MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: ÚPS/30423/ /2012Za Hana Zaglvá právněná úřední sba, sl. č DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Nvý Jičín, dbr územníh plánvání, stavebníh řádu a památkvé péče, ddělení stavební úřad, jak stavební úřad příslušný pdle 13 dst. 1 písm. f), g) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších změn a dplňků, v územním řízení psudil pdle 84 až 91 stavebníh zákna žádst vydání rzhdnutí umístění stavby a ve stavebním řízení přezkumal pdle 109 až 114 stavebníh zákna žádst stavební pvlení. Žádst vydání rzhdnutí umístění stavby a žádst vydání stavebníh pvlení, pdal dne ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, Děčín, zastupen Jsefem Petřekem, Císařská 88, Nvý Jičín (dále jen "žadatel"). Stavební úřad dle 140 dst.1 zákna č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pzdějších změn a dplňků ( dále jen správní řád) a pdle 78 dst.1 zákna č, 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu ( stavební zákn), ve znění pzdějších změn a dplňků spjil územní řízení umístění stavby se stavebním řízením vydání stavebníh pvlení a na základě výše uvedených ustanvení rzhdl takt: V ý r k č.1: Městský úřad Nvý Jičín, dbr územníh plánvání, stavebníh řádu a památkvé péče, ddělení stavební úřad (dále jen stavební úřad ), jak stavební úřad příslušný pdle 13 dst. 1 písm. f), g) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších změn a dplňků (dále jen "stavební zákn"), pdle 79 a 92 stavebníh zákna a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., pdrbnější úpravě územníh řízení, veřejnprávní smluvy a územníh patření v y d á v á r z h d n u t í u m í s t ě n í s t a v b y Libhšť parc Demlvá,NNK kabelvé vedení nízkéh napětí (NN), včetně jistících skříní dběrných míst elektrické energie v kmpaktních plastvých pilířích pr výstavbu RD (dále jen "stavba") na pzemku parcela č. 928, 887/113, 887/112, 887/198, 887/17, 887/1, 887/109, 887/108, 905, 946/2, 953/2, 887/13, 887/12 v katastrálním území Libhšť. BANKOVNÍ SPOJENÍ ZÁKLADNÍ ÚŘEDNÍ HODINY KB, a. s., pbčka Nvý Jičín pndělí hd. č.ú.: / 0100 (příjmy) středa hd. e-pdatelna: č.ú.: / 0100 (výdaje) čtvrtek hd. tel. ústředna: IČ: fax:

2 Č.j. ÚPS/30423/2012 str. 2 Stavba bsahuje: Stavba řeší nvé kabelvé vedení nízkéh napětí (NN) svedené d země, včetně umístění jistících skříní dběrných míst elektrické energie v kmpaktních plastvých pilířích pr výstavbu nvých RD. Jedná se prdlužení stávajících rzvdů nízkéh napětí 145m kabelvéh vedení v zemi kabelem AYKY s mžnstí dalšíh buducíh rzšíření tét sítě. Na stávajícím betnvém slupu č. 15/7 umístěném na pzemku parcela č. 928 bude umístěna nvá plastvá jistící skříň. V tét skříni budu zapjeny kabely AYKY a p slupu svedeny d země. Kabely budu umístěny v zemi v pzemcích parcela č. 928, 887/113, 887/112, 887/198, 887/17, 887/1, 887/109, 887/108, 905, 946/2, 953/2, 887/13, 887/12 v k.ú. Libhšť v plastvé chráničce. Kabely budu smyčkvány přes jistící skříně v plastvých pilířích umístěných na hranicích pzemků služící jak HDS pr nvé RD. Jistící skříně budu umístěny na pzemku parcela č. 887/12, 946/2, 953/2, 887/112, 887/198. K umístění stavby byly vydána tat závazná stanviska: - stanvisk Krajskéh úřadu MSK Ostrava, dbr ŽP a zemědělství, ze dne č.j. MSK 40007/ krdinvané závazné stanvisk MěÚ dbru ŽP ze dne č.j. OŽP/3031/2012 Pr další přípravu a realizaci záměru se stanví tyt pdmínky: 1. Stavba bude umístěna na pzemku parcela č. 928, 887/113, 887/112, 887/198, 887/17, 887/1, 887/109, 887/108, 905, 946/2, 953/2, 887/13, 887/12 v katastrálním území Libhšť. Stavba bude umístěna v suladu s graficku přílhu rzhdnutí, která bsahuje výkres sučasnéh stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebníh pzemku, pžadvaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na klí, zejména vzdálenstí d hranic pzemku a susedních staveb - situační výkres: č. 02PE v měř. 1:500, který je nedílnu sučástí tht rzhdnutí. 2. Pr uskutečnění umísťvané stavby se jak stavební pzemek vymezují pzemek parc. č. 887/1, 887/12, 887/13, 887/17, 887/108, 887/109, 887/112, 887/113, 887/198, 905, 928, 946/2, 953/2 v katastrálním území Libhšť, v rzsahu stavby. Rzhdnutí námitkách účastníků řízení: Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky. Účastníci řízení na něž se vztahuje rzhdnutí správníh rgánu ( 27 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších změn a dplňků (dále jen správní řád ): ČEZ Distribuce, a.s., IČ: Teplická č.p. 874/8, Děčín. V ý r k č.2: Městský úřad Nvý Jičín, dbr územníh plánvání, stavebníh řádu a památkvé péče, ddělení stavební úřad (dále jen stavební úřad ), jak stavební úřad příslušný pdle 13 dst. 1 písm. f), g) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších změn a dplňků (dále jen "stavební zákn"), vydává pdle 115 stavebníh zákna a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení stavebníh zákna ve věcech stavebníh řádu s t a v e b n í p v l e n í n a s t a v b u : Libhšť parc Demlvá,NNK kabelvé vedení nízkéh napětí (NN), včetně jistících skříní dběrných míst elektrické energie v kmpaktních plastvých pilířích pr výstavbu RD (dále jen "stavba") na pzemku parcela č. 928, 887/113, 887/112, 887/198, 887/17, 887/1, 887/109, 887/108, 905, 946/2, 953/2, 887/13, 887/12 v katastrálním území Libhšť.

3 Č.j. ÚPS/30423/2012 str. 3 K pvlení stavby byly vydána tat závazná stanviska: - stanvisk Krajskéh úřadu MSK Ostrava, dbr ŽP a zemědělství, ze dne č.j. MSK 40007/ krdinvané závazné stanvisk MěÚ dbru ŽP ze dne č.j. OŽP/3031/2012 Pr prvedení stavby se stanví tyt pdmínky: 1. Stavba bude prvedena pdle prjektvé dkumentace věřené ve stavebním řízení, kteru vypracval Jsef Petřek, ČKAIT: , případné změny nesmí být prvedeny bez předchzíh pvlení stavebníh úřadu. 2. Stavba bude prváděna ddavatelsky - stavebním pdnikatelem, který při její realizaci zabezpečí dbrné vedení prváděné stavby stavbyveducím dle 160 dst. 1 stavebníh zákna 3. Stavebník známí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídl stavebníh pdnikatele, který bude stavbu prvádět. 4. Stavebník známí stavebnímu úřadu tyt fáze výstavby pr kntrlní prhlídky stavby: Závěrečná kntrlní prhlídka. 5. Stavba bude dknčena d 1 rku de dne nabytí právní mci tht rzhdnutí. 6. Veškeré stavební dpady vzniklé při stavbě budu průběžně likvidvány a evidvány dle platných záknů dpadech. 7. Tt rzhdnutí nenahrazuje pvlení ke skládkám materiálu na veřejném prstranství. 8. Při prvádění stavby musí být veden stavební deník. 9. Oklí stavby nesmí být btěžván hlukem, prachem a jinými škdlivinami nad míru přípustnu. 10. Stavba bude prváděna tak, aby nedšl k znehdncení susedních pzemků a staveb a p uknčení stavby budu veškeré pzemky uvedeny d půvdníh stavu. 11. Při prvádění stavby budu plně respektvány pdmínky a stanviska vyplývající z krdinvanéh závaznéh stanviska MěÚ Nvý Jičín, dbru živtníh prstředí, ze dne č.j.ožp/3031/2012, které je nedílnu sučástí tht rzhdnutí. 12. Před zahájením zemních prací je třeba zajistit u správců sítí vytýčení těcht vedení a zajistit jejich neprušení. Je třeba ddržet vzájemné chranné vzdálensti mezi jedntlivými vedeními a ddržet předpisy pr práci v chranných pásmech. 13. Stavebník zajistí vytýčení prstrvé plhy stavby subjektem právněným zeměměřičem. 14. Před zahájením zemních prací je třeba zajistit u správců sítí vytyčení těcht vedení a zajistit jejich neprušení. Je třeba ddržet vzájemné chranné vzdálensti mezi jedntlivými vedeními (včetně přípjek) a ddržvat předpisy pr práci v chranných pásmech pdzemních vedení. 15. Při prvádění stavby budu plně respektvány pdmínky a stanviska vlastníků a správců inženýrských sítí a veřejné dpravní infrastruktury, které jsu nedílnu sučástí tht rzhdnutí, zejména: Pvdí Odry,a.s., Ostrava ze dne č.j.00828/9232/841.06/2012 Telefnica 02 Czech Republic,a.s., 1.Máje 3, Ostrava ze dne č.j /11 SmVak Ostrava,a.s., ze dne č.j. 9773/V000170/2012/OL

4 Č.j. ÚPS/30423/2012 str. 4 Účastníci řízení na něž se vztahuje rzhdnutí správníh rgánu ( 27 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších změn a dplňků (dále jen správní řád ): ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , Teplická č.p. 874/8, Děčín Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky. Rzhdnutí námitkách účastníků řízení: Výrk č. 3: Vzhledem k tmu, že výrky tht rzhdnutí vydanéh ve spjeném řízení se vzájemně pdmiňují, stavební úřad ve smyslu 74 dst.1 správníh řádu stanví, že výrkvá část rzhdnutí, vztahující se k pvlení stavby ( výrk č. 2) nabude vyknatelnsti nejdříve dnem, kdy se stane pravmcnu výrkvá část rzhdnutí umístění stavby (výrk č. 1). Odůvdnění k výrku č. 1 O D Ů V O D N Ě N Í: Dne pdal žadatel žádst vydání rzhdnutí umístění stavby. Stavební úřad známil zahájení územníh řízení známým účastníkům řízení a dtčeným rgánům. K prjednání žádsti sučasně nařídil veřejné ústní jednání na den , jehž výsledku byl sepsán prtkl. K žádsti byly dlženy tyt stanviska a vyjádření: stanvisk Krajskéh úřad MSK Ostrava,dbru ŽP ze dne č.j. MSK 4007/2012 vyjádření MěÚ Nvý Jičín, úřadu Územníh plánvání,ze dne č.j.ÚPS/1042/ 2012 krdinvané závazné stanvisk MěÚ N. Jičín,ze dne č.j.ožp/3031/2011 vyjádření Pvdí Odry,s.p. ze dne č.j /9232/841.06/2012 vyjádření bce Libhšť, ze dne vyjádření Telefnicky 02, ze dne č.j /11 vyjádření RWE Distribuční služby, ze dne č.j vyjádření SmVak Ostrava, ze dne č.j. 9773/V000170/2012/OL schválení prjektu ČEZ Distribucí, ze dne Vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí předlžené k návrhu na vydání územníh rzhdnutí umístění stavby, které se vztahují k vlastní realizaci stavby nejsu zapracvány d pdmínek pr umístění stavby. Tyt pdmínky budu zaktveny až d pdmínek pr prvedení stavby uvedené ve stavebním pvlení. Stavba je navržena na pzemcích parcela č. 928, 887/113, 887/112, 887/198, 887/17, 887/1, 887/109, 887/108, 905, 946/2, 953/2, 887/13, 887/12 v k.ú. Libhšť: pzemek parcela č.928 je ve vlastnictví Mirslava Krumplce, Jany Krumplcvé, Kamila Mryse pzemek parcela č. 887/112, 887/113, 887/198 je ve vlastnictví Mgr. Marka Kláře pzemek parcela č. 887/1, 887/17,946/2 je vlastnictví Šárky Kabeláčvé pzemek parcela č. 946/2 je ve vlastnictví Pavly Sikrvé pzemek parcela č. 887/108, 887/109 je ve vlastnictví Blanky Kblvské, Václava Kblvskéh, Marie Sučkvé pzemek parcela č.905 je ve vlastnictví Obec Libhšť pzemek parcela č. 953/2 je ve vlastnictví Blanky Kblvské, Václava Kblvskéh Vzhledem k tmu, že žadatel není vlastníkem výše uvedených pzemků uzavřel s vlastníky těcht pzemků níže uvedené smluvy:

5 Č.j. ÚPS/30423/2012 str. 5 vlastníkem pzemku parcela č.887/113, 887/112,887/198 Mgr. Markem Klářem vlastníkem pzemku parcela č. 887/17,887/1, 946/2 Šárku Kabeláčvu vlastníkem pzemku parcela č. 946/2 Pavlu Sikrvu vlastníkem pzemku parcela č. 887/109,887/108,953/2 Kblvsku Blanku vlastníkem pzemku parcela č. 887/109,887/108,953/2 Kblvským Václavem vlastníkem pzemku parcela č. 887/109,887/108 - Sučkvu Marií vlastníkem pzemku parcela č. 887/13,887/12 Dis. Janu Demlvu vlastníkem pzemku parcela č. 905 bcí Libhšť Jak účastníci řízení byli pjati ve smyslu 85 stavebníh zákna: a) vlastník pzemku neb stavby, na kterých má být pžadvaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, neb ten, kd má jiné věcné práv k tmut pzemku neb stavbě, nejde-li případ uvedený v písmenu d), vlastník pzemku parcela č.928 Krumplc Mirslav, Libhšť 520, Krumplcvá Jana, Libhšť 520, Mrys Kamil, Libhšť 124, vlastník pzemku parcela č.887/113, 887/112, 887/198 - Mgr. Marek Klář, Štefánikva č.p. 136/66, Pnava, Brn-Králv Ple, vlastník pzemku parcela č. 887/1,887/17 - Šárka Kabeláčvá, Dvřákva č.p. 377/32, Nvý Jičín, vlastník pzemku parcela č. 887/109, 887/108 - Mgr. Marie Sučkvá, Cyprichva č.p. 11, Háje, Praha 4, Blanka Kblvská, Pděbradva č.p. 1843/4, Nvý Jičín, Václav Kblvský, Pděbradva č.p. 1843/4, Nvý Jičín, vlastník pzemku parcela č.887/13, 887/12 - Jana Demlvá, Libhšť č.p. 460, Nvý Jičín 6, vlastník pzemku parcela č. 905 Obec Libhšť, Libhšť, vlastník pzemku parcela č. 946/2 - Šárka Kabeláčvá, Dvřákva č.p. 377/32, Nvý Jičín, Pavla Sikrvá, Jičínská č.p. 271, Lučka, Nvý Jičín, vlastník pzemku parcela č.953/2 - Václav Kblvský, Pděbradva č.p. 1843/4, Nvý Jičín, Blanka Kblvská, Pděbradva č.p. 1843/4, Nvý Jičín jiné práv k pzemku parcela č. 928 zástavní práv smluvní pr Raiffeisen stavební spřitelna a.s., Kněvva 2747/99, Praha, věcné břemen pr ČEZ Distribuce,a.s.Teplická 874/8, Děčín, jiné práv k pzemku parcela č.905 věcné břemen pr Matušvá Renata, Dluhá 784/17, Nvý Jičín, Matuš Jarslav, Dluhá 784/17, Nvý Jičín vlastníci a správci inž.sítí: vlastník technické infrastruktury ČEZ Distribuce,a.s.;SmVak Ostrava; Telefnica Czech Republic,a.s.Praha; Pvdí Odry,s.p. Ostrava b) sby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám aneb susedním pzemkům neb stavbám na nich může být územním rzhdnutím přím dtčen vlastník susedníh pzemku parcela 929/5 - Krumplc Mirslav, Libhšť 520, Krumplcvá Jana, Libhšť 520 c) sby, kterých tak stanví zvláštní právní předpis ///// d) splečenství vlastníků jedntek pdle zvláštníh právníh předpisu; v případě, že splečenství vlastníků jedntek pdle zvláštníh právníh předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehž spluvlastnický pdíl na splečných částech dmu činí více než jednu plvinu ///// Za účastníky řízení byli pjati puze vlastníci susedních pzemků a staveb, kteří mají splečnu hranici s pzemky, které jsu předmětem rzhdnutí umístění stavby.vlastníci

6 Č.j. ÚPS/30423/2012 str. 6 vzdálenějších susedních pzemků a staveb nebyli za účastníky řízení pjati, prtže jejich práva stavbu nemhu být přím dtčena a t jednak z důvdu velké vzdálensti těcht susedních pzemků a staveb d stavby pvlvané a také z důvdu rzsahu pvlvané stavby. Pdle 90 stavebníh zákna v územním řízení stavební úřad psuzuje, zda je záměr stavebníka v suladu: s vydanu územně plánvací dkumentací s cíli a úkly územníh plánvání, zejména s charakterem území, s pžadavky na chranu architektnických a urbanistických hdnt v území s pžadavky tht zákna a jeh prváděcích právních předpisů, zejména s becnými pžadavky na využívání území s pžadavky na veřejnu dpravní a technicku infrastrukturu s pžadavky zvláštních právních předpisů a se stanvisky dtčených rgánů pdle zvláštních právních předpisů, ppřípadě s výsledkem řešení rzprů a s chranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení Sulad záměru s vydanu územně plánvací dkumentací: Pr každé rzhdvání v území je závazným pdkladem schválená územně plánvací dkumentace. Dle Územníh plánu Nvý Jičín vydaný frmu patření becné pvahy č /2009, který nabyl účinnstí dne , jsu pzemky dtčené stavbu sučástí zastavitelné plchy BV bydlení individuální-venkvské a plchy DS Dpravní infrastruktura silniční a z menší části sučástí zastavěnéh území, plchy BV bydlení individuální venkvské. Pr plchu BV bydlení individuální-venkvské a plchy DS Dpravní infrastruktura silniční jsu Územním plánem Nvý Jičín stanveny následující pdmínky: Plcha BV bydlení individuální - venkvské Využití hlavní - rdinné dmy, zemědělské usedlsti; - bčanské vybavení veřejné infrastruktury lkálníh významu - stavby a zařízení pr vzdělávání a výchvu, sciální služby, péči rdinu, zdravtní služby, kulturu, veřejnu správu, chranu byvatelstva; - stavby a zařízení pr bchd, stravvání, ubytvání; - byty majitelů a správců zařízení; - veřejná prstranství včetně plch pr relaxaci byvatel, chdníky; - zeleň včetně mbiliáře a dětských hřišť; - kmunikace funkční skupiny C a D, parkvací plchy a další stavby suvisející s dpravní infrastrukturu; Využití přípustné - stavby a zařízení pr sprt, relaxaci a vlný čas lkálníh významu včetně malplšných hřišť; - bytvé dmy - s hledem na výškvu hladinu zástavby - stavby pr rdinnu rekreaci - stavby a zařízení pr prvzvání služeb a pdnikatelské aktivity lkálníh významu, jejichž negativní účinky na živtní prstředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnu míru a lze jejich realizaci s hledem na architekturu a rganizaci zástavby lkality připustit; - účelvé kmunikace, nezbytné manipulační plchy; - zemědělské stavby pr živčišnu výrbu (mezený chv hspdářských zvířat nevyžadující stanvení chranných pásem, které by zasahvaly susední bytné bjekty) i rstlinnu výrbu, pr uskladnění zemědělských ptřeb, prdukce a zemědělské techniky; - nezbytná bslužná a veřejná dpravní a technická infrastruktura; Využití nepřípustné - hřbitvy;

7 Č.j. ÚPS/30423/2012 str. 7 - velkplšná bchdní zařízení vícepdlažní typu bchdní dům; - kmerční zařízení velkplšná přízemníh typu supermarket, hypermarket; - stavby a zařízení pr výrbu zemědělsku velkvýrbu, výrbu průmyslvu; - sklady; - autbazary; - zahrádkvé sady; - čerpací stanice phnných hmt; - dstavvání a garážvání nákladních vzidel a autbusů; - statní stavby a zařízení nesuvisející s využitím hlavním a přípustným; Plcha DS dpravní infrastruktura - silniční Hlavní využití - plchy pr stavby a zařízení silniční dpravy; - autbusvé nádraží a zařízení suvisející s prvzem autbusvéh nádraží a s přepravu cestujících; - chranná zeleň; - dstavné plchy, výhybny, autbusvé zastávky, dpčívky; Přípustné využití - technická zařízení zabezpečvací a sdělvací; - zařízení pr údržbu silnic a prvz hrmadné dpravy; - nezbytná bslužná a veřejná dpravní a technická infrastruktura; Nepřípustné využití - jakákliv výstavba, krmě staveb a zařízení uvedených ve využití hlavním a přípustném; Z výše uvedenéh vyplývá, že výstavba technické infrastruktury je v suladu s přípustným využitím plchy BV - bydlení individuální venkvské i plchy DS dpravní infrastruktura - silniční. Stavba neznemžní realizaci veřejně prspěšných staveb, které jsu řešeny v Územním plánu. Jedná se stavby: rzšíření vdvdní sítě, výstavba veřejné kanalizace. Umístění stavby je v suladu se schválenu územně plánvací dkumentací. Sulad záměru s cíli a úkly územníh plánvání, zejména s charakterem území, s pžadavky na chranu architektnických a urbanistických hdnt v území: Rzšíření nvé technické infrastruktury nenaruší architektnické a urbanistické hdnty v území. Dané území, je dle územníh plánu určen k zastavění nezbytnu technicku infrastrukturu. Na základě výše uvedených skutečnstí stavební úřad dspěl k závěru, že záměr je v suladu s cíli a úkly územníh plánvání, zejména s charakterem území, s pžadavky na chranu architektnických a urbanistických hdnt v území. Sulad s pžadavky tht zákna a jeh prváděcích právních předpisů, zejména s becnými pžadavky na využívání území: Prváděcím právním předpisem k stavebnímu záknu, který se vztahuje na stavbu je vyhláška č. č. 501/2006 Sb., becných pžadavcích na využívání území, ve znění pzdějších změn a dplňků (dále jen vyhláška pžadavcích na využívání území ), vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby. Sulad s pžadavky na veřejnu dpravní a technicku infrastrukturu: Stavba nevyžaduje nvé nárky na dpravní infrastrukturu a technicku infrastrukturu. Rzšíření vedení nízkéh napětí dchází k vybudvání nvé technické infrastruktury,která se napjuje na stávající nadzemní vedení distribuční sítě ČEZ. Sulad s pžadavky zvláštních právních předpisů a se stanvisky dtčených rgánů pdle zvláštních právních předpisů, ppřípadě s výsledkem řešení rzprů a s chranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:

8 Č.j. ÚPS/30423/2012 str. 8 Stanviska dtčených správních rgánů byla vyhdncena a jsu zapracvána d pdmínek, pr prvádění stavby. Stavební úřad z předlžených pdkladů dtčených rgánů nezjistil, že by záměr žadatele byl s nimi v rzpru. V suladu s ustanvením 69 dst. 2 správníh řádu stavební úřad tímt uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení: ČEZ Ditribuce,a.s..,bec Libhšť, Mgr. Marek Klář, Šárka Kabeláčvá, Mgr. Marie Sučkvá, Pavla Sikrvá, Václav Kblvský, Blanka Kblvská, Jana Demlvá, Telefónica Czech Republic, a.s.,, Pvdí Odry s.p., správce pvdí, Kamil Mrys, Mirslav Krumplc, Jana Krumplcvá, Severmravské vdvdy a kanalizace Ostrava a.s., Raiffeisen stavební spřitelna,a.s. Vypřádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypřádání s vyjádřeními účastníků k pdkladům rzhdnutí: Stavební úřad sučasně s známením zahájení územníh řízení a pzvání k veřejnému ústnímu jednání umžnil v suladu s ustanvením 36 dst.3 správníh řádu účastníkům řízení seznámit se před vydáním rzhdnutí s jeh pdklady s tím, že tak mhu učinit ve třech dnech d ústníh jednání na stavebním úřadě. Účastníci se k pdkladům rzhdnutí nevyjádřili Stavební úřad rzhdl, jak je uveden ve výrku rzhdnutí, za pužití ustanvení právních předpisů ve výrku uvedených. Odůvdnění k výrku č. 2 Dne pdal stavebník žádst vydání stavebníh pvlení na výše uvedenu stavbu, uvedeným dnem byl zahájen stavební řízení. Stavební úřad pdle 78 dst. 1 stavebníh zákna spjil územní řízení umístění stavby se stavebním řízením. Stavební úřad známil zahájení stavebníh řízení známým účastníkům řízení a dtčeným rgánům. Stavební úřad pdle ustanvení 112 dst. 2 stavebníh zákna upustil d hledání na místě a ústníh jednání, prtže mu pměry staveniště byly dbře známy a žádst pskytvala dstatečné pdklady pr psuzení stavby, a stanvil, že ve lhůtě d mhu účastníci řízení uplatnit své námitky a dtčené rgány svá stanviska. Jak účastníci řízení byli pjati ve smyslu 109 stavebníh zákna: a) stavebník - ČEZ Distribuce,a.s. b) vlastník stavby na níž má být prvedena změna či udržvací práce, není-li stavebníkem, nejde-li případ uvedený v písmenu g) ///// c) vlastník pzemku, na kterém má být stavba prváděna, není-li stavebníkem vlastník pzemku parcela č.928 Krumplc Mirslav, Libhšť 520, Krumplcvá Jana, Libhšť 520, Mrys Kamil, Libhšť 124, vlastník pzemku parcela č.887/113, 887/112, 887/198 - Mgr. Marek Klář, Štefánikva č.p. 136/66, Pnava, Brn-Králv Ple, vlastník pzemku parcela č. 887/1,887/17 - Šárka Kabeláčvá, Dvřákva č.p. 377/32, Nvý Jičín, vlastník pzemku parcela č. 887/109, 887/108 - Mgr. Marie Sučkvá, Cyprichva č.p. 11, Háje, Praha 4, Blanka Kblvská, Pděbradva č.p. 1843/4, Nvý Jičín, Václav Kblvský, Pděbradva č.p. 1843/4, Nvý Jičín, vlastník pzemku parcela č.887/13, 887/12 - Jana Demlvá, Libhšť č.p. 460, Nvý Jičín 6, vlastník pzemku parcela č. 905 Obec Libhšť, Libhšť, vlastník pzemku parcela č. 946/2 - Šárka Kabeláčvá, Dvřákva č.p. 377/32, Nvý Jičín, Pavla Sikrvá, Jičínská č.p. 271, Lučka, Nvý Jičín, vlastník pzemku parcela č.953/2 - Václav Kblvský, Pděbradva č.p. 1843/4, Nvý Jičín, Blanka Kblvská, Pděbradva č.p. 1843/4, Nvý Jičín; vlastníci a správci inž.sítí: vlastník technické infrastruktury ČEZ Distribuce,a.s.;SmVak Ostrava;Telefnica Czech Republic,a.s.Praha;Pvdí Odry, s.p. Ostrava

9 Č.j. ÚPS/30423/2012 str. 9 d) vlastník stavby na pzemku, na kterém má být stavba prváděna, a ten, kd má k tmut pzemku neb stavbě práv dpvídající věcnému břemenu, mhu-li být jejich práva navrhvanu stavbu přím dtčena //// e) vlastník susedníh pzemku neb stavby na něm, může-li být jeh vlastnické práv navrhvanu stavbu přím dtčen vlastník susedníh pzemku parcela 929/5 Krumplc Mirslav, Libhšť 520, Krumplcvá Jana, Libhšť 520 f) ten, kd má k susednímu pzemku práv dpvídající věcnému břemenu, může-li být tt práv navrhvanu stavbu přím dtčen ///// g) splečenství vlastníků jedntek pdle zvláštníh právníh předpisu ve stavebním řízení, které se týká dmu neb splečných částí dmu aneb pzemku; v případě, že splečenství vlastníků jedntek pdle zvláštníh právníh předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehž spluvlastnický pdíl na splečných částech dmu činí více než jednu plvinu ///// Vlastníci vzdálenějších susedních pzemků a staveb nebyli za účastníky řízení pjati, prtže jejich práva stavbu nemhu být přím dtčena a t jednak z důvdu velké vzdálensti těcht susedních pzemků a staveb d stavby pvlvané a také z důvdu rzsahu pvlvané stavby. Stanviska sdělili: - stanvisk Krajskéh úřad MSK Ostrava,dbru ŽP ze dne č.j. MSK 4007/ vyjádření MěÚ Nvý Jičín, úřadu Územníh plánvání,ze dne č.j.ÚPS/1042/ krdinvané závazné stanvisk MěÚ N. Jičín,ze dne č.j.ožp/3031/ vyjádření Pvdí Odry,s.p. ze dne č.j /9232/841.06/ vyjádření bce Libhšť, ze dne vyjádření Telefnicky 02, ze dne č.j /11 - vyjádření RWE Distribuční služby, ze dne č.j vyjádření SmVak Ostrava, ze dne č.j. 9773/V000170/2012/OL - schválení prjektu ČEZ Distribucí, ze dne Připmínkám účastníků řízení byl vyhvěn a jejich pdmínky jsu zkrdinvány a zapracvány d pdmínek tht rzhdnutí. Stavební úřad zajistil vzájemný sulad předlžených závazných stanvisek dtčených rgánů vyžadvaných zvláštními předpisy a zahrnul je d pdmínek rzhdnutí. Pdle 111 stavebníh zákna ve stavebním řízení stavební úřad přezkumá pdanu žádst a připjené dklady z th hlediska, zda stavbu lze pdle nich prvést a věří zejména, zda: prjektvá dkumentace je zpracvána v suladu s územně plánvací dkumentací, s pdmínkami územníh rzhdnutí neb územním suhlasem prjektvá dkumentace je úplná, přehledná, byla zpracvána právněnu sbu a zda jsu v dpvídající míře řešeny becné pžadavky na výstavbu je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudvání technickéh, ppřípadě jinéh vybavení ptřebnéh k řádnému užívání stavby vyžadvanéh zvláštním právním předpisem předlžené pdklady vyhvují pžadavkům uplatněným dtčenými rgány Stavební úřad v prvedeném stavebním řízení přezkumal předlženu žádst z hledisek uvedených v 111 stavebníh zákna, prjednal ji s účastníky řízení a s dtčenými rgány a zjistil: - Prjektvá dkumentace je zpracvaná v suladu s pdmínkami územníh rzhdnutí ze dne č.j. ÚPS/30423/2012. Stavba je v suladu s Územním plánem Nvý Jičín. - Prjektvá dkumentace je zpracvaná Jsefem Petřekem, ČKAIT (autrizvaným technikem pr techniku prstředí staveb, specializace elektrtechnická zařízení), dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. rzsahu a bsahu prjektvé dkumentaci staveb pr stavební pvlení (přílha č. 1). - Vzhledem k tmu, že se jedná rzšíření technické infrastruktury, není řešena tázka přístupu a příjezdu.

10 Č.j. ÚPS/30423/2012 str V prjektvé dkumentace jsu v dpvídající míře řešeny becné pžadavky na výstavbu; předlžené pdklady vyhvují pžadavků uplatněným dtčenými rgány. K prjektvé dkumentaci stavby vydal své stanvisk MěÚ Nvý Jičín, dbr ŽP a Krajský úřad MSK Ostrava. Stavební úřad v prvedeném stavebním řízení přezkumal předlženu žádst z hledisek uvedených v 111 stavebníh zákna, prjednal ji s účastníky řízení a s dtčenými rgány a zjistil, že jejím uskutečněním neb užíváním nejsu hrženy zájmy chráněné stavebním záknem, předpisy vydanými k jeh prvedení a zvláštními předpisy. Prjektvá dkumentace stavby splňuje becné technické pžadavky na stavby a pdmínky územníh rzhdnutí umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvdy, které by bránily pvlení stavby a rzhdl, jak je uveden ve výrku rzhdnutí, za pužití ustanvení právních předpisů ve výrku uvedených. V suladu s ustanvením 69 dst. 2 správníh řádu stavební úřad tímt uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení: ČEZ Distribuce,a.s..,bec Libhšť, Mgr. Marek Klář, Šárka Kabeláčvá, Mgr. Marie Sučkvá, Pavla Sikrvá, Václav Kblvský, Blanka Kblvská, Jana Demlvá, Telefónica Czech Republic, a.s.,, Pvdí Odry s.p., správce pvdí, Kamil Mrys, Mirslav Krumplc, Jana Krumplcvá, Severmravské vdvdy a kanalizace Ostrava a.s Vypřádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky. Vypřádání s vyjádřeními účastníků k pdkladům rzhdnutí: Stavební úřad sučasně s známením zahájení stavebníh řízení umžnil v suladu s ustanvením 36 dst.3 správníh řádu účastníkům řízení seznámit se před vydáním rzhdnutí s jeh pdklady s tím, že tak mhu učinit ve dnech a na stavebním úřadě. Účastníci se k pdkladům rzhdnutí nevyjádřili Stavební úřad rzhdl, jak je uveden ve výrku rzhdnutí, za pužití ustanvení právních předpisů ve výrku uvedených. P O U Č E N Í Ú Č A S T N Í K Ů: Prti tmut rzhdnutí mhu účastníci řízení pdat dvlání ve lhůtě 15 dnů de dne jeh známení.o dvlání rzhduje Krajský úřad Mravskslezskéh kraje, dbr územníh plánvání, stavebníh řádu a kultury, 28. října 117, Ostrava. Odvlání se pdává u Městskéh úřadu Nvý Jičín, dbru územníh plánvání, stavebníh řádu a památkvé péče, Masarykv náměstí 1, Nvý Jičín. Odvlání se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každý účastník dstal jeden stejnpis. Nepdá-li účastník ptřebný pčet stejnpisů, vyhtví je správní rgán na náklady účastníka. Odvláním lze napadnut výrkvu část rzhdnutí, jedntlivý výrk neb jeh vedlejší ustanvení. Odvlání jen prti důvdnění rzhdnutí je nepřípustné. Stavební úřad p právní mci územníh rzhdnutí předá věřenu dkumentaci žadateli, případně becnímu úřadu, jehž územníh bvdu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, ppřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rzhdnutí má pdle 93 dst. 1 stavebníh zákna platnst 2 rky. Pdmínky rzhdnutí umístění stavby platí p dbu trvání stavby či zařízení, nedšl-li z pvahy věci k jejich knzumaci. Stavební úřad p dni nabytí právní mci stavebníh pvlení zašle stavebníkvi jedn vyhtvení věřené prjektvé dkumentace a štítek bsahující identifikační údaje pvlené stavbě. Další vyhtvení prjektvé dkumentace zašle Obci Libhšť.

11 Č.j. ÚPS/30423/2012 str. 11 Stavebník je pvinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a pnechat jej tam až d dknčení stavby, případně d vydání klaudačníh suhlasu; rzsáhlé stavby se mhu značit jiným vhdným způsbem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dkud stavební pvlení nenabude právní mci. Stavební pvlení pzbývá platnsti, jestliže stavba nebyla zahájena d 2 let de dne, kdy nabyl právní mci. U P O Z O R N Ě N Í: Stavebník je pvinen při prvádění stavby zajistit pdle ustanvení 14, 15 zákna č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další pžadavky bezpečnsti a chrany zdraví při práci v pracvněprávních vztazích a zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při činnsti neb pskytvání služeb mim pracvněprávní vztahy (zákn zajištění dalších pdmínek bezpečnsti a chrany zdraví při práci), ve znění pzdějších předpisů, činnst krdinátra (krdinátrů) bezpečnsti a chrany zdraví při práci na staveništi. Pdle 122 dst. 1 stavebníh zákna může být stavba užívána jen na základě klaudačníh suhlasu. Klaudační suhlas vydává stavební úřad, na základě žádsti stavebníka. Hana Zaglvá referent veřejné správy tisk úředníh razítka Pplatek: Správní pplatek pdle zákna č. 634/2004 Sb., správních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů byl vyměřen ve výši 3000,- Kč a byl uhrazen dne Přílhy: - situační výkres: č. 02PE v měř. 1:500, který je nedílnu sučástí tht rzhdnutí. - krdinvané závazné stanvisk MěÚ dbru ŽP ze dne č.j. OŽP/3031/ vyjádření Pvdí Odry,a.s., Ostrava ze dne č.j.00828/9232/841.06/ vyjádření Telefnica 02 Czech Republic,a.s.,1.Máje 3, Ostrava ze dne č.j /11 - vyjádření SmVak Ostrava,a.s., ze dne č.j. 9773/V000170/2012/OL

12 Č.j. ÚPS/30423/2012 str. 12 Obdrží: I. Účastníci řízení pdle 85 dst. 1 stavebníh zákna (dpručeně d vlastních ruku) : a) žadatel, b) bec, na jejímž území má být pžadvaný záměr uskutečněn. Účastníci řízení: 1. ČEZ Distribuce, a.s., zastupen Jsefem Petřekem, PELMONT, Císařská č.p. 88, Nvý Jičín 2. Obec Libhšť, IDDS: 63wbndj II. Účastníci řízení pdle 85 dst. 2 stavebníh zákna (veřejnu vyhlášku): a) vlastník pzemku neb stavby, na kterých má být pžadvaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, neb ten, kd má jiné věcné práv k tmut pzemku neb stavbě, nejde-li případ uvedený v písmenu d), vlastník pzemku parcela č.928 Krumplc Mirslav, Libhšť 520, Krumplcvá Jana, Libhšť 520, Mrys Kamil, Libhšť 124, vlastník pzemku parcela č.887/113, 887/112, 887/198 - Mgr. Marek Klář, Štefánikva č.p. 136/66, Pnava, Brn-Králv Ple, vlastník pzemku parcela č. 887/1,887/17 - Šárka Kabeláčvá, Dvřákva č.p. 377/32, Nvý Jičín, vlastník pzemku parcela č. 887/109, 887/108 - Mgr. Marie Sučkvá, Cyprichva č.p. 11, Háje, Praha 4, Blanka Kblvská, Pděbradva č.p. 1843/4, Nvý Jičín, Václav Kblvský, Pděbradva č.p. 1843/4, Nvý Jičín, vlastník pzemku parcela č.887/13, 887/12 - Jana Demlvá, Libhšť č.p. 460, Nvý Jičín 6, vlastník pzemku parcela č. 905 Obec Libhšť, Libhšť, vlastník pzemku parcela č. 946/2 - Šárka Kabeláčvá, Dvřákva č.p. 377/32, Nvý Jičín, Pavla Sikrvá, Jičínská č.p. 271, Lučka, Nvý Jičín, vlastník pzemku parcela č.953/2 - Václav Kblvský, Pděbradva č.p. 1843/4, Nvý Jičín, Blanka Kblvská, Pděbradva č.p. 1843/4, Nvý Jičín jiné práv k pzemku parcela č. 928 zástavní práv smluvní pr Raiffeisen stavební spřitelna a.s., Kněvva 2747/99, Praha, věcné břemen pr ČEZ Distribuce,a.s.Teplická 874/8, Děčín, jiné práv k pzemku parcela č.905 věcné břemen pr Matušvá Renata, Dluhá 784/17, Nvý Jičín, Matuš Jarslav, Dluhá 784/17, Nvý Jičín vlastníci a správci inž.sítí: vlastník technické infrastruktury ČEZ Distribuce,a.s.;SmVak Ostrava; Telefnica Czech Republic,a.s.Praha; Pvdí Odry,s.p. Ostrava b) sby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám aneb susedním pzemkům neb stavbám na nich může být územním rzhdnutím přím dtčen vlastník susedníh pzemku parcela 929/5 - Krumplc Mirslav, Libhšť 520, Krumplcvá Jana, Libhšť 520 c) sby, kterých tak stanví zvláštní právní předpis ///// d) splečenství vlastníků jedntek pdle zvláštníh právníh předpisu; v případě, že splečenství vlastníků jedntek pdle zvláštníh právníh předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehž spluvlastnický pdíl na splečných částech dmu činí více než jednu plvinu ///// III. Účastníci stavebníh řízení pdle 109 stavebníh zákna (dpručeně d vlastních ruku) Účastníci řízení: 1. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , Teplická č.p. 874/8, Děčín zastupen Jsefem Petřekem, Císařská č.p. 88, Lučka, Nvý Jičín 1 2. Obec Libhšť, IDDS: 63wbndj 3. Mirslav Krumplc, Libhšť 520, Libhšť 4. Jana Krumplcvá, Libhšť 520, Libhšť

13 Č.j. ÚPS/30423/2012 str Kamil Mrys, Libhšť 520, Libhšť 6. Mgr. Marek Klář, Štefánikva č.p. 136/66, Pnava, Brn-Králv Ple 7. Šárka Kabeláčvá, Dvřákva č.p. 377/32, Nvý Jičín 1 8. Mgr. Marie Sučkvá, Cyprichva č.p. 11, Háje, Praha 4 9. Blanka Kblvská, Pděbradva č.p. 1843/4, Nvý Jičín Václav Kblvský, Pděbradva č.p. 1843/4, Nvý Jičín Pavla Sikrvá, Jičínská č.p. 271, Lučka, Nvý Jičín Jana Demlvá, Libhšť č.p. 460, Nvý Jičín Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,, IDDS: d79ch2h 14. Pvdí Odry s.p., správce pvdí, IDDS: wwit8gq 15. Severmravské vdvdy a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 16. Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,, IDDS: d79ch2h IV. Dtčené správní rgány: 17. Městský úřad Nvý Jičín, OŽP, dd. vdníh hspdářství, dd. chrany přírdy, lesnictví a myslivsti, dd. dpadů, chrany vzduší a ZPF V. Správce úřední desky: 18. Městský úřad Nvý Jičín, OOŽÚ, dd. IC a ED 19. Obec Libhšť, Libhšť 1, Libhšť Pdle 92 dst. 3 stavebníh zákna se tat písemnst účastníkům řízení uvedeným v 85 dst. 1 stavebníh zákna a dtčeným správním rgánům dručuje jedntlivě. Pdle 92 dst. 3 stavebníh zákna se tat písemnst účastníkům řízení uvedeným v 85 dst. 2 stavebníh zákna dručuje veřejnu vyhlášku dle ustanvení 25 dst. 2 správníh řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správníh rgánu, který písemnst dručuje, tj. na úřední desce Městskéh úřadu Nvý Jičín. Pdle 25 dst. 3 správníh řádu dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městskéh úřadu Nvý Jičín. Písemnst se zveřejní též způsbem umžňujícím dálkvý přístup. Patnáctým dnem p vyvěšení na úřední desce Městskéh úřadu Nvý Jičín a zveřejněním na webvých stránkách Městskéh úřadu Nvý Jičín, elektrnické desce městskéh úřadu, se písemnst pvažuje za dručenu. Městský úřad Nvý Jičín Vyvěšen dne: Sňat dne: a sučasně zveřejněn na elektrnické desce Městskéh úřadu Nvý Jičín. Pdpis a razítk právněné sby, která ptvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsbem umžňující dálkvý přístup.

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Sudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Měst Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastupené

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Sudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlvku č.p. 266/2 140 00 Praha 4 Michle ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice Č.j.: SÚ-49/2011/987-328/30 Hejnice 22.09.2011 Vyřizuje: Petr Švrc sam.db.referent SÚ e-mail: petr.svrc@mesthejnice.cz tel.:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Kunovice Kunovice 153 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

J ~tawelrní úřad MEQj~strát města

J ~tawelrní úřad MEQj~strát města J ~tawelrní úřad MEQj~strát města Ý#7Vĺ~rĺÝčď!~7~ C.j: MMJ/SU/5500/2015-4 Jihlava, dne: 13.1.2016 JLD: 6889/2016/MMJ Vyřizuje: Ing. Jana Matuškvá E-mail: jana.matuskva~jihlava-city.cz Telefn: 567 167219

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí o umístění stavby II. stavební povolení (obecná část) III. stavební povolení (speciální část - komunikace)

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí o umístění stavby II. stavební povolení (obecná část) III. stavební povolení (speciální část - komunikace) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby a územníh rzvje Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp. zn. 627/STAV/2011 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 47716/2014/OŽPaKS/FI HLUC/47798/2014/OŽPaKS/Fi

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.06.2014 12:35:51 CZ0323 -měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 722294 Bžkv List vlastnictví: 824 554791 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst. 3821/3805/08-Ř V Nové Bystřici dne 18.11.2008 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.01.2016 13:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 77 INS 4471/2015 pr Ivana Rychnvská, Mgr. Vlastník, jiný právněný

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. Piaristické náměstí zavedení pivovodu

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. Piaristické náměstí zavedení pivovodu Magistrát města České Budějvice Odpvěď na dtaz vznesený s využitím zákna svbdném přístupu k infrmacím Žádst pskytnutí infrmací, a t: Piaristické náměstí zavedení pivvdu 1. Infrmaci, kd knkrétně schválil

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 4024/OST/10 Kal V Rokycanech: 8.7.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 6257/OST/10 Klára Kalinová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více