj KN, ked se dqfkaji jejich nemvisi' piedlzi iisinu, ke6 u zmenu dkl6di' e)nalyzv6nipiedlzi(d30dni)piislu5nelisinypzdpisdkn. 6.

8 Obce: a) vyhlasuji na zaklade zns,meni kaas6lnih uiadu zahijeni evize KN a bnvy kaas6lnihpe6u, vysilaji sve z6supce, splupacuji pii zajis'viini vlasniki a jinych pdvn6ny, b) peduji vald zadeni uzemnich hanic bci a navyz.ini kaasiilnih iiadu je znadi u6enym zpfisbem. Pkud bec neznadi hanice mfize KU zhdnu, Ze d6 hanice vyznali na n6klad bce, c) splupacuji s KU pii pv6ddni evize KN a bnvy kaas6lnih pe6u, d) zzsilaji KU sv6 zhdnui ykajici se nemvisi, vydani pii vyknu silni sp6vy v pienesend pisbnsi, e) yjadfuji se ke zmen6m v pmisnim n6zvslvi. Sfni sfn: a) splupacuje s KU pii vyknu sdnf spivy na iseku KN, b) jsu pvinny dsani chyby v lisin6ch, ke6 piedlzily k zapisu d KN, c) pskyuji bezplane idaje KJ zinfmadnich sys6m (dn6 disla, eo, valy pby, diselne kdy k.i., ppisn6 a evidendni disla budv). 10. Obnva kaasdlnfh peiu (K0) Pd im pjmem zumime lyhveni nv6h subu gedeickfch infmaci (ve fmd gafickdh pdiadvdh subu) a nv6h subu ppisnych infmaci kaas6lnih pe6u. Kaasiilni pe6 se bnvuje zpavidla v zsahu kaasiilnih izemi. Obnu kaas6lnih pe6u zahiji KU bez n6vhu. KU m6 pii bnvd mamvaci pvinns vidi bci. Pii bnvd KO se d kaasiilni mapy dpliuji pacely zemedelskfch a lesnich pzemki, kee jsu dsud evidvdny zv. zjedndusenym zpfsbem. Obnvu KO je mzn pvds:. nvym mapvinim, piepacvdnim subu gedeickych infmaci, na pdkladd vysledkf pzemkvych ipav.

9 10.1 Obnva kaasilnih peiu nwm mapvfnim Pdminka p nvd mapvdni: K bnve kaas6lnih pe6u se piisupi pdle kaasiilnih z6kna: a) pkud gemeickd a plhvd udeni nemvisi v dsledku znadndh pdu zmdn nevyhluje, b) pkud gemeickd a plhve udeni nemvisi je nedsaedn6 piesnsi (napi. izemi s piiddlqim pe6em), c) pkud nevyhwje meiik kaas6lni mapy sudasndmu vedeni KN (s6hvd mdiika), d) nia neb pskzeni kaasillnih peiiu (neni mzn6 eknsukce z dkumenvanyich pdklad). ZjiS'vdni pubdhi hanic (difve misni Seieni). Pd im pjmem zumime: a) zjis'v5.ni pubehu luanic izemnich spiivnich jednek (kaj, kesi, bci), b) zji5'v6ni pubdhu hanic kaasdlnich izemi, c) zjis'v6ni pubdhu hanic pzemki a vn6j5ih bvdu saveb. Pii zji5'v6ni pubehu hanic lze veiva i dals( idaje, kee jsu bsahem KN (napi. adesy, eo, dnd disla apd.). ZjiS'v6ni pubdhu hanic pv6di kmise slzend z pacvnik piislusndh kaas6lnih iiadu, zasupci bce a dalsich gini udenych kaasilnim fiadem. Zji5'vini pubehu hanic se pv6di za fidasi pzvanych vlasniki a jinfch p6vndnych (kmunikace, vdni ky apd.). O ysledcich zji5'viini pubehu hanic se sepise pkl, v ndmz vlasnici a jini pdvn6ni svzuji suhlas s pubehem vlasnickfch hanic v ednu. Pkud djde k zpu v vzeni vlasniki a jinych pdvnenyich vyznadi se v bnvendm kaasiilnim pe6u y hanice jak spmd. Za plane se pvazuji y, ke6 jsu bsazeny v kaasiilnim pe6u Obnva kaasilnih pe{u piepacvfnim Pii bnvd kaasiilnih pedu (KO) se piev6df kaas6lni mapa zgafickd fmy d fmy gafi ck6h pdiadvdh subu.

10 Pii bnv6 KO se vypdu a d KN zavedu vymdv pacel ypden6 ze suiadnic (zv. lichbdznikvy vzec) gafickeh pdiadvdh subu, pkud diive nebyly udeny piesndji (z fdaji piim mdienych v ednu Obnva kaasflnih pe6u na pdklad6 Wsledki nzemkwch fpav Pii bnve KO se yuziji v'-isledky kmplexnich pzemkv'-ich fpav (pdle zikna ( Sb. ve zneni pzddjsich piedpisi). Za gemeickd a plhve udeni pzemku se v m piipad6 pklddd udeni vau, zndu a plhy pzemku suiadnicemi bdi (lmvych bdi) pdle schv6leneh pjeku pzemk jch ipav. Pii m ypu bnvy KO nepbih6 namikv6 iizeni N:lmikvd iizeni Kaasdlni fiad vylzi sub gedeickych infmacf a sub ppisnjch infmaci v bci k veiejnemu nahlednui. Obec znami emin a dbu ylzeni kaasiilnih pedu. Sudasnd zn6mi emin, kdy kaas6lni pe6 nabude plansi (emin uduje piislusny kaasd,lni fiad). Vlasnici a jinf piivn ni mhu pda n6miky pi bsahu vylzen6h kaasdlnih pe6u. O nimik6ch zhduje piislu5ny kaas6lni iiad. Odvlani pi zhdnui kaasdlnih iiadu je mzn pda izemne pifslu5n6mu ZK (zememiiicky a kaasdlnf inspek6) Vyhl{5eni plansi bnven6h kaas{lnih pe{u Kaas6lni uiad vyhl6si plans bnvendh kaas6lnih peiiu, pkud nebyly ve sanvend lhe pddny nimiky, byl ndmikiich pavmcn6 zhdnu. Dnem yhldseni plansi bnvendh kaasdlnih pe6u se dsavadni kaasdlni peii siiv6 neplany. Vyband ddsi neplaneh kaas6lnihc peiiu maji valu dkumendni hdnu a jsu achivaliemi (pdie zdkna achivnicvi). 11. Gedeick6 p6ce, semeickf l{n Gedeick6 p6ce p KN sluzi k: 'vyvilieni m6iic\i ch pdkladi p pv6ddni zndn v subu gedeickjch infnnaci,

11 bnvd subu gedeickych infmaci, vyydv6ni hanic pzemk. Gemeickym zkladem gedeickjch paci jsu bdy plhvdh bdvdh ple, udend v S-JTSK. Zmd,ny v subu gedeickych infmaci lze zpacva v jindm suiadnicvdm sysdmu (v zpu s vl. naiizenim d. l16l1995 Sb.) v fzemich, kde plni funkci kaasdlni mapy diive vyhven6 mapa v jind zbazvaci susave (gusebegsk6, sva5dpansk6). Gemeicky pl6nje neddelielnu suddsi lisin, pdle nichz mii by pveden zdpis d KN, je-li pieba piedm6 zdpisu zbazi d kaasiilni mapy. Gemeicky plan neni nund,yhvi v piipade, kdy jsu d kaas6lni mapy dpliv6ny pacely na zikladd upiesndni di eknsukce pifddlfi (asi 13 / uzemi). V dch piipadech budu pacely d kaas6lni mapy zbazeny na ziklad6 upiesn6n6h piiddlvdh pl6nu. Gemeicky pl6n musi bli veien, Ze s.fmi n6lezismi a piesnsi dpvid6 planym piedpisim a paien suhlasem kaas6lnih uiadu s dislvdnim pacel. 12. s idai s kaas i fdai z kaasu nemvisf Z vazne idaje KN p p6vni fkny s nemvismi: pacelni disl fiednduch6, s pdlmenim), gemeickd udeni nemvisi (udeni vau a zmeunemvisi, lymezen;f ch j ej ich hanicemi v zbazvaci vine), nazev kaas6l nih izemf, gemeickd udeni kaas6lnih izemi (udeni vau vymezeny'ch jejich hanicemi v zbazvaci vind). a zmeu kaas6lnih zemi, Cesky KN j. veiejny (pincip veiejnsi) akaldy m6 pilv za piimnsi pacvnika KU nahlize a piizva si z n6h p svu piebu pisy, vypisy neb n6dy. Veiejns KN je 10

12 mzn mezi jen z divdfi sanvenfch zaknem (napi. plmba pii vkladu nemvisi d KN). P6va k idajim v KN vykndv6 eesky iiad zemdmdiicky a kaasiini (1UZK). Udaje KN lze uzi jen k idehim uvedenym v kaasdlnim z6kne (chana piiv k nemvisem, p daiv6 a pplakvd idely, k cluan6 Zivnih psiedi, k chand zemdddlskdh a lesnih pidnih fndu, nesndh bhasvi ad.). Pskyvdni fdaj z KN KU na pldd,ini yhvi ze subu gedeickych infmaci (SG) a subu ppisnych infmaci (SP): l-ipis z kaasu nemvisi (b. 7 ),. pis neb kpii, c idenifikaci pacel. Vy5e uvedend dkumeny jsu veiejnymi lisinami, jeslize jsu paieny daumem vyhveni, azikem KU a pdpisem. Pkazuji sav nemvisi evidvany k dau jeh lyhveni. K idajfim KN vedenym ve fmd pdiadv'-ich subu (zv. zdknaleny SKN) mze kaldy ziska ddikly piisup pmci pdiadvd sid (za iplau a za pdminek, ked sanvi piislusny piedpis). 13. Pu5eni piidku na iseku KN Pu5eni pi6dku na useku KN se dpusf en, kd: na pakvanu vyzvu KU se nedsavi k jedn6.ni, na vyzvlni KU nemadi sanvenym zpisbem n. nespmd vlasnickd hanice pzemk, ' na vymlni nepiedlzi ve sanvend lhfi6 piislu5ne lisiny a gemeickd plany p z6pis d KN (vd. dsandni chyb v lisindch), nenahldsi zneny idaji ykajicfch se nemvisi, jejich je vlasnikem (hla5vaci pvinns), 1

13 VYPS Z KATASTRU NEMOVTOSTi k dau : Aa2 Jl:.12 Oi':es: 3708 Kn6iiZ Obec: Ceechvice Ka. 0:emi : 6L1628 Ceechvi.ce Llsc vlasnicvi: 4G9 V ka. izehi lsu pzenky wedeny ve dvu ij.selnych iadich (S.= savebni pacea) v';ascn)k, j ny apavneny., ^:. ^--,,^ vajlill^< P!dvu CeskA epubli.ka OSJM Kpeckf MaLj.n a Kpecka Jindiiika, N6.6si l.(iu vj, / ua nelz,spiy, xenv.is-i ze v-iasnicv sju denifika J. / O ,/0418 Pdil /2 /2. pzeej<wy fnd eesk6 epu-bliky, Ve Sne6k6ch c.p. 33, 110 OO Paha 1 S.P = s.c_le-ne jndni lven v f s C i nanieli L/2 Pn: aml' L'ynea n2] Duh pzemku Jpisc: vyu: L i Zp1sb chiani 43/2 891 na ch5n6n6 blas-l zem6d6lskf fnd kajinn6 -fv. zna, pldni Pczenky ve zjecindujene evidenci Pdce-la Dil TyT) - pace)y pi,d VynEa n2] E!, dence nemv'jsi PUvAOn7 ka. uzeni (EN) ZbUY 483 P = pdvnj. vzahy lsu dcieny zndnu B1 JJ-na pava - Bez zapj.su Omezenj vlascnick6ha pava - aei-zapg \J7ne zaplsy - Bez zipisu L NaDyydcl. uly d jne pdkjady zapisu Sm.Luva pievdu ne.mvisi Rf 1039,/1921 Kupni a davaci snluva ze egsvan s.a.nin naisevim dne 22.!?.lg7L dne 2{ , p : sjm Kpeckj, Mal.in a Kpecka Jindii.ka, "6.u".?";-' 1015, kadiii. SB-uva davaci ze d.n 23.1.L972 Yiu. z / 198 s-708 Re/ea:6a32L/4ds /048 P: CeskA ep.:.blika Oh.l,i5eni spay nemvesi epubliky zn. 489/2OOL Pawz:267 /L972 L-z z/l9-vd Ra/e: l l Pzenkvy fde ze dne , pzemk4j, fnci iesk6 f i-i. pzeed(vy fnd eesk6 epu-bliky, Ve Snedkich d.p.?? 11n ^^ Paha 1 vzeil bn va n:;'ch eklg ic.ich j ednek ( BFiJ)--i L-LO/VUL-Q6 Re/ e: 4579i072 N EN Pacela Lqs/ z B PEJ q?nq1 <?nq1 Vim' a n2 l vl zld> 483 Kaas:elni uac v KndiZi, Ri.zei PL: Vyhaven: 1G. A jl : 42 Vyhvi : Nvn6 ffaina Pdpis, azik: UD Vypis z kaasu nemvisi (ukazka) 12

14 hl6si KU nepavdivd idaje k zdpisu d KN, nepdvn6n6 zmdni idaje v KN, pskdi kaas6lni pe6, p5kdi neb nep6vndnd piemisi mdiicku znadku bdu ppbp, uzije fdaji KN k jinfm idehim, nez definuje kaas6lni zilkn(zv. del KN), Siii idaje KN bez suhlasu CUZK. Pu5eni pi6dku na seku KN -' piesupek (KU uddli pkuu). 13. ZjednduSeni evidence pzemki Zem6ddlskd a lesnf pzemky, jejichz hanice v ednu neexisuji a jsu sludeny d zv. vdsich pidnich celki se eviduji d dby jejich zbazeniv kaas6lni mape (asi v ce 2006), nejpzddji d ukndeni pzemkych pav (pdle zikna E. 284llggl pzemkych fpavdch a pzemk"-ich iiadech ve m6ni pzddjsich piedpisi) zjedndusenym zpisbem s yuzifm:. byvaldh pzemkvdh kaasu pdle zakna E. 177/1927,. pzemkvd knihy,. piidelvdh pe6u,. pe6u scelvacih iizeni. Udaje zjedndu5enevidence se pvazuji za sudiis kaasiiluh pe6u. Ta sudds bsahuje: pacelnf disl pdle diivdjsi pzemkvd evidence. pivdni neb zbykvu vymdu, idaje vlasniku, idaje BPEJ, ienadni z6kes pacel z gaficke d6si diivejsich pzemkvych piehled pacel). (gafickj ' J

15 Lieaua z6,kn ( sb., ( kaasdlni zikn ) ve zn6ni pzdejsich piedpisi VyhldSka euzcd. 190/1996 Sb., ve zndni pzddjsich piedpisi

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.06.2014 12:35:51 CZ0323 -měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 722294 Bžkv List vlastnictví: 824 554791 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 13:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.10.2014 13:35:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv BraFil a.s., Zahradní 360, 25261 Jeneč 26213991 Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.05.2014 13:41:29 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 747670 Sezemice nad Lučnu List vlastnictví: 137 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.07.2015 11:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 686751 Lmnice nad Ppelku List vlastnictví: 2125 Vlastnické práv Jatky Lmnice a.s., Jsefa Kábrta 575, 51251

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.09.2015 17:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.09.2015 17:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 30.09.2015 17:35:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 2005 324 zastavěná plcha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.06.2014 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.06.2014 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 13.06.2014 17:15:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Neterda Jan a Neterdvá Alena, Nvdvrská 1069/9, Nvé Dvry, 67401 Třebíč SJM = splečné jmění manželů

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:15:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Vda Drahmír Dr. a Vdvá Anna, Jiráskva 1378/62, 66451 Šlapanice SJM = splečné jmění

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.10.2014 17:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSPH40INS24908/2011 pr 1. Inslvenční, v..s. CZ0202 Berun Vlastník, jiný

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.02.2014 12:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 656569 Martínkv List vlastnictví: 600 550388 Martínkv V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSLB 54 INS 36531/2013 pr Pavel Vlček, Ing. CZ0513 Vlastník, jiný právněný

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.03.2014 07:35:02 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jihmravský kraj, Žertínv náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brn

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 682233 Františkv u Liberce List vlastnictví: 240 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.01.2015 12:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.01.2015 12:55:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 08.01.2015 12:55:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.03.2014 08:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.03.2014 08:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.03.2014 08:15:02 CZ0721 Krměříž Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Majda Michal a Majdvá Andrea, Klaříkva 459, Mrkvice, 76833 Mrkvice-Slížany SJM =

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2012 21:15:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2012 21:15:03 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 18.06.2012 21:15:03 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva Vlastnické práv Belušíkvá

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2014 10:40:43

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2014 10:40:43 prkazující stav evidvaný k datu 11.07.2014 10:40:43 Okres: CZ0647 Znjm Obec: 594156 Hrušvany nad Jevišvku Kat.území: 648809 Hrušvany nad Jevišvku List vlastnictví: 521 A Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.08.2012 13:15:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.08.2012 13:15:03 A B B1 C Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Valášek Martin, Hrnická 486/13, Český Těšín, 737 01 Český Těšín 1 Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva - Bez zápisu

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.09.2014 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.09.2014 11:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 17.09.2014 11:55:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Identifikátr Vlastnické práv Phludka Tmáš, Břízvá 225, Lyžbice,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu 01.12.2014 07:43:22 Vlastnictví nemvitsti s jedntkami vymezenými pdle bčanskéh zákníku Okres: CZ0645 Hdnín Kat.území: 700444 Mutěnice List vlastnictví: 6349 V kat. území

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 0.01.2015 13:35:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 09:18:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 09:18:00 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.03.2014 09:18:00 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 611646 Řečkvice List vlastnictví: 740 582786 Brn Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.12.2013 14:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.12.2013 14:15:02 A B B1 Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Jiná práva prkazující stav evidvaný k datu 11.12.2013 14:15:02 Vlastnické práv RADIÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ, s. r.., Kutníkva 272/39, Pltiště nad

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.08.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.08.2015 13:35:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 18.08.2015 13:35:02 Vlastnické práv Essler Antnín, Říční kruh 2340/28, Pd Bezručvým vrchem, 79401 Krnv Kat.území: 686018 Litultvice List

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.06.2011 09:41:20

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.06.2011 09:41:20 prkazující stav evidvaný k datu 21.06.2011 09:41:20 Obec: 555088 Havířv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv Adamec Petr a Adamcvá

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 13.11.2013 15:15:02 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy CZ0327

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2015 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2015 08:35:02 A B1 Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.04.2015 08:35:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr Vlastnické práv OKP

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.01.2016 13:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 77 INS 4471/2015 pr Ivana Rychnvská, Mgr. Vlastník, jiný právněný

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.01.2016 09:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.01.2016 09:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.01.2016 09:55:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Krygier Jiří a Krygiervá Marcela, č.p. 364, 46362 Hejnice SJM = splečné jmění manželů Identifikátr

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2014 08:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2014 08:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 25.04.2014 08:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 1954/07 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv HOTEL GURMÁN s.r.., Trjanvice 571, 744 01 Frenštát pd Radhštěm B Nemvitsti Pzemky Parcela St. 1564 1548/1 1548/2 1549/11 1549/16 1549/19 1549/45 1549/46 1549/53

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2013 12:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2013 12:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.11.2013 12:15:02 CZ0532 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jedntné zemědělské družstv českslvensk-světskéh přátelství Svítkv

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2013 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2013 11:55:02 prkazující stav evidvaný k datu 28.11.2013 11:55:02 A B B1 C Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb.,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 15.07.2010 11:32:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 15.07.2010 11:32:00 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv 131, Hstuň, 345 25 Hstuň u Hršvskéh Týna B B1 C Nemvitsti Pzemky Parcela 2067 2068/1 2068/2 2068/3 2114/1 2114/2 Stavby Typ stavby Část bce, č. budvy Pražské Předměstí,

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.08.2014 15:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.08.2014 15:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 28.08.2014 15:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 2164/07 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský úřad Praha 10 Vlastník,

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.04.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.04.2014 08:35:02 A B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 14.04.2014 08:35:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv STEF RECYCLING a.s., Sklská 1882/4, Nvé Měst, 12000 Praha Jiná práva Omezení vlastnickéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Klepsch Luděk a Klepschvá Iveta,

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2016 10:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2016 10:35:02 A B B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 22.01.2016 10:35:02 CZ0202 Berun Vlastník, jiný právněný Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Kat.: 699306 Mřina List vlastnictví: 391 531545 Mřina V kat.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2013 11:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2013 11:35:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Rybářský klub ČR, a.s., Jana Palacha 1317, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice Listina Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více