uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami"

Transkript

1 Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh zákníku níže uvedenéh dne, měsíce a rku mezi následujícími smluvními stranami Obec Neděliště Adresa: Jsefa Česáka 30, Neděliště IČ: Tel.: , Zastupen: Ing. Lubš Pdlipný, starsta Obce bankvní spjení: Česká spřitelna čísl účtu: /0800 (dále jen Zákazník ) a Energie pd kntrlu, becně prspěšná splečnst se sídlem: Brněnská 8338/48, Hdnín jednající ve věcech smluvních: David Tejml, ředitel splečnsti jednající ve věcech technických: Ing. David Olejníček, předseda správní rady IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: FIO banka čísl účtu: /2010 zapsaná v rejstříku becně prspěšných splečnstí, vlžka O 451 vedená u Krajskéh sudu v Brně (dále jen Pskytvatel ) (kdy Pskytvatel a Zákazník budu dále nazýváni splečně také jak Smluvní strany ) Článek I. Úvdní ustanvení 1. Zákazník je právnicku sbu - veřejnprávní krprací, která ve své půsbnsti vystupuje jak majitel sustavy veřejnéh světlení a je knečným dběratelem elektrické energie v tét sustavě, a t zpravidla pr uspkjvání ptřeb veřejnsti. 2. Pskytvatel je právnicku sbu pskytující veřejnsti becně prspěšné služby a zabývající se mim revitalizace, svícení, bnvy, údržby a prvzu distribučních sustav elektrické energie sítí veřejnéh světlení také pradenstvím v energetice a správu dběrných míst a dběrných zařízení pr sptřebu elektrické energie a zemníh plynu. 3. EPQC Energy Perfrmance and Quality Cntracting je výhradní knw-hw metda Pskytvatele vycházející z běžně známé metdy EPC Energy Perfrmance Cntracting. Knw-hw metdy EPQC je zalžen na využití technlgie Pskytvatele při výměně svítidel a údržbě a prvzu distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení Zákazníka. Účelem metdy EPQC je dsažení kamžité úspry z rzpčtu Zákazníka na údržbu a prvz distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení Zákazníka, kdy nvě instalvaná technlgie bude p instalaci předána d majetku Zákazníka, přičemž Pskytvatel si vymezuje výhradu vlastnictví revitalizvané technlgie a t až d dby jejíh úplnéh splacení neb d dby dkupu phledávky třetí stranu. 1

2 Článek II. Předmět smluvy a závazky smluvních stran 1. Předmětem smluvy je pskytvat za úplatu Zákazníkvi služby a suvisející činnsti zejména revitalizaci, svícení, údržbu, bnvu a prvz distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení v majetku a na území Zákazníka pmcí aplikace metdy EPQC Pskytvatelem. 2. Pskytvatel bude za pdmínek sjednaných v tét smluvě zajišťvat pr Zákazníka svícení, údržbu a prvz distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení, zejména světlení veřejných kmunikací a světlení veřejných prstranství prstřednictvím stávající distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení Zákazníka, přičemž Pskytvatel je výhradním prvzvatelem distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení. Ppis distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení a pčet rzvaděčů, kabelvých plí, světelných bdů a dalších prvků v jedntlivých lkalitách je specifikván v Přílze č. 1 tét smluvy. 3. Pskytvatel se zavazuje nejpzději d zhtvit a předat Zákazníkvi následující práce na distribuční sustavě elektrické energie sítě veřejnéh světlení Zákazníka a t takt: a) výměnu nevyhvujících stávajících svítidel za svítidla s vyšší účinnstí a nižší sptřebu elektrické energie, s minimálně stejnými neb lepšími světelně technickými parametry; b) údržbu slupů a výlžníků veřejnéh světlení, jejichž živtnst je kratší než dba trvání tét smluvy; c) výměnu, případně pravu a údržbu dalších kmpnentů nutných pr bezprblémvé světlvání, zejména rzvaděčů, měření, regulace a další; d) prvedení prací představujících mntáž a údržbu prvků stávající sustavy veřejnéh světlení v rzsahu stanveném tut smluvu 4. Zákazník se zavazuje zejména: a) řádně a včas hradit Pskytvateli cenu za plnění předmětu tét smluvy sjednanu v článku IV. dle platebních pdmínek sjednaných v článku V. b) pskytnut Pskytvateli nezbytnu sučinnst ptřebnu k naplnění účelu tét smluvy a pr činnst Pskytvatele dle tét smluvy, c) řádně a včas předat Pskytvateli pr plnění tét smluvy distribuční sustavu veřejnéh světlení Zákazníka včetně příslušných rzvaděčů, kabelvých plí, světelných bdů a dalších prvků tét distribuční sustavy dle specifikace v Přílze č.1 a t nejpzději d jednh měsíce d pdpisu tét smluvy; Článek III. Další práva a pvinnsti smluvních stran 1. Pskytvatel se zavazuje svícení, údržbu a prvz distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení realizvat pdle článku VI. dstavce 6. tét smluvy. 2. Zákazník pskytne a předá Pskytvateli k výknu činnstí dle tét smluvy svu distribuční sustavu elektrické energie sítě veřejnéh světlení včetně příslušných rzvaděčů, kabelvých plí, světelných bdů a dalších prvků tét distribuční sustavy dle specifikace v Přílze č. 1 tét smluvy. O tmt předání přídí Zákazník a Pskytvatel písemný prtkl se zaměřením na pčet jedntlivých prvků distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení. Zákazník zajistí, aby p celu dbu účinnsti tét smluvy a bez předchzíh suhlasu Pskytvatele nebyly na distribuční síti elektrické energie sustavy veřejnéh světlení a jejích kmpnentech prváděny žádné činnsti, které by mhly narušit řádné plnění předmětu tét smluvy. 3. Zákazník na základě žádsti Pskytvatele umžní zaměstnancům a členům rgánů Pskytvatele neb sbám pvěřeným Pskytvatelem v rámci činnsti Pskytvatele vyplývající z tét smluvy vstup d prstr, na pzemky a d nemvitstí a zařízení Zákazníka, které suvisejí s plněním předmětu tét smluvy. 2

3 Článek IV. Cena plnění 1. Zákazník se zavazuje Pskytvateli za plnění dle článku II. dstavce 3. tét smluvy zaplatit cenu plnění ve výší Kč. Tat cena se skládá ze dvu částí: a) Cena za materiál, práci a práci frmu subddávky b) Úhrada za dbu dkladu splatnsti 2. Zákazník a Pskytvatel se dhdli, že cena za materiál, práci a práci frmu subddávky je Kč včetně DPH v záknné výši ke dni uskutečnění zdanitelnéh plnění. V tét částce jsu zahrnuty veškeré náklady Pskytvatele vynalžené na realizaci revitalizace distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení dle článku II. dstavce 3. tét smluvy. 3. S hledem na tut smluvu sjednaný dklad úhrady ceny za materiál, práci a práci frmu subddávky zaplatí Zákazník Pskytvateli, neb jeh právnímu nástupci jak věřiteli tét phledávky, krmě ceny za materiál, práci a práci frmu subddávky i úhradu za dbu dkladu splatnsti ve výši Kč. 4. Zákazník se dále zavazuje platit Pskytvateli za plnění dle článku II. dstavce 2. tét smluvy prvzní paušální cenu za svícení, údržbu a prvz distribuční sítě (dále jen Prvzní paušál ). Měsíční výše prvzníh paušálu činí 2.000Kč včetně DPH v záknné výši ke dni uskutečnění zdanitelnéh plnění a rční výše Prvzníh paušálu tedy činí Kč včetně DPH v záknné výši ke dni uskutečnění zdanitelnéh plnění a platí se za každý, byť i zapčatý rk trvání tét smluvy. Prvzní paušál zahrnuje veškeré náklady na svícení, údržbu, bnvu a prvz distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení, tak i dměnu Pskytvatele za plnění dle tét smluvy. Pskytvatel je právněn zvyšvat Prvzní paušál výši inflace vyhlášenu Česku nárdní banku za každý uplynulý rk trvání tét smluvy. 5. Pskytvatel je dále právněn přeúčtvat Zákazníkvi pdle zákna č. 458/2000Sb. 3 dstavec 3 případné nadměrné sptřeby elektrické energie nesuvisející s veřejným světlením, zejména vánční světlení, mimřádné akce, případně neprávněné dběry a nadměrné sptřeby způsbené stářím distribuční sustavy. Pr průběžnu infrmaci sptřebách je Pskytvatel pvinen minimálně jednu rčně infrmvat Zákazníka aktuální sptřebě elektrické energie v distribuční sustavě sítě veřejnéh světlení. Článek V. Platební pdmínky 1. Závazek Pskytvatele dle článku II. bdu 3. je naplněn řádným předáním předmětu plnění dle článku II. dstavce 3. bez vad a v dpvídajícím mnžství Pskytvatelem Zákazníkvi. Tt předání je zárveň pkládán za uskutečnění zdanitelnéh plnění ve smyslu zákna dani z přidané hdnty a pravňuje Pskytvatele k vystavení daňvéh dkladu na cenu za materiál, práci a práci frmu subddávky a na úhradu p dbu dkladu splatnsti. Tent daňvý dklad musí mít náležitsti pdle zákna dani z přidané hdnty, musí bsahvat přesné aktuální značení Zákazníka a Pskytvatele, jejich bankvní spjení, datum splatnsti a celkvu fakturvanu částku. Celkvá cena, zahrnující cenu za materiál, práci a práci frmu subddávky a úhradu za dbu dkladu splatnsti, je splatná v pravidelných rčních splátkách, jejichž výše a termíny splatnsti jsu stanveny ve splátkvém kalendáři, který tvří Přílhu č. 2 tét smluvy a bude tvřit i přílhu daňvéh dkladu. 2. Zákazník se zavazuje ddržet tut smluvu sjednané splátky dle Přílhy č. 2. Jedntlivé splátky bude Zákazník splácet platebními příkazy z běžnéh účtu Zákazníka bezhtvstním převdem na účet Pskytvatele uvedený v záhlaví tét smluvy neb na účet třetí strany, které bude pstupena phledávka z plnění tét smluvy. Smluvní strany sjednaly splatnst plžek v platebním kalendáři na 15 dní. 3. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že celkvá cena zahrnující cenu za materiál, práci a práci frmu subddávky a úhradu za dbu dkladu splatnsti je závazná. V případě předčasnéh uknčení tét smluvy dle článku VII. dstavce 4. tét smluvy se pstupuje dle článku VII. dstavce 5. tét smluvy. 4. Prvzní paušál dle článku IV. dstavce 4. tét smluvy bude vyúčtván daňvým dkladem, který musí splňvat náležitsti pdle zákna dani z přidané hdnty, musí bsahvat přesné aktuální značení Zákazníka a Pskytvatele, jejich bankvní spjení, datum splatnsti a celkvu fakturvanu částku. První daňvý dklad na úhradu Prvzníh paušálu vystaví Pskytvatel p pdpisu tét smluvy. Další dklady vystaví Pskytvatel vždy p uplynutí dalších 12-ti měsíců p dbu trvání tét smluvy. Tyt další daňvé 3

4 dklady budu bsahvat částku Prvzníh paušálu navýšenu přepčet inflace vyhlášené Česku nárdní banku pr bdbí předcházejících 12-ti měsíců. Smluvní strany sjednaly splatnst všech takt vystavených daňvých dkladů na 15 dní. Článek VI. Odpvědnst a záruky 1. Pskytvatel dpvídá za řádné plnění činnstí v rzsahu stanveném tut smluvu a příslušnými právními předpisy a technickými nrmami. 2. Zákazník je právněn reklamvat nedstatky činnsti Pskytvatele d 3 měsíců d dby, kdy činnst Pskytvatele pdle tét smluvy byla uknčena. Tut lhůtu nejsu dtčeny záruční lhůty a záknná dpvědnst vyplývající ze závazkvých vztahů. 3. Zákazník je v dbě trvání smluvy právněn pžadvat vůči Pskytvateli d jednh měsíce bezplatné dstranění dlžených drbných nedstatků, případně pžadvat p Pskytvateli stanvení termínu dstranění dlžených závažných nedstatků. 4. Pskytvatel nedpvídá za škdy vzniklé v důsledku: zásahu vyšší mci neb událsti, kteru nezpůsbil, kteru nebyl mžn předvídat aneb jí zabránit či předejít s pužitím dstupné technlgie. Takvými zásahy vyšší mci neb uvedenými událstmi jsu živelné phrmy jak záplavy, pžáry, přírdní katastrfy, dále rzsáhlé výpadky rzvdné sítě, stávky, nepkje, vjenské událsti, pád letadla, autnehda aj. jak selhání energetických a jiných zařízení, která nejsu předmětem tét smluvy. V uvedených případech budu smluvní strany řešit splečně dpad těcht událstí ve smluvních pdmínkách, přičemž uplatnění sankcí je vylučen. 5. Pkud bude plnění Pskytvatele z tét smluvy vadné a vada bude dstranitelná, nemůže Zákazník pžadvat slevu z ceny, zajistí-li Pskytvatel dstranění vady v suladu s tut smluvu. 6. Pskytvatel zajistí řádný prvz celé distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení p jejím předání Zákazníkem Pskytvateli dle tét smluvy takt: Pskytvatel zajistí pr Zákazníka světlení kmunikací a veřejných prstranství prstřednictvím světelných bdů, které jsu sučástí distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení specifikvaných v Přílze č. 1 tét smluvy. V suladu s platnými nrmami ČSN Pskytvatel zajistí peridické prvádění prhlídek a revizí elektr. Pskytvatel bude se Zákazníkem řešit pžadavky Zákazníka, které se dtýkají prvzu a správy distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení dle předmětu tét smluvy. Pskytvatel je pvinen při veškeré činnsti ddržvat všechny becně závazné právní předpisy a technické nrmy v blasti prvzvání a bezpečnsti elektrických zařízení, hygienické a bezpečnstní předpisy, jakž i prvádět neprdleně všechny činnsti, které jsu nezbytné k zajištění bezpečné funkce elektrických zařízení, s cílem vylučit jakékliv mžné hržení zdraví neb živta sb a pstupvat v suladu s becně závaznými právními předpisy. Pskytvatel je právněn a na žádst Zákazníka neb třetích sb i pvinen vyjadřvat se k zadáním staveb, stavebním a výkpvým pvlením, které by zasahvaly d systému distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení. Pskytvatel je pvinen seznamvat bez zbytečnéh prdlení Zákazníka se změnami aktuálníh stavu distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení, stavu a pčtu rzvaděčů, kabelvých plí a pčtu světelných bdů napjených na distribuční sustavu elektrické energie sítě veřejnéh světlení, zejména jejich pravách, údržbě a plánvané výměně. Při prvádění činnstí dle článku II. dstavce 3. tét smluvy shra Pskytvatel demntuje stávající prvky veřejnéh světlení na své náklady a zajistí jejich eklgicku likvidaci. Pskytvatel je pvinen při pruchách, při nichž by mhl djít k hržení zdraví aneb živta elektrickým prudem d 3 hdin d známení prvést zabezpečvací patření, zahájit práce a nepřetržitě pkračvat v dstranění pruchy. Pskytvatel je také pvinen d 3 hdin d známení zahájit práce a nepřetržitě pkračvat v dstranění havárie neb pruchy, která má za následek výpadek světlení Zákazníka v rzsahu více než 10 % světelných míst. 4

5 Pskytvatel je pvinen d 3 hdin d známení zahájit práce a nepřetržitě pkračvat v dstranění havárií a pruch většíh rzsahu nad 50 světelných bdů v suvislé blasti. Pskytvatel je pvinen nejpzději d 5 pracvních dnů d známení pruchy zahájit práce a nepřetržitě pkračvat v dstranění škd a závad menšíh rzsahu. Lhůty pr pravy se nevztahují na závady vzniklé živelnými phrmami neb vandalismem v kterémkli kamžiku trvání tét smluvy. Termíny a způsb dstranění těcht buducích mžných pruch budu stanvvány individuálně, na základě vzájemné dhdy. Pskytvatel je pvinen veškeré práce v terénu technicky zajistit tak, aby minimalizval mezení chdců a silniční dpravy. O veškerých důležitých činnstech na distribuční sustavě elektrické energie sítě veřejnéh světlení musí Pskytvatel vést evidenci a v případě žádsti Zákazníka, Zákazníka infrmvat. Pskytvatel se zavazuje zajistit pr případy krizvých řešení, například hržení živta a majetku, vypnutí kruhu pr zásah jiných slžek, dsažitelnst dpvědných sb pr splupráci s phtvstní a havarijní službu. Pskytvatel je pvinen umžnit Zákazníkvi fyzicku kntrlu pskytvaných služeb tak, že kntrla jedntlivých úseků sustavy veřejnéh světlení bude prváděna veducím pracvníkem Pskytvatele minimálně dvakrát rčně a zástupce Zákazníka bude vždy vyzván k účasti na tét kntrle. O zjištěném stavu sepíše Pskytvatel splečně se zástupcem Zákazníka prtkl. Pskytvatel je pvinen zabezpečit řádnu technicku dkumentaci a vést stavební, případně mntážní deníky a t ve stavu schpném je bez zbytečnéh dkladu předlžit Zákazníkvi. Za účelem nahlašvání pruch na systému veřejnéh světlení je Pskytvatel pvinen prvzvat telefnicku linku se záznamníkem. Telefnní čísl pruchvé služby je , prvz tét linky je zajištěn 24 hdin denně p dbu celéh rku. Nahlášené pruchy z tét linky jsu evidvány a dstraňvány v suladu s předcházejícími bdy tét smluvy. Pskytvatel bude náležitě evidvat majetek tvřící distribuční sustavu elektrické energie sítě veřejnéh světlení včetně světelných bdů, slupů, výlžníků, rzvaděčů atd., kteru má Pskytvatel na základě tét smluvy ve správě v elektrnické pdbě. Článek VII. Platnst a účinnst smluvy 1. Místem plnění tét smluvy je území vymezené hranicí území Zákazníka. 2. Smluva se stává platnu dnem jejíh pdpisu smluvními stranami a její platnst knčí uplynutím dby 15-ti let d pdpisu. 3. Tat smluva nabývá účinnsti kamžikem jejíh pdpisu pslední smluvní stranu. 4. Uknčení smluvy v dřívějším termínu než je uveden v článku VII. dstavci 2. tét smluvy, se pvažuje za předčasné uknčení smluvy. 5. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že při předčasném uknčení tét smluvy dchází k vypřádání vzájemných smluv a pvinnstí tak, že Zákazník je pvinen rzdíl z nezaplacených úhrad d knce trvání tét smluvy Pskytvateli jednrázvě dplatit d 30 dnů de dne předčasnéh uknčení tét smluvy. V případě, kdy Pskytvatel využije dle článku VIII. dstavce 4. tét smluvy svéh práva pstupit phledávku z tét smluvy, neb její část, tak se vypřádání dle tht bdu smluvy nepužije. 6. Pskytvatel a Zákazník jsu srzuměni s tím, že pstupy Pskytvatele uvedené v tét smluvě, zejména aplikvanu metdu EPQC pvažuje Pskytvatel za své knw-hw a své bchdní tajemství. Za bchdní tajemství Pskytvatele jsu smluvními stranami tét smluvy pvažvány zejména veškeré skutečnsti bchdní, výrbní a technické pvahy, které mají skutečnu neb ptenciální materiální či nemateriální hdntu a nejsu běžně dstupné v bchdních kruzích, knw-hw, myšlenky a kncepce EPQC Pskytvatele, infrmace bchdní plitice a pracvních pstupech, bchdních vztazích a kntraktech Pskytvatele, tedy i takvé infrmace, při jejichž pskytnutí nebyl výslvně uveden, že se bchdní tajemství jedná, ale takvé, u nichž t vyplývá z jejich pvahy. 5

6 Článek VIII. Závěrečná ustanvení 1. Pskytvatel si vymezuje výhradu vlastnictví k přízenému a Zákazníkvi předanému majetku dle článku II. dstavce 3. tét smluvy až d dby jeh úplnéh splacení. Výhrada vlastnictví Pskytvatele zaniká v případě pstupení phledávky dle článku VIII. dstavce 4. tét smluvy. 2. Není-li v tét smluvě upraven jinak, řídí se tat smluva a práva a pvinnsti z ní vzniklé (včetně práv a pvinnstí z prušení tét smluvy) ustanveními bčanskéh zákníku (zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pzdějších změn a dplňků. 3. Smluvní strany výslvně vylučují jednstranné zapčtení na phledávky Pskytvatele, vzniklé pdle tét smluvy, prti jakékliv phledávce či phledávkám Zákazníka, existujícím či buducím, které by jinak byly k zapčtení ve smyslu 1987 dst. 1 bčanskéh zákníku způsbilé. Zákazník není právněn tímt způsbem navdit zánik svých závazků vůči Pskytvateli neb jeh právním nástupcům v pzici věřitele, ustanvení 1987 dst. 2 tím není dtčen. 4. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že Pskytvatel je právněn za účelem refinancvání revitalizvanéh majetku jakukliv phledávku Pskytvatele vyplývající z tét smluvy, neb její část, pstupit pdle 524 a násl. Občanskéh zákníku třetí sbě, zejména subjektu, který má licenci ČNB k pskytvání bankvních služeb pdle zákna č. 21/1992 Sb., bankách. 5. Ukáže-li se, neb stane-li se některé ustanvení tét smluvy neplatným neb neúčinným, zůstávají statní ustanvení smluvy v platnsti a zbývající bsah smluvy bude nahrazen v té dbě platnými záknnými ustanveními d dby, než smluvní strany bez zbytečnéh dkladu nahradí takt neplatné neb neúčinné ustanvení tét smluvy platným a účinným smluvním ujednáním dpvídajícím c nejblíže dtčenému zaniklému neb neúčinnému ujednání smluvy. 6. Právní jednání k uknčení neb změně tét smluvy může být učiněn puze v písemné frmě. Za písemnu frmu nejsu pr účely tét smluvy pvažvány vé či jiné elektrnické zprávy neb jednání jinými technickými prstředky. Dručuje se na adresu smluvní strany uvedenu v záhlaví smluvy, neznámí-li předem a průkazně smluvní strana jinu adresu pr dručvání. Tut smluvu je mžn měnit a dplňvat jen ddatky pdepsanými běma smluvními stranami. Předlží-li některá ze smluvních stran návrh ddatku k tét smluvě, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k němu d třiceti dnů de dne jeh dručení. P dbu jednh měsíce de dne deslání je smluvní strana vázána svým návrhem. Pskytvatel může namítnut neplatnst smluvy a/neb jejíh ddatku z důvdu neddržení frmy kdykliv, a t i když již byl zapčat s plněním. 7. Všechny spry vznikající z tét smluvy neb v suvislsti s ní budu rzhdvány s knečnu platnstí v rzhdčím řízení u Rzhdčíh sudu při Hspdářské kmře České republiky a při Agrární kmře České republiky. Rzhdčí řízení se bude knat v sudišti tht rzhdčíh sudu v Brně, přičemž strany se dbrvlně zavazují pdrbit se rzhdčímu nálezu a tent rzhdčí nález budu strany pvažvat za knečný. Rzhdčí senát bude tříčlenný, přičemž každá strana zvlí jednh rzhdce a ke zvlení třetíh rzhdce zmcňují smluvní strany výslvně předsedu Rzhdčíh sudu při Hspdářské kmře České republiky a při Agrární kmře České republiky. 8. Veškerá ujednání dle tét smluvy včetně jejích následných změn a dplňků zavazují i právní nástupce účastníků smluvy. Zákazník vyslvuje suhlas, že Pskytvatel je právněn veškerá práva a pvinnsti Pskytvatele z tét smluvy včetně jejích následných změn a dplňků pstupit jen na tu sbu, která nyní je neb v dbě takvéh pstupení bude zakladatelem Pskytvatele ve smyslu zákna č. 248/1995 Sb. ve znění platném při uzavření tét smluvy. Bude neb je-li takvých sb zakladatelů více, je na Pskytvateli, kteru z těcht sb za svéh nástupce zvlí. Pr případ pstupení tét smluvy Pskytvatelem si strany sjednaly, že Zákazník jak pstupená strana nemůže za žádných klnstí dmítnut svbzení Pskytvatele jak pstupitele. Zákazník se zavazuje neprdleně s takvým nástupcem Pskytvatele učinit veškerá smluvní ujednání ptřebná k tmu, aby mhl nástupce Pskytvatele plynule vstupit d veškerých práva a pvinnstí Pskytvatele dle tét smluvy tak, aby nedšl k přerušení plnění dle tét smluvy na straně Pskytvatele a aby na straně Zákazníka nevznikla z tét změny účastníka na straně Pskytvatele žádná újma. 9. Tat smluva je vyhtvena ve třech vyhtveních, kdy jedn vyhtvení bdrží Zákazník a dvě vyhtvení pskytvatel, přičemž každé vyhtvení je s platnstí riginálu. Účastníci smluvy výslvně ptvrzují, že pdmínky tét smluvy jsu výsledkem jednání smluvních stran a každý z účastníků smluvy měl příležitst 6

7 vlivnit bsah pdmínek tét smluvy. Účastníci tét smluvy prhlašují, že si ji přečetli, jejímu bsahu przuměli a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhdných pdmínek, na důkaz th připjují účastníci své pdpisy. Tat smluva bsahuje úplné ujednání předmětu smluvy a všech náležitstech, které strany měly a chtěly ve smluvě ujednat, a které pvažují za důležité pr závaznst tét smluvy. Strany si sdělily všechny skutkvé a právní klnsti, nichž k datu pdpisu tét smluvy věděly neb vědět musely, a které jsu relevantní ve vztahu k uzavření tét smluvy. Strany se vzdávají práva dmáhat se zrušení závazku z tét smluvy pdle 2000 dst. 2 bčanskéh zákníku. Zákazník bere na sebe nebezpečí změny klnstí pdle 1765 bčanskéh zákníku. 10. Tat smluva byla schválena zastupitelstvem Zákazníka na jeh zasedání dne usnesením čísl.., cž statutární zástupce Zákazníka před pdpisem tét smluvy dlžil zápisem z jednání zastupitelstva. 11. Zákazník je právněn kdykliv v průběhu trvání tét smluvy zažádat Pskytvatele cenvu kalkulaci stavby nvéh veřejnéh světlení na základě metdy EPPC - Energy Perfrmance and Prfit Cntracting a Pskytvatel je pvinen se tut žádstí relevantně zabývat, zpracvat studii aplikvané metdy a zaslat d šesti měsíců d přijetí žádsti Zákazníkvy ficiální kalkulaci mžnéh prvedení stavby nvé distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení. 12. Samstatnými sučástmi tét smluvy jsu: a. Přílha č.1 Specifikace distribuční sustavy (předávací prtkl) b. Přílha č. 2 Splátkvý kalendář ( p předání stavby ) V.. dne.. Za Pskytvatel: David Tejml, ředitel splečnsti Za Zákazníka Ing. Lubš Pdlipný, starsta Obce.... 7

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více