15 - Majetkové 1 - Daňové pří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 - Majetkové 1 - Daňové pří"

Transkript

1 Daň z př Daň z př Daň z př Daň z př 11 - Daně z pří Daň z př 12 - Daně ze zb Popl.za p Poplatek Odvod z 13 - Daně a po Daň z ne 15 - Majetkové 1 - Daňové pří Obec Drunče IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :26:09

2 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 109,82 112,97 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 124,05 100,12 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 299,63 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 127,07 109, Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,00 196,00 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,00 86,83 115, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,00 121,61 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 118,30 118, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,00 105,82 112, Daň z přidané hodnoty , , ,00 128,63 123, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 128,63 123, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 97,22 100, Poplatek ze psů 1 600, , ,00 94,12 100, Odvod z loterií a her krom VHP 2 250, , ,00 90,01 100, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,00 96,55 100, Daň z nemovitých věcí , , ,00 98,75 100, Majetkové daně , , ,00 98,75 100, Daňové příjmy , , ,00 109,82 112,97

3 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 77,10 100, Ostatní příjmy z vlastní čin , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 153,85 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 000, , ,00 100,00 100, Příjmy z úroků (část) 3 068, , ,00 102,28 102, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,00 124,04 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 6,23 6,00 103, Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 6,23 6,00 103, Nedaňové příjmy , , ,00 124,05 100, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 100, Přijaté dary na pořízení DM , ,00 100, Příj.z prodeje DM,ost.kap.př , ,00 100, Kapitálové příjmy , ,00 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,00 100, Neinv.přijaté transf.od krajů 5 600, ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 207,72 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Investiční přijaté transfery , ,00 100, Přijaté transfery , , ,00 299,63 100,00 Příjmy celkem , , ,00 127,07 109,90

4 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 78,94 81,22 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 200,17 100,00 CELKEM VÝDAJE , , ,00 90,16 84, Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 99,00 99, Ostatní platy , , ,00 758,02 66, Ostatní osobní výdaje , , ,00 143,56 90, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 100,31 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 104,21 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 103,13 100, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , ,00 101,32 100, Mzdové náhrady 1 919, , ,00 27,41 99, Běžné výdaje , , ,00 107,89 95, Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk 4 118, , ,00 82,36 45, DHDM , Nákup materiálu j.n , , ,00 132,56 100, Elektrická energie , , ,00 77,35 69, Pohonné hmoty a maziva 1 760, , ,00 23,47 27, Poštovní služby 1 425, , ,00 47,50 46, Služby telekom. a radiokom , , ,00 80,37 72,33

5 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Služby peněžních ústavů 4 119, , ,00 82,39 82, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 336,06 67, Služby školení a vzdělávání 2 590, , ,00 43,17 43, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,00 77, Nákup ostatních služeb , , ,00 71,73 66, Opravy a udržování , , ,00 70,43 83, Programové vybavení 3 267, , ,00 40,84 40, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 8 956, , ,00 74,63 65, Pohoštění 7 001, , ,00 140,02 97, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 5 000, Věcné dary 9 574, , ,00 63,83 63, Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,00 67,32 74, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 290, , ,00 99,57 99, Nein.transf.soukromopráv.subj , , ,00 99,57 99, Neinvestiční transfery obcím , Platby daní a poplatků SR , ,00 100, Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , ,00 105,92 100, Dary obyvatelstvu 8 100, , ,00 64,80 42, Neinves.transfery obyvatelstvu 8 100, , ,00 64,80 42, Ostatní neivest. výdaje j.n Ostatní neinvestiční výdaje 5 - Běžné výdaje , , ,00 78,94 81, Stroje,přístroje,zařízení , Nákup DHM j.n , ,00 100, Pozemky , Invest.nákupy a souvisej.výd , , ,00 200,17 100, Kapitálové výdaje , , ,00 200,17 100,00 Výdaje celkem , , ,00 90,16 84,48

6 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Silnice 1 452, , ,00 7,26 72, Doprava 1 452, , ,00 7,26 72, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 7,26 72, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , Činnosti knihovnické 6 600, , ,00 94,29 94, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,00 38,82 94, Veřejné osvětlení , , ,00 35,29 50, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 9,72 100, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,00 23,03 55, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 103,95 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , ,00 100, Ochrana životního prostředí , , ,00 343,45 100, Služby pro obyvatelstvo , , ,00 142,25 93, PO - dobrovolná část 7 360, , ,00 11,07 60, PO a integrov. záchran. systém 7 360, , ,00 11,07 60, Bezpečnost státu a práv. ochr , , ,00 11,07 60, Zastupitelstva obcí , , ,00 102,57 96, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 100, Volby do Evropského parlamentu , ,00 99, Činnost místní správy , , ,00 71,64 75, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,00 83,64 81, Obec.příj.a výd.z fin.operací 4 119, , ,00 82,39 82, Finanční operace 4 119, , ,00 82,39 82, Ostatní činnosti j.n Ostatní činnosti 6 - Všeobecná veř.správa a služby , , ,00 83,63 81,04 Výdaje celkem , , ,00 90,16 84,48

7 3. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 438,42 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 100,00 100,00 Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ ,78 Akt.dlouh.oper.říz.lik.-příjmy ,33 Akt.dlouh.oper.říz.lik.-výdaje ,45 FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,00 414,50

8 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 200, , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,37 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Dlouhodobý finanční majetek Dluhové cenné papíry držené do splatnosti , , Termínované vklady dlouhodobé , ,78 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , ,75 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , , Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných , , , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , ,00

9 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Zaměstnanci ,00 163, , Sociální pojištění 2 079, , Zdravotní pojištění 2 192,00 24, , Jiné přímé daně 3 076,00 28, ,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav Ostatní dlouhodobé závazky; JISTINA AVE , , ,00

10 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Termínované vklady dlouhodobé; TERMÍN.VKLAD ČS , , Základní běžný účet ÚSC; ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET OBCE , , , Základní běžný účet ÚSC; PŘÍJMY ZBÚ , , , Základní běžný účet ÚSC; VÝDAJE ZBÚ , , ,26 CELKEM , , ,59

11 10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , ,00 Od státních fondů Celkem , , Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč DOTACE HASIČI 5 600, , Volby do senátu a zastup , , Dotace na volby do EU , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 5 600, , Invest.přijaté transf.od krajů , ,00

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Rosička IČO: 00374458 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd -

Více

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s.

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. IČ: 00579980 Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00269301 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 1. Údaje o příjmech za r. 2010 Text po změnách Daňové příjmy 4 252 000,00 4 916 000,00 4 910 102,79 Nedaňové příjmy 630 400,00 732 400,00 589 205,33 Kapitálové příjmy

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více