Slovo ředitele o.p.s. O nás. Suchopýr o.p.s. v roce 2009 aneb Kdo byl kdo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo ředitele o.p.s. O nás. Suchopýr o.p.s. v roce 2009 aneb Kdo byl kdo"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

2 Slovo ředitele o.p.s. Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci naší činnosti, již 12 let naplňuje Suchopýr o.p.s. své poslání v pěstování a výsadbách původních dřevin Jizerských hor a nejinak tomu bylo v i roce 2009, kdy bylo vysazeno prostřednictvím naší činnosti do krajiny téměř kusů stromů a keřů. Mimo tuto tradiční činnost byl realizován první praktický projekt podpory biotopů vodních organismů v krajině - výstavba soustavy tůní. Přes počáteční nesnáze, které projekt provázely, se podařilo vytvořit místo, kde se již pouhý tři čtvrtě rok po realizaci ve vodě prohání pulci a bezobratlá havěť a nad hladinou krouží šídla. Nezapomněli jsme ani na spolupráci s veřejností. Do činnosti Suchopýru bylo prostřednictvím dobrovolnických víkendovek, táborů nebo odborných exkurzí zapojeno více než 100 lidí různého věku i zaměření. Velký dík patří především všem, kteří i v nelehkém období finanční krize činnost Suchopýru nepřestali podporovat finančně, odborně nebo nám zkrátka drželi palce. A to v době nedostatku finančních prostředků ve všech sférách, kdy je někdy těžké obhájit význam ochrany přírody a krajiny, platí dvojnásob. Alena Hlídková, ředitelka o.p.s. O nás Suchopýr o.p.s. je nezisková organizace zabývající se praktickou ochranou přírody. Hlavní činností je pěstování a výsadba původních a ohrožených druhů dřevin Jizerských hor. Dřeviny (stromy a keře) pěstujeme celkem v 6 lesních školkách o celkové rozloze 2 ha. Provoz školek je orientován přírodě blízkým způsobem, což obnáší nejen extenzivní způsob hospodaření (minimalizace chemických přípravků na ochranu rostlin a průmyslově vyráběných hnojiv), ale také pěstování na plochách v různých nadmořských výškách (školky 395, 617 a 783 m n. m.) podle cílového uplatnění dřevin. Dále se v rámci naší činnosti věnujeme revitalizačním projektům, studiím a drobným managementovým opatřením. Do činností organizace zapojujeme veřejnost, především jako dobrovolníky, kteří s pracemi pomáhají a seznamují se tak na základě vlastní zkušenosti s ochranou přírody. Suchopýr o.p.s. v roce 2009 aneb Kdo byl kdo Správní rada: Ing. Martin Dušek, předseda správní rady Ing.arch Ladislav David Ing. Jan Zohorna Zaměstnanci společnosti: Ing. Alena Hlídková, ředitelka společnosti Marcela Holadová, ekonomka Mgr. Martin Kresáč, projektový manažer Jakub Zázvorka DiS., vedoucí lesních školek Pracovníci v lesních školkách: Ivana Brablecová, Jan Daňo, Irena Lidová, Eva Liepachová, Mirko Novák, Václav Popík, Martin Sodomka, Iva Sodomková, Ján Stachów.

3 Lesní školky Pěstování původních dřevin V roce 2009 jsme obhospodařovali 6 lesních školek a celkové výměře cca 2 ha, ve kterých jsme pěstovali přes 20 druhů dřevin stromů a keřů, původních v Jizerských horách a na Frýdlantsku. Školky pro pěstování dřevin se nachází v lokalitách s rozdílnou nadmořskou výškou (395, 617 a 783 m n. m.). Plocha pro pěstování dřevin je vždy volena s ohledem na budoucí využití pěstovaného sadebního materiálu. Sadební materiál byl v roce 2009 (jako ve všech předchozích) pěstován extenzivním způsobem, tedy bez použití průmyslově vyráběných hnojiv a s minimálním využitím prostředků na ochranu rostlin. Na pěstování sazenic se podílelo 9 dělníků zaměstnaných prostřednictvím úřadu práce a také dobrovolníci v rámci víkendovek pro veřejnost. Počty sazenic expedovaných z našich lesních školek v roce 2009 Dřevina Počet kusů Brslen evropský 150 Buk lesní 1060 Dub letní 20 Hloh obecný 500 Jabloň 493 Jedle bělokorá 1000 Jeřáb ptačí 623 Jilm horský 415 Kalina planá 300 Lípa malolistá 16 Ptačí zob obecný 250 Růže šípková 10 Celkem 4837 Výsadby původních dřevin Dřeviny byly do lesa v Jizerských horách a volné krajiny umísťovány prostřednictvím projektů z národních i zahraničních zdrojů. Významná podpora výsadeb dřevin byla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR (v rámci Programu obnovy přirozených funkcí krajiny), dále Libereckého kraje (Grantový fond Libereckého kraje) a také Německé spolkové nadace pro životní prostředí. Realizace výsadeb dřevin probíhala jednak prostřednictvím subdodávek, dále jsme dřeviny vysazovali s našimi zaměstnanci a také za přispění dobrovolníků z Česka a Německa.

4 Vybrané projekty výsadby původních dřevin realizovaných v roce 2009 Dosadba břehových porostů Včelího potoka Projekt byl realizován v západním podhůří Jizerských hor. Včelí potok byl v minulosti zregulován, břehové porosty jsou tvořeny zejména přestárlou břízou, místy vrbou jívou a olší lepkavou. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, o čemž svědčí četné polomy, prosychání korun a napadení houbou. V rámci projektu bylo do břehových porostů na podzim 2009 vysazeno 400 jilmů horských, na jaře 2010 bylo doplněno 130 jasanů ztepilých a 230 kalin planých. Cílem projektu bylo zvýšit druhovou pestrost břehových porostů včelího potoka zejména v místech, kde podmínky neumožňují rozsáhlejší revitalizaci koryta. Projekt byl podpořen z Grantového fondu Libereckého kraje. Lesy druhové rozmanitosti druhá etapa Česko-německý projekt Lesy druhové rozmanitosti realizovaný společně s německým partnerem Naturschutzstation Neschwitz byl zaměřen na ochranu přírody po obou stranách hranice. V rámci realizace na české straně znamenal tento projekt podporu přírodě blízkého pěstování jedle bělokoré, výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin do lesa v Jizerských horách (650 odrostků jeřábu ptačího) nebo výsadbu keřů do volné krajiny. Projekt byl podpořen Německou spolkovou nadací pro životní prostředí. Podsadba ve vybraných lesních porostech revíru Rudolfov Projekt byl realizován ve spolupráci s Lesy ČR. V rámci projektu byly vystavěny 3 oplocenky, do nichž bylo vysazeno celkem 1990 kusů jedlí bělokorých, buku lesního a jeřábu ptačího. Zásahy byly umístěny do smrkových porostů, které svým charakterem podsadbu umožňují. Projekt byl podpořen z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny MŽP. Celkem bylo v roce 2009 v rámci projektů vysazeno 3040 původních jizerskohorských dřevin.

5 Ostatní projekty v ochraně přírody Projekty v ochraně přírody Projekty v praktické ochraně přírody byly zaměřeny jednak na ochranu obojživelníků (transfer v lokalitě Šolcův rybník) a jinak na podporu biotopů pro obojživelníky a bezobratlé živočichy vázané na vodu. Transfer obojživelníků Transfer obojživelníků u Šolcova rybníku proběhl na jaře v roce 2009 již po druhé. Cílem transferu byla aktivní podpora obojživelníků, jejichž rozmnožování je vázáno na Šolcův rybník. Podél silnice mezi Oldřichovem v Hájích a Raspenavou byla u Šolcova rybníka postavena 700 m dlouhá dočasná migrační bariéra zamezující vstup migrujících obojživelníků na komunikaci. Živočichové zachycení v padacích pastech podél bariéry byli přenášeni přes silnici na místo rozmnožování. Celkem bylo v roce 2009 přeneseno 1640 živočichů (skokanů, ropuch a čolků). Transfer byl realizován ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a finančně byl podpořen z programu Ochrana biodiverzity ČSOP a Programu péče o krajinu MŽP. Vybudování soustavy tůní v Mníšku Filipově V období srpen září 2009 byla v trvale podmáčené, a tudíž zemědělsky nevyužitelné části louky v Mníšku Filipově vybudována soustava 5 tůní. Tůně budou podporovat akumulaci vody v krajině a také budou sloužit jako biotop živočichů vázaných na vodu. V krajině v posledních desetiletích významně ubyly drobné vodní plochy, a tím i vhodné biotopy pro obojživelníky, vodní bezobratlé a hmyz. Cílem obdobných opatření je navracet tyto prvky zpět do krajiny a podpořit, aby se staly její přirozenou součástí. Tůně byly podpořeny prostřednictvím Programu péče o krajinu MŽP. Odborné studie V roce 2009 byla zpracována studie Revitalizační opatření v povodí Fojteckého potoka a Černé Nisy na území CHKO Jizerské hory. Tato studie popisuje stávající podmínky zkoumaného území a na jejich základě navrhuje opatření ke zlepšení vodního režimu v řešeném území prostřednictvím liniových revitalizací toků, tvorby tůní, obnovy malých vodních nádrží apod.

6 Akce pro veřejnost Dobrovolnické víkendovky Víkendovky pro dobrovolníky patří mezi tradiční akce Suchopýru. Zatímco v začátcích naší činnosti jsme byli na pomoc dobrovolníků víceméně odkázáni, dnes organizujeme dobrovolnické akce jako součást osvěty veřejnosti v praktické ochraně přírody. V roce 2009 jsme zrealizovali 5 víkendovek, kterých se zúčastnilo 77 lidí. O víkendovkách dobrovolníci pomáhali s jednoduššími výsadbami a údržbou lesních školek. Cílem bylo umožnit lidem vyzkoušet si na vlastní kůži, co obnáší ochrana přírody v praxi, a také se více dozvědět o některých aktuálních problémech ochrany životního prostředí. Přeshraniční spolupráce Pro přeshraniční spolupráci v ochraně přírody a osvětě veřejnosti byla již pátým rokem německá organizace Naturschutzstation Neschwitz. V roce 2009 jsme společně zrealizovali několik akcí pro různé cílové skupiny. LETNÍ TÁBOR Letní mezinárodní tábor proběhl v termínu Účastnilo se ho 22 mladých lidí z České republiky a Německa ve věku let. První polovina tábora se konala v Ekocentru v Oldřichově v Hájích, a byla zaměřená především na podporu komunikace a spolupráce mezi účastníky a poznávání zdejší přírody. Druhá polovina proběhla v německé Kleinholsche, kde účastníci poznávali krajinu biosférické rezervace Heide- und Teichlandschaft a následně navrhovali naučnou stezku s aktivitami, která by seznamovala s místními přírodními zajímavostmi. MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ EXKURZE Mezinárodní odborné exkurze jsme pořádali v rámci česko-německého projektu Lesy druhové rozmanitosti realizovaným společně s německým partnerem Naturschutzstation Neschwitz. Celkem proběhly 4 exkurze, z toho 2 u nás a 2 u německého partnera. Tématem exkurzí realizovaných na české straně bylo semenářství a pěstování jedle bělokoré v Jizerských horách a zúčastnilo se jich 28 účastníků z Česka i Německa. Klub přátel Jizerských hor Klub přátel Jizerských hor v roce 2009 sdružoval 28 členů, kteří na výsadbu původních dřevin do Jizerských hor přispěli částkou ,-Kč. Z těchto prostředků byly vystavěny 4 oplocenky a do nich bylo vysazeno 290 jedlí bělokorých. Pro členy Klubu byly v roce 2009 připraveny 2 termíny výsadeb (na jaře a na podzim), kterých se mohli členové zúčastnit osobně a své stromky si vysadit.

7 Rozvaha Financování činnosti Suchopýr o.p.s. Celkový hospodářský výsledek činí ,-Kč. V hlavní činnosti vykázala organizace ztrátu ,-Kč. V hospodářské činnosti byl dosažen zisk ve výši ,-Kč. AKTIVA K v tis. Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25 Oprávky k DD nehmotnému majetku -25 Sam. movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k sam. mov. věcem a souborům Základní stádo a tažná zvířata 136 Oprávky k zákl. stádu a tažným zvířatům -136 Odběratelé 313 Poskytnuté provozní zálohy 214 Ostatní pohledávky 0 Pohledávky za zaměstnanci 2 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR 0 Jiné pohledávky 22 Dohadné účty aktivní 295 Pokladna 644 Účty v bankách PASIVA K v tis. Kč Vlastní jmění Účet výsledku hospodaření 278 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 Nerozdělený zisk, neuhraz. ztráta minulých let 809 Rezervy 0 Dodavatelé 331 Přijaté zálohy 126 Zaměstnanci 121 Závazky k instit. soc. pojištění a veř. zdrav. poj. 48 Daň z příjmů 13 Daň z přidané hodnoty 21 Jiné závazky 1 Dohadné účty pasivní 107 Výnosy příštích období 0 CELKEM PASIVA Náklady příštích období 38 Příjmy příštích období 274 CELKEM AKTIVA Výkaz zisku a ztrát VÝNOSY v tis. Kč Celkem Tržby za vlastní výrobky 61 Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 69 Zúčtování fondů 55 Jiné ostatní výnosy 233 Tržby z prodeje materiálu 11 Zúčtování rezerv 734 Přijaté příspěvky (dary) 738 Přijaté členské příspěvky 19 Provozní dotace NÁKLADY v tis. Kč Celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie 350 Opravy a udržování Cestovné 11 Náklady na reprezentaci 1 Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění 458 Ostatní sociální pojištění 7 Kurzové ztráty 21 Jiné ostatní náklady 89 Odpisy 736 CELKEM NÁKLADY CELKEM VÝNOSY Výrok auditora Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Suchopýr o.p.s. k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Ing. Zdeněk Dvořák Auditor - číslo osvědčení 1351

8 V roce 2009 činnost Suchopýr o.p.s. podpořili Firemní dárci Hlavní dárce Dále naši činnost podpořili: ERMON plus United Bakeries a.s. Veřejné instituce Nadace a fondy Obec Oldřichov v Hájích Zároveň děkujeme všem dobrovolníkům a přátelům Suchopýru, kteří byli ochotni nám pomoci a strávili s námi mnoho hodin práce jak v lesních školkách, tak při akcích pro veřejnost.

Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili

Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Slovo předsedy správní rady Vážené dámy, vážení pánové, obecně prospěšná společnost Suchopýr má za sebou další rok úspěšné existence, který byl ovšem výsledkem tvrdé a cílevědomé práce.

Více

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek:

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás O nás Obecně prospěšná společnost Suchopýr je nestátní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody. Konkrétně se věnujeme pěstování původních a ohrožených druhů dřevin

Více

a 2003 Výroční zpráv

a 2003 Výroční zpráv Výroční zpráva 2003 Suchopýr o.p.s. v roce 2003 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Suchopýr 2003 Jsou rostliny, které jsou piplané, chráněné a choulostivé. Při prvním ofouknutí nastydnou a uroní slzu

Více

Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7

Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 milí přátelé, poslání Společnost přátel přírody má za sebou již čtrnáctý rok své činnosti. Co se nám v tomto roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách 2011 1 institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách Základní informace o sdružení INSTAND, o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách je dobrovolné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

2012 Vydalo: Sdružení Krajina Počítky 2, 591 01 Žďár nad Sázavou www.sdruzenikarajina.cz, info@ sdruzenikrajina.cz Zpracovali: Ing. K.

2012 Vydalo: Sdružení Krajina Počítky 2, 591 01 Žďár nad Sázavou www.sdruzenikarajina.cz, info@ sdruzenikrajina.cz Zpracovali: Ing. K. 2012 Vydalo: Sdružení Krajina Počítky 2, 591 01 Žďár nad Sázavou www.sdruzenikarajina.cz, info@ sdruzenikrajina.cz Zpracovali: Ing. K. Marečková, Ing. T. Blažek, D. Sobotková Grafické zpracování: Tržil

Více

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 Obsah: 1. Úvod 2. Základní informace a) Identifikační údaje b) Zakladatelé c) Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb d) Území MAS 21, o.p.s.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Český svaz ochránců přírody Člen IUCN, nositel ocenění OSN - UNEP Global 500 Základní organizace Bory 66/02 Vydala ZO ČSOP Bory v počtu 15 výtisků Zpracoval P. Kříž Bory 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Vážení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 2007. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši přízeň a podporu. Děkujeme i těm, kteří v roce 2007 využily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 201 www.ceskesvycarsko.cz O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2010 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Úvod Vážení čtenáři a příznivci Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, další rok uběhl a vy si můžete přečíst, co nového přinesl uplynulý rok 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Český svaz ochránců přírody Člen IUCN, nositel ocenění OSN - UNEP Global 500 Základní organizace Bory 66/02 Vydala ZO ČSOP Bory v počtu 15 výtisků Zpracoval P. Kříž Bory 2009 Výroční zpráva za rok 2008

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

Výroční zpráva 2014. Obsah výroční zprávy

Výroční zpráva 2014. Obsah výroční zprávy Výroční zpráva 2014 Obsah výroční zprávy Úvod... 2 Vize... 3 Identifikační údaje, struktura organizace... 3 Orgány společnosti... 4 Vymezení účelu, pro který byla společnost zřízena... 5 Péče o přírodní

Více

DIAKONIE ČCE STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMU A SLUŽEB

DIAKONIE ČCE STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMU A SLUŽEB t DIAKONIE ČCE STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMU A SLUŽEB VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah STŘEDISKO PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ (SZP)......... 6 PORADNA LIFE TOOL......................... 10 PROGRAM PRÁCE S

Více

Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu.

Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu. Výroční zpráva Dům tří přání 2011 Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu. 2 Úvodní slovo Vážení přátelé, kolegové a příznivci našeho sdružení, rok 2011 je pro nás rokem jubilejním, oslavili

Více

Orgány sdružení: Personální obsazení kanceláře SSEV Pavučina:

Orgány sdružení: Personální obsazení kanceláře SSEV Pavučina: výroční zpráva 2013 Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Telefon: +420 721 133 108 E-mail: info@pavucina-sev.cz URL: http://pavucina-sev.cz Bankovní spojení: ČSOB, pobočka

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

Občanské sdružení D.R.A.K. Výroční zpráva za rok 2010. Oblačná 450 460 01 Liberec 1 tel. : 485 102 668, 485 105 349 e-mail: info@sdruzenidrak.

Občanské sdružení D.R.A.K. Výroční zpráva za rok 2010. Oblačná 450 460 01 Liberec 1 tel. : 485 102 668, 485 105 349 e-mail: info@sdruzenidrak. Výroční zpráva za rok 2010 Kdo jsme? Občanské sdružení D.R.A.K. bylo založeno v roce 2003 lidmi, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Narodilo se jim dítě s tělesným postižením nebo byli nuceni

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více